ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА"

Транскрипт

1 Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈА МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА за стицање другог степена високог образовања и академског назива Мастер биолог Крагујевац

2 НАЗИВ, ЦИЉЕВИ И СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Назив. Мастер академске студије БИОЛОГИЈА молекуларна биологија за стицање академског назива Мастер биолог. Заступљеност предмета из области молекуларне биологије и молекуларне биотехнологије омогућава да се у додатку дипломи као ближа одредница уписује Мастер биолог молекуларни биолог. Мастер академске студије Биологија молекуларна биологија трају једну годину (2 семестра, 60 ЕСПБ) за студенте који су завршили основне академске студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ). Циљ студијског програма мастер академских студија Биологија молекуларна биологија јесте образовање и формирање високо стручног кадра који има целовито академско образовање из биологије, примењене молекуларне биологије и молекуларне биотехнологије, као и специфичне компетенције неопходне за научно-истраживачки рад у одабраној ужој области (1) генетички инжењеринг и биотехнологија, односно (2) хуманој молекуларној биологији, а према одабраним изборним предметима. Студијски програм студентима омогућава стицање знања на пољу примењене молекуларне биологије у областима ботаничких, зоолошких, еколошких испитивања, микробиологије и хумане молекуларне биотехнологије. Студијски програм има за циљ да образује и оспособи стручњаке за стручни и научни рад, који су способни да обављају и руководе пословима у различитим областима где се могу применити знања из биологије и молекуларне биологије (наука и просвета у областима биологије и примењених биолошких дисциплина, молекуларне биотехнологије, медицине, екологије и заштите животне средине, пољопривреде, као и у другим сродним делатностима). Сврха студијског програма Мастер академских студија Биологија молекуларна биологија је да образује високи кадар биолошког профила - примењене молекуларне биологије. Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје обавезних и изборних предмета академско биолошко образовање континуирано унапређује, а стечене компетенције и вештине, на овом нивоу студија, представљају корпус фундаменталних знања за наставак образовања на докторским студијама биолошког и сродних профила, као и за бављење фундаменталним и апликативним истраживањима из области биологије и молекуларне биологије и биотехнологије. Стечени ниво знања обезбеђује формираним стручњацима његову лаку примену у пракси и научно-истраживачком раду. Специфична сврха програма мастер студија је да студенти буду оспособљени за истраживачки рад у развојним биолошким лабораторијама и истраживачким центрима, као и у медицинским и биохемијским лабораторијама. Компетенције студената. Савладавањем студијског програма мастер академских студија Биологија молекуларна биологија студент стиче знања, вештине и ставове неопходне за обављање и руковођење пословима у области биологије и примењене молекуларне биологије и биотехнологије, оспособљен је за самостални рад и даље професионално усавршавање. Стечено знање по завршетку ових студија обезбеђује компетентност и стручност за рад у области науке, образовања, индустрије, пољопривреде, медицине, итд. ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА Исход процеса учења у оквиру студијског програма је стицање академског звања мастер биолог молекуларни биолог. Савладавањем датог студијског програма студент стиче знања, вештине и ставове неопходне за обављање послова у научноистраживачким и 15

