Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br"

Транскрипт

1 Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 21. decembra godine, donio je ODLUKU O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD CENTRALNE BANKE CRNE GORE Član 1 Ovom odlukom propisuje se obaveza banaka da obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu kod Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka), osnovica za obračunavanje obavezne rezerve, visina stope obavezne rezerve, način i rokovi obračunavanja, izdvajanja i održavanja obavezne rezerve i uslovi za korišćenje obavezne rezerve. Član 2 Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju sljedeće značenje: - "osnovica" označava prosječno dnevno stanje depozita po viđenju i oročenih depozita u obračunskom periodu; - "obračunski period" označava nedjeljni period, od ponedjeljka do ponedjeljka, za koji su banke dužne da obračunaju osnovicu; - "period održavanja" označava nedjeljni period, od srijede do srijede, u toku kojeg su banke dužne da održavaju propisanu obaveznu rezervu; - "radni dani" označavaju dane u sedmici, osim subote, nedjelje i dana koji su, u skladu sa zakonom, neradni. Član 3 Banke su dužne da obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu kod Centralne banke u visini, na način i u rokovima utvrđenim ovom odlukom. Član 4 Banke su dužne da u knjigovodstvu obezbijede dnevnu ažurnost podataka o depozitima po viđenju i oročenim depozitima. Član 5 Obaveznu rezervu banke obračunavaju primjenom stope od: - 9,5% - na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine, odnosno do 365 dana;

2 - 8,5% - na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine, odnosno preko 365 dana. Na depozite ugovorene sa ročnošću iz stava 1 alineja 2 ovog člana koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja tih depozita u roku kraćem od jedne godine, odnosno u roku kraćem od 365 dana, primjenjuje se stopa utvrđena u stavu 1 alineja 1 ovog člana. Član 6 Obračunavanje obavezne rezerve se vrši primjenom stopa iz člana 5 stav 1 ove odluke na odgovarajući dio osnovice. Banke su dužne da izvrše obračunavanje obavezne rezerve u skladu sa stavom 1 ovog člana dva dana prije isteka perioda održavanja. Član 7 Obračunatu obaveznu rezervu banke izdvajaju na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke u inostranstvu i ne mogu je izdvajati i držati u drugom obliku. Obavezna rezerva se izdvaja u EUR. Član 8 Izdvajanje obavezne rezerve vrši se srijedom, a ukoliko je srijeda dan koji je u skladu sa zakonom neradan, prvog narednog radnog dana. Član 9 Banke su dužne da, u toku perioda održavanja, na kraju radnog dana imaju stanje izdvojene obavezne rezerve u visini iznosa obračunatog u skladu sa članom 6 stav 1 ove odluke. Član 10 Banke mogu za održavanje dnevne likvidnosti da koriste do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve. Na korišćeni iznos obavezne rezerve iz stava 1 ovog člana koji vrate istog dana, banke ne plaćaju naknadu. 2

