POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antro

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antro"

Транскрипт

1 POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antropološka analiza u borilačkim sportovima Metodika treninga u borilačkim sportovima 1 SATI U SEMESTRU P S T V ECTS POPIS PREDMETA SEMESTAR: 6.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Programiranje i kontrola treninga u borilačkim sporotvima Metodika treninga u borilačkim sportovima 2 SATI U SEMESTRU P S T V ECTS

2 NAZIV PREDMETA KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA U BORILAČKIM SPORTOVIMA Kod Godina studija. Nositelj/i predmeta Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Doc.dr.sc. Hrvoje Karninčid Bodovna vrijednost (ECTS) 6 Suradnici Način izvođenja nastave (broj sati u semestru) P V Status predmeta Obavezni Postotak primjene e-učenja 0% OPIS PREDMETA Stedi temeljna teorijska znanja o kineziološkoj i antropološkoj analizi svih borilačkih sportova, ali i Ciljevi predmeta specifična teorijska znanja i praktične vještine o kineziološkoj i antropološkoj analizi odabranog borilačkog sporta, te osposobiti studente za primjenu stečenih znanja i vještina u praksi Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Nema Objasniti principe kineziološke i antropološke analize u borilačkim sportovima Identificirati talente za borilačke sportove Izabrati prikladne operatore za razvoj i usavršavanje motoričkih sposobnosti i znanja Identificirati specijalne tehnike s obzirom na antropološke karakteristike boraca Analizirati taktičke varijante borbe Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave Nastavni sat predavanja (broj sati) Strukturalna analiza hvatačko - bacačkih sportova (4 Strukturalna analiza udaračkih sportova (4 Antropološka analiza boraca u hvatačko-bacačkim sportovima (4 Antropološka analiza boraca u udaračkim sportovima (4 Biomehanička analiza hvatačko - bacačkih sportova (4 Biomehanička analiza udaračkih sportova (4 Analiza tehnika (udarci rukama i nogama) (4 Analiza tehnika (bacanja i obaranja) (4 Analiza tehnika (parterne tehnike) (4 Detekcija, identifikacija i selekcija talenata u borilačkim sportovima (4 Dinamika razvoja bazičnih i specifičnih motoričkofunkcionalnih sposobnosti i znanja u borilačkim sportovima (4 Antropološke karakteristike vrhunskih sportaša borilačkih sportova (4 Manifestacije antropoloških karakteristika u borbi (4 Prezentacije seminarskih radova (4 Teorijski ispit (4 Nastavni sat vježbi (broj sati) Biomehaničke poluge u borilačkim sportovima ( Kut stabilnosti i ravnotežni položaji ( Bimehanička analiza najčešdi uzroci pogreške ( Biomehanička analiza - korekcija pogrešaka ( Kombiniranje tehnika (4 Taktička priprema tehnika u hvatačko - bacačkim sportovima (4 Taktička priprema tehnika u udaračkim sportovima (

3 Vrste izvođenja nastave: Obveze studenata Pradenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Taktika vođenja borbe (4 Taktika nastupanja na natjecanjma (4 Priprema taktike u parteru s obzirom na antropološke karakteristike boraca (2 Priprema taktike u stojedem položaju s obzirom na antropološke karakteristike boraca (4 Izbor specijalke u parteru s obzirom na antropološke karakteristike borca (4 Izbor specijalke u stojedem položaju s obzirom na antropološke karakteristike borca (4 x predavanja x seminari i radionice x vježbe on line u cijelosti mješovito e-učenje terenska nastava Nazočnost na svim oblicima nastave x samostalni zadaci multimedija laboratorij x mentorski rad (ostalo upisati) Pohađanje nastave 2.0 Praktični rad 1.5 Pismeni ispit 1.5 Seminarski rad 1.0 Završna ocjena na predmetu Kineziološka i antropološka analiza u borilačkim sportovima određuje se temeljem ostvarenih bodova iz: Seminara Teorijskog ispita Seminar Svaki student bira temu seminara između pet ponuđenih tema ili sam predlaže temu koja mora biti usko povezana sa sadržajem kolegija. Seminar de se održati unutar satnice predavanja prema utvrđenom rasporedu. Ocjenjuje se kvaliteta i izlaganje seminara. Teorijski (pismeni) ispit sastoji se od 5 pitanja: Odgovor na svako pitanje može se ocjeniti s 0, 1/4, 1/2, /4 ili 1 bodom. Ocjena iz pismenog ispita dobiva se zbrajanjem bodova iz svih pitanja na sljededi način: Manje od boda ocjena 1 boda ocjena 2,25 bodova ocjena 2/,5 bodova ocjena,75 bodova ocjena /4 4 boda - ocjena 4 4,25 i 4,5 bodova ocjena 4/5 4,75 i 5 bodova ocjena 5 Konačna ocjena iz kolegija Kineziološka i antropološka analiza u borilačkim sportovima izračunava se na sljededi način: (seminar) + (teorija) / 2 Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Krstulovid, S. (2010). Judo - teorija i metodika. Citius - Altius - Fortius, Split Karninčid, H. (2009). Borilački sportovi 2 (skripta), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Split. Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija online

