BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA"

Транскрипт

1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA Fojnica: Juli, 2014.godine 1

2 Na osnovu člana 63. i 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Službene novine F BiH broj 46/10), i Odluke Općinskog vijeća Fojnica Broj: /13 od godine, Upravni odbor JU Doma zdravlja Fojnica, na XIV sjednici održanoj dana godine donio je S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Statutom Doma zdravlja Fojnica se uređuju osnovna pitanja vezana za rad JU Doma zdravlja Fojnica, naziv i sjedište Doma zdravlja, djelatnost Doma zdravlja, izvori i načini obezbjeđenja sredstava za rad Doma zdravlja, način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima Doma zdravlja, prava i obaveze Osnivača u pogledu obavljanja djelatnosti za koje je Dom zdravlja osnovan, međusobna prava i obaveze Doma zdravlja i Osnivača, imenovanje direktora i organa upravljanja Doma zdravlja, stručna tijela i mandat članova stručnih tijela Doma zdravlja, način izbora i finansiranje i druga pitanja od značaja za rad Doma zdravlja. II - OSNIVAČ Član 2. Općina Fojnica (u daljem tekstu: Osnivač) je osnivač Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica (u daljem tekstu: Dom zdravlja) koja je osnovana u cilju pružanja primarne zdravstvene zaštite i dijela specijalističko konsultativne zdravstvene zaštite na području Općine Fojnica, a na osnovu Odluke Općinskog vijeća o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanja organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica broj: /13 od godine. Dom zdravlja osnovan je Odlukom o osnivanju Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Fojnica,broj: /03, od dana godine donesenom od strane Općinskog vijeća Fojnica spajanjem Domova zdravlja koji su upisani u sudski registar u Travniku rješenjem broj: US/II-01 od godine i Višem sudu u Travniku, sa sjedištem u Vitezu broj:us/v-98/95. od godine. JU Dom zdravlja Fojnica ima kontinuitet u neprekidnom djelovanju od 1961.godine, a osnovan je rješenjem skupštine opštine Fojnica broj 01/3-128/63,od godine kao Dom zdravlja Milan Ćup Fojnica. 2

3 III NAZIV, SJEDIŠTE, STATUS, DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA I OVLAŠTENJA U PRAVNOM PROMETU Član 3. Naziv ustanove je: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA FOJNICA. Skračeni naziv je: DOM ZDRAVLJA FOJNICA. Sjedište Doma zdravlja Fojnica je: Fojnica, ulica Bolnička br.8. Član 4. Dom zdravlja ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u sudski registar kod nadležnog suda u Travniku. Član 5. Djelatnost Doma zdravlja Fojnica obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu i dio specijalističko konsultativne zdravstvene zaštite: -opću i porodičnu medicinu, - zdravstvenu zaštitu djece, - djelatnost polivalentnih patronažnih sestara, - higijensko epidemiološku zaštitu, - hitnu medicinsku pomoć, - zdravstvenu zaštitu žena, - zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja, - centar za mentalno zdravlje, - centar za fizikalnu rehabilitaciju (služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju), - zubozdravstvenu zaštitu, - laboratorijsku dijagnostiku primarnog nivoa, - apotekarsku djelatnost, - ultrazvučnu dijagnostiku i radiološku dijagnostiku primarnog nivoa, - usluge specijalističko-konsultativne djelatnosti iz oblasti pedijatrije, bolesti usta, zuba, stomatološke protetike, kao i specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti opće interne medicine, opće hirurgije, neurologije, otorinolaringologije, oftalmologije, ortopedske dermatologije i radiološke dijagnostike primarnog nivoa sa ciljem obezbjeđenja potrebne dostupnosti zdravstvene zaštite u skladu sa Federalnim zakonom, propisom kojim se utvrđuje osnovni paket zdravstvenih prava i Odlukom o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ( Sl.novine F BiH, broj: 5/03,18/04., 57/07, 53/08.). U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ( Službeni glasnik BiH, broj:47/10.), djelatnost Doma zdravlja obuhvata slijedeće razrede: a) Djelatnost opće medicinske prakse b) Djelatnost specijalističke medicinske prakse, c) Djelatnost stomatološke prakse, d) Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite. 3

