На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л"

Транскрипт

1 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на План рада Завода за здравствену заштиту радника Ниш за годину. II Предлог решења о давању сагласности на План рада Завода за здравствену заштиту радника Ниш за годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се мр Маријана Мaтић, магистар економских наука, директор Завода за здравствену заштиту радника ''Ниш''. Број: / У Нишу, године ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА Љубивоје Славковић, дипл. правник

2 На основу члана 37 Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној године, доноси Р Е Ш Е Њ Е I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Завода за здравствену заштиту радника Ниш за годину, усвојен одлуком Завода за здравствену заштиту радника,, Ниш,, број 5233, на седници одржаној године II Решење доставити: Заводу за здравствену заштиту радника Ниш, Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Број: У Нишу, године СКУПШТИНА ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Проф. др Миле Илић

3 О б р а з л о ж е њ е Управни одбор Завода за здравствену заштиту радника Ниш на седници одржаној дана године Одлуком бр усвојио је План рада за годину и доставио Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту. Завод је здравствена установа у којој се обавља здравствена заштита и очување здравља запослених у безбедној и здравој средини, обављањем превентивно-куративне здравствене делатности. План рада Завода за 2013 годину сачињен je са циљем да се планираним активностима постигне задовољење потреба осигураника за здравственом заштитом на што ефикаснији, рационалнији и квалитетнији начин, ради унапређења здравља становништва, спречавање болести, радног откривања фактора ризика и правовременог лечења. За планиране активности Завод обезбеђује највећи приход- средства путем уговора са РЗЗО Филијала Ниш. Средства опредељена овим уговором троше се искључиво за намене предвиђене истим, а то су: плате запослених, накнаде за трошкове превоза, остале индиректне трошкове, лекове, санитетски и медицински потрошни материјал и партиципацију. Средства за инвестиционо улагање, инвестиционо текуће одржавање и набавку медицинске и немедицинске опреме и текућег одржавања Завода обезбеђују се из буџета Града Ниша према потребама и приоритетима установе.завод део средстава обезбеђује и из прихода од екстерне реализације ( приходи од: донација, предузећа, пружања радиолошких услуга, лекарских уверења, стоматолошких услуга). План рада Завода за здравствену заштиту радника Ниш за годину је сачињен у складу са Законом, подзаконским актима, прописима града и циљевима садржаним у оснивачком акту Завода, те с тога Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту предлаже доношење Решења као у диспозитиву. УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - НАЧЕЛНИК Мирјана Поповић

4

5 ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ ПЛАН РАДА ЗА ГОДИНУ Ниш, децембар 2012.године 1

6 I. Уводни део План рада Завода за здравствену заштиту радника Ниш (у даљем тексту ЗЗЗЗ радника Ниш), за годину je рађен са циљем да се планираним активностима постигне задовољење потреба осигураника за здравственом заштитом на што ефикаснији, рационалнији и квалитетнији начин, ради унапређења здравља становништва, спречавања болести, раног откривања фактора ризика и правовременог лечења. Основ за приступ изради планова здравствених услуга за годину су: - Закон о здравственој заштити Републике Србије ( Службени гласник РС број 107/05, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011) - Закон о здравственом осигурању ( Службени гласник РС број 107/05, 109/05, 57/2011, 110/2012) - Уредба о плану мреже здравствених установа ( Службени гласник РС број 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/2010, 6/2012, 37/2012) - Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе ( Службени гласник РС број 43/06, 112/09,50/2010, 79/2011, 10/2012) - Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа ( Службени гласник РС број 43/06) - Важећи правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања - Закон о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 116/08) са подзаконским актима. Наведеним законским и другим важећим подзаконским актима, утврђено је да свака здравствена установа има свој годишњи План, усаглашен са Програмом за спровођење здравствене заштите и здравственог осигурања, чијим се извршењем обезбеђује највећи део средстава за функционисање. Уговором између Републичког завода за здравствено осигурање (у даљем тексту РЗЗО) и здравствених установа, утврђује се врста, обим и квалитет здравствених услуга које се пружају корисницима. II. Делатност ЗЗЗЗ-радника Ниш ЗЗЗЗ радника Ниш је здравствена установа у систему здравства Републике Србије, чији је оснивач од јануара године Град Ниш. Седиште Завода је у улици Војислава Илића бб у Нишу, (II спрат зграде Завода за хитну медицинску помоћ), а своју делатност обавља на још 9 локација у Диспанзерима и Амбулантама које су лоциране најчешће уз фабричка постројења у граду Нишу. (Диспанзери ДИН, МИН, НИР, Ангропромет, ЕИ и Амбуланте Јастребац, Нитекс, Грађевинар, СУП). У току 2

