STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a"

Транскрипт

1 STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping agencija) osnovana je godine Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05), a nastavila je rad na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu iz godine ("Službeni glasnik RS", broj 111/14). Član 2 Antidoping agencija je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim statutom. Antidoping agencija posluje kao ustanova. Član 3 Naziv Antidoping agencije jeste: "Antidoping agencija Republike Srbije". Antidoping agencija, u poslovanju sa inostranstvom, pored naziva na srpskom jeziku, može da upotrebljava i naziv na engleskom jeziku "Anti-Doping Agency of Serbia". Član 4 Sedište Antidoping agencije je u Beogradu, Trg Republike 3. Član 5 U označavanju Antidoping agencije koristi se skraćenica: ADAS. Antidoping agencija ima svoj grafički logo i jedinstvene druge znake u različitim formama. Izgled grafičkog loga i znaka iz stava 2. ovog člana određuje Upravni odbor Antidoping agencije. Antidoping agencija ima pečat i štambilj. Član 6

2 Pečat Antidoping agencije ima oblik kruga prečnika 32 mm u čijoj sredini je grb Republike Srbije. Pečat Antidoping agencije sadrži tekst: "Republika Srbija, Antidoping agencija Republike Srbije - Beograd". Tekst pečata Antidoping agencije ispisuje se na srpskom jeziku ćiriličkim pismom. Antidoping agencija može imati i druge pečate različitih oblika i formi. Broj pečata, vrsta, veličina, sadržaj, čuvanje i način njihove upotrebe, kao i rukovanje pečatima Antidoping agencije uređuje se posebnom odlukom direktora Antidoping agencije. Član 7 Štambilj Antidoping agencije je pravougaonog oblika, dimenzija 60 x 30 mm i sadrži tekst: "Antidoping agencija Republike Srbije" i rubrike za upis datuma prijema i broj pod kojim se akt zavodi. Tekst štambilja ispisuje se na srpskom jeziku ćiriličkim pismom. Član 8 Za upotrebu pečata odgovoran je direktor Antidoping agencije, odnosno lice koje on odredi. II DELATNOST ANTIDOPING AGENCIJE Član 9 Antidoping agencija obavlja sledeće poslove, u skladu sa članom 4, članom 7. stav 1, članom 8, članom 9. stav 1, članom 10. st. 5. i 6, članom 13. stav 1, čl. 15, 21, 22, 26, 32. i 34. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu: 1) vrši radnje obrade ličnih podataka sportista i drugih lica u nadležnosti ovlašćene antidoping organizacije koji su neophodni za sprovođenje doping kontrole, odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu i sankcionisanje sportiste i drugog lica zbog povrede antidoping pravila u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu; 2) uređuje, određuje, organizuje i sprovodi doping kontrolu na sportskim takmičenjima i izvan sportskih takmičenja, osim one koju sprovodi nadležni međunarodni sportski savez na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici Srbiji; 3) imenuje stručna lica ovlašćena za obavljanje doping kontrole (kontrolore), ustanovljava i izdaje im legitimacije i brine se o njihovom stalnom stručnom osposobljavanju i usavršavanju; 4) određuje organizacije u kojima će se obaviti analiza doping uzoraka sportista, odnosno životinja koje učestvuju na takmičenjima;

3 5) utvrđuje odgovornost lica koje je učinilo povredu antidoping pravila, u slučaju da nadležna sportska asocijacija ne izrekne mere i odlučuje po žalbi na meru koju je izrekla nacionalna sportska asocijacija, osim ako u skladu sa zakonom nije određena, odnosno ugovorena nadležnost međunarodne sportske arbitraže za odlučivanje po žalbi; uređuje postupak u kojem izriče mere u skladu sa Zakonom, Svetskim antidoping kodeksom i međunarodnim standardima za doping kontrolu odobrenim od strane Svetske antidoping agencije i odlučuje po žalbama; 6) utvrđuje sastav nacionalne registrovane test grupe; 7) utvrđuje pravila za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu; 8) preduzima mere za smanjenje dopinga u sportu i njegovo dugoročno otklanjanje; 9) objašnjava šta se pod određenim pojmom vezanim za problem dopinga u sportu podrazumeva; 10) stara se o obezbeđenju potrebne opreme za analizu doping uzoraka i potrebnih sredstava za doping kontrolu; 11) ostvaruje uvid u organizovanje i sprovođenje doping kontrole na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici Srbiji; 12) utvrđuje godišnji plan doping kontrole koju sprovodi; 13) izdaje službeni bilten; 14) ostvaruje međunarodnu stručnu saradnju na pitanjima koja su vezana za sprečavanje dopinga u sportu i zaključuje sporazume o testiranju; 15) ostvaruje saradnju sa zainteresovanim nadležnim državnim organima i organizacijama u oblasti sporta u vezi sa sprečavanjem dopinga u sportu i oštećenjem zdravlja sportista upotrebom dopinga; 16) organizuje obrazovne i druge kampanje protiv dopinga u sportu; 17) informiše javnost o aktivnostima koje se preduzimaju protiv dopinga u sportu, uključujući i organizovanje internet prezentacije (sajta) na kojoj se objavljuju opšta akta i odluke organa Antidoping agencije, kao i odluke zbog povrede antidoping pravila, sa prevodom na srpski jezik, nadležnih međunarodnih antidoping organizacija koje se odnose na državljane Republike Srbije; 18) daje preporuke i savete za preduzimanje mera od strane državnih organa i organizacija u oblasti sporta u cilju sprečavanja dopinga u sportu; 19) organizuje istraživanja, savetovanja, seminare, okrugle stolove i izdaje publikacije o pitanjima vezanim za borbu protiv dopinga u sportu; 20) prati i prikuplja informacije u vezi sa zakonskim i drugim merama koje se u drugim zemljama i međunarodnim organizacijama preduzimaju u borbi protiv dopinga u sportu;

