ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ"

Транскрипт

1 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март године

2 Наручилац задатка: Министарство здравља Републике Србије Обрађивач: Градски завод за јавно здравље, Београд Директор Завода: Проф. др Душанка Матијевић Помоћник директора: Прим. мр сц. мед. др Светлана Младеновић-Јанковић Носилац задатка: Др Катарина Војводић Анализу урадила: Др Весна Слијепчевић Учесници у задатку: Др Верица Почуча Др Либија Димитријевић Танасковић Др Гордана Беламарић Мр сц. мед. др Анђелија Нешковић Др Милена Јаковљевић Инга Мијаиловић, в.м.с. Гордана Лазић, в.м.с. Данијела Куљанин, в.м.с. Владимир Глишовић, в.м.т Милица Бабовић, в.м.с. Гордана Бошковић, здр. статистичар

3 У оквиру сталног унапређења квалитета здравствене заштите све установе, од године, једном годишње спроведе испитивање задовољства запослених, анализирају добијене резултате и у складу са добијеним резултатима предузимају мере ради унапређења квалитета. У години истраживање је спроведено 5. децембра и анкетирани су сви запослени радници, присутни на послу у периоду од часова тј. до краја радног времена. У испитивању је коришћен стандардизовани упитник са 23 питања затвореног типа и једним питањем отвореног типа (коментари испитаника). Упитником је испитивано задовољство запослених појединим аспектима посла и то: адекватношћу опреме за рад, расположивим временом за обављање посла, расположивим временом за рад са пацијентима, аутономијом у обављању посла, могућношћу да у раду користе своја знања, способности и вештине, уважавањем и вредновањем њиховог рада, непосредном сарадњом са колегама, непосредном сарадњом са претпостављенима, односом пацијената према запосленима, могућношћу професионалног развоја и континуиране едукације, финансијском надокнадом за рад, руковођењем и организацијом рада у установи, добијањем јасних упутстава шта се од њих очекује на послу и могућношћу изношења својих идеја претпостављенима. Испитаници су имали могућност да на скали од 1 до 6 искажу своје задовољство појединим аспектима рада (1- веома ; 2 ; 3 -ни задовољан, ни ; 4 задовољан; 5 - веома задовољан и 6-питање се не односи на испитаника). Такође испитивано је и присуство напетости, стреса или притиска приликом обављања посла. Испитаници су на ово питање имали могућност да дају одговор на петостепеној скали (1 - нимало; 2 - мало; 3 - умерено; 4 - много; 5 веома много). Упитником су обухваћени и планови у вези са променом посла и поређење задовољства послом у претходном петогодишњем периоду. Испитаници су на крају, узимајући све поменуте аспекте посла у обзир, давали просечну оцену задовољства послом оценом од 1 до 5 (1 - веома ; 2 - ; 3 - ни задовољан, ни ; 4 - задовољан; 5 - веома задовољан). За разлику од упитника у претходним година, године су прикупљени и подаци о полу, годинама старости и руководећем положају испитаника, као и подаци о томе да ли испитаници сем посла који обављају у својој установи раде и у настави, приватној пракси или другом сектору. У истраживању су учествовали запослени свих профила (здравствени радници, здравствени сарадници, технички и административни радници) у следећим здравственим установама: 1. Дому здравља Др Милорад Влајковић Барајево (у даљем тексту: Барајево ) 2. Дому здравља Вождовац 3. Дом здравља Врачар 4. Дом здравља Гроцка

