Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini"

Транскрипт

1 Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina

2 UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima i evropskim statističkim sistemom nastavio rad na praćenju, prikupljanju i objavljivanju podataka o tržišnoj ekonomiji koji su međunarodno uporedivi. Sprovođenje strukturalne biznis statistike je u skladu sa Regulativom Evropske Komisije br.295/2008 (Regulation (EC) no. 295/2008 of the European Parliament and of the Council), kojom je uspostavljen jedinstveni okvir za prikupljanje, obradu i publikovanje podataka o aktivnostima preduzeća. Obračun pokazatelja poslovanja je baziran na podacima dobijenim iz: finansijskih izvještaja preduzeća, podataka iz istraživanja investicija (INV-01), kao i podataka koji su raspoloživi iz biznis registra, za mala, srednja i velika preduzeća. U skladu sa evropskim standardima, Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je pripremio publikaciju u 2013.godini". Publikacija sadrži metodološka objašnjenja o statističkim pokazateljima koji omogućavaju pravilno i lakše korišćenje prikazanih podataka, kao i glavne pokazatelje crnogorskog biznisa i to prema različitim aktivnostima i klasama privrednih subjekata. Sastoji se od dva poglavlja, od kojih su u prvom poglavlju navedena metodološka objašnjenja, dok se drugo poglavlje odnosi na elemente koji su bitni za strukturalnu analizu biznisa u ekonomiji, počevši od vrijednosti proizvodnje, troškova, prometa, investicija privrednih subjekata u Crnoj Gori, itd. 1

3 Sadržaj: 1 Metodološka objašnjenja Cilj i svrha istraživanja Pravni osnov Obuhvat istraživanja Izvori prikupljanja podataka Osnovne ekonomske kategorije Bruto vrijednost proizvodnje, međufazna potrošnja i bruto dodata vrijednost Promet Troškovi Investicije

4 Lista tabela Tabela 1 Posmatrani sektori djelatnosti, KD Tabela 2 Bruto vrijednost proizvodnje, međufazna potrošnja i dodata vrijednost prema sektorima, u hilj.eur, u 2013.godin... 7 Tabela 3 bruto vrijednosti proizvodnje, međufazne potrošnje i bruto dodate vrijednosti prema klasi preduzeća... 9 Tabela 4 Promet preduzeća prema klasifikaciji djelatnosti KD 2010 na nivou sektora, Tabela 5 Promet sektora Industrije, Građevinarstva, Trgovine i Usluga prema klasi preduzeća, prema broju zaoslenih radnika, u hilj EUR Tabela 6 Nabavka dobara i usluga I troškovi materijala, prema sektorima, u hilj.eur Tabela 7 Učešće troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda u ukupnoj vrijednosti posmatranih sektora, prema klasi preduzeća prema broju zaposlenih radnika, u hilj. EUR Tabela 8 Bruto investicije u materijalna dobra u izgradnju zgrada i ostalih građevina u mašine i opremu, u hilj.eur Tabela 9 Bruto investicije u materijalna dobra prema klasi preduzeća u hilj.eur Lista grafika: Grafik 1 Ućešće međufazne potrošnje i bruto dodate vrijednosti... 8 Grafik 2 Učešće bruto dodate vrijednosti prema sektorima u ukupnoj bruto dodatoj vrijednosti, u %... 9 Grafik 3 Učešća bruto vrijednosti proizvodnje, međufazne potrošnje, bruto dodate vrijednosti u ukupnoj vrijednosti, prema klasi preduzeća za sektor Trgovine na veliko i trgovine na malo i popravka motornih vozila i motocikala, u % Grafik 4 Učešće vrijednosti proizvodnje sektora Industrije i Trgovine na veliko i trgovine na malo i popravka motornih vozila i motocikala, u odnosu na ukupnu vrijednost proizvodnje svih posmatranih sektora, prema klasi preduzeća, u % Grafik 5 Učešća vrijednosti prometa sektora u ukupnom prometu, prema klasi preduzeća, u % Grafik 6 Učešće ukupne nabavke dobara i usluga u ukupnom prometu, u %