3 наставним институцијама, као и у примењеној делатности. Познавање теоријских и/или експерименталних знања за даље усавршавање и самостални научни рад. АКАДЕМСКИ, ОДНОСНО СТРУЧНИ НАЗИВ Након завршених мастер академских студија Биологија молекуларна биологија (1 година, 60 ЕСПБ; укупно 300 ЕСПБ са претходно завршеним нивоима образовања) студент стиче академски назив Мастер биолог, а као ближа одредница у додатку дипломи Мастер биолог молекуларни биолог. УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Природно-математички факултет. Кандидат подноси пријаву Факултету, уколико испуњава следеће услове: - кандидати који су завршили претходне нивое образовања из биологије, молекуларне биологије и физиологије, екологије, медицине и сродних научних области; - дипломирани студенти који су у току студија остварили најмање 240 ЕСПБ; - студенти који су завршили дипломске студије по старом Закону о Универзитету; - кандидати који су завршили еквивалентно образовање у иностранству. За студенте којима српски језик није матерњи, неопходна је потврда о знању српског језика, коју издаје одговарајућа установа; - препоручљиво је познавање енглеског језика; - интервју. За кандидате са нематичних факултета, односно за кандидате који су завршили студије у иностранству, Комисија утврђује компатибилност програма на основу приложене дипломе и списка положених испита и у случају потребе организује полагање пријемног или диференцијалних испита, а у складу са интерним Одлукама Већа катедре Института за биологију и екологију и Наставно-научног већа факултета. Одлуку о упису кандидата доноси Наставно-научно веће факултета на основу предлога Већа катедре Института за биологију и екологију. Број уписаних студената предлаже Факултет, а на основу предлога Већа катедре Института за биологију и екологију. Одговарајуће министарство одређује број студената финансираних из буџета, односно број оних који се сами финансирају. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог током основних академских студија, дужине студирања и матичности факултета, у складу са Одлуком Наставно-научног већа факултета. Право уписа на мастер академске студије Биологије молекуларна биологија стиче кандидат, који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис. СТРУКТУРА ПРОГРАМА, ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ СТУДИЈСКИХ ПОДРУЧЈА, ОДНОСНО ПРЕДМЕТА СА ОКВИРНИМ САДРЖАЈЕМ У оквиру Института за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, Мастер академске студије Биологија молекуларна биологија трају једну годину (2 семестра, 60 ЕСПБ) за студенте који су завршили основне академске студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ). Студијски програм је конципиран на следећи начин: Обавезно студијско подручје се састоји од два обавезна предмета чији садржаји студенима омогућавају упознавање са основним принципима научно-истраживачког рада, експерименталним модел системима и начинима обраде и презентације резлтата. 16

4 Изборно подручје се профилише кроз две изборне области примењене молекуларне биологије: (1) Генетички инжењеринг и биотехнологија и (2) Хумана молекуларна биологија. Даље, изборни предмети су хоризонтално подељени у четири изборна блока: (а) Молекуларна биологија и основна методологија, (б) Молекуларна биотехнологија, (в) Генетика и промене генетичке информације, (д) Специфична методологија. Студенти се најпре опредељују за једну од две изборне области, а затим бирају по један изборни предмет из сваког изборног блока. Пријављивање изборних предмета се врши приликом уписа године. Студијски истраживачки рад и израда завршног рада које студенти реализују у сарадњи са ментором. Листа обавезног и изборних предмета, распоред по семестрима, број часова по облицима активне наставе (П - предавања, В - вежбе, студијски истраживачки рад, други облици наставе лабораторијске вежбе), укупно часова активне наставе на години студија и број ЕСПБ бодова по сваком предмету дати су у Прилогу. НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА БОДОВНА ВРЕДНОСТ СВАКОГ ПРЕДМЕТА И ЗАВРШНОГ РАДА ИСКАЗАНА У СКЛАДУ СА ЕВРОПСКИМ СИСТЕМОМ ПРЕНОСА БОДОВА Студије се изводе у облику теоретске и практичне наставе из предмета који су наведени у Прилогу и распоређени по семестрима. Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студената у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године (подразумевају се активности студената на настави, као и све активности студената у припремама за наставу и испит). Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, лабораторијске вежбе, рачунске вежбе, семинари, студијски истраживачки рад и други облици наставе), самосталног рада, колоквијума и испита, као и израде и одбране завршног рада. Након освојених 60 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ са завршеним претходним нивоима образовања) и положеног завршног рада студент стиче академски назив Мастер биолог, а као ближа одредница у додатку дипломи Мастер биолог молекуларни биолог. ЗАВРШНИ РАД НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА Завршни рад је резултат истраживачког студијског рада студента и представља завршни испит за стицање академског назива Мастер биолог, а као ближа одредница у додатку дипломи Мастер биолог молекуларни биолог. Завршни рад се ради из једне од области студијског програма. Завршни рад студент пријављује ако је уписао завршни семестар и положио све испите претходног семестра. Детаљне одредбе о пријави, условима за израду и начину одбране овог рада утврђују се Статутом и одговарајућим актима Факултета. ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА ИЛИ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА У Прилогу, у листи садржаја предмета су дати и предуслови за упис појединих предмета. УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ ИЛИ СРОДНИХ ОБЛАСТИ СТУДИЈА Услови за прелазак студената са других студијских програма предвиђени су Општим актима ПМФ-а (одговарајући број положених испита који одговарају испитима из овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ бодова за исте или сродне предмете). 17

