Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA"

Транскрипт

1 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA Сјеница, 3. септембар Sjenica, 3. septembar Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi po potrebi САДРЖАЈ SADRŽAJ Општина Сјеница Općina Sjenica 42. Rebalans II - Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Sjenica za godine

2 42 Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 ispravka, 108/2013, 142/2014 i 68/2015 dr.zakon) i člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi ( Službeni glasnik RS, broj 129/2007 i 83/2014 dr.zakon) i člana 41. Stav 1 tačka 2 Statuta opštine Sjenica ( Opštinski službeni glasnik Sjenica broj 3/2009, 10/2010 i 7/2015), Skupština opštine Sjenica je na sednici održanoj godine, donela ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE SJENICA ZA GODINU I OPŠTI DEO Član 1. Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta opštine SJENICA za 2018.godinu (u daljem tekstru: budžet), sastoje se od: Iznos u dinarima A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA 1. Ukupni prihodi I primanja nefinansijske imovine TEKUĆI PRIHODI u čemu: Budžetska sredstva ostalih izvora Donacije 1.2.PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 2. Ukupni rashodi I izdaci za nabavku nefinansijske imovine 2.1.TEKUĆI RASHODI u čemu Tekući budžetski rashodi Izdaci iz ostalih izvora IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE u čemu: Tekući budžetski izdaci Izdaci iz ostalih izvora - Donacije BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT Izdaci za nabavku finansijske imovine UKUPAN FISKALNI SUFICIT/DEFICIT B. RAČUN FINANSIRANjA Primanja od prodaje finansijske imovine Primanja od zaduživanja 20,000, Neutrošena sredstva iz prethodnih godina Izdaci za otplatu glavnice duga 35,000, NETO FINANSIRANjE -15,000,000.00

3 Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta utvrdjeni su u sledećim iznosima: OPŠTI DEO Za period: Šifra ekonomske klasifikacije budžeta UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 1,100,386, Poreski prihodi ,820, Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke (osim samodoprinosa) ,220, Samodoprinos Porez na imovinu ,000, Ostali poreski prihodi ,600, Neporeski prihodi, u čemu: ,390, pojedine vrste naknada sa odredjenom namenom (namenski prihodi) prihodi od prodaje dobara i usluga Memorandumske stavke Transferi ,176, Primanja od prodaje nefinansijske imovine UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE I FINANSIJSKE 0.00 IMOVINE 1.Tekući rashodi 4 737,610, Rashodi za zaposlene ,994, Korišćenje roba i usluga ,410, Otplata kamata 44 2,200, Subvencije 45 73,500, Socijalna zaštita iz budžeta 47 60,650, Ostali rashodi u čemu: ,710, sredstva rezervi 2. Transferi ,876, Izdaci za nabavku nefinansijske imovine 5 348,276, Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211) PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine Zaduživanje 91 20,000, Zaduživanje kod domaćih kreditora ,000, Zaduživanje kod stranih kreditora OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE Otplata duga 61 35,000, Otplata duga domaćim kreditorima ,000, Otplata duga stranim kreditorima Otplata duga po garancijama Nabavka finansijske imovine NERASPOREDJENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (Klasa 3 izvor finansiranja 13) NEUTROŠENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA (Klasa 3 izvor finansiranja 14) 3-1

4 Član 2. Rashodi i izdaci iz člana 1. ove odluke koriste se za sledeće programe: PLAN PO PROGRAMIMA Za period: BUDŽET OPŠTINE SJENICA Naziv programa Iznos u dinarima 1 STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE 39,200, KOMUNALNE DELATNOSTI 152,000, LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 3,530, RAZVOJ TURIZMA 134,960, POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 41,000, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 16,000, ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 138,700, PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 83,931, OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 92,106, SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE 15,770, SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA 71,000, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 6,500, RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA 44,501, RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 36,134, OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE 221,531, POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE 24,021, Ukupno za BK 1,120,886,929.00

5 1 BUDŽET OPŠTINE SJENICA PLAN RASHODA POSEBAN DEO Za period: Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % Razdeo 1 SKUPŠTINA OPŠTINE Glava 1.01 SKUPSTINA OPSTINE Funkc.kl. 111 Izvršni i zakonodavni organi Program 2101 PROGRAM 16 - POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,563, ,563, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 455, , / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 100, , / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 3,900, ,900, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 300, , / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 50, , PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE SKUPŠTINE 7,368, ,368, Ukupno za glavu 1.01 SKUPSTINA OPSTINE 7,368, ,368, Ukupno za razdeo 1 7,368, ,368, Razdeo 2 PREDSEDNIK OPŠTINE Glava 2.01 PREDSEDNIK OPSTINE Funkc.kl. 111 Izvršni i zakonodavni organi Program 2101 PROGRAM 16 - POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 7,690, ,690, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 860, ,

6

7 1 BUDŽET OPSTINE SJENICA PLAN RASHODA POSEBAN DEO Za period: Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 300, , / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 3,000, ,000, / 0 PA MATERIJAL 200, , / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 700, , PA 0002 Ukupno - FUNKCIONISANJE IZVRŠNIH ORGANA 12,750, ,750, Ukupno za glavu 2.01 PREDSEDNIK OPSTINE 12,750, ,750, Ukupno za razdeo 2 12,750, ,750, Razdeo 3 OPŠTINSKO VEĆE Glava 3.01 OPSTINSKO VECE Funkc.kl. 111 Izvršni i zakonodavni organi Program 2101 PROGRAM 16 - POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,549, ,549, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 453, , / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 100, , / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 500, , / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 300, , PA 0002 Ukupno - FUNKCIONISANJE IZVRŠNIH ORGANA 3,903, ,903, Ukupno za glavu 3.01 OPSTINSKO VECE 3,903, ,903, Ukupno za razdeo 3 3,903, ,903,