4 Član 6. Pored djelatnosti koje su obuhvaćene članom 5. ovog Statuta, Dom zdravlja može obavljati i druge neupisane djelatnosti koje služe za obavljanje djelatnosti upisane u sudski registar ako su u manjem obimu ili uobičajeno obavljaju uz upisane djelatnosti djelatnosti za vlastite potrebe. Član 7. Dom zdravlja u pravnom prometu sa trećim licima istupa kao jedinstveni pravni subjekt i nastupa u svoje ime i za svoj račun bez ograničenja u okviru svoje djelatnosti. Član 8. Kao dio Doma zdravlja Fojnica, radi približavanja zdravstvene zaštite, Dom zdravlja Fojnica formira područne ambulante na nivou rada porodičnog-obiteljskog liječnika, za područja: - Prokos, - Gojevići, - Dusina, - Pridola, - druge područne ambulante za koje se ukaže opravdanost. IV STATUT, STATUSNE PROMJENE I PROMJENA DJELATNOSTI Član 9. (Statut Doma zdravlja) Statut je osnovni opći akt Doma zdravlja Fojnica koji donosi Upravni odbor uz obaveznu saglasnost Osnivača. Statutom Doma zdravlja se uređuju osnovna pitanja vezana za rad Doma zdravlja. Član 10. Dom zdravlja ne može vršiti statusne promjene (promjena naziva, sjedišta i druge promjene utvrđene zakonom) bez saglasnosti Osnivača. Promjenu ili proširenje djelatnosti Doma zdravlja ne može izvršiti bez saglasnosti ministarstva zdravstva kantona (u daljem tekstu:ministarstvo) koja se daje u formi rješenja, a na način i po postupku propisanim Federalnim zakonom. V - PEČATI, ŠTAMBILJI I ZNAKOVI Član 11. 4

5 Dom zdravlja ima svoje pečate i štambilje. Pečati Doma zdravlja su okruglog oblika, različitih prečnika. Štambilji Doma su četvrtastog oblika i različitih su dimenzija. Član 12. Pečate imaju: 1. Uprava i računovodstvo, prečnika 40 mm sa utisnutim tekstom latinicom-bosna i Hercegovina-Srednjobosanski kantonkanton središnja Bosna-JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA FOJNICA, a u sredini znak Doma. 2. Organizacione jedinice i službe Doma zdravlja iz člana 5. ovog Statuta imaju pečate prečnika 30 mm sa utisnutim tekstom latinicom: naziv jedne od organizacionih jedinica i službi iz ove tačke, a u sredini simbol Doma zdravlja. Svaki pečat može imati i više primjeraka sa, u sredini crte-međe, sa donje strane, brojem primjeraka-arapskim brojem. Član 13. Štambilje Doma zdravlja imaju: 1. Uprava, u obliku pravougaonika, dimenzija 50x30 mm sa utisnutim tekstom latinicom: Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine-Srednjobosanski kanton- kanton središnja Bosna- Javna ustanova Dom zdravlja Fojnica i odgovarajućim prostorom za broj i datum. 2. Organizacione jedinice iz člana 5. kao: štambilj vakcinacija, štambilji za ljekarsko uvjerenje vozača motornih vozila, te drugih organizacionih jedinica u sastavu Doma zdravlja, sa odgovarajućim tekstom i nazivom Doma zdravlja. Član 14. Znak Doma zdravlja je slijedeći: dvije kružnice između kojih je upisan tekst: Dom zdravlja Fojnica,u sredini međunarodni znak hitne medicinske pomoći i pri dnu broj: 1961-godina transformacije Zdravstvene stanice u Dom zdravlja Fojnica. Znak Doma zdravlja stavlja se na pečate, memorandum,vozila i radnu odjeću radnika. Član 15. Pečati i štambilji upotrebljavaju se u pravnom prometu, prepisci, dokumentima koja izdaje Dom zdravlja i drugim slučajevima u kojima se Dom zdravlja pojavljuje kao pravni subjekt. Član 16. Oblik, forma, upotreba, zaduženje, čuvanje i registracija pečata i štambilja, uređuje se posebnim općim aktom-pravilnikom kojeg donosi direktor Doma zdravlja. 5