5 Услов за прелазак са других сродних студијских програма на мастер академски студијски програм биологије, одређује Веће Катедре за биологију и екологију за сваки појединачни случај (на основу захтева који студент подноси Већу Катедре за биологију и екологију). КВАЛИТЕТ, САВРЕМЕНОСТ И МЕЂУНАРОДНА УСАГЛАШЕНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Студијски програм је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно специфичним стандардима за акредитацију. Студијски програм је целовит, свеобухватан и усаглашен са основним принципима европског система студија дефинисаног у оквирима Болоњске декларације. Програм је усаглашен са неколико акредитованих програма иностраних високошколских установа. OЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА Оцењивање студената одвија се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Испит је јединствен и полаже се писмено, односно практично и усмено. Начин полагања испита на сваком појединачном предмету дефинисан је садржајем предмета. Завршну оцену на предмету опредељује успех који је студент показао у току наставе и на испиту који се организује након завршетка наставе из предмета. Предиспитне обавезе учествују са најмање 30%, а највише 70% градива из предмета. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (пет) до 10 (десет), која се формира на основу оствареног броја бодова: Остварен број поена Нумеричка (описна) оцена Ненумеричка оцена до 50 поена 5 (недовољан) Ф (довољан) Е (добар) Д (врло добар) Ц (одличан) Б (одличан-изузетан) А Студент који није положио испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује исти предмет. Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет. НАСТАВНО ОСОБЉЕ Компентност наставника који учествују у реализацији студијског програма је обезбеђена применом дефинисаних критеријума за избор наставника са пуним радним временом на ПМФ-у и развијеним системом избора наставника из других научних институција (сагласност научне институције из које наставник долази). Подаци о наставницима (CV, референце, избори у звања) доступни су јавности. Више од 80% наставника ангажованих на овим мастер академским студијама је у сталном радном односу на ПМФ-у и укључено је у научно истраживачке пројекте. Ментори мастер/завршних радова су наставници са одговарајућим научним и стручним квалификацијама. 18

6 КУРИКУЛУМ Курикулум мастер академских студија Биологијa молекуларна биологија за стицање другог степена високог образовања и академског назива Мастер биолог, као ближа одредница у додатку дипломи Мастер биолог молекуларни биолог, организован је у виду једногодишњих студија. Студијска година организована је у два семестра (2 семестра, 60 ЕСПБ) за студенте који су завршили основне академске студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ). Сви предмети су једносеместрални (Табела 5.2). Курикулум је формиран тако да задовољи све постављене циљеве Студијског програма. Студијски програм се састоји од два обавезна предмета, 4 изборна блока, студијског истраживачког рада и завршног рада (Табела 5.1А). Укупан број изборних предмета у изборним блоковима је 15 (Табела 5.3). Изборни предмети су вертикално груписани у две изборне групе и ближе усмеравају студенте ка једној од две области: (1) Генетички инжењеринг и биотехнологија и (2) Хумана молекуларна биологија. Даље изборни предмети су хоризонтално подељени у четири изборна блока: (а) Молекуларна биологија и основна методологија, (б) Молекуларна биотехнологија, (в) Генетика и промене генетичке информације, (д) Специфична методологија молекуларне биологије. Студенти се најпре опредељују за једну од две изборне области, а затим бирају по један изборни предмет из сваког изборног блока. Курикулум је конципиран тако да се настава изводи у првом семестру кроз два обавезна (2 x 5 EСПБ) и два изборна предмета (7 + 6 EСПБ), а у другом семестру студенти слушају још два изборна предмета (2 x 6 EСПБ). У првом и другом семестру, Студијски истраживачки рад (укупно 13 ЕСПБ) представља самостални рад студента мастер студија на истраживању из одређене области, под руководством ментора. Завршни рад (12 ЕСПБ) је резултат истраживачког студијског рада студента и представља завршни испит за стицање академског назива Мастер биолог, као ближа одредница у додатку дипломи Мастер биолог молекуларни биолог. ОРГАНИЗАЦИОНА И МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА За извођење студијског програма обезбезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и броју студената који се уписује. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА Обезбеђење квалитета рада и студија које изводи ПМФ део је националног система обезбеђења квалитета и предуслов за упоредивост диплома и квалификација у оквиру јединственог европског простора високог образовања. 19