8 Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % Razdeo 4 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO Glava 4.01 OPSTINSKO JAVNO PRAVOBRANILASTVO Funkc.kl. 330 Sudovi Program 0602 PROGRAM 15 - OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1,228, ,228, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 220, , / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 20, , / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 50, , / 0 PA MATERIJAL 40, , / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 180, , PA 0004 Ukupno - OPŠTINSKO/GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO 1,739, ,739, Ukupno za glavu 4.01 OPSTINSKO JAVNO PRAVOBRANILASTVO 1,739, ,739, Ukupno za razdeo 4 1,739, ,739, Razdeo 5 OPŠTINSKA UPRAVA Glava 5.00 OPSTINSKA UPRAVA Funkc.kl. 090 Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu Program 0901 PROGRAM 11 - SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA / 0 PA TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 8,000, ,000, / 0 PA NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 10,000, ,000, / 0 PA NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 50,000, ,000, / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 3,000, ,000,

9 1 PLAN RASHODA POSEBAN DEO Za period: Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % 090 PA 0001 Ukupno - JEDNOKRATNE POMOĆI I DRUGI OBLICI POMOĆI 18,000, ,000, PA 0002 Ukupno - PORODIČNI I DOMSKI SMEŠTAJ, PRIHVATILIŠTA 50,000, ,000, PA 0005 Ukupno - PODRŠKA REALIZACIJI PROGRAMA CRVENOG KRST 3,000, ,000, Funkc.kl. 130 Opšte usluge Program 0602 PROGRAM 15 - OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 61,312, ,312, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 10,876, ,876, / 0 PA SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1,000, ,000, / 0 PA NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 2,400, ,400, / 0 PA NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,000, ,000, / 0 PA STALNI TROŠKOVI 12,000, ,000, / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 800, , / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 7,300, ,300, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,700, ,700, / 0 PA TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,000, ,000, / 0 PA MATERIJAL 10,000, ,000, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 7,040, ,040, / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 2,000, ,000, / 0 PA POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 550, , / 0 PA NOVCANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 6,000, ,000, / 0 PA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 19,000, ,276, ,276,

10 Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % / 0 PA MAŠINE I OPREMA 7,000, ,000, / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 6,000, ,000, / 0 PA Tekuca rezerva 8,000, ,000, / 0 PA Stalna rezerva 3,500, ,500, / 0 PA TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 4,000, ,000, / 0 PA NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED E 3,500, ,500, PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADS 153,979, ,276, ,256, PA 0007 Ukupno - FUNKCIONISANJE NACIONALNIH SAVETA NACIONA 6,000, ,000, PA 0009 Ukupno - TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA 8,000, ,000, PA 0010 Ukupno - STALNA BUDŽETSKA REZERVA 3,500, ,500, PA 0014 Ukupno - UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA 7,500, ,500, Funkc.kl. 170 Transakcije javnog duga Program 0602 PROGRAM 15 - OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA OTPLATA DOMACIH KAMATA 2,000, ,000, / 0 PA PRATECI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200, , / 0 PA OTPLATA GLAVNICE DOMACIM KREDITORIMA 35,000, ,000, PA 0003 Ukupno - SERVISIRANJE JAVNOG DUGA 37,200, ,200, Funkc.kl. 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu Program 0701 PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 300, , / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 100, ,

11 1 BUDŽET OPŠTINE SJENICA PLAN RASHODA POSEBAN DEO Za period: Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % / 0 PA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 7,000, ,000, / 0 PA MAŠINE I OPREMA 1,500, ,500, PA 0002 Ukupno - UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE INF 8,900, ,900, Funkc.kl. 412 Opšti poslovi po pitawu rada Program 1501 PROGRAM 3 - LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ / 0 PA DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIG 3,000, ,000, PA 0002 Ukupno - MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA 3,000, ,000, Program 1501 PROGRAM 3 - LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ / 0 PR DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIG 530, , PR Ukupno - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U OPŠTINI SJENICA 530, , Funkc.kl. 421 Poqoprivreda Program 0101 PROGRAM 5 - POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000, ,000, / 0 PA SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I ORG 40,000, ,000, PA 0001 Ukupno - PODRŠKA ZA SPROVODJENJE POLJOPRIVREDNE P 41,000, ,000, Funkc.kl. 451 Drumski saobracaj Program 0701 PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,300, ,300, / 0 PA TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 40,000, ,000, / 0 PA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 80,000, ,000, PA 0002 Ukupno - UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE INF 123,300, ,300,

12 Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % Program 0701 PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA / 0 PR ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 6,500, ,500, PR Ukupno - REKONSTRUKCIJA MOSTA NA GRABOVICI 6,500, ,500, Funkc.kl. 473 Turizam Program 1502 PROGRAM 4 - RAZVOJ TURIZMA / 0 PA SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I ORG 1,500, ,500, PA 0001 Ukupno - UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA 1,500, ,500, Program 1502 PROGRAM 4 - RAZVOJ TURIZMA / 1 PR 1502-P ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 10,400, ,000, ,400, / 0 PR ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 8,000, ,000, ,000, PR Ukupno - PODIZANJE KAPACITETA SKI CENTRA ŽARI 8,000, ,000, ,000, PR 1502-P5 Ukupno - LETNjI SADRZAJ NA SKI CENTRU ZARI 10,400, ,000, ,400, Funkc.kl. 510 Upravqawe otpadom Program 0401 PROGRAM 6 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000, ,000, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000, ,000, PA 0005 Ukupno - UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM 6,000, ,000, PA 0006 Ukupno - UPRAVLJANJE OSTALIM VRSTAMA OTPADA 1,000, ,000, Funkc.kl. 520 Upravqawe otpadnim vodama Program 0401 PROGRAM 6 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE / 0 PA TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2,000, ,000,

