Naknada za rad upravniku stambene zajednice koji je izabran iz redova stanara Šta sve treba da zna stambena zajednica koja odluči da upravniku koji je

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Naknada za rad upravniku stambene zajednice koji je izabran iz redova stanara Šta sve treba da zna stambena zajednica koja odluči da upravniku koji je"

Транскрипт

1 Naknada za rad upravniku stambene zajednice koji je izabran iz redova stanara Šta sve treba da zna stambena zajednica koja odluči da upravniku koji je izabran iz redova stanara isplaćuje naknadu za rad Stambena zajednica nema obavezu da za upravnika izabere profesionalnog upravnika, već se prostom većinom glasova prisutnih članova skupštine može odlučiti da funkciju upravnika poveri nekome od članova skupštine, odnosno licu iz redova stanara zgrade. Odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016) nije predviđena obaveza plaćanja upravnika ukoliko je on izabran iz redova stanara, što dalje znači da ovo lice funkciju upravnik obavlja potpuno besplatno. Međutim, nema smetnji da skupština stambene zajednice odluči da će upravnik za svoj rad primati novčanu naknadu, pa ukoliko stambena zajednica nema drugih prihoda, skupština stambene zajednice može da, na primer, donese odluku kojom se određuje da je svaki vlasnik stana dužan da izdvaja određena novčana sredstva i da ista uplaćuje na račun stambene zajednice, a da će se od prikupljenih sredstava izdvojiti naknada za rad upravnika čija je visina opredeljena na mesečnom nivou. U ovom slučaju, skupština stambene zajednice može da međusobna prava i obaveze sa upravnikom uredi i ugovorom o međusobnim pravima i obavezama stambene zajednice i upravnika, a istim ugovorom, može da se uredi i visina naknade za rad upravnika koji je izabran iz redova stanara. Odluka o visini naknade za rad upravnika stambene zajednice Kao što smo već naveli, od odluke stambene zajednice zavisi da li će upravnik za svoj rad primati naknadu. Međutim, prilikom donošenja odluke o visini naknade za rad upravnika stambene zajednice, treba imati u vidu da je reč o prihodu upravnika stambene zajednice koji je oporeziv, kao i to da se na ovu naknadu, pored poreza na dohodak građana, plaćaju i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje(doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, a ukoliko upravnik stambene zajednice nije već zdravstveno osiguran po drugom osnovu, i doprinos za zdravstveno osiguranje). Iako je, formalno, obveznik plaćanja poreza kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primalac prihoda (upravnik zgrade), stambena zajednica kao pravno lica (kao poreski platac) ima obavezu da prilikom isplate ove naknade - obračuna, obustavi i plati pripadajući porez kao i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Na koji način stambena zajednica ispunjava ovu obavezu, pojasnićemo u nastavku teksta, ali na početku treba biti jasan i ukazati da će ukupan trošak stambene zajednice činiti, ne samo naknada koju će stambena zajednica isplaćivati za rad upravniku (neto naknada), već i iznos koji će stambena zajednica plaćati po osnovu poreza na dohodak građana kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u ime i za račun svog upravnika. U tom smislu, stambena zajednica, prilikom donošenja odluke o visini naknade za rad upravnika, ovu naknadu bi trebala utvrditi u visini ukupnog troška (bruto iznos naknade), odnosno kao iznos koji je stambena zajednica spremna da, recimo na mesečnom nivou, ukupno izdvoji za rad upravnika, a nakon plaćanja poreza i pripadajućih doprinosa, iznos koji preostane, stambena zajednica isplaćuje upravniku stambene zajednice (neto iznos naknade). Kada je naknada za rad upravnika utvrđena u visini ukupnog troška (bruto naknada), na jednostavan način se može utvrditi i visina naknade koja će se isplaćivati upravniku (neto naknada) i obrnuto. O ovom načinu preračuna, možete više pročitati u ovom tekstu, u delu - Obračun poreza i doprinosa prilikom isplate ugovorene naknade/koeficijenti za preračun bruto-neto naknade, jer koeficijenti za preračun direktno zavise od poreskih obaveza koje se plaćaju iz ove naknade.