3 Član 11 Na 50% sredstava obavezne rezerve izdvojene u skladu sa članom 7 stav 1 ove odluke Centralna banka plaća bankama mjesečno, do osmog u mjesecu za prethodni mjesec, naknadu obračunatu po stopi od EONIA umanjenoj za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule. Član 12 Banka, za koju Centralna banka utvrdi da je postupala suprotno odredbama ove odluke, nema pravo primjene stope obavezne rezerve iz člana 5 stav 1 alineja 2 ove odluke za period od šest mjeseci od dana utvrđivanja da je banka postupila suprotno odredbama ove odluke. Prema banci za koju Centralna banka utvrdi da je postupala suprotno odredbama ove odluke, Centralna banka izriče mjere na osnovu zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka. Član 13 Kada Centralna banka utvrdi da je banka nepravilno obračunala i/ili izdvojila obaveznu rezervu ili je nije izdvojila u roku iz člana 8 ove odluke, odnosno da ne održava obaveznu rezervu u propisanom iznosu, banka je dužna da za utvrđeni iznos manje izdvojene obavezne rezerve mjesečno plaća naknadu, po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke. Banka je dužna da na iznos sredstava obavezne rezerve koji koristi u skladu sa članom 10 stav 1 ove odluke a koji ne vrati istog dana, plaća mjesečno naknadu po stopi iz stava 1 ovog člana. Član 14 Naknade iz čl. 11 i 13 ove odluke obračunavaju se množenjem utvrđenog iznosa obavezne rezerve, sa utvrđenom stopom i brojem dana, i dijeljenjem dobijenog iznosa sa 360. Centralna banka u pisanoj formi obavještava banke o obračunu naknada iz čl. 11 i 13 ove odluke. Član 15 Banke su dužne da, najkasnije dan prije izdvajanja obavezne rezerve (utorak), Centralnoj banci dostave: - izvještaje o obaveznoj rezervi na obrascima ObR, ObR-p, ObR-d1 i ObR-d2, koji se daju u Prilogu 1 ove odluke i čine njen sastavni dio; 3

4 - pisani zahtjev za izdvajanje, odnosno povlačenje sredstava obavezne rezerve na račun i sa računa Centralne banke u inostranstvu. Ukoliko banka planira povlačenje sredstava obavezne rezerve sa računa Centralne banke u inostranstvu u iznosu većem od ,00 EUR, banka je dužna da najavi i o tome pisanim putem obavijesti Centralnu banku najkasnije tri radna dana prije dana povlačenja sredstava obavezne rezerve (petak). Član 16 Izuzetno od odredaba čl. 7 i 11 ove odluke, do 31. decembra godine: - banke mogu do 25% obavezne rezerve izdvojiti i držati u obliku državnih zapisa koje je emitovala Crna Gora; - naknadu propisanu članom 11 ove odluke Centralna banka plaća bankama na iznos sredstava koji predstavlja razliku između 50% ukupnih sredstava obavezne rezerve izdvojene u skladu sa članom 7 stav 1 ove odluke i stavom 1 alineja 1 ovog člana i iznosa sredstava koja su izdvojena u obliku državnih zapisa, a najviše na 25% ukupnih sredstava obavezne rezerve izdvojene u skladu sa članom 7 stav 1 ove odluke i stavom 1 alineja 1 ovog člana. Banke koje koriste mogućnost iz stava 1 alineja 1 ovog člana dužne su da dostave odgovarajući izvod iz registra koji vodi Centralna Depozitarna Agencija. Banke koje su na dan početka primjene ove odluke izdvojile i drže više od 25% obavezne rezerve u obliku državnih zapisa, mogu nastaviti da te državne zapise drže kao dio obavezne rezerve do dana njihovog dospijeća Banke koje na dan 31. decembar godine budu izdvojile i držale obaveznu rezervu u obliku državnih zapisa u skladu sa stavom 1 alineja 1 ovog člana, mogu nastaviti da te državne zapise drže kao dio obavezne rezerve do dana njihovog dospijeća, ali ne duže od 30. juna godine. U slučaju iz stava 4 ovog člana Centralna banka plaća bankama naknadu utvrđenu u skladu sa stavom 1 alineja 2 ovog člana. Izuzetno od člana 15 stav 1 alineja 1 ove odluke, banke su dužne da od dana početka primjene ove odluke do zaključno sa 27. junom godine Centralnoj banci dostavljaju izvještaje o obaveznoj rezervi na obrascima PObR, PObR-p, PObR-d1 i PObR-d2, koji se daju u Prilogu 2 ove odluke i čine njen sastavni dio. Član 17 Izvještavanje u skladu sa ovom odlukom banke su dužne da vrše počevši od 05. januara godine. 4