4 Kuleš, B. (2008). Trening judaša. Kugler. Zagreb Katid, R., Miletid, Đ., Maleš, B., Grgantov, Z., Krstulovid, S. (2005): Antropološki sklopovi sportaša - modeli selekcije i modeli treninga. Maleš, Boris; Miletid, Đurđica (ur.). Split: Fakultet prirodoslovno- matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu 8. Kuleš, B. (1998): Trening karatista, SN Liber, Zagreb. Dopunska literatura Ishikawa, T., Draeger, D. (1999). Judo Training Methods, Tuttle Shokai Co. Boston, Massachusetts Marid, J. (1990). Rvanje slobodnim načinom. Zagreb Marid, J. (1985). Rvanje klasičnim načinom. Zagreb Načini pradenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja Ostalo (prema mišljenju predlagatelja) Prisustvovanje nastavi, seminarski radovi, usmeni ispit, studentska evaluacija nastave i nastavnika

5 NAZIV PREDMETA METODIKA TRENINGA U BORILAČKIM SPORTOVIMA 1 Kod Godina studija. Saša Krstulovid Nositelj/i predmeta Hrvoje Karninčid Bodovna vrijednost (ECTS) Suradnici Način izvođenja nastave (broj sati u semestru) Status predmeta Obavezni Postotak primjene e-učenja OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta P V 0 15 Stedi temeljna teorijska znanja o metodici treninga u svih borilačkim sportovima, ali i specifična teorijska znanja i praktične vještine o metodici treninga odabranog borilačkog sporta, te osposobiti studente za primjenu stečenih znanja i vještina u praksi Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Nema Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Objasniti teorijsku i psihološku pripremu za trening i natjecanje Organizirati odgovarajuda sredstva i lokalitete potrebne za provedbu učenja i vježbanja Analizirati specifične metodičke postupke u borilačkim sportovima Analizirati izvedbu specifičnih tehnika i kombinacija tehnika Identificirati uzroke pogrešaka u izvedbi pojedinih tehnika Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave Nastavni sat predavanja (broj sati) Metodologija učenja tehnike u hvatačko-bacačkim sportovima (4 Metodologija učenja tehnike u udaračkim sportovima (4 Metode i postupci za učenje, usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja u borilačkim sportovima (4 Prezentacije seminarskih radova ( Izbor vježbi i organizacija postupaka za ispravljanje tehničkih grešaka ( Psihološka priprema boraca ( Teorijska priprema boraca ( Teorijki ispit (2 Vrste izvođenja nastave: Obveze studenata Nastavni sat vježbi (broj sati) Metodologija učenja tehnike bacanja ( Metodologija učenja tehnike kontrazahvati ( Metodologija učenja tehnike kombinacije ( Metodologija učenja tehnike udarci rukama i nogama ( Metodologija učenja tehnike blokade ( x predavanja x samostalni zadaci x seminari i radionice multimedija x vježbe laboratorij on line u cijelosti x mentorski rad mješovito e-učenje (ostalo upisati) terenska nastava Nazočnost na svim oblicima nastave Pradenje rada studenata Pohađanje nastave 1.0 Istraživanje Praktični rad 0.5

6 (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Eksperimentalni rad Referat (Ostalo upisti) Esej Seminarski rad 0.5 (Ostalo upisti) Kolokviji Usmeni ispit (Ostalo upisati) Pismeni ispit 1.0 Projekt (Ostalo upisati) Završna ocjena na predmetu Metodika treninga u borilačkim sportovima 1 određuje se temeljem ostvarenih bodova iz: Seminara Teorijskog ispita Seminar Svaki student bira temu seminara između pet ponuđenih tema ili sam predlaže temu koja mora biti usko povezana sa sadržajem kolegija. Seminar de se održati unutar satnice predavanja prema utvrđenom rasporedu. Ocjenjuje se kvaliteta i izlaganje seminara. Teorijski (pismeni) ispit sastoji se od 5 pitanja: Odgovor na svako pitanje može se ocijeniti s 0, 1/4, 1/2, /4 ili 1 bodom. Ocjena iz pismenog ispita dobiva se zbrajanjem bodova iz svih pitanja na sljededi način: Manje od boda ocjena 1 boda ocjena 2,25 bodova ocjena 2/,5 bodova ocjena,75 bodova ocjena /4 4 boda - ocjena 4 4,25 i 4,5 bodova ocjena 4/5 4,75 i 5 bodova ocjena 5 Konačna ocjena iz kolegija Metodika treninga u borilačkim sportovima 1 izračunava se na sljededi način: (seminar) + (teorija) / 2 Naslov Krstulovid, S. (2010). Judo - teorija i metodika. Citius - Altius - Fortius, Split Karninčid, H. (2009). Borilački sportovi 2 (skripta), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Split. Kuleš, B. (2008). Trening judaša. Kugler. Zagreb. Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija online Dopunska literatura Načini pradenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja Ostalo (prema mišljenju predlagatelja) Katid, R., Miletid, Đ., Maleš, B., Grgantov, Z., Krstulovid, S. (2005): Antropološki sklopovi sportaša - modeli selekcije i modeli treninga. Maleš, Boris; Miletid, Đurđica (ur.). Split: Fakultet prirodoslovno- matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu Ishikawa, T., Draeger, D. (1999). Judo Training Methods, Tuttle Shokai Co. Boston, Massachusetts Marid, J. (1990). Rvanje slobodnim načinom. Zagreb Marid, J. (1985). Rvanje klasičnim načinom. Zagreb Prisustvovanje nastavi, seminarski radovi, usmeni ispit, studentska evaluacija nastave i nastavnika 2

