Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s"

Транскрипт

1 Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 11. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/8, 136/12 i 15/15) te članka 47. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik Grada Korčule", broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na... sjednici održanoj dana godine donijelo GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KORČULE ZA 217.GODINU OPĆI DIO Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 217. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži: 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 2 3 Izvršenje Izvorni plan Izvršenje /2 IND. 5/3 IND. 6 Prihodi poslovanja , , Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , Rashodi poslovanja , , Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , RAZLIKA , ,69 B. RAČUN FINANCIRANJA 5 8 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Primici od financijske imovine i zaduživanja , , ,67, 74 NETO FINANCIRANJE , ,67 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori , , VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA , ,57 PRIHODI / PRIMICI , ,6 RASHODI / IZDACI , , Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni u 217. godini utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: 1

2 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje Izvorni plan Izvršenje 5/ IND. 7 5/3 IND. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja , , Prihodi od poreza , , orez i prirez na dohodak , , Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada Porez i prirez na dohodak od kapitala Porezi na imovinu , , , , , , Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) Povremeni porezi na imovinu Porezi na robu i usluge , , , , , , Porez na promet Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija Tekuće pomoći od institucija i tijela EU Pomoći proračunu iz drugih proračuna , , ,13,,, , , , , , , , , Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna Pomoći od izvanproračunskih korisnika , , , , , , Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 78.62, , , , , , ,1, Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Prihodi od imovine , , , , Prihodi od financijske imovine , , Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju Prihodi od zateznih kamata Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule Prihodi od nefinancijske imovine 1.65,9 1.72,15, , , ,77, , Naknade za koncesije Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Naknada za korištenje nefinancijske imovine Ostali prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe , , , , , , , , , , , , Ostale upravne pristojbe i naknade Ostale pristojbe i naknade Prihodi po posebnim propisima , , , , , , Prihodi vodnog gospodarstva Mjesni samodoprinos 44.2, , , ,

3 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje Izvorni plan Izvršenje 5/ IND. 7 5/3 IND Ostali nespomenuti prihodi Komunalni doprinosi i naknade , , , , Komunalni doprinosi Komunalne naknade Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Prihodi od prodaje proizvoda i robe Prihodi od pruženih usluga Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna Kapitalne donacije Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 297.9, , , , , , , , , , , , , , 11.39, , , , 9.612, , Kazne i upravne mjere , , Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUPa Ostale kazne Ostali prihodi ,94 1., , , ,11 465, Ostali prihodi ,34 465, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava Zemljište Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 14.42, 14.42, 14.42, , ,58 15.,58 15., , Prihodi od prodaje građevinskih objekata , , Stambeni objekti , , Rashodi poslovanja , , Rashodi za zaposlene , , Plaće (Bruto) , , Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene , , , , Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće , , , , Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Materijalni rashodi , , , , , , Naknade troškova zaposlenima , , Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima , ,1 9.23,2 524, , , , 19.49,4 2.31, , Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine , , , ,

4 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje Izvorni plan Izvršenje 5/ IND. 7 5/3 IND Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , , , , , , , , , , Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , , 227.4, , , , , , , , , , , , , , , , , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , , , Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine i norme Pristojbe i naknade Troškovi sudskih postupaka Financijski rashodi , , ,89 3.9, 11.87,44 162, , , , , , , ,3, , , Kamate za primljene kredite i zajmove 16.85, , Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi , , , , Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 28.27,79 58,26, , , ,14 45, , , , Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna , , Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Ostali rashodi , , , , , , ,43, , , , , , , u novcu , ,

5 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje Izvorni plan Izvršenje 5/ IND. 7 5/3 IND. 383 Kazne, penali i naknade štete, , Ostale kazne Prijenosi Eu sredstava subjektima izvan općeg proračuna Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna Kapitalne pomoći , 15.86, , , ,62,, , Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru , , Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Materijalna imovina prirodna bogatstva , , , 165., Zemljište 66 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , , Građevinski objekti , , Poslovni objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema , , , , , , Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Sportska i glazbena oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , , 87.41,83 25., , , ,,, 38.83, , , Knjige Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti Nematerijalna proizvedena imovina ,3, 14.85, 5.911, , ,75, , Ulaganja u računalne programe Umjetnička, literarna i znanstvena djela Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , , , , , , , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi ,69, , , Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 81, ,5 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori , , Rezultat poslovanja , , Višak/manjak prihoda , , Višak prihoda Manjak prihoda , , , ,

6 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje Izvorni plan Izvršenje 5/ IND. 7 5/3 IND. B. RAČUN FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.86.,, 84 Primici od zaduživanja 1.86.,, Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.86., 1.86.,,, 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , , , , Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektorakratkoročnih Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektoradugoročnih , , , ,4 6

7 Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 5/2 5/3 Prihodi Ukupno: , , , Opći prihodi i primici , , , Opći prihodi i primici , , , Vlastiti prihodi , , , Vlastiti prihodi , , , Prihodi za posebne namjene , , , Prihodi za posebne namjene , , , Pomoći , , , Pomoći , , , Donacije , , , Donacije , , , Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja , , , , , ,

8 Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 5/2 5/3 Rashodi Ukupno: , , , Opći prihodi i primici , , , Opći prihodi i primici , , , Vlastiti prihodi , , , Vlastiti prihodi , , , Prihodi za posebne namjene , , , Prihodi za posebne namjene , , , Pomoći , , , Pomoći , , , Donacije , , , Donacije , , , Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 19.45, , 165., , , 165., ,12,, 8

9 Primici i izdaci prema izvorima financiranja 8 Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 Prihodi Ukupno: 1.86.,,, Namjenski primici od zaduženja 1.86.,,, 84 Kratkoročno zaduženje 1.86.,,, 5/2 5/3 9

10 Primici i izdaci prema izvorima financiranja Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 5/2 5/3 Rashodi Ukupno: , , , Opći prihodi i primici 718., , , Opći prihodi i primici 718., , , Vlastiti prihodi 16., , , Vlastiti prihodi 16., , , Prihodi za posebne namjene ,68,, 31 Prihodi za posebne namjene ,68,, 4 Pomoći , , , Pomoći , , ,