4 21) prati i prikuplja informacije o merama koje državni organi i organizacije u oblasti sporta preduzimaju u borbi protiv dopinga u sportu; 22) utvrđuje izgled markice sa znakom "DOPING FREE" koji se stavlja na testirane proizvode koji sadrže dodatke za ishranu i postupak za izdavanje markice, kao povereni posao; 23) utvrđuje Listu zabranjenih doping sredstava, kao povereni posao; 24) obaveštava ministarstvo nadležno za poslove sporta o sprovedenoj doping kontroli najkasnije tri dana posle njenog održavanja; 25) najmanje dva puta godišnje podnosi izveštaj o poslovanju ministarstvu nadležnom za poslove sporta; 26) obavlja druge poslove koji se odnose na borbu protiv dopinga u sportu, u skladu sa zakonom i ovim statutom. Pretežna delatnost Antidoping agencije, prema klasifikaciji delatnosti, jeste: ostale sportske delatnosti. III IZVORI FINANSIRANJA Član 10 Sredstva za rad Antidoping agencije obezbeđuju se iz: 1. budžeta Republike Srbije; 2. donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica; 3. neposredno od korisnika; 4. prodajom proizvoda i usluga na tržištu; 5. kamata i dobiti na uložena sredstva; 6. drugih izvora u skladu sa zakonom. Član 11 Sredstva Antidoping agencije koriste se za namene predviđene programom rada i finansijskim planom Antidoping agencije, u skladu sa zakonom i ovim statutom. Uslovi i korišćenje sredstava Antidoping agencije utvrđuju se opštim aktom Antidoping agencije, u skladu sa zakonom i ovim statutom. Antidoping agencija odgovara za obaveze sredstvima kojima raspolaže.

5 Finansijsko poslovanje Antidoping agencije obuhvata sastavljanje finansijskog plana Antidoping agencije, praćenje ostvarivanja prihoda i izvršavanja rashoda, vođenje knjigovodstva i evidencija o finansijskom poslovanju i sredstvima Antidoping agencije i sastavljanje završnog računa Antidoping agencije. Finansijski plan Antidoping agencije donosi se za kalendarsku godinu, u skladu sa zakonom i ovim statutom. Finansijskim planom Antidoping agencije utvrđuju se prihodi i rashodi. Antidoping agencija posluje preko podračuna u okviru konsolidovanog računa trezora Republike Srbije i podračuna za posebne namene. IV ORGANI Član 12 Organi Antidoping agencije jesu: upravni odbor i direktor. Upravni odbor i direktor čine upravu Antidoping agencije. Organi iz stava 1. ovog člana imenuju se i razrešavaju pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i ovim statutom. Pri imenovanju članova organa Antidoping agencije vodi se računa o odgovarajućoj zastupljenosti žena i struka koje su od značaja za ostvarivanje nadležnosti organa Antidoping agencije. Član 13 Upravni odbor Antidoping agencije ima 15 članova, i to: 1) pet lica koja imenuje ministar nadležan za poslove sporta; 2) dva lica koje imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja; 3) četiri lica koja imenuje Olimpijski komitet Srbije; 4) tri lica koja imenuje Sportski savez Srbije; 5) jedno lice koje imenuje Vrhovni kasacioni sud Srbije. Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine. Mandat članova Upravnog odbora počinje da teče od momenta konstituisanja Upravnog odbora. Isto lice može biti ponovo imenovano u Upravni odbor.