4 5. Дом здравља Звездара 6. Дом здравља Земун 7. Дом здравља Др Ђорђе Ковачевић Лазаревац (у даљем тексту: Лазаревац ) 8. Дом здравља Младеновац 9. Дом здравља Нови Београд 10. Дом здравља Обреновац 11. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула (у даљем тексту: Палилула ) 12. Дом здравља Раковица 13. Дом здравља Савски венац 14. Дом здравља Сопот 15. Дом здравља Стари град 16. Дом здравља Др Симо Милошевић Чукарица (у даљем тексту: Чукарица ) 17. Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова ( у даљем тексту: ЗЗЗ радника МУП) 18. Завод за здравствену заштиту радника Железнице Србије (у даљем тексту: ЗЗЗ радника ЖС) 19. Завод за здравствену заштиту студената (у даљем тексту: ЗЗЗ студената) 20. Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд (у даљем тексту: ГЗ за геронтологију) 21. Градски завод за плућне болести и туберкулозу (у даљем тексту: ГЗ за плућне болести и ТБЦ) 22. Градски завод за хитну медицинску помоћ (у даљем тексту: ГЗХМП) 23. Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд ( у дањем тексту: ГЗ за кожне и венеричне болести) Испитивањем је обухваћено запослених радника из 16 домова здравља и 650 запослених из 7 завода који делатност обављају на примарном нивоу здравствене заштите. Укупно је подељен упитника запосленимa или 91,7% од укупног броја присутних на послу тог дана, што што одговара обухвату од претходне године. У здравственим установама, у којима је спроведено истраживање ради радника (за 265 мање него у претходној години), анализирано је враћених упитника што значи да је нешто више од половине (59,0%) запослених попунило анкету и њихови одговори су садржани у овој анализи. Стопа одговора износила је 80,3%. Стопа одговора од 100% постигнута је у Дому здравља Вождовац. Висока стопа одговора (90% и више), постигнута је у домовима здравља Младеновац (96,1%), Обреновац (93,0%), Гроцка (90,7%), Палилула (90,0%), као и у ГЗ за геронтологију и палијативно збрињавање (96,2%) и ГЗ за плућне болести и ТБЦ. Посматрајући по занимањима испитиваних радника, више од половине су чинилe медицинске сестре/техничари (51,7%), четвртину су чинили лекари (26,6%), док је најмање било здравствених сарадника (2,4%) (Графикон 1), што одговара и структури запослених у установама примарне здравствене заштите.

5 Графикон 1. Структура испитаника по занимању % 26.6, технички радник административни радник здравствени сарадник 51.7 здравствени радник-друго занимање медицинска сестра/техничар лекар Највише испитаника је у старосној доби од 35 до 55 година (62,6%), а више од четири петине је било жена (85,8%) (Графикон 1а). Графикон 1а. Структура испитаника по старости и полу % мање од 35 од 35 до 55 више од 55 мушкарци жене Запослени су најзадовољнији непосредном сарадњом са колегама и претпостављенима и односом пацијената према њима (Табела 1). Најчешћи разлог незадовољства запослених је финансијска надокнада за рад (више од две трећине веома незадовољних и незадовољних), затим следи уважавање и вредновање рада и адекватност опреме.

6 Табела 1. Задовољство запослених појединим аспектима посла Аспект посла ни задовољан ни веома задовољан веома задовољан не односи се на мене % % % % % % адекватност опреме 9,7 17,9 27,7 33,7 10,4 0,6 руковођење и организација рада 12,7 14,4 26,9 31,3 13,5 1,3 сарадња са колегама 4,5 6,1 17,9 46,2 24,6 0,6 професионална аутономија 8,9 13,7 23,6 37,3 13,7 2,9 расположиво време за обављање посла 9,6 14,8 21,2 41,4 12,3 0,7 расположиво време за рад са пацијентима 10,6 16,5 20,8 34,0 10,0 8,0 могућност коришћења знања и вештина 7,8 11,5 24,9 39,8 15,0 1,0 финансијска надокнада 41,3 29,7 14,8 10,4 3,3 0,4 професионални развој и континуирана едукација 13,1 16,3 24,6 30,3 12,2 3,5 уважавање и вредновање рада 17,2 20,4 21,3 29,0 11,6 0,5 односом пацијената 8,1 10,4 21,1 36,2 16,9 7,4 представљање идеја претпостављенима 12,0 12,8 25,1 34,9 14,2 1,1 јасна упутства за рад 9,3 12,1 26,1 38,0 13,8 0,6 непосредна сарадња са претпостављенима 7,6 8,5 19,8 40,9 22,6 0,7 Исказано просечном оценом, аспекти посла којима су запослени најзадовољнији су непосредна сарадња са колегама, однос пацијената према њима и непосредн сарадњом са претпостављенима (Табела 2). Табела 2. Задовољство запослених појединим аспектима посла аспекти посла финансијска надокнада за рад 2,06 уважавање и вредновање рада 2,99 адекватност опреме 3,19 руковођење и организација рада 3,22 професионални развој и едукација 3,23 изношење идеја претпостављенима 3,30 јасна упутства за рад 3,37 расположиво време за обављање посла 3,34 аутономија у послу 3,42 коришћење знања, способности и вештина 3,46 расположивим временом за рад са пацијентима 3,40 непосредна сарадња са претпостављенима 3,64 однос пацијената према запосленима 3,66 непосредна сарадња са колегама 3,82 n