11 Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 5/2 5/3 Ukupno: , , , Opće javne usluge , , , Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 16 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 3 Javni red i sigurnost , , , , , , , , , Usluge protupožarne zaštite 6., 6., 6., 36 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 4 Ekonomski poslovi , , , , , , Promet , , 165., Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 5 Zaštita okoliša , , , , , , Gospodarenje otpadom , , 1.64, 1 52 Gospodarenje otpadnim vodama ,88,, 53 Smanjenje zagađivanja, , ,28 6 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice , , , Razvoj stanovanja 84.75,.838, 9.832, Ulična rasvjeta 9.977,69 98., , Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 7 Zdravstvo , , , , , , Službe javnog zdravstva 68., 68., 68., 76 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 8 Rekreacija, kultura i religija 559.8, , , , , , Službe rekreacije i sporta , , , Službe kulture , , , Službe emitiranja i izdavanja 89.5,21 8., 8., Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 86 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 9 Obrazovanje , , , , , , , , , Predškolsko i osnovno obrazovanje , , , Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju Dodatne usluge u obrazovanju ,21 1., , 1., ,82 1., Socijalna zaštita , , 5.458, Bolest i invaliditet , , 61.2, Obitelj i djeca 8.442, , 375,

12 Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 5/2 5/ , , ,

13 POSEBNI DIO Godišnji izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji je kako slijedi: BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVA Izvršenje 1 Izvorni plan /2 ind. UKUPNO RASHODI I IZDACI ,49 12 Razdjel: 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK ,7 Glava: 11 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK ,7 Razdjel: 2 GRADSKA UPRAVA ,79 12 Glava: 21 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU Glava: 22 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE , ,19 13 Glava: 23 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSTVO I TURIZAM Glava: 24 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET Glava: 25 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , , ,

14 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 Ukupno: , , /2 Razdjel: 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK , ,7 Glava: 11 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK , ,7 1 Opći prihodi i primici 7.2, ,8 11 Opći prihodi i primici 7.2, ,8 4 Pomoći , 78.1,62 41 Pomoći , 78.1, Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela , ,59 95 A A Gradsko vijeće Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Gradonačelnik Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija 66.31, 1., 65.31, 211., 62., 149., 65.39,67,, 65.39, , , , , , , , Program političkih stranaka 37., 37., A Osnovne funkcije političkih stranaka u novcu 37., 37., 37., 37., 37., 113 Izbori JLS , ,44 A Izbori predstavničkog i izvršnog tijela Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Usluge promidžbe i informiranja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u novcu , 2.33, 6.495, , , , , , , , 2.87, , , , , 114 Europski i nacionalni fondovi 369.4, 369.4,7 A KORA d.o.o. redovno poslovanje u novcu 34., 34., , , ,7 A1143 Članarina LAG , 29.4, 29.4, 29.4, 14

15 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 4 Članarine i norme 29.4, 115 Dan Grada Korčule , ,97 A Obilježavanje Dana Grada Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Reprezentacija Pristojbe i naknade , , , , , , 112.5, 4.7, , , , , Razdjel: 2 GRADSKA UPRAVA , ,79 12 Glava: 21 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU , , Opći prihodi i primici , , Opći prihodi i primici , , Vlastiti prihodi , , Vlastiti prihodi , , Prihodi za posebne namjene.838, 9.832, 9 31 Prihodi za posebne namjene.838, 9.832, 9 4 Pomoći, 46.25, 41 Pomoći, 46.25, 211 Redovna djelatnost gradske uprave , ,16 12 A Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Intelektualne i osobne usluge , , 96.34, 296.5, 238., , , , , , , , , , , A Materijalni i financijski rashodi Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , 123., 162.7, , , 3.42, 13.57, 2.84, 2.31, , , , ,

16 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 5 7 Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.936, 8.641,7 573., , Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.81, , Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Računalne usluge , , , ,3 69., , Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade 33.94,33 13., , , Ostali financijski rashodi 88.68, , Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi ,49 3, , , Kazne, penali i naknade štete 1., 1.96, Ostale kazne 1.96,62 T2114 Nabava opreme 5.15, , Postrojenja i oprema 1.7, , Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu ,25, 426 Nematerijalna proizvedena imovina 39.45, 39.45, 4262 Ulaganja u računalne programe 39.45, 2114 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći, 46.25, A21143 Javni radovi, 46.25, 312 Ostali rashodi za zaposlene, 46.25, 3121 Ostali rashodi za zaposlene 46.25, Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja , , 94 A Provođenje DDD mjera , , , , 4 Komunalne usluge , A Zbrinjavanje životinja i asanacija 22.6, , 56 1.,, 6 Zdravstvene i veterinarske usluge, 12.6, , 1 u novcu , T Osvjetljenje helidroma 69.45, 69.45, 69.45, 69.45, , Organiziranje i provođenje civilne zaštite i zaštite od požara , ,86 A Opremanje, obuka i vježbe stožera i postrojbi civilne zaštite 6.74, 6.736,86 2.8, 2.79,36 2 Premije osiguranja 2.79,36 16

17 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 1 u novcu 4.66, 4.657, ,5 A Izrada procjene ugroženosti i planova iz područja civilne zaštite i zaštite od požara Intelektualne i osobne usluge 14.63, 14.63, , , , A Redovna djelatnost DVD i motrilačkodojavna služba u novcu 6., 6., 6., 6., 6., A Hrvatska gorska služba spašavanja 1 u novcu 12., 12., 12., 12., 12., 2119 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa 17.62, 17.67,17 A Opskrba pitkom vodom Premije osiguranja 17.62, 5.32, 12.3, 17.67, , , , , ,35 Glava: 22 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE , ,19 1 Opći prihodi i primici 724., , Opći prihodi i primici 724., , Vlastiti prihodi , ,1 21 Vlastiti prihodi , ,1 3 Prihodi za posebne namjene , ,28 31 Prihodi za posebne namjene , ,28 4 Pomoći , ,45 41 Pomoći , , Redovna djelatnost gradske uprave., ,1 83 A Tekuća zaliha proračuna u novcu.,., , , , Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture , ,36 A Otplata kredita za programe unaprjeđenja komunalnog standarda Kamate za primljene kredite i zajmove Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , , 734., , , , ,4 734.,4 17