13 1 BUDŽET OPŠTINE SJENICA PLAN RASHODA POSEBAN DEO Za period: Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % / 0 PA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 5,000, ,000, PA 0004 Ukupno - UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 7,000, ,000, Funkc.kl. 540 Zaštita biqnog i životiwskog sveta i krajolika Program 1102 PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTI / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000, ,000, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 12,000, ,000, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500, ,500, / 0 PA NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED E 2,500, ,500, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 500, , / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,500, ,500, PA 0002 Ukupno - ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 2,000, ,000, PA 0003 Ukupno - ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE 12,000, ,000, PA 0004 Ukupno - ZOOHIGIJENA 5,000, ,000, PA 0005 Ukupno - UREDJIVANJE, ODRŽAVANJE I KORIŠĆENJE PIJ 500, , PA 0006 Ukupno - ODRŽAVANJE GROBALJA I POGREBNE USLUGE 1,500, ,500, Program 1102 PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTI / 0 PR ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 18,000, ,000, ,000, PR Ukupno - REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE 18,000, ,000, ,000, Funkc.kl. 560 ZaÐtita Ðivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu Program 0401 PROGRAM 6 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 1,000, ,000,

14 Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000, ,000, PA 0001 Ukupno - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE 2,000, ,000, Funkc.kl. 620 Razvoj zajednice Program 1101 PROGRAM 1 - STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE / 0 PA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 500, , / 0 PA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 500, , / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 4,000, ,000, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500, ,500, / 0 PA MAŠINE I OPREMA 1,700, ,700, / 0 PA ZEMLJIŠTE 30,000, ,000, PA 0001 Ukupno - PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE 500, , PA 0002 Ukupno - SPROVODJENJE URBANISTIČKIH I PROSTORNIH P 500, , PA 0003 Ukupno - UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM ZEMLJIŠTEM 38,200, ,200, Funkc.kl. 630 Vodosnabdevawe Program 1102 PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTI / 0 PA TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 17,000, ,000, / 0 PA SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I ORG 32,000, ,000, / 0 PA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 15,000, ,000, PA 0008 Ukupno - UPRAVLJANJE I SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE 64,000, ,000,000.00

15 1 BUDŽET OPŠTINE SJENICA PLAN RASHODA POSEBAN DEO Za period: Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % Funkc.kl. 640 Ulicna rasveta Program 1102 PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTI / 0 PA STALNI TROŠKOVI 7,000, ,000, / 0 PA TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,500, ,500, / 0 PA MATERIJAL 1,000, ,000, / 0 PA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 2,500, ,500, PA 0001 Ukupno - UPRAVLJANJE/ODRŽAVANJE JAVNIM OSVETLJENJ 12,000, ,000, Funkc.kl. 740 Usluge javnog zdravstva Program 1801 PROGRAM 12 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / 0 PA DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIG 6,000, ,000, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 500, , PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTV 6,000, ,000, PA 0002 Ukupno - MRTVOZORSTVO 500, , Funkc.kl. 810 Usluge rekreacije i sporta Program 1301 PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 10,000, ,000, PA 0001 Ukupno - PODRŠKA LOKALNIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA 10,000, ,000, Funkc.kl. 820 Usluge kulture Program 1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 1,000, ,000, / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 1,000, ,000,

16 Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % 820 PA 0004 Ukupno - OSTVARIVANJE I UNAPREDJIVANJE JAVNOG INTE 1,000, ,000, PA 0005 Ukupno - UNAPREDJENJE JAVNOG INFORMISANJA NA JEZIC 1,000, ,000, Funkc.kl. 840 Verske i ostale usluge zajednice Program 1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA / 0 PA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 10,000, ,000, PA 0003 Ukupno - UNAPREDJENJE SISTEMA OČUVANJA I PREDSTAVL 10,000, ,000, Funkc.kl. 911 Predškolsko obrazovawe Program 2001 PROGRAM 8 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE / 1 PA USLUGE PO UGOVORU 3,000, ,000, PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE I OSTVARIVANJE PREDŠKOLSKO 3,000, ,000, Funkc.kl. 912 Osnovno obrazovawe Program 2002 PROGRAM 9 - OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 17,500, ,500, / 0 PA TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 74,606, ,606, PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE OSNOVNIH ŠKOLA 92,106, ,106, Funkc.kl. 920 Sredwe obrazovawe Program 2003 PROGRAM 10 - SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE / 0 PA TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 15,770, ,770, PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE SREDNJIH ŠKOLA 15,770, ,770, Ukupno za glavu 5.00 OPSTINSKA UPRAVA 799,885, ,276, ,162,

17 1 OP[TINE SJENICA PLAN RASHODA POSEBAN DEO Za period: Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % Glava 5.01 PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK Funkc.kl. 911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVAWE Program 2001 PROGRAM 8 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 30,544, ,000, ,544, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 6,483, ,483, / 0 PA SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 350, , / 0 PA NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 500, , / 0 PA NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,034, ,034, / 0 PA STALNI TROŠKOVI 6,000, ,000, / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 2,200, ,200, / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 1,500, ,500, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 700, , / 0 PA TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 400, , / 0 PA MATERIJAL 4,000, ,000, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 2,500, ,500, / 0 PA POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 10, , / 0 PA NOVCANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 10, , / 0 PA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 200, , / 0 PA MAŠINE I OPREMA 500, , PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE I OSTVARIVANJE PREDŠKOLSKO 56,931, ,000, ,931, Ukupno za glavu 5.01 PREDŠKOLSKA USTANOVA MASLAČAK 56,931, ,000, ,931,

18 Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % Glava 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ Funkc.kl. 820 USLUGE KULTURE Program 1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 6,082, ,082, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,152, ,152, / 0 PA SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 150, , / 0 PA NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100, , / 0 PA STALNI TROŠKOVI 600, , / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 50, , / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 2,000, ,000, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 100, , / 0 PA TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100, , / 0 PA MATERIJAL 150, , / 1 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 780, , / 0 PA NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 50, , / 0 PA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 50, , / 0 PA MAŠINE I OPREMA 150, , / 0 PA NEMATERIJALNA IMOVINA 200, , PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE 11,715, ,715, Ukupno za glavu 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGIĆ 11,715, ,715,