7 Запослени у Дому здравља Савски венац дали су највише просечне оцене за већину анализираних показатеља. За разлику од претходних година, од године није испитивано задовољство међуљудским односима, постојање јасне евалуације рада и постојање подршке од стране претпостављених. Питање о могућностима континуиране едукације и професионалног развоја спојено је у једно питање. Први пут је године испитивано задовољство запослених расположивим временом за рад са пацијентима и задовољство односом пацијената према запосленима. Први пут је истраживано и задовољство запослених уважавањем и вредновањем њиховог рада, непосредном сарадњом са претпостављенима, руковођењем и организацијом рада у установи. На Графикону 2 и 2а се могу уочити осцилације просечне оцене задовољства запослених у зависности од испитиваног аспекта посла. Запослени су све аспекте посла оценили просечном оценом задовољства од 2,00 до 3,82. Графикон 2. Просечне оцене задовољства запослених појединим аспектима рада, године адекватност опреме међуљудски односи сарадња са колегама професионална аутономија префесионални развој расположиво време могућност коришћења знања и вештина финансијска надокнада континуирана едукација евалуација рада подршка претпостављених представљање идеја претпостављенима јасна упутства Графикон 2a. Просечна оцена задовољства испитаника у години аспектима који су уведени године,5,4,3,2,1,0,2.99 уважавање вредности рада испитаника,3.64 непосредна сарадња са претпостављенима руковођењем и организацијом рада у установи,3.22,3.23,3.40,3.66 могућностима за професионални развој и континуирану едукацију расположивим временом за рад са пацијентима односом пацијената према запосленима

8 Око трећине запослених је задовољно адекватношћу опреме за рад. Веома је сваки десети испитаник (Графикон 3). Графикон 3. Задовољство запослених адекватношћу опреме за рад не односи се на мене 0.6 веома задовољан 10.4 задовољан 33.7 ни задовољан ни веома Задовољство опремом од стране запослених показује растући тренд у посматраном петогодишњем периоду, да би у години вредност била највећа и износила је 3,19 (графикон 4). Графикон 4. Просечне оцене задовољства запослених адекватношћу опреме за рад у периоду године y = 0.036x Најзадовољнији опремом су запослени у Дому здравља Савски венац који су овај аспект оценили са 4,47, што је значајно више изнад просека за Београд (3,19), а најнезадовољнији су у домовима здравља Врачар (2,35) и Младеновац (2,64) (графикон 5).

9 Графикон 5. Просечне оцене задовољства запослених адекватношћу опреме за рад у здравственим установама Укупно Савски венац Обреновац Сопот Нови Београд Лазаревац Стари град ЗЗЗ студената Чукарица Вождовац Гз за хитну медицинску помоћ Палилула ЗЗЗ радника ЖС ЗЗЗ радника МУП Звездара Земун Барајево Гз за геронтологију Гроцка Гз за плућне болести и туберкулозу Раковица Гз за кожно-венеричне болести Младеновац Врачар ,0,1,2,3,4,5 Непосредном сарадњом са колегама задовољно и веома задовољно је више од две трећине испитаника, док је 10,6% испитаника незадовољно и веома незадовољно (Графикон 6). Међу задовољнима највише је лекара и административних радника. Графикон 6. Задовољство непосредном сарадњом са колегама не односи се на мене 0.6 веома задовољан 24.6 задовољан 46.2 ни задовољан ни 17.9 веома

10 Задовољство запослених непосредном сарадњом са колегама у периоду године показује тренд раста у посматраном периоду, а највећа вредност задовољства забележена је у години (Графикон 7). Графикон 7. Просечне оцене задовољства запослених непосредном сарадњом са колегама у периоду године y = 0.055x Непосредњом сарадњом са колегама најзадовољнији су запослени у Дому здравља Савски венац (4,51) и у ДЗ Обреновац (4,03), а најмање задовољни су запослени у ГЗХМП (3,28), годинама уназад и ГЗ за плућне болести и туберкулозу (3,44) (Графикон 8). Графикон 8. Просечне оцене задовољства запослених непосредном сарадњом са колегама у здравственим установама Укупно Савски венац Обреновац ЗЗЗ радника МУП Гроцка Чукарица Вождовац Барајево Раковица Сопот Лазаревац Нови Београд Земун Стари град Младеновац Палилула Гз за геронтологију ЗЗЗ студената Звездара Гз за кожно-венеричне болести ЗЗЗ радника ЖС Врачар Гз за плућне болести и туберкулозу Гз за хитну медицинску помоћ,3.82,4.03,4.02,3.98,3.96,3.94,3.91,3.86,3.86,3.85,3.81,3.78,3.74,3.73,3.73,3.69,3.68,3.58,3.53,3.50,3.45,3.44,3.28,4.51,0,1,2,3,4,5

