REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R"

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 6 Prihodi poslovanja , , ,60 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,93 3 Rashodi poslovanja , , ,07 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,65 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) , , ,19 Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina , , ,97 Konto Naziv B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja , , ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,51 Neto financiranje (8-5) , , ,49 Ukupno prihodi i primici , , ,53 Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina , , ,97 Ukupno rashodi i izdaci , , ,23 Višak/Manjak + Neto financiranje , ,67

2 Strana: 2 Vrijeme: 10:34:17 Konto 1 Izvor Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 6 Prihodi poslovanja , , ,60 117,51% 93,66% 61 Prihodi od poreza , , ,38 108,15% 99,63% 611 Porez i prirez na dohodak , , ,14 109,49% 99,70% Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada , ,03 113,24% Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti , ,77 121,28% Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava , ,10 103,35% Porez i prirez na dohodak od kapitala , ,86 1,61% Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi , ,62 99,48% 613 Porezi na imovinu , , ,92 85,62% 100,65% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i , ,42 74,03% ostalo) Povremeni porezi na imovinu , ,50 86,94% 614 Porezi na robu i usluge , , ,32 113,61% 97,16% Porez na promet , ,70 124,26% Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti , ,62 93,43% 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna , , ,05 200,48% 70,65% 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna , , ,92 193,34% 69,11% Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna , ,55 178,50% Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna , ,37 194,35% 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika , , ,13 439,16% 105,40% Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika , ,00 124,37% Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0, ,13-64 Prihodi od imovine , , ,35 184,66% 99,89% 641 Prihodi od financijske imovine , , ,18 240,62% 99,24% Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 491,05 0,00 0,00% Prihodi od zateznih kamata 7.626, ,52 59,77% Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih , ,16 278,56% institucija po posebnim propisima Ostali prihodi od financijske imovine 8.957, ,50 271,90% 642 Prihodi od nefinancijske imovine , , ,17 183,02% 99,92% Index 4/3

3 Strana: 3 Vrijeme: 10:34: Naknade za koncesije , ,11 99,77% Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine , ,04 143,56% Naknada za korištenje nefinancijske imovine , ,82 206,17% Ostali prihodi od nefinancijske imovine , ,20 143,08% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po , , ,03 79,40% 99,68% posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe , , ,66 90,23% 101,51% Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 5.460, ,40 438,23% Ostale upravne pristojbe i naknade , ,26 79,68% 652 Prihodi po posebnim propisima , , ,98 55,00% 101,73% Prihodi vodnog gospodarstva , ,23 131,06% Doprinosi za šume 3.996,15 522,96 13,09% Mjesni samodoprinos , ,93 138,42% Ostali nespomenuti prihodi , ,86 46,92% 653 Komunalni doprinosi i naknade , , ,39 88,98% 99,03% Komunalni doprinosi , ,62 43,30% Komunalne naknade , ,77 105,77% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 8.250, , ,00 154,55% 100,00% prihodi od donacija 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 8.250, , ,00 154,55% 100,00% Tekuće donacije 8.250, ,00 154,55% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi , , ,79 57,39% 62,18% 681 Kazne i upravne mjere 1.500, , ,00 133,33% 200,00% Ostale kazne 1.500, ,00 133,33% 683 Ostali prihodi , , ,79 46,46% 48,40% Ostali prihodi , ,79 46,46% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,93 598,53% 46,28% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine , , ,25 765,74% 45,27% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava , , ,25 765,74% 45,27% Zemljište , ,25 765,74% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , , ,68 97,04% 98,13% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata , , ,68 97,04% 98,13% Stambeni objekti , ,68 97,04% Ukupno prihodi , , ,53 132,52% 81,85%

4 Strana: 4 Vrijeme: 10:34:17 3 Rashodi poslovanja , , ,07 119,76% 97,70% 31 Rashodi za zaposlene , , ,51 99,55% 98,99% 311 Plaće (Bruto) , , ,95 99,08% 98,85% Plaće za redovan rad , ,95 99,08% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,68 117,32% 102,53% Ostali rashodi za zaposlene , ,68 117,32% 313 Doprinosi na plaće , , ,88 99,16% 99,13% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,54 99,91% Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,34 93,27% 32 Materijalni rashodi , , ,27 115,99% 98,16% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,66 114,30% 93,81% Službena putovanja , ,46 175,09% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , ,20 113,02% Stručno usavršavanje zaposlenika , ,00 66,70% Ostale naknade troškova zaposlenima , ,00 137,07% 322 Rashodi za materijal i energiju , , ,77 113,76% 99,54% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,52 100,41% Materijal i sirovine , ,63 185,31% Energija , ,68 103,13% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.000, ,00 266,67% Sitni inventar i auto gume , ,44 340,34% Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , ,50 18,18% 323 Rashodi za usluge , , ,54 120,81% 99,12% Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,70 105,87% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , ,79 119,97% Usluge promidžbe i informiranja , ,90 117,38% Komunalne usluge , ,52 103,54% Zakupnine i najamnine , ,32 207,15% Zdravstvene i veterinarske usluge , ,36 163,41% Intelektualne i osobne usluge , ,05 119,88% Računalne usluge , ,05 150,28% Ostale usluge , ,85 133,20% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,82 79,13% 100,45% Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,82 79,13% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,48 102,03% 92,76% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , ,99 66,71%