5 1 Metodološka objašnjenja 1.1 Cilj i svrha istraživanja Cilj istraživanja Godišnje strukturalno istraživanje biznis statistike (SBS 01 )je da opiše ekonomiju kroz posmatranje institucionalnih jedinica uključenih u stvaranje ekonomske aktivnosti. Svrha istraživanja je obezbijediti indikatore koji su potrebni za analizu strukture djelatnosti privrednih subjekata, strukturu inputa i outputa u proizvodnom procesu, poslovnog uspjeha i konkurentnosti ekonomskih subjekata na određenom nivou djelatnosti. 1.2 Pravni osnov Pravni osnov za sprovođenje statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12), kao i Regulativa Evropske Komisije br. 295/2008. Regulativa Evropske Komisije br. 295/2008 je pravna osnova kojom se definiše metodologija prikupljanja, obračunavanja, provjeravanja i objavljivanja podataka o poslovanju privrednih subjekata. Ostale pravne osnove kojima se dopunjuje i/ili mijenja metodološki okvir propisan Regulativom Evropske Komisije br. 295/2008 su: Regulativa Evropske Komisije br. 250/2009 kojom se definišu varijable koje se prikupljaju ovim istraživanjem, tehnički format koji se mora poštovati pri prenosu podataka kao i izvještavanje prema klasifikaciji djelatnosti (NACE Rev 2). Regulativa Evropske Komisije br. 251/2009 dopunjuje Regulativu Evropske Komisije br. 295/2008 u dijelu niza podataka koji se moraju proizvoditi za strukturalnu biznis statistiku. Regulativa Evropske Komisije br. 275/2010 definiše kriterijume za procjenu kvaliteta ovog istraživanja. 1.3 Obuhvat istraživanja U skladu sa metodologijom, koja se koristi za sprovođenje ovog istraživanja, obuhvataju se svi privredni subjekti koji su registrovani u skladu sa klasifikacijom djelatnosti KD2010 1, u sektore: 1 Klasifikacija djelatnosti KD 2010 je usklađena sa Klasifikacijom ekonomskih djelatnosti Evropske zajednice (NACE Rev.2). 4

6 Tabela 1 Posmatrani sektori djelatnosti, KD 2010 Sektor Klasifikacija djelatnosti Oblast B Vađenje rude I kamena C Prerađivačka industrija D Snabdijevanje električnom energijom,gasom, parom I klimatizacija 35 E Snabdijevanje vodom,upravljanje otpdanim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada I slične aktivnosti F Građevinarstvo G Trgovina na veliko I trgovina na malo I popravka motornih vozila I motocikala H Saobraćaj I skladištenje I Usluge smještaja I ishrane J Informisanje I komunikacije L Posovanje nekretninama 68 M Stručne, naučne I tehničke djelatnosti N Administrativne I pomoćne uslužne djelatnosti P Obrazovanje 85 Q Zdravstvo I socijalna zaštita R Umjetnost, zabava I rekreacija S Ostale uslužne djelatnosti Sledeći sektori prema klasifikaciji djelatnosti KD 2010 nisu obuhvaćeni ovim istraživanjem: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sektor A Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja sektor K Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje sektor O Djelatnosti domaćinstava kao poslodavca, djelatnost domaćinstva koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe sektor T Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela sektor U. Pored privrednih subjekata koji su registrovani u pomenutim ne-obuhvaćenim sektorima djelatnosti, ne obuhvataju se i oblici udruživanja kao što su zadruge, društvena preduzeća, udruženja građana, društvene i političke organizacije i preduzetnici. Broj privrednih subjekata odnosi se na broj registrovanih privrednih subjekata korigovan u skladu sa zahtjevima Regulative 295/2008, na način da se uključuju svi privredni subjekti koji su aktivni, koji su imali promet i zaposlene u toku referentnog perioda. 5

7 Privredni subjekti prema veličini klasifikovani su na tri klase, i to prema broju zaposlenih radnika na: Mala 0 do 49 zaposlenih radnika; Srednja 50 do 249 zaposlenih radnika i Velika preko 250 zaposlenih radnika. U Crnoj Gori broj privrednih subjekata koji se prati istraživanjem Strukturalne biznis statistike, u 2013.godini je bio najveći u sektoru Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala, dok je najmanji broj preduzeća bio u sektoru Obrazovanja Izvori prikupljanja podataka Podaci koji se prikazuju u ovoj publikaciji su kompilirani iz raspoloživih izvora podataka. Administrativni izvori podataka su finansijski izvještaji privrednih subjekata i statistički aneks (Poreska uprava Crne Gore). Ostali izvori su statistička istraživanja MONSTAT - a: investicije, kratkoročne statistike, i raspoloživi podaci iz Biznis registra. 2 Ukupan broj preduzeća u Crnoj Gori se prati u okviru odeljenja Biznis registra, Zavoda za statistiku Crne Gore 6