5 Član 18 Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore ("Sl. list Crne Gore, br. 35/11, 22/12, 61/12, 57/13, 52/14 i 07/15). Član 19 Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 01. januara godine. SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE O. br /80-3 PREDSJEDAVAJUĆI Podgorica, godine GUVERNER, mr Milojica Dakić, s.r. 5

6 (Naziv i sjedište banke) Prilog 1 ObR OBRAČUN OBAVEZNE REZERVE BANAKA KOD CENTRALNE BANKE CRNE GORE za obračunski period od do u EUR-ima R.b. NAZIV POZICIJE DEPOZITI PO VIĐENJU DEPOZITI UGOVORENI SA ROČNOŠĆU DO JEDNE GODINE, ODNOSNO DO 365 DANA DEPOZITI UGOVORENI SA ROČNOŠĆU PREKO JEDNE GODINE, ODNOSNO PREKO 365 DANA KOJI IMAJU KLAUZULU O MOGUĆNOSTI RAZROČENJA U ROKU KRAĆEM OD JEDNE GODINE, ODNOSNO KRAĆEM OD 365 DANA DEPOZITI UGOVORENI SA ROČNOŠĆU PREKO JEDNE GODINE, ODNOSNO PREKO 365 DANA UKUPN O ( ) Ukupan iznos depozita u obračunskom periodu OSNOVICA - prosječno dnevno stanje depozita u obračunskom periodu (R.br.1/sedam dana) 3 Stopa obavezne rezerve 9,5% 9,5% 9,5% 8,5% Obračunati iznos obavezne rezerve za 4 period održavanja od do 5 na računu obavezne rezerve banke u zemlji X 6 7 na računima Centralne banke u inostranstvu Obavezna rezerva u prethodnom periodu održavanja 8 na računu obavezne rezerve banke u zemlji X na računima Centralne banke u inostranstvu Razlika (izdvajanje/povlačenje) (4-7) na računu obavezne rezerve banke u zemlji (5-8) X na računima Centralne banke u inostranstvu (6-9) X X X X X (mjesto i datum) (pečat i potpis ovlašćenog lica) 6

7 (Naziv i sjedište banke) ObR-p Period održavanja (od srijede do srijede) IZJEŠTAJ O OBAVEZNOJ REZERVI KOD CENTRALNE BANKE CRNE GORE za period održavanja od do u EUR-ima Obračunata obavezna rezerva Izdvojena obavezna rezerva Razlika između izdvojene i obračunate obavezne rezerve na računu obavezne rezerve u zemlji na računima CBCG u inostranstvu ukupno (1+2) na računu obavezne rezerve u zemlji na računima CBCG u inostranstvu ukupno (4+5) manje izdvojeno (6-3) više izdvojeno (6-3) Korišćenje obavezne rezerve vraćeno istog dana Datum nije vraćeno istog dana (mjesto i datum) (pečat i potpis ovlašćenog lica) 7

8 (Naziv i sjedište banke) IZVJEŠTAJ O PROSJEČNOM STANJU DEPOZITA PO VIĐENJU Računi koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti - nekamatonosni P Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti - kamatonosni P Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti - nekamatonosni P Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti - kamatonosni P Banke u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Banke u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Banke, nerezidenti - nekamatonosni P Banke, nerezidenti - kamatonosni P Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti - nekamatonosni P Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti - kamatonosni P Ostali - nekamatonosni P Ostalo - kamatonosni P Ostale finansijske institucije, rezidenti - nekamatonosni P Ostale finansijske institucije, rezidenti - kamatonosni P Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Javne službe jedinica lokalne samouprave - nekamatonosni P Javne službe jedinica lokalne samouprave - kamatonosni P Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Preduzetnici - nekamatonosni P Preduzetnici - kamatonosni P Privredna društva, nerezidenti - nekamatonosni P Privredna društva, nerezidenti - kamatonosni P Fizička lica, rezidenti, nekamatonosni P Fizička lica, rezidenti, kamatonosni P Fizička lica, nerezidenti, nekamatonosni P Fizička lica, nerezidenti, kamatonosni P Privredna društva, sredstva na ime plaćanja i pokrića po akreditivima P Privredna društva, sredstva na ime plaćanja i pokrića po garancijama P Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti - nekamatonosni P Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti - kamatonosni P Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti - nekamatonosni P Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti - kamatonosni P Ostali - nekamatonosni P Ostali - kamatonosni P Vlada Crne Gore - nekamatonosni P Vlada Crne Gore - kamatonosni P Jedinice lokalne samouprave - nekamatonosni P Jedinice lokalne samouprave - kamatonosni P Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore - nekamatonosni P Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore - kamatonosni P Ostali - nekamatonosni P Ostali - kamatonosni P Regulatorne agencije, rezidenti - nekamatonosni P ObR-d1 (iznos u 000 EUR) Prosječno dnevno stanje depozita po viđenju (od do ) 2