11 Аутономијом у обављању посла је сваки осми испитаник, а задовољна и веома задовољна је половина испитаника (Графикон 9). Графикон 9. Задовољство аутономијом у обављању посла не односи се на мене веома задовољан задовољан ни задовољан ни веома Задовољство аутономијом у обављању посла је највећу вредност имало у години када је просечна средња оцена задовољства износила 3,49, са позитивним трендом у посматраном петогодишњем периоду (Графикон 10). Графикон 10. Просечне оцене задовољства запослених аутономијом у обављању посла у периоду године y = x Запослени у Дому здравља Савски венац (4,48) су највећим просечним оценама оценили аутономију у обављаљу посла, знатно већом у односу на просек за град (3,42), док су најмање просечне оцене дали запослени у Заводу за хитну медицинску помоћ (3,06). Запослени у другим установама су овај аспект посла оценили у распону од 3,12 до 3,89 (Графикон 11).

12 Графикон 11. Просечне оцене задовољства запослених аутономијом у обављању посла у здравственим установама Укупно Савски венац Обреновац Лазаревац Сопот Гз за кожно-венеричне болести ЗЗЗ радника МУП Земун Гз за геронтологију ЗЗЗ студената Гз за плућне болести и туберкулозу Чукарица Нови Београд Вождовац Барајево Гроцка Палилула Стари град Звездара Врачар Раковица Младеновац ЗЗЗ радника ЖС Гз за хитну медицинску помоћ ,0,1,2,3,4,5 Могућност професионалног развоја и континуиране едукације у оквиру једног питања први пут је испитивано године (у претходним година изтраживано је одвојено задовољство запослених професионалним развојем од могућности за континуирану едукацију). Скоро једна трећина испитаника је незадовољна и веома незадовољна могућностима професионалног развоја и континуиране едукације. Сваки осми испитаник је веома задовољан овим аспектом рада (Графикон 12). Графикон 12. Задовољство могућностима професионалног развоја и континуиране едукације не односи се на мене веома задовољан задовољан ни задовољан ни веома

13 У односу на претходну годину, вредност задовољства овим аспектом рада је незнатно опала (Графикон 13). Графикон 13. Просечне оцене задовољства запослених могућностима професионалног развоја и континуиране едукације у периоду године y = -0.02x Запослени у Дому здравља Савски венац (4,50) су највећим просечним оценама оценили могућности професионалног развоја и континуиране едукације док су најмање задовољни су запослени у Дому здравља Гроцка (2,74) и запослени у Заводу за хитну медицинску помоћ (2,50). Просек задовољства за град овим аспектом посла износи 3,23 (Графикон 14). Графикон 14. Просечне оцене задовољства запослених могућностима професионалног развоја и континуиране едукације у здравственим установама Укупно Савски венац Обреновац Лазаревац Гз за кожно-венеричне болести Сопот Чукарица ЗЗЗ радника ЖС Земун Нови Београд Вождовац Гз за геронтологију Стари град ЗЗЗ студената Раковица Звездара Палилула Барајево Гз за плућне болести и туберкулозу ЗЗЗ радника МУП Врачар Младеновац Гроцка Гз за хитну медицинску помоћ ,0,1,2,3,4,5

14 Више од половине испитаника је задовољно и веома задовољно расположивим временом за обављање полова, а четвртина је незадовољна и веома незадовољна (Графикон 15). Лекари су најмање задовољни расположивим временом за обављање послова, а највише су задовољни административни радници. Графикон 15. Задовољство расположивим временом за обављање послова не односи се на мене веома задовољан задовољан ни задовољан ни веома Задовољство расположивим временом који имају запослени за обављање послова је највеће у години, па иако се вредност задовољства смањила у години, постоји тренд раста вредности у посматраном периоду од до године (Графикон 16). Графикон 16. Просечне оцене задовољства запослених расположивим временом за обављање послова у периоду године y = 0.043x Расположивим временом за обављање послова најзадовољнији су испитаници у Дому здравља Савски венац (4,54), а најмање задовољни су запослени у Дому здравља Раковица (2,99) (Графикон 17). Просечна оцена задовољства овим аспектом посла износи 3,34.