6 Članovi upravnog odbora imenuju se isključivo iz reda vrhunskih sportista i istaknutih stručnjaka iz profesija koje su od značaja za sprečavanje dopinga u sportu (eksperti sportske medicine, eksperti za toksikologiju i farmakologiju, pravni eksperti za problem dopinga i sportskog prava, eksperti za kliničku biohemiju, eksperti za biomehaniku, vrhunski sportski stručnjaci). Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu troškova i naknadu za radno angažovanje na sednicama Upravnog odbora. Član 14 Članu Upravnog odbora prestaje dužnost pre isteka vremena na koje je imenovan podnošenjem ostavke ili razrešenjem. Član Upravnog odbora razrešava se ako više ne ispunjava uslove za imenovanje, ako je utvrđen njegov nesavestan rad i kršenje obaveza koje ima prema Zakonu o sprečavanju dopinga u sportu i ovom statutu ili ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim dužnosti člana Upravnog odbora. Ukoliko je član Upravnog odbora prevremeno razrešen, mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje koliko i mandat članova Upravnog odbora koji nisu razrešeni. O tome da li postoje razlozi za razrešenje člana Upravnog odbora odlučuje organ, odnosno organizacija koja ga je imenovala. Postupak u kome se utvrđuje postojanje razloga za razrešenje određenog člana Upravnog odbora vodi organ, odnosno organizacija koja ga je imenovala, na sopstvenu inicijativu ili na predlog Upravnog odbora. Organ, odnosno organizacija koja je imenovala člana Upravnog odbora donosi odluku o razrešenju pošto pruži priliku članu Upravnog odbora da se izjasni o postojanju razloga za razrešenje i pribavi mišljenje Upravnog odbora. Ostavka se podnosi organu, odnosno organizaciji koja je izvršila imenovanje i proizvodi dejstvo kad je taj organ, odnosno organizacija primi. Po prijemu ostavke, organ, odnosno organizacija kojoj je podneta ostavka donosi odluku kojom utvrđuje prestanak dužnosti člana Upravnog odbora. Upravni odbor: 1) donosi statut; 2) donosi program rada; Član 15 3) donosi godišnji program sprovođenja doping kontrole;

7 4) donosi finansijski plan; 5) donosi izveštaj o poslovanju; 6) donosi završni račun; 7) određuje organizacije u kojima će se sprovesti analiza doping uzoraka; 8) imenuje i razrešava stručna lica ovlašćena za obavljanje doping kontrole (doping kontrolore); 9) utvrđuje Listu zabranjenih doping sredstava za sportiste i Listu zabranjenih doping sredstava za životinje; 10) imenuje i razrešava predsednika i članove antidoping odbora; 11) utvrđuje visinu taksi za javne usluge doping kontrole, vođenja postupka utvrđivanja odgovornosti za povredu antidoping pravila i izdavanje markice za znakom "DOPING FREE", u skladu sa zakonom; 12) donosi opšte akte; 13) donosi poslovnik o radu; 14) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; 15) imenuje i razrešava direktora Antidoping agencije; 16) utvrđuje izgled legitimacije doping kontrolora i legitimacije drugih službenih lica Antidoping agencije; 17) odlučuje o priznavanju legitimacija doping kontrolora koje nije izdala Antidoping agencija; 18) imenuje i razrešava predsednika i članove Odbora za odobravanje terapeutskih izuzetaka; 19) odlučuje o raspodeli dobiti ostvarene poslovanjem Antidoping agencije; 20) odlučuje o zaključenju sporazuma o testiranju u okviru međunarodne saradnje vezane za sprečavanje dopinga u sportu; 21) utvrđuje objašnjenje šta se pod određenim pojmom vezanim za problem dopinga u sportu podrazumeva; 22) obrazuje, po potrebi, radna tela Upravnog odbora; 23) odlučuje o angažovanju drugih pravnih ili fizičkih lica za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti Antidoping agencije; 24) utvrđuje kriterijume za određivanje naknada članovima organa i imenovanim licima Antidoping agencije;

8 25) bira predsednika i dva potpredsednika Upravnog odbora, iz svog sastava; 26) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom. Član 17 Predsednik Upravnog odbora Antidoping agencije: 1. predstavlja Upravni odbor u okviru svojih nadležnosti; 2. saziva sednice Upravnog odbora i predsedava tim sednicama; 3. predlaže opšte akte koje donosi Upravni odbor; 4. predlaže imenovanje i razrešenje direktora Antidoping agencije, nakon konsultacija sa članovima Upravnog odbora; 5. predlaže imenovanje i razrešenje predsednika i članova Antidoping odbora, nakon konsultacija sa članovima Upravnog odbora i direktorom; 6. predlaže potpredsednike Upravnog odbora; 7. predlaže dnevni red za sednice Upravnog odbora; 8. pokreće raspravu o određenim pitanjima iz delokruga Upravnog odbora; 9. potpisuje akta koja donosi Upravni odbor; 10. stara se o primeni ovog statuta i drugih opštih akata Antidoping agencije; 11. prati sprovođenje odluka Upravnog odbora i podnosi izveštaj Upravnom odboru; 12. nadzire zakonitost rada direktora Antidoping agencije; 13. dostavlja ministru nadležnom za sport, na saglasnost, odluke utvrđene Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu; 14. prati mere koje državni organi i organizacije u oblasti sporta preduzimaju u borbi protiv dopinga u sportu; 15. obavlja i druge poslove određene ovim statutom i drugim opštim aktima Antidoping agencije. Predsednik Upravnog odbora bira se iz reda članova Upravnog odbora na predlog članova Upravnog odbora. Predsednik Upravnog odbora za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