9 Regulatorne agencije, rezidenti - kamatonosni P Regulatorne agencije, nerezidenti - nekamatonosni P Regulatorne agencije, nerezidenti - kamatonosni P Investiciono-razvojni fond Crne Gore - nekamatonosni P Investiciono-razvojni fond Crne Gore - kamatonosni P Zavod za zapošljavanje Crne Gore - nekamatonosni P Zavod za zapošljavanje Crne Gore - kamatonosni P Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - nekamatonosni P Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - kamatonosni P Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore - nekamatonosni P Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore - kamatonosni P Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti - nekamatonosni P Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti - kamatonosni P Fondovi, nerezidenti - nekamatonosni P Fondovi, nerezidenti - kamatonosni P Investicioni fondovi, rezidenti - nekamatonosni P Investicioni fondovi, rezidenti - kamatonosni P Ostali, rezidenti - nekamatonosni P Ostali, rezidenti - kamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti - nekamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti - kamatonosni P UKUPNO: (pečat i potpis ovlašćenog lica)

10 (Naziv i sjedište banke) IZVJEŠTAJ O PROSJEČNOM STANJU OROČENIH DEPOZITA ObR-d2 (iznos u 000 EUR) Računi koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve Prosječno dnevno stanje depozita ugovorenih sa ročnošću do jedne godine, odnosno do 365 dana Prosječno dnevno stanje depozita ugovorenih sa ročnošću preko jedne godine, odnosno preko 365 dana koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine, odnosno kraćem od 365 dana Prosječno dnevno stanje depozita ugovorenih sa ročnošću preko jedne godine, odnosno preko 365 dana UKUPNO ( ) Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti - nakamatonosni P Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti - kamatonosni P Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti - nekamatonosni P Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti - kamatonosni P Banke u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Banke u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Banke, nerezidenti - nekamatonosni P Banke, nerezidenti - kamatonosni P Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti - nekamatonosni P Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti - kamatonosni P Ostali - nekamatonosni P Ostali - kamatonosni P Ostale finansijske institucije, rezidenti - nekamatonosni P Ostale finansijske institucije, rezidenti - kamatonosni P Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Javne službe jedinica lokalne samouprave - nekamatonosni P Javne službe jedinica lokalne samouprave - kamatonosni P Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Preduzetnici - nekamatonosni P Preduzetnici - kamatonosni P Privredna društva, nerezidenti - nekamatonosni P Privredna društva, nerezidenti - kamatonosni P Fizička lica, rezidenti, nekamatonosni P Fizička lica, rezidenti, kamatonosni P Fizička lica, nerezidenti, nekamatonosni P Fizička lica, nerezidenti, kamatonosni P (od do ) (od do ) (od do )