15 Графикон 17. Просечне оцене задовољства запослених расположивим временом за обављање послова у здравственим установама Укупно Савски венац Обреновац Гз за геронтологију Земун ЗЗЗ студената ЗЗЗ радника МУП ЗЗЗ радника ЖС Гз за хитну медицинску помоћ Лазаревац Нови Београд Стари град Палилула Младеновац Сопот Гз за кожно-венеричне болести Гроцка Вождовац Гз за плућне болести и туберкулозу Звездара Барајево Чукарица Врачар Раковица ,0,1,2,3,4,5 Задовољство расположивим временом за рад са пацијентима први пут је испитивано у години. Готово половина испитаника је у години задовољна и веома задовољна расположивим временом за рад са пацијентима, је сваки шести испитаник, а веома је сваки десети испитаник. Ово питање се не односи на 8,0% испитаника (Графикон 18). Графикон 18. Задовољство расположивим временом за рад са пацијентима не односи се на мене веома задовољан задовољан ни задовољан ни веома,8.0,10.0,10.6,16.5,20.8,

16 У односу на претходну годину, средња вредност задовољства овим аспектом рада је опала у години (Графикон 19). Графикон 19. Просечне оцене задовољства запослених расположивим временом за рад са пацијентима у периоду године ,3.54,3.40 y = -0.14x Расположивим временом за рад са пацијентима најзадовољнији су испитаници у Дому здравља Савски венац (4,51), а најмање задовољни су запослени у Дому здравља Раковица (2,99) (Графикон 20). Просечна оцена задовољства овим аспектом посла износи 3,40. Графикон 20. Просечне оцене задовољства запослених расположивим временом за рад са пацијентима Укупно Савски венац ЗЗЗ радника ЖС Обреновац Лазаревац Гз за геронтологију Сопот Земун ЗЗЗ студената Гз за хитну медицинску помоћ Стари град Гз за кожно-венеричне болести Гз за плућне болести и туберкулозу Младеновац Палилула ЗЗЗ радника МУП Нови Београд Гроцка Вождовац Врачар Звездара Чукарица Барајево Раковица ,0,1,2,3,4,5

17 Више од једне трећине испитаника је задовољно, а једне петина испитаника незадовољна и веома незадовољна могућностима коришћења знања, способности и вештина у раду (Графикон 21). Графикон 21. Задовољство запослених могућностима коришћења знања, способности и вештина у раду не односи се на мене веома задовољан задовољан ни задовољан ни веома Задовољство могућностима да у свом раду користе своја знања, способности и вештине у години се смаљило у односу претходну годину али показује тренд пораста у посматраном петогодишњем периоду (Графикон 22). Графикон 22. Просечне оцене задовољства запослених могућностима коришћења знања, способности и вештина у раду у периоду године y = 0.05x Запослени у Дому здравља Савски венац дали су највећу средњу оцену (4,47) приликом оцењивања могућности да у раду користе знања, способности и вештине, док су најмање задовољни запослени у ГЗХМП (2,93). Просечне оцене задовољства овим аспектом посла су се у другим установама кретале од 3,03 до 3,91 (Графикон 23).

18 Графикон 23. Просечне оцене задовољства запослених могућностима коришћења знања, способности и вештина у раду Укупно Савски венац Сопот Обреновац Лазаревац Гз за кожно-венеричне болести Земун Чукарица Нови Београд Барајево Вождовац Гз за геронтологију ЗЗЗ студената Стари град Палилула Раковица Гроцка Гз за плућне болести и туберкулозу ЗЗЗ радника МУП Младеновац Звездара ЗЗЗ радника ЖС Врачар Гз за хитну медицинску помоћ ,0,1,2,3,4,5 Око три четвртине испитаника је незадовољно или веома незадовољно финансијском надокнадом за рад, док је сваки седми испитаник задовољан или веома задовољан (Графикон 24). У највећој мери незадовољне су медицинске сестре/техничари. Графикон 24. Задовољство запослених финансијском надокнадом за рад не односи се на мене 0.4 веома задовољан 3.3 задовољан 10.4 ни задовољан ни веома