18 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Zaštita okoliša , ,28 A Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja udjel u novcu , , , , , Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada , ,45 Glava: 23 A Otplata kratkoročnog kredita Kamate za primljene kredite i zajmove Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSTVO I TURIZAM , 3.749, , , , , , , , , Opći prihodi i primici , , Opći prihodi i primici , , Vlastiti prihodi 81.41, 81.35,27 21 Vlastiti prihodi 81.41, 81.35,27 4 Pomoći 6., ,83 41 Pomoći 6., , Gospodarenje gradskim kulama 81.41, 81.35,27 A Sezonsko otvaranje kula za javnost Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 81.41, 41, 81., 81.35,27 47,37 47, , , Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada 261., ,7 87 A Održavanje zgrada za redovno korištenje Energija Komunalne usluge Premije osiguranja 231., 65., 146., 2., , , , , , ,78, , , A Usluge vještaka, odvjetnika i slično Intelektualne i osobne usluge Troškovi sudskih postupaka 3., 15., 15., 5.24, , ,67,, Jačanje gospodarstva 25.97, , 87 T21321 Programi za obrtnike potpore, subvencije 25.97, , 87 18

19 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 1., 6.65, 67 3 Usluge promidžbe i informiranja 6.65, 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.47, 3.472, 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.472, 12.5, 12.52, 1 u novcu 12.52, Glava: 24 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET , , Opći prihodi i primici 1.5., ,5 11 Opći prihodi i primici 1.5., ,5 3 Prihodi za posebne namjene , , Prihodi za posebne namjene , , Pomoći , , Pomoći , , Donacije 35.58, 39.7, Donacije 35.58, 39.7, Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja , 165., , 165., Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa , ,63 12 A21191 Izdaci za javnu rasvjetu 54., , , , Energija ,27 A21192 Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina 172.2, , , 14.56, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.56, 112.2, , Komunalne usluge ,5 2.28,4 422 Postrojenja i oprema 5., 5., 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5., A21197 Uređenje i održavanje plaža 121.4, 14.64, , 14.64, ,43 5 Zakupnine i najamnine ,5 A21191 Renta za korištenje odlagališta otpada 17., , , , ,84 A Prometna signalizacija 22.6, , ,, 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, 12.6, , ,38 A Održavanje i širenje mreže javne rasvjete 44., 51.67,

20 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Građevinski objekti Ostali građevinski objekti 44., 51.67, ,5 114 A Čišćenje, održavanje javnih površina i javne rasvjete Grada 1.6., 1.6., 1.6., , ,21 K Održavanje i širenje vodovodne mreže Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek Građevinski objekti Ostali građevinski objekti 15.,, 15., , , ,96,, Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture , ,3 118 K Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.561,.561, 97.7,1 97.7,1 97.7, K Otkup zemljišta za Gradske projekte Materijalna imovina prirodna bogatstva Zemljište , , 165., 165., 165., K Uređenje ulice Tri sulara oborinske vode, javna rasvjeta i popločavanje Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 49.35, 49.35, , , , K Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , 15., 27.63, ,41 15., 15., , ,41 K Uređenje Šetališta Tina Ujevića Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , , , ,63 K Rekonstrukcija zgrade ex.restorana Liburna Građevinski objekti Poslovni objekti,, , , ,46 T Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora za projekte Grada Intelektualne i osobne usluge Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna proizvedena imovina Umjetnička, literarna i znanstvena djela 837.3, 25., 21.4, 79.63, , ,4 2.43,4 21.3, , , , T Uređenje obale na Vrniku Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2., 2., 2., 2., 2., T Uređenje plivališta KPK Građevinski objekti Ostali građevinski objekti 2., 2.,,,, 2

21 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Zaštita okoliša 1.64, 1.64, K21211 Sanacija odlagališta otpada 1.64, 1.64, 386 Kapitalne pomoći 1.64, 1.64, 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 1.64, 2122 Unaprjeđenje komunalnog standarda u mjestima 94.98, ,58 87 A21221 Gradski kotar Stari Grad , , , 1.57, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine 2, 1.37, , , , 1., 1., 1 u novcu 1., 421 Građevinski objekti 7., , Ostali građevinski objekti ,5 A21222 Gradski kotar Sveti Antun 75.36, 5.72, , 9.494, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine 2, 9.294, , 29.77, ,5 1., 11.5, u novcu 11.5, 421 Građevinski objekti 1.,, 4214 Ostali građevinski objekti, A21223 Mjesni odbor Žrnovo 59.78, , , 5.912, Materijal i sirovine Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.922,57 1., 4., , ,75 2., 2., 1 u novcu 2., 421 Građevinski objekti 1.,, 4214 Ostali građevinski objekti, A21224 Mjesni odbor Žrnovo Postrana 35.59, , , , 83 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , 1.59, , , 5., 6.593, u novcu 6.593,63 A21225 Mjesni odbor Medvinjak 22.7, 7.281, , 7.281, ,25 A21226 Mjesni odbor Pupnat 54.28, 6.451, , , Materijal i sirovine ,1 21

22 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 3.88, , Komunalne usluge , ,38 A21227 Mjesni odbor Kneže 43.6, 21.13, , 9., , 2., 728, Reprezentacija 728, Građevinski objekti 15., , Ostali građevinski objekti , A21228 Mjesni odbor Račišće 89.28, , , 8.197, Materijal i sirovine 8.197,9 7.78, , ,54 4, 4, 1 u novcu 4, 421 Građevinski objekti 16., , Ostali građevinski objekti ,5 A21229 Mjesni odbor Čara , , , 6.581, Materijal i sirovine 6.581, , , ,33 337,5 2.,, 3 Reprezentacija, 15., 12., 8 1 u novcu 12., 421 Građevinski objekti 5., 38., Ostali građevinski objekti 38., 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4., 27.6, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 27.6,87 A Mjesni odbor Sveti Antun Žrnovo 21.8, 3.2, 15 2, 2, 1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2, 2.88, 3., , A Program nabavka materijala i opreme 128.8, , , 17.7,2 9 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.7,2 8.8, 3.75, , A Program sufinanciranja 5., , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5., , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,13 Glava: 25 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,93 1 Opći prihodi i primici , ,2 11 Opći prihodi i primici , ,19 22