7 NAZIV PREDMETA PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA U BORILAČKIM SPORTOVIMA Kod 1408 Godina studija. Nositelj/i predmeta Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Doc.dr.sc. Hrvoje Karninčid Bodovna vrijednost (ECTS) 6 Suradnici Način izvođenja nastave (broj sati u semestru) P V 60 0 Status predmeta Obavezni Postotak primjene e-učenja OPIS PREDMETA Stedi temeljna teorijska znanja i praktične vještine o upravljanju trenažnim procesom i sportskom Ciljevi predmeta formom sportaša borilačkih sportova, te osposobiti studente za primjenu stečenih znanja i vještina u praksi Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Nema Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Opisati mjerne instrumente za procjenu specifičnih sposobnosti Diskutirati pojmove i zakonitosti teorije sportskog treninga Upotrijebiti odgovarajude trenažne operatore, rekvizite i pomagala u trenažnom procesu Modificirati trenažni proces u odnosu na promjene uslijed transformacijskog postupka Kreirati dugoročne, srednjoročne, kratkoročne, tekude i operativne planove i programe treninga Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave Nastavni sat predavanja (broj sati) Planiranje i programiranje treninga u hvatačko-bacačkim sportovima ( Planiranje i programiranje treninga u udaračkim sportovima ( Planiranje i programiranje makrociklusa (2 Planiranje i programiranje mikrociklusa (2 Planiranje i programiranje pojedinačnog treninga u hvatačkobacačkim sportovima ( Planiranje i programiranje pojedinačnog treninga u udaračkim sportovima ( Kontrola treninga u hvatačko-bacačkim sportovima (4 Kontrola treninga u udaračkim sportovima (4 Mjerni instrumenti u borilačkim sportovima (5 sati) Prezentacije seminarskih radova (4 Temeljni principi i pravila u planiranju i programiranju treninga u judu (4 Planiranje sportske pripreme (cilj, zadade, kalendar natjecanja, periodizacija sportske pripreme) (4 Modeliranje sportske forme u pripremnom, natjecateljskom i prijelaznom razdoblju (4 Standardi i norme ukupnog godišnjeg opteredenja u borilačkom sportu (4 Operativno planiranje i programiranje mikrociklusa i pojedinačne trenažne jedinice (4 Jednostruka, dvostruka ili trostruka periodizacija godišnjeg ciklusa treninga (4 Teorijski ispit (4

8 Vrste izvođenja nastave: Obveze studenata Pradenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Nastavni sat vježbi (broj sati) Specifičnosti treninga pripremni period hvatačko-bacački sportovi (2 Specifičnosti treninga pripremni period udarački sportovi (2 Specifičnosti treninga natjecateljski period hvatačko-bacački sportovi (2 Specifičnosti treninga natjecateljski period udarački sportovi (2 Specifičnosti treninga prijelazni period (2 Bazične pripreme (2 Specifične pripreme (2 Kontrola treninga ( Mjerni instrumenti za procjenu bazične pripremljenosti (2 Mjerni instrumenti za procjenu specifične pripremljenosti (2 Raspored i doziranje ekstenziteta i intenziteta opteredenja i operatora treninga (2 Specifičnosti kondicijskog treninga mlađih dobnih kategorija u borilačkim sportovima (2 Početak sportske specijalizacije u borilačkim sportovima (2 Stručno-pedagoški standard i kriteriji uspješnosti trenerskog rada (2 x predavanja x samostalni zadaci x seminari i radionice multimedija x vježbe laboratorij on line u cijelosti x mentorski rad mješovito e-učenje (ostalo upisati) terenska nastava Pohađanje nastave 2.0 Istraživanje Praktični rad 1.0 Eksperimentalni rad Referat (Ostalo upisti) Esej Seminarski rad 1.5 (Ostalo upisti) Kolokviji 1.5 Usmeni ispit (Ostalo upisati) Pismeni ispit Projekt (Ostalo upisati) Završna ocjena na predmetu Programiranje i kontrola treninga u borilačkim sportovima određuje se temeljem ostvarenih bodova iz: Seminara Teorijskog ispita Seminar Svaki student bira temu seminara između pet ponuđenih tema ili sam predlaže temu koja mora biti usko povezana sa sadržajem kolegija. Seminar de se održati unutar satnice predavanja prema utvrđenom rasporedu. Ocjenjuje se kvaliteta i izlaganje seminara. Teorijski (pismeni) ispit sastoji se od 5 pitanja: Odgovor na svako pitanje može se ocjeniti s 0, 1/4, 1/2, /4 ili 1 bodom. Ocjena iz pismenog ispita dobiva se zbrajanjem bodova iz svih pitanja na sljededi način: Manje od boda ocjena 1 boda ocjena 2,25 bodova ocjena 2/,5 bodova ocjena,75 bodova ocjena /4