5 Strana: 5 Vrijeme: 10:34: Premije osiguranja , ,21 119,50% Reprezentacija , ,85 122,65% Članarine i norme , ,78 89,08% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,65 161,37% 34 Financijski rashodi , , ,13 149,77% 89,69% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove , , ,56 99,87% 94,86% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , ,56 99,87% 343 Ostali financijski rashodi , , ,57 408,36% 83,90% Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,30 130,40% Zatezne kamate ,24 307,70 2,99% Ostali nespomenuti financijski rashodi 630, , ,11% 35 Subvencije , , ,44 116,96% 84,71% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , , ,44 116,96% 84,71% Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima , ,44 116,96% 37 Naknade građanima i kućanstvima , , ,09 129,92% 99,35% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,09 129,92% 99,35% Naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,20 117,56% Naknade građanima i kućanstvima u naravi , ,89 190,99% 38 Ostali rashodi , , ,63 150,69% 96,40% 381 Tekuće donacije , , ,36 118,68% 97,95% Tekuće donacije u novcu , ,66 124,46% Tekuće donacije u naravi , ,70 21,48% 382 Kapitalne donacije , , ,00 127,11% 68,14% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , ,00 119,98% Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 0,00 0,00 - ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 386 Kapitalne pomoći , , ,27 285,51% 101,69% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru , ,27 285,51% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,65 184,00% 99,92% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,59 392,01% 99,60% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , ,59 392,01% 99,60% Zemljište , ,59 392,01% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,06 180,25% 99,94%

6 Strana: 6 Vrijeme: 10:34: Građevinski objekti , , ,69 237,47% 100,02% Stambeni objekti ,09 0,00 0,00% Poslovni objekti , ,92 90,62% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,89 350,58% Ostali građevinski objekti , ,88 277,81% 422 Postrojenja i oprema , , ,67 33,94% 98,73% Uredska oprema i namještaj , ,34 2,90% Oprema za održavanje i zaštitu , ,00 50,14% Instrumenti, uređaji i strojevi 0, , Sportska i glazbena oprema , ,00 169,56% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , ,59 51,03% 423 Prijevozna sredstva 0,00 0, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , , ,00 95,95% 106,50% Knjige , ,00 95,95% 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado ,50 0,00 0,00 0,00% Višegodišnji nasadi ,50 0,00 0,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina , , ,70 121,11% 97,44% Ulaganja u računalne programe 0, Umjetnička, literarna i znanstvena djela , ,70 119,56% Ukupno rashodi , , ,72 135,85% 98,44%

7 Konto 1 Izvor Naziv B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Strana: 7 Vrijeme: 10:34:18 Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Primici od financijske imovine i zaduživanja , , ,00 100,06% 100,00% 84 Primici od zaduživanja , , ,00 100,06% 100,00% 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , , ,00 100,06% 100,00% Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru , ,00 100,06% Ukupno primici , , ,00 100,06% 100,00% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,51 66,91% 101,38% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , ,51 66,91% 101,38% 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , , ,51 66,91% 101,38% Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , ,51 66,91% Ukupno izdaci , , ,51 66,91% 101,38% Index 4/3

8 Strana: 8 Vrijeme: 10:34:18 II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/ RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE , ,93 98,57% GLAVA Gradsko vijeće , ,72 97,30% GLAVA Ured Gradonačelnika , ,60 89,77% GLAVA Gradska uprava , ,99 97,48% GLAVA Mjesni odbori , ,62 99,00% RAZDJEL 002 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO , ,44 98,07% GLAVA Komunalna djelatnost , ,39 98,21% GLAVA Prometna jedinica mladeži 0,00 GLAVA Civilna zaštita , ,75 82,19% GLAVA Projekti Europske Unije , ,30 96,96% RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,26 98,95% GLAVA Kultura i znanost , ,60 100,11% GLAVA Sport i rekreacija , ,36 94,33% GLAVA Obrazovanje , ,27 99,74% GLAVA Socijalna zaštita , ,20 100,31% GLAVA Potpore humanitarnih udruga i organizacija , ,01 92,90% GLAVA Zdravstvo , ,50 97,58% GLAVA Turizam , ,00 95,60% GLAVA Udruge građana , ,32 96,32%

9 Strana: 9 Vrijeme: 10:34:18 RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN , ,60 98,55% GLAVA 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN , ,57 83,77% GLAVA Gospodarska djelatnost , ,44 87,37% GLAVA Zajmovi , ,59 101,29% GLAVA Proračunska zaliha 0,00