9 U izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti predsednik Upravnog odbora ostvaruje saradnju sa organima i organizacijama koje imaju svoje predstavnike u Upravnom odboru. Predsednik Upravnog odbora ima pravo na naknadu troškova i naknadu za radno angažovanje u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti. Član 17 Potpredsednici Upravnog odbora biraju se tako da se, po pravilu, jedan potpredsednik bira iz reda medicinskih eksperata (potpredsednik za medicinske aspekte sprečavanja dopinga), a drugi potpredsednik iz reda članova Upravnog odbora koji predstavljaju vrhunski sport (potpredsednik za saradnju sa organizacijama u oblasti sporta). Predsednik Upravnog odbora u izvršavanju nadležnosti ostvaruje saradnju sa potpredsednicima Upravnog odbora. Predsednik Upravnog odbora određuje i poverava, u okvirima svojih nadležnosti, konkretna zaduženja potpredsednicima Upravnog odbora. Predsednika Upravnog odbora u njegovom odsustvu zamenjuje potpredsednik Upravnog odbora koga odredi predsednik. Potpredsednici Upravnog odbora imaju pravo na naknadu troškova i naknadu za radno angažovanje u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti. Član 18 Predsednik i potpredsednici Upravnog odbora i direktor Antidoping agencije održavaju periodične sastanke (Kolegijum Antidoping agencije) i koordiniraju aktivnosti Antidoping agencije između dve sednice Upravnog odbora. U hitnim slučajevima koji ne trpe odlaganje, a Upravni odbor se ne može blagovremeno sastati, predsednik, uz konsultacije sa direktorom i potpredsednicima Upravnog odbora, može doneti privremenu odluku iz nadležnosti Upravnog odbora, vezanu za sprečavanje dopinga u sportu, s tim da se ta odluka podnosi na saglasnost Upravnom odboru na prvoj narednoj sednici. Član 19 Upravni odbor Antidoping agencije radi i odlučuje na sednicama. Upravni odbor može da radi i odlučuje ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja članova. Upravni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora. Upravni odbor donosi zaključke (saopštenja, mišljenja, preporuke i sl.) većinom glasova prisutnih članova. Upravni odbor odlučuje javnim glasanjem.

10 Upravni odbor Antidoping agencije sastaje se najmanje dva puta godišnje, a obavezno se saziva kada to zahteva većina članova, ministar nadležan za poslove sporta, ministar nadležan za poslove zdravlja, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije ili predsednik Sportskog saveza Srbije. Upravni odbor se mora sazvati najkasnije u roku od tri nedelje od momenta podnošenja urednog zahteva za održavanje Upravnog odbora. Ako predsednik Upravnog odbora ne sazove sednicu Upravnog odbora na zahtev lica iz stava 6. ovog člana, nju mogu sazvati oni članovi Upravnog odbora, odnosno lica koja su tražila njeno sazivanje. Upravni odbor, odnosno predsednik Upravnog odbora može, pozvati bilo koju zainteresovanu organizaciju u oblasti sporta da ima svog posmatrača na jednoj ili više sednica. Član 20 Direktor Antidoping agencije imenuje se na period od četiri godine. Isto lice može biti ponovo imenovano za direktora. Za direktora Antidoping agencije može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu i koje ispunjava uslove koji su utvrđeni članom 24. stav 3. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu za članove Upravnog odbora. Član 21 Direktoru prestaje dužnost pre isteka vremena na koje je imenovan podnošenjem ostavke ili razrešenjem. Direktor se razrešava ako više ne ispunjava uslove za imenovanje, ako je utvrđen njegov nesavestan rad i kršenje obaveza koje ima prema Zakonu o sprečavanju dopinga u sportu i ovom statutu ili ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim dužnosti direktora. O tome da li postoje razlozi za razrešenje direktora odlučuje Upravni odbor. Postupak u kome se utvrđuje postojanje razloga za razrešenje direktora vodi Upravni odbor, na predlog predsednika Upravnog odbora ili najmanje tri člana Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluku o razrešenju pošto pruži priliku direktoru da se izjasni o postojanju razloga za razrešenje. Ostavka se podnosi Upravnom odboru i proizvodi dejstvo kad je Upravni odbor primi. Po prijemu ostavke, Upravni odbor donosi odluku kojom utvrđuje prestanak dužnosti direktora. Upravni odbor može udaljiti sa dužnosti direktora protiv koga je pokrenut postupak za razrešenje, do donošenja odluke o razrešenju.

