IZVEŠTAJ O BUDŽETU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "IZVEŠTAJ O BUDŽETU"

Транскрипт

1 29 Datum štampe: :49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази по потреби Izlazi po potrebi САДРЖАЈ SADRŽAJ Скупштина општине Сјеница Skupština općine opšine Sjenica 1. Одлука о буџету општине Сјеница за 29. годину Odluka o budžetu opštine Sjenica za 29. godinu Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 1 od 87

2 29 Datum štampe: :49:55 Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu (Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 ispravka, 108/23, 142/24, 68/25 dr.zakon, 103/25, 99/26, 113/27 i 95/28) i člana 32. Zakona o lokalnoj samoupr (Službeni glasnik RS, broj 129/2007 i 83/24 dr.zakon) i člana 41. Stav 1 tačka 2 Statuta opštine Sjenica (Opštinski službeni glasnik Sjenic broj 3/2009, 10/20 i 7/25), Skupština opštine Sjenica je na sednici održanoj godine, donela ODLUKU O BUDžETU OPŠTINE SJENICA ZA 29. GODINU I OPŠTI DEO Član 1. Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta opštine SJENICA za 29.godinu (u daljem tekstru: budžet), sastoje se od: Opis Iznos 1 2 A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA 1. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine , TEKUĆI PRIHODI u čemu: ,00 - budžetska sredstva ,00 - sopstveni prihodi 0,00 - donacije , PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE ,00 2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 2.1. TEKUĆI RASHODI u čemu: ,00 - tekući budžetski rashodi ,00 - rashodi iz sopstvenih prihoda 0,00 - donacije , IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE u čemu: ,00 - tekući budžetski izdaci ,00 - izdaci iz sopstvenih prihoda 0,00 - donacije ,00 BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT 0,00 Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 0,00 UKUPAN FISKALNI SUFICIT/DEFICIT 0,00 B. RAČUN FINANSIRANjA Primanja od prodaje finansijske imovine 0,00 Primanja od zaduživanja ,00 Neutrošena sredstva iz prethodnih godina 0,00 Izdaci za otplatu glavnice duga ,00 NETO FINANSIRANjE 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 2 od 87

3 29 Datum štampe: :49:55 Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta utvrđeni su u sledećim iznosima: Opis Ekonom. Iznos UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE ,00 1. Poreski prihodi , Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke (osim samodoprinosa) , Samodoprinos , Porez na imovinu , Ostali poreski prihodi ,00 2. Neporeski prihodi,u čemu: ,00 - pojedine vrste naknada sa određenom namenom (namenski prihodi) 0,00 - prihodi od prodaje dobara i usluga 0,00 3. Memorandumske stavke 77 0,00 4. Transferi ,00 5 Primanja od prodaje nefinansijske imovine ,00 UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE I FINANSIJSKE IMOVINE (ZBIR 1+2+3) ,00 1. Tekući rashodi , Rashodi za zaposlene , Korišćenje roba i usluga , Otplata kamata , Subvencije , Socijalna zaštita iz budžeta , Ostali rashodi, u čemu:- sredstva rezervi , Transferi ,00 2. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine ,00 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211) 62 0,00 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANjA ,00 1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine 92 0,00 2. Zaduživanje , Zaduživanje kod domaćih kreditora , Zaduživanje kod stranih kreditora 912 0,00 OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE ,00 3. Otplata duga , Otplata duga domaćim kreditorima , Otplata duga stranim kreditorima 612 0, Otplata duga po garancijama 613 0,00 4. Nabavka finansijske imovine ,00 NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 13) 3 0,00 NEUTROŠENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 14) 3 0,00 Član 2. Budžet za %godina_budžeta%. godinu sastoji se od: * Prihoda i primanja u iznosu od %iznos_prihoda_primanja% dinara * Rashoda i izdataka u iznosu od %iznos_rashoda_izdataka% dinara * Budžetski deficit u iznosu od %iznos_deficita% dinara Budžetski deficit u iznosu od %iznos_deficita% dinara biće pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine. Član 3. Sredstva tekuće budžetske rezerve planiraju se u budžetu opštine u iznosu od %iznos_tekuće_budžetske_rezerve% dinara. Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Opštinsko veće, na predlog lokalnog organa nadležnog za finansije, donosi rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve. Član 4. Sredstva stalne budžetske rezerve planiraju se u budžetu opštine u iznosu od %iznos_stalne_budžetske_rezerve% dinara i koriste se u skladu sa članom 70. Zakona o budžetskom sistemu. Opštinsko veće, na predlog lokalnog organa nadležnog za finansije, donosi rešenje o upotrebi stalne budžetske rezerve. Član 5. Ukupna sredstva budžeta u iznosu od %iznos_rashoda_izdataka% dinara, utvrđena ovom odlukom, raspoređena su po programskoj klasifikaciji datoj u tabeli: Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 3 od 87

4 29 Datum štampe: :49:55 PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA Za period: Naziv programa Iznos 1 STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE ,00 2 KOMUNALNE DELATNOSTI ,00 3 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ ,00 4 RAZVOJ TURIZMA ,00 5 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ ,00 6 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ,00 7 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA ,00 8 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE ,00 9 OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE ,00 10 SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE ,00 11 SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA ,00 12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ,00 13 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA ,00 14 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE ,00 15 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE ,00 16 POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE ,00 17 ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 0,00 Ukupno za BK ,00 Polje 3 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 4 od 87

5 29 Datum štampe: :49:55 Član 6. Izdaci za kapitalne projekte, planirani za budžetsku 29 godinu i naredne dve godine, iskazani su u tabeli: Ekonom. Red. Opis broj A. KAPITALNI PROJEKTI Polje PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ULICE SUTJESKA I JAVORSKA: Godina početka finansiranja: 29 Godina završetka finansiranja: 29 Ukupna vrednost projekta: ,00 Izvori finansiranja: Prihode iz budžeta: ,00 Transfere od drugih nivoa vlasti: , ,00 0,00 0,00 2. REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE: ,00 0,00 0,00 Godina početka finansiranja: 29 Godina završetka finansiranja: 29 Ukupna vrednost projekta: ,00 Izvori finansiranja: Prihode iz budžeta: ,00 Transfere od drugih nivoa vlasti: ,00 3. IZGRADNjA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA: ,00 0,00 0,00 Godina početka finansiranja: 29 Godina završetka finansiranja: 29 Ukupna vrednost projekta: ,00 Izvori finansiranja: Prihode iz budžeta: ,00 Transfere od drugih nivoa vlasti: ,00 4. TJUBING STAZA NA SKI CENTRU ŽARI: ,00 0,00 0,00 Godina početka finansiranja: 29 Godina završetka finansiranja: 29 Ukupna vrednost projekta: ,00 Izvori finansiranja: Prihode iz budžeta: ,00 Transfere od drugih nivoa vlasti: ,00 5. PEŠTERSKO POlJE: ,00 0,00 0,00 Godina početka finansiranja: 29 Godina završetka finansiranja: 29 Ukupna vrednost projekta: ,00 Izvori finansiranja: Transfere od drugih nivoa vlasti: ,00 Prihode iz budžeta: ,00 6. ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK: ,00 0,00 0,00 Godina početka finansiranja: 29 Godina završetka finansiranja: 29 Ukupna vrednost projekta: ,00 Izvori finansiranja: Donacije od međunarodnih organizacija: ,00 Prihode iz budžeta: ,00 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 1. IZGRADNjA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA: ,00 0,00 0,00 2. PEŠTERSKO POlJE: ,00 0,00 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 5 od 87

6 II POSEBAN DEO PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE Funkc. klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi Program 21 POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 00 Funkcionisanje skupštine 111 1/ PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) ,00 0,00 0, ,00 0, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ,00 0,00 0, ,00 0, / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, 111 4/ USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ,00 0,00 0, ,00 0, / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ,00 0,00 0, ,00 0,00 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje skupštine ,00 0,00 0, ,00 0,69 Izvori finansiranja za funkciju 111: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi ,00 0,00 0, ,00 0,69 Izvori finansiranja za razdeo 1: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE ,00 0,00 0, ,00 0,69 Razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE Funkc. klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi Program 21 POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE Aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa 111 7/ PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) ,00 0,00 0, ,00 0, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ,00 0,00 0, ,00 0, / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ,00 0,00 0, ,00 0,07 Ukupno za aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa ,00 0,00 0, ,00 1,35 Izvori finansiranja za funkciju 111: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi ,00 0,00 0, ,00 1,35 Izvori finansiranja za razdeo 2: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE ,00 0,00 0, ,00 1,35 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 6 od 87

7 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Razdeo 3 Funkc. klas. 111 OPŠTINSKO VEĆE Izvršni i zakonodavni organi Program 21 POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) ,00 0,00 0, ,00 0, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ,00 0,00 0, ,00 0, / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ,00 0,00 0, ,00 0,03 Ukupno za aktivnost 0002 Funkcionisanje izvršnih organa ,00 0,00 0, ,00 0,42 Izvori finansiranja za funkciju 111: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi ,00 0,00 0, ,00 0,42 Izvori finansiranja za razdeo 3: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za razdeo 3 OPŠTINSKO VEĆE ,00 0,00 0, ,00 0,42 Razdeo 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO Funkc. klas. 330 Sudovi Program 0602 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE Aktivnost 0004 Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) ,00 0,00 0, ,00 0, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ,00 0,00 0, ,00 0, / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za aktivnost 0004 Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo ,00 0,00 0, ,00 0,19 Izvori finansiranja za funkciju 330: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 330 Sudovi ,00 0,00 0, ,00 0,19 Izvori finansiranja za razdeo 4: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za razdeo 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ,00 0,00 0, ,00 0,19 Razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA Funkc. klas. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu Program 09 SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 7 od 87

8 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 00 Socijalne pomoći / TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI ,00 0,00 0, ,00 0, / NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA ,00 0,00 0, ,00 0,93 Ukupno za aktivnost 00 Socijalne pomoći ,00 0,00 0, ,00 1,68 Aktivnost 0002 Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja / NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA ,00 0,00 0, ,00 4,66 Ukupno za aktivnost 0002 Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja ,00 0,00 0, ,00 4,66 Aktivnost 0005 Aktivnosti Crvenog krsta / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ,00 0,00 0, ,00 0,28 Ukupno za aktivnost 0005 Aktivnosti Crvenog krsta ,00 0,00 0, ,00 0,28 Izvori finansiranja za funkciju 090: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu ,00 0,00 0, ,00 6,62 Funkc. klas. 130 Opšte usluge Program 0602 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE Aktivnost 00 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) ,00 0,00 0, ,00 5, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ,00 0,00 0, ,00 1, / SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, ,00 0, / NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, ,00 0, / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI ,00 0,00 0, ,00 0, / STALNI TROŠKOVI ,00 0,00 0, ,00 0, / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ,00 0,00 0, ,00 0, / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ,00 0,00 0, ,00 0, / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE ,00 0,00 0, ,00 0, / NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA ,00 0,00 0, ,00 0, / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, ,00 0, / MAŠINE I OPREMA ,00 0,00 0, ,00 0,37 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština ,00 0,00 0, ,00 12,91 Aktivnost 0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ,00 0,00 0, ,00 0,56 Ukupno za aktivnost 0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina ,00 0,00 0, ,00 0,56 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 8 od 87

9 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 0009 Tekuća budžetska rezerva / Tekuća rezerva ,00 0,00 0, ,00 0,75 Ukupno za aktivnost 0009 Tekuća budžetska rezerva ,00 0,00 0, ,00 0,75 Aktivnost 00 Stalna budžetska rezerva / Stalna rezerva ,00 0,00 0, ,00 0,33 Ukupno za aktivnost 00 Stalna budžetska rezerva ,00 0,00 0, ,00 0,33 Aktivnost 04 Vanredne situacije / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, ,00 0, / NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA ,00 0,00 0, ,00 0,19 Ukupno za aktivnost 04 Vanredne situacije ,00 0,00 0, ,00 0,65 Izvori finansiranja za funkciju 130: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 130 Opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 15,19 Funkc. klas. 170 Transakcije javnog duga Program 0602 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE Aktivnost 0003 Servisiranje javnog duga / OTPLATA DOMAĆIH KAMATA ,00 0,00 0, ,00 0, / PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA ,00 0,00 0, ,00 1,86 Ukupno za aktivnost 0003 Servisiranje javnog duga ,00 0,00 0, ,00 1,90 Izvori finansiranja za funkciju 170: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 170 Transakcije javnog duga ,00 0,00 0, ,00 1,90 Funkc. klas. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu Program 07 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA Aktivnost 0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, ,00 0, / MAŠINE I OPREMA ,00 0,00 0, ,00 0,14 Ukupno za aktivnost 0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture ,00 0,00 0, ,00 0,70 Izvori finansiranja za funkciju 360: Prihode iz budžeta ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 9 od 87

10 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Ukupno za funkc.klas. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu ,00 0,00 0, ,00 0,70 Funkc. klas. 412 Opšti poslovi po pitanju rada Program 15 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ Aktivnost 0002 Mere aktivne politike zapošljavanja DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO / ,00 0,00 0, ,00 0,75 OSIGURANJE Ukupno za aktivnost 0002 Mere aktivne politike zapošljavanja ,00 0,00 0, ,00 0,75 Projekat 15- STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE U OPŠTINI SJENICA DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO / ,00 0, , ,00 0,30 OSIGURANJE Ukupno za projekat 15- STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE U OPŠTINI SJENICA ,00 0, , ,00 0,30 Izvori finansiranja za funkciju 412: Prihode iz budžeta ,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti ,00 Ukupno za funkc.klas. 412 Opšti poslovi po pitanju rada ,00 0, , ,00 1,04 Funkc. klas. 421 Poljoprivreda Program POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ Aktivnost 00 Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA ,00 0,00 0, ,00 2,80 Ukupno za aktivnost 00 Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici ,00 0,00 0, ,00 2,89 Izvori finansiranja za funkciju 421: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 421 Poljoprivreda ,00 0,00 0, ,00 2,89 Funkc. klas. 451 Drumski saobraćaj Program 07 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA Aktivnost 0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, ,00 2, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, ,00 7,46 Ukupno za aktivnost 0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture ,00 0,00 0, ,00 10,91 Projekat 07-P1 PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ULICE SUTJESKA I JAVORSKA Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 10 od 87