10 IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Strana: 10 Vrijeme: 10:34:18 Izvršenje za Index Konto Izvor Naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/ RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA Gradsko vijeće , ,93 98,57% , ,72 97,30% Gradsko vijeće , ,72 97,30% 3 Rashodi poslovanja , ,72 97,30% 32 Materijalni rashodi , ,72 97,30% 323 Rashodi za usluge , ,77 98,56% Usluge promidžbe i informiranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,95 96,18% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Reprezentacija , Članarine i norme 6.823, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,50 GLAVA Ured Gradonačelnika , ,60 89,77% Ured Gradonačelnika , ,60 89,77% 3 Rashodi poslovanja , ,60 89,77% 32 Materijalni rashodi , ,60 89,77% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,60 89,77% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Reprezentacija 9.991,22 GLAVA Gradska uprava , ,99 97,48% Gradska uprava , ,99 97,48% 3 Rashodi poslovanja , ,92 97,56% 31 Rashodi za zaposlene , ,77 97,66%

11 Strana: 11 Vrijeme: 10:34: Plaće (Bruto) , ,21 97,35% Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,68 104,28% Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,88 97,95% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,34 32 Materijalni rashodi , ,15 97,32% 321 Naknade troškova zaposlenima , ,10 92,65% Službena putovanja 7.717, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Ostale naknade troškova zaposlenima , Rashodi za materijal i energiju , ,62 93,63% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Sitni inventar i auto gume 2.447, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.417, Rashodi za usluge , ,35 100,33% Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja 5.653, Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,82 100,45% Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,26 97,72% Premije osiguranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,12 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,07 92,71% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,07 92,71%

12 Strana: 12 Vrijeme: 10:34: Postrojenja i oprema , ,07 92,48% Uredska oprema i namještaj , Instrumenti, uređaji i strojevi , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.245, Prijevozna sredstva 0, Nematerijalna proizvedena imovina 1.500, ,00 99,33% Ulaganja u računalne programe 1.490,00 GLAVA Mjesni odbori , ,62 99,00% MO Prelog , ,44 99,85% 3 Rashodi poslovanja , ,44 101,48% 32 Materijalni rashodi , ,09 101,39% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,91 108,31% Energija , Rashodi za usluge , ,22 100,96% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,96 81,18% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,11 38 Ostali rashodi , ,35 101,81% 381 Tekuće donacije , ,88 100,00% , Kapitalne donacije , ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , Kapitalne pomoći , ,47 102,36% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru ,47 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 98,83% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , ,59 99,60%

13 Strana: 13 Vrijeme: 10:34: Materijalna imovina - prirodna bogatstva , ,59 99,60% Zemljište ,59 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,41 98,78% 421 Građevinski objekti , ,71 98,84% Poslovni objekti , Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema , ,00 92,36% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Nematerijalna proizvedena imovina , ,70 97,42% Umjetnička, literarna i znanstvena djela , MO Čehovec , ,04 96,43% 3 Rashodi poslovanja , ,44 97,39% 32 Materijalni rashodi , ,74 96,64% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,35 90,13% Energija , Rashodi za usluge , ,20 97,53% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge 2.691, Zdravstvene i veterinarske usluge 857, Intelektualne i osobne usluge 6.880, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,19 100,81% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja 6.049, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.806,10 38 Ostali rashodi , ,70 99,99% 381 Tekuće donacije , ,70 99,99% , Tekuće donacije u naravi , Kapitalne donacije 6.000, ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,60 92,92% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,60 92,92% 421 Građevinski objekti , ,60 92,30% Poslovni objekti , Ostali građevinski objekti ,50

14 Strana: 14 Vrijeme: 10:34: Postrojenja i oprema , ,00 96,50% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.650, MO Otok , ,71 91,85% 3 Rashodi poslovanja , ,71 91,40% 32 Materijalni rashodi , ,71 90,12% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,35 89,59% Energija , Rashodi za usluge , ,89 96,43% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge 1.275, Zdravstvene i veterinarske usluge 2.811, Intelektualne i osobne usluge 6.880, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,47 55,48% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.372, Premije osiguranja 1.581, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.477,36 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 381 Tekuće donacije , ,00 100,00% , Kapitalne donacije 6.000, ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.000, ,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000, ,00 100,00% 421 Građevinski objekti 9.000, ,00 100,00% Ostali građevinski objekti 9.000, MO Cirkovljan , ,51 96,36% 3 Rashodi poslovanja , ,71 95,57% 32 Materijalni rashodi , ,71 94,75% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,68 78,05% Energija , Rashodi za usluge , ,07 100,23% Usluge telefona, pošte i prijevoza 916, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Zdravstvene i veterinarske usluge 1.000,00