9 4 boda - ocjena 4 4,25 i 4,5 bodova ocjena 4/5 4,75 i 5 bodova ocjena 5 Konačna ocjena iz kolegija Programiranje i kontrola treninga u borilačkim sportovima izračunava se na sljededi način: (seminar) + (teorija) / 2 Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Krstulovid, S. (2010). Judo - teorija i metodika. Citius - Altius - Fortius, Split Karninčid, H. (2009). Borilački sportovi 2 (skripta), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Split. Kuleš, B. (2008). Trening judaša. Kugler. Zagreb. Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija online Dopunska literatura Načini pradenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja Ostalo (prema mišljenju predlagatelja) Katid, R., Miletid, Đ., Maleš, B., Grgantov, Z., Krstulovid, S. (2005): Antropološki sklopovi sportaša - modeli selekcije i modeli treninga. Maleš, Boris; Miletid, Đurđica (ur.). Split: Fakultet prirodoslovno- matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu Ishikawa, T., Draeger, D. (1999). Judo Training Methods, Tuttle Shokai Co. Boston, Massachusetts Marid, J. (1990). Rvanje slobodnim načinom. Zagreb Marid, J. (1985). Rvanje klasičnim načinom. Zagreb Prisustvovanje nastavi, seminarski radovi, usmeni ispit, studentska evaluacija nastave i nastavnika

10 NAZIV PREDMETA METODIKA TRENINGA U BORILAČKIM SPORTOVIMA 2 Kod 1408 Godina studija. Nositelj/i predmeta Saša Krstulovid Hrvoje Karninčid Dražen Čular Bodovna vrijednost (ECTS) Suradnici Način izvođenja nastave (broj sati u semestru) Status predmeta Obavezni Postotak primjene e-učenja OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta P V 0 0 Stedi naprednija teorijska znanja o metodici treninga u svih borilačkim sportovima, ali i naprednija specifična teorijska znanja i praktične vještine o metodici treninga odabranog borilačkog sporta, te osposobiti studente za primjenu stečenih znanja i vještina u praksi Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Nema Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Primijeniti prikladne metodske postupke pri učenju i vježbanju Uspoređivati različite opde i specifične metode učenja i podučavanja Uspoređivati karakteristike višestrane, bazične, specijalne i situacijske pripreme Kreirati trening borilačkog sporta sa sportašima različitih dobnih kategorija Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave Nastavni sat predavanja (broj sati) Višestrana, bazična, specijalna i situacijska priprema u hvatačkobacačkim sportovima ( Višestrana, bazična, specijalna i situacijska priprema u udaračkim sportovima ( Hijerarhijska struktura elemenata tehnika u borilačkim sportovima ( Redoslijed učenja tehničkih elemenata ( Dobne kategorije i specifični zahtjevi u obuci elementarne tehnike ( Prezentacije seminarskih radova (4 Specifičnosti primjene analitičke, sintetičke, situacijske, ideomotoričke, kombiniranih i specifičnih metoda poučavanja (4 Specifičnosti tehničko-taktičkog treninga mlađih dobnih kategorija u borilačkim sportovima (4 Teorijski ispit ( Dr. sc. Dražen Čular Nastavni sat vježbi (broj sati) Višestrana i bazična priprema hvatačko-bacački sportovi (4 Višestrana i bazična udarački sportovi (4 Specijalna i situacijska priprema hvatačko-bacački sportovi(4 Specijalna i situacijska priprema udarački sportovi (4 Specifičnosti primjene analitičke, sintetičke, situacijske, ideomotoričke,kombiniranih i specifičnih metoda poučavanja (5 sati) Specifičnosti tehničko-taktičkog treninga mlađih dobnih kategorija u borilačkim sportovima (5 sati) Izbor vježbi i organizacija postupaka za ispravljanje tehničkih grešaka (4