2 Prijava na sistem obaveznog socijalnog osiguranja Ukoliko je za upravnika stambene zajednice izabran komšija koji je nezaposlen ili je penzioner 1, odnosno lice koje nema status obavezno osiguranog lica i pri tom je ugovoreno da će po osnovu obavljanja poslova upravnika ostvarivati naknadu za rad, postoji obaveza stambene zajednice da ovo lice prijavi na sistem obaveznog socijalnog osiguranja, čime ovo lice postaje osiguranik samostalnih delatnosti. Podnošenjem jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, nezaposleno lice se istovremeno prijavljuje i na penzijsko i invalidsko osiguranje i na zdravstveno osiguranje. Međutim, prilikom prijave korisnika penzije, za ovo lice se prijava podnosi samo za penzijsko i invalidsko osiguranje, s obzirom da je korisnik penzije već zdravstveno osiguran preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (dalje: RFPIO). Ukoliko je u konkretnom slučaju reč o korisniku starosne penzije, napominjemo da uključivanje u sistem obaveznog socijalnog osiguranja neće uticati na isplatu penzije, odnosno ovom licu se i dalje isplaćuje starosna penzija u skladu sa rešenjem RFPIO,s tim da nakon godinu dana plaćanja doprinosa za PIO po osnovu ugovorene naknade koju ostvaruje kao upravnik, korisnik starosne penzije može da traži ponovno određivanje penzije. Kada je reč o korisniku invalidske penzije, nema smetnjii da se ovo lice uključi u osiguranje po osnovu obavljanja ugovorenih poslova (van radnog odnosa). Međutim, ukoliko svojstvo osiguranika stekne lice koje je korisnik invalidske penzije, može biti pozvan od strane organa veštačenja RFPIO na ponovni pregled, u cilju utvrđivanja postojanja promena u stanju invalidnosti. Postupak za utvrđivanja promena u stanju invalidnosti se može okončati na način da organ veštačenja utvrdi da kod ovog lica, i dalje postoji invalidnost, i u tom slučaju lice zadržava pravo i isplatu invalidske penzije, i svojstvo osiguranika. Ukoliko u postupku za utvrđivanje promena u stanju invalidnosti organ veštačenja utvrdi da kod lica ne postoji invalidnost, prestaje mu pravo na invalidsku penziju za ubuduće. Takođe, i porodični penzioner može ući u osiguranje po osnovu obavljanja ugovorenih poslova (van radnog odnosa), s tim da mesečna ugovorena naknada mora biti niža od iznosa najniže osnovice u osiguranju zaposlenih, važeće u momentu uplate doprinosa. U suprotnom, porodičnom penzioneru se obustavlja isplata porodične penzije. Ukoliko je upravnik stambene zajednice komšija koji je zaposlen (lice koje je u radnom odnosu kod drugog poslodavca) ili obavlja samostalnu ili poljoprivrednu delatnost, ne postoji obaveza prijave na sistem obaveznog socijalnog osiguranja, s obzirom da su to svojstvo ova lica već stekla po osnovu zaposlenja, odnosno po osnovu bavljenja samostalnom delatnošću ili poljoprivrednom delatnošću. To znači da se za ova lica ne podnosi nova prijava na osiguranje. To praktično znači da od statusa upravnika stambene zajednice zavisi obaveza podnošenja prijave na osiguranje, kao i usmeravanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Postupak prijave na sistem obaveznog socijalnog osiguranja Svojstvo osiguranika utvrđuje se na osnovu jedinstveneprijave na osiguranje (M obrazac). Ako se ugovoreni poslovi upravnika ne obavljaju u toku trajanja osiguranja po drugom osnovu, kao datum početka osiguranja po osnovu obavljanja poslova upravnika se uzima datum zaključenja ugovora sa upravnikom ili datum naveden u ugovoru kao datum početka obavljanja poslova. Ako se poslovi upravljanja stambenom zajednicom obavljaju u toku trajanja osiguranja po drugom osnovu, početak osiguranja po osnovu upravljanja stambenom zajednicom će biti prvi naredni dan po prestanku osiguranja po osnovu radnog odnosa, obavljanja samostalne delatnosti, poljoprivredne delatnosti. Podaci koje jedinstvena prijava sadrži odnose se na opšte podatke o osiguraniku i osiguranom licu, podatke o osiguranju i podatke o poslodavcu. Prilikom podnošenja jedinstvene prijave možete koristiti jedan od sledeća dva predviđena osnova:

3 221 - ukoliko je u pitanju ugovor koji je oročen nekim vremenskim periodom, ukoliko je u pitanju ugovor kojim se ugovara neki posao koji nema vremensko trajanje. Uz jedinstvenu prijavu podnose se dokazi na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, a to su akt o izboru kao i ugovor o međusobnim pravima i obavezama stambene zajednice i upravnika. Obrazac M - PRIJAVA, PROMENA I ODJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Podnosiocu jedinstvene prijave izdaje se potvrda o prijemu jedinstvene prijave (M-A obrazac).

4 Obrazac M-A - POTVRDA O PODNETOJ PRIJAVI, PROMENI I ODJAVI NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Prijava na osiguranje se može podneti: preko šaltera organizacione jedinice RFPIO (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu obveznika podnošenja prijave ili preko šaltera Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (dalje: RFZO) ili u elektronskom obliku preko Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (dalje: CROSO)2. Međutim, za podnošenje jedinstvene prijave preko ovog portala neophodno je da podnosilac poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. Ukoliko stambena zgrada nije tehnički osposobljena da ovu prijavu podnese elektronski ili taj posao želi da prenese na neko drugo fizičko

5 ili pravno lice koje posedujekvalifikovani elektronski sertifikat (na primer - knjigovodstvena agencija) to može da učini dostavljanjem ovlašćenja, u papirnoj formi, poštom, kojim upravnik stambene zajednice ovlašćuje to drugo lice. Uz ovo ovlašćenje potrebno je dostaviti i rešenje o registraciji kod nadležnog organa (kopiju), kopiju ličnog identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika (upravnika stambene zajednice) - lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument, kopiju ličnog identifikacionog dokumenta za svako ovlašćeno lice - lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument. Primer ispravno popunjenog obrasca ovlašćenja 3 Lice za koje obveznik podnošenja prijave nije podneo prijavu na osiguranje ili odjavu sa osiguranja može podneti zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika, početka, odnosno prestanka tog svojstva.