8 2 Osnovne ekonomske kategorije 2.1 Bruto vrijednost proizvodnje, međufazna potrošnja i bruto dodata vrijednost Bruto vrijednost proizvodnje se definiše kao tržišna vrijednost svih proizvedenih roba i usluga na nivou nacionalne ekonomije. Bruto vrijednost proizvodnje mjeri stvarno proizvedenu količinu dobara i usluga, zasnovanu na prodaji, uključujući promjene u zalihama dobara i usluge, kao i njihovu preprodaju. Međufazna potrošnja vrednuje se u nabavnim cijenama i predstavlja vrijednost proizvoda i usluga koji se transformišu, koriste ili troše u procesu proizvodnje. Bruto dodata vrijednost predstavlja razliku između bruto vrijednosti proizvodnje i međufazne potrošnje. U tabeli 2 su prikazane kategorije: bruto vrijednost proizvodnje, međufazne potrošnje i bruto dodate vrijednosti prema djelatnostima koje su obuhvaćene ovim istraživanjem u skladu sa klasifikacijom djelatnosti KD 2010, u hilj.eur. Tabela 2 Bruto vrijednost proizvodnje, međufazna potrošnja i dodata vrijednost prema sektorima, u hilj.eur, u 2013.godini Klasifikacija djelatnosti Bruto vrijednost proizvodnje Međufazna potrošnja Bruto dodata vrijednost B Vađenje rude i kamena C Prerađivačka industrija D Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom I klimatizacija E Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada I slične aktivnosti F Građevinarstvo G Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala H Saobraćaj i skladištenje I Usluge pružanja smještaja i ishrane J Informisanje i komunikacije L Poslovanje nekretninama M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti P Obrazovanje Q Zdravstvena i socijalna zaštita R Umjetnost, zabava I rekreacija S Ostale uslužne djelatnosti

9 Najveća vrijednost proizvodnje je ostvarena u sektoru Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala, hilj.eur. Sektor Prerađivačke industrije je ostvario vrijednost proizvodnje od hilj.eur. Na grafiku 1 su prikazana učešća međufazne potrošnje i bruto dodate vrijednosti u bruto vrijednosti proizvodnje. Posmatrajući sektor Građevinarstva učešće međufazne potrošnje u bruto vrijednosti proizvodnje je iznosilo 81%. U sektoru Trgovine na veliko, trgovine na malo i popravka motornih vozila i motocikala učešće međufazne potrošnje je iznosilo 51% dok je učešće bruto dodate vrijednosti u bruto vrijednosti proizvodnje iznosilo 49%. Grafik 1 Učešće međufazne potrošnje i bruto dodate vrijednosti u vrijednosti proizvodnje, % Na grafiku 2 je prikazano učešće bruto dodate vrijednosti prema sektorima u ukupnoj bruto dodatoj vrijednosti svih sektora. 8

10 Grafik 2 Učešće bruto dodate vrijednosti prema sektorima u ukupnoj bruto dodatoj vrijednosti, u % Sektor Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala je ostvario 28% učešća bruto dodate vrijednosti u ukupnoj bruto dodatoj vrijednosti. Sektori Snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija I Informisanje I komunikacije su mali učešće od 11% bruto dodate vrijednosti u ukupnoj vrijednosti. Slijedi sektor Saobraćaj i skladištenje sa učešćem od 9%. U tabeli 3 je prikazana struktura bruto vrijednosti proizvodnje, međufazne potrošnje i bruto dodate vrijednosti prema klasi preduzeća (broju zaposlenih radnika).3 Tabela 3 Bruto vrijednosti proizvodnje, međufazne potrošnje i bruto dodate vrijednosti prema klasi preduzeća Klasa preduzeća Bruto vrijednost proizvodnje Međufazna potrošnja Bruto dodata vrijednost Mala Srednja Velika Ukupno Podaci su grupisani iz razloga zaštite individualnih podataka, u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici I sistemu zvanične statistike i Regulativom Evropske komisije br. 250/2009, individualni podaci se tretiraju kao povjerljivi i ne objavljuju se (Poglavlje XIII, članovi 54-61). 9