7 2013.године у плану је отварање амбуланте у кругу YURA CORPORATION D.O.O. и у Нишекспрес -у ад Ниш. ЗЗЗЗ радника Ниш је здравствена установа у којој се обавља здравствена заштита и очување здравља запослених у безбедној и здравој средини, обављањем превентивно-куративне здравствене делатности. Завод је специјализована научно-здравствена установа, која поред специјализоване (специфичне) превентивне и куративне делатности спроводи и научно-истраживачку делатност, као наставна база предмета медицина рада, Медицинског факултета Универзитета у Нишу, где се обавља практична и теоријска настава за студенте медицине, лекаре специјализанте и студенте последипломских студија. III. Организациона структура ЗЗЗЗ радника Ниш На основу претходно прибављеног позитивног мишљења Института за јавно здравље, Министарства здравља Републике Србије и Статута ЗЗЗЗ радника Ниш који је претходно прихватио Град Ниш као оснивач, донет је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији. Овим Правилником и каснијим изменама и допунама уређена је унутрашња организација ЗЗЗЗ радника Ниш, послови и радна места, као и услови које запослени морају да испуњавају за обављање одређених послова. Овим Правилником и каснијим изменама и допунама предвиђене су и формиране следеће службе, одељења и одсеци: 1.Служба за медицину рада 1.1. Одељење за обављање превентивних прегледа Одсек за обављање превентивних здравствених прегледа Одсек за патофизиологију рада Одсек за саобраћајну медицину Одсек за оцену радне способности 1.2. Одељење за физичко хемијска и друга мерења ради очувања здравља запослених у безбедној и здравој радној средини (хигијена рада) Одсек за процену професионалног ризика 1.3. Одељење за спровођење мера личне и колективне заштите запослених Одсек за научно-истраживачку делатност и континуирану медицинску едукацију запослених Одсек за промоцију здравља на радном месту 2.Служба за општу медицину, гинекологију и стоматологију 2.1.Одељење за општу медицину 2.2.Одељење за гинекологију 2.3.Одељење за стоматологију 3

8 3.Служба за специјалистичко-консултативну делатност 3.1.Одељење за интерну медицину 3.2.Одељење за неуропсихијатрију 3.3.Одељење за оториноларингологију 3.4.Одељење за офталмологију 3.5.Одељење за дерматовенерологију 3.6.Одељење за радиологију 4.Служба за лабораторијску дијагностику 4.1.Одељење за биохемијску и хематолошку дијагностику 4.2.Одељење за заштиту од зрачења 4.3.Одељење за токсиколошку дијагностику 5.Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове 5.1. Одељење за правне и опште послове 5.2. Одељење за економско-финансијске послове 5.3. Одељење за информациону технологију, истраживање, пројекте и развој IV. Кадровска структура ЗЗЗЗ радника Ниш У ЗЗЗЗ радника Ниш на дан године запослено је укупно 312 радника. Од тога је укупно 68 лекара, 56 специјалиста и 12 лекара опште медицине, док је 3 лекара дуже одсутно због одржавања трудноће, тј. одласка на породиљско одсуство, 1 дипломирани фармацеут - специјалиста токсиколог, 123 запослена здравствена радника са вишом и средњом стручном спремом, 15 зубних лекара, 17 стоматолошких сестара, 11 зубних техничара, 18 здравствених сарадника са високом и средњом стручном спремом, 59 административних и техничких радника. 1. У Служби за медицину рада, запослено је укупно 16 радника. Служба за медицину рада Занимање запосленог Број запослених Лекар специјалиста медицине рада 7 Виша мед.сестра 1 Медиц.сестра 8 2. У Служби за општу медицину, гинекологију и стоматологију, која се обавља преко изабраног лекара, запослено је укупно 160 радника ( од којих су 3 лекара дуже одсутна из горе поменутих разлога) Служба за општу медицину, гинекологију и стоматологију Занимање запосленог Број запослених Лекар специјалиста медицине рада 9 Лекар специјалиста опште медицине 15 Лекар опште медицине 12 Специјалиста стоматолошке протетике 6 Специјалиста опште стоматологије 5 Специјалиста орални хирург 1 4