23 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 2 Vlastiti prihodi , , Vlastiti prihodi , ,47 3 Prihodi za posebne namjene , , Prihodi za posebne namjene , , Pomoći , , Pomoći , , Donacije , , Donacije , , Predškolski odgoj , ,65 A Redovna djelatnost ustanove Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Premije osiguranja Pristojbe i naknade Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , , 62.3, , 121., , , 2.765, 2.5, , , , , , 63.3, , , , , 8.29, , 3.625, , , , , ,84 748, , 6.287, , , , 27.24, , , , , ,8 5., , , , , A Dječja olimpijada Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.3, 5.3, 5.3, 5.3, 5.3, 23

24 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 A Dječji vrtić Anđeli čuvari sufinanciranje posebnih programa u novcu 72., 72., 72., 72., 72., A Redovna djelatnost ustanove odjeljenje Lumbarda Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Materijal i sirovine Energija Premije osiguranja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa , 17.48, 11., , 1., 6.9, , 698, 3, , , ,46 1.8, 1.8, 19.88, , ,93 18, 18, 1.5, 1.5,, , , 698, 698, 3, 3, A Javni radovivrtić Korčula Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.86, 5.87, 9, 7.436, , ,45 8,88 9,16 98, Javne potrebe iznad standarda u školstvu , ,25 A Nagrađivanje uspješnih učenika i studenata 3.295, 3.295, 3.294, , ,82 A A Sufinanciranje posebnih programa osnovnih i srednjih škola Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Kreditiranje učenika i studenata Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu 18.75, 18.75, 153.2, 153.2, 18.75, , , , 15.8, 15.8, A A Donacija osnovnoj glazbenoj školi Korčula Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Prevencija nasilja među djecom i rad s mladima u novcu 2., 2., 1., 1., 2., 2., 2., 1., 1., 1., 24

25 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 214 Javne ustanove u kulturi , ,75 91 A Redovna djelatnost Gradskog muzeja Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Premije osiguranja Reprezentacija Članarine i norme Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti , 289., 18.8, 49.6, 39.9, 24., 63.6, 7., 3., 1.5, 8., 1., , , ,6 2.52, , , , ,8 33.6, 3.342, 3.354, 3, , , 3.1,21 841, , , , ,22 874,32, , , , , , ,47, 3.652, ,25,, 5.745, 5.11, 734,,, A Tisak Godišnjaka Grada 1., 1., 8., 8., 8., 8 8 A Redovna djelatnost Gradske knjižnice Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , 334.6, 35., 49.3, ,59 38.,72 38., , , , , ,

26 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe 26.5, 14.5, 37., 6.828, 7., 6., , , , , ,18 554, , , ,81 14., 5.34, , , , , , 5.897, , A Izdavačka djelatnost Gradske knjižnice Usluge promidžbe i informiranja 11., 11., 8.449, ,5 675, 7.774, A Izložbena djelatnost Gradskog muzeja Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge 48.6, 4., 44.6, ,1,, ,1,, , A Mjesec hrvatske knjige Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Reprezentacija 14., 2., 11., 1., ,36 1.9,61 1.9, ,75 718,75 5., 5., 1., 1., A Promotivne aktivnosti Usluge promidžbe i informiranja 7., 7., 3.58, 3.58,, 3.58, A Sudjelovanje u manifestacijama Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge 8.5, 1., 7., 5, 3.4,,, 3.4,, 3.4,,,,

27 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 3 Reprezentacija, A21413 Opremanje prostora Gradske knjižnice 11.7, , Postrojenja i oprema 11.7, , Uredska oprema i namještaj ,75 A21414 Kanavelić časopis za književnost, jezik, umjetnost i kulturu 9., 8.421, , 8.5, , 1., 371, Reprezentacija 371,5 A21415 Kulturna baština našeg zavičaja 8., 7.731, , 7.31, ,25 1., 6, Reprezentacija 6,92 A21417 Migrate to Library 17.6, , Naknade troškova zaposlenima 14., , Službena putovanja ,15 3., 843, Usluge promidžbe i informiranja 843,75, 343 Ostali financijski rashodi 6, 431, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 431,98 T2142 Restauratorski postupak 3., 35, 1 3., 35, , T2145 Nabava knjižnične građe 85.7, , , 7.18, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.18, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 77.7, , Knjige Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 77.8, ,75 T2146 Virtualna Korčula digitalizacija korčulanske kulturne baštine 24., , Naknade troškova zaposlenima 3., 3.398, Službena putovanja 3.398,5 1., 88, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 88,58 2., 2.285, Intelektualne i osobne usluge 3.572, , 215 Ustanova u kulturi , ,75 13 A2151 Redovna djelatnost Centra , , Plaće (Bruto) , , Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene 15., 9.3, Ostali rashodi za zaposlene 9.3, 313 Doprinosi na plaće , , Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 39.,4 27

28 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Premije osiguranja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa u novcu 21.2, 94.3, , 9., 3.648, 4., 4.377, , 2.93,.922,78 4., , 7.89,36 6.8, 68.6, , , , , , , , , ,23, 8.452, ,6 4.25, ,57 6., 6., Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi , ,83 11 A Programi udruga kulture u novcu 14., 14., 12., 12., 12., A Programi udruga tehničke kulture u novcu 9., 9., 9., 9., 9., A Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo Intelektualne i osobne usluge Pristojbe i naknade u novcu , , 13.18, , , , , , , , , , A Korčulanski barokni festival u novcu 15., 15., 15., 15., 15., 219 Gospodarenje gradskim kulama , ,8 138 A Sezonsko otvaranje kula za javnost Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće , , 7.153, , , , ,