6 VI PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI DOMA ZDRAVLJA Član 17. Dom zdravlja Fojnica zadržava pravo na objekte i opremu na korištenju, kao i zaposlenike, odnosno sva prava i obaveze Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica. Objekti i oprema iz stava 1. ovog člana su svojina Doma zdravlja. VII -SREDSTVA ZA OSNIVANJE I OBAVLJANJE DJELATNOSTI Član 18. Sredstva za rad i razvoj Dom zdravlja ostvaruje: a) Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Srednjobosanskog kantona, b) Ugovorom sa zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH, c) Ugovorom sa Ministarstvom zdravstva Srednjobosanskog kantona, d) Ugovorom na osnovu proširenog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, e) Iz sredstava Osnivača koja se prvenstveno obezbjeđuju za unapređenje rada Doma zdravlja i kvaliteta zdravstvenih usluga čiji nivo Općinsko vijeće prati i koordinira kroz Zdravstveni savjet koji imenuje Općinsko vijeće, f) Iz sredstava budžeta Federacije, Kantona i jedinice lokalne samouprave, g) Iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite h) Slobodnom prodajom usluga na tržištu, te i) Iz drugih izvora na način i pod uslovima određenim Zakonom i Statutom Doma zdravlja. VIII- PRIHODI I RASHODI, ODGOVORNOST ZA OBAVEZE I ZAKUP Član 19. Ukupna sredstva koja Dom zdravlja ostvari, njihovi izvori i raspored po namjeni utvrđuju se finansijskim planom. Sredstva Doma zdravlja mogu se koristiti samo za Zakonom utvrđene namjene. Sredstva koja se planiraju za investicije posebno se iskazuju finansijskim planom Doma zdravlja. Finansijski plan donosi Upravni odbor na prijedlog Direktora. Finansijski plan donosi se prije početka godine za koju se donosi. Član 20. Rezultat poslovanja Doma zdravlja utvrđuje se polugodišnjim obračunom i godišnjim finansijskim izvještajima. Ukoliko Dom zdravlja iskaže gubitak po godišnjem finansijskom izvještaju, utvrđuje izvore sredstava za pokriće gubitaka i mjere za otklanjanje uzroka koji su doveli do gubitka. U slučaju da Dom zdravlja sopstvenim sredstvima i preduzetim mjerama ne pokrije gubitak i ne otkloni uzroke njegovog nastanka, obavještava Osnivača sa prijedlogom mjera koje treba preduzeti da bi se uravnotežili prihodi sa rashodima. 6

7 Višak prihoda u odnosu na rashode po godišnjim finansijskim izvještajima raspoređuju se odlukom Upravnog odbora. Član 21. Dom zdravlja odgovara za svoje obaveze imovinom kojom raspolaže. Član 22. Dom zdravlja je odgovoran Osnivaču za rezultate svog rada i djelovanja u svim oblastima za koje je nadležan. Obaveze Doma zdravlja prema Osnivaču su: a) da pribavi saglasnost Osnivača kod svih statusnih promjena Doma zdravlja b) da pribavi saglasnost Osnivača kod donošenja Statuta i izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja c) da najmanje jednom godišnje podnosi Osnivaču izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Doma zdravlja, kao i izvještaj o radu Upravnog odbora, i d) druge obaveze utvrđene zakonom. Član 23. Dom zdravlja može dio svojih zdravstvenih i nezdravstvenih kapaciteta (prostor i opremu) dati u zakup, ukoliko to ne remeti obavljanje djelatnosti Doma zdravlja. Upravni odbor na početku svake kalendarske godine odlukom utvrđuje višak zdravstvenog i nezdravstvenog prostora, uz prethodno pribavljanje mišljenja Osnivača. Nakon pribavljenog potrebnog mišljenja Osnivača i odluke Upravnog odbora Dom zdravlja raspisuje javni oglas za prikupljanje ponuda za davanje u zakup jedinica zakupa u skladu sa Federalnim zakonom. IX- ORGAN UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA, KAO I STRUČNA TIJELA DOMA ZDRAVLJA Član 24. (Upravni odbor) Organ upravljanja u Domu zdravlja je Upravni odbor. Djelokrug Upravnog odbora je : a) donošenje Statuta i izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja, b) imenovanje i razrješenje direktora odnosno v.d.direktora Doma zdravlja, c) utvrđivanje planova rada i razvoja Doma zdravlja. d) utvrđivanje godišnjeg programa rada Doma zdravlja, e) donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna Doma zdravlja, f) donošenje općih akata u skladu sa zakonom i Statutom Doma zdravlja, g) odlučivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Dom zdravlja osnovan ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Doma zdravlja, 7