11 Ovlašćenja direktora koji je udaljen sa dužnosti ili je podneo ostavku preuzima predsednik Upravnog odbora, do imenovanja novog direktora ili vršioca dužnosti direktora. Ako direktoru dužnost prestane pre vremena na koje je imenovan, Upravni odbor imenuje vršioca dužnosti direktora na predlog predsednika Upravnog odbora, najduže na šest meseci. Direktor Antidoping agencije: 1. zastupa Antidoping agenciju; Član organizuje i rukovodi radom Antidoping agencije; 3. izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje; 4. stara se o zakonitosti rada Antidoping agencije i odgovara za zakonitost rada; 5. određuje sprovođenje doping kontrole na takmičenjima i izvan takmičenja; 6. organizuje i obezbeđuje sprovođenje doping kontrole; 7. izdaje legitimacije doping kontrolorima i drugim službenim licima Antidoping agencije; 8. predlaže organizacije u kojima će se obaviti analiza doping uzoraka sportista; 9. vrši naredbodavne funkcije za izvršavanje finansijskog plana Antidoping agencije; 10. organizuje, u saradnji sa predsednikom Upravnog odbora, pripremu akata koje donosi Upravni odbor; 11. učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava glasa; 12. stara se i odgovara za zakonitost rada Antidoping agencije i korišćenje i raspolaganje sredstvima Antidoping agencije; 13. predlaže godišnji finansijski plan; 14. sastavlja godišnji izveštaj o poslovanju; 15. predlaže godišnji program rada Antidoping agencije; 16. predlaže godišnji program sprovođenja doping kontrole; 17. stara se o izvršavanju planova i ugovornih obaveza Antidoping agencije, preduzima mere za njihovo izvršavanje;

12 18. odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom; 19. odlučuje o pojedinačnim nabavkama osnovnih sredstava i za druge namene, u skladu sa zakonom, planom nabavki i finansijskim planom Antidoping agencije, u okviru ovlašćenja koja mu odredi Upravni odbor; 20. imenuje rukovodioce programa i projekata Antidoping agencije i odlučuje, na njihov predlog, o angažovanju na programima i projektima lica izvan Antidoping agencije; 21. odlučuje o obrazovanju saveta, odnosno angažovanju savetnika za određena stručna pitanja; 22. utvrđuje, u okvirima finansijskog plana, visinu naknada koje pripadaju, u skladu sa ovim statutom i opštim aktima Antidoping agencije, članovima organa i licima angažovanim na obavljanju poslova Antidoping agencije, a koja nisu zaposlena u Antidoping agenciji; 23. predlaže imenovanje i razrešenje doping kontrolora; 24. predlaže imenovanje i razrešenje članova Odbora za odobravanje terapeutskih izuzetaka; 25. predlaže Upravnom odboru usvajanje objašnjenja šta se pod određenim pojmom vezanim za problem dopinga u sportu podrazumeva; 26. uređuje Službeni bilten Antidoping agencije, publikacije koje izdaje Antidoping agencija i internet stranicu Antidoping agencije; 27. organizuje, u saradnji sa predsednikom Upravnog odbora, ostvarivanje uvida u organizovanje i sprovođenje doping kontrole na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici; 28. preduzima mere, u saradnji sa predsednikom Upravnog odbora, na ostvarivanju saradnje sa zainteresovanim vladinim i nevladinim organizacijama u oblasti sporta na sprečavanju dopinga u sportu i oštećenjem zdravlja sportista; 29. stara se o obezbeđivanju uslova za rad drugih organa i tela Antidoping agencije; 30. stara se o vođenju zapisnika sa sednica organa Antidoping agencije; 31. odlučuje, na zahtev sportskog inspektora, o vanrednom sprovođenju doping kontrole; 32. odlučuje o vanrednom organizovanju i sprovođenju doping kontrole, na obrazloženi predlog sportiste ili nadležnog sportskog saveza; 33. preduzima mere, u saradnji sa predsednikom Upravnog odbora, na uspostavljanju međunarodne saradnje na pitanjima koja su vezana za sprečavanje dopinga u sportu i predlaže zaključenje sporazuma o testiranju;

13 34. obaveštava ministarstvo nadležno za sport o nepreduzimanju propisanih mera od strane nadležnog nacionalnog sportskog saveza; 35. odlučuje o organizovanju istraživanja, savetovanja, seminara, okruglih stolova, obrazovnih i drugih kampanja i izdavanju publikacija o pitanjima vezanim za borbu protiv dopinga u sportu, u okvirima utvrđenim godišnjim programom rada i finansijskim planom Antidoping agencije i određuje učesnike i sa njima zaključuje ugovor o angažovanju; 36. dostavlja ministarstvu nadležnom za sport predloge programa za ostvarivanje opšteg interesa u oblasti sporta i izveštaje o ostvarivanju programa ili delova programa i korišćenju sredstava budžeta Republike; 37. dostavlja ministarstvu nadležnom za sport obaveštenja utvrđena Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i izveštaj o radu Antidoping agencije; 38. informiše javnost o aktivnostima koje se preduzimaju protiv dopinga u sportu; 39. prati i prikuplja informacije u vezi sa zakonskim i drugim merama koje se u drugim zemljama i međunarodnim organizacijama preduzimaju u borbi protiv dopinga u sportu, kao i informacije o merama koje državni organi i organizacije u oblasti sporta preduzimaju u borbi protiv dopinga u sportu; 40. predlaže izgled znaka "DOPING FREE"; 41. odlučuje o pitanjima vezanim za delatnost Antidoping agencije koji nisu na osnovu zakona, Statuta i opštih akata Antidoping agencije izričito u nadležnosti drugih organa Antidoping agencije; 42. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima Antidoping agencije. Član 23 Ako direktor Antidoping agencije smatra da je opšti akt Antidoping agencije suprotan zakonu i drugim propisima dužan je da o tome obavesti Upravni odbor. Ako Upravni odbor ne uskladi opšti akt u roku od 60 dana od dana obaveštenja o njegovoj nezakonitosti, direktor je dužan da pokrene postupak za ocenu zakonitosti. Član 24 Antidoping odbor ima predsednika i osam članova koji se imenuju na period od četiri godine. Isto lice može biti ponovo imenovano za člana Antidoping odbora. Na prestanak dužnosti člana Antidoping odbora shodno se primenjuju odredbe člana 14. ovog statuta.