29 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Intelektualne i osobne usluge, 7.12,39 769,5 14., 14., 211 Zaštita spomenika kulture , ,2 91 K2113 Obnova stare gradske jezgre , , , , ,4 K Rekonstrukcija i opremanje palače Ismaeli Gabrielis Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Nematerijalna proizvedena imovina Umjetnička, literarna i znanstvena djela , , , 295., 96.25, , ,12 447, , , ,,, 96.25, 96.25, K2115 Obnova kuće Marka Pola Građevinski objekti Ostali građevinski objekti,, , , , Informiranje , ,44 A Program JTD Radio Korčula u novcu 6., 6., 6., 6., 6., A Meteorološki podaci prikupljanje i objava Intelektualne i osobne usluge , , , , ,44 T Odašiljač Klupca u novcu 2., 2., 2., 2., 2., 2113 Organizacija rekreacije i športske aktivnosti , ,51 A Djelatnost športskih klubova u novcu 5., 5., 5., 5., 5., A Programi športa od interesa za Grad u novcu 3., 3., 35., 35., 35., A Triatlon u novcu 33.8, 33.8, 33.8, 33.8, 33.8, A Međunarodni taekwondo turnir "Korčula open" u novcu 35., 35., 35., 35., 35., A21139 Redovna djelatnost ustanove , ,

30 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Premije osiguranja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule Postrojenja i oprema Sportska i glazbena oprema Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 648., 37., 111., 65., 61.7, 193.7, 14.5, 2.5, , 6., 8., , , , , ,25.536, , ,4 51.5, , , , , , ,1 189., , ,42 2, , , , , , , , ,61 41, , , , , , , A T Javni radovišok Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Uređenje igrališta Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Postrojenja i oprema Sportska i glazbena oprema , , 1.69,41., 8.5, 8., 11.5, , , 9.828, 1.69, ,34 167, , , ,34 25., 25., , , Program socijalne skrbi i novčanih pomoći 543., ,14 A21141 Potpore socijalno ugroženima, za novorođenu 5., ,14 3

31 Izvršenje po programskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/ djecu, korisnicima vrtića i umirovljenicima Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5., , ,14 A Prijevoz učenika i studenata sufinanciranje Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu 43., 43., , , , Prevencija bolesti ovisnosti 2.376, 375,51 16 A Financiranje stručne službe i drugih programa Usluge telefona, pošte i prijevoza u novcu 2.376, 376, 2., 375,51 375,51 375,51,, Humanitarna skrb kroz udruge građana 129.2, 129.2, A Humanitarna djelatnost Crveni križ u novcu 68., 68., 68., 68., 68., A Poticaj djelovanju određenih udruga u novcu 61.2, 61.2, 61.2, 61.2, 61.2, Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja 377., 377., A Hitna medicinska pomoć pripravnost i smještaj liječnika Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 377., 377., 377., 377., 377., Članak 3. Sastavni dio ovog Godšnjeg izvještaja su izvješća o zaduživanju, o korištenju proračunske zalihe, danim jamstvima, stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza, stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Članak 4. Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Korčule". KLASA: 48/181/3 URBROJ: 2138/14/1181 v.d. pročelnica: Bernarda Tomić Korčula, 28.svibnja

32 Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka U ovom izvještajnom razdoblju pri razmatranju indeksa ostvarenja proračuna u odnosu na 216. godinu, treba uzeti u obzir da se od 216. godini u Proračunu iskazuju prihodi i primici te rashodi i izdaci svih korisnika Proračuna. 32

33 O prihodima i primicima Prihodi (razredi 6 i 7) Proračuna Grada Korčule (dalje u tekstu: Proračun) ostvareni u 217. godini iznose ukupno kuna ili 5% više od planiranih a 14% (ili kuna) više nego u 216.godini. Ukoliko iz razmatranja izuzmemo ukupne prihode korisnika Proračuna (ustanove) koji iznose kuna, ostvareni su prihodi Proračuna od kuna ili 5% više od planiranih a ukoliko izuzmemo još i pomoći (skupina 63) u iznosu od kuna, prihodi su ostvareni s 97% u odnosu na plan ili kune. Prihodi ustanova, korisnika Proračuna su ostvareni kako slijedi: KORISNIK PRORAČUNA UKUPNO PRIHODI IZ PRORAČUNA DRUGI PRORAČUN, POMOĆI I DONACIJE ostvarenje plan ostvarenje ostvarenje Ostvarenje 1(2+3) Gradski muzej Korčula 568, Gradska knjižnica Ivan Vidali Dječji vrtić Korčula Centar za kulturu Korčula Ustanova Športski objekti Ukupno Prihodi poslovanja (razred 6) iznose kuna ili 14% više nego prethodne godine i 5% veći od planiranih. Prihodi od poreza (skupina 61) su ostvareni u iznosu od kune ili kune (7%) više od ostvarenog prethodne godine. Prihod od poreza i prireza na dohodak iznosi kuna i za kune je veći nego prethodne godine. Porez na promet nekretnina (od prodaje) veći je za kuna ili 27% u odnosu na prethodnu godinu, a ostvaren je u iznosu kune. Prihodi od gradskih poreza su za 1% veći (ili kune) i iznose kuna. Izvršenje ove skupine prihoda jednako je planu. 33