11 Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti - nekamatonosni P Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti - kamatonosni P Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti - nekamatonosni P Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti - kamatonosni P Ostali - nekamatonosni P Ostali - kamatonosni P Vlada Crne Gore - nekamatonosni P Vlada Crne Gore - kamatonosni P Jedinice lokalne samouprave - nekamatonosni P Jedinice lokalne samouprave - kamatonosni P Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore - nekamatonosni P Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore - kamatonosni P Ostali - nekamatonosni P Ostali - kamatonosni P Regulatorne agencije, rezidenti - nekamatonosni P Regulatorne agencije, rezidenti - kamatonosni P Regulatorne agencije, nerezidenti - nekamatonosni P Regulatorne agencije, nerezidenti - kamatonosni P Investiciono - razvojni fond Crne Gore - nekamatonosni P Investiciono - razvojni fond Crne Gore - kamatonosni P Zavod za zapošljavanje Crne Gore - nekamatonosni P Zavod za zapošljavanje Crne Gore - kamatonosni P Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - nekamatonosni P Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - kamatonosni P Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore - nekamatonosni P Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore - kamatonosni P Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti - nekamatonosni P Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti - kamatonosni P Fondovi, nerezidenti - nekamatonosni P Fondovi, nerezidenti - kamatonosni P Investicioni fondovi, rezidenti - nekamatonosni P Investicioni fondovi, rezidenti - kamatonosni P Ostali, rezidenti - nekamatonosni P Ostali, rezidenti - kamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti - nekamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti - kamatonosni P UKUPNO: (pečat i potpis ovlašćenog lica)

12 (Naziv i sjedište banke) Prilog 2 PObR R.b. OBRAČUN OBAVEZNE REZERVE BANAKA KOD CENTRALNE BANKE CRNE GORE NAZIV POZICIJE za obračunski period od DEPOZITI PO VIĐENJU DEPOZITI UGOVORENI SA ROČNOŠĆU DO JEDNE GODINE, ODNOSNO DO 365 DANA do DEPOZITI UGOVORENI SA ROČNOŠĆU PREKO JEDNE GODINE, ODNOSNO PREKO 365 DANA KOJI IMAJU KLAUZULU O MOGUĆNOSTI RAZROČENJA U ROKU KRAĆEM OD JEDNE GODINE, ODNOSNO KRAĆEM OD 365 DANA u EUR-ima DEPOZITI UGOVORENI SA ROČNOŠĆU PREKO JEDNE GODINE, ODNOSNO PREKO 365 DANA UKUPNO ( ) Ukupan iznos depozita u obračunskom periodu OSNOVICA - prosječno dnevno stanje depozita u 2 obračunskom periodu (R.br.1/sedam dana) 3 Stopa obavezne rezerve 9,5% 9,5% 9,5% 8,5% Obračunati iznos obavezne rezerve za period 4 održavanja od do 5 na računu obavezne rezerve banke u zemlji X 6 na računima Centralne banke u inostranstvu X 7 u državnim zapisima X 8 Obavezna rezerva u prethodnom periodu održavanja X 9 na računu obavezne rezerve banke u zemlji X 10 na računima Centralne banke u inostranstvu X 11 u državnim zapisima X 12 Razlika (izdvajanje/povlačenje) (4-8) X 13 na računu obavezne rezerve banke u zemlji (5-9) X 14 na računima Centralne banke u inostranstvu (6-10) X 15 u državnim zapisima (7-11) X (mjesto i datum) (pečat i potpis ovlašćenog lica) 12

13 (Naziv i sjedište banke) PObR-p Period održava nja (od srijede do srijede) na računu obavezn e rezerve u zemlji IZJEŠTAJ O OBAVEZNOJ REZERVI KOD CENTRALNE BANKE CRNE GORE za obračunski period od do u EUR-ima Obračunata obavezna rezerva Izdvojena obavezna rezerva Razlika između izdvojene i obračunate na računim a CBCG u inostran stvu u držav nim zapisi ma ukupno (1+2+3) na računu obavezne rezerve u zemlji na računima CBCG u inostranst vu u državnim zapisima ukupno (5+6+7) obavezne rezerve manje izdvojeno (8-4) više izdvoj eno (8-4) Korišćenje obavezne rezerve vraćeno istog dana Datum nije vraćeno istog dana (mjesto i datum) (pečat i potpis ovlašćenog lica) 13