11 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0, , ,00 0,14 Ukupno za projekat 07-P1 PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ULICE SUTJESKA I JAVORSKA ,00 0, , ,00 0,14 Izvori finansiranja za funkciju 451: Prihode iz budžeta ,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti ,00 Ukupno za funkc.klas. 451 Drumski saobraćaj ,00 0, , ,00 11,05 Funkc. klas. 473 Turizam Program 1502 RAZVOJ TURIZMA Aktivnost 00 Upravljanje razvojem turizma SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I / ,00 0,00 0, ,00 0,09 ORGANIZACIJAMA Ukupno za aktivnost 00 Upravljanje razvojem turizma ,00 0,00 0, ,00 0,09 Projekat TJUBING STAZA NA SKI CENTRU ŽARI / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0, , ,00 3,00 Ukupno za projekat TJUBING STAZA NA SKI CENTRU ŽARI ,00 0, , ,00 3,00 Izvori finansiranja za funkciju 473: Prihode iz budžeta ,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti ,00 Ukupno za funkc.klas. 473 Turizam ,00 0, , ,00 3,10 Funkc. klas. 510 Upravljanje otpadom Program 04 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Aktivnost 0005 Upravljanje komunalnim otpadom / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0,56 Ukupno za aktivnost 0005 Upravljanje komunalnim otpadom ,00 0,00 0, ,00 0,56 Aktivnost 0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0,09 Ukupno za aktivnost 0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada ,00 0,00 0, ,00 0,09 Izvori finansiranja za funkciju 510: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 510 Upravljanje otpadom ,00 0,00 0, ,00 0,65 Funkc. klas. 520 Upravljanje otpadnim vodama Program 04 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 11 od 87

12 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 0004 Upravljanje otpadnim vodama / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, ,00 0, / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, ,00 0,47 Ukupno za aktivnost 0004 Upravljanje otpadnim vodama ,00 0,00 0, ,00 0,56 Izvori finansiranja za funkciju 520: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 520 Upravljanje otpadnim vodama ,00 0,00 0, ,00 0,56 Funkc. klas. 540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika Program 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI Aktivnost 0002 Održavanje javnih zelenih površina / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0,19 Ukupno za aktivnost 0002 Održavanje javnih zelenih površina ,00 0,00 0, ,00 0,19 Aktivnost 0003 Održavanje čistoće na površinama javne namene / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0,93 Ukupno za aktivnost 0003 Održavanje čistoće na površinama javne namene ,00 0,00 0, ,00 0,93 Aktivnost 0004 Zoohigijena / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA ,00 0,00 0, ,00 0,09 Ukupno za aktivnost 0004 Zoohigijena ,00 0,00 0, ,00 0,28 Aktivnost 0005 Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0,05 Ukupno za aktivnost 0005 Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca ,00 0,00 0, ,00 0,05 Aktivnost 0006 Održavanje grobalja i pogrebne usluge / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0,14 Ukupno za aktivnost 0006 Održavanje grobalja i pogrebne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,14 Projekat REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0, , ,00 5,93 Ukupno za projekat REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE ,00 0, , ,00 5,93 Izvori finansiranja za funkciju 540: Prihode iz budžeta ,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti ,00 Ukupno za funkc.klas. 540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika ,00 0, , ,00 7,51 Funkc. klas. 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 12 od 87

13 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Program 04 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 00 Upravljanje zaštitom životne sredine / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0,09 Ukupno za aktivnost 00 Upravljanje zaštitom životne sredine ,00 0,00 0, ,00 0,19 Izvori finansiranja za funkciju 560: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu ,00 0,00 0, ,00 0,19 Funkc. klas. 620 Razvoj zajednice Program 11 STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE Aktivnost 00 Prostorno i urbanističko planiranje / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, ,00 0,05 Ukupno za aktivnost 00 Prostorno i urbanističko planiranje ,00 0,00 0, ,00 0,05 Aktivnost 0002 Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, ,00 0,05 Ukupno za aktivnost 0002 Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova ,00 0,00 0, ,00 0,05 Aktivnost 0003 Upravljanje građevinskim zemljištem / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / MAŠINE I OPREMA ,00 0,00 0, ,00 0, / ZEMLJIŠTE ,00 0,00 0, ,00 1,12 Ukupno za aktivnost 0003 Upravljanje građevinskim zemljištem ,00 0,00 0, ,00 1,74 Izvori finansiranja za funkciju 620: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 620 Razvoj zajednice ,00 0,00 0, ,00 1,84 Funkc. klas. 630 Vodosnabdevanje Program 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI Aktivnost 0008 Upravljanje i snabdevanje vodom za piće / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, ,00 1, / SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA ,00 0,00 0, ,00 2, / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, ,00 0,93 Ukupno za aktivnost 0008 Upravljanje i snabdevanje vodom za piće ,00 0,00 0, ,00 5,13 Izvori finansiranja za funkciju 630: Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 13 od 87

14 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 630 Vodosnabdevanje ,00 0,00 0, ,00 5,13 Funkc. klas. 640 Ulična rasveta Program 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI Aktivnost 00 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem / STALNI TROŠKOVI ,00 0,00 0, ,00 0, / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, ,00 0,23 Ukupno za aktivnost 00 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem ,00 0,00 0, ,00 1,35 Izvori finansiranja za funkciju 640: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 640 Ulična rasveta ,00 0,00 0, ,00 1,35 Funkc. klas. 740 Usluge javnog zdravstva Program 18 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Aktivnost 00 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO / ,00 0,00 0, ,00 0,89 OSIGURANJE Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite ,00 0,00 0, ,00 0,89 Aktivnost 0002 Mrtvozorstvo / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0,05 Ukupno za aktivnost 0002 Mrtvozorstvo ,00 0,00 0, ,00 0,05 Izvori finansiranja za funkciju 740: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 740 Usluge javnog zdravstva ,00 0,00 0, ,00 0,93 Funkc. klas. 810 Usluge rekreacije i sporta Program 13 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE Aktivnost 00 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ,00 0,00 0, ,00 0,93 Ukupno za aktivnost 00 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima ,00 0,00 0, ,00 0,93 Aktivnost 0005 Sprovođenje omladinske politike / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0,37 Ukupno za aktivnost 0005 Sprovođenje omladinske politike ,00 0,00 0, ,00 0,37 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 14 od 87

15 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Izvori finansiranja za funkciju 810: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 810 Usluge rekreacije i sporta ,00 0,00 0, ,00 1,31 Funkc. klas. 820 Usluge kulture Program 12 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA Aktivnost 0004 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ,00 0,00 0, ,00 0,47 Ukupno za aktivnost 0004 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ,00 0,00 0, ,00 0,47 Aktivnost 0005 Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ,00 0,00 0, ,00 0,28 Ukupno za aktivnost 0005 Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina ,00 0,00 0, ,00 0,28 Izvori finansiranja za funkciju 820: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 820 Usluge kulture ,00 0,00 0, ,00 0,75 Funkc. klas. 840 Verske i ostale usluge zajednice Program 12 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA Aktivnost 0003 Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ,00 0,00 0, ,00 0,47 Ukupno za aktivnost 0003 Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa ,00 0,00 0, ,00 0,47 Izvori finansiranja za funkciju 840: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 840 Verske i ostale usluge zajednice ,00 0,00 0, ,00 0,47 Funkc. klas. 911 Predškolsko obrazovanje Program 20 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE Aktivnost 00 Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja 911 1/ USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 1,40 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja ,00 0,00 0, ,00 1,40 Projekat 20-P1 ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0, , ,00 2,70 Ukupno za projekat 20-P1 ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK ,00 0, , ,00 2,70 Izvori finansiranja za funkciju 911: Prihode iz budžeta ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 15 od 87 Ukupno Struktura

16 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 06 Donacije od međunarodnih organizacija ,00 Ukupno za funkc.klas. 911 Predškolsko obrazovanje ,00 0, , ,00 4,10 Funkc. klas. 912 Osnovno obrazovanje Program 2002 OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE Aktivnost 00 Funkcionisanje osnovnih škola / TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI ,00 0,00 0, ,00 7,51 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje osnovnih škola ,00 0,00 0, ,00 7,51 Izvori finansiranja za funkciju 912: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 912 Osnovno obrazovanje ,00 0,00 0, ,00 7,51 Funkc. klas. 920 Srednje obrazovanje Program 2003 SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE Aktivnost 00 Funkcionisanje srednjih škola / TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI ,00 0,00 0, ,00 1,56 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje srednjih škola ,00 0,00 0, ,00 1,56 Izvori finansiranja za funkciju 920: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 920 Srednje obrazovanje ,00 0,00 0, ,00 1,56 Glava 5. PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK Funkc. klas. 911 Predškolsko obrazovanje Program 20 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE Aktivnost 00 Funkcionisanje predškolskih ustanova / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) ,00 0, , ,00 4, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ,00 0, , ,00 0, / SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, ,00 0, / NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, ,00 0, / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI ,00 0,00 0, ,00 0, / STALNI TROŠKOVI ,00 0,00 0, ,00 0, / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ,00 0,00 0, ,00 0, / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE ,00 0,00 0, ,00 0, / NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA ,00 0,00 0, ,00 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 16 od 87

17 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, ,00 0, / MAŠINE I OPREMA ,00 0,00 0, ,00 0,06 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje predškolskih ustanova ,00 0, , ,00 7,61 Izvori finansiranja za funkciju 911: Prihode iz budžeta ,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti ,00 Ukupno za funkc.klas. 911 Predškolsko obrazovanje ,00 0, , ,00 7,61 Izvori finansiranja za glavu 5.: Prihode iz budžeta ,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti ,00 Ukupno za glavu 5. PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK ,00 0, , ,00 7,61 Glava 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ Funkc. klas. 820 Usluge kulture Program 12 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA Aktivnost 00 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) ,00 0,00 0, ,00 0, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ,00 0,00 0, ,00 0, / SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, ,00 0, / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI ,00 0,00 0, ,00 0, / STALNI TROŠKOVI ,00 0,00 0, ,00 0, / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ,00 0,00 0, ,00 0, / NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA ,00 0,00 0, ,00 0, / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, ,00 0, / MAŠINE I OPREMA ,00 0,00 0, ,00 0, / NEMATERIJALNA IMOVINA ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture ,00 0,00 0, ,00 1,17 Izvori finansiranja za funkciju 820: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 820 Usluge kulture ,00 0,00 0, ,00 1,17 Izvori finansiranja za glavu 5.02: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za glavu 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ ,00 0,00 0, ,00 1,17 Glava 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 17 od 87

18 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Funkc. klas. 820 Program 12 Usluge kulture RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 00 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) ,00 0,00 0, ,00 0, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ,00 0,00 0, ,00 0, / SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, ,00 0, / NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, ,00 0, / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI ,00 0,00 0, ,00 0, / STALNI TROŠKOVI ,00 0,00 0, ,00 0, / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ,00 0,00 0, ,00 0, / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE ,00 0,00 0, ,00 0, / NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA ,00 0,00 0, ,00 0, / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, ,00 0, / MAŠINE I OPREMA ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za aktivnost 00 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture ,00 0,00 0, ,00 1,37 Aktivnost 0002 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za aktivnost 0002 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva ,00 0,00 0, ,00 0,10 Projekat 12-P1 SJENIČKO KULTURNO LjETO / STALNI TROŠKOVI ,00 0,00 0, ,00 0, / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0,04 Ukupno za projekat 12-P1 SJENIČKO KULTURNO LjETO ,00 0,00 0, ,00 0,56 Izvori finansiranja za funkciju 820: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 820 Usluge kulture ,00 0,00 0, ,00 2,03 Izvori finansiranja za glavu 5.03: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za glavu 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA ,00 0,00 0, ,00 2,03 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 18 od 87

19 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Glava 5.04 Funkc. klas. 810 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU Usluge rekreacije i sporta Program 13 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Aktivnost 0004 Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) ,00 0,00 0, ,00 0, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ,00 0,00 0, ,00 0, / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI ,00 0,00 0, ,00 0, / STALNI TROŠKOVI ,00 0,00 0, ,00 0, / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ,00 0,00 0, ,00 0, / NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA ,00 0,00 0, ,00 0, / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE ,00 0,00 0, ,00 0, / NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA ,00 0,00 0, ,00 0, / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, ,00 0, / MAŠINE I OPREMA ,00 0,00 0, ,00 0,26 Ukupno za aktivnost 0004 Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova ,00 0,00 0, ,00 2,87 Projekat 13-P1 SANDžAČKE IGRE / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za projekat 13-P1 SANDžAČKE IGRE ,00 0,00 0, ,00 0,16 Projekat 13-P2 MOSI / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za projekat 13-P2 MOSI ,00 0,00 0, ,00 0,08 Projekat 13-P3 BIATLON KUPOVI / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0,00 Ukupno za projekat 13-P3 BIATLON KUPOVI ,00 0,00 0, ,00 0,03 Projekat / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 19 od 87