19 1 OP[TINE SJENICA PLAN RASHODA POSEBAN DEO Za period: Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % Glava 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA Funkc.kl. 820 USLUGE KULTURE Program 1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 7,859, ,859, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,407, ,407, / 0 PA SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 250, , / 0 PA NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 120, , / 0 PA NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 150, , / 0 PA STALNI TROŠKOVI 550, , / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 80, , / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 750, , / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 150, , / 0 PA TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 250, , / 0 PA MATERIJAL 160, , / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 1,020, ,020, / 0 PA POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 90, , / 0 PA NOVCANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 100, , / 0 PA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 700, , / 0 PA MAŠINE I OPREMA 100, , / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 200, , / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 250, ,

20 Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 450, , / 0 PA MATERIJAL 150, , PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE 13,736, ,736, PA 0002 Ukupno - JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG 1,050, ,050, Program 1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA / 0 PR STALNI TROŠKOVI 500, , / 0 PR TROŠKOVI PUTOVANJA 500, , / 0 PR USLUGE PO UGOVORU 2,000, ,000, / 0 PR SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,600, ,600, / 0 PR MATERIJAL 400, , PR Ukupno - SJENIČKO KULTURNO LETO 6,000, ,000, Ukupno za glavu 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA 20,786, ,786, Glava 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU Funkc.kl. 320 USLUGE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE Program 1301 PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE / 0 PA TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 300, , / 0 PA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 500, , / 0 PA MAŠINE I OPREMA 1,000, ,000, PA 0004 Ukupno - FUNKCIONISANJE LOKALNIH SPORTSKIH USTANOV 1,800, ,800,000.00

21 1 OP[TINE SJENICA PLAN RASHODA POSEBAN DEO Za period: Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % Funkc.kl. 810 USLUGE REKREACIJE I SPORTA Program 1301 PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 9,250, ,250, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,774, ,774, / 0 PA SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 389, , / 0 PA NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100, , / 0 PA NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 420, , / 0 PA STALNI TROŠKOVI 1,350, ,350, / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 350, , / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 2,540, ,540, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 360, , / 0 PA TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 600, , / 0 PA MATERIJAL 1,060, ,060, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 1,340, ,340, / 1 PA NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 600, , / 2 PA POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 200, , / 3 PA NOVCANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 800, , PA 0004 Ukupno - FUNKCIONISANJE LOKALNIH SPORTSKIH USTANOV 21,134, ,134, Program 1301 PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE / 0 PR ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 1,000, ,000, / 0 PR MAŠINE I OPREMA 500, ,

22 Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % / 0 PR TROŠKOVI PUTOVANJA 50, , / 0 PR USLUGE PO UGOVORU 1,200, ,200, / 0 PR SPECIJALIZOVANE USLUGE 150, , / 0 PR TROŠKOVI PUTOVANJA 100, , / 0 PR USLUGE PO UGOVORU 100, , / 0 PR SPECIJALIZOVANE USLUGE 100, , PR Ukupno - IZGRADNJA SKI CENTRA ŽARI 1,500, ,500, PR Ukupno - MOSI 1,400, ,400, PR Ukupno - BIATLON KUPOVI 300, , Ukupno za glavu 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU 26,134, ,134, Glava 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA Funkc.kl. 473 TURIZAM Program 1502 PROGRAM 4 - RAZVOJ TURIZMA / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,835, ,835, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 525, , / 0 PA SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 300, , / 0 PA STALNI TROŠKOVI 1,000, ,000, / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 200, , / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 3,500, ,500, / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 200, , / 0 PA TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100, ,

23 1 OP[TINE SJENICA PLAN RASHODA POSEBAN DEO Za period: Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % / 0 PA MATERIJAL 1,400, ,400, / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 400, , / 0 PA POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 400, , / 0 PA MAŠINE I OPREMA 1,000, ,000, / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 200, , / 0 PA USLUGE PO UGOVORU 500, , / 0 PA SPECIJALIZOVANE USLUGE 400, , / 0 PA MATERIJAL 800, , / 0 PA ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 500, , / 0 PA MAŠINE I OPREMA 500, , PA 0001 Ukupno - UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA 11,860, ,860, PA 0002 Ukupno - PROMOCIJA TURISTIČKE PONUDE 2,900, ,900, Program 1502 PROGRAM 4 - RAZVOJ TURIZMA / 0 PR USLUGE PO UGOVORU 1,000, , ,500, / 0 PR SPECIJALIZOVANE USLUGE 500, , ,000, / 0 PR MATERIJAL 500, , ,000, / 0 PR ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 45,000, ,000, ,000, / 0 PR 1502-P TROŠKOVI PUTOVANJA 100, , / 0 PR 1502-P USLUGE PO UGOVORU 500, ,500, ,000, / 0 PR 1502-P SPECIJALIZOVANE USLUGE 500, ,500, ,000, / 0 PR 1502-P MATERIJAL 200, ,000, ,200, / 0 PR 1502-P ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 500, ,000, ,500,

24 Funkc kl. Broj pozicije PA / Projekat (PR) Ekonom klasif budžeta 01 sopstvenih izvora 04 ostalih izvora Ukupno Struktura u % / 0 PR 1502-P MAŠINE I OPREMA 500, ,500, ,000, PR Ukupno - DANI SJENIČKE PITE 2,000, ,500, ,500, PR Ukupno - IZGRADNJA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJEN 45,000, ,000, ,000, PR 1502-P3 Ukupno - PEŠTERSKO POLJE 2,300, ,500, ,800, Ukupno za glavu 5.05 TURISTIČKA ORGANIZACIJA 64,060, ,000, ,060, Glava 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA Funkc.kl. 160 OPŠTE JAVNE USLUGE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU Program 0602 PROGRAM 15 - OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE / 0 PA PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1,359, ,359, / 0 PA SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 236, , / 0 PA SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 10, , / 0 PA STALNI TROŠKOVI 20, , / 0 PA TROŠKOVI PUTOVANJA 20, , / 0 PA MATERIJAL 10, , / 0 PA TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 500, , / 0 PA OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 180, , PA 0002 Ukupno - FUNKCIONISANJE MESNIH ZAJEDNICA 2,336, ,336, Ukupno za glavu 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA 2,336, ,336, Ukupno za razdeo 5 981,849, ,276, ,095,126, Ukupno za BK 1 1,007,610, ,276, ,120,886,