14 (Naziv i sjedište banke) IZVJEŠTAJ O PROSJEČNOM STANJU DEPOZITA PO VIĐENJU Računi koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti - nekamatonosni P Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti - kamatonosni P Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti - nekamatonosni P Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti - kamatonosni P Banke u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Banke u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Banke, nerezidenti - nekamatonosni P Banke, nerezidenti - kamatonosni P Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti - nekamatonosni P Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti - kamatonosni P Ostali - nekamatonosni P Ostalo - kamatonosni P Ostale finansijske institucije, rezidenti - nekamatonosni P Ostale finansijske institucije, rezidenti - kamatonosni P Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Javne službe jedinica lokalne samouprave - nekamatonosni P Javne službe jedinica lokalne samouprave - kamatonosni P Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Preduzetnici - nekamatonosni P Preduzetnici - kamatonosni P Privredna društva, nerezidenti - nekamatonosni P Privredna društva, nerezidenti - kamatonosni P Fizička lica, rezidenti, nekamatonosni P Fizička lica, rezidenti, kamatonosni P Fizička lica, nerezidenti, nekamatonosni P Fizička lica, nerezidenti, kamatonosni P Privredna društva, sredstva na ime plaćanja i pokrića po akreditivima P Privredna društva, sredstva na ime plaćanja i pokrića po garancijama P Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti - nekamatonosni P Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti - kamatonosni P Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti - nekamatonosni P Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti - kamatonosni P Ostali - nekamatonosni P Ostali - kamatonosni P Vlada Crne Gore - nekamatonosni P Vlada Crne Gore - kamatonosni P Jedinice lokalne samouprave - nekamatonosni P Jedinice lokalne samouprave - kamatonosni P Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore - nekamatonosni P Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore - kamatonosni P Ostali - nekamatonosni P Ostali - kamatonosni P Regulatorne agencije, rezidenti - nekamatonosni P PObR-d1 (iznos u 000 EUR) Prosječno dnevno stanje depozita po viđenju (od do ) 2

15 Regulatorne agencije, rezidenti - kamatonosni P Regulatorne agencije, nerezidenti - nekamatonosni P Regulatorne agencije, nerezidenti - kamatonosni P Investiciono-razvojni fond Crne Gore - nekamatonosni P Investiciono-razvojni fond Crne Gore - kamatonosni P Zavod za zapošljavanje Crne Gore - nekamatonosni P Zavod za zapošljavanje Crne Gore - kamatonosni P Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - nekamatonosni P Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - kamatonosni P Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore - nekamatonosni P Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore - kamatonosni P Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti - nekamatonosni P Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti - kamatonosni P Fondovi, nerezidenti - nekamatonosni P Fondovi, nerezidenti - kamatonosni P Investicioni fondovi, rezidenti - nekamatonosni P Investicioni fondovi, rezidenti - kamatonosni P Ostali, rezidenti - nekamatonosni P Ostali, rezidenti - kamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti - nekamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti - kamatonosni P UKUPNO: (pečat i potpis ovlašćenog lica)