8 h) usmjeravanje, kontrolisanje i ocjenjivanje rada direktora Doma zdravlja, i) rješavanje svih pitanja odnosa sa Osnivačem, j) odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog Statutom Doma zdravlja, k) odgovara Osnivaču za rezultate rada Doma zdravlja, l) odlučuje o prigovoru zaposlenika na rješenje kojim je drugi organ određen Statutom Doma zdravlja odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, m) podnosi osnivaču jedanput godišnje izvještaj o poslovanju Doma zdravlja, n) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Doma zdravlja. Upravni odbor ima tri člana i čine ga predstavnici: - Osnivača jedan član - stručnih radnika Doma zdravlja jedan član i - Ministarstva zdravstva SBK jedan član. Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo imenovani samo na još jedan četverogodišnji period. Predsjednika i članove Upravnog odbora Doma zdravlja imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, uz obaveznu zastupljenost oba spola, a na način i u skladu sa zakonom i propisima o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH i u skladu sa uredbom o Ustanovama. Način izbora i opoziva predsjednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja vrši se u skladu sa kriterijima za imenovanje u Upravni odbor Doma zdravlja koje utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Član 25. (Direktor) Organ rukovođenja u Domu zdravlja je direktor koji organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Dom zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja. Direktor Doma zdravlja imenuje se na osnovu javnog konkursa u skladu sa Zakonom. Direktora Doma zdravlja imenuje i razrješava Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost općinskog načelnika, na način i u skladu sa zakonom i Statutom Doma zdravlja. Za direktora Doma zdravlja imenuje se lice koje ima završen Medicinski fakultet, Stomatološki, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, odgovarajuću specijalizaciju iz djelatnosti Doma zdravlja, te koji ispunjava i druge uslove propisane Federalnim zakonom i Statutom Doma zdravlja. Uz navedene uvjete kandidat za direktora Javne ustanove Dom zdravlja mora posjedovati znanje o zdravstvenom menadžmentu na način i pod uvjetima propisanim Federalnim zakonom. Direktor učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava odlučivanja. Mandat direktora Doma zdravlja traje četiri godine. Po isteku mandata isto lice može, na osnovu javnog konkursa ponovo biti imenovano za direktora Doma zdravlja, ali najviše za još jedan mandatni period. Ukoliko direktor Doma zdravlja nije imenovan u skladu sa Zakonom u roku od 60 dana od dana isteka konkursnog roka, kao i drugim slučajevima prestanka mandata direktora utvrđenih Statutom ustanove, odluku o postavljanju vršioca dužnosti direktora donosi Upravni odbor Doma zdravlja, a najduže do šest mjeseci u skladu sa Federalnim zakonom i Statutom Doma zdravlja. 8

9 Direktor može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je imenovan u skladu sa Federalnim zakonom i Statutom Doma zdravlja. Član 26. Pored prava i dužnosti koje vrši u skladu sa odredbama ovog Statuta, Direktor : 1. organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Doma zdravlja, 2. predlaže osnove poslovne politike, program rada i planove razvoja Doma zdravlja, 3. organizuje stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika i zdravstvenih, saradnika, 4. odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima radnika na radu i u vezi sa radom i u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim opštim aktima, 5. naredbodavac je za izvršavanje finansijskog plana Doma zdravlja, 6. imenuje i razrješava radnike na rukovodnim radnim mjestima, 7. izvršava odluke Upravnog odbora, 8. donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, 9. odlučuje, uz saglasnost Upravnog odbora o kreditnom zaduženju, 10. predlaže Upravnom odboru plan nabavki roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH 11. predlaže Upravnom odboru donošenje odluka za izdavanje i uzimanje u zakup prostora i opreme, 12. predlaže Upravnom odboru donošenje odluka o izgradnji i sanaciji objekata, kao i izvore sredstava za izvođenje ovih radova u skladu sa Zakonom, 13. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, drugim propisima, ovim statutom i drugim opštim aktima Doma zdravlja. 14. predlaže nacrte općih akata koje donosi Upravni odbor, 15. direktor može samostalno donositi Odluke do iznosa od ,00 KM, a za ostalo uz saglasnost Upravnog odbora-vijeća. Član 27. (Stručno vijeće) Stručno vijeće imenuje direktor na prijedlog šefova organizacionih jedinica Doma zdravlja uz ravnopravnu zastupljenost oba spola. Način rada i odlučivanja Stručnog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Stručnog vijeća, na koji saglasnost daje direktor Doma zdravlja, a nadležnost Stručnog vijeća je utvrđena odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH. Član 28. (Etički komitet) Etički komitet Doma zdravlja je organ koji osigurava obavljanje djelatnosti Doma zdravlja na načelima etike i medicinske deontologije. 9