14 Članovi Antidoping odbora imaju pravo na naknadu troškova i pravo na naknadu za radno angažovanje u radu Veća za antidoping prekršaje. Član 25 Antidoping odbor odlučuje, u pojedinačnim slučajevima, preko Veća za antidoping prekršaje (prvostepenog i žalbenog), sastavljenog od tri člana. Članove Veća iz stava 1. ovog člana imenuje predsednik Antidoping odbora. Za predsednika Prvostepenog i Žalbenog veća imenuje se član Antidoping odbora koji ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (master - akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine. Članovi Antidoping odbora koji su na bilo koji način učestvovali u donošenju prvostepene odluke o odgovornosti za povredu antidoping pravila ne mogu učestvovati u radu žalbenog Veća za antidoping prekršaje. Antidoping odbor: Član utvrđuje odgovornost za povredu antidoping pravila u slučaju da nadležni nacionalni sportski savez ne izrekne mere za povredu antidoping pravila u roku od četiri meseca od podnošenja prijave za učinjenu povredu antidoping pravila; 2. odlučuje po žalbama na meru koju je izrekao nadležni nacionalni sportski savez osim ako u skladu sa zakonom nije određena, odnosno ugovorena nadležnost međunarodne sportske arbitraže za odlučivanje po žalbi. Antidoping odbor nezavisan je u donošenju odluka od drugih organa Antidoping agencije, a njegovi članovi moraju biti istaknuti stručnjaci a njegovi članovi moraju biti istaknuti stručnjaci u oblastima iz člana 24. stav 3. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Član 27 Antidoping odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Antidoping odbora. Veće za antidoping prekršaje odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Veća. Član 28 Rad Antidoping odbora i Veća za antidoping prekršaje bliže se uređuje Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i pravilnikom o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila. Član 29

15 Članovi organa i direktor Antidoping agencije imenuju se najkasnije 15 dana pre isteka njihovog mandata. Predsednik Upravnog odbora dužan je da blagovremeno pokrene postupak imenovanja članova Upravnog odbora, Antidoping odbora i direktora Antidoping agencije. Članovi Antidoping odbora koji su u trenutku isteka vremena na koje su imenovani angažovani u radu određenog Veća za antidoping prekršaje zadržavaju položaj člana Antidoping odbora do donošenja odluke Veća u konkretnom postupku (sporu). Ukoliko direktor Antidoping agencije ne bude blagovremeno imenovan, Upravni odbor Antidoping agencije imenuje, na predlog predsednika Upravnog odbora, vršioca dužnosti direktora, na period koji ne može biti duži od šest meseci. V NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA Član 30 Antidoping agencija je organizovana jedinstveno za teritoriju Republike Srbije. Član 31 Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležnosti Antidoping agencija može angažovati druga pravna ili fizička lica, domaća ili strana. Kad Antidoping agencija za obavljanje pojedinih stručnih poslova angažuje lice iz stava 1. ovog člana, njihova međusobna prava i obaveze uređuju se ugovorom. Član 32 Antidoping agencija sarađuje sa sportistima, sportskim organizacijama, savezima i drugim organizacijama u oblasti sporta, u zemlji i inostranstvu. Član 33 Antidoping agencija obavlja istraživačko razvojne poslove preko zaposlenih u Antidoping agenciji koji ispunjavaju, u skladu sa zakonom, uslove za bavljenje istraživačko razvojnim radom, i angažovanjem na projektima i programima lica izvan Antidoping agencije koja imaju odgovarajuće naučno, odnosno istraživačko zvanje, u skladu sa zakonom. Član 34 Antidoping agencija poslove iz člana 21. stav 1. tačka 15), i člana 22. stav 1. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu obavlja kao poverene poslove. Član 35