34 odnose se na: Pomoći (skupina 63) su ostvarene u iznosu od kuna i veći su od prethodne godine za kuna ili 68% i 34% veće u odnosu na plan a 1. kapitalne doznake MRRFEU za obnovu doma kulture Liburna kuna, za nabavku specijalnog vozila KTD Hober 15. kuna i za modernizaciju javne rasvjete 12. kuna, ukupno kuna, 2. kapitalne doznake MRRFEU iz izdvojenih sredstava za otočne projekte u ukupnom iznopsu od kuna odnose se na: refundaciju iznosa kredita za kupnju ex. Hotela Mediteran u Račišću kuna, nerazvrstane ceste kuna, projektnu i ostalu dokumentaciju uređenja park šume Hober kuna, projektnu dokumentaciju doma kulture Liburna i radove u kino sali kuna, sanaciju odlagališta otpada Kokojevica kune, projektnu dokumentaciju za dječje vrtiće i dom kulture Pupnat kuna i rekonstrukciju kanalizacijskih i oborinskih voda u ulici svete Barbara kuna, 3. kapitalne doznake iz proračuna županije Dubrovačkoneretvanske u iznosu od kune i to: za uređenje plivališta KPK 4. kuna, ze uređenje športske dvorane u Žrnovu 6. kuna i refundaciju plaće djelatnika Blitvić i Mrše kune, 4. tekuće doznake Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od kune za financiranje plaća javnih radova, 5. tekuće doznake iz proračuna Dubrovačko.neretvanske županije u iznosu od kuna i to za: sufinanciranje troškova Izbora kuna, za M.Polo film festival 3. kuna i pomoć za ogrjev socijalno ugroženima 5.7 kuna, 6. tekuće doznake iz Državnog proračuna u iznosu od kuna i to za kompenzacijske mjere radi manjeg priliva poreza i prireza na dohodak u rasporedu usljed poreznih reformi, 7. tekuće doznake iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za dječji vrtić Korčula za djecu s posebnim potrebama i predškolu u iznosu od kuna, 8. tekuća doznaka od međunarodnih organizacija kuna za refundaciju službenog puta u Bruxelles i 9. ostale tekuće doznake za proračunske korisnike iz proračuna županije Dubrovačkoneretvanske 27. kuna, Ministarstva kulture kuna, institucija EU kuna, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kuna i proračuna koji nije nadležan (općina Lumbarda) kune, ukupno za proračunske korisnike doznačen je iznos od kuna. Prihodi od imovine (skupina 64) ove godine iznose kuna i veći su u odnosu na iste prihode iz prethodne godine za 1% ili kuna. Prihod od koncesija iznosi kuna ili 17% mane (75. kuna) u odnosu na 216. godinu. Prihod od najma poslovnog prostora Grada je za 6% veći u odnosu na ostvareni 216. godine (ili kuna) i iznosi Ovo povećanje u cijelosti se odnosi na priznavanje prihoda po osnovu depozita KTD Hober za najam poslovnog prostora. Prihod od iznajmljivanja javne površine veći je od prošlogodišnjeg za 1,6% (ili kunu) i iznosi kuna. Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine (prihodi od spomeničke rente, od naknade za nezakonito izgrađene zgrade, od parkirnih mjesta) iznose kunu i manji su od prethodne godine za 23% (ili kuna) U odnosu na plan, prihodi od imovine manji su za 3%. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) ostvareni su u iznosu od kune i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 15% (ili kune). Najveći pojedinačni prihod u ovoj skupini je komunalna naknada koja je naplaćena u iznosu od kunu ili kuna (2%) više nego prethodne godine. Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od kuna što je 18% manje nego prethodne godine (ili kuna). Boravišna pristojba je uplaćena u proračun u iznosu od kuna što je za 26% (ili kuna) manje nego 216. Ostali nespomenuti prihodi odnose se pretežito na naknadu za razvoj od NPKLM Vodovoda kune koji je novi prihod, te na prihode temeljem sufinanciranja roditelja i refundacija za Dječji vrtić Korčula u iznosu od kuna Izvršenje ove skupine prihoda za 7% je manje u odnosu na plan. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od kuna i veći su za 16% (ili kuna) od prošlogodišnjih a izvršenje ove skupine prihoda jednako je planu. Prihodi ove skupine koji se odnose na Grad iznose kuna i to: prihodi od ulaznica za Kule kuna što je za kune više nego prethodne godine ili za 22% i donacije kuna koje su primljene od HTP Korčula 75., Elos d.o.o 9.58 kuna te fizičkih 34

35 osoba u ukupnom iznosu od 31.2 kuna što je za 21% više nego 216.godine ili 2.38 kuna. Iznos od kuna u ovoj skupini, odnosi se na prihode proračunskih korisnika. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) ostvareni su u iznosu od kuna ili 11% ( kuna) manje nego protekle godine i odnose se na prihode Grada. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od kuna odnosno 22% (ili kuna) manje nego 216.godine a odnose se na sredstva od prodanih stanova s kuna te prodaju zemljišta u iznosu od kuna. Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8), u ovom izvještajnom razdoblju Grad se nije zaduživao niti je imao primitaka od financijske imovine. 35

36 O rashodima i izdacima: Rashodi i izdaci (razredi 3, 4 i 5) ostvareni su u iznosu od kuna što je za (3%) kuna više nego prethodne godine Rashodi ustanova, korisnika Proračuna su ostvareni kako slijedi: KORISNIK PRORAČUNA PLAN OSTVARENJE Gradski muzej Korčula Gradska knjižnica Ivan Vidali Dječji vrtić Korčula Centar za kulturu Korčula Ustanova Športski objekti Korčula Ukupno

37 Rashodi poslovanja (razred 3) izvršeni su u iznosu od kuna ili 1% više nego prethodne godine. Rashodi za zaposlene (skupina 31) iznose kuna i veći su za 1% (ili kunu) u odnosu na 216. godinu. U ovoj skupini iznos od kune odnosi se na proračunske korisnike i predstavlja rashode za zaposlene proračunskih korisnika financirane vlastitim prihodima istih. Materijalni rashodi (skupina 32) iznose kuna što je 39% (ili kuna) više nego prethodne godine. Značajno povećanje u ovoj skupini rashoda odnosi se na pododjeljak 95 u kojem je proknjižen trošak usluge K.T.D. Hober prema Ugovoru o održavanju javnih površina, javne rasvjete, prometne signalizacije i svečane rasvjete za 216. I 217.godinu u iznosu od 1.6. kuna. Ostali značajniji rashod odnosi se na pododjeljak 79 u kojem su iskazani troškovi koncertnih nastupa izvođačima u 217.godini u iznosu od kuna. Iznos od kuna u ovoj skupini odnosi se na materijalne rashode proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih sredstava istih. Financijski rashodi (skupina 34) iznose kunu i za 33% (ili kuna) su veći nego prethodne godine i uglavnom se odnose na kamatu po otplati dugoročnog i kratkoročnog kredita kuna dok se kune odnose na bankovne usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode u kojima je na proračunske korisnike ostvaren iznos od 2.35 kuna. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) iznose kuna i za 44% (ili kune) su manje nego 216.godine a odnose se na dane pomoći Grada proračunskim korisnicima drugih proračuna i to: Osnovnim školama, Zavodu za hitnu medicinu i Domovima zdravlja. Značajno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na kapitalnu pomoć danu Policijskoj postaji Korčula u prethodnoj godini kojih u ovom promatranom razdoblju nije bilo. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) za 1% su veći nego prethodne godine i iznose kuna. Ostali rashodi (skupina 38) u iznosu od kuna manji su od prethodne godine za 1% a (ili kuna) a odnose se na tekuće donacije Grada (podskupina ) kuna, na kazne, penale i naknade štete (podskupina 383) 1.97 kuna te kapitalne pomoći (podskupina 386) u iznosu od kune. Značajnije odstupanje u ovoj skupini rashoda odnosi se na kapitalne pomoći trgovačkim društvima pretežito K.T.D. Mindel za financiranje sanacije deponija Kokojevica u Lumbardi koje je u ovom razdoblju manje nego u 216.godini za kune dok su tekuće donacije u novcu veće nego prethodne godine za kune. Izvršenje rashoda poslovanja odgovara planu.. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od kuna i 11% su manji nego prethodne godine a 1% veći od plana. Odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima i cestama kuna, raznu dokumentaciju za projekte Grada kuna, obnovu Doma kulture Korčula kuna, javnu rasvjetu kuna, obnovu kule Marka Pola kune, uredsku, sportsku i komunalnu opremu kuna, kupnju građevinskog zemljišta 165. kuna, knjige u knjižnici kuna, ulaganja u računalne programe kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Ustanove Športski objekti kune. Iznos ostvarenja rashoda ovog razreda koji se odnosi na proračunske korisnike a financirane vlastitim prihodima istih iznosi kune i odnosi se na uredsku i ostalu opremu korisnika kuna, knjige u knjižnici kune, uređenje igrališta kuna i ulaganjima na postrojenima Ustanove Šprotski objekti kune. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) odnose se na otplate kredita u planiranom iznosu od kune što je 26% manje nego prethodne godine radi cjelokupne otplate kratkoročnog kredita OTP banci dd u iznosu od kune. Iznos otplate dugoročnog kredita Zagrebačkoj banci je identičan prošlogodišnjem i iznosi 734. kuna. 37