10 Etički komitet imenuje Upravni odbor, a sačinjava ga devet članova uz ravnopravnu zastupljenost oba spola. Imenovanje, mandat, način izbora i finansiranje Etičkog komiteta uređuje se Statutom Doma zdravlja u skladu sa odredbama Federalnog zakona. Nadležnost Etičkog komiteta Doma zdravlja propisana je Federalnim zakonom. Etički komitet Doma zdravlja donosi Poslovnik o svom radu. Član 29. (Komisija za lijekove) Komisija za lijekove Doma zdravlja je organ koji osigurava provođenje svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih sredstava u Domu zdravlja. Komisiju iz stava 1.ovog člana imenuje Upravni odbor Doma zdravlja i čini ga najmanje pet članova koji se imenuju iz reda specijalista medicine, farmacije i stomatologije uz ravnopravnu zastupljenost oba spola. Način rada i odlučivanje Komisije za lijekove uređuje se Poslovnikom o radu komisije, a nadležnost iste utvrđena je Federalnim zakonom. Član 30. (Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga). Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga je stručno tijelo Doma zdravlja koje obavlja poslove i zadatke u pogledu uspostave sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Domu zdravlja, kao i druge poslove utvrđene propisima o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu. Komisija iz stava 1.ovog člana odražavat će ravnopravnu zastupljenost oba spola. X PRAVA ZAPOSLENIKA Član 31. Zaposlenici Doma zdravlja ostvaruju svoja prava u skladu sa Zakonom, Statutom Doma zdravlja i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika u oblasti zdravstva. XI DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE NA NIVOU OPĆINE Član 32. Društvena briga za zdravlje na nivou općine Fojnica obuhvata ocjenjivanje rada Doma zdravlja i kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i osiguranje finansijskih sredstava za unapređenje rada Doma zdravlja i kvaliteta zdravstvenih usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima jedinice lokalne samouprave. Društvena briga iz stava 1.ovog člana ostvaruje se na način da Općina osniva Zdravstveni savjet na nivou općine koji planira i evaluira provođenje zdravstvene zaštite na području općine, predlaže, daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite na području Općine, predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, prati povrede prava pacijenata i 10

11 poduzima mjere za unapređenje tih prava na području općine Fojnica, te obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa propisima o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata. Broj članova Savjeta određuje se Statutom općine. U radu Savjeta iz stava 2. ovog člana učestvuju u pravilu predstavnici lokalne samouprave, pacijenata, mladih, udruženja za zaštitu prava pacijenata, Crvenog križa-polumjeseca, te drugi predstavnici predviđeni Statutom općine. XII-ORGANIZACIJA RADA I RADNO VRIJEME Član 33. Dom zdravlja Fojnica neprekidno pruža zdravstvenu zaštitu u jednoj ili po potrebi u dvije smjene i službi hitne medicinske pomoći u formi dežurstava i pripravnosti. Puno radno vrijeme zaposlenika traje 37,5 sati sedmično. Sedmično radno vrijeme raspoređeno je na pet radnih dana u sedmici, od ponedeljka do petka. Za poslove koji se obavljaju u smjenskom radu ili poslove koji zahtjevaju drugačiji raspored dnevnog odnosno sedmičnog radnog vremena poslodavac može odrediti drugačiji dnevni i sedmični raspored radnog vremena. Član 34. Početak i završetak radnog vremena Doma zdravlja Fojnica i područnih ambulanti organizira direktor na način formiranja jedne ili više smjena, dežurstva, pripravnosti ili pomakom radnog vremena u skladu sa potrebama stanovništva i oblicima pružanja zdravstvenih usluga. Dežurstvo počinje iza prve ili druge smjene, a završava početkom rada prve smjene. Pripravnost je poseban oblik rada, kada radnik ne mora biti prisutan u zdravstvenoj ustanovi, ali mora biti dostupan radi obavljanja hitne medicinske pomoći. Za osnovne službe radno vrijeme je slijedeće: - opća medicina, stalne specijalističke službe, laboratorija, prateće službe i administracija u jednoj smjeni od 07,30 do 15, 30 uz korištenje pauze od 30 minuta, - stomatologija u dvije smjene od 07,30 do 15,30 i od 12,30 do 20,30 uz korištenje pauze od 30 minuta. - hitna medicinska pomoć od 15,30 do 07,30 sati, - konsultativno-specijalističke službe jedan do dva puta sedmično, pomicanjem radnog vremena, prema potrebi građana. XIII - RADNI ODNOSI Član 35. Zasnivanje radnog odnosa vrši se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti radnih odnosa i važećim kolektivnim ugovorom. Prava i obaveze uposlenika utvrđuju se posebnim općim aktom Doma zdravlja. 11