9 Специјалиста болести уста и зуба 1 Специјалиста пародонтологије и оралне медицине 1 Зубни лекар 1 Лекар специјалиста гинеколог и акушер 5 Виша мед.сестра 6 Медиц.сестра-техничар 66 Стоматолошка сестра 17 Зубни техничар 11 Акушерска сестра 4 3. У Служби за специјалистичко-консултативну делатност, запослено је укупно 47 радника. Служба за специјалистичко- консултативну делатност Занимање запосленог Број запослених Лекар специјалиста офталмолог 4 Лекара специјалиста неуропсихијатар 3 Лекара специјалиста неуролог 1 Лекар специјалиста оториноларинголог 3 Лекар специјалиста интерниста 4 Лекар специјалиста радиолог 2 Лекар специјалиста дерматовенеролог 2 Дипл. психолог-спец.медицинске психологије 2 Дипл. психолог 2 Социјални радник 1 Рентген техничар 3 Медицинска сестра У Служби за лабораторијску дијагностику, запослено је укупно 27 радника, од којих је у Одељењу за заштиту од зрачења запослено 8 радника. Служба за лабораторијску дијагностику Занимање запосленог Број запослених Лекар специјалиста биохемије 1 Фармацеут- специјалиста токсиколошке хемије 1 Дипл.хемичар-биохемичар 2 Лаборат.техничар 15 Одељење за заштиту од зрачења Занимање запосленог Број запослених Дипл. физичар- испитивач 6 Лаборант 2 5

10 5. У Служби за правне, економско финансијске, техничке и друге послове, запослено је укупно 62 радника. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и др. сличне послове Занимање запосленог Број запослених Дипл. економиста 3 Дипл.правник 2 Дипл. инж. електронике 2 Дипл. инж. заштите на раду 1 Економиста 2 Правник 1 Економски техничар 7 Матурант гимназије 7 Дактилограф 1 Возач са аутомехан. поправкама 1 Возач 3 КВ радник на прању, пеглању и шивењу 1 Праља веша 2 Перач лабораторијског посуђа 2 ПК радник 2 Чистач-хигијеничар 25 V. План здравствених услуга за годину По устаљеној пракси здравствене установе почетком године потписују Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са РЗЗО. Општи услови за закључивање уговора утврђени су Правилником о уговарању којим је предвиђено да здравствене установе морају да доставе План рада (обим и врста здравствених услуга), план кадра (за извршење плана рада), програм рационализације, план јавних набавки и др. План рада за годину сачињен је на основу укупног остварења Плана рада у предходним годинама, а по методологији коју утврђује Институт за јавно здравље. Обим здравствених услуга исказан у Плану рада заснива се на потребама осигураних лица за услугама здравствене заштите, на финансијским средствима за спровођење обавезног здравственог осигурања и на Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину којег доноси Републички завод, а по правилу није мањи од обима извршених здравствених услуга у предходној години. План извршења здравствених услуга у 2012 години за период од I-IX, као и план здравствених услуга за годину дат је у табелама. 6

11 Р.бр. АКТИВНОСТИ План за 2012 Извршење I-IX 2012 % 1. Здравствена заштита жена ,05 2. Здравствена заштита одраслог становништва ,7 3. Лабораторијска дијагностика ,68 4. Рендген и ултразвук ,86 5. Заштита менталног здравља ,73 6. Офталмолог ,70 7. Оториноларинголог ,43 8. Интерна медицина ,58 9. Стоматолошка служба , Спец.консултативна делатност дерматовенерологија ,03 УКУПНО: ,20 Р.бр. АКТИВНОСТИ План за 2013 здравствене услуге 1. Здравствена заштита жена Здравствена заштита одраслог становништва Лабораторијска дијагностика Рендген и ултразвучна дијагностика Заштита менталног здравља Офталмолог Оториноларинголог Интерна медицина Стоматолошка служба Спец.консултативна делатност алергологија Спец.консултативна делатност дерматовенерологија УКУПНО: VI. Финансијски план за 2013 годину Финансијски план представља преглед свих очекиваних прихода и расхода у години. Као и раније, највеће приходе у Заводу, обезбеђују се путем Уговора са РЗЗО. Средства опредељена овим Уговором, троше се искључиво за намене предвиђене истим. У много мањој мери средства се обезбедјују из буџета Града Ниша и екстерне реализације. 7