11 Bruto vrijednost proizvodnje od hilj.eur ostvarena je od strane malih preduzeća, i iznosi 47% ukupne bruto vrijednosti proizvodnje. Vrijednost međufazne potrošnje ostvarene od strane malih preduzeća iznosi 55% ukupne vrijednosti međufazne potrošnje dok vrijednost bruto dodate vrijednosti od strane malih preduzeća iznosi 36% ukupne vrijednosti bruto dodate vrijednosti. Sektor Trgovine na veliko i trgovine na malo i popravka motornih vozila i motocikala, se sastoji od sledećih oblasti: G45 - Trgovine na veliko i trgovine na malo i popravka motornih vozila i motocikala G46 - Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima G47 - Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima. Bruto vrijednost proizvodnje ostvarena je većinom od strane malih preduzeća u oblasti G45, i to 91,4%. Isti slučaj je isa oblastima G46 i G47, sa 54,2% i 49,2%. Vrijednost međufazne potrošnje je ostvarena od strane malih preduzeća, i to 95,2% za oblast G45, 61,7% za oblast G46 i 52,5% za oblast G47 (grafik 3). Grafik 3 Učešća bruto vrijednosti proizvodnje, međufazne potrošnje, bruto dodate vrijednosti u ukupnoj vrijednosti, prema klasi preduzeća za sektor Trgovine na veliko i trgovine na malo i popravka motornih vozila i motocikala, u % 10

12 Struktura bruto vrijednosti proizvodnje prema klasi preduzeća, grupisani u sektor Industrije 4 I sektor Trgovine predstavljeni su na grafiku 4. Prema klasifikaciji djelatnosti KD 2010 oblast industrije obuhvata sledeće sektore: Vađenje rude i kamena, Prerađivačka industrija, Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, i Snabdijevanje vodom, upravljanje otpdanim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti. Grafik 4 Učešće vrijednosti proizvodnje sektora Industrije i Trgovine na veliko i trgovine na malo i popravka motornih vozila i motocikala, u odnosu na ukupnu vrijednost proizvodnje svih posmatranih sektora, prema klasi preduzeća, u % U vrijednosti proizvodnje klase velikih preduzeća najveće učešće od 44% je ostvareno od strane sektora Industrije. U klasi srednjih preduzeća učešće industrije je 27% u ostvarenju vrijednosti proizvodnje, dok je u klasi malih preduzeća to ostvarenje iznosilo 13% (grafik 4).Sektor Trgovine karakteriše najveće učešće vrijednosti proizvodnje u ukupnoj vrijednosti proizvodnje svih posmatranih sektora, ostvareno od strane malih preduzeća, i to 29%. 4 Prema klasifikaciji djelatnosti KD 2010 industrija obuhvata sektore B, C, D, E, 11

13 2.2 Promet Shodno Regulativi 250/2009 promet obuhvata prihode od prodaje proizvoda, roba i usluge, prihod ostvaren po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti. Finansijski i vanredni prihodi u računima preduzeća nisu rezultat redovnog poslovanja i kao takvi nisu uključeni u promet. Vrijednosti prometa su prikazane u tabeli 4. Promet je bio najveći u sektoru Trgovine na veliko i trgovine na malo i popravka motornih vozila i motocikala, i to 50% vrijednosti ukupnog prometa posmatranih sektora. Promet u sektoru Prerađivačke industrije je iznosio hilj. EUR, odnosno 10% ukupnog prometa posmatranih sektora. Tabela 4 Promet preduzeća prema klasifikaciji djelatnosti KD 2010 na nivou sektora, u hilj.eur Klasifikacija djelatnosti Promet B Vađenje rude i kamena C Prerađivačka industrija D Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom I klimatizacija E Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada I slične aktivnosti F Građevinarstvo G Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala H Saobraćaj i skladištenje I Usluge pružanja smještaja i ishrane J Informisanje i komunikacije L Poslovanje nekretninama M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti P Obrazovanje Q Zdravstvena i socijalna zaštita R Umjetnost, zabava I rekreacija S Ostale usluge Sektor Trgovine je imao učešće od 52% u ukupnom prometu ostvarenog u klasi malih preduzeća. Sektor Usluga karakteriše učešće od 28% prometa ostvarenog od strane malih 12