20 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Ukupno za projekat ,00 0,00 0, ,00 0,00 Izvori finansiranja za funkciju 810: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 810 Usluge rekreacije i sporta ,00 0,00 0, ,00 3,14 Izvori finansiranja za glavu 5.04: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za glavu 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU ,00 0,00 0, ,00 3,14 Glava 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA Funkc. klas. 473 Turizam Program 1502 RAZVOJ TURIZMA Aktivnost 00 Upravljanje razvojem turizma / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) ,00 0, , ,00 0, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ,00 0, , ,00 0, / SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, ,00 0, / STALNI TROŠKOVI ,00 0,00 0, ,00 0, / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0, , ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0, , ,00 0, / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0, , ,00 0,20 Ukupno za aktivnost 00 Upravljanje razvojem turizma ,00 0, , ,00 1,39 Aktivnost 0002 Promocija turističke ponude / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0,00 0, ,00 0, 473 2/ MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, / MAŠINE I OPREMA ,00 0,00 0, ,00 0,06 Ukupno za aktivnost 0002 Promocija turističke ponude ,00 0,00 0, ,00 0,14 Projekat DANI SJENIČKE PITE / USLUGE PO UGOVORU ,00 0, , ,00 0, / MATERIJAL ,00 0, , ,00 0,11 Ukupno za projekat DANI SJENIČKE PITE ,00 0, , ,00 0,48 Projekat IZGRADNjA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0, , ,00 3, / MAŠINE I OPREMA ,00 0,00 0, ,00 0,47 Ukupno za projekat IZGRADNjA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA ,00 0, , ,00 3,73 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 20 od 87

21 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Projekat 1502-P3 PEŠTERSKO POlJE / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 0,00 0, , ,00 0, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0,00 0, , ,00 0, / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0, , ,00 0, / SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0, , ,00 0, / MATERIJAL ,00 0, , ,00 0, / ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0, , ,00 0, / MAŠINE I OPREMA ,00 0, , ,00 0,19 Ukupno za projekat 1502-P3 PEŠTERSKO POlJE ,00 0, , ,00 1,02 Izvori finansiranja za funkciju 473: Prihode iz budžeta ,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti ,00 Ukupno za funkc.klas. 473 Turizam ,00 0, , ,00 6,76 Izvori finansiranja za glavu 5.05: Prihode iz budžeta ,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti ,00 Ukupno za glavu 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA ,00 0, , ,00 6,76 Glava 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA Funkc. klas. 160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu Program 0602 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE Aktivnost 0002 Funkcionisanje mesnih zajednica / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) ,00 0,00 0, ,00 0, / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ,00 0,00 0, ,00 0, / SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, ,00 0, / STALNI TROŠKOVI ,00 0,00 0, ,00 0, / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, / TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI ,00 0,00 0, ,00 0, / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za aktivnost 0002 Funkcionisanje mesnih zajednica ,00 0,00 0, ,00 0,21 Izvori finansiranja za funkciju 160: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu ,00 0,00 0, ,00 0,21 Izvori finansiranja za glavu 5.06: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za glavu 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA ,00 0,00 0, ,00 0,21 Izvori finansiranja za razdeo 5: Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 21 od 87

22 PLAN RASHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Šifra funkc. Broj pozicije Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Prihode iz budžeta ,00 06 Donacije od međunarodnih organizacija ,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti ,00 Ukupno za razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA ,00 0, , ,00 97,27 Razdeo 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA Funkc. klas. 330 Sudovi Program 0602 OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE Aktivnost 0005 Ombudsman / TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, / USLUGE PO UGOVORU ,00 0,00 0, ,00 0, / MATERIJAL ,00 0,00 0, ,00 0, / MAŠINE I OPREMA ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za aktivnost 0005 Ombudsman ,00 0,00 0, ,00 0,08 Izvori finansiranja za funkciju 330: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za funkc.klas. 330 Sudovi ,00 0,00 0, ,00 0,08 Izvori finansiranja za razdeo 6: Prihode iz budžeta ,00 Ukupno za razdeo 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA ,00 0,00 0, ,00 0,08 Izvori finansiranja za BK 0: Prihode iz budžeta ,00 06 Donacije od međunarodnih organizacija ,00 07 Transfere od drugih nivoa vlasti ,00 Ukupno za BK 0 BUDŽET OPŠTINE ,00 0, , ,00 100,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 22 od 87

23 PLAN RASHODA PO FUNKCIONALNIM KLASIFIKACIJAMA Za period: Razdeo Naziv razdela Plan Sredstva iz budžeta Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas SKUPŠTINA OPŠTINE , ,00 0,00 0,00 2 PREDSEDNIK OPŠTINE , ,00 0,00 0,00 3 OPŠTINSKO VEĆE , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 111 Izvršni i zakonodavni organi , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 130 Opšte usluge , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 170 Transakcije javnog duga , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO , ,00 0,00 0,00 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 330 Sudovi , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0, ,00 Ukupno za funkc.klas. 412 Opšti poslovi po pitanju rada , ,00 0, ,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 421 Poljoprivreda , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0, ,00 Ukupno za funkc.klas. 451 Drumski saobraćaj , ,00 0, ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 23 od 87

24 PLAN RASHODA PO FUNKCIONALNIM KLASIFIKACIJAMA Za period: Razdeo Naziv razdela Plan Sredstva iz budžeta Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0, ,00 Ukupno za funkc.klas. 473 Turizam , ,00 0, ,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 510 Upravljanje otpadom , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 520 Upravljanje otpadnim vodama , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0, ,00 Ukupno za funkc.klas. 540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika , ,00 0, ,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 620 Razvoj zajednice , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 630 Vodosnabdevanje , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 640 Ulična rasveta , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 740 Usluge javnog zdravstva , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 810 Usluge rekreacije i sporta , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 24 od 87

25 PLAN RASHODA PO FUNKCIONALNIM KLASIFIKACIJAMA Za period: Sredstva iz budžeta Razdeo Naziv razdela Plan Ukupno za funkc.klas. 820 Usluge kulture , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 840 Verske i ostale usluge zajednice , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0, ,00 Ukupno za funkc.klas. 911 Predškolsko obrazovanje , ,00 0, ,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 912 Osnovno obrazovanje , ,00 0,00 0,00 Funkc. klas OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0,00 0,00 Ukupno za funkc.klas. 920 Srednje obrazovanje , ,00 0,00 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 25 od 87

26 29 Datum štampe: :49:55 PLAN RASHODA PO PROJEKTIMA Za period: Naziv projekta Iznos u dinarima Program 07 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 07-P1 PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ULICE SUTJESKA I JAVORSKA ,00 Ukupno za program: 07 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA ,00 Program 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE ,00 Ukupno za program: 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI ,00 Program 12 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA 12-P1 SJENIČKO KULTURNO LjETO ,00 Ukupno za program: 12 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA ,00 Program 13 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 13-P1 SANDžAČKE IGRE ,00 13-P2 MOSI ,00 13-P3 BIATLON KUPOVI ,00 Ukupno za program: 13 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE ,00 Program 15 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 15- STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE U OPŠTINI SJENICA ,00 Ukupno za program: 15 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ ,00 Program 1502 RAZVOJ TURIZMA DANI SJENIČKE PITE , IZGRADNjA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA , TJUBING STAZA NA SKI CENTRU ŽARI , P3 PEŠTERSKO POlJE ,00 Ukupno za program: 1502 RAZVOJ TURIZMA ,00 Program 20 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 20-P1 ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK ,00 Ukupno za program: 20 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE ,00 Ukupno za BK 0 BUDŽET OPŠTINE ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 26 od 87

27 III REKAPITULACIJA Član. Sredstva budžeta u iznosu od ,00 dinara, sredstva iz sopstvenih u iznosu od 0,00 dinara i sredstva iz ostalih u iznosu od ,00 dinara, utvrđena su i raspoređena po programskoj klasifikaciji, i to: Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator 1 - STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE 11 Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice Procenat pokrivenosti teritorije urbanističkom Prostorni razvoj u skladu planskom sa planovima dokumentacijom ,00 0,00 0, ,00 Prostorno i urbanističko planiranje 00 Povećanje pokrivenosti teritorije planskom i urbanističkom dokumentacijom Usvojen prostorni plan grada/opštine ,00 0,00 0, ,00 Efikasan proces ozakonjenja Ukupan broj ozakonjenih objekata u godini Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova ,00 0,00 0, ,00 Stavljanje u funkciju građevinskog zemljišta Površina zemljišta datog u zakup Upravljanje građevinskim zemljištem ,00 0,00 0, , KOMUNALNE DELATNOSTI 1102 Povećanje pokrivenosti naselja i teritorije racionalnim javnim osvetljenjem Dužina ulica i saobraćajnica (km) koje su pokrivene javnim osvetljenjem u odnosu na ukupnu dužinu ulica i saobraćajnica ,00 0, , ,00 Povećanje pokrivenosti korisnika i teritorije kvalitetnim uslugama vodosnabdevanja Broj naseljenih mesta obuhvaćenih uslugama u odnosu na ukupan broj naselja Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 27 od 87

28 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice Adekvatno upravljanje javnim osvetljenjem Ukupan broj intervencija po podnetim inicijativama građana za zamenu svetiljki kada prestanu da rade Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem ,00 0,00 0, ,00 Održavanje javnih zelenih površina 0002 Adekvatan kvalitet pruženih usluga uređenja i održavanja javnih zelenih površina Dinamika uređenja javnih zelenih površina ,00 0,00 0, ,00 Održavanje čistoće na površinama javne namene 0003 Maksimalna moguća pokrivenost naselja i teritorije uslugama održavanja čistoće javnih površina Stepen pokrivenosti teritorije uslugama održavanja čistoće javnoprometnih površina (broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupan broj ulica u gradu/opštini) ,00 0,00 0, ,00 Unapređenje zaštite od zaraznih i drugih bolesti koje prenose životinje Broj prijavljenih ujeda od pasa i mačaka lutalica od strane oštećenih Zoohigijena ,00 0,00 0, ,00 Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca 0005 Broj opremljenih pijačnih mesta u odnosu na ukupan Adekvatan kvalitet broj pijačnih mesta pruženih usluga uređivanja, predviđenih u skladu sa održavanja i korišćenja gradskom/opštinskom pijaca odlukom ,00 0,00 0, ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 28 od 87

29 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice Adekvatan kvalitet pruženih usluga održavanja grobalja i pogrebnih usluga Broj intervencija u odnosu na ukupan broj podnetih inicijativa građana za čišćenje i održavanje grobalja Održavanje grobalja i pogrebne usluge ,00 0,00 0, ,00 Adekvatan kvalitet pruženih usluga vodosnabdevanja Broj kvarova po km vodovodne mreže Upravljanje i snabdevanje vodom za piće ,00 0,00 0, ,00 REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE Stvaranje adekvatnih uslova za plasman poljoprivrenih proizvoda, roba i rukotvorina. Broj prodajnih mesta ,00 0, , ,00 Povećanje zaposlenosti na teritoriji grada/opštine Broj evidentiranih nezaposlenih lica na evidenciji NSZ (razvrstanih po polu i starosti) 3 - LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ ,00 0, , ,00 Povećanje broja zaposlenih kroz mere aktivne politike zapošljavanja Broj novozaposlenih kroz realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja Mere aktivne politike zapošljavanja ,00 0,00 0, ,00 STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE U OPŠTINI SJENICA 15- Povećati znanje, veštine i kompetencije 15 lica sa visokom stručnom spremom u opštini Sjenica za vreme trajanja projekta 15 nezaposlenih lica završilo stručnu praksu za vreme trajanja projekta ,00 0, , ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 29 od 87

30 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice Procenat porasta 4 - RAZVOJ TURIZMA 1502 registrovanih pružalaca Povećanje smeštajnih usluga noćenja u kapaciteta turističke gradu/opštini ponude ,00 0, , ,00 Povećanje kvaliteta turističke ponude i usluge Procenat realizacije programa razvoja turizma grada/opštine u odnosu na godišnji plan Upravljanje razvojem turizma ,00 0, , ,00 Povećanje kvaliteta turističke ponude i usluge Procenat realizacije programa razvoja turizma grada/opštine u odnosu na godišnji plan Upravljanje razvojem turizma ,00 0,00 0, ,00 Promocija turističke ponude 0002 Adekvatna promocija turističke ponude grada/opštine na ciljanim tržištima Broj događaja koji promovišu turističku ponudu grada/opštine u zemlji i/ili inostranstvu na kojima učestvuje TO grada/opštine ,00 0,00 0, ,00 Unapređenje i promocija turističko-gastronomske ponude Broj posetilaca manifestacije DANI SJENIČKE PITE ,00 0, , ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 30 od 87

31 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice Unapređenje turističke Povećanje broja turista ponude IZGRADNjA ETNO- TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA ,00 0, , ,00 Stvaranje novih sadržaja na ski centru Žari Povećan broj posetilaca TJUBING STAZA NA SKI CENTRU ŽARI ,00 0, , ,00 Očuvanje prirodnog rezervata Povećanje broja turista PEŠTERSKO POlJE 1502-P ,00 0, , ,00 Unapređenje konkurentnosti proizvođača Prosečna veličina poseda (korišćenog poljoprivrednog zemljišta) po poljoprivrednom gazdinstvu 5 - POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ ,00 0,00 0, ,00 Broj edukacija namenjenih poljoprivrednim Stvaranje uslova za razvoj i proizvođačima na teritoriji unapređenje poljoprivredne grada/opštine proizvodnje Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici 00 Efikasno upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini Procenat obuhvaćenosti poljoprivrednog zemljišta u godišnjem Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta ,00 0,00 0, , ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 04 Unapređenje upravljanja komunalnim i ostalim otpadom Broj divljih deponija ,00 0,00 0, ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 31 od 87