25 PLAN RASHODA PO PROJEKTIMA Za period: BUDŽET OPŠTINE SJENICA Naziv projekta Iznos u dinarima Program 0701 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA REKONSTRUKCIJA MOSTA NA GRABOVICI 6,500, Ukupno za program: 0701 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA 6,500, INFRASTRUKTURA Program 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE 55,000, Ukupno za program: 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI 55,000, Program 1201 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA SJENIČKO KULTURNO LETO 6,000, Ukupno za program: 1201 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA 6,000, Program 1301 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE IZGRADNJA SKI CENTRA ŽARI 1,500, MOSI 1,400, BIATLON KUPOVI 300, Ukupno za program: 1301 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 3,200, Program 1501 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U OPŠTINI SJENICA 530, Ukupno za program: 1501 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 530, Program 1502 RAZVOJ TURIZMA DANI SJENIČKE PITE 3,500, IZGRADNJA ETNO-TURISTIČKOG KOMPLEKSA SJENIČKA KUĆA 55,000, PODIZANJE KAPACITETA SKI CENTRA ŽARI 18,000, P3 PEŠTERSKO POLJE 9,800, P5 LETNjI SADRZAJ NA SKI CENTRU ZARI 32,400, Ukupno za program: 1502 RAZVOJ TURIZMA 118,700, Ukupno za BK 1 BUDŽET OPŠTINE SJENICA 189,930,

26

27 PLAN PRIHODA 1 BUDŽET OPŠTINE SJENICA Do datuma: Ekonomska klasifikacija budžeta sopstvenih izvora ostalih izvora Porez na zarade 150,000, ,000, Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se 200, , Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se 4,000, ,000, Porez na prihode od samostalnih delatnosti 11,000, ,000, Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po r 10, , Porez na zemljište 10, , Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu 11,000, ,000, Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu 500, , Porez na ostale prihode 15,000, ,000, Porez na prihode sportista i sportskih strucnjaka 500, , POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 192,220, ,220, Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udel 10,000, ,000, Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udel 10,000, ,000, Porez na naslede i poklon po rešenju Poreske uprav 3,000, ,000, Porez na kapitalne transakcije 10,000, ,000, Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, 5,000, ,000, Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim motor 5,000, ,000, POREZ NA IMOVINU 43,000, ,000, Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i pri 15,000, ,000, Naknada za promenu namene obradivog poljoprivredno 50, , Boravišna taksa 500, , Ukupno Struktura u % 10-1

28 Ekonomska klasifikacija budžeta sopstvenih izvora ostalih izvora Posebna naknada za zaštitu i unapredenje životne s 50, , POREZ NA DOBRA I USLUGE 15,600, ,600, Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom pr 12,000, ,000, DRUGI POREZI 12,000, ,000, Tekuci transferi od drugih nivoa vlasti ,000, ,000, Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa o 457,000, ,000, Tekuci namenski transferi, u užem smislu, od Repub 18,900, ,189, ,089, Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Re 54,000, ,087, ,087, TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 529,900, ,276, ,176, Naknada za korišcenje mineralnih sirovina i geoter 1,000, ,000, Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivred 1,000, ,000, Naknada za korišcenje šuma i šumskog zemljišta 1,000, ,000, Komunalna taksa za korišcenje prostora na javnim p 2,000, ,000, PRIHODI OD IMOVINE 5,000, ,000, Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišcenje 500, , Prihodi ostvareni po osnovu pružanja 5,000, ,000, Opštinske administrativne takse 5,000, ,000, Naknada za uredivanje gradevinskog zemljišta 6,000, ,000, Taksa za ozakonjenje objekat u korist nivoa opstin 3,000, ,000, Prihodi koje svojom delatnošcu ostvare organi i or 1,000, ,000, PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 20,500, ,500, Ukupno Struktura u %

29 PLAN PRIHODA 1 BUDŽET OPŠTINE SJENICA Do datuma: Ekonomska klasifikacija budžeta sopstvenih izvora ostalih izvora Prihodi od novcanih kazni za prekršaje, predvidene 4,000, ,000, Prihodi od novcanih kazni izrecenih u prekršajnom 10, , NOVCANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 4,010, ,010, Ostali prihodi u korist nivoa opština 164,880, ,880, MEŠOVITI I NEODREžENI PRIHODI 164,880, ,880, Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zeml 20,000, ,000, PRIMANJA OD DOMACIH ZADUŽIVANJA 20,000, ,000, Ukupno Struktura u % Ukupno: 1,007,110, ,276, ,120,386,

30

31 IZDACI BUDŽETA PO NAMENAMA Ek. klas. budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa Ukupna sredstva PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 133,274, ,000, ,274, (ZARADE) SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET 24,445, ,445, POSLODAVCA SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 2,449, ,449, NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 3,120, ,120, NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,704, ,704, RASHODI ZA ZAPOSLENE 165,994, ,000, ,994, STALNI TROŠKOVI 29,020, ,020, TROŠKOVI PUTOVANJA 22,870, ,870, USLUGE PO UGOVORU 38,890, ,000, ,890, SPECIJALIZOVANE USLUGE 42,810, ,000, ,810, TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 69,250, ,250, MATERIJAL 20,070, ,500, ,570, KORIŠCENJE USLUGA I ROBA 222,910, ,500, ,410, OTPLATA DOMACIH KAMATA 2,000, ,000, PRATECI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200, , OTPLATA KAMATA I PRATECI TROŠKOVI 2,200, ,200, ZADUŽIVANJA SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I ORG 73,500, ,500, SUBVENCIJE 73,500, ,500, TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 98,876, ,876, DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG 9,530, ,530, SOCIJALNOG OSIGU OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 14,740, ,740, DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 123,146, ,146, NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 60,650, ,650, SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA 60,650, ,650, DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 33,050, ,050, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 1,250, ,250, NOVCANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED E 6,910, ,910, ,000, ,000, OSTALI RASHODI 47,210, ,210, Stalna rezerva 3,500, ,500,