12 XIV - PLAĆE I DRUGA LIČNA PRIMANJA Član 36. Stalno i povremeno zaposleni radnici u Domu zdravlja primaju shodno zakonskim normama i rezultatima rada, plaću - novčanu naknadu za rad. Detaljna pravila o plaćama utvrdiće se saglasno zakonu, pravilnikom o radu i drugim ličnim primanjima radnika. XV - RAD SINDIKATA Član 37. Dom zdravlja omogućava slobodan i nesmetan rad Sindikata, stručnim i drugim društvima i asocijacijama radnika. Sindikalna organizacija Doma zdravlja zastupa radnike u postupku ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti radnika po osnovu radnog odnosa na način određen zakonom, važećim kolektivnim ugovorom i općim aktima Doma zdravlja. XVI - ZAŠTITA NA RADU Član 38. Na radu prema prirodi posla obezbjeđuje se radi zaštite zdravlja i života radnika, sredstva zaštite na radu i oprema za rad. Način i oblici zaštite na radu bliže će se utvrditi, saglasno zakonu i pravilnikom zaštite na radu. XVII - PROTUPOŽARNA I FIZIČKA ZAŠTITA IMOVINE Član 39. Dom zdravlja će shodno zakonu u svim poslovnim prostorima organizovati protupožarnu i adekvatnu fizičku zaštitu imovine. Pitanja protupožarne i fizičke zaštite regulisaće se posebnim općim aktom - pravilnikom o zaštiti od požara. XVIII- POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA Član 40. Radnici Doma zdravlja dužni su da svoja saznanja iz poslovanja Doma zdravlja i zdravstvenog stanja građana ako njihovo iznošenje može prouzrokovati bilo kakve loše posljedice po poslovanje Doma zdravlja ili ugled građana, javno ne iznose. 12

13 XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 41. Dom zdravlja je obavezan izvršiti promjene upisa u sudski registar kod nadležnog Suda u Travniku, u skladu sa Zakonom. Član 42. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica, broj: 268/06., od godine. Član 43. Prije donošenja i stupanja na snagu Statuta obavezno je pribaviti saglasnost od strane Osnivača. Član 44. Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma zdravlja. Broj: 384/14. Dana, godine Predsjednik upravnog odbora/vijeća: Dr.Barbić Bogomir Saglasnost na ovaj Statut je dao Osnivač dana.godine. broj:. Predsjednik Općinskog vijeća: Dr.Barbić Bogomir Ovaj Statut je objavljen na oglasnoj tabli Doma zdravlja dana. godine. Ovaj Statut je stupio na snagu dana. godine 13

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

Специјална болница за рехабилитацију

Специјална  болница  за  рехабилитацију Специјална болница за рехабилитацију Ивањица С Т А Т У Т Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица Ивањица, jун 2006.године На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона o здравственој заштити ( «Службени

Више

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, Капетан Мишина број 6а С Т А Т У Т УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, мај 2010. године С А Д Р Ж А Ј I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Више

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/ Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), g-din, dana. godine, donosi: ODLUKU O OSNIVANJU

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

Microsoft Word - PRIJEDLOG Zakona

Microsoft Word - PRIJEDLOG Zakona PRIJEDLOG Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ( Službene novine Tuzlansko podrinjskog kantona, br. 7/97 i 3/99 i Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 13/99, 10/00, 14/02,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више