32 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice Upravljanje zaštitom životne sredine 00 Ispunjenje obaveza u skladu sa zakonima u domenu postojanja strateških i operativnih planova kao i mera zaštite Usvojen program zaštite životne sredine sa akcionim planom ,00 0,00 0, ,00 Upravljanje otpadnim vodama 0004 Efikasno i racionalno Odnos prečišćenih sprovođenje uklanjanja otpadnih voda u odnosu na otpadnih voda i minimalan ukupnu količinu negativan uticaj na životnu sredinu ,00 0,00 0, ,00 Upravljanje komunalnim otpadom 0005 Sprovođenje redovnih merenja na teritoriji grada/opštine i ispunjenje obaveza u skladu sa zakonima Broj izvršenih kontrola ili nadzora mera postupanja sa otpadom u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom ,00 0,00 0, ,00 Održivo upravljanje ostalim vrstama otpada Količina prikupljenog ostalog otpada Upravljanje ostalim vrstama otpada ,00 0,00 0, , ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 07 Povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda Broj saobraćajnih nezgoda/incidenata u odnosu na broj iz prethodne godine ,00 0, , ,00 Održavanje saobraćajne infrastrukture 0002 Održavanje kvaliteta putne Broj kilometara saniranih mreže kroz rekonstrukciju i i/ili rekonstruisanih puteva redovno održavanje asfaltnog pokrivača ,00 0,00 0, ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 32 od 87

33 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice PROJEKTNO- TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ULICE SUTJESKA I JAVORSKA 07-P1 Priprema dokumentacije radi izvođenja građevinskih radova Izgrađena projektnotehnička dokumntacija ,00 0, , , PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 20 Procenat dece koja su upisana u predškolske ustanove (Broj dece koja su upisana u predškolske Povećanje obuhvata dece ustanove u odnosu na predškolskim ukupan broj dece u vaspitanjem i gradu/opštini (jaslena obrazovanjem grupa, predškolska grupa i PPP) ,00 0, , ,00 Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja Unapređenje kvaliteta Broj objekata u kojima su izvršena investiciona ulaganja na godišnjem 00 predškolskog obrazovanja i nivou, u odnosu na ukupan ,00 0,00 0, ,00 vaspitanja broj objekata PU Obezbeđeni adekvatni uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom uz povećan obuhvat Prosečan broj dece u grupi (jasle, predškolski, pripremni predškolski program/ppp) Funkcionisanje predškolskih ustanova 00 Unapređenje kvaliteta predškolskog obrazovanja i vaspitanja Broj objekata u kojima su izvršena investiciona ulaganja na godišnjem nivou, u odnosu na ukupan broj objekata PU ,00 0, , ,00 ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZGRADE VRTIĆA MASLAČAK 20-P1 Stvaranje adekvatnih uslova za boravak dece Povećanje kapaciteta vrtića ,00 0, , ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 33 od 87

34 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice Osnovno obrazovanje i vaspitanje ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje osnovnih škola ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje osnovnih škola ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) ,00 0,00 0, ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 34 od 87

35 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje osnovnih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad sa decom u osnovnim školama Prosečan broj učenika po odeljenju (razvrstani po polu) ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje osnovnih škola ,00 0,00 0, , SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE 2003 Povećanje obuhvata srednjoškolskog obrazovanja Broj dece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem (razloženo prema polu) ,00 0,00 0, ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 35 od 87

36 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice Funkcionisanje srednjih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad u srednjim školama i bezbedno odvijanje nastave Prosečan broj učenika po odeljenju ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje srednjih škola 00 Obezbeđeni propisani uslovi za vaspitnoobrazovni rad u srednjim školama i bezbedno odvijanje nastave Prosečan broj učenika po odeljenju ,00 0,00 0, ,00 Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne zaštite Procenat korisnika mera i usluga socijalne i dečje zaštite koji se finansiraju iz budžeta grada/opštine u odnosu na broj stanovnika 11 - SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA ,00 0,00 0, ,00 Unapređenje zaštite siromašnih Procenat građana koji dobijaju novčane naknade i pomoć u naturi u skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti u odnosu na ukupan broj građana Socijalne pomoći ,00 0,00 0, ,00 Obezbeđenje usluge smeštaja Prosečan broj dana po korisniku usluge Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja ,00 0,00 0, ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 36 od 87

37 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice Socijalno delovanjeolakšavanje Broj korisnika narodne ljudske patnje kuhinje (ili broj podeljenih pružanjem neophodne obroka u narodnoj kuhinji) Aktivnosti Crvenog krsta 0005 urgentne pomoći licima u nevolji, razvijanjem solidarnosti među ljudima, organizovanjem različitih oblika pomoći ,00 0,00 0, ,00 Unapređenje zdravlja stanovništva Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom 12 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite 00 Unapređenje dostupnosti, kvaliteta i efikasnosti primarne zdravstvene zaštite Broj obraćanja savetniku za zaštitu prava pacijenata ,00 0,00 0, ,00 Mrtvozorstvo ,00 0,00 0, , RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA ,00 0,00 0, ,00 Obezbeđenje redovnog funkcionisanja ustanova kulture Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupan broj zaposlenih u JLS Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 00 Obezbeđenje redovnog funkcionisanja ustanova kulture Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupan broj zaposlenih u JLS ,00 0,00 0, ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 37 od 87

38 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice Unapređenje raznovrsnosti kulturne ponude Broj programa i projekata podržanih od strane grada/opštine namenjenih osetljivim društvenim grupama Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva ,00 0,00 0, ,00 Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa 0003 Očuvanje i zaštita kulturnog nasleđa Broj projekata za očuvanje i zaštitu kulturnog nasleđa u nadležnosti JLS sa kompletnom projektnotehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju ,00 0,00 0, ,00 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja 0004 Povećana ponuda kvalitetnih medijskih sadržaja iz oblasti društvenog života lokalne zajednice Broj programskih sadržaja podržanih na konkurisma javnog informisanja ,00 0,00 0, ,00 Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina 0005 Unapređenje prava nacionalnih manjina za informaisanje na sopstvenom jeziku Broj medijskih sadržaja podržanih na konkursima javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina ,00 0,00 0, ,00 SJENIČKO KULTURNO LjETO 12-P1 Razvoj jezičke i muzičke kulture Broj koncerata ,00 0,00 0, ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 38 od 87

39 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 13 Obezbeđenje uslova za bavljenje sportom svih građana i građanki grada/opštine Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta ,00 0,00 0, ,00 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima 00 Unapređenje podrške lokalnim sportskim organizacijama preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta Broj godišnjih programa sportskih organizacija finansiranih od strane grada/opštine ,00 0,00 0, ,00 Obezbeđivanje uslova za rad ustanova iz oblasti sporta Broj programa koje realizuju ustanove iz oblasti sporta Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova ,00 0,00 0, ,00 Sprovođenje omladinske politike 0005 Podrška aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti Broj mladih korisnika usluga mera omladinske politike ,00 0,00 0, ,00 Učestvovanje i organizacija Sandžačkih igara Broj takmičara i osvojenih medalja SANDžAČKE IGRE 13-P ,00 0,00 0, ,00 MOSI 13-P2 Učestvovanje i organizacija MOSI Broj takmičara i osvojenih medalja ,00 0,00 0, ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 39 od 87

40 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice Organizacija biatlon kupa na ski centru Žari Broj takmičara BIATLON KUPOVI 13-P ,00 0,00 0, , OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE 0602 Održivo upravno i finansijsko funkcionisanje grada/opštine u skladu nadležnostima i poslovima lokalne samouprave Odnos broja zaposlenih u gradu/opštini i zakonom utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje uprave Procenat rešenih predmeta u kalendarskoj godini (u zakonskom roku, van zakonskog roka) Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje mesnih zajednica 0002 Obezbeđeno zadovoljavanje potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem mesnih zajednica Broj inicijativa/predloga mesnih zajednica prema gradu/opštini u vezi sa pitanjima od interesa za lokalno stanovništvo ,00 0,00 0, ,00 Održavanje finansijske stabilnosti grada/opštine i finansiranje kapitalnih investicionih rashoda Učešće izdataka za servisiranje dugova u tekućim prihodima 15% Servisiranje javnog duga ,00 0,00 0, ,00 Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo 0004 Zaštita imovinskih prava i interesa grada/opštine Broj rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj ,00 0,00 0, ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 40 od 87

41 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice predmeta na godišnjem nivou Ombudsman 0005 Obezbeđena zaštita prava građana pred upravom i javnim službama grada/opštine i kontrola nad povredama propisa i opštih akata grada/opštine Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana u odnosu na ukupan broj postupaka ,00 0,00 0, ,00 Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici Procenat ostvarenja programa nacionalnih manjina koji se finansira iz budžeta grada/opštine Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina ,00 0,00 0, ,00 Tekuća budžetska rezerva ,00 0,00 0, ,00 Stalna budžetska rezerva ,00 0,00 0, ,00 Vanredne situacije 04 Izgradnja efikasnog preventivnog sistema zaštite i spasavanja na izbegavanju posledica elementarnih i drugih nepogoda Broj identifikovanih objekata kritične infrastrukture (npr. trafostanice) ,00 0,00 0, ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 41 od 87

42 Program / PA / projekat Šifra Osnov Opis Cilj Indikator Očekivana Vrednost u Sredstva iz budžeta Sredstva iz sopstvenih 04 Ukupno Izvor verifikacije Odgovorno lice POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE 21 Efikasno i efektivno funkcionisanje organa političkog sistema lokalne samouprave ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje lokalne skuštine Broj sednica skupštine Funkcionisanje skupštine ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje izvršnih organa Broj sednica izvršnih organa Funkcionisanje izvršnih organa ,00 0,00 0, ,00 Funkcionisanje izvršnih organa Broj sednica izvršnih organa ZAPISNIK O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA GRADA UŽICA Funkcionisanje izvršnih organa ,00 0,00 0, ,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 42 od 87

43 PLAN PRIHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Porez na zarade ,00 0,00 0, ,00 23, Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju ,00 0,00 0, ,00 0,05 Poreske uprave Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju ,00 0,00 0, ,00 0,37 Poreske uprave Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu ,00 0,00 0, ,00 1,40 samooporezivanjem Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske ,00 0,00 0, ,00 0,05 uprave Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave ,00 0,00 0, ,00 0, Porez na zemljište ,00 0,00 0, ,00 0, Porez na ostale prihode ,00 0,00 0, ,00 1, Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka ,00 0,00 0, ,00 0, POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE ,00 0,00 0, ,00 26, Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige ,00 0,00 0, ,00 0, Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige ,00 0,00 0, ,00 0, Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave ,00 0,00 0, ,00 0, Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave ,00 0,00 0, ,00 0, Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske ,00 0,00 0, ,00 0,47 uprave POREZ NA IMOVINU ,00 0,00 0, ,00 3, Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina ,00 0,00 0, ,00 1, POREZ NA DOBRA I USLUGE ,00 0,00 0, ,00 1, Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru ,00 0,00 0, ,00 1, DRUGI POREZI ,00 0,00 0, ,00 1, Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština 0,00 0, , ,00 4, DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 0,00 0, , ,00 4, Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa opština ,00 0,00 0, ,00 41, Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština ,00 0, , ,00 13, TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI ,00 0, , ,00 55, Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa ,00 0,00 0, ,00 0, Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj ,00 0,00 0, ,00 0,09 svojini Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta ,00 0,00 0, ,00 0, Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, ,00 0,00 0, ,00 0,09 osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti PRIHODI OD IMOVINE ,00 0,00 0, ,00 0, Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste opštine i ,00 0,00 0, ,00 0, indirektni korisnici njihovog budžeta Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama u korist nivoa opština ,00 0,00 0, ,00 0, Opštinske administrativne takse ,00 0,00 0, ,00 0, Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta ,00 0,00 0, ,00 0, Taksa za ozakonjenje objekata u korist opština ,00 0,00 0, ,00 0, Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije opština ,00 0,00 0, ,00 0,09 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 43 od 87

44 PLAN PRIHODA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ,00 0,00 0, ,00 2, Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima ,00 0,00 0, ,00 0, Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, ,00 0,00 0, ,00 0,00 kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih ,00 0,00 0, ,00 0, prihoda jedinica lokalne samouprave NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali prihodi u korist nivoa opština ,00 0,00 0, ,00 1, MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 1, Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština ,00 0,00 0, ,00 0, PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE ,00 0,00 0, ,00 0, Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opština ,00 0,00 0, ,00 0, PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA ,00 0,00 0, ,00 0, Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa opština ,00 0,00 0, ,00 1, PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA ,00 0,00 0, ,00 1,86 Ukupno ,00 0, , ,00 100,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 44 od 87

45 IZDACI BUDŽETA PO NAMENAMA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Ekonom. Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) ,00 0, , ,00 15, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ,00 0, , ,00 2, SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, ,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, ,00 0, NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI ,00 0,00 0, ,00 0, RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0, , ,00 18, STALNI TROŠKOVI ,00 0,00 0, ,00 2, TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0, , ,00 0, USLUGE PO UGOVORU ,00 0, , ,00 5, SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 0, , ,00 4, TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, ,00 5, MATERIJAL ,00 0, , ,00 2, KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA ,00 0, , ,00 21, OTPLATA DOMAĆIH KAMATA ,00 0,00 0, ,00 0, PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA ,00 0,00 0, ,00 0, SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA ,00 0,00 0, ,00 5, SUBVENCIJE ,00 0,00 0, ,00 5, TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI ,00 0,00 0, ,00 9, DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ,00 0, , ,00 1, OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ,00 0,00 0, ,00 1, DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI ,00 0, , ,00 13, NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA ,00 0,00 0, ,00 5, SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA ,00 0,00 0, ,00 5, DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ,00 0,00 0, ,00 3, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE ,00 0,00 0, ,00 0, NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA ,00 0,00 0, ,00 0, NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH ,00 0,00 0, ,00 0,28 PRIRODNIH UZROKA OSTALI RASHODI ,00 0,00 0, ,00 3, Stalna rezerva ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuća rezerva ,00 0,00 0, ,00 0, ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA, OD DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA ,00 0,00 0, ,00 1,07 INDIREKTNIM BUDŽETSKIM KORISNICIMA ILI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU I SREDSTVA REZERVE ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0, , ,00 25, MAŠINE I OPREMA ,00 0, , ,00 1, NEMATERIJALNA IMOVINA ,00 0,00 0, ,00 0, OSNOVNA SREDSTVA ,00 0, , ,00 27, ZEMLJIŠTE ,00 0,00 0, ,00 1, PRIRODNA IMOVINA ,00 0,00 0, ,00 1, OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA ,00 0,00 0, ,00 1, OTPLATA GLAVNICE ,00 0,00 0, ,00 1,86 Ukupno ,00 0, , ,00 100,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 45 od 87