32 Ek. Izdaci iz dodatnih Ukupna klas. budžeta prihoda organa sredstva Tekuca rezerva 8,000, ,000, ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA, OD 11,500, ,500, DIREKTNIH ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 220,850, ,276, ,126, MAŠINE I OPREMA 14,450, ,500, ,950, NEMATERIJALNA IMOVINA 200, , OSNOVNA SREDSTVA 235,500, ,776, ,276, ZEMLJIŠTE 30,000, ,000, PRIRODNA IMOVINA 30,000, ,000, OTPLATA GLAVNICE DOMACIM KREDITORIMA 35,000, ,000, OTPLATA GLAVNICE 35,000, ,000, Ukupno 1,007,610, ,276, ,120,886,929.00

33 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE SJENICA 001 OS SVETOZAR MARKOVIC SJENICA Konto Rashod po namenama Planirano NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHOD 470, STALNI TROŠKOVI 5,300, TROŠKOVI PUTOVANJA 1,000, USLUGE PO UGOVORU 10, TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2,700, MATERIJAL 1,000, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 100, ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 500, MAŠINE I OPREMA 200, Ukupno za konto ,280, Ukupno za 001 OS SVETOZAR MARKOVIC SJENICA 11,280,

34 1 BUDŽET OPŠTINE SJENICA 2 OS 12 DECEMBAR SJENICA Konto Rashod po namenama Planirano NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHOD 940, STALNI TROŠKOVI 7,200, TROŠKOVI PUTOVANJA 3,400, USLUGE PO UGOVORU 300, TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 400, MATERIJAL 300, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 10, ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 2,000, MAŠINE I OPREMA 500, Ukupno za konto ,050, Ukupno za 002 OS 12 DECEMBAR SJENICA 15,050,000.00

35 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE SJENICA 003 OS BRANKO RADICEVIC STAVALJ Konto Rashod po namenama Planirano STALNI TROŠKOVI 1,660, TROŠKOVI PUTOVANJA 350, USLUGE PO UGOVORU 390, TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,450, MATERIJAL 400, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 10, ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 1,700, MAŠINE I OPREMA 250, Ukupno za konto ,210, Ukupno za 003 OS BRANKO RADICEVIC STAVALJ 6,210,

36 1 BUDŽET OPŠTINE SJENICA 004 O.S.B.JEDINSTVO-D.POLJANA Konto Rashod po namenama Planirano NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHOD 150, STALNI TROŠKOVI 2,250, TROŠKOVI PUTOVANJA 2,600, USLUGE PO UGOVORU 1,210, TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,000, MATERIJAL 1,000, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 10, ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 2,500, Ukupno za konto ,720, Ukupno za 004 O.S.B.JEDINSTVO-D.POLJANA 10,720,000.00

37 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE SJENICA 005 O.S.VUK KARADZIC KLADNICA Konto Rashod po namenama Planirano NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHOD 220, STALNI TROŠKOVI 2,000, TROŠKOVI PUTOVANJA 500, USLUGE PO UGOVORU 500, TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 500, MATERIJAL 300, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 10, ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 2,000, MAŠINE I OPREMA 500, Ukupno za konto ,530, Ukupno za 005 O.S.VUK KARADZIC KLADNICA 6,530,

38 1 BUDŽET OPŠTINE SJENICA 006 O.S.J.J. ZMAJ RAZDAGINJA Konto Rashod po namenama Planirano NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHOD 300, STALNI TROŠKOVI 2,000, TROŠKOVI PUTOVANJA 500, USLUGE PO UGOVORU 200, TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 500, MATERIJAL 200, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 10, ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 4,000, Ukupno za konto ,710, Ukupno za 006 O.S.J.J. ZMAJ RAZDAGINJA 7,710,000.00

39 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE SJENICA 007 O.S."R.B.-TRSO"K.BUNARI Konto Rashod po namenama Planirano NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHOD 645, STALNI TROŠKOVI 2,720, TROŠKOVI PUTOVANJA 3,000, USLUGE PO UGOVORU 200, TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 500, MATERIJAL 200, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 100, ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 900, MAŠINE I OPREMA 500, Ukupno za konto ,765, Ukupno za 007 O.S."R.B.-TRSO"K.BUNARI 8,765,

40 1 BUDŽET OPŠTINE SJENICA 008 OS SVETI SAVA BARE Konto Rashod po namenama Planirano NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHOD 200, STALNI TROŠKOVI 1,500, TROŠKOVI PUTOVANJA 1,700, USLUGE PO UGOVORU 200, TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 800, MATERIJAL 300, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 10, ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 2,000, MAŠINE I OPREMA 300, Ukupno za konto ,010, Ukupno za 008 OS SVETI SAVA BARE 7,010,000.00

41 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE SJENICA 009 TEHNICKA SKOLA SJENICA Konto Rashod po namenama Planirano NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHOD 400, STALNI TROŠKOVI 4,050, TROŠKOVI PUTOVANJA 1,000, USLUGE PO UGOVORU 100, TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 600, MATERIJAL 700, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 10, ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 900, MAŠINE I OPREMA 500, Ukupno za konto ,260, Ukupno za 009 TEHNICKA SKOLA SJENICA 8,260,

42 1 BUDŽET OPŠTINE SJENICA 010 GIMNAZIJA "J.LOVIC"SJENICA Konto Rashod po namenama Planirano NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHOD 500, STALNI TROŠKOVI 4,500, TROŠKOVI PUTOVANJA 300, USLUGE PO UGOVORU 200, TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,000, MATERIJAL 200, POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 10, ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 600, MAŠINE I OPREMA 200, Ukupno za konto ,510, Ukupno za 010 GIMNAZIJA "J.LOVIC"SJENICA 7,510,000.00