16 Antidoping agencija sprovodi doping kontrolu preko ovlašćenih i kvalifikovanih kontrolora, odnosno od strane lica koja poseduju legitimaciju izdatu od strane Antidoping agencije ili koju je Antidoping agencija priznala kao ekvivalentnu. Za doping kontrolora može biti imenovano samo lice sa odgovarajućim medicinskim obrazovanjem. Za doping kontrolore imenuje se odgovarajući broj žena. Doping kontrolori imaju pravo na naknadu troškova i na novčanu naknadu za radno angažovanje i obavljanje poslova doping kontrole. Na prestanak dužnosti doping kontrolora shodno se primenjuje član 14. ovog statuta. Član 36 Imenovani doping kontrolori obrazuju Odbor za doping kontrolu Antidoping agencije. Predsednika Odbora za doping kontrolu imenuje direktor Antidoping agencije, u saradnji sa predsednikom Upravnog odbora. Odbor za doping kontrolu razmatra pitanja vezana sa organizovanje i sprovođenje doping kontrole i daje predloge nadležnim organima Antidoping agencije za donošenje akata i preduzimanje mera iz njihove nadležnosti. Odbor za doping kontrolu daje predloge Upravnom odboru i direktoru Antidoping agencije u vezi stručnog osposobljavanja i usavršavanja doping kontrolora. Član 37 Antidoping agencija odobrava izuzetke za terapeutsku upotrebu preko Odbora za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu. Odbor za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu ima 3 članova koji se imenuju na period od dve godine. Za člana Odbora za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu može biti imenovan samo odgovarajući lekar. Članovi Odbora iz stava 1. ovog člana imaju pravo na naknadu troškova i naknadu za radno angažovanje na sednicama Odbora. Na prestanak dužnosti članova Odbora za odobravanje terapeutskih izuzetaka shodno se primenjuje član 14. ovog statuta. VI ZASTUPANJE ANTIDOPING AGENCIJE Član 38

17 U pravnom prometu Antidoping agenciju zastupa direktor, bez ograničenja. U slučaju sprečenosti direktora, zamenjuje ga lice koje on odredi. Član 39 Direktor može, posebnim punomoćjem, određene poslove iz svoje nadležnosti, preneti na druge stručne radnike u Antidoping agenciji. Član 40 Antidoping agenciju potpisuje direktor ili lice koje on ovlasti. VII PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH Član 41 Stručne i administrativno-stručne poslove za potrebe Antidoping agencije obavljaju zaposleni u Antidoping agenciji, koji imaju sva prava, dužnosti i obaveze u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi. Član 42 Položaj zaposlenih u Antidoping agenciji reguliše se u skladu sa važećim propisima o radnim odnosima i drugim zakonima i podzakonskim aktima. Zaposleni u Antidoping agenciji dužni su da se uključe u programe kontinuiranog stručnog usavršavanja u oblasti sprečavanja dopinga u sportu koje organizuje Antidoping agencija ili druga lica. VIII OPŠTI AKTI Član 43 Opšti akti Antidoping agencije su: statut, pravilnik i drugi akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja. Izmene i dopune opštih akata vrše se na način propisan za njihovo donošenje. Statut i opšti akti Antidoping agencije kojima se uređuje lista zabranjenih doping sredstava iz člana 22. stav 1. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i uređuje postupak izdavanja markice iz člana 21. stav 1. tačka 15) Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije", bez naknade. Drugi opšti akti objavljuju se u "Službenom biltenu" Antidoping agencije. IX JAVNOST RADA

18 Član 44 Rad Antidoping agencije je javan. Javnost rada ostvaruje se davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, javnošću rada Upravnog odbora Antidoping agencije, kao i podnošenjem izveštaja o radu i objavljivanjem opštih akata i programa rada Antidoping agencije. X POSLOVNA TAJNA Član 45 Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu štetilo ugledu i interesima Antidoping agencije i licima sa kojima Antidoping agencija sarađuje. Opštim aktom, utvrđuju se isprave i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom. Članovi organa Antidoping agencije i druga imenovana lica od strane Antidoping agencije dužni su da čuvaju poslovnu tajnu. XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Član 46 Poslovi Antidoping agencije vrše se na način na koji se ne ugrožava životna sredina. Mere i sredstva neophodna za zaštitu životne sredine utvrđuju se opštim aktom. XII SARADNJA SA SINDIKATOM Član 47 Antidoping agencija sarađuje sa organizacijom sindikata, u skladu sa zakonom. XIII PRESTANAK ANTIDOPING AGENCIJE Član 48 Antidoping agencija može prestati likvidacijom, stečajem, statusnom promenom i odlukom osnivača. XIV IZMENE STATUTA Član 49 Izmene i dopune Statuta vrše se u postupku i na način koji je propisan za njegovo donošenje.

19 XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 50 Organi i radna tela Antidoping agencije nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su imenovani. Olimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije imenovaće po još jednog člana Upravnog odbora Antidoping agencije, sa mandatom do isteka mandata i ostalim članovima Upravnog odbora. Član 51 Ovaj statut stupa na snagu po dobijanju saglasnosti ministra nadležnog za sport, osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Antidoping agencije ("Službeni glasnik RS", br. 20/06 i 30/14).