38 Preneseni višak / manjak korisnika Proračuna iz 216.godine KORISNIK PRORAČUNA PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ 216.GOD. Grad Gradski muzej Korčula Gradska knjižnica Ivan Vidali 6.6 Dječji vrtić Korčula Centar za kulturu Korčula Ustanova Športski objekti Korčula Ukupno

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: 022-01/14-01/15 URBROJ: 238/02-02-14-1 Bistra, 28.02.2014. Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine"

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2019.GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika

Више

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2019. GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-00, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

Službeni glasnik Grada Omiša indd

Službeni glasnik Grada Omiša indd SLUŽBENI GLASNIK Utorak, 28. svibnja 2019. GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 5 - Strana 1 GRADA OMIŠA LIST IZLAZI PO POTREBI. Uredništvo: Trg kralja Tomislava 5 Telefon: 862-059, 862-360, Fax: 862-022 BROJ 5 Omiš,

Више

Na osnovi odredbi članka 108

Na osnovi odredbi članka 108 Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/13., 16/14. i 4/18.)

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: 881-162 GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipnja 2019. LIST IZLAZI PREMA POTREBI SLUŽBENI GLASNIK

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 19. svibnja 2015. BROJ 7 SADRŽAJ : STR. OPĆINSKO VIJEĆE

Више

Proracun za godinu

Proracun za godinu REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TROJSTVO OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine

Више

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac 2014. godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Више

Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO 01.01.-31.10.16. IZNOS

Више

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. 1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽADINA ZA RAZDOBLJE

Више

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Na temelju odredbi

Више

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada 2014. Broj 7 ISSN 1332-9626 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica

Више

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc Temeljem članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.), članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03.,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/18-01/01 URBROJ: 2186-022-01-18-9 Novi Marof, 27.12. 2018. PRORAČUN GRADA NOVOG MAROFA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE

Више

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn PRORAČUNSKI KORISNIK Tehnički fakultet Rijeka Program A 621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI 30.819.583 26.552.183 4.037.400 0 110.000 120.000 0 0 3 RASHODI POSLOVANJA 30.586.583 26.552.183 3.847.400

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13)

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-400, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i Broj 2. www.jakovlje.hr 01. travnja 2019. SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 2.

Више

Financijski plan (1)

Financijski plan (1) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA - SPLIT ZA 2017. I 2018. I 2019. GODINU OPĆI DIO Prijedlog plana za 2017. za 2018. za 2019. PRIHODI UKUPNO 10.895.849 10.741.740

Више

Na temelju odredbe članka 32

Na temelju odredbe članka 32 Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ČAĐAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Godina XXIII Čađavica, 28. rujna 2016. Broj 6. S a d r ž a j AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA stranica 1. Odluka o usvajanju polugodišnjeg

Више

Ventura W.CHP

Ventura W.CHP ISSN 184611 GRADA KOR^ULE GODINA XXV. KOR^ULA, 3. listopada 218. BROJ 12 SADR@AJ GRADSKO VIJE]E 1. Polugodi{nji izvje{taj o izvr{enju prora~una Grada Kor~ule za 218. godinu...2 2. Odluka o izradi Urbanisti~kog

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II. REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/17-01/03 URBROJ: 2186-022-01-18-11 Novi Marof, 27. 12. 2018. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVOG MAROFA ZA 2018.

Више

MergedFile

MergedFile Klasa: REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini žiro: 2407000-86000 MB: 02554470 Šifra djelatnosti: 84 Ur.broj: Srebreno,, 0.05.208 Strana: IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 208/ U 208/

Више

Financijski plan IT-a xls

Financijski plan IT-a xls PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA TURIZAM, ZAGREB RKP: OIB: 3068 10264179101 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor 31 Izvor

Више

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: 3050 11986338639 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor

Више

PLAN I IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA I GLAVAMA (1) (2) Izvršeno do Plan za /12/2003 (2/1) 010 HRVATSKI SABOR , ,62 99,90 05

PLAN I IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA I GLAVAMA (1) (2) Izvršeno do Plan za /12/2003 (2/1) 010 HRVATSKI SABOR , ,62 99,90 05 010 HRVATSKI SABOR 178 527 694,00 178 343 616,62 99,90 05 Hrvatski sabor 178 527 694,00 178 343 616,62 99,90 3 Rashodi poslovanja 177 207 694,00 177 199 633,05 100,00 31 Rashodi za zaposlene 74 282 661,00

Више

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ SADRŢAJ: Broj 8/2018. 13. rujna 2018. AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proraĉuna Grada Paga za 2018. godinu.2

Више

pr_ras_w_rpt_54.rpt

pr_ras_w_rpt_54.rpt IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 godine Obrazac: PR-RAS Datum:29.1.2019 GRAD ZAGREB Vrijeme: 13:25 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ

Више

MergedFile

MergedFile 1/ 2 Obveznik: Adresa: Žiro račun: Klasa: Ur.broj: Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017 Matični broj: Šifra djelatnosti: 8411 PRORAČUN ZA 2017. GODINU OPĆI DIO rbr. 1 Prihodi Rashodi UKUPNO 63.696.616,00

Више

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (» Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika

Више

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU Srijeda, 2. rujna 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 11 VINKOVCI,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/02-01-16-4 Muć,16.12.2016.godine II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2016. GODINU OBRAZLOŽENJE II.