43 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE SJENICA 012 OS MIODRAG V. MATIC UZICE Konto Rashod po namenama Planirano TROŠKOVI PUTOVANJA 18, USLUGE PO UGOVORU 655, Ukupno za konto , Ukupno za 012 OS MIODRAG V. MATIC UZICE 673,

44 1 BUDŽET OPŠTINE SJENICA 014 CENTAR ZA SMEST.I DNEV.BOR. Konto Rashod po namenama Planirano TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 327, Ukupno za konto , Ukupno za 014 CENTAR ZA SMEST.I DNEV.BOR. 327,000.00

45 PLAN RASHODA Za period: BUDŽET OPŠTINE SJENICA 015 SKOLA VELJKO RAMADANOVIC ZEMUN Konto Rashod po namenama Planirano USLUGE PO UGOVORU 330, Ukupno za konto , Ukupno za 015 SKOLA VELJKO RAMADANOVIC ZEMUN 330,

46

47 III IZVRŠAVANJE BUDŽETA Član 7. U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ( Službeni glasnik RS, broj 68/2015), broj zaposlenih kod korisnika budžeta ne može preći maksimalan broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme, i to: -_90 zaposlenih u lokalnoj administraciji na neodređeno vreme; -_9 zaposlenih u lokalnoj administraciji na određeno vreme; - 38 zaposlenih u predškolskim ustanovama na neodređeno vreme; -_40 zaposlenih u predškolskim ustanovama na određeno vreme; -_11 zaposlenih u ustanovama kulture na neodređeno vreme; -_1 zaposlenih u ustanovama kulture na određeno vreme; U ovoj odluci o budžetu sredstva za plate se obezbeđuju za broj zaposlenih iz stava 1. ovog člana. Član 8. Za izvršavanje ove Odluke odgovoran je predsednik opštine - gradonačelnik. Naredbodavac za izvršenje budžeta je predsednik opštine - gradonačelnik. Član 9. Naredbodavac direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava je funkcioner (rukovodilac), odnosno lice koje je odgovorno za upravljanje sredstvima, preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje koji se izvršavaju iz sredstava organa, kao i za izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu. Član 10. Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih ovom Odlukom, pored funkcionera odnosno rukovodioca direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, odgovoran je načelnik opštinske uprave (rukovodilac odeljenja ili službe u zavisnosti od načina organizovanja lokalne vlasti). Član 11. Organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše predsednika opštine - gradonačelnika (opštinsko - gradsko veće), a obavezno u roku od petnaest dana po isteku šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda. U roku od petnaest dana po podnošenju izveštaja iz stava 1. ovog člana, (opštinsko - gradsko veće) usvaja i dostavlja izveštaj Skupštini opštine. Izveštaj sadrži i odstupanja između usvojenog budžeta i izvršenja i obrazloženje velikih odstupanja. Član 12. Odluku o promeni aproprijacije iz opštih prihoda budžeta i prenosu aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu, u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu donosi opštinsko - gradsko veće. 9-1

48 Rešenje o upotrebi tekuće budžetske i stalne budžetske rezerve na predlog organa uprave nadležnog za finansije donosi predsednik opštine. Član 14. Odluku o otvaranju budžetskog fonda u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu donosi opštinsko - gradsko veće. Član 15. Opštinsko - gradsko veće odgovorno je za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima na način koji je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Ovlašćuje se predsednik opštine (gradonačelnik) da, u skladu sa članom 27ž Zakona o budžetskom sistemu, može podneti zahtev ministarstvu nadležnom za poslove finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad utvrđenog deficita od 10%, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija. Član 16. Novčana sredstva budžeta opštine, direktnih i indirektnih korisnika sredstava tog budžeta, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora opštine, vode se i deponuju na konsolidovanom računu trezora. Član 17. Raspored i korišćenje sredstava vršiće se u godini po posebnom aktu (rešenju) koji donosi predsednik opštine, na predlog nadležnog organa za finansije. Član 18. Obaveze koje preuzimaju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava moraju odgovarati aproprijaciji koja im je za tu namenu ovom odlukom odobrena i preneta. Izuzetno korisnici iz stava 1. ovog člana, u skladu sa članom 54. Zakona o budžetskom sistemu, mogu preuzeti obaveze po ugovoru koji se odnosi na kapitalne izdatke i zahteva plaćanje u više godina, na osnovu predloga organa nadležnog za poslove finansija, uz saglasnost opštinskog, odnosno gradskog veća, a najviše do iznosa iskazanih u planu kapitalnih izdataka. Korisnici budžetskih sredstava su obavezni, da pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru za kapitalne projekte pribave saglasnost organa nadležnog za finansije. Korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod izvršava iz sredstava budžeta i iz drugih prihoda, obavezan je da izmirenje tog rashoda prvo vrši iz prihoda iz tih drugih izvora. Obaveze preuzete u godini u skladu sa odobrenim aproprijacijama u toj godini, a neizvršene u toku godine, prenose se u godinu i imaju status preuzetih obaveza i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija ovom odlukom. Član 19. Preuzete obaveze i sve finansijske obaveze moraju biti izvršene isključivo na principu gotovinske osnove sa konsolidovanog računa trezora, osim ako je zakonom, odnosno aktom Vlade predviđen drugačiji metod.