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА  СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, Капетан Мишина број 6а С Т А Т У Т УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, мај 2010. године С А Д Р Ж А Ј I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1 PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /17 Podgorica, 2017. godine POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom bliže se uređuju pravila i načina rada

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

Na osnovu i čl

Na osnovu i čl JAVNA USTANOVA NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" S T A T U T NACIONALNE BIBLIOTEKE CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" Cetinje, april 2012. godine Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 1 Zakona o kulturi

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Специјална болница за рехабилитацију

Специјална  болница  за  рехабилитацију Специјална болница за рехабилитацију Ивањица С Т А Т У Т Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица Ивањица, jун 2006.године На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона o здравственој заштити ( «Службени

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu C

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u Sl. listu RCG, br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, Sl. listu C Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu Crne Gore", br. 4 od 17. januara 2008, 21/09, 45/10,

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011 Ekološki pokret Environmental movement STATUT Januar 2011 Na osnovu člana 11. Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List RCG br. 27/99) Skupština Ekološkog pokreta,,ozon na svojoj sjednici od 29. 01.

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018 06-01 Број: 06-5537/4-2018 На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној 12.12.2018.

Више

Pravilnik ZK

Pravilnik ZK ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦE КЛУБОВА ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР Нови Сад, 16.07.2018. године На основу чл. 38 и 44 Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Заједнице

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Odluka o zastitiniku gradjana

Odluka o zastitiniku gradjana ( Службени лист града Београда, бр. 34/09 и 41/09-испр.) ОДЛУКА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА И - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1 Овом одлуком уређују се надлежност и овлашћења, начин поступања, избор

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

U skladu sa odredbama čl

U skladu sa odredbama čl U skladu sa odredbama čl. 578. i 580. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014-dr. zakon) člana 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima ( Sl. Glasnik RS br. 51/09), na osnivačkoj

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka (u daljem tekstu: veštak), postupak upisa

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Ф

Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Ф Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Филозофског факултета од 17.02.2010. године; 2. Измене

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Na osnovu čl. 163-166., a u vezi sa samostalnim članom 18. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US,

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Zakon o pecatima organa i institucija RS

Zakon o pecatima organa i institucija RS ZAKON O PEČATIMA ORGANA I INSTITUCIJA REPUBLIKE SRPSKE 1 ( Službeni glasnik RS, br. 54/19) Član 1. Ovim zakonom uređuju se namjena, sadržaj, oblik, čuvanje, upotreba i izrada pečata koje u vršenju poslova

Више

На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Слу

На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Слу На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Службени лист општине Кула" бр. 7/13), Oпштинско веће

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул 2010. године На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

Microsoft Word Lat.DOC

Microsoft Word Lat.DOC Z A K O N O VLADI I. UVODNE ODREDBE Položaj Vlade lan 1. Izvršna vlast u Republici Srbiji pripada Vladi. Voenje politike i izvršavanje zakona lan 2. skupštine. Vlada vodi politiku Republike Srbije u okviru

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacij

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA (Sl. glasnik RS, br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacij ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Agencije za osiguranje depozita

Више

Статут

Статут ДОКУМЕНТ: NAVS BSDC P001 ВЕРЗИЈА: V4.0 ДАТУМ: 06.04.2017. Страна 1 од 19 С т а т у т NAVS BSDC P001 Корисник Јавни Интерни Управни одбор Едукативни одбор Дисциплинска комисија Испитна комисија Историја

Више

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA Удружење актуара Србије ул. Булевар деспота Стефана 68(бившa Улица 29. Новембра), 11 000 Београд Статут Удружења актуара Србије (Пречишћен текст) Београд, 2005 Према одредбама чланова 21. и 30. Закона

Више

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc На основу чл. 10,11. и 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр. 51/09), на оснивачкој Скупштини одржаној 3.септембра 2011. године, усвојен је следећи С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА КОМПАНИЈА ЗА ПРЕРАДУ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXIV ЗРЕЊАНИН 12.ОКТОБАР 2015. БРОЈ: 25 140 На основу члана 51 став 3 Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 18/15 пречишћен

Више

Sluzbeni glasnik 2.indd

Sluzbeni glasnik 2.indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLI Број 2 ПОЖАРЕВАЦ 20.02.2009. 1 На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним заједницама ( Службени гласник града Пожаревца, бр. 4/08) и на основу члана 27. става

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожега у Пожеги, на седници одржаној дана 28.02.2018.године,

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/ На основу чл. 162 166, а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС,

Више

Статут

Статут ДОКУМЕНТ: NAVS BSDC P001 ВЕРЗИЈА: V6.0 ДАТУМ: 25.03.2019. Страна 1 од 19 С т а т у т NAVS BSDC P001 Корисник Јавни Интерни Управни одбор Едукативни одбор Дисциплинска комисија Испитна комисија Историја

Више

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1 На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1.12.2016.године донео је ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: 011.7281.281 rnids.rs рнидс.срб kancelarija@rnids.rs На основу члана 54. став 8. тачка 9) Статута Фондације

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA (Sl. glasnik RS, br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje etalona Republike Srbije (u daljem

Више

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, 12.09.2015. Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a sukladno odredbama Zakona o sportu i Etičkom kodeksu

Више