Више

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*10

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*10 FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU 2017. IZVORNI PLAN 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 2.190.118.795 2.567.778.155 2.615.225.317 119,41 101,85 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel , fa

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel , fa ISSN 1845-9579 SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, 21.12.218. Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel. 819-, 819-11 fax. 841-465 GRADSKO VIJEĆE BROJ 12. 192. PRORAČUN Grada Duge

Више

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja GLASNIK OPĆINE LASINJA SLUŽBENO GLASILO OPĆINE LASINJA Izlazi prema potrebi Broj 5. Godina IV. Lasinja, S A D R Ž A J OPĆINSKO VIJEĆE Str. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15),

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 37603 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8531 Opće srednje obrazovanje iznosi

Више

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls)

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje iznosi u

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Račun iz rač. plana za razdoblje

Више

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općine Plitviĉka Jezera (Ţupanijski glasnik Liĉko-senjske

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 095 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

Prorac.xls

Prorac.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje

Више

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Datum: 15.01.2016 OIB: 30539824321 REALIZACIJA PRORAČUNA Od 01.01.2015 do 31.12.2015 Vrijeme: 13:47 VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 2.604.500,00 2.351.529,12

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31.

Више

G O D I Š N J I O B R A Č U N

G O D I Š N J I      O B R A Č U N KLASA :551-06/03-01/01 URBROJ: REPUBLIKA 2186/016-01-03 HRVATSKA Lepoglava, VARAŽDINSKA 30.10.2003. ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 42250 Lepoglava G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU

Више

Fin izvjest I-XII 2014.xls

Fin izvjest  I-XII 2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02493, MB: 03328686 SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA Razina:

Више

PR RAS UKUPNI 2015.xls

PR RAS UKUPNI 2015.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 29453, MB: 03393585 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02217, MB: 03328562 PRAVNI FAKULTET RIJEKA Razina: 11,

Више

Prorac (version 1).xls

Prorac (version 1).xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 14275, MB: 03102882 OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR Razina: 31,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 06099, MB: 03220338 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Razina:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Proracun DV_2014.xls

Proracun DV_2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 25273, MB: 03272117 Dječji vrtić MALI PRINC Razina: 21,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 01923, MB: 03283097 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 34065, MB: 02764415 Šibensko-kninska županija Razina:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine Obveznik: RKP: 25691, MB: 03264211 DJEČJI VRTIĆ SAVICA Razina: 21, Razdjel:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 34049, MB: 02562154 GRAD BJELOVAR Razina: 22, Razdjel:

Више

Prorac_lipanj_2017.xls

Prorac_lipanj_2017.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017. Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Račun iz rač. plana Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Djelatnost: 8510 Predškolsko

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Obveznik: RKP: 36389, MB: 02544474 ISTARSKA ŽUPANIJA 52000 PAZIN, DRŠĆEVKA

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

POSEBNI DIO KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PRORAČUN UKUPNO RASHODI / IZDACI ,00 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ,00 Glav

POSEBNI DIO KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PRORAČUN UKUPNO RASHODI / IZDACI ,00 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ,00 Glav POSEBNI DIO KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PRORAČUN 2018. UKUPNO RASHODI / IZDACI 17.333.280,00 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.238.800,00 Glava 1001 PREDSTAVNIČKO TIJELO 136.800,00 Program A01

Више

GlasnikBistra_0614.indd

GlasnikBistra_0614.indd SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BISTRA Broj 6 Godina XIX. 21.12.2014. ISSN 1848-4948 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Bistra za razdoblje 2014.-2020. godine... 3 2. III Izmjena

Више

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: 03950557 OIB:58748387962 Broj RKP-a: 19302 Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2014. DO

Више

KM_C224e

KM_C224e IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 26506, MB: 01486993 JU NACIONALNI PARK "SJEVERNI VELEBIT"

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38495 Razina: 11, Razdjel: 049 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38323 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01923 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01907 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: 4 PAŠMAN, 29. rujna godine GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećn

SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: 4 PAŠMAN, 29. rujna godine GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećn SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: PAŠMAN, GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećniku Damiru Maziću i verifikaciji mandata zamjenici vjećnika...2 Polugodišnji

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38028 Naziv stavke AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine iznosi u kunama,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 26387 Razina: 11, Razdjel: 096 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

Full page print

Full page print IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 32301 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9102 Djelatnosti muzeja Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si 2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja 2019. GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za godinu za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. godine

Више

(Microsoft Word - GODI\212NJI IZVJE\212TAJ O IZVR\212ENJU PRORA\310UNA OB ZA 2017.G..doc)

(Microsoft Word - GODI\212NJI IZVJE\212TAJ O IZVR\212ENJU PRORA\310UNA OB ZA 2017.G..doc) REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA OPĆINA BRINJE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 400-08/18-01/01 UR.: 2125/04-18-02 Brinje, 29. ožujka 2018. godine Na temelju članka 108.,110. i 112. Zakona o proračunu (N/N

Више

BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Vrsta prihoda i primitka II Izmjene i dopune Razli

BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Vrsta prihoda i primitka II Izmjene i dopune Razli BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Vrsta prihoda i primitka Razlika Proračun 2017 1 2 3 4 5 6 PRIHODI POSLOVANJA 8.541.071 4.407.929,00

Више

Godina III

Godina III Godina XXI Beli Manastir, 29. ožujka 2019. godine Broj 4 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA Str. Str. 19. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. 6 Prihodi poslovanja 12.299.300,00

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. RKP: 02918 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost:

Више