46 UPOREDNI PLANOVI - RASHODI I IZDACI 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Valuta: DIN Plan Struktura u % Rebalans Struktura u % Indeks (2:4) Plan za narednu godinu Indeks (7:2) PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) ,00 15,23 0,00 0,00 1,00 0,00 0, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA ,00 2,77 0,00 0,00 1,00 0,00 0, SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA ,00 0,20 0,00 0,00 1,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE ,00 0,13 0,00 0,00 1,00 0,00 0, NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI ,00 0,19 0,00 0,00 1,00 0,00 0, STALNI TROŠKOVI ,00 2,62 0,00 0,00 1,00 0,00 0, TROŠKOVI PUTOVANJA ,00 0,58 0,00 0,00 1,00 0,00 0, USLUGE PO UGOVORU ,00 5,81 0,00 0,00 1,00 0,00 0, SPECIJALIZOVANE USLUGE ,00 4,29 0,00 0,00 1,00 0,00 0, TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ,00 5,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0, MATERIJAL ,00 2,59 0,00 0,00 1,00 0,00 0, OTPLATA DOMAĆIH KAMATA ,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0, PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA ,00 0, 0,00 0,00 1,00 0,00 0, SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA ,00 5,69 0,00 0,00 1,00 0,00 0, TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI ,00 9,84 0,00 0,00 1,00 0,00 0, DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ,00 1,93 0,00 0,00 1,00 0,00 0, OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ,00 1,40 0,00 0,00 1,00 0,00 0, NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA ,00 5,66 0,00 0,00 1,00 0,00 0, DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ,00 3,17 0,00 0,00 1,00 0,00 0, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE ,00 0,14 0,00 0,00 1,00 0,00 0, NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA ,00 0,36 0,00 0,00 1,00 0,00 0, NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA ,00 0,28 0,00 0,00 1,00 0,00 0, Stalna rezerva ,00 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 0, Tekuća rezerva ,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 0, ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 25,88 0,00 0,00 1,00 0,00 0, MAŠINE I OPREMA ,00 1,65 0,00 0,00 1,00 0,00 0, NEMATERIJALNA IMOVINA ,00 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0, ZEMLJIŠTE ,00 1,12 0,00 0,00 1,00 0,00 0, OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA ,00 1,86 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Ukupno ,00 100,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 46 od 87

47 ANALITIČKI PLAN RASHODA DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE 1/ Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,35 2/ Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,04 2/ Doprinos za zdravstveno osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,02 2/ Doprinos za nezaposlenost ,00 0,00 0, ,00 0,00 3/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0, 3/ Troškovi službenih putovanja u inostranstvo ,00 0,00 0, ,00 0, 4/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0, 4/ Stručne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,30 4/ Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,10 5/ Ostale tekuće dotacije i transferi ,00 0,00 0, ,00 0,05 6/ Dotacije ostalim neprofitnim institucijama ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE ,00 0,00 0, ,00 0,89 Razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE 7/ Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 1,00 8/ Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,12 8/ Doprinos za zdravstveno osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,05 8/ Doprinos za nezaposlenost ,00 0,00 0, ,00 0, 9/ Troškovi službenih putovanja u inostranstvo ,00 0,00 0, ,00 0, 9/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,02 10/ Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,30 10/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,05 10/ Reprezentacija ,00 0,00 0, ,00 0,06 11/ Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,00 11/ Administrativni materijal ,00 0,00 0, ,00 0,00 11/ Materijali za posebne namene ,00 0,00 0, ,00 0,02 12/ Ostale tekuće dotacije i transferi ,00 0,00 0, ,00 0,08 Ukupno za razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE ,00 0,00 0, ,00 1,73 Razdeo 3 OPŠTINSKO VEĆE 13/ Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,36 14/ Doprinos za nezaposlenost ,00 0,00 0, ,00 0,00 14/ Doprinos za zdravstveno osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,02 14/ Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,04 15/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0, 15/ Troškovi službenih putovanja u inostranstvo ,00 0,00 0, ,00 0, 16/ Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0, 16/ Stručne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,05 17/ Ostale tekuće dotacije i transferi ,00 0,00 0, ,00 0,04 Ukupno za razdeo 3 OPŠTINSKO VEĆE ,00 0,00 0, ,00 0,54 Razdeo 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 18/ Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,16 19/ Doprinos za zdravstveno osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0, Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 47 od 87

48 ANALITIČKI PLAN RASHODA DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 19/ Doprinos za nezaposlenost 9.861,00 0,00 0, ,00 0,00 19/ Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,02 20/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0, 21/ Stručne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,02 22/ Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,00 23/ Ostale tekuće dotacije i transferi ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za razdeo 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ,00 0,00 0, ,00 0,24 Razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA 24/ Tekući transferi ostalim nivoima vlasti ,00 0,00 0, ,00 0,96 25/ Naknade iz budžeta za stanovanje i život ,00 0,00 0, ,00 0,96 25/ Ostale naknade iz budžeta ,00 0,00 0, ,00 0,24 26/ Naknade iz budžeta za stanovanje i život ,00 0,00 0, ,00 5,98 27/ Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima ,00 0,00 0, ,00 0,36 28/ Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 7,61 29/ Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,91 29/ Doprinos za zdravstveno osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,39 29/ Doprinos za nezaposlenost ,00 0,00 0, ,00 0,06 30/ Otpremnine i pomoći ,00 0,00 0, ,00 0,08 30/ Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom ,00 0,00 0, ,00 0,04 31/ Naknade troškova za zaposlene ,00 0,00 0, ,00 0,10 32/ Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi ,00 0,00 0, ,00 0,10 33/ Komunalne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,06 33/ Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga ,00 0,00 0, ,00 0,12 33/ Zakup imovine i opreme ,00 0,00 0, ,00 0,24 33/ Energetske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,24 33/ Troškovi osiguranja ,00 0,00 0, ,00 0,12 33/ Ostali troškovi ,00 0,00 0, ,00 0,06 33/ Usluge komunikacija ,00 0,00 0, ,00 0,24 34/ Ostali troškovi transporta ,00 0,00 0, ,00 0,02 34/ Troškovi službenih putovanja u inostranstvo ,00 0,00 0, ,00 0, 34/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,06 35/ Stručne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,04 35/ Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,36 35/ Usluge informisanja ,00 0,00 0, ,00 0,12 35/ Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,02 35/ Kompjuterske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,18 35/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,48 36/ Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,24 36/ Medicinske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,06 36/ Poljoprivredne usluge ,00 0,00 0, ,00 0, 36/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0, 37/ Tekuće popravke i održavanje opreme ,00 0,00 0, ,00 0,17 37/ Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,07 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 48 od 87

49 ANALITIČKI PLAN RASHODA DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 38/ Materijali za posebne namene ,00 0,00 0, ,00 0,02 38/ Materijali za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,48 38/ Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,13 38/ Administrativni materijal ,00 0,00 0, ,00 0,53 38/ Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,06 39/ Ostale tekuće dotacije i transferi ,00 0,00 0, ,00 0,90 40/ Dotacije ostalim neprofitnim institucijama ,00 0,00 0, ,00 0,24 41/ Obavezne takse ,00 0,00 0, ,00 0,02 41/ Ostali porezi ,00 0,00 0, ,00 0,04 42/ Novčane kazne i penali po rešenju sudova ,00 0,00 0, ,00 0,36 43/ Projektno planiranje ,00 0,00 0, ,00 0,24 43/ Izgradnja zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,60 43/ Kapitalno održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,24 44/ Administrativna oprema ,00 0,00 0, ,00 0,48 45/ Dotacije ostalim neprofitnim institucijama ,00 0,00 0, ,00 0,72 48/ Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,60 49/ Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ,00 0,00 0, ,00 0,24 50/ Ostali prateći troškovi zaduživanja ,00 0,00 0, ,00 0,02 51/ Ostali prateći troškovi zaduživanja ,00 0,00 0, ,00 0,02 52/ Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama ,00 0,00 0, ,00 2,39 53/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,06 54/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0,06 55/ Izgradnja zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,60 56/ Oprema za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,18 57/ Kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,96 58/ Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje ,00 0, , ,00 0,38 59/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0,12 60/ Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ,00 0,00 0, ,00 3,59 61/ Poljoprivredne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,24 61/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0,24 62/ Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 2,99 62/ Tekuće popravke i održavanje opreme ,00 0,00 0, ,00 0,60 63/ Materijali za posebne namene ,00 0,00 0, ,00 0,36 64/ Izgradnja zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 9,56 65/ Projektno planiranje ,00 0, , ,00 0,18 66/ Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ,00 0,00 0, ,00 0,12 67/ Kupovina zgrada i objekata ,00 0, , ,00 3,85 68/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0,72 69/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0,12 70/ Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,12 71/ Izgradnja zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,60 72/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0,24 73/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 1,20 74/ Poljoprivredne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,24 75/ Naknada štete od divljači ,00 0,00 0, ,00 0,12 76/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0,06 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 49 od 87

50 ANALITIČKI PLAN RASHODA DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 77/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0,18 78/ Kupovina zgrada i objekata ,00 0, , ,00 7,60 79/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,12 80/ Poljoprivredne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,12 81/ Projektno planiranje ,00 0,00 0, ,00 0,06 82/ Projektno planiranje ,00 0,00 0, ,00 0,06 83/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,48 84/ Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,24 85/ Oprema za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,08 86/ Zemljište ,00 0,00 0, ,00 1,43 87/ Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 1,79 88/ Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ,00 0,00 0, ,00 3,59 89/ Izgradnja zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 1,20 90/ Energetske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,84 91/ Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,48 92/ Materijali za posebne namene ,00 0,00 0, ,00 0,12 93/ Izgradnja zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,24 93/ Kapitalno održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,06 94/ Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje ,00 0,00 0, ,00 1,14 95/ Medicinske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,06 96/ Dotacije ostalim neprofitnim institucijama ,00 0,00 0, ,00 1,20 97/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,48 98/ Dotacije ostalim neprofitnim institucijama ,00 0,00 0, ,00 0,60 99/ Dotacije ostalim neprofitnim institucijama ,00 0,00 0, ,00 0,36 100/ Dotacije ostalim neprofitnim institucijama ,00 0,00 0, ,00 0,60 1/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 1,79 102/ Kupovina zgrada i objekata ,00 0, , ,00 3,46 103/ Ostali troškovi ,00 0,00 0, ,00 0, 103/ Kompjuterske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,02 103/ Materijali za posebne namene ,00 0,00 0, ,00 0,02 103/ Troškovi putovanja u okviru redovnog rada ,00 0,00 0, ,00 0,92 103/ Energetske usluge ,00 0,00 0, ,00 1,68 103/ Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi ,00 0,00 0, ,00 0,46 103/ Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,05 103/ Tekuće popravke i održavanje opreme ,00 0,00 0, ,00 0,15 103/ Reprezentacija ,00 0,00 0, ,00 0,03 103/ Troškovi osiguranja ,00 0,00 0, ,00 0,14 103/ Komunalne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,24 103/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,23 103/ Usluge komunikacija ,00 0,00 0, ,00 0,14 103/ Stručne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,02 103/ Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,07 103/ Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,78 103/ Kapitalno održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 1,00 103/ Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ,00 0,00 0, ,00 0,12 103/ Troškovi putovanja učenika ,00 0,00 0, ,00 2,77 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 50 od 87

51 ANALITIČKI PLAN RASHODA DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 103/ Oprema za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0, 103/ Administrativne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,03 103/ Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,07 103/ Administrativna oprema ,00 0,00 0, ,00 0,03 103/ Ostali porezi ,00 0,00 0, ,00 0,03 103/ Tekući transferi ostalim nivoima vlasti ,00 0,00 0, ,00 0,04 103/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,23 103/ Materijali za obrazovanje, kulturu i sport ,00 0,00 0, ,00 0,04 103/ Administrativni materijal ,00 0,00 0, ,00 0,07 103/ Materijali za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,08 103/ Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga ,00 0,00 0, ,00 0,14 104/ Administrativna oprema ,00 0,00 0, ,00 0,06 104/ Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi ,00 0,00 0, ,00 0,11 104/ Materijali za obrazovanje, kulturu i sport ,00 0,00 0, ,00 0,03 104/ Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,30 104/ Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,06 104/ Ostali porezi ,00 0,00 0, ,00 0,00 104/ Troškovi putovanja u okviru redovnog rada ,00 0,00 0, ,00 0,16 104/ Reprezentacija ,00 0,00 0, ,00 0,00 104/ Troškovi putovanja učenika ,00 0,00 0, ,00 0, 104/ Energetske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,54 104/ Kompjuterske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,00 104/ Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga ,00 0,00 0, ,00 0,03 104/ Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,18 104/ Stručne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,00 104/ Administrativne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,00 104/ Kapitalno održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,13 104/ Administrativni materijal ,00 0,00 0, ,00 0,05 104/ Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,02 104/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,07 104/ Komunalne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,15 104/ Tekuće popravke i održavanje opreme ,00 0,00 0, ,00 0,05 104/ Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ,00 0,00 0, ,00 0,04 104/ Usluge komunikacija ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA ,00 0, , ,00 96,50 Razdeo 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA 223/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,02 224/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,04 225/ Administrativni materijal ,00 0,00 0, ,00 0,02 226/ Oprema za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za razdeo 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA ,00 0,00 0, ,00 0,10 Ukupno za BK 0 BUDŽET OPŠTINE ,00 0, , ,00 100,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 51 od 87