19 Задовољство финансијском надокнадом за рад у посматраном петоогодишњем интервалу показује тренд пада. Највише је оцењено у години, а најниже у години (утицај социо-економских услова у време спровођења истраживања), да би у години нешто порасло у односу на годину и поново незнатно опало у години (Графикон 25). Графикон 25. Просечне оцене задовољства запослених финансијском надокнадом за рад у периоду године y = x Испитаници у Дому здравља Лазаревац (2,49) су најзадовољнији финансијском надокнадом за рад и оцењују своје задовољство значајно вишом просечном оценом у односу на просек за град (2,06). Најмање задовољни су запослени у Градском заводу за хитну медицинску помоћ (1,67) и Дому здравља Звездара (1,76) (Графикон 26). Графикон 26. Просечне оцене задовољства запослених финансијском надокнадом за рад у здравственим установама Укупно Лазаревац Нови Београд Земун Обреновац Гз за кожно-венеричне болести ЗЗЗ радника ЖС Чукарица ЗЗЗ радника МУП ЗЗЗ студената Гз за геронтологију Гроцка Палилула Савски венац Младеновац Барајево Вождовац Гз за плућне болести и туберкулозу Сопот Стари град Раковица Врачар Звездара Гз за хитну медицинску помоћ ,0,1,2,3

20 Могућношћу изношења идеја претпостављенима задовољна и веома задовољна је готово половина испитаника, док је сваки осми испитаник, овим аспектом рада (Графикон 27). Графикон 27. Задовољство могућношћу изношења идеја запослених својим претпостављенима не односи се на мене 1.1 веома задовољан 14.2 задовољан 34.9 ни задовољан ни 25.1 веома Највећу просечну оцену задо`вољством могућношћу изношења идеја запослених својим претпостављенима су дали испитаници у години (3,33), а присутан је растући тренд у посматраном шестогодишњем периоду (Графикон 28). Графикон 28. Просечне оцене задовољства запослених могућношћу изношења идеја претпостављенима у периоду године y = 0.021x Запослени у домовима здравља Савски венац (4,36), Обреновац (3,79) и Сопот (3,60) су дали највећу просечну оцену приликом процене задовољства могућношћу изношења идеја претпостављенима, док су најмање задовољни запослени у Градском заводу за хитну медицинску помоћ (2,48) (Графикон 29).

21 Графикон 29. Просечне оцене задовољства запослених могућношћу изношења идеја претпостављенима у здравственим установама Укупно Савски венац Обреновац Сопот Лазаревац Земун ЗЗЗ студената Гз за кожно-венеричне болести Вождовац Гз за геронтологију Чукарица ЗЗЗ радника МУП Барајево Нови Београд Звездара Палилула Гроцка Младеновац Врачар Гз за плућне болести и туберкулозу Раковица Стари град ЗЗЗ радника ЖС Гз за хитну медицинску помоћ ,0,1,2,3,4,5 Добијањем јасних упутстава у оквиру посла задовољно је више од једне трећине запослених (38,0%), а веома задовољан сваки седми испитаник, док је сваки осми испитаник, а сваки једанаести испитаник веома наведеним аспектом рада (Графикон 30). Графикон 30. Задовољство добијањем јасних упутстава у оквиру посла не односи се на мене,0.6 веома задовољан,13.8 задовољан,38.0 ни задовољан ни,26.1,12.1 веома,

22 Задовољство запослених добијањем јасних упутстава у оквиру посла је највеће у години (3,39) и постоји растући тренд вредности (Графикон 31). Графикон 31. Просечне оцене задовољства запослених добијањем јасних упутстава у оквиру посла у периоду године y = 0.04x Запослени у домовима здравља Савски венац (4,48) најзадовољнији су добијањем јасних упутстава у оквиру посла, а најмање задовољни су испитаници у ГЗХМП (2,76) и Дому здравља Врачар (3,01) (Графикон 32). Графикон 32. Просечне оцене задовољства запослених добијањем јасних упутстава у оквиру посла у здравственим установама Укупно Савски венац Обреновац Сопот Лазаревац ЗЗЗ радника МУП Гз за геронтологију Земун Чукарица ЗЗЗ студената Вождовац Нови Београд Палилула Гз за кожно-венеричне болести Звездара Стари град Младеновац Раковица ЗЗЗ радника ЖС Гроцка Барајево Гз за плућне болести и туберкулозу Врачар Гз за хитну медицинску помоћ ,0,1,2,3,4,5

23 Задовољство запослених непосредном сарадњом са претпостављенима први пут је испитивано године и две трећине је задовољно или веома задовољно овом сарадњом у години (Графикон 33). Графикон 33. Задовољство непосредном сарадњом са претпостављенима не односи се на мене веома задовољан задовољан ни задовољан ни веома У односу на претходну годину задовољство овим аспектом рада је незнатно опало у години (Графикон 34). Графикон 34. Просечне оцене задовољства запослених непосредном сарадњом са претпостављенима у периоду године y = -0.02x Запослени у домовима здравља Савски венац (4,52) и Обреновац (4,01) најзадовољнији су непосредном сарадњом са претпостављенима, а најмање задовољни су испитаници у ГЗХМП (2,91) и Дому здравља Барајево (3,24) (Графикон 35).