15 Strana: 15 Vrijeme: 10:34: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,96 83,09% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.230, Premije osiguranja 3.663, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.553,14 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 381 Tekuće donacije , ,00 100,00% , Kapitalne donacije , ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,80 99,80% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,80 99,80% 421 Građevinski objekti , ,80 99,80% Poslovni objekti , Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema 0, MO Draškovec , ,12 95,12% 3 Rashodi poslovanja , ,12 95,22% 32 Materijalni rashodi , ,12 93,14% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,58 91,12% Energija , Rashodi za usluge , ,81 96,22% Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.495, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge 409, Zdravstvene i veterinarske usluge 2.517, Intelektualne i osobne usluge 6.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,73 72,77% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 7.463, Premije osiguranja 3.527, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.291,90 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 381 Tekuće donacije , ,00 100,00% , Kapitalne donacije , ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 92,59%

16 Strana: 16 Vrijeme: 10:34:19 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0, Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 92,59% 421 Građevinski objekti , ,00 92,59% Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema 0, MO Oporovec , ,39 97,97% 3 Rashodi poslovanja , ,36 97,47% 32 Materijalni rashodi , ,36 97,04% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,11 96,04% Energija , Rashodi za usluge , ,88 99,21% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge 3.216, Zdravstvene i veterinarske usluge 562, Intelektualne i osobne usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,37 84,82% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja 2.550, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.832,39 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 381 Tekuće donacije , ,00 100,00% , Kapitalne donacije 6.000, ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,03 98,42% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,03 98,42% 421 Građevinski objekti , ,03 98,42% Poslovni objekti , Ostali građevinski objekti , MO Hemuševec , ,65 95,04% 3 Rashodi poslovanja , ,65 95,04% 32 Materijalni rashodi , ,65 94,67% 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000, ,85 70,31% Energija 4.921,85

17 Strana: 17 Vrijeme: 10:34: Rashodi za usluge , ,69 96,32% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge 293, Zdravstvene i veterinarske usluge 903, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,11 99,48% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja 956, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.521,51 38 Ostali rashodi 6.000, ,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 6.000, ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000, MO Čukovec , ,76 96,50% 3 Rashodi poslovanja , ,13 88,23% 32 Materijalni rashodi , ,13 85,56% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,49 65,80% Energija , Rashodi za usluge , ,60 91,11% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge 410, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,04 70,68% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 7.577, Premije osiguranja 1.611,36 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 381 Tekuće donacije , ,00 100,00% , Kapitalne donacije 6.000, ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,63 99,74% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,63 99,74% 421 Građevinski objekti , ,63 99,74% Poslovni objekti , Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema 0,00

18 RAZDJEL 002 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO GLAVA Komunalna djelatnost ,00 Strana: 18 Vrijeme: 10:34: ,44 98,07% , ,39 98,21% Komunalna djelatnost , ,39 98,21% 3 Rashodi poslovanja , ,84 94,01% 32 Materijalni rashodi , ,39 95,34% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,26 88,02% Energija , Rashodi za usluge , ,29 94,21% Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.109, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge , Intelektualne i osobne usluge 3.802, Ostale usluge 1.250, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,84 98,05% Premije osiguranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,52 38 Ostali rashodi , ,45 93,67% 381 Tekuće donacije , ,65 100,27% , Kapitalne donacije , ,00 46,81% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , Kapitalne donacije građanima i kućanstvima , Kapitalne pomoći , ,80 101,34% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru ,80 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,55 103,59% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,55 103,59% 421 Građevinski objekti , ,55 103,59% Ostali građevinski objekti ,55 GLAVA Prometna jedinica mladeži 0,00

19 Strana: 19 Vrijeme: 10:34: Prometna jedinica mladeži 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 32 Materijalni rashodi 0, Rashodi za materijal i energiju 0, Rashodi za usluge 0,00 GLAVA Civilna zaštita , ,75 82,19% Civilna zaštita , ,75 82,19% 3 Rashodi poslovanja , ,75 82,19% 38 Ostali rashodi , ,75 82,19% 381 Tekuće donacije , ,75 82,19% ,75 GLAVA Projekti Europske Unije , ,30 96,96% Projekti Europske Unije , ,30 96,96% 3 Rashodi poslovanja , ,30 96,96% 31 Rashodi za zaposlene , ,74 99,30% 311 Plaće (Bruto) , ,74 99,30% Plaće za redovan rad ,74 32 Materijalni rashodi , ,56 92,50% 321 Naknade troškova zaposlenima , ,56 82,35% Službena putovanja , Rashodi za usluge , ,00 98,40% Usluge promidžbe i informiranja , Intelektualne i osobne usluge 9.310,00 38 Ostali rashodi 0, Kapitalne donacije 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0, Građevinski objekti 0,00

20 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA Kultura i znanost ,00 Strana: 20 Vrijeme: 10:34: ,26 98,95% , ,60 100,11% Dom kulture Prelog , ,02 99,97% 3 Rashodi poslovanja , ,02 99,95% 31 Rashodi za zaposlene , ,00 108,69% 311 Plaće (Bruto) , ,00 108,89% Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene 1.400, ,00 100,00% Ostali rashodi za zaposlene 1.400, Doprinosi na plaće , ,00 108,33% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.116,00 32 Materijalni rashodi , ,02 97,53% 321 Naknade troškova zaposlenima 2.000, ,00 100,00% Službena putovanja 2.000, Rashodi za materijal i energiju , ,02 99,67% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.500, Materijal i sirovine 8.000, Energija , Rashodi za usluge , ,00 97,09% Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.220, Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge 5.000, Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge 2.500, Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.200, ,00 100,00% Premije osiguranja 3.000, Članarine i norme 200,00 34 Financijski rashodi 1.000, ,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 1.000, ,00 100,00% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00