11 Vrste izvođenja nastave: Obveze studenata Pradenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): x predavanja x seminari i radionice x vježbe on line u cijelosti mješovito e-učenje terenska nastava x samostalni zadaci multimedija laboratorij x mentorski rad (ostalo upisati) Pohađanje nastave 1.0 Istraživanje Praktični rad 1.0 Eksperimentalni rad Referat (Ostalo upisti) Esej Seminarski rad 1.0 (Ostalo upisti) Kolokviji Usmeni ispit (Ostalo upisati) Pismeni ispit 1.0 Projekt (Ostalo upisati) Završna ocjena na predmetu Metodika treninga u borilačkim sportovima 2 određuje se temeljem ostvarenih bodova iz: Seminara Teorijskog ispita Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Seminar Svaki student bira temu seminara između pet ponuđenih tema ili sam predlaže temu koja mora biti usko povezana sa sadržajem kolegija. Seminar de se održati unutar satnice predavanja prema utvrđenom rasporedu. Ocjenjuje se kvaliteta i izlaganje seminara. Teorijski (pismeni) ispit sastoji se od 5 pitanja: Odgovor na svako pitanje može se ocijeniti s 0, 1/4, 1/2, /4 ili 1 bodom. Ocjena iz pismenog ispita dobiva se zbrajanjem bodova iz svih pitanja na sljededi način: Manje od boda ocjena 1 boda ocjena 2,25 bodova ocjena 2/,5 bodova ocjena,75 bodova ocjena /4 4 boda - ocjena 4 4,25 i 4,5 bodova ocjena 4/5 4,75 i 5 bodova ocjena 5 Konačna ocjena iz kolegija Metodika treninga u borilačkim sportovima 2 izračunava se na sljededi način: (seminar) + (teorija) / 2 Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov Krstulovid, S. (2010). Judo - teorija i metodika. Citius - Altius - Fortius, Split Karninčid, H. (2009). Borilački sportovi 2 (skripta), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Split. Kuleš, B. (2008). Trening judaša. Kugler. Zagreb. Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija online Dopunska literatura Katid, R., Miletid, Đ., Maleš, B., Grgantov, Z., Krstulovid, S. (2005): Antropološki sklopovi sportaša - modeli selekcije i modeli treninga. Maleš, Boris; Miletid, Đurđica (ur.). Split: Fakultet prirodoslovno- matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu Ishikawa, T., Draeger, D. (1999). Judo Training Methods, Tuttle Shokai Co. Boston, Massachusetts

12 Načini pradenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja Ostalo (prema mišljenju predlagatelja) Marid, J. (1990). Rvanje slobodnim načinom. Zagreb Marid, J. (1985). Rvanje klasičnim načinom. Zagreb Prisustvovanje nastavi, seminarski radovi, usmeni ispit, studentska evaluacija nastave i nastavnika

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

KOD NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Pauš

KOD NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Pauš KOD 134291 134295 NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Paušid POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar PREDMET SATI

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v . OPĆE INFORMACIJE.. Naziv kolegija Tehnološki softwer.6. Semestar 5.. Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof..7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4.3. Suradnici Mario Božinović, dig.8. Način

Више

NAZIV PREDMETA

NAZIV PREDMETA NAZIV PREDMETA RECEPCIJSKO POSLOVANJE Kod DTP056 Godina studija 5. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka Bodovna vrijednost 6 (ECTS) Suradnici - Način izvođenja P S V T (broj sati u semestru) 30 30

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar 2 1.2. Nositelj kolegija Marija Miščančuk 3 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) Martina Sobočan 1.3. Suradnici - 1.8. Način izvođenja

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1.

Више

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Svjetlana Letinić, v. pred. dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š. u trajnom zvanju dr. sc. Mario

Више

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS)

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT14 Godina studija. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) 6 Suradnici mr. sc. Tatjana Listeš, viši Način izvođenja

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar. 1.. Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave

Више

NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Oč

NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Oč NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda

Више

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. (

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. ( Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

Више

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika 1 1.6. Semestar I. 1.2. Nositelj kolegija v. pred. Bojan Radišić, mag.educ.math. et inf., pred. Marijana Špoljarić, mag.educ.math. et inf.

Више

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU OBRAZAC 1 Vrjednovanje sveučilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i dipl

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU OBRAZAC 1 Vrjednovanje sveučilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i dipl Tablica 2. Opis predmeta *Dokument je potrebno kopirati za svaki predloženi predmet 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Nositelj predmeta Doc. dr.sc. Daria Tot 1.6. Godina studija 1 1.2. Naziv predmeta Kultura (samo)vrednovanja

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) 1.2. Godina studija 1.3. Naziv predmeta 1.4. Bodovna vrijednost (EC

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) 1.2. Godina studija 1.3. Naziv predmeta 1.4. Bodovna vrijednost (EC 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) 1.2. Godina studija 1.3. Naziv predmeta 1.4. Bodovna vrijednost (ECTS) Diplomski 1.5. Status predmeta Obavezni 1.6. Način

Више

Osnove fizike 1

Osnove fizike 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina OSNOVE FIZIKE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike Godina i semestar: 1. godina; 1. semestar

Више

Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: To

Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: To Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: Tomislav Lopac, v.pred. Nositelj predmeta: Tomislav Lopac,

Више

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS010 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijedn

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS010 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijedn NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS1 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradnici Dr. sc. Ado Matoković, prof. v.