7 ПРИЛОГ Листа обавезног и изборних предмета по семестрима, недељни фонд часова предавања, вежби, студијског истраживачког рада и других облика наставе, број ЕСПБ бодова сваког предмета на мастер академским студијама Табела 5.1A. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈA - МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА (60 ЕСПБ) Ш ПРВА ГОДИНА Назив предмета С Статус предмета П Часови активне наставе В студијски истраживачки рад Други облици наставе Остали часови 1. БМБ201 Увод у научноистраживачки рад 1 О БМБ202 Oснови биоинформатике и 1 О биостатистике 3. Изборни блок 1 (један предмет) 1 ИБ Изборни блок 2 (један предмет) 1 ИБ БМБ220 Студијски истраживачки рад 1 1 O Изборни блок 3 (један предмет) 2 ИБ Изборни блок 4 (један предмет) 2 ИБ БМБ221 Студијски истраживачки рад 2 2 O Укупно часова активне наставе недељно = 42 Укупно часова активне наставе на години студија = БМБ222 Завршни рад 2 O - 8 Укупно ЕСПБ 60 ЕСПБ 20

8 Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму изборна област Генетички инжењеринг и биотехнологија Ш Назив предмета Тип Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ П В ДОН СИР Предмети изборног блока 1. Молекуларна биологија и основна методологија 1. БМБ203 Молекуларна биологија микроорганизама НС ИБ БМБ204 Молекуларна биологија еукариота НС ИБ Предмети изборног блока 2. Молекуларна биотехнологија 1. БМБ205 Микробиолошка ИБ СА биотехнологија БМБ206 Генетски модификовани организми СА ИБ БМБ207 Биолошки активне супстанце СА ИБ Предмети изборног блока 3. Генетика и промене генетичке информације 1. БМБ209 Генотоксикологија НС ИБ БМБ210 Молекуларна генетика НС ИБ БМБ211 Молекуларна интегративна физиологија НС ИБ Предмети изборног блока 4. Специфична методологија молекуларне биологије 1. БМБ214 Молекуларни принципи конзервационе биологије 2. БМБ215 Молекуларна биологија и екологија биљака 3. БМБ216 Молекуларне методе у ентомологији Изборна настава на студијском програму изборна област Хумана молекуларна биологија Ш Назив предмета Тип Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ П В ДОН СИР Предмети изборног блока 1. Молекуларна биологија и основна методологија 1. БМБ203 Молекуларна биологија микроорганизама НС ИБ БМБ204 Молекуларна биологија еукариота НС ИБ Предмети изборног блока 2. Молекуларна биотехнологија 1. БМБ205 Микробиолошка ИБ СА биотехнологија БМБ207 Биолошки активне супстанце СА ИБ БМБ208 Матичне ћелије и биотехнологија СА ИБ Предмети изборног блока 3. Генетика и промене генетичке информације 1. БМБ211 Молекуларна интегративна физиологија НС ИБ БМБ212 Хумана и медицинска генетика НС ИБ БМБ213 Биологија канцера НС ИБ Предмети изборног блока 4. Специфична методологија молекуларне биологије 1. БМБ217 Молекуларне методе структурне биологије 2. БМБ218 Методе молекуларне биологије у медицини 3. БМБ219 Биотерапија и биотерапеутици 21