21 Strana: 21 Vrijeme: 10:34:19 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema , ,00 100,00% Sportska i glazbena oprema , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Knjižnica i čitaonica , ,00 103,06% 3 Rashodi poslovanja , ,00 102,58% 31 Rashodi za zaposlene , ,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) , ,00 100,00% Plaće za redovan rad , Doprinosi na plaće 6.300, ,00 100,00% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.700, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 600,00 32 Materijalni rashodi , ,00 103,66% 321 Naknade troškova zaposlenima 200,00 200,00 100,00% Službena putovanja 200, Rashodi za materijal i energiju , ,00 106,47% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.000, Energija , Rashodi za usluge , ,00 102,84% Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.200, Komunalne usluge 5.500, Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge 6.300, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000, ,00 110,00% Premije osiguranja 3.300,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 106,50% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 106,50% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , ,00 106,50% Knjige , Tehnička kultura , ,00 100,00% 3 Rashodi poslovanja , ,00 100,00% 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 381 Tekuće donacije , ,00 100,00% ,00

22 Strana: 22 Vrijeme: 10:34: Kapitalne donacije 5.000, ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 5.000, Udruge kulture , ,77 97,55% 3 Rashodi poslovanja , ,77 97,55% 32 Materijalni rashodi , ,77 95,33% 323 Rashodi za usluge , ,77 95,37% Usluge promidžbe i informiranja , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000, ,00 93,75% Članarine i norme 3.750,00 38 Ostali rashodi , ,00 99,55% 381 Tekuće donacije , ,00 99,55% , Kulturni spomenik 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0, Kulturne manifestacija , ,81 103,14% 3 Rashodi poslovanja , ,81 103,14% 38 Ostali rashodi , ,81 103,14% 381 Tekuće donacije , ,81 103,14% Tekuće donacije u novcu , Muzej Croata Insulanus Grada Preloga , ,00 97,50% 3 Rashodi poslovanja , ,00 97,50% 31 Rashodi za zaposlene , ,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) , ,00 100,00% Plaće za redovan rad , Doprinosi na plaće 1.450, ,00 100,00% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.300, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 150,00 32 Materijalni rashodi 8.050, ,00 93,79% 321 Naknade troškova zaposlenima 350,00 350,00 100,00% Službena putovanja 350,00

23 Strana: 23 Vrijeme: 10:34: Rashodi za materijal i energiju 2.800, ,00 93,57% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.620, Energija 1.000, Rashodi za usluge 4.700, ,00 93,19% Usluge telefona, pošte i prijevoza 300, Komunalne usluge 700, Računalne usluge 3.380, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 200,00 100,00% Premije osiguranja 200,00 34 Financijski rashodi 200,00 200,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 200,00 200,00 100,00% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200,00 GLAVA Sport i rekreacija , ,36 94,33% Redovna djelatnost , ,36 104,76% 3 Rashodi poslovanja , ,36 104,76% 38 Ostali rashodi , ,36 104,76% 381 Tekuće donacije , ,36 104,76% , Sportska dvorana Prelog , ,00 57,08% 3 Rashodi poslovanja , ,00 57,08% 38 Ostali rashodi , ,00 57,08% 381 Tekuće donacije , ,00 57,08% , Sportske manifestacije , ,00 78,49% 3 Rashodi poslovanja , ,00 78,49% 38 Ostali rashodi , ,00 78,49% 381 Tekuće donacije , ,00 78,49% ,00 GLAVA Obrazovanje , ,27 99,74% Osnovno i srednješkolsko obrazovanje , ,59 98,65%

24 Strana: 24 Vrijeme: 10:34:20 3 Rashodi poslovanja , ,59 98,65% 37 Naknade građanima i kućanstvima , ,89 99,83% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,89 99,83% Naknade građanima i kućanstvima u naravi ,89 38 Ostali rashodi , ,70 97,83% 381 Tekuće donacije , ,70 97,83% , Pomoći za obrazovanje , ,48 96,45% 3 Rashodi poslovanja , ,48 96,45% 34 Financijski rashodi , ,48 91,56% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove , ,48 91,56% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru ,48 37 Naknade građanima i kućanstvima , ,00 98,39% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,00 98,39% Naknade građanima i kućanstvima u novcu , Naknade građanima i kućanstvima u naravi , Dječji vrtić "Fijolica" , ,20 100,41% 3 Rashodi poslovanja , ,23 100,43% 31 Rashodi za zaposlene , ,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) , ,00 100,00% Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 100,00% Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,00 100,00% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,00 32 Materijalni rashodi , ,23 101,43% 321 Naknade troškova zaposlenima , ,00 101,61% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 8.000, Ostale naknade troškova zaposlenima 5.000,00