16 (Naziv i sjedište banke) IZVJEŠTAJ O PROSJEČNOM STANJU OROČENIH DEPOZITA PObR-d2 (iznos u 000 EUR) Računi koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve Prosječno dnevno stanje depozita ugovorenih sa ročnošću do jedne godine, odnosno do 365 dana Prosječno dnevno stanje depozita ugovorenih sa ročnošću preko jedne godine, odnosno preko 365 dana koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine, odnosno kraćem od 365 dana Prosječno dnevno stanje depozita ugovorenih sa ročnošću preko jedne godine, odnosno preko 365 dana UKUPNO ( ) Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti - nakamatonosni P Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti - kamatonosni P Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti - nekamatonosni P Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti - kamatonosni P Banke u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Banke u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Banke, nerezidenti - nekamatonosni P Banke, nerezidenti - kamatonosni P Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti - nekamatonosni P Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti - kamatonosni P Ostali - nekamatonosni P Ostali - kamatonosni P Ostale finansijske institucije, rezidenti - nekamatonosni P Ostale finansijske institucije, rezidenti - kamatonosni P Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Javne službe jedinica lokalne samouprave - nekamatonosni P Javne službe jedinica lokalne samouprave - kamatonosni P Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Preduzetnici - nekamatonosni P Preduzetnici - kamatonosni P Privredna društva, nerezidenti - nekamatonosni P Privredna društva, nerezidenti - kamatonosni P Fizička lica, rezidenti, nekamatonosni P Fizička lica, rezidenti, kamatonosni P Fizička lica, nerezidenti, nekamatonosni P Fizička lica, nerezidenti, kamatonosni P (od do ) (od do ) (od do )

17 Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti - nekamatonosni P Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti - kamatonosni P Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti - nekamatonosni P Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti - kamatonosni P Ostali - nekamatonosni P Ostali - kamatonosni P Vlada Crne Gore - nekamatonosni P Vlada Crne Gore - kamatonosni P Jedinice lokalne samouprave - nekamatonosni P Jedinice lokalne samouprave - kamatonosni P Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore - nekamatonosni P Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore - kamatonosni P Ostali - nekamatonosni P Ostali - kamatonosni P Regulatorne agencije, rezidenti - nekamatonosni P Regulatorne agencije, rezidenti - kamatonosni P Regulatorne agencije, nerezidenti - nekamatonosni P Regulatorne agencije, nerezidenti - kamatonosni P Investiciono - razvojni fond Crne Gore - nekamatonosni P Investiciono - razvojni fond Crne Gore - kamatonosni P Zavod za zapošljavanje Crne Gore - nekamatonosni P Zavod za zapošljavanje Crne Gore - kamatonosni P Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - nekamatonosni P Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - kamatonosni P Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore - nekamatonosni P Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore - kamatonosni P Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti - nekamatonosni P Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti - kamatonosni P Fondovi, nerezidenti - nekamatonosni P Fondovi, nerezidenti - kamatonosni P Investicioni fondovi, rezidenti - nekamatonosni P Investicioni fondovi, rezidenti - kamatonosni P Ostali, rezidenti - nekamatonosni P Ostali, rezidenti - kamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti - nekamatonosni P Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti - kamatonosni P UKUPNO: (pečat i potpis ovlašćenog lica)

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin / naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 11 Gotovina u trezoru 12 Gotovina u bankomatima 13 Gotovina na

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13) i člana 66 Zakona o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", broj 62/13),

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU (Službeni list Crne Gore, br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od 15.06.2018, 18/19 od 22.03.2019) I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom se uređuju vrste

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ Члан 1. У Закону о девизном пословању ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 13

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ Члан 1. У Закону о девизном пословању ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 13 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ Члан 1. У Закону о девизном пословању ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14), у члану 7. став 2. мења се и гласи: Пoслoви

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena На основу чла 7. став 2. алинеја 7, чла 9. став 1. алинеја 5, чла 21. и чла 27. Зако о друштвима за осигурање («Службени гласник Републике Српске», : 17/05, 01/06 и 64/06), чла 7. став 4. и чла 14. став

Више

Template for Newsletter 2013/2014

Template for Newsletter 2013/2014 Teme ovih poreskih i finansijskih vesti su sledeće: 1. Najvažnije izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica Strana 1 2. Novi kriterijumi za razvrstavanje prema Zakonu o računovodstvu. Strana 2 3. Primena

Више

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za usluge koje Banka obavlja i koje su navedene u ovoj Odluci,