6 Obračun poreza i doprinosa prilikom isplate ugovorene naknade Kao što smo već naveli, prihod koji ostvari fizičko lice kao upravnik stambene zajednice, oporezuje se porezom na dohodak građana, a prilikom isplate ugovorene naknade postoji i obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Obračun poreza Naime, u skladu sa odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu pa dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/ dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/ ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/ odluka US, 7/ usklađeni din. izn., 93/2012, 114/ odluka US, 8/ usklađeni din. izn., 47/2013, 48/ ispr., 108/2013, 6/ usklađeni din. izn., 57/2014, 68/ dr. zakon, 5/ usklađeni din. izn., 112/2015, 5/ usklađeni din. izn., 7/ usklađeni din. izn. i 113/ dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju, u skladu sa odredbama ovog zakona, fizička lica koja ostvaruju dohodak i to na prihode iz svih izvora, osim onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom. Prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 5) Zakona, ostalim prihodima, u smislu ovog zakona, smatraju se i primanja članova organa uprave pravnog lica. Porez na drugi prihod plaća se po stopi od 20%na teret primaoca prihoda (iz naknade). Osnovica za plaćanje poreza Osnovicu za plaćanje poreza predstavlja oporezivi prihod koji se dobije kada se od bruto prihoda umanje normirani troškovi po stopi od 20%. Obračun doprinosa Obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zavisi od statusa osiguranja upravnika stambene zajednice, pa možemo razlikovati tri slučaja, i to: kada upravnik stambene zajednice nije zdravstveno osiguran po drugom osnovu (nezaposleno lice) - pored poreza, plaća se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstveno osiguranje; kada je upravnik stambene zajednice zdravstveno osiguran po drugom osnovu (korisnik penzije, zaposleno lice, lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti, na primer, kao preduzetnik ili osnivač privrednog društva) - pored poreza plaća se samo doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje; kada je upravniku stambene zajednice rešenjem RFPIO utvrđeno pravo na prestanak plaćanja doprinosa jer je osnovica na koju su obračunati i plaćeni doprinosi po osnovu ugovorene naknade zajedno sa osnovicama doprinosa koji su plaćeni po drugim osnovima dostigla iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa - plaća se samo porez, a doprinosi za obavezno socijalno osiguranje se ne obračunavaju i ne plaćaju. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje Obaveza plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje postoji nezavisno od činjenice da li je upravnik stambene zajednice koji ostvaruje ugovorenu naknadu za rad već osiguran po nekom drugom osnovu ili ne, odnosno bez obzira da li je reč o licu koje je zaposleno, nezaposleno, penzioner, osiguranik samostalne delatnosti, osiguranik - poljoprivrednik. Jedini slučaj kada ne postoji obaveza plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje je u slučaju kada je upravniku stambene zajednice rešenjem RFPIO utvrđeno pravo na prestanak plaćanja doprinosa jer je osnovica na koju su obračunati i plaćeni doprinosi po osnovu ugovorene naknade zajedno sa osnovicama doprinosa koji su plaćeni po drugim osnovima dostigla iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje se obračunava po stopi od 26%.

7 Doprinos za zdravstveno osiguranje Za razliku od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje se obračunava i plaća samo ukoliko upravnik stambene zajednice nije već zdravstveno osiguran po nekom drugom (prioritetnom) osnovu. To znači da ukoliko je reč o licu koje je zdravstveno osigurano po osnovu zaposlenja, samostalne delatnosti ili je reč o penzioneru, prilikom isplate ugovorene naknade se neće obračunavati doprinos za zdravstveno osiguranje. Kada postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinos za zdravstveno osiguranje, isti se obračunava po stopi od 10,3%. Osnovica za plaćanje doprinosa Osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade, a to je ista osnovica na koju se plaća porez. Napominjemo da se osnovica na koju se plaćaju doprinosi prilikom isplate ugovorene naknade ne poredi sa najnižom i najvišom mesečnom osnovicom za plaćanje doprinosa. Koeficijenti za preračun bruto-neto naknade Naknada za rad upravniku stambene zajednice može biti određena u bruto ili neto iznosu. Ukoliko je naknada za rad upravniku stambene zajednice određena u neto iznosu, odnosno iznosu koji treba da se isplati upravniku, u cilju pravilnog obračuna poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje neophodno je tako ugovorenu neto naknadu preračunati na bruto iznos jer je bruto iznos polazna vrednost prilikom obračuna poreza i doprinosa. Bruto naknada = neto naknada x koeficijent za preračun Koeficijenti za preračun dati su u sledećoj tabeli i isti zavise od obaveza koje se plaćaju na ugovorenu naknadu. R. br. 1. Poreske obaveze Kada se plaća porez, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje Koeficijent 1, Kada se plaća porez i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 1, Kada se plaća samo porez 1,