25 Strana: 25 Vrijeme: 10:34: Rashodi za materijal i energiju , ,23 101,77% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Rashodi za usluge , ,00 100,00% Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge , Zdravstvene i veterinarske usluge 8.500, Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge 4.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000, ,00 100,00% Premije osiguranja 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,97 100,03% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,97 100,03% 421 Građevinski objekti , ,37 99,98% Poslovni objekti , Postrojenja i oprema , ,60 100,35% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,60 GLAVA Socijalna zaštita , ,20 100,31% Socijalna zaštita , ,20 100,31% 3 Rashodi poslovanja , ,20 100,31% 37 Naknade građanima i kućanstvima , ,20 100,31% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,20 100,31% Naknade građanima i kućanstvima u novcu ,20 GLAVA Potpore humanitarnih udruga i organizacija , ,01 92,90% Potpore humanitarnih udruga i organizacija , ,01 92,90% 3 Rashodi poslovanja , ,01 92,90% 38 Ostali rashodi , ,01 92,90%

26 Strana: 26 Vrijeme: 10:34: Tekuće donacije , ,01 92,90% ,01 GLAVA Zdravstvo , ,50 97,58% Zdravstvo , ,50 97,58% 3 Rashodi poslovanja , ,50 97,58% 38 Ostali rashodi , ,50 97,58% 381 Tekuće donacije , ,50 97,58% ,50 GLAVA Turizam , ,00 95,60% Turizam , ,00 95,60% 3 Rashodi poslovanja , ,00 95,60% 38 Ostali rashodi , ,00 95,60% 381 Tekuće donacije , ,00 95,60% ,00 GLAVA Udruge građana , ,32 96,32% Udruge građana , ,32 96,32% 3 Rashodi poslovanja , ,32 96,32% 32 Materijalni rashodi 8.000, ,32 80,98% 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000, ,32 80,98% Energija 6.478,32 38 Ostali rashodi , ,00 97,49% 381 Tekuće donacije , ,00 97,49% ,00

27 RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN GLAVA 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN ,00 Strana: 27 Vrijeme: 10:34: ,60 98,55% , ,57 83,77% 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN , ,57 83,77% 3 Rashodi poslovanja , ,57 83,77% 34 Financijski rashodi , ,57 83,77% 343 Ostali financijski rashodi , ,57 83,77% Bankarske usluge i usluge platnog prometa , Zatezne kamate 307, Ostali nespomenuti financijski rashodi ,57 GLAVA Gospodarska djelatnost , ,44 87,37% Gospodarska djelatnost , ,44 87,37% 3 Rashodi poslovanja , ,44 87,37% 32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00% 35 Subvencije , ,44 84,71% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , ,44 84,71% Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima ,44 38 Ostali rashodi , ,00 100,70% 381 Tekuće donacije , ,00 100,70% ,00 GLAVA Zajmovi , ,59 101,29% Zajmovi , ,59 101,29% 3 Rashodi poslovanja , ,08 99,93% 34 Financijski rashodi , ,08 99,93% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove , ,08 99,93% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru ,08 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,51 101,38%

28 Strana: 28 Vrijeme: 10:34:20 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , ,51 101,38% 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora GLAVA Proračunska zaliha , ,51 101,38% ,51 0, Proračunska zaliha 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 38 Ostali rashodi 0, Rashodi za usluge 0,00

29 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Strana: 29 Vrijeme: 10:34:20 Izvršenje za Index Konto Izvor Naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/ RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA Gradsko vijeće , ,93 98,57% , ,72 97,30% Gradsko vijeće , ,72 97,30% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,72 97,30% 1001A Rashodi funkcioniranja , ,44 96,43% 3 Rashodi poslovanja , ,44 96,43% 32 Materijalni rashodi , ,44 96,43% 323 Rashodi za usluge , ,77 98,56% Usluge promidžbe i informiranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,67 94,05% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Reprezentacija , A Protokol i suradnja , ,28 105,14% 3 Rashodi poslovanja , ,28 105,14% 32 Materijalni rashodi , ,28 105,14% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,28 105,14% Članarine i norme 6.823, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,50 GLAVA Ured Gradonačelnika , ,60 89,77% Ured Gradonačelnika , ,60 89,77% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,60 89,77% 1001A Rashodi funkcioniranja , ,60 89,77%

30 Strana: 30 Vrijeme: 10:34:20 3 Rashodi poslovanja , ,60 89,77% 32 Materijalni rashodi , ,60 89,77% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,60 89,77% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Reprezentacija 9.991,22 GLAVA Gradska uprava , ,99 97,48% Gradska uprava , ,99 97,48% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,99 97,48% 1001A Rashodi funkcioniranja , ,77 97,32% 3 Rashodi poslovanja , ,77 97,32% 31 Rashodi za zaposlene , ,81 97,33% 311 Plaće (Bruto) , ,95 96,97% Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,68 104,28% Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,18 97,67% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,11 32 Materijalni rashodi , ,96 97,29% 321 Naknade troškova zaposlenima , ,10 92,35% Službena putovanja 7.717, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Ostale naknade troškova zaposlenima , Rashodi za materijal i energiju , ,62 93,53% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Sitni inventar i auto gume 2.447, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 562,50