14 preduzeća, dok je učešće vrijednosti prometa ostvareno u klasi srednjih preduzeća od strane sektora Trgovine iznosilo 55% u odnosu na ukupnu vrijednost prometa ove klase. Što se tiče velikih preduzeća, i ovdje je sektor Trgovine imao najznačajnije učešće, i to 41% u odnosu na ukupan promet ostvaren od strane velikih preduzeća (grafik 5). Grafik 5 Učešća vrijednosti prometa sektora u ukupnom prometu, prema klasi preduzeća, u % Tabela 5 Promet sektora Industrije, Građevinarstva, Trgovine i Usluga prema klasi preduzeća, prema broju zaposlenih radnika, u hilj EUR Klasifikacija djelatnosti Mala Srednja Velika Industrija Građevinarstvo Trgovina Usluge

15 2.3 Troškovi Nabavke dobara i usluga obuhvataju vrijednost svih dobara i usluga nabavljenih tokom obračunskog perioda za preprodaju ili potrošnju u proizvodnom procesu. Dobra i usluge mogu biti preprodati sa ili bez dalje obrade, potpuno upotrijebljeni u proizvodnom procesu ili ostavljeni kao zalihe. Tabela 6 Nabavka dobara i usluga I troškovi materijala, prema sektorima, u hilj.eur Nabavka dobara I usluga Troškovi materijala B Vađenje rude i kamena ,812 C Prerađivačka industrija D Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom I klimatizacija E Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada I slične aktivnosti F Građevinarstvo G Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala H Saobraćaj i skladištenje I Usluge pružanja smještaja i ishrane J Informisanje i komunikacije L Poslovanje nekretninama M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti P Obrazovanje Q Zdravstvena i socijalna zaštita R Umjetnost, zabava I rekreacija S Ostale uslužne djelatnosti U tabeli 6 su prikazani sledeći troškovi: ukupna nabavka dobara i troškovi materijala u hilj EUR. Ukupna nabavka dobara i usluga najveću vrijednost je dostigla u sektoru Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala, i to hilj. EUR. Troškovi materijala su bili najveći u sektoru Prerađivačke industrije, i to hilj. EUR. 14

16 Grafik 6 Učešće ukupne nabavke dobara i usluga u ukupnom prometu, u % Na grafiku 6 su prikazana procentualna učešća ukupne nabavke dobara i usluga u ukupnom prometu privrednih subjekata prema sektorima. Najveće učešće od 76% je ostvareno u sektoru Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala. Nakon ovog sektora slijede sektori Industrije sa 26%. Najmanje učešće od 17% ukupne nabavne vrijednosti u ukupnom prometu je ostvareno u sektorima Usluga. Tabela 7 Učešće troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda u ukupnoj vrijednosti posmatranih sektora, prema klasi preduzeća prema broju zaposlenih radnika, u hilj. EUR 15

17 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi sektora Industrije su ostvareni od strane velikih preduzeća, i to 51% od ukupne vrijednosti ovih troškova posmatranog sektora.sektore Građevinarstva, Trgovine i Usluga su karakterisali najveći troškovi zarada, naknada zarada I ostalih ličnih rashoda ostvarenih od strane malih preduzeća. Sektor Građevinarstva je imao učešće od 57% troškova zarada ostvarenih od malih preduzeća, sektor Trgovine 55% a sektor Usluga 46%. 16

18 2.4 Investicije Ostvarene investicije predstavljaju fizički ostvarenu izgradnju investicionih dobara i izvršenu izradu ili nabavku investicionih dobara tokom godine, bez obzira na to da li je i kada izvršena njihova isplata. U tabeli 8 su prikazane investicije prema sektorima u 2013.godini. Na ukupnom nivou najveći iznos bruto investicija je bio u djelatnosti Trgovine na veliko i trgovine na malo popravke motornih vozila i motocikala u iznosu od hilj.eur dok je najmanji iznos investicija bio u sektoru Obrazovanja u iznosu od 76 hilj.eur. Najveća vrijednost investicija u izgradnju zgrada i ostalih građevina je takođe u sektoru Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala i to hilj.eur. Tabela 8 Bruto investicije u materijalna dobra u izgradnju zgrada i ostalih građevina u mašine i opremu, u hilj.eur Klasifikacija djelatnosti Bruto investicije u materijalna dobra Investicije u zgrade i druge građevine Investicije u mašine i opremu B Vađenje rude i kamena C Prerađivačka industrija D Snabdijevanje električnom energijom, gasom, E parom I klimatizacija Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada I slične aktivnosti F Građevinarstvo G Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala H Saobraćaj i skladištenje I Usluge pružanja smještaja i ishrane J Informisanje i komunikacije L Poslovanje nekretninama M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti P Obrazovanje Q Zdravstvena i socijalna zaštita R Umjetnost, zabava I rekreacija S Ostale uslužne djelatnosti

19 Najveća vrijednost bruto investicija u materijalna dobra za mala preduzeća je ostvarena u sektoru Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala i to hilj.eur. U klasi srednjih preduzeća najveća vrijednost bruto investicija u materijalna dobra ostvarena je u sektorima Usluga 5 i to hilj.eur. Ova vrijednost predstavlja učešće od 44% ukupne vrijednosti bruto investicija u materijalna dobra ostvarena od strane srednjih preduzeća. U klasi velikih preduzeća, najveća vrijednost bruto investicija u materijalna dobra je ostvarena u sektorima Industrije i to hilj.eur, i čini 46% ukupne vrijednosti ovih investicija ostvarenih od strane velikih preduzeća. Značajan dio bruto investicija u materijalna dobra je ostvaren u sektorima Usluga i to hilj.eur, i čini 35% ukupne vrijednosti ovih investicija ostvarenih od strane velikih preduzeća. Tabela 9 Bruto investicije u materijalna dobra prema klasi preduzeća u hilj.eur Klasa preduzeća Grupa djelatnosti Mala Srednja Velika Industrija Građevinarstvo Trgovina Usluge Ova grupa obuhvata sektore od H do S, prema klasifikaciji djelatnosti KD 2010 (ne obuhvataju se sektori K-Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i sektor O Državna uprava i odbrana) 18

20 Izdaje i štampa Zavod za statistiku Crne Gore (MONSTAT) Podgorica IV Proleterske br.2 Tel. (+382) ; tel/fax (+382) Bilten pripremila: Tatjana Popović Web Site: 19

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar 2017. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2016. godine Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar 2015. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar 2014. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X Sarajevo, 2016. TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Izdavač: Odgovara: Podatke priredili: Izrada tabela i grafikona: Lektura: Tehnička priprema: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki

Више

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 282 Podgorica, 1 novembar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba i

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 282 Podgorica, 1 novembar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba i CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 282 Podgorica, 1 novembar 2013. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013. GODINA Podaci prezentovani u ovom

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar 2012. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1 Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и мјера развоја укупне економије. Обрачун бруто домаћег

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

untitled

untitled Predgovor Razvoj strukturnih poslovnih statistika je otpočeo kroz projekte pomoći statističkom sustavu Bosne i Hercegovine u cilju osposobljavanja osoblja za provođenje Pilot istraživanja u 2010. godini

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us GODINA: I SARAJEVO, 07.06.2017. BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL 2017. Ukupan desezonirani promet ostalih usluga u prvom kvartalu 2017. godine ostvario je rast

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Више

ijene stanova u novogradnji

ijene stanova u novogradnji CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOGIJA CIJENE STANOVA U NOVOGRADNJI 48 METODOLOŠKO UPUTSTVO 48 Podgorica, maj 2016. godine Sadržaj Pravni osnov... 3 METODOLOŠKE OSNOVE... 3 Cilj istraživanja... 3 Izvještajne

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015.

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015. OSNOVNE ZNAČAJKE GOSPODARSKIH KRETANJA U GRADU VODICAMA U 2015. GODINI Šibenik, studeni 2016. SADRŽAJ Uvod... 3 1. Broj poduzetnika u gradu Vodicama u 2015. godini prema GFI... 4 2. Financijski rezultati

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици ~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске,

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. 3 Садржај ДИО I: Опис података... 4 1. Контакт информације... 4 2. Институције укључене у прикупљање података

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019.

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. 2 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Извјештај

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK O SISTEM ZADNJA VERZIJA -UPRAVE ZA STATISTIKU - bez imena - Copy

Microsoft Word - PRAVILNIK O SISTEM ZADNJA VERZIJA -UPRAVE ZA STATISTIKU - bez imena - Copy Crna Gora Vlada Crne Gore Uprava za statistiku Crne Gore IV Proleterske 2 8000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 8 Fax: +382 (0) 20 230 84 E-mail: contact@monstat.org R A V I L N I K O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

Више

Federal

Federal Statistika u oblasti kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo 1 Dosadašnje statističke aktivnosti FZS Prema Planu statističkih istraživanja za 2011 i Programu statističkih istraživanja od interesa

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2015. godine Prevoz

Више

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila II kvartal

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука,

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука, СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 2013. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 1 Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република Српска, Босна и Херцеговина телефон:

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

untitled

untitled GODINA / YEAR 2010. BRČKO, 26.4.2010. BROJ / NUMBER:3 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA BIH S A D R Ž A J Strana 1 Predgovor 2 2 Metodološke napomene 2 3 Bruto domaći proizvod i investicije u Brčko

Више

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ 2010. GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U 2010. GODINI U 2010. godini je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo zaprimljeno ukupno 15.791 individualnih

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, 81000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 811 Fax: +382 (0) 20 230 814 E-mail: contact@monstat.org IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA 2016. GODINU Odgovorno lice: Jelena

Више

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope

Више

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. 1 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 2 Извјештај о квалитету за Статистику

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/PRODCOM/G) za 2015. Organizacijska jedinica: Odjel godišnjih poslovnih

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Izdate građevinske dozvole

Izdate građevinske dozvole CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO IZDATE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 46 METODOLOŠKO UPUTSTVO 46 Podgorica, 2012. Sadržaj Pravni osnov... 3 METODOLOŠKE OSNOVE... 3 Cilj istraživanja... 3 Izvještajne

Више

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/ref. No.: 2-05-010/14 Важи од/ Valid dated: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) za 2016. Organizacijska jedinica: Odjel kratkoročnih poslovnih statistika

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z MD 40 Metodoloki dokument ISSN 1840-1074 KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine Republika

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sigurnost u poslovanju Zakonito poslovno okruženje Transparentnost i pouzdanost POSLUJMO FER! POSLUJMO PO ZAKONU! https://www.fia.ba Teme 01 Agregatne vrijednosti finansijskih tokova u Federaciji BiH privrednih

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Образац 12

Образац 12 Образац 12 Јавно комунално стамбено предузеће Топола ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. Топола, април 2019.

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017. Анкета о задовољству корисника 2017. Бања Лука, новембар 2017. САДРЖАЈ 1. Увод... 4 2. Метод и инструменти... 4 3. Главни резултати... 5 4. Демографске карактеристике анкетираних корисника... 6 5. Корисничке

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. 2 Извјештај о квалитету за статистичко истраивање Рођени и умрли

Више

Javni konkurs privrednici 2019

Javni konkurs privrednici 2019 На основу става II Решења Председника општине Лапово бр. 020-57/19-II-04 од 25.02.2019.године и Одлуке о буџету општине Лапово за 2019.годину ( Сл.гласник општине Лапово бр.16/18), Комисија за припрему

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Dnevnik_blok_prakticne_nastave_iz_finansijko_racunovodstvene_obuke

Dnevnik_blok_prakticne_nastave_iz_finansijko_racunovodstvene_obuke Назив школе: Место и адреса: ДНЕВНИК БЛОК (ПРАКТИЧНЕ) НАСТАВЕ ИЗ ФИНАНСИЈСКО- РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ОБУКЕ Име и презиме ученика: Разред и одељење: Датум извођења блок (практичне) наставе: Назив и адреса привредног

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

Форма правних лица

Форма правних лица ВЈЕЖБЕ 1 Теорија и политика биланса ФОРМА ПРАВНИХ ЛИЦА Профитне организације Непрофитне организације Привредна друштва правна лица Предузетници физичка лица Државне институције Приватне организације Друштва

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/0

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/0 NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/01 i "Službeni list CG", br. 62/08 i 44/10) u članu

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Pozitivna ekonomska kretanja zabilježena u prethodnoj godini kao rezultat inteziviranja radova na realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata

Више