8 Primeri obračuna poreza i doprinosa Porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje plaćaju se po odbitku prilikom isplate ugovorene naknade u skladu sa propisima koji se primenjuju na dan uplate poreza i doprinosa. Stope po kojima se vrši obračun poreza i doprinosa su: 20% porez na druge prihode; 26% doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje; 10,3% doprinos za zdravstveno osiguranje. Kao što je napred navedeno, plaćanje poreza i doprinosa na naknadu upravniku stambene zajednice zavisi od statusa lica kome se naknada isplaćuje, gde se mogu pojaviti tri vrste obračuna: lica koja nisu osigurana po drugom osnovu - plaća se porez, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstveno osiguranje; lica koja su osigurana po drugom osnovu -plaća se porez i doprinos za PIO; i lica koja su od strane RFPIO oslobođena daljeg plaćanja doprinosa na ugovorenu naknadu do kraja te godine - plaća se samo porez. PRIMER: Obračun ugovorene naknade kada je naknada za rad upravnika stambene zajednice određena u neto iznosu od dinara i to za sva tri moguća slučaja. R. br. OPIS Obračun za lice koje nije osigurano po drugom osnovu Obračun za lice koje jeste osigurano po drugom osnovu Obračun za lice koje ima rešenje Republičkog fonda Ugovorena neto naknada upravnika , , ,00 2. Koeficijent za preračun sa neto na bruto 1, , , Bruto naknada (r. br. 1. x r. br. 2) - ukupan trošak stambene zajednice , , ,76 4. Normirani troškovi (r. br. 3. x 20%) 3.639, , ,95

9 5. Oporezivi prihod (r. br r. br. 5) , , ,81 6. Porez na druge prihode (r. br. 5. x 20%) 2.911, , ,76 7. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (r. br. 5. x 26%) 3.784, ,14 0,00 8. Doprinos za zdravstveno osiguranje (r. br. 5 x 10,3%) 1.499,27 0,00 0,00 9. Neto za isplatu (r. br r. br r. br r. br. 8) , , ,00 Podnošenje poreske prijave Nakon utvrđivanja poreske obaveze na prethodno opisan način, a pre isplate ugovorene naknade, isplatilac prihoda - pravno lice (stambena zajednica) kao poreski platac, dužan je da podnese poresku prijavu u kojoj će pravilno iskazati podatke o visini (bruto) prihoda upravnika stambene zajednice kao i o iznosu obračunatog poreza i doprinose. Prilikom isplate prihoda, iznos obaveze po osnovu poreza i doprinosa se obustavlja od bruto naknade i isti se uplaćuje na propisani račun javnih prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda. Poreska prijava se podnosi isključivo elektronskim putem i to preko Portala Poreske uprave - "e Porezi". Podnošenje poreskih prijava je potpuno besplatno, ali obveznik o svom trošku treba da obezbedi sertifikat za elektronsko potpisivanje poreskih prijava i čitač pametnih kartica. Fizičko lice, zakonski zastupnik pravnog lica (upravnik stambene zajednice) u ime pravnog lica pristupa elektronskim servisima Poreske uprave direktno, odnosno bez potrebe bilo kakve prethodne registracije za korišćenje ovih servisa. Međutim, zakonski zastupnik pravnog lica u ime pravnog lica može putem PEP obrasca, koji se podnosi u nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, da ovlasti drugo lice ("ovlašćeno lice za upotrebu elektronskih servisa"), da u njegovo ime koristi elektronske servise Poreske uprave. Ukoliko zakonski zastupnik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, čin davanja ili oduzimanja ovlašćenja se može izvršiti i korišćenjem portala "e Porezi"4. Obaveza po osnovu poreza i doprinosa se iskazuje na poreskoj prijavi na Obrascu PPP PD5.

10 Primeri popunjavanja Obrasca PPP-PD U nastavku dajemo primere popunjavanja 3. dela Obrasca PPP-PD, u koji se unose podaci o primaocima / fizičkim licima i vrstama prihoda: Primer popunjavanja Obrasca PPP-PD za lice koje nije osigurano po drugom osnovu 6: 3.6 Šifra vrste prihoda Broj dana 3.8 Broj sati 3.8a Fond sati 3.9 Bruto prihod , Osnovica za porez , Porez 2.911, Osnovica doprinosa , Doprinos za PIO 3.784, Doprinos za zdravstvo 1.499, Doprinos za nezaposlenost 0, Dodatni doprinos za PIO 0,00