52 PLAN RASHODA ZA KORISNIKA BUDŽET OPŠTINE Za period: Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta 0 BUDŽET OPŠTINE Plate, dodaci i naknade zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 9,47 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 9, Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 1, Doprinos za zdravstveno osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za nezaposlenost , ,00 0,00 0, ,00 0,07 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1, Otpremnine i pomoći , ,00 0,00 0, ,00 0, Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom , ,00 0,00 0, ,00 0,04 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Naknade troškova za zaposlene , ,00 0,00 0, ,00 0,10 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0,00 0, ,00 0,10 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga , ,00 0,00 0, ,00 0, Energetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 1, Komunalne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge komunikacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi osiguranja , ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup imovine i opreme , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali troškovi , ,00 0,00 0, ,00 0,06 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u inostranstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali troškovi transporta , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Kompjuterske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge informisanja , ,00 0,00 0, ,00 0, Stručne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Reprezentacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale opšte usluge , ,00 0,00 0, ,00 3,50 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 5, Poljoprivredne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Medicinske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale specijalizovane usluge , ,00 0,00 0, ,00 2,94 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 4, Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 6, Tekuće popravke i održavanje opreme , ,00 0,00 0, ,00 0,76 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 6, Administrativni materijal , ,00 0,00 0, ,00 0,55 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 52 od 87 Ukupno Struktura

53 PLAN RASHODA ZA KORISNIKA BUDŽET OPŠTINE Za period: Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za saobraćaj , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za posebne namene , ,00 0,00 0, ,00 0,52 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1, Ostali prateći troškovi zaduživanja , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali prateći troškovi zaduživanja , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama , ,00 0,00 0, ,00 7,29 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 7, Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga , ,00 0,00 0, ,00 0, Energetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 2, Komunalne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge komunikacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi osiguranja , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali troškovi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja u okviru redovnog rada , ,00 0,00 0, ,00 1, Troškovi putovanja učenika , ,00 0,00 0, ,00 2, Administrativne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Kompjuterske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Stručne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Reprezentacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale opšte usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 1, Tekuće popravke i održavanje opreme , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativni materijal , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za saobraćaj , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje, kulturu i sport , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za posebne namene , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekući transferi ostalim nivoima vlasti , ,00 0,00 0, ,00 1, Ostali porezi , ,00 0,00 0, ,00 0, Kapitalno održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 1, Oprema za saobraćaj , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativna oprema , ,00 0,00 0, ,00 0, Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport , ,00 0,00 0, ,00 0,16 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 12, Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje , ,00 0, , ,00 1,51 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 53 od 87

54 PLAN RASHODA ZA KORISNIKA BUDŽET OPŠTINE Za period: Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 0,96 Ukupno za konto , ,00 0, , ,00 2, Ostale tekuće dotacije i transferi , ,00 0,00 0, ,00 1,09 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1, Naknade iz budžeta za stanovanje i život , ,00 0,00 0, ,00 6, Ostale naknade iz budžeta , ,00 0,00 0, ,00 0,24 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 7, Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć , ,00 0,00 0, ,00 0,36 domaćinstvima Dotacije ostalim neprofitnim institucijama , ,00 0,00 0, ,00 3,71 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 4, Ostali porezi , ,00 0,00 0, ,00 0, Obavezne takse , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Novčane kazne i penali po rešenju sudova , ,00 0,00 0, ,00 0,36 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih , ,00 0,00 0, ,00 0,24 nepogoda Naknada štete od divljači , ,00 0,00 0, ,00 0,12 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Kupovina zgrada i objekata , ,00 0, , ,00 14, Izgradnja zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 12, Kapitalno održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Projektno planiranje , ,00 0, , ,00 0,54 Ukupno za konto , ,00 0, , ,00 28, Oprema za saobraćaj , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativna oprema , ,00 0,00 0, ,00 0,48 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Zemljište , ,00 0,00 0, ,00 1,43 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1, Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama , ,00 0,00 0, ,00 2,39 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 2,39 Ukupno za BK , ,00 0, , ,00 100,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 54 od 87

55 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE 1 SKUPŠTINA OPŠTINE Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Plate, dodaci i naknade zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0,35 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za zdravstveno osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za nezaposlenost , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u inostranstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Stručne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale opšte usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale tekuće dotacije i transferi , ,00 0,00 0, ,00 0,05 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacije ostalim neprofitnim institucijama , ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za 1 SKUPŠTINA OPŠTINE , ,00 0,00 0, ,00 0,89 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 55 od 87

56 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE 2 PREDSEDNIK OPŠTINE Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Plate, dodaci i naknade zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 1,00 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1, Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za zdravstveno osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za nezaposlenost , ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u inostranstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Reprezentacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale opšte usluge , ,00 0,00 0, ,00 0,05 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativni materijal , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za posebne namene , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale tekuće dotacije i transferi , ,00 0,00 0, ,00 0,08 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0,08 Ukupno za 2 PREDSEDNIK OPŠTINE , ,00 0,00 0, ,00 1,73 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 56 od 87

57 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE 3 OPŠTINSKO VEĆE Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Plate, dodaci i naknade zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0,36 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za zdravstveno osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za nezaposlenost , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u inostranstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Stručne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale tekuće dotacije i transferi , ,00 0,00 0, ,00 0,04 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0,04 Ukupno za 3 OPŠTINSKO VEĆE , ,00 0,00 0, ,00 0,54 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 57 od 87

58 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Plate, dodaci i naknade zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0,16 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za zdravstveno osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za nezaposlenost 9.861, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Stručne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale tekuće dotacije i transferi , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO , ,00 0,00 0, ,00 0,24 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 58 od 87

59 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE 5 OPŠTINSKA UPRAVA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Plate, dodaci i naknade zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 7,61 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 7, Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za zdravstveno osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 0, Doprinos za nezaposlenost , ,00 0,00 0, ,00 0,06 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1, Otpremnine i pomoći , ,00 0,00 0, ,00 0, Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom , ,00 0,00 0, ,00 0,04 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Naknade troškova za zaposlene , ,00 0,00 0, ,00 0,10 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0,00 0, ,00 0,10 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga , ,00 0,00 0, ,00 0, Energetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 1, Komunalne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge komunikacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi osiguranja , ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup imovine i opreme , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali troškovi , ,00 0,00 0, ,00 0,06 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u inostranstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali troškovi transporta , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Kompjuterske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge informisanja , ,00 0,00 0, ,00 0, Stručne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale opšte usluge , ,00 0,00 0, ,00 3,41 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 4, Poljoprivredne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Medicinske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale specijalizovane usluge , ,00 0,00 0, ,00 2,94 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 4, Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 6, Tekuće popravke i održavanje opreme , ,00 0,00 0, ,00 0,76 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 6, Administrativni materijal , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za saobraćaj , ,00 0,00 0, ,00 0,48 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 59 od 87

60 PLAN RASHODA Za period: Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za posebne namene , ,00 0,00 0, ,00 0,50 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1, Ostali prateći troškovi zaduživanja , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali prateći troškovi zaduživanja , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama , ,00 0,00 0, ,00 7,29 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 7, Tekući transferi ostalim nivoima vlasti , ,00 0,00 0, ,00 0,96 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje , ,00 0, , ,00 1, Kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje , ,00 0,00 0, ,00 0,96 Ukupno za konto , ,00 0, , ,00 2, Ostale tekuće dotacije i transferi , ,00 0,00 0, ,00 0,90 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Naknade iz budžeta za stanovanje i život , ,00 0,00 0, ,00 6, Ostale naknade iz budžeta , ,00 0,00 0, ,00 0,24 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 7, Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć , ,00 0,00 0, ,00 0,36 domaćinstvima Dotacije ostalim neprofitnim institucijama , ,00 0,00 0, ,00 3,71 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 4, Ostali porezi , ,00 0,00 0, ,00 0, Obavezne takse , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Novčane kazne i penali po rešenju sudova , ,00 0,00 0, ,00 0,36 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih , ,00 0,00 0, ,00 0,24 nepogoda Naknada štete od divljači , ,00 0,00 0, ,00 0,12 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Kupovina zgrada i objekata , ,00 0, , ,00 14, Izgradnja zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 12, Kapitalno održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Projektno planiranje , ,00 0, , ,00 0,54 Ukupno za konto , ,00 0, , ,00 28, Oprema za saobraćaj , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativna oprema , ,00 0,00 0, ,00 0,48 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Zemljište , ,00 0,00 0, ,00 1,43 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1, Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama , ,00 0,00 0, ,00 2,39 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 2,39 Ukupno za 5 OPŠTINSKA UPRAVA , ,00 0, , ,00 84,86 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 60 od 87

61 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE O.Š. 12.DECEMBAR SJENICA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga , ,00 0,00 0, ,00 0, Energetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Komunalne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge komunikacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi osiguranja , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja u okviru redovnog rada , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja učenika , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale opšte usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje opreme , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali porezi , ,00 0,00 0, ,00 0, Kapitalno održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport , ,00 0,00 0, ,00 0,12 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1,91 Ukupno za O.Š. 12.DECEMBAR SJENICA , ,00 0,00 0, ,00 1,91 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 61 od 87

62 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE O.Š. SVETOZAR MARKOVIĆ SJENICA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga , ,00 0,00 0, ,00 0, Energetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Komunalne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge komunikacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi osiguranja , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja u okviru redovnog rada , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja učenika , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Kompjuterske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Stručne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Reprezentacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativni materijal , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje, kulturu i sport , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali porezi , ,00 0,00 0, ,00 0, Kapitalno održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0,11 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1,53 Ukupno za O.Š. SVETOZAR MARKOVIĆ SJENICA , ,00 0,00 0, ,00 1,53 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 62 od 87

63 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE O.Š. BRANKO RADIČEVIĆ ŠTAVALj Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga , ,00 0,00 0, ,00 0, Energetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge komunikacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi osiguranja , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja u okviru redovnog rada , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja učenika , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje, kulturu i sport , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali porezi , ,00 0,00 0, ,00 0, Kapitalno održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativna oprema , ,00 0,00 0, ,00 0,03 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0,79 Ukupno za O.Š. BRANKO RADIČEVIĆ ŠTAVALj , ,00 0,00 0, ,00 0,79 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 63 od 87

64 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE O.Š. BRATSTVO JEDINSTVO DUGA POLjANA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga , ,00 0,00 0, ,00 0, Komunalne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge komunikacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi osiguranja , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali troškovi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja u okviru redovnog rada , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja učenika , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Reprezentacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale opšte usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje opreme , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativni materijal , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za saobraćaj , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za posebne namene , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali porezi , ,00 0,00 0, ,00 0, Kapitalno održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0,06 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1,08 Ukupno za O.Š. BRATSTVO JEDINSTVO DUGA POLjANA , ,00 0,00 0, ,00 1,08 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 64 od 87

65 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE O.Š. VUK KARADžIĆ KLADNICA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga , ,00 0,00 0, ,00 0, Energetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Komunalne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge komunikacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi osiguranja , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali troškovi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja u okviru redovnog rada , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja učenika , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Kompjuterske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Stručne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Reprezentacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale opšte usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje opreme , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativni materijal , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje, kulturu i sport , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali porezi , ,00 0,00 0, ,00 0, Kapitalno održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Oprema za saobraćaj , ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1, Ukupno za O.Š. VUK KARADžIĆ KLADNICA , ,00 0,00 0, ,00 1, Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 65 od 87

66 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE O.Š. J.J.ZMAJ RAŽDAGINJA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga , ,00 0,00 0, ,00 0, Energetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Komunalne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge komunikacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi osiguranja , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali troškovi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja u okviru redovnog rada , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja učenika , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Stručne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale opšte usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje opreme , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativni materijal , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje, kulturu i sport , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali porezi , ,00 0,00 0, ,00 0, Kapitalno održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0,24 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0,99 Ukupno za O.Š. J.J.ZMAJ RAŽDAGINJA , ,00 0,00 0, ,00 0,99 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 66 od 87

67 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE O.Š. R.B.TRŠO KARAJUKIĆA BUNARI Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga , ,00 0,00 0, ,00 0, Energetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Komunalne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge komunikacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja u okviru redovnog rada , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja učenika , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje opreme , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativni materijal , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje, kulturu i sport , ,00 0,00 0, ,00 0, Kapitalno održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0,09 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1,25 Ukupno za O.Š. R.B.TRŠO KARAJUKIĆA BUNARI , ,00 0,00 0, ,00 1,25 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 67 od 87

68 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE O.Š. SVETI SAVA BARE Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga , ,00 0,00 0, ,00 0, Energetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Komunalne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge komunikacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi osiguranja , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja u okviru redovnog rada , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja učenika , ,00 0,00 0, ,00 0, Kompjuterske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Reprezentacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje opreme , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativni materijal , ,00 0,00 0, ,00 0, Kapitalno održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0,13 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0,92 Ukupno za O.Š. SVETI SAVA BARE , ,00 0,00 0, ,00 0,92 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 68 od 87

69 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE TEHNIČKO POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SJENICA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga , ,00 0,00 0, ,00 0, Energetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Komunalne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge komunikacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja u okviru redovnog rada , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja učenika , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Kompjuterske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Stručne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Reprezentacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje opreme , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativni materijal , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje, kulturu i sport , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostali porezi , ,00 0,00 0, ,00 0, Kapitalno održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport , ,00 0,00 0, ,00 0,04 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 1,06 Ukupno za TEHNIČKO POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SJENICA , ,00 0,00 0, ,00 1,06 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 69 od 87