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: 022-01/14-01/15 URBROJ: 238/02-02-14-1 Bistra, 28.02.2014. Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine"

Више

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2019. GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2019.GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-00, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac 2014. godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Више

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. 1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽADINA ZA RAZDOBLJE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 19. svibnja 2015. BROJ 7 SADRŽAJ : STR. OPĆINSKO VIJEĆE

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: 881-162 GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipnja 2019. LIST IZLAZI PREMA POTREBI SLUŽBENI GLASNIK

Више

Službeni glasnik Grada Omiša indd

Službeni glasnik Grada Omiša indd SLUŽBENI GLASNIK Utorak, 28. svibnja 2019. GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 5 - Strana 1 GRADA OMIŠA LIST IZLAZI PO POTREBI. Uredništvo: Trg kralja Tomislava 5 Telefon: 862-059, 862-360, Fax: 862-022 BROJ 5 Omiš,

Више

Na osnovi odredbi članka 108

Na osnovi odredbi članka 108 Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/13., 16/14. i 4/18.)

Више

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Na temelju odredbi

Више

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada 2014. Broj 7 ISSN 1332-9626 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica

Више

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn PRORAČUNSKI KORISNIK Tehnički fakultet Rijeka Program A 621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI 30.819.583 26.552.183 4.037.400 0 110.000 120.000 0 0 3 RASHODI POSLOVANJA 30.586.583 26.552.183 3.847.400

Више

Proracun za godinu

Proracun za godinu REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TROJSTVO OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine

Више

Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO 01.01.-31.10.16. IZNOS

Више

PLAN I IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA I GLAVAMA (1) (2) Izvršeno do Plan za /12/2003 (2/1) 010 HRVATSKI SABOR , ,62 99,90 05

PLAN I IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA I GLAVAMA (1) (2) Izvršeno do Plan za /12/2003 (2/1) 010 HRVATSKI SABOR , ,62 99,90 05 010 HRVATSKI SABOR 178 527 694,00 178 343 616,62 99,90 05 Hrvatski sabor 178 527 694,00 178 343 616,62 99,90 3 Rashodi poslovanja 177 207 694,00 177 199 633,05 100,00 31 Rashodi za zaposlene 74 282 661,00

Више

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc Temeljem članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.), članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03.,

Више

Financijski plan (1)

Financijski plan (1) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA - SPLIT ZA 2017. I 2018. I 2019. GODINU OPĆI DIO Prijedlog plana za 2017. za 2018. za 2019. PRIHODI UKUPNO 10.895.849 10.741.740

Више

Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s

Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 11. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/8, 136/12 i 15/15) te članka 47. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-400, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

pr_ras_w_rpt_54.rpt

pr_ras_w_rpt_54.rpt IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 godine Obrazac: PR-RAS Datum:29.1.2019 GRAD ZAGREB Vrijeme: 13:25 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ

Више

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (» Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika

Више

Financijski plan IT-a xls

Financijski plan IT-a xls PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA TURIZAM, ZAGREB RKP: OIB: 3068 10264179101 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor 31 Izvor

Више

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13)

Више

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: 3050 11986338639 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 37603 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8531 Opće srednje obrazovanje iznosi

Више

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls)

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje iznosi u

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Račun iz rač. plana za razdoblje

Више

Fin izvjest I-XII 2014.xls

Fin izvjest  I-XII 2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02493, MB: 03328686 SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA Razina:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 095 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

Prorac.xls

Prorac.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31.

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje

Више

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02217, MB: 03328562 PRAVNI FAKULTET RIJEKA Razina: 11,

Више

Prorac (version 1).xls

Prorac (version 1).xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 14275, MB: 03102882 OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR Razina: 31,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 06099, MB: 03220338 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Razina:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Proracun DV_2014.xls

Proracun DV_2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 25273, MB: 03272117 Dječji vrtić MALI PRINC Razina: 21,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 01923, MB: 03283097 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Више

PR RAS UKUPNI 2015.xls

PR RAS UKUPNI 2015.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 29453, MB: 03393585 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine Obveznik: RKP: 25691, MB: 03264211 DJEČJI VRTIĆ SAVICA Razina: 21, Razdjel:

Више

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

MergedFile

MergedFile 1/ 2 Obveznik: Adresa: Žiro račun: Klasa: Ur.broj: Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017 Matični broj: Šifra djelatnosti: 8411 PRORAČUN ZA 2017. GODINU OPĆI DIO rbr. 1 Prihodi Rashodi UKUPNO 63.696.616,00