11 Primer popunjavanja Obrasca PPP-PDza lice koje je osigurano po drugom osnovu (po osnovu zaposlenja)9: 3.6 Šifra vrste prihoda Broj dana 3.8 Broj sati 3.8a Fond sati 3.9 Bruto prihod , Osnovica za porez , Porez 2.531, Osnovica doprinosa , Doprinos za PIO 3.291, Doprinos za zdravstvo 0, Doprinos za nezaposlenost 0, Dodatni doprinos za PIO 0,00 Primer popunjavanja Obrasca PPP-PDza lice koje ima rešenje Republičkog fonda12: 3.6 Šifra vrste prihoda Broj dana 3.8 Broj sati 3.8a Fond sati 3.9 Bruto prihod ,76

12 3.10 Osnovica za porez 9.523, Porez 1.904, Osnovica doprinosa 9.523, Doprinos za PIO 0, Doprinos za zdravstvo 0, Doprinos za nezaposlenost 0, Dodatni doprinos za PIO 0,00 Iznos obaveze po osnovu poreza i doprinosa se uplaćuje na račun Objedinjene naplate poreza po odbitku , sa pozivom na broj odobrenja koji dodeljuje Poreska uprava (BOP), nakon uspešnog podnošenja poreske prijave. Dostavljanje RFPIO prijave o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje nadležnoj filijali RFPIO Kada se plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu ugovorene naknade, stambena zajednica je dužna da u roku od tri dana od uplate doprinosa dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici RFPIO prijavu o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade (obrazac M-UN). Naime, licima koja obavljaju poslove po osnovu ugovora kod kojih se za izvršen posao ostvaruje ugovorena naknada, a nisu osigurani po drugom osnovu u staž osiguranja računa se vreme za koje je ostvarena naknada i na koju je plaćen doprinos. U ovom slučaju, staž osiguranja se računa tako što se iznos ugovorene naknade na koji se plaća porez obračunat u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, deli sa najnižom mesečnom osnovicom za plaćanje doprinosakoja važi u momentu uplate doprinosa i na taj način, prema broju ostvarenih najnižih osnovica utvrđuje se i broj meseci staža osiguranja, s tim što staž osiguranika ostvaren po ovom osnovu u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 12 meseci. Za razliku od lica koja po osnovu ugovora stiču svojstvo osiguranika samostalne delatnosti, osiguranicima (osigurani po osnovu radnog odnosa, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti) koji obavljaju ugovorene poslove, iznos ugovorene naknade se pridodaje tj. sabira sa zaradom odnosno sa osnovicom i služiće za izračunavanje godišnjeg ličnog koeficijenta prilikom ostvarivanja prava na penziju.

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014) На основу члана 41. став 13. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон,

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom

Више

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o doprinosima za obavezno socijalno

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno P R A V I L N I K O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE

Више

Microsoft Word Sajt lat.doc

Microsoft Word Sajt lat.doc Tabela 1 25.01.2019. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2018 / isti mesec 2017 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Више

Microsoft Word - примјер

Microsoft Word - примјер ПОПУЊАВАЊЕ ГОДИШЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА 04. годину, обрасци 004 и 005. Примјер. Физичко лице, Петар Петровић је у 04. години по основу запослења код послодавца А остварило нето плату у износу од 4.440,00

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Борачки додатак је право на додатак уз зараду остварену

Више

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, бр. 34/03, 64/04 УС, 84/04 др. закон, 85/05, 101/05

Више

Microsoft PowerPoint - Gda Dragana Kalinovic, direktor Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.pptx

Microsoft PowerPoint - Gda Dragana Kalinovic, direktor Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.pptx PANEL 4: REFORMA JAVNOG SEKTORA PENZIJSKI SISTEM KONTINUIRANI PROCES PROMENA Dragana Kalinović, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Način funkcionisanja RF PIO Fond je organizacija

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Poreska praksa

Poreska praksa Poreska praksa za oktobar 2016. godine Mišljenja PDV... 2 Porez na dohodak fizičkih lica..... 7 Porez na dobit pravnih lica... 9 Ostalo (drugi propisi)..... 10 1 POREZ NA DODATU VRIJEDNOST Broj: 03/2-16170/2-16

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji a Bar-Boljare Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 3/2015, 13/2015, 31/2015 i 37/2016.