12 I ПЛАН ПРИХОДА ЗА ГОД. Ред.бр. Назив прихода Остварено I-IX год. у 000 дин. План за год. 1. Приходи од Фонда Приходи од града Приходи од донације Приходи од фонда дечје заштите Партиципација Приходи од предузећа Приходи од радиолошких услуга Приходи од лекарских уверења Приходи од стоматолошких услуга УКУПНО: Да бисмо остварили планиране приходе у 2013.години планирамо следеће расходе: II ПЛАН РАСХОДА ЗА 2013.год. у 000 дин. Ред.бр. Назив расхода Остварено у I-IX год. План за год. 1. Зараде Доприноси Накнада у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Амортизација Отплата камата и пратећи трошкови Порез Зграде и грађ. објекти Машине и опрема УКУПНО Код састављања плана расхода за годину узета је у обзир очекивана стопа инфлације у години по пројекцији Владе РС у износу од 6-8 % на годишњем нивоу. 8

13 VII. План рационализације и штедње ЗЗЗЗ радника Ниш остварује пословање уз перманентну анализу свих трошкова пословања током године и настоји да се они рационализују, уз стално настојање да се наплате сва спорна потраживања. И поред раста цена у току године појединих материјала и енергената Завод је до сада успевао да одржи висину трошкова на рационалном нивоу, а да се при том пружа потпуна и квалитетна здравствена заштита осигураницима. У 2013 години, наша тежња је континуирано спровођење мера рационализације како би се планирани трошкови по свим сегментима смањили, а да се притом не наруши нормалан процес рада. У том смислу планиране су следеће мере рационализације : - Набавка лекова, санитетског, лабораторијског и осталог потрошног медицинског материјала, као и набавке канцеларијског материјала и осталог техничког материјала, обавиће се у складу за Законом о јавним набавкама и при томе биће изабран најповољнији понуђач. - Контролу о утрошеним количинама ампулираних лекова и медицинских средстава спроводићемо увидом у требовања на основу којих се врши издавање из магацина, као и на основу налога за давање ињекција и медицинских средстава које прописују ординирајући лекари. Уколико се евидентира повећана потрошња ампулираних лекова, медицинских средстава или неке друге неправилности, о томе ће главна медицинска сестра обавештавати директора ради благовременог решавања проблема. - Организоваће се и даље, редовни унутрашњи надзор и контрола извршења обима и квалитета здравствених услуга, употребе лекова, медицинског и санитетског материјала, производа и услуга неопходних за пружање здравствених услуга. Вршиће се редовна унутрашња провера квалитета стручног рада на основу годишњег плана. У току 2013.године наставићемо са радовима на увођењу модерне ИКТ (Е-здравство), обнови акредитације и проширењу обима акредитације и међународног ИСО стандарда. - Висок степен амортизованости опреме компензоваћемо редовним стручним сервисирањем, одржавањем у функционалном стању, ремонтовањем и довођењем у техничко исправно стање и према финансијским могућностима набављаћемо нову опрему. - Планирано је смањење трошкова енергената, осигурања, боловања, путних трошкова, трошкова репрезентације, платног промета, ПТТ услуга и осталог. - Куповина опреме ће се обављати и даље уз претходно урађену детаљну анализу економске оправданости. - Вођење евиденције о коришћењу возила и потрошњи горива, уградња ГПС-а - Уградња плина у аутомобиле који се свакодневно користе приликом одласка на граничне прелазе ради обављања радиолошке контроле 9