24 Графикон 35. Просечне оцене задовољства запослених непосредном сарадњом са претпостављенима Укупно Савски венац Обреновац ЗЗЗ радника МУП Сопот Лазаревац Чукарица Гз за кожно-венеричне болести Вождовац Гз за геронтологију ЗЗЗ студената Барајево Земун Гроцка Нови Београд Звездара ЗЗЗ радника ЖС Палилула Раковица Младеновац Стари град Врачар Гз за плућне болести и туберкулозу Гз за хитну медицинску помоћ ,0,1,2,3,4,5 Задовољство односом пацијената према запосленима први пут је испитивано у години. На ово питање 420 испитаника или 7,6% је одговорило да се питање не односи на њих. Испитаници који су одговорили на ово питање у највећем проценту су задовољни односом пацијената (36,2%) (Графикон 36). Графикон 36. Задовољство односом пацијената према запосленима не односи се на мене веома задовољан задовољан ни задовољан ни веома

25 У односу на претходну годину, задовољство овим аспектом рада је незнатно опало у години (Графикон 37). Графикон 37. Просечне оцене задовољства односом пацијената према запосленима у периоду године y = -0.02x Испитаници у домовима здравља Савски венац (4,52) и Сопот (4,18) најзадовољнији су односом пацијената према запосленима, а најмање задовољни су испитаници у ГЗХМП (2,75) (Графикон 38). Графикон 38. Просечне оцене задовољства запослених односом пацијената према запосленима Укупно Савски венац Сопот Обреновац Лазаревац ЗЗЗ студената ЗЗЗ радника МУП ЗЗЗ радника ЖС Гз за геронтологију Гз за плућне болести и туберкулозу Земун Гз за кожно-венеричне болести Палилула Нови Београд Барајево Гроцка Вождовац Стари град Раковица Чукарица Младеновац Звездара Врачар Гз за хитну медицинску помоћ ,0,1,2,3,4,5

26 Задовољство руковођењем и организацијом рада у установи први пут је испитивано године и испитаници су у највећем проценту били задовољни (30,3%), док је четвртина испитаника била незадовољна и веома незадовољна у години (Графикон 39). Графикон 39. Задовољство руковођењем и организацијом рада у установи не односи се на мене веома задовољан задовољан ни задовољан ни веома У односу на претходну годину, задовољство овим аспектом рада се незнатно смањило у години (Графикон 40) Графикон 40. Просечне оцене задовољства руковођењем и организацијом рада у установи у периоду године y = -0.01x Испитаници у домовима здравља Савски венац (4,55) и Обреновац (3,73) најзадовољнији су руковођењем и организацијом рада у установи, а најмање задовољни су испитаници у ГЗХМП (2,36) (Графикон 41).

27 Графикон 41. Просечне оцене задовољства руковођењем и организацијом рада у установи Укупно Савски венац Обреновац Лазаревац Сопот ЗЗЗ радника МУП Вождовац Чукарица Земун ЗЗЗ студената Гз за кожно-венеричне болести Гз за геронтологију Нови Београд Барајево Раковица Звездара Палилула Стари град Гроцка Младеновац Гз за плућне болести и туберкулозу Врачар ЗЗЗ радника ЖС Гз за хитну медицинску помоћ ,0,1,2,3,4,5 Задовољство уважавањем и вредновањем рада запосленог први пут је испитивано године и резултати испитивања у години показују да су испитаници у највећем проценту били задовољни (29,0%), док је петина испитаника била незадовољна (Графикон 42). Графикон 42. Задовољство уважавањем и вредновањем рада запосленог у установи не односи се на мене веома задовољан задовољан ни задовољан ни веома,0.5,11.6,17.2,21.3,20.4,