Више

(Microsoft Word - S1-MTS-Primjena ra\350unala u poslovnoj praksi -Breslauer N)

(Microsoft Word - S1-MTS-Primjena ra\350unala u poslovnoj praksi -Breslauer N) 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena računala u poslovnoj praksi 1.6. Semestar 1 1.. Nositelj kolegija Nenad Breslauer, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja

Више

QS3-KOVIU-DI-US-EP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska politika 1.6. Semestar Nositelj kol

QS3-KOVIU-DI-US-EP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska politika 1.6. Semestar Nositelj kol 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska politika 1.6. Semestar 5 1.2. Nositelj kolegija dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž, prof. v. š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici Nema 1.8. Način

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

Studij:

Studij: Tjedan Cjelina predmeta Studij: Godina Preddiplomski studij grčkog jezika i književnosti studija: Šifra predmeta: Naziv predmeta: ECTS Semestar Akademska godina: Status predmeta Preduvjet upisa: Nositelj:

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 4 semestar 1.6. Semestar PROJEKTIRANJE 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.ivica Mustač, mag

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 4 semestar 1.6. Semestar PROJEKTIRANJE 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.ivica Mustač, mag 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 4 semestar 1.6. Semestar PROJEKTIRANJE 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.ivica Mustač, mag.ing.aedif. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici

Више

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Teorija i tehnologija betona Broj ECTS: 5,0

Више

NAZIV PREDMETA POSLOVNO KOMUNICIRANJE Kod DET001 Godina studija 1. Ivana Čizmić, viši Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta predavač 5 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA POSLOVNO KOMUNICIRANJE Kod DET001 Godina studija 1. Ivana Čizmić, viši Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta predavač 5 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA POSLOVNO KOMUNICIRANJE Kod DET001 Godina studija 1. Ivana Čizmić, viši Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta predavač 5 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prehrana i zdravlje Studijski program Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

Више

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Semestar 3. ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Osnove betonskih i zidanih konstrukcija Broj ECTS:

Више

NJEM DIPL I.

NJEM DIPL I. NAZIV PREDMETA NJEMAČKI JEZIK IV Šifra IKK413, IKM413, IKN413 ECTS 6 (3+3) Status Obvezni Akademska godina 2012./2013. Godina I. Semestar I. i II. Jezik izvođenja Preduvjeti upisa/polaganja Nositelj Suradnik

Више

Microsoft Word - SEN033_Robotika.docx

Microsoft Word - SEN033_Robotika.docx NAZIV PREDMETA Robotika Kod SEN033 Godina studija 3. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Predrag Đukić, prof.v.š. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 Suradnici Način izvođenja P S V T nastave (broj sati u semestru) 30

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Smjer Godina studija Status predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost

Више

POZIV NA UPIS Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 19. redovitoj sjednici dana 4. listopada godine donijelo

POZIV NA UPIS Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 19. redovitoj sjednici dana 4. listopada godine donijelo POZIV NA UPIS Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 19. redovitoj sjednici dana 4. listopada 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju NATJEČAJA za upis polaznika

Више

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA I Kod SKS003 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Ado Matoković, prof.v.š. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradn

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA I Kod SKS003 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Ado Matoković, prof.v.š. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradn NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA I Kod SKS003 Godina studija. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Ado Matoković, prof.v.š. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradnici Vladimir Vetma, predavač Način izvođenja nastave

Више

NAZIV PREDMETA UPRAVLJANJE POSLUŽITELJSKIM RAČUNALIMA Kod SIT135 Godina studija 3 Nositelj/i Dipl.ing Valentini Kožica, Bodovna vrijednost 6 predmeta

NAZIV PREDMETA UPRAVLJANJE POSLUŽITELJSKIM RAČUNALIMA Kod SIT135 Godina studija 3 Nositelj/i Dipl.ing Valentini Kožica, Bodovna vrijednost 6 predmeta NAZIV PREDMETA UPRAVLJANJE POSLUŽITELJSKIM RAČUNALIMA Kod SIT135 Godina studija 3 Nositelj/i Dipl.ing Valentini Kožica, Bodovna vrijednost 6 predmeta predavač (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta

Више

QS3-KOVIU-DI-T2-RP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Računovodstvo za poduzetnike I 1.6. Semestar

QS3-KOVIU-DI-T2-RP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Računovodstvo za poduzetnike I 1.6. Semestar 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Računovodstvo za poduzetnike I 1.6. Semestar 3. 1.2. Nositelj kolegija dr. sc. Mario Župan, v. pred. dr.sc. Verica Budimir, prof.v.š. u trajnom zvanju 1.7. Bodovna

Више

(Microsoft Word - S1 -OR- Osnove ra\350unarstva)

(Microsoft Word - S1 -OR- Osnove ra\350unarstva) 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Osnove računarstva 1.6. Semestar 1 1.. Nositelj kolegija Nenad Breslauer, v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave (broj

Више

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Drugi strani jezik A1 - francuski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Microsoft Word - HIK_natjec̄aj_KOS̄ARKA_IV. grupa.docx

Microsoft Word - HIK_natjecÌ„aj_KOSÌ„ARKA_IV. grupa.docx NATJEČAJ Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 7. redovnoj sjednici dana 18. travnja 2017. godine donijelo je odluku o raspisivanju NATJEČAJA za upis polaznika u program

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

Microsoft Word - 1.Prvi strani jezik Engleski B1 MOR

Microsoft Word - 1.Prvi strani jezik Engleski B1 MOR DETALJNI IZEDBENI NASTANI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prvi strani jezik B1 - Engleski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina studija

Више

NAZIV PREDMETA ETIKA U POSLOVANJU Kod Godina studija 3. Nositelj/i Dr.sc. Jadranka Polović Bodovna vrijednost 5 predmeta (ECTS) Suradnici Status predm