14 VIII. Инвестиционо-техничко одржавање објеката и опреме У оквиру плана рада Завода за 2013 годину, а у циљу побољшања квалитета услуга и одржавања постојећих објеката и опреме, планирани су следећи радови на текућем и инвестиционом одржавању: - Санација крова у амбуланти Јастребац - Саветовалиште за труднице у диспанзеру ЕИ - Центар за здравствену и социјалну заштиту инвалида и лица са инвалидитетом у диспанзеру ЕИ - Саветовалиште за специјалистичко-консултативну делатност из области психијатрије у сарадњи са Специјланом болницом за психијатријске болести Горња Топоница 10

15 IX. План јавне набавке Овим планом предвиђен је обим и врста набавки које регулише Закон о јавним набавкама са подзаконским актима. Законом о буџету Републике Србије за 2013.годину ( Службени гласник РС број 114/2012) дефинисане су вредности за примену поступка јавних набавки. Вредност јавне набавке за коју наручиоци нису дужни да примењују Закон о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 116/2008) је до ,00 динара, а набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама, сматра се набавка чија је процењена вредност од ,00 динара до ,00 динара. Имајући у виду наведене вредности Завод у току године планира следеће јавне набавке : ЈАВНЕ НАБАВКЕ Ред број Предмет набавке ДОБРА Медицински потрошни материјал и лекови 1 Аналгетици Б + листа лекова 2 Инфузије Б + листа лекова 3 Серуми 4 Антибиотици Б + листа лекова Специфика ција Процењена вредност набавке ,00 Број позиције економска класификација и износ средстава Врста поступ. Оквирно време покретања поступка Оквирно време реализац. уговора Конто (план. година) Износ на конту (планска година) са ПДВ , , ,00 6 октобар ,00 6 октобар ,00 6 август 6 октобар новембра новембра септембра новембра Извор финансир. (планска година) ,00 01 и ,60 01 и ,00 01 и ,00 01 и 04

16 5 Ампулирани лекови Б + листа лекова Остали амупулирани лекови који нису на Листи лекова 6 Шприцеви и игле 7 Санитетски материјал 8 9 Вакутајнтери и мулти игле Остали потрошни материјал за лабораторију , ,00 6 октобар ,00 6 октобар ,00 6 август ,00 6 децембар ,00 6 децембар новембра новембра септембра децембра децембра , ,00 01 и ,00 01 и ,00 01 и ,00 01 и ,00 01 и 04 Реагенси , ,00 10 За лабораторију - хемикалије 11 Реагенси за биохемију ,00 6 децембар ,00 6 децембар децембра децембра ,00 01 и ,00 01 и 04 Стоматологија , ,00 12 Материјал за стоматологију ,00 6 јануар јануара ,00 4

17 13 Материјал за зубну технику ,00 6 јануар јануара ,00 4 Остала добра , ,00 14 Рендген филмови 15 Санитарни материјал и помоћна средства ,00 6 август ,00 6 август септембра септембра ,00 01 и ,00 01 и 04 ОПРЕМА , ,00 16 Инструментарија за проверу квалитета рентген апарата 17 ТЛД картице 18 Гамаспектрометар 19 3 дозиметра 20 3 Ултразвука ,00 6 I квартал I-II квартал , ,00 6 јануар I квартал , ,00 1 III квартал III квартал ,00 01 и ,00 6 I-II квартал I-II квартал ,00 01 и ,00 6 I-II квартал I-II квартал ,00 4

18 21 Холтер ЕКГ 72 часова 22 Плетизмограф 23 Васкулатор 24 Ласер 25 Кардиолошка сонда 26 Агрегат 27 Аномалоскоп Рачунара УСЛУГЕ ,00 1 I-II квартал I-II квартал , ,00 6 I-II квартал I-II квартал , ,00 6 I-II квартал I-II квартал , ,00 6 I-II квартал I-II квартал , ,00 6 I-II квартал I-II квартал , ,00 6 I-II квартал I-II квартал , ,00 6 I-II квартал I-II квартал , ,00 6 I-II квартал I-II квартал , , ,00 1 Осигурање имовине и запослених ,00 6 I-II квартал Почев од маја ,00 01 и 04