28 Вредности задовољства уважавањем и вредновањем рада запосленог су у години опале у односу на претходну годину (Графикон 43) Графикон 43. Просечне оцене задовољства уважавањем и вредновањем рада запосленог у установи у периоду године y = -0.03x Испитаници у домовима здравља Савски венац (4,51) и Обреновац (3,54) су најзадовољнији руковођењем и организацијом рада у установи, а најмање задовољни су испитаници у ДЗ Врачар (2,46) и ГЗХМП (2,33) (Графикон 44). Графикон 44. Просечне оцене задовољства уважавањем и вредновањем рада у установи Укупно Савски венац Обреновац Сопот Лазаревац Земун ЗЗЗ студената Вождовац Нови Београд Барајево Гз за геронтологију Гз за кожно-венеричне болести Чукарица Стари град ЗЗЗ радника МУП Младеновац Гроцка Палилула Гз за плућне болести и туберкулозу Раковица Звездара ЗЗЗ радника ЖС Врачар Гз за хитну медицинску помоћ ,0,1,2,3,4,5

29 У претходним година испитивана је емоционална, физичка исцрпљеност након посла и присуство умора при помисли на одлазак на посао, док је у години испитивано колико су запослени приликом обављања посла напети, под стресом или притиском. Нешто мање од трећине запослених је у години умерено осећало напетост, притисак и стрес приликом обављања посла (31,1%), а 42,4% испитаника је много и веома много осећало напетост, притисак и стрес. Сваки десети испитаник се изјаснио да није нимало осећао напетост, стрес или притисак (Графикон 45). Графикон 45. Осећај напетости, притиска и стрес приликом обављања посла веома много много умерено мало нимало % Поређењем задовољства послом у односу на период од пре пет година указује да се оно код 41,8% запослених није променило, да је 39,9% незадовољнијих, а 18,4% запослених је задовољније послом. У односу на годину уочава се мањи проценат задовољнијих и повећање процента незадовољнијих послом (Графикон 46). Графикон 46. Процена задовољства запослених у односу на период од пре пет година задовољнији послом нема разлике незадовољнији послом Имајући ове податке у виду, не чуди чињеница да тек нешто мање од трећине запослених (32,2%) у наредном петогодишњем периоду не размишља о промени посла (Графикон 47). У државном сектору здравства планира да остане 38,4% запослених, 6,7% би прешло у приватни сектор, а 8,9% би обављало послове ван система здравствене заштите. У иностранство планира да оде сваки осми запослени.

30 Графикон 47. Планови испитаника у вези са променом посла државни здравствени сектор приватни здравствени сектор послови ван здравствене заштите не размишљају о промени посла рад у иностранству О промени посла не размишља 43,7% административних радника и 43,5% техничких радника. У приватном здравственом сектору би радило 13,3% лекара. У државном здравственом сектору планира да остане највећи број других здравствених радника. Медицинске сестре-техничари у највећој мери планирају да раде у иностранству, у односу на друге профиле радника (Графикон 48). Графикон 48. Планови испитаника у вези са променом посла наредних пет година у односу на њихово занимање технички радник административни радник здравствени сарадник здравствени радник-друго занимање медицинска сестратехничар лекар , , , , , , државни здравствени сектор приватни здравствени сектор послови ван здравствене заштите рад у иностранству не размишља о промени посла % О промени посла не размишља више од трећине веома задовољних испитаника (37,2%) и задовољних испитаника (40,2%). У државном сектору здравства у највећој мери планирају да остану да раде 54,0% веома задовољних запослених. Испитаници из групе веома незадовољних и незадовољних послом који сада обављају, испољавају веће интересовање за послове ван здравствене заштите (21,6% веома незадовољних и 16,8% незадовољних) и послове у приватном здравственом сектору (11,5% веома незадовољних и 14,2% незадовољних) него остали запослени (Графикон 49).

31 Графикон 49. Планови испитаника у вези са променом посла наредних пет година у односу на њихово задовољство послом веома задовољни задовољни ни задовољни ни незадовољни незадовољни ,14.2,2.8,2.4, ,37.2,40.2,33.4,23.4 државни здравствени сектор приватни здравствени сектор послови ван здравствене заштите рад у иностранству веома незадовољни 21.3, ,19.4 % не размишља о промени посла На питање о задовољству послом који обављају, 12% је изјавило да је веома незадовољно, 18% незадовољно, а сваки трећи (35%) није ни задовољан ни. Задовољних је мање од трећине (39%), а веома задовољних 6% (Графикон 50). Графикон 50. Задовољство послом 29% 6% 12% 18% веома 35% ни задовољан ни задовољан веома задовољан На скали од 1 до 5 (1 веома, 5 веома задовољан), просечна оцена задовољства послом је 3,00 ± 1,1. Здравствени сарадници су нешто задовољнији