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet SIJEČANJ Decembar 2016 1 NEDJELJA 17 UTORAK Februar 1 Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Petak 10 Subota 11 Nedjelja 12 Ponedjeljak 13 Utorak 14 Srijeda

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ На основу члана 50. став 3. Закона о архивској

Више

Pravilnik_REGOS_draft _final

Pravilnik_REGOS_draft _final Na temelju članka 91. stavka 5., članka 97. stavka 4., članka 98. stavka 4., članka 192. stavka 3. te članka 193. stavaka 6. i 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima ( Narodne novine broj 19/2014,

Више

Pravilink o izvještavanju

Pravilink o izvještavanju 1303. Na osnovu čl. 126, 127, 147 i 177 stav 1 tačka 4 Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 78/06, 19/07, "Sl. list Crne Gore", br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16) i člana 16 stav 1 tačka

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15a став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014) На основу члана 41. став 13. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон,

Више

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica)

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) 14.6.2019. B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) određuju se rokovi, način i druge okolnosti za izvršavanje

Више

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu ( Službene novine Federacije BiH, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI * I -

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o doprinosima za obavezno socijalno

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10 ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Одредбама

Више

Odluka o oglasavanju

Odluka o oglasavanju "Службени гласник РС", бр. 23/2006 и 23/2013 др. одлука 1 На основу члана 8. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181.

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Godišnji izvještaj o poslovanju nove banke za 2016.godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju nove banke za 2016.godinu G O D I Š N J I I Z V J E Š TA J O POSLOVANJU BANKE ZA 2017. GODINU Mart, 2018.godine Sadržaj: 1. OPŠTE INFORMACIJE... 3 1.1. Registracija i aktivnpost Banke... 3 1.2. Organizacija i zaposleni... 4 1.3.

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA   Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe u primjeni od 25.01.2014. štednja 1. Štednja po viđenju 1.1. Štednja po viđenju vodi se na štednim knjižicama ili štednim

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima Na osnovu člana 58. alineja 7. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske prečišćeni tekst ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne Skupštine Republike Srpske, na

Више

Naknada za rad upravniku stambene zajednice koji je izabran iz redova stanara Šta sve treba da zna stambena zajednica koja odluči da upravniku koji je

Naknada za rad upravniku stambene zajednice koji je izabran iz redova stanara Šta sve treba da zna stambena zajednica koja odluči da upravniku koji je Naknada za rad upravniku stambene zajednice koji je izabran iz redova stanara Šta sve treba da zna stambena zajednica koja odluči da upravniku koji je izabran iz redova stanara isplaćuje naknadu za rad

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno P R A V I L N I K O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE

Више

TAXNewsletter_mart2019_SRB

TAXNewsletter_mart2019_SRB Teme ovih vesti su sledeće: 1. Godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu... 1 2. Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu... 2 3. Važeće kamatne stope

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg  uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc Средњошколски дом у Новом Саду Дел.бр: 01-896 Датум: 03.12.2015. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ДОМУ Нови Сад, децембар 2015. 1 На основу члана 16. став 1. Закона о заштити

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti

Више

На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр

На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10) и члана 16. став 1.

Више

Службени гласник РС, бр. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 17/2014, 27/2014, 62/2014, 125/2014, 51/2015, 61/2015

Службени гласник РС, бр. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 17/2014, 27/2014, 62/2014, 125/2014, 51/2015, 61/2015 Службени гласник РС, бр. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 17/2014, 27/2014, 62/2014, 125/2014, 51/2015, 61/2015, 71/2015, 78/2015, 29/2016, 54/2016, 76/2016, 85/2016,

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

654

654 На основу члана 21. став 5. Закона о пчеларству ( Службени гласник Републике Српске, број 52/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09,

Више

Katalog propisa 2018

Katalog propisa 2018 Prečišćeni tekst Uredbe o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije obuhvata sljedeće propise: 1. Uredba o tarifnom

Више