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5 1 Na osnovu člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09) i člana 17. stav 3. tačka 7. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS, Skupština Organizacije,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1 Ovim zakonom ureċuju se vrste, sadrţaj i naĉin

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU Tekst propisa preuzet iz pravne baze Paragraf

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU Tekst propisa preuzet iz pravne baze Paragraf PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU Tekst propisa preuzet iz pravne baze Paragraf Lex ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 38/2018 i 20/2019)

Више

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR 2015. GODINE: -Ukupno za Republiku Srbiju 58.992,00 dinara -Za privredu Republike Srbije.Od januara 2011. godine

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО, НОВИ САД Број: 400-2526/2018-06 Београд, 08. мај 2019. године САДРЖАЈ:

Више

NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA GODINU KNJIGOVODSTVENI TRETMAN KAPITALNOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA TRET

NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA GODINU KNJIGOVODSTVENI TRETMAN KAPITALNOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA TRET NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU KNJIGOVODSTVENI TRETMAN KAPITALNOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA TRETMAN DONACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ODGOVORI

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima Na osnovu člana 58. alineja 7. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske prečišćeni tekst ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne Skupštine Republike Srpske, na

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/

пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/ пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 др. закон,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Marka Marulića br. 1, 76100, Brčko distrikt BiH Марка Марулића бр. 1, 76100, Брчко дистрикт БиХ

Marka Marulića br. 1, 76100, Brčko distrikt BiH Марка Марулића бр. 1, 76100, Брчко дистрикт БиХ ПРИJAВA ЗA УЧEШЋE НA JAВНOM ПOЗИВУ пoслoдaвцимa зa зaпoшљaвaњe нeзaпoслeних лицa из кaтeгoриje тeжe зaпoшљивих (лицa стaриje живoтнe дoби, лицa сa инвaлидитeтoм, млaди дo 35 гoдинa стaрoсти) сa aктивнe

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Microsoft Word - misljenjeMF_sistemi_tehnicke_zastite.doc

Microsoft Word - misljenjeMF_sistemi_tehnicke_zastite.doc AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI

Више

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољопривредну производњу 10 Утврђивање испуњености услова

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Члан 1. У Закону о порезу на доходак грађана ( Службени гласник РС, бр. 24/01, 80/0

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Члан 1. У Закону о порезу на доходак грађана ( Службени гласник РС, бр. 24/01, 80/0 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Члан 1. У Закону о порезу на доходак грађана ( Службени гласник РС, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка,

Више

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br.08 7534/1 Bijelo Polje, 03.09.2019. godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAVNIH PRIHODA Na osnovu čl.11 Zakona o slobodnom pristupu

Више

Izmena seta poreskih propisa

Izmena seta poreskih propisa Računovodstvena kuća Unija XS d.o.o. Koraci osnivanja tehnološke preduzetničke firme Predavač: Miloš Praštalo Business Unit Manager, Računovođa (Računovodstvena kuća Unija XS d.o.o.) 3 Uopšteno o preduzetnicima

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

ZAKON

ZAKON Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje. Član 2 Ovim zakonom uređuje se obavezno

Више

Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava

Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, као и промена и одјава 1. ДАТУМ ПОЧЕТКА ОСИГУРАЊА Као датум почетка осигурања уписује се датум стицања својства

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће поступак и начин покретања поступка Порески обвезник,

Више

Microsoft PowerPoint RADNO PRAVO

Microsoft PowerPoint RADNO PRAVO Radno pravo Obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence stečajnog upravnika Beograd, jun 2005. www.cesmecon.com Pravni izvori Zakon o radu (Sl. glasnik RS br. 24/05) Zakon o zapošljavanju i

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Microsoft Word - misljenjeMF_mini_hidroelektrana.doc

Microsoft Word - misljenjeMF_mini_hidroelektrana.doc AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Закон о евиденцијама у области рада Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 46/96. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/ Види: чл. 8