Више

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 34049, MB: 02562154 GRAD BJELOVAR Razina: 22, Razdjel:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 34065, MB: 02764415 Šibensko-kninska županija Razina:

Више

MergedFile

MergedFile Klasa: REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini žiro: 2407000-86000 MB: 02554470 Šifra djelatnosti: 84 Ur.broj: Srebreno,, 0.05.208 Strana: IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 208/ U 208/

Више

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Datum: 15.01.2016 OIB: 30539824321 REALIZACIJA PRORAČUNA Od 01.01.2015 do 31.12.2015 Vrijeme: 13:47 VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 2.604.500,00 2.351.529,12

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Obveznik: RKP: 36389, MB: 02544474 ISTARSKA ŽUPANIJA 52000 PAZIN, DRŠĆEVKA

Више

Prorac_lipanj_2017.xls

Prorac_lipanj_2017.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017. Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Račun iz rač. plana Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Djelatnost: 8510 Predškolsko

Више

Na temelju odredbe članka 32

Na temelju odredbe članka 32 Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ČAĐAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Godina XXIII Čađavica, 28. rujna 2016. Broj 6. S a d r ž a j AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA stranica 1. Odluka o usvajanju polugodišnjeg

Више

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: 03950557 OIB:58748387962 Broj RKP-a: 19302 Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2014. DO

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38495 Razina: 11, Razdjel: 049 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38323 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01923 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01907 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

KM_C224e

KM_C224e IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 26506, MB: 01486993 JU NACIONALNI PARK "SJEVERNI VELEBIT"

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38028 Naziv stavke AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine iznosi u kunama,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 26387 Razina: 11, Razdjel: 096 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

Full page print

Full page print IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 32301 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9102 Djelatnosti muzeja Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ SADRŢAJ: Broj 8/2018. 13. rujna 2018. AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proraĉuna Grada Paga za 2018. godinu.2

Више

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU Srijeda, 2. rujna 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 11 VINKOVCI,

Више

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općine Plitviĉka Jezera (Ţupanijski glasnik Liĉko-senjske

Више

SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: 4 PAŠMAN, 29. rujna godine GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećn

SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: 4 PAŠMAN, 29. rujna godine GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećn SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: PAŠMAN, GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećniku Damiru Maziću i verifikaciji mandata zamjenici vjećnika...2 Polugodišnji

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. 6 Prihodi poslovanja 12.299.300,00

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. RKP: 02918 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost:

Више

Prorac-2016-ZZHM-v-2

Prorac-2016-ZZHM-v-2 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

G O D I Š N J I O B R A Č U N

G O D I Š N J I      O B R A Č U N KLASA :551-06/03-01/01 URBROJ: REPUBLIKA 2186/016-01-03 HRVATSKA Lepoglava, VARAŽDINSKA 30.10.2003. ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 42250 Lepoglava G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU

Више

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*10

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*10 FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU 2017. IZVORNI PLAN 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 2.190.118.795 2.567.778.155 2.615.225.317 119,41 101,85 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/18-01/01 URBROJ: 2186-022-01-18-9 Novi Marof, 27.12. 2018. PRORAČUN GRADA NOVOG MAROFA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 406

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 406 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica iznosi

Више

PR RAS

PR RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9101 Djelatnosti

Више

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si 2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja 2019. GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za godinu za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. godine

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 032

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 032 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 11888 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03270211 za razdoblje: 1. siječanj 2014. 31. prosinac

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: Pošta

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: Pošta Broj RKP-a: 26346 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03270963 Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: 01.01.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: Pošta i mjesto: ZAGREB

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: Pošta i mjesto: ZAGREB Broj RKP-a: 01046 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03213862 Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1.1.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica i kućni broj: TRG M. TITA

Више

2014.xls

2014.xls Broj RKP-a: 01804 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03207064 Naziv obveznika: TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET Od datuma: 1.1.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica i kućni

Више

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja GLASNIK OPĆINE LASINJA SLUŽBENO GLASILO OPĆINE LASINJA Izlazi prema potrebi Broj 5. Godina IV. Lasinja, S A D R Ž A J OPĆINSKO VIJEĆE Str. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja

Више

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i Broj 2. www.jakovlje.hr 01. travnja 2019. SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 2.

Више

(Izvr\232enje prora\350una.pdf)

(Izvr\232enje prora\350una.pdf) ISSN 849-98 Bakar, 9. rujna 7. Broj: /7 Godina: 7 SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 9, 5 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi: po potrebi Web: http://www.bakar.hr

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: za razdoblje: 1. siječnja prosinca

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: za razdoblje: 1. siječnja prosinca Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: za razdoblje: 1. siječnja 2015. 31. prosinca 2015. 31000 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 2.050.835.241,96

Више

Financijski izvještaj za xls

Financijski izvjeÅ¡taj za xls Broj RKP-a: 02879 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03769020 Naziv obveznika: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2016 Ulica i kućni broj:

Више

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 06179 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 3899772 Naziv obveznika: Državni zavod za intelektualno vlasništvo Od datuma:

Више