49 ČLAN Korisnici budžetskih sredstava preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, ukoliko zakonom nije drukčije propisano. Plaćanje iz budžeta neće se izvršiti ukoliko nisu poštovane procedure utvrđene članom 56. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu. Član 21. Korisnici budžetskih sredstava prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova, moraju da postupe u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015). Javna nabavka male vrednosti, u smislu člana 39. Zakona o javnim nabavkama smatra se nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od (pet miliona) dinara. Član 22. Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta. Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava. Član 23. Sredstva raspoređena za finansiranje rashoda i izdataka korisnika budžeta, prenose se na osno-vu njihovog zahteva i u skladu za odobrenim kvotama u tromesečnim planovima budžeta. Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje (kopije). Član 24. Novčana sredstva na konsolidovanom računu trezora mogu se investirati u godini samo u skladu sa članom 10. Zakona o budžetskom sistemu, pri čemu su, u skladu sa istim članom Zakona, predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, odgovorni za efikasnost i sigurnost tog investiranja. Član 25. Opštinsko - gradsko veće doneće program racionalizacije kojim će obuhvatiti sve korisnike javnih sredstava, uključujući i određene kriterijume za izvršenje tog programa, i o tome obavestiti skupštinu opštine. Korisnik budžetskih sredstava ne može, bez prethodne saglasnosti predsednika opštine, zasnovati radni odnos sa novim licima do kraja godine, ukoliko sredstva potrebna za isplatu plata tih lica nisu obezbeđena u okviru iznosa sredstava koja su, u skladu sa ovom odlukom, predviđena za plate tom budžetskom korisniku i programom racionalizacije iz stava 1. ovog člana. Član 26. Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u godini obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad. 9-3

50 Član 27. Za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji može da nastane usled neuravnoteženosti kretanja u prihodima i rashodima budžeta, predsednik opštine može se zadužiti u skladu sa odredbama člana 35. Zakona o javnom dugu ( Službeni glasnik RS, broj 61/2005, 107/2009 i 78/2011). Član 28. Korisnici budžetskih sredstava preneće na račun izvršenja budžeta do 31. decembra godine, sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u godini, koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa Odlukom o budžetu opštine _za godinu. Član 29. Izuzetno, u slučaju da se budžetu opštine iz drugog budžeta (Republike, Pokrajine, druge opštine) opredele aktom namenska transferna sredstva, uključujući i namenska transferna sredstva za nadoknadu šteta usled elementarnih nepogoda, kao i u slučaju ugovaranja donacije, čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja ove odluke, organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršenje rashoda po tom osnovu, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu. Član 30. Plaćanje sa konsolidovanog računa trezora za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava, u smislu Zakona o budžetskom sistemu, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, neće se vršiti ukoliko ovi korisnici nisu dobili saglasnost na finansijski plan na način propisan zakonom, odnosno aktom Skupštine opštine i ukoliko taj plan nisu dostavili Upravi za trezor. Član 31. U budžetskoj godini neće se vršti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta naknada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koje su to pravo stekli u godini. Član 32. Korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod i izdatak izvršava iz drugih izvora prihoda i primanja, koji nisu opšti prihod budžeta (izvor 01 - Prihodi iz budžeta), obaveze može preuzimati samo do nivoa ostvarenja tih prihoda ili primanja, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija. Korisnik budžetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija iz razloga izvršenja prinudne naplate, za iznos umanjenja preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze, tako što će predložiti umanjenje obaveze, odnosno produženje ugovornog roka za plaćanje ili otkazati ugovor. Član 33. Prioritet u izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžetskih sredstava imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja i materijal. Korisnici budžetskih sredstava dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja, materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

51 Član 34. Ovu odluku objaviti u službenom glasilu opštine i dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove finansija. Član 35. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasilu opštine. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA Број: 06-17/ Broj: 06-17/ У Сјеници, 20. август године U Sjenici, 20. avgust godine Председник, Predsjednik, Мухедин Фијуљанин, дипл. Политиколог Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog

52 Број 9 Broj 9 Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Općinski službeni GLASNIK SJENICA Број 2 Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Općinski službeni GLASNIK SJENICA Издавач: Општина Сјеница, Скупштина општине Сјеница, Краља Петра I br. 1, Сјеница Izdavač: Općina Sjenica, Skupština općine Sjenica, Kralja Petra I br. 1, Sjenica Уређује: Општинска управа Сјеница, Одељење за информативне, скупштинске и нормативне послове Uređuje: Općinska uprava Sjenica, Odjeljenje za informativne, skupštinske i normativne poslove За издавача: Елдин Мешић Za izdavača: Eldin Mešić За уредника: Марија Стојанова Za urednika: Marija Stojanova Тел. (020) , Tel. (020) , Факс. (020) Fax. (020) Штампа: Општинска управа Сјеница Štampa: Općinska uprava Sjenica Жиро рачун: Žiro račun: Сјеница, 1. јун Sjenica, 1. jun 2018.

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон и 103/2015) и члана

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск SLU@BENI LIST Година LV Број 18/29 162 О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун 29. године На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj Рача, 12.06.2019. године број 19 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику 2 Одлука о потврђивању мандата новом одборнику Скупштине општине Рача 3 Одлука

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Бољевац, 19. децембар године Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го

Бољевац, 19. децембар године  Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го Бољевац, 19. децембар 216. године www.boljevac.org.rs Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за 217. годину... 2 2 Кадровски план општине Бољевац... 38 3 Одлука

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 23.01.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.12.2018. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:24.08.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.07.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. 1 311710 Назив

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.12. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.11.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 06.11. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.10.2018. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 01.08.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.07.2019. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Beocin Sluzbeni list 17-16

Beocin Sluzbeni list 17-16 ISSN 1821-4312 COBISS.SR-ID 248163847 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Година VII - Број 17 Беочин, 22. 12. 2016. примерак 300,00 динара 259 Скупштина општине Беочин На основу члана 43. Закона о буџетском

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула 2018. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 62. - Одлука о ребалансу буџета Општине Бачки Петровац

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 11.09.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.08.2019. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:04.07.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.06.2018. ГОДИНЕ Економска класиф. Назив конта План прихода

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93 /2 2, 62/13 и 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), чл.

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 10.04.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.03.2019. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.02.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.01.2019. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 12.03.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ Ред.бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 28.02.2019. ГОДИНЕ Назив конта

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више