70 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE GIMNAZIJA JEZDIMIR LOVIĆ SJENICA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga , ,00 0,00 0, ,00 0, Energetske usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Komunalne usluge , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge komunikacija , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Troškovi putovanja u okviru redovnog rada , ,00 0,00 0, ,00 0, Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativni materijal , ,00 0,00 0, ,00 0, Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih , ,00 0,00 0, ,00 0, Kapitalno održavanje zgrada i objekata , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativna oprema , ,00 0,00 0, ,00 0,06 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0,94 Ukupno za GIMNAZIJA JEZDIMIR LOVIĆ SJENICA , ,00 0,00 0, ,00 0,94 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 70 od 87

71 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE O.Š. MIODRAG V.MATIĆ UŽICE Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale opšte usluge , ,00 0,00 0, ,00 0,08 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0,08 Ukupno za O.Š. MIODRAG V.MATIĆ UŽICE , ,00 0,00 0, ,00 0,08 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 71 od 87

72 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE CENTAR ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU BEOGRAD Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Tekući transferi ostalim nivoima vlasti , ,00 0,00 0, ,00 0,04 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0,04 Ukupno za CENTAR ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU BEOGRAD , ,00 0,00 0, ,00 0,04 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 72 od 87

73 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE ŠKOLA ZA UČENIKE OŠTEĆENOG VIDA VELJKO RAMADANOVIĆ ZEMUN Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Ostale opšte usluge , ,00 0,00 0, ,00 0,04 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0,04 Ukupno za ŠKOLA ZA UČENIKE OŠTEĆENOG VIDA VELJKO RAMADANOVIĆ ZEMUN , ,00 0,00 0, ,00 0,04 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 73 od 87

74 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA Konto Rashod po namenama Opis Planirano Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Troškovi službenih putovanja u zemlji , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Ostale opšte usluge , ,00 0,00 0, ,00 0,04 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Administrativni materijal , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0, Oprema za saobraćaj , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za konto , ,00 0,00 0, ,00 0,02 Ukupno za 6 ZAŠTITNIK GRADJANJA , ,00 0,00 0, ,00 0,10 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 74 od 87

75 ANALITIČKI PLAN RASHODA INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura Razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA Glava 5. PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK 5. PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK 105/ Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,00 0, , ,00 22,60 106/ Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ,00 0, , ,00 2,71 106/ Doprinos za zdravstveno osiguranje ,00 0, , ,00 1,16 106/ Doprinos za nezaposlenost ,00 0, , ,00 0,17 107/ Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova ,00 0,00 0, ,00 0,17 108/ Naknade troškova za zaposlene ,00 0,00 0, ,00 0,22 109/ Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi ,00 0,00 0, ,00 0,28 110/ Energetske usluge ,00 0,00 0, ,00 2,54 110/ Komunalne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,27 110/ Usluge komunikacija ,00 0,00 0, ,00 0,22 111/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,09 111/ Troškovi putovanja u okviru redovnog rada ,00 0,00 0, ,00 0,71 111/ Troškovi putovanja učenika ,00 0,00 0, ,00 0,18 112/ Stručne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,67 113/ Medicinske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,36 114/ Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,09 114/ Tekuće popravke i održavanje opreme ,00 0,00 0, ,00 0,09 115/ Materijali za obrazovanje, kulturu i sport ,00 0,00 0, ,00 0,89 115/ Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 1,34 116/ Ostale tekuće dotacije i transferi ,00 0,00 0, ,00 1,18 117/ Obavezne takse ,00 0,00 0, ,00 0,00 118/ Novčane kazne i penali po rešenju sudova ,00 0,00 0, ,00 0,00 119/ Kapitalno održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,13 120/ Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ,00 0,00 0, ,00 0,27 Ukupno za analitiku ,00 Ukupno za glavu 5. PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK ,00 0, , ,00 36,35 Glava 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ 121/ Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 3,14 122/ Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,38 122/ Doprinos za zdravstveno osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,16 122/ Doprinos za nezaposlenost ,00 0,00 0, ,00 0,02 123/ Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom ,00 0,00 0, ,00 0,07 124/ Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi ,00 0,00 0, ,00 0,04 125/ Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga ,00 0,00 0, ,00 0,02 125/ Energetske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,18 125/ Komunalne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,05 125/ Usluge komunikacija ,00 0,00 0, ,00 0,02 126/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,02 127/ Administrativne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,73 127/ Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0, 127/ Reprezentacija ,00 0,00 0, ,00 0,02 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 75 od 87

76 ANALITIČKI PLAN RASHODA INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 127/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,04 128/ Usluge obrazovanja, kulture i sporta ,00 0,00 0, ,00 0,04 129/ Tekuće popravke i održavanje opreme ,00 0,00 0, ,00 0,04 130/ Administrativni materijal ,00 0,00 0, ,00 0,04 130/ Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0, 130/ Materijali za obrazovanje, kulturu i sport ,00 0,00 0, ,00 0, 130/ Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0, 131/ Ostale tekuće dotacije i transferi ,00 0,00 0, ,00 0,35 132/ Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport ,00 0,00 0, ,00 0,02 133/ Kapitalno održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,02 134/ Administrativna oprema ,00 0,00 0, ,00 0,07 135/ Nematerijalna imovina ,00 0,00 0, ,00 0,09 Ukupno za analitiku ,00 Ukupno za glavu 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ ,00 0,00 0, ,00 5,61 Glava 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA 136/ Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 3,88 137/ Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,47 137/ Doprinos za zdravstveno osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,20 137/ Doprinos za nezaposlenost ,00 0,00 0, ,00 0,03 138/ Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom ,00 0,00 0, ,00 0,11 139/ Naknade troškova za zaposlene ,00 0,00 0, ,00 0,05 140/ Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi ,00 0,00 0, ,00 0,09 141/ Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga ,00 0,00 0, ,00 0,02 141/ Energetske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,12 141/ Komunalne usluge ,00 0,00 0, ,00 0, 141/ Usluge komunikacija ,00 0,00 0, ,00 0,04 141/ Troškovi osiguranja ,00 0,00 0, ,00 0,02 141/ Zakup imovine i opreme ,00 0,00 0, ,00 0,04 142/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,04 143/ Kompjuterske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,02 143/ Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,02 143/ Usluge informisanja ,00 0,00 0, ,00 0,04 143/ Reprezentacija ,00 0,00 0, ,00 0, 143/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,24 144/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0,09 145/ Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,07 145/ Tekuće popravke i održavanje opreme ,00 0,00 0, ,00 0,04 146/ Administrativni materijal ,00 0,00 0, ,00 0,04 146/ Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0, 146/ Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0, 146/ Materijali za posebne namene ,00 0,00 0, ,00 0, 147/ Ostale tekuće dotacije i transferi ,00 0,00 0, ,00 0,45 148/ Obavezne takse ,00 0,00 0, ,00 0,04 149/ Novčane kazne i penali po rešenju sudova ,00 0,00 0, ,00 0,04 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 76 od 87

77 ANALITIČKI PLAN RASHODA INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 150/ Kapitalno održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,22 151/ Administrativna oprema ,00 0,00 0, ,00 0,04 151/ Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ,00 0,00 0, ,00 0,04 152/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,04 152/ Ostali troškovi transporta ,00 0,00 0, ,00 0,04 153/ Usluge informisanja ,00 0,00 0, ,00 0,04 153/ Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,04 153/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,02 154/ Usluge obrazovanja, kulture i sporta ,00 0,00 0, ,00 0,16 154/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0,04 155/ Materijali za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,04 155/ Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,02 155/ Materijali za posebne namene ,00 0,00 0, ,00 0,04 156/ Zakup imovine i opreme ,00 0,00 0, ,00 0,22 157/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,09 157/ Ostali troškovi transporta ,00 0,00 0, ,00 0,13 158/ Usluge informisanja ,00 0,00 0, ,00 0,18 158/ Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,13 158/ Reprezentacija ,00 0,00 0, ,00 0,02 158/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,56 159/ Usluge obrazovanja, kulture i sporta ,00 0,00 0, ,00 0,89 159/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0,27 160/ Materijali za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,02 160/ Materijali za obrazovanje, kulturu i sport ,00 0,00 0, ,00 0,04 160/ Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,04 160/ Materijali za posebne namene ,00 0,00 0, ,00 0,07 Ukupno za analitiku ,00 Ukupno za glavu 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA ,00 0,00 0, ,00 9,72 Glava 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU 161/ Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 4,66 162/ Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,56 162/ Doprinos za zdravstveno osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,24 162/ Doprinos za nezaposlenost ,00 0,00 0, ,00 0,03 163/ Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi ,00 0,00 0, ,00 0,11 164/ Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga ,00 0,00 0, ,00 0,05 164/ Energetske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,36 164/ Komunalne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,22 164/ Usluge komunikacija ,00 0,00 0, ,00 0,06 165/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,16 165/ Troškovi službenih putovanja u inostranstvo ,00 0,00 0, ,00 0,02 166/ Administrativne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,03 166/ Kompjuterske usluge ,00 0,00 0, ,00 0, 166/ Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,02 166/ Usluge informisanja ,00 0,00 0, ,00 0,00 166/ Stručne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,89 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 77 od 87

78 ANALITIČKI PLAN RASHODA INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 166/ Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,78 166/ Reprezentacija ,00 0,00 0, ,00 0,11 166/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,02 167/ Otpremnine i pomoći ,00 0,00 0, ,00 0,17 167/ Usluge obrazovanja, kulture i sporta ,00 0,00 0, ,00 0,40 167/ Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,13 167/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0,03 168/ Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,33 168/ Tekuće popravke i održavanje opreme ,00 0,00 0, ,00 0,11 169/ Administrativni materijal ,00 0,00 0, ,00 0, 169/ Materijali za poljoprivredu ,00 0,00 0, ,00 0,04 169/ Materijali za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,33 169/ Materijali za obrazovanje, kulturu i sport ,00 0,00 0, ,00 0,27 169/ Materijali za posebne namene ,00 0,00 0, ,00 0,04 170/ Ostale tekuće dotacije i transferi ,00 0,00 0, ,00 0,57 171/ Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport ,00 0,00 0, ,00 0,29 172/ Ostali porezi ,00 0,00 0, ,00 0,33 172/ Obavezne takse ,00 0,00 0, ,00 0,02 173/ Novčane kazne i penali po rešenju sudova ,00 0,00 0, ,00 0,36 174/ Izgradnja zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,67 175/ Oprema za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,45 175/ Oprema za javnu bezbednost ,00 0,00 0, ,00 0,80 176/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,02 177/ Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,53 178/ Usluge obrazovanja, kulture i sporta ,00 0,00 0, ,00 0,18 179/ Materijali za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,04 180/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,02 181/ Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,13 182/ Usluge obrazovanja, kulture i sporta ,00 0,00 0, ,00 0,18 183/ Materijali za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,04 184/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,02 185/ Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,04 186/ Usluge obrazovanja, kulture i sporta ,00 0,00 0, ,00 0,04 187/ Materijali za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,02 188/ Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0, Ukupno za analitiku ,00 Ukupno za glavu 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU ,00 0,00 0, ,00 15, Glava 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA SJENICA 189/ Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,00 0, , ,00 1,82 190/ Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ,00 0, , ,00 0,26 190/ Doprinos za zdravstveno osiguranje ,00 0, , ,00 0,12 190/ Doprinos za nezaposlenost ,00 0, , ,00 0,03 191/ Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova ,00 0,00 0, ,00 0,04 191/ Otpremnine i pomoći ,00 0,00 0, ,00 0,04 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 78 od 87

79 ANALITIČKI PLAN RASHODA INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis 191/ Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom Sredstva iz budžeta Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 79 od 87 Ukupno Struktura ,00 0,00 0, ,00 0,04 192/ Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga ,00 0,00 0, ,00 0,09 192/ Energetske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,45 192/ Komunalne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,11 192/ Usluge komunikacija ,00 0,00 0, ,00 0,13 192/ Troškovi osiguranja ,00 0,00 0, ,00 0,04 192/ Ostali troškovi ,00 0,00 0, ,00 0,09 193/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0, , ,00 0,18 193/ Troškovi službenih putovanja u inostranstvo ,00 0, , ,00 0,11 194/ Administrativne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,22 194/ Kompjuterske usluge ,00 0,00 0, ,00 0,09 194/ Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,04 194/ Usluge informisanja ,00 0,00 0, ,00 0,09 194/ Stručne usluge ,00 0,00 0, ,00 0,04 194/ Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,09 194/ Reprezentacija ,00 0,00 0, ,00 0,13 194/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,22 195/ Poljoprivredne usluge 0,00 0, , ,00 0,04 195/ Usluge obrazovanja, kulture i sporta ,00 0,00 0, ,00 0,09 195/ Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina ,00 0, , ,00 0,53 195/ Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge ,00 0, , ,00 0,27 195/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0, , ,00 0,18 196/ Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata ,00 0,00 0, ,00 0,04 196/ Tekuće popravke i održavanje opreme ,00 0,00 0, ,00 0,04 197/ Administrativni materijal ,00 0, , ,00 0,18 197/ Materijali za saobraćaj ,00 0, , ,00 0,53 197/ Materijali za očuvanje životne sredine i nauku ,00 0, , ,00 0,04 197/ Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,07 197/ Materijali za posebne namene ,00 0,00 0, ,00 0,13 198/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,04 198/ Troškovi službenih putovanja u inostranstvo ,00 0,00 0, ,00 0,04 199/ Usluge informisanja ,00 0,00 0, ,00 0,04 199/ Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,09 199/ Ostale opšte usluge ,00 0,00 0, ,00 0,04 200/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0,00 0, ,00 0,04 2/ Administrativni materijal ,00 0,00 0, ,00 0,04 2/ Materijali za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,04 2/ Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo ,00 0,00 0, ,00 0,02 202/ Oprema za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,22 202/ Administrativna oprema ,00 0,00 0, ,00 0,04 203/ Usluge informisanja ,00 0, , ,00 0,18 203/ Reprezentacija ,00 0, , ,00 0,45 203/ Ostale opšte usluge ,00 0, , ,00 1,11 204/ Administrativni materijal ,00 0, , ,00 0,09 204/ Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo ,00 0, , ,00 0,45 205/ Izgradnja zgrada i objekata ,00 0, , ,00 15,59