Закон о евиденцијама у области рада Закон је објављен у Службеном листу СРЈ, бр. 46/96. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/ Види: чл. 8 Закон о евиденцијама у области рада Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 46/96. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/2003-1. Види: чл. 81. Закона - РС, 101/2005-28. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

Град Ниш - Градска управа Секретаријат за планирање и изградњу САДРЖАЈ 1 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКО

Град Ниш - Градска управа Секретаријат за планирање и изградњу САДРЖАЈ 1 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКО Град Ниш - Градска управа Секретаријат за планирање и изградњу САДРЖАЈ 1 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛ.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија Основна школа Змај Јова Јовановић Мештровићева бр. 19, 11000 Београд Датум 01.03.2019. год. Дл. број: 5/34 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем

Више

TAXNewsletter_mart2019_SRB

TAXNewsletter_mart2019_SRB Teme ovih vesti su sledeće: 1. Godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu... 1 2. Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu... 2 3. Važeće kamatne stope

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. lis

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor:   ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA (Sl. lis Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Молим да региструјете

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Osnovice za obračun doprinosa za Milivoj Friganović, mag. oec. Ministar financija za svako obračunsko razdoblje kalendarsku godinu Naredbom obja

Osnovice za obračun doprinosa za Milivoj Friganović, mag. oec. Ministar financija za svako obračunsko razdoblje kalendarsku godinu Naredbom obja Osnovice za obračun a za 2015. Ministar financija za svako obračunsko razdoblje kalendarsku godinu Naredbom objavljuje iznose osnovica za obračun a (koje su propisane kao umnožak iznosa prosječne plaće

Више

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији

Више

УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цен

УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цен УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињене процедуре у Министарству

Више

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ, НОВИ САД Број: 400-2527/2018-06 Београд, 26. март 2019. године САДРЖАЈ: 1.УВОД...2

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од 08.12. 2018. године, објављен је Закон о улагањима (у даљем тексту: Закон) који

Више

УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цен

УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цен УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињене процедуре у Министарству

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

Microsoft Word - KorisnickoUputstvoPoreskaUverenja-v.1.2

Microsoft Word - KorisnickoUputstvoPoreskaUverenja-v.1.2 КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВA ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА О ИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПРЕКО ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ Ово корисничко упутство намењено је пореским обвезницима који

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUBOTICA-TRANS ZA 2014.GODINU ОSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на осн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на осн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају

Више

STARTUJ LEGALNO Vodič kroz poresko oslobođenje početnika u poslovanju FEBRUAR 2019.

STARTUJ LEGALNO Vodič kroz poresko oslobođenje početnika u poslovanju FEBRUAR 2019. STARTUJ LEGALNO Vodič kroz poresko oslobođenje početnika u poslovanju FEBRUAR 2019. NALED 2019. Ovaj dokument je pripremio stručni tim Izvršne kancelarije NALED-a, uz podršku projekta Reforma javnih finansija

Више

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010,

Више

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Član 1. U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ( Službene novine FBiH, 30/97, 7/02, 70/08 i

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Član 1. U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ( Službene novine FBiH, 30/97, 7/02, 70/08 i ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Član 1. U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ( Službene novine FBiH, 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) u članu 56. broj 42 zamijenjuje se sa brojem

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Službe za zajedničke poslove DANILOVGRAD, novembar, godine

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Službe za zajedničke poslove DANILOVGRAD, novembar, godine O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Službe za zajedničke poslove DANILOVGRAD, novembar, 2014. godine Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

Каталог врсте прихода ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 1. ПРИХОДИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 1.1. ЗАРАДА ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода Зара

Каталог врсте прихода ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 1. ПРИХОДИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 1.1. ЗАРАДА ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода Зара Каталог врсте прихода 1. ПРИХОДИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 1.1. ЗАРАДА Зарада без олакшице и бенефицираног стажа Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона о порезу на доходак

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД Дунавска 35. www.arhivvojvodine.org.rs БРОЈ: I 404-119/6-15 ДАНА:03. јул 2015. На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним

Више