 42. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008) Proglašavam Zakon o objavljivanju

Више

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 113/2017 и 95/2018. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA Na osnovu odredbi člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 23/17), a u skladu s Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda načina i rokova raspodjele budžetskih korisnika

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. aprila 2008. godine, i na 16. sjednici Doma naroda,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, Zagreb, OIB: 64434885131, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., temeljem Odluke Vlade

Више

Microsoft Word - BROJ 6

Microsoft Word - BROJ 6 Godina VII 14. juli 2014. godine GORAŽDE Broj 6 1208 Na osnovu člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde ( Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, broj:13/07), Općinsko vijeće Općine Goražde,

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013.

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. године. На основу члана 74. Закона о здравственој

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

STATUT

STATUT STATUT NEOVISNOG OPERATORA SUSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 4 (Osnivanje)... 4 (Registracija i pravni status)... 4 (Naziv i sjedište)... 4 (Sadržaj Statuta)... 4 (Pečat i štambilj)...

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

Година XVIII Понедјељак,12.децембар 2011.године Доњи Жабар Бесплатан примјерак Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: код НЛБ Ба

Година XVIII Понедјељак,12.децембар 2011.године Доњи Жабар Бесплатан примјерак Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: код НЛБ Ба Година XVIII Понедјељак,12.децембар 2011.године Бесплатан примјерак Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 код НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко 159 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ На основу

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 19. ВРБАС 19. ОКТОБАР ГОДИНА LII 116. На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( Службе

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 19. ВРБАС 19. ОКТОБАР ГОДИНА LII 116. На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( Службе СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 19. ВРБАС 19. ОКТОБАР 2018. ГОДИНА LII 116. На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/2016) и члана 45. став 1. тачка

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON KANTONALNO TUŽILAŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Broj: T04 0 KTK 0035766 18 Zenica, 24.07.2019. godine OPŠTINSKI SUD ZENICA Sudija

Више

XSane scanned image

XSane scanned image Na osnovu člana 27. stav 1. alineja 1. i čl. 37. i 38. Zakona o ustanovama ( Službene novine RBiH, br. 6/92, 8/93 i 13/94), čl. 6. i 23. Odluke o davanju saglasnosti o statusnoj promjeni Fonda Kantona

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

"Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika "Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Proglašava se Zakon o platama državnih službenika i

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул 2010. године На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана

Више

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAREDNOG BROJA SPECIFIČNOSTI JAVNIH NABAVKI U USTANOVAMA IZDVAJAMO KOMENTAR ZAKONA

Више

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu C

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u Sl. listu RCG, br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, Sl. listu C Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu Crne Gore", br. 4 od 17. januara 2008, 21/09, 45/10,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR HRVATSKI SABOR 573 Na temelju ĉlanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH Proglašavam Zakon o agenciji za strukovno

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? docx

Microsoft Word - ???????? ??????? docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXV - Број 4 15. мај 2019. година МОДРИЧА Аконтациона претплата за 2019. годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXIV ЗРЕЊАНИН 12.ОКТОБАР 2015. БРОЈ: 25 140 На основу члана 51 став 3 Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 18/15 пречишћен

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: 035-01/19-01/01 UR.BROJ : 2125/72-01-19-1 Novalja, 02. siječnja 2019. godine Na temelju članka 2. i članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom

Више

Странa 30 Службени лист Града Сомбора Број ) уколико не примени предлоге Комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде

Странa 30 Службени лист Града Сомбора Број ) уколико не примени предлоге Комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде Странa 30 Службени лист Града Сомбора Број 3-27.03.2013. 6) уколико не примени предлоге Комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја; 7) у другим случајевима

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл 30.11.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/2016 361 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 18/2016 1. На основу члана 32. тачка 12 Закона о локалној самоуправи ( Службени

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број 20 30.11.2015. Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, број 107/2005, 72/2009

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гла

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи (Сл. гла СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ БРОЈ 11. 1 На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za

ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za rehabilitaciju djece Slavonski Brod Slavonski Brod,

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

Na osnovu i čl

Na osnovu i čl JAVNA USTANOVA NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" S T A T U T NACIONALNE BIBLIOTEKE CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" Cetinje, april 2012. godine Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 1 Zakona o kulturi

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), ) и члана 39. Статута Горан Ковачић школски одбор Основне

Више