80 ANALITIČKI PLAN RASHODA INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA 0 BUDŽET OPŠTINE 29 Broj pozicije Ekonom. Rashod po namenama Opis Sredstva iz budžeta Ukupno Struktura 206/ Oprema za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 2,23 207/ Plate, dodaci i naknade zaposlenih 0,00 0, , ,00 0,67 208/ Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 0,00 0, , ,00 0,13 208/ Doprinos za zdravstveno osiguranje 0,00 0, , ,00 0,07 208/ Doprinos za nezaposlenost 0,00 0, , ,00 0,02 209/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0,04 210/ Ostale opšte usluge ,00 0, , ,00 0,67 211/ Ostale specijalizovane usluge ,00 0, , ,00 0,89 212/ Materijali za saobraćaj ,00 0, , ,00 0,53 212/ Materijali za posebne namene ,00 0, , ,00 0,27 213/ Izgradnja zgrada i objekata ,00 0, , ,00 0,67 214/ Oprema za saobraćaj ,00 0, , ,00 0,89 Ukupno za analitiku ,00 Ukupno za glavu 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA ,00 0, , ,00 32,29 Glava 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA 215/ Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,00 0,00 0, ,00 0,70 216/ Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,08 216/ Doprinos za zdravstveno osiguranje ,00 0,00 0, ,00 0,04 216/ Doprinos za nezaposlenost ,00 0,00 0, ,00 0, 217/ Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova ,00 0,00 0, ,00 0,00 218/ Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga ,00 0,00 0, ,00 0, 219/ Troškovi službenih putovanja u zemlji ,00 0,00 0, ,00 0, 220/ Materijali za saobraćaj ,00 0,00 0, ,00 0,00 221/ Tekući transferi ostalim nivoima vlasti ,00 0,00 0, ,00 0,09 222/ Ostale tekuće dotacije i transferi ,00 0,00 0, ,00 0,08 Ukupno za analitiku ,00 Ukupno za glavu 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA ,00 0,00 0, ,00 1,02 Ukupno za razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA ,00 0, , ,00 100,00 Ukupno za BK 0 BUDŽET OPŠTINE ,00 0, , ,00 100,00 Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 80 od 87

81 III IZVRŠAVANJE BUDŽETA Član 7. U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Službeni glasnik RS, broj 68/25), broj zaposlenih kod korisnika budžeta ne može preći maksimalan broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme, i to: -_90 zaposlenih u lokalnoj administraciji na neodređeno vreme; -_9 zaposlenih u lokalnoj administraciji na određeno vreme; - 38 zaposlenih u predškolskim ustanovama na neodređeno vreme; -_40 zaposlenih u predškolskim ustanovama na određeno vreme; -_11 zaposlenih u ustanovama kulture na neodređeno vreme; -_1 zaposlenih u ustanovama kulture na određeno vreme; U ovoj odluci o budžetu sredstva za plate se obezbeđuju za broj zaposlenih iz stava 1. ovog člana. Za izvršavanje ove Odluke odgovoran je predsednik opštine - gradonačelnik. Naredbodavac za izvršenje budžeta je predsednik opštine - gradonačelnik. Član 8. Član 9. Naredbodavac direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava je funkcioner (rukovodilac), odnosno lice koje je odgovorno za upravljanje sredstvima, preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje koji se izvršavaju iz sredstava organa, kao i za izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu. Član 10. Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih ovom Odlukom, pored funkcionera odnosno rukovodioca direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, odgovoran je načelnik opštinske uprave (rukovodilac odeljenja ili službe u zavisnosti od načina organizovanja lokalne vlasti). Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 81 od 87

82 Član 11. Organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše predsednika opštine - gradonačelnika (opštinsko - gradsko veće), a obavezno u roku od petnaest dana po isteku šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda. U roku od petnaest dana po podnošenju izveštaja iz stava 1. ovog člana, (opštinsko - gradsko veće) usvaja i dostavlja izveštaj Skupštini opštine. Izveštaj sadrži i odstupanja između usvojenog budžeta i izvršenja i obrazloženje velikih odstupanja. Član 12. Odluku o promeni aproprijacije iz opštih prihoda budžeta i prenosu aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu, u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu donosi opštinsko - gradsko veće. Član 13. Rešenje o upotrebi tekuće budžetske i stalne budžetske rezerve na predlog organa uprave nadležnog za finansije donosi predsednik opštine. Član 14. Odluku o otvaranju budžetskog fonda u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu donosi opštinsko - gradsko veće. Opštinsko - gradsko veće odgovorno je za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima na način koji je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Član 15. Ovlašćuje se predsednik opštine (gradonačelnik) da, u skladu sa članom 27ž Zakona o budžetskom sistemu, može podneti zahtev ministarstvu nadležnom za poslove finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad utvrđenog deficita od 10%, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija. Član 16. Novčana sredstva budžeta opštine, direktnih i indirektnih korisnika sredstava tog budžeta, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora opštine, vode se i deponuju na konsolidovanom računu trezora. Član 17. Raspored i korišćenje sredstava vršiće se u 29. godini po posebnom aktu (rešenju) koji donosi predsednik opštine, na predlog nadležnog organa za finansije. Član 18. Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 82 od 87

83 Obaveze koje preuzimaju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava moraju odgovarati aproprijaciji koja im je za tu namenu ovom odlukom odobrena i preneta. Izuzetno korisnici iz stava 1. ovog člana, u skladu sa članom 54. Zakona o budžetskom sistemu, mogu preuzeti obaveze po ugovoru koji se odnosi na kapitalne izdatke i zahteva plaćanje u više godina, na osnovu predloga organa nadležnog za poslove finansija, uz saglasnost opštinskog, odnosno gradskog veća, a najviše do iznosa iskazanih u planu kapitalnih izdataka. Korisnici budžetskih sredstava su obavezni, da pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru za kapitalne projekte pribave saglasnost organa nadležnog za finansije. Korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod izvršava iz sredstava budžeta i iz drugih prihoda, obavezan je da izmirenje tog rashoda prvo vrši iz prihoda iz tih drugih. Obaveze preuzete u 28. godini u skladu sa odobrenim aproprijacijama u toj godini, a neizvršene u toku 28. godine, prenose se u 29. godinu i imaju status preuzetih obaveza i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija ovom odlukom. Član 19. Preuzete obaveze i sve finansijske obaveze moraju biti izvršene isključivo na principu gotovinske osnove sa konsolidovanog računa trezora, osim ako je zakonom, odnosno aktom Vlade predviđen drugačiji metod. Član 20. Korisnici budžetskih sredstava preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, ukoliko zakonom nije drukčije propisano. Plaćanje iz budžeta neće se izvršiti ukoliko nisu poštovane procedure utvrđene članom 56. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu. Član 21. Korisnici budžetskih sredstava prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova, moraju da postupe u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS, broj 124/22, 14/25 i 68/25). Javna nabavka male vrednosti, u smislu člana 39. Zakona o javnim nabavkama smatra se nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od (pet miliona) dinara. Član 22. Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta. Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava. Sredstva raspoređena za finansiranje rashoda i izdataka korisnika budžeta, prenose se na osno-vu njihovog zahteva i u skladu za odobrenim kvotama u tromesečnim planovima budžeta. Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje (kopije). Član 23. Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 83 od 87

84 Član 24. Novčana sredstva na konsolidovanom računu trezora mogu se investirati u 29. godini samo u skladu sa članom 10. Zakona o budžetskom sistemu, pri čemu su, u skladu sa istim članom Zakona, predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, odgovorni za efikasnost i sigurnost tog investiranja. Član 25. Opštinsko - gradsko veće doneće program racionalizacije kojim će obuhvatiti sve korisnike javnih sredstava, uključujući i određene kriterijume za izvršenje tog programa, i o tome obavestiti skupštinu opštine. Korisnik budžetskih sredstava ne može, bez prethodne saglasnosti predsednika opštine, zasnovati radni odnos sa novim licima do kraja 29. godine, ukoliko sredstva potrebna za isplatu plata tih lica nisu obezbeđena u okviru iznosa sredstava koja su, u skladu sa ovom odlukom, predviđena za plate tom budžetskom korisniku i programom racionalizacije iz stava 1. ovog člana. Član 26. Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u 29. godini obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad. Član 27. Za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji može da nastane usled neuravnoteženosti kretanja u prihodima i rashodima budžeta, predsednik opštine može se zadužiti u skladu sa odredbama člana 35. Zakona o javnom dugu (Službeni glasnik RS, broj 61/2005, 107/2009 i 78/21). Član 28. Korisnici budžetskih sredstava preneće na račun izvršenja budžeta do 31. decembra 28. godine, sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 28. godini, koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa Odlukom o budžetu opštine za 28. godinu. Član 29. Izuzetno, u slučaju da se budžetu opštine iz drugog budžeta (Republike, Pokrajine, druge opštine) opredele aktom namenska transferna sredstva, uključujući i namenska transferna sredstva za nadoknadu šteta usled elementarnih nepogoda, kao i u slučaju ugovaranja donacije, čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja ove odluke, organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršenje rashoda po tom osnovu, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu. Član 30. Plaćanje sa konsolidovanog računa trezora za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava, u smislu Zakona o budžetskom sistemu, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, neće se vršiti ukoliko ovi korisnici nisu dobili saglasnost na finansijski plan na način propisan zakonom, odnosno aktom Skupštine opštine i ukoliko taj plan nisu dostavili Upravi za trezor. Član 31. Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 84 od 87

85 U budžetskoj 28. godini neće se vršti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta naknada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koje su to pravo stekli u 29. godini. Član 32. Korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod i izdatak izvršava iz drugih prihoda i primanja, koji nisu opšti prihod budžeta (izvor - Prihodi iz budžeta), obaveze može preuzimati samo do nivoa ostvarenja tih prihoda ili primanja, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija. Korisnik budžetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija iz razloga izvršenja prinudne naplate, za iznos umanjenja preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze, tako što će predložiti umanjenje obaveze, odnosno produženje ugovornog roka za plaćanje ili otkazati ugovor. Član 33. Prioritet u izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžetskih sredstava imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja i materijal. Korisnici budžetskih sredstava dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja, materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Član 34. Ovu odluku objaviti u službenom glasilu opštine i dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove finansija. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasilu opštine. Скупштина општине Сјеница Skupština općine opštine Sjenica Član 35. Број: 06-23/-2 Broj: 06-23/-2 У Сјеници, 20. децембар 28. године U Sjenici, 20. decembar 28. godine Председник, Predsjednik, Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 85 od 87

86 Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Općinski službeni GLASNIK SJENICA Издавач: Општина Сјеница, Скупштина општине Сјеница, Краља Петра I br. 1, Сјеница Izdavač: Općina Sjenica, Skupština općine Sjenica, Kralja Petra I br. 1, Sjenica Уређује: Општинска управа Сјеница, Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове Uređuje: Općinska uprava Sjenica, Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove За издавача: Нермина Каришик Za izdavača: Nermina Karišik За уредника: Марија Стојанова Za urednika: Marija Stojanova Тел. (020) , Tel. (020) , Факс. (020) Fax. (020) Штампа: Општинска управа Сјеница Štampa: Općinska uprava Sjenica Жиро рачун: Žiro račun: Zavod za unapređenje poslovanja 28 Strana 86 od 87

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск SLU@BENI LIST Година LV Број 18/29 162 О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун 29. године На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Бољевац, 19. децембар године Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го

Бољевац, 19. децембар године  Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го Бољевац, 19. децембар 216. године www.boljevac.org.rs Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за 217. годину... 2 2 Кадровски план општине Бољевац... 38 3 Одлука

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj Рача, 12.06.2019. године број 19 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику 2 Одлука о потврђивању мандата новом одборнику Скупштине општине Рача 3 Одлука

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ О Д Л У К А О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЗА 219. ГОДИНУ НИШ, ДЕЦЕМБАР 218. ГОДИНЕ На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/29, 73/21, 11/21,

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93 /2 2, 62/13 и 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), чл.

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

budzet1

budzet1 ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА РАЗДЕО 1 функција 110 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови 2101 Политички систем локалне самоуправе 0002 Функционисање извршних органа 1 411

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 01.08.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.07.2019. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:24.08.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.07.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. 1 311710 Назив

Више

Бољевац, 20. децембар године Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 20. децембар године  Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 20. децембар 2017. године www.boljevac.org.rs Година X број 39-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... 2 2 Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода...

Више

Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf.net

Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf.net На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. став

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 Страна 1 Број 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 19.12.2016.ГОД. На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009,73/10, 101/10,101/11,93/12, 62/13 и 63/13-испр. 108/2013,142/2014

Више

Beocin Sluzbeni list 17-16

Beocin Sluzbeni list 17-16 ISSN 1821-4312 COBISS.SR-ID 248163847 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Година VII - Број 17 Беочин, 22. 12. 2016. примерак 300,00 динара 259 Скупштина општине Беочин На основу члана 43. Закона о буџетском

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:04.07.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.06.2018. ГОДИНЕ Економска класиф. Назив конта План прихода

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 23.01.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.12.2018. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 10.04.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.03.2019. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.02.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.01.2019. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 12.03.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ Ред.бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 28.02.2019. ГОДИНЕ Назив конта

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:09.05.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.04.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта План

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 11.09.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.08.2019. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.12. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.11.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

На основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201

На основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201 На основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр, 108/2013, 142/2014,

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 06.11. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.10.2018. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре

Среда,29.мај.2019.године. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас - 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13,63/13-исправка,108/13,142/14,

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:06.02.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.01.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта План

Више