9 Прилог 5.2. Књига предмета студијског програма - Мастер академске студије БИОЛОГИЈА МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ Ш Назив предмета С Тип Статус Број ЕСПБ предмета часова 1. БМБ201 Увод у научно-истраживачки рад 1 ТМ O БМБ202 Основи биоинформатике и биостатистике 1 TM O БMБ220 Студијски истраживачки рад 1 1 СА O БMБ221 Студијски истраживачки рад 2 2 СА О БMБ222 Завршни рад 2 СА О - 8 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ Ш Назив предмета С Тип Статус Број предмета часова ЕСПБ 1. БМБ203 Молекуларна биологија микроорганизама 1 НС ИБ БМБ204 Молекуларна биологија еукариота 1 НС ИБ БМБ205 Микробиолошка биотехнологија 1 СА ИБ БМБ206 Генетски модификовани организми 1 СА ИБ БМБ207 Биолошки активне супстанце 1 СА ИБ БМБ208 Матичне ћелије и биотехнологија 1 СА ИБ БМБ209 Генотоксикологија 2 НС ИБ БМБ210 Молекуларна генетика 2 НС ИБ БМБ211 Молекуларна интегративна физиологија 2 НС ИБ БМБ212 Хумана и медицинска генетика 2 НС ИБ БМБ213 Биологија канцера 2 НС ИБ БМБ214 Молекуларни принципи конзервационе биологије 2 СА ИБ БМБ215 Молекуларна биологија и екологија биљака 2 СА ИБ БМБ216 Молекуларне методе у ентомологији 2 СА ИБ БМБ217 Молекуларне методе структурне биологије 2 СА ИБ БМБ218 Методе молекуларне биологије у медицини 2 СА ИБ БМБ219 Биотерапија и биотерапеутици 2 СА ИБ Коришћене ознаке: Ш шифра предмета која се задаје на нивоу установе С семестар у коме је предмет Статус предмета: О обавезни, ИБ изборни блок. Часови активне наставе: П предавања, В вежбе, СИР Студијски истраживачки рад ДОН Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др. у зависности од специфичности студијског програма). Тип предмета: ТМ Теоријско-методолошки, НС Научно-стручни СА Стручно апликативни. 22

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM ИНЖЕЊЕРСТВО MAТЕРИЈАЛА Нови Сад Новембар, 2012 Садржај: Увод Посебан стандард - Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија Стандард 1. Структура студијског програма Стандард

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

DODATAK DIPLOMI

DODATAK DIPLOMI Dodatak diplomi Ovaj dodatak diplomi sledi model koji je razradila Evropska Komisija, Savet Evrope i UNESKO/CEPES. Svrha dodatka je da obezbedi dovoljno nezavisnih podataka da bi se poboljšalo međunarodno

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Microsoft Word - Informator 2011 finalno

Microsoft Word - Informator 2011 finalno В изија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима одговарајућа знања и вештине и развије способности да их користе и унапређују током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се изводи студијски програм Високошколска установа у којој

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-339/4-2008 01.02.2008. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу ("Билтен Правног факултета" бр. 96 од 08.02.2007. године),

Више

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној 11.05.2017. године

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

УВОД

УВОД УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УПРАВЉАЊЕ У АГРОБИЗНИСУ И ТРГОВИНИ 2014. година Садржај: Уводна табела

Више

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског програма: Прехрамбена технологија Beograd, 2013. Садржај:

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

11221 KANCELARIJSKA OPREMA

11221 KANCELARIJSKA OPREMA УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ПРАВИЛА СТУДИРАЊА НА ДОКТОРСКИМ УМЕТНИЧКИМ СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ Београд, јул 2007. На основу чл. 85. ст 9. ЗВО (Сл.Гласник РС бр.76/05)

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx Члан 3. Студије се организују и изводе у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци, до 30. септембра наредне године. Настава се организује и изводи по семестрима,

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

КОНКУРС

КОНКУРС На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18 и 207/19), и Одлуке Сената о

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

IV

IV Факултет педагошких наука Универзитетa у Крагујевцу, Јагодина Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина Тел/Факс: 035/223805; E-пошта: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs; Web сајт: www.pefja.kg.ac.rs ДОКУМЕНТАЦИЈА

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више