NAZIV PREDMETA ETIKA U POSLOVANJU Kod Godina studija 3. Nositelj/i Dr.sc. Jadranka Polović Bodovna vrijednost 5 predmeta (ECTS) Suradnici Status predm NAZIV PREDMETA ETIKA U POSLOVANJU Kod Godina studija 3. Nositelj/i Dr.sc. Jadranka Polović Bodovna vrijednost 5 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redoviti Godina III. Semestar VI. ECTS bodovi 4 Nastavnik

Више

Microsoft Word - SEN022_Prijenosne_mreze.docx

Microsoft Word - SEN022_Prijenosne_mreze.docx NAZIV PREDMETA PRIJENOSNE MREŽE Kod SEN Godina studija 3. Nositelj/i Bodovna vrijednost Eduard Škec dipl.ing.el. 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NATAVNI LAN REDMETA Naziv predmeta tudijski program mjer Godina studija tatus predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost i način

Више

Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija

Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija 2. ECTS vrijednost boda: 6 Semestar 3 Broj sati po

Више

Objektno orjentirano programiranje 2P

Objektno orjentirano programiranje 2P Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2016./2017. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO PROGRAMIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (dvopredmetni) Godina i semestar: 2. godina, 3. semestar

Више

Microsoft Word - 2.Ekonomika ugostiteljskih poduzeca PETU

Microsoft Word - 2.Ekonomika ugostiteljskih poduzeca PETU DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Ekonomika ugostiteljskih poduzeća Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik  vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik e-mail vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastave Nastavno opterećenje P+S+V Način provjere znanja

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Primjena hipermedije u obrazovanju 1

Primjena hipermedije u obrazovanju 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina PRIMJENA HIPERMEDIJE U OBRAZOVANJU 1 Studij: Diplomski studij informatike - jednopredmetni Diplomski

Више

Objektno orijentirano modeliranje

Objektno orijentirano modeliranje Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2018./2019. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO MODELIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (JP) Preddiplomski dvopredmetni studij informatike (DP)

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Naziv studija

Naziv studija Naziv studija Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij primijenjene geografije Naziv kolegija Politička geografija I Status kolegija Obvezni Godina III. Semestar V. ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc.

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU I VII 1.6. Semestar SPORTU 1.2. Nositelj kolegija Dr.sc. Marina Gregorić, viši

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU I VII 1.6. Semestar SPORTU 1.2. Nositelj kolegija Dr.sc. Marina Gregorić, viši 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU I VII 1.6. Semestar SPORTU 1.2. Nositelj kolegija Dr.sc. Marina Gregorić, viši predavač 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6 1.3. Suradnici

Више

Microsoft Word - 3.Menadžment sporta u turizmu PETU

Microsoft Word - 3.Menadžment sporta u turizmu PETU This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Menadžment sporta u turizmu Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 29. rujna 2014.g. PODUZETNIKE I pred. Mario Župan, dipl. oec. predavanja - četvrtkom 11:45 13,15 vježbe petkom 08,30 10,05 konzultacije zgrada Veleučilišta kabinet:

Више

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016.

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016. PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad 2015. lipanj 2016. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Razvoj

Више

Programiranje 1

Programiranje 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina PROGRAMIRANJE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike (jednopredmetni) Godina i semestar: 1. godina,

Више

Dodatna nastava matematike, 1.godina, Ana Jurasić

Dodatna nastava matematike, 1.godina, Ana Jurasić DETALJNI IZEDBENI NASTANI LAN REDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina I. Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2 Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija Kvantitativne metode istraživanja Status kolegija Obvezni Godina Druga Semestar Zimski ECTS bodovi 5 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

I

I DETALJNI IZEDBENI NASTANI LAN REDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

KM_

KM_ Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj, 1 Opis predmeta 1. OPIS PREDMETA - OPĆE INFORMACIJE 1.1. Nositelj predmeta doc. dr. sc. Vlatka Vukelić 1.6. Godina studija 2. 1.2. Naziv predmeta Demokratske

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

OSNOVE RANOKRŠĆANSKE ARHEOLOGIJE + PROSEMINAR OSNOVE RANOKRŠĆANSKE IKONOGRAFIJE Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. Izvođači: dr. sc. Mirjan

OSNOVE RANOKRŠĆANSKE ARHEOLOGIJE + PROSEMINAR OSNOVE RANOKRŠĆANSKE IKONOGRAFIJE Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. Izvođači: dr. sc. Mirjan OSNOVE RANOKRŠĆANSKE ARHEOLOGIJE + PROSEMINAR OSNOVE RANOKRŠĆANSKE IKONOGRAFIJE Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. Izvođači: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.; dr. sc. Iva Kaić, v. asist.;

Више

NAZIV PREDMETA KVALITETA USLUGE U TELEKOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA Kod DET036 Godina studija 1. Marijo Nižetić, viši predavač Bodovna vrijednost 6 Nositelj

NAZIV PREDMETA KVALITETA USLUGE U TELEKOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA Kod DET036 Godina studija 1. Marijo Nižetić, viši predavač Bodovna vrijednost 6 Nositelj NAZIV PREDMETA KVALITETA USLUGE U TELEKOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA Kod DET036 Godina studija. Marijo Nižetić, viši predavač Bodovna vrijednost 6 Nositelj/i predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi

Више

Diskretna matematika Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Pre

Diskretna matematika Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Pre Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Preddiplomski studij informatike (jednopredmetni) Godina i semestar: 2. godina,

Више

QS3-KOVIU-DI-T-PITT Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena informatičke tehnologije u Semesta

QS3-KOVIU-DI-T-PITT Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena informatičke tehnologije u Semesta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena informatičke tehnologije u 6. 1.6. Semestar trgovini 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Robert Idlbek, prof.v.š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici

Више

NATJEČAJ - POZIV NA UPIS - Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 23. redovnoj sjednici dana 18. veljače godin

NATJEČAJ - POZIV NA UPIS - Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 23. redovnoj sjednici dana 18. veljače godin NATJEČAJ - POZIV NA UPIS - Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 23. redovnoj sjednici dana 18. veljače 2019. godine donijelo je odluku o raspisivanju NATJEČAJA za upis

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Međunarodna ekonomija Studijski program Menadžment održivog razvoja Smjer Godina studija 4 Status predmeta Obvezni Mogućnost izvođenja

Више

Syllabus ( Nastavni plan ) kolegija na stručnom studiju sestrinstva Opći podaci o predmetu: Kolegij Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Nosit

Syllabus ( Nastavni plan ) kolegija na stručnom studiju sestrinstva Opći podaci o predmetu: Kolegij Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Nosit Syllabus ( Nastavni plan ) kolegija na stručnom studiju sestrinstva Opći podaci o predmetu: Kolegij Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Nositelj kolegija Nastavnici ECTS bodovi 3 Godina/ Semestar

Више

Računalne mreže

Računalne mreže Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2015/2016. godina MATEMATIKA 1 Studij: Godina i semestar: Web stranica predmeta: ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2 +

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

Qp)-REV-T2-US-UPII. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-U

Qp)-REV-T2-US-UPII. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-U 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-UPII Upravno pravo opći dio II 2. 1.1. Naziv kolegija 1.6. Semestar 1.2. Nositelj kolegija 1.3. Suradnici

Више

SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠTE U SPLITU Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za stručne studije ENGLESKI JEZIK STRUKE Izvedbeni nastavni program akademska godina 2014./2015. Split, srpanj 2014. OSNOVNI PODACI O PREDMETU Vrsta studija Specijalistički

Више

ПЕНОЛОГИЈА

ПЕНОЛОГИЈА ПЕНОЛОГИЈА ШКОЛСКА 2018-19 Информације о предмету Тип предмета: Обавезан Семестар: VII - VIII ЕСПБ: 7 бодова Фонд часова: 2 + 1 Наставник: Проф. др Даница Васиљевић-Продановић Циљ наставе: овладавање основним

Више

QS3-KOVIU-DI-VVV2-ENG-2018 Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Engleski jezik II 1.6. Semestar IV Nositelj

QS3-KOVIU-DI-VVV2-ENG-2018 Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Engleski jezik II 1.6. Semestar IV Nositelj 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Engleski jezik II 1.6. Semestar IV. 1.2. Nositelj kolegija Vesna Vulić, prof. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3 1.3. Suradnici 1.4. Studijski program (stručni, specijalistički

Више

GOSPODARSTVO HRVATSKE

GOSPODARSTVO HRVATSKE Ak. 2018./2019. g., Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju Izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar i Ivana Unukić, mag. oec. [GOSPODARSTVO HRVATSKE] Osnovne informacije o načinu izvođenja seminarske

Више

Studij:

Studij: Studij: PREDDIPLOMSKI STUDIJ LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Godina studija: Šifra predmeta: Naziv predmeta: ECTS Semestar Rimska književnost Lirika i epigram (seminar) 3 ljetni 3. Akademska godina: Status

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NATAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Metodologija znanstvenog istraživanja tudijski program Diplomski sveučilišni studij Menadžment u turizmu mjer - Menadžment događaja

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

Studij:

Studij: Studij: Godina Preddiplomski studij grčkog jezika i književnosti 2 studija: Šifra predmeta: Naziv predmeta: ECTS Semestar Akademska godina: Status predmeta 2016./17. Grčka književnost Homer 2 zimski Jezik

Више

Microsoft Word - izvedbeni_GV_2016_2017

Microsoft Word - izvedbeni_GV_2016_2017 Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Ljetni semestar ak.god.: 2016./2017. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET : GOSPODARENJE VODAMA Broj ECTS: 4 Broj sati

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1.1. Nositelj predmeta:

Више

Microsoft Word - Zdravstvena njega u zajednici.doc

Microsoft Word - Zdravstvena njega u zajednici.doc Kolegij: ZDRAVSTVENA NJEGA U ZAJEDNICI- REDOVNI Voditelj: ANICA STANKOVIĆ, prf.reh. Katedra: ZDRAVSTVENA NJEGA Studij: PREDDIPLPMSKI STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA Godina : 018/019 Akademska godina: 3 IZVEDBENI

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више