19 РАДОВИ Санација крова у амбуланти Јастребац Саветовалиште за труднице у диспанзеру ЕИ Центар за здравствену и социјалну заштиту инвалида и лица са инвалидитетом у диспанзеру ЕИ Саветовалиште за специјалистичко -консултативну делатност из области психијатрије у сарадњи са Специјланом болницом за психијатријске болести Горња Топоница , , ,00 1 III квартал III квартал ,00 01 и ,00 6 I квартал I квартал ,00 6 I квартал I квартал , ,00 01 и ,00 6 I квартал I квартал ,00 4 В. Д. ДИРЕКТОР ЗАВОДА Мр Маријана Матић

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Microsoft Word Resenje GV - Plan rada Zavod za zdravstvenu zastitu studenata.doc

Microsoft Word Resenje GV - Plan rada Zavod za zdravstvenu zastitu studenata.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 7 Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 30. став 1. тачка 29в Статута града Зрења

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 30. став 1. тачка 29в Статута града Зрења На основу члана 51. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 30. став 1. тачка 29в Статута града Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина'', бр. 26/13

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 13. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању ("С

На основу члана 56. Статута Града Ниша (Службени лист Града Ниша, број 88/2008) и члана 13. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању (С На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/008) и члана 13. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању ("Службени лист Града Ниша", број 89/005 и 38/010), Градско

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc На основу члана 124. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 39/02) и члана 20.1.Статута Машинског факултета Универзитета у Београду, декан Машинског факултета доноси ПРАВИЛНИК О ДOДЕЛИ

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, 22406 Ириг Тел/факс: 022/2462-030 Е-пошта: dzirig@open.telekom.rs ПИБ: 105201817 Матични број: 08879346 ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ Ириг, март

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО Одељење за планирање инвестиције и развој Број: VIII-02 404-1/2017 Датум: 04.01.2017.год. Б а р а ј е в о На основу члана 51. став 1. Закона о јавним

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("С

На основу члана 56. Статута Града Ниша (Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (С На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО Одељење за планирање инвестиције и развој Број: VIII-02 404-69/2017 Датум: 08.05.2017.год. Б а р а ј е в о На основу члана 51. став 1. Закона о јавним

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф РАСХОДИ I-IX 2014. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс финансијског плана за 2014.г Фин.извештај I-IX за 2014

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ПРИЛОГ 1:

ПРИЛОГ 1: ПРИЛОГ 2: НАЗИВИ ПОСЛОВА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА, УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА, ОПИС ПОСЛОВА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛКС У РЕГИОНАЛНИМ ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА - Регонална лекарска комора Београда... 01 - Регонална лекарска

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ (40+22)+ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски РАСХОДИ I-XII 2015. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски план за 2015.г Фин.план за 2015/буџет Фин.план за 2015/сопст.

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Измена број: 01-4265

Више

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО (

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО ( ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 467.350.000 73.089.000 540.439.000 540.439.000 2 ПРЕВОЗ 18.765.000 2.972.000 21.737.000 30.000 21.767.000 3 ЛЕКОВИ СВЕГА

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М План јавних набавки за. годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа.. болнице Петровац на Млави за.годину Техничка исправка број: / 0.4. Измена број: / 4..

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ ПРИХОДИ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 (40+22)+ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравстену заштиту радника Министарства унутрашњих послова

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана   тачке      Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ 25 12. ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је 1.000 динара АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 133. економска класификација

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм Обрасци за припрему програмског буџета. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_2 Култура_комуникације_и_медији 20 Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа,

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Рб Укупно Предмет

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

П р е д л о г

П р е д л о г НАЦРТ О Д Л У К А О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са

Више

Microsoft Word - javni oglas final

Microsoft Word - javni oglas final JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO GENERALNI DIREKTOR www.judzks.ba Vrazova 11. Sarajevo Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu ( Službene novine FBIH, br 26/16 i 89/18), člana

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр мат. бр ра

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр мат. бр ра Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 -Сектор за контролу- 05 Број: 450-2597/15-3

Више

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: тум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84 тачка 5 Закона о буџетском систему ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПРАВНИ ОДБОР Његошева 28а, Бијељина, тел: 055/ , факс: ,

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПРАВНИ ОДБОР Његошева 28а, Бијељина, тел: 055/ , факс: , И З В О Д И З П Л А Н А Н А Б А В К И ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Бијељина, децембар 2017. Kонто/ позиција у Буџету Републике Врста поступка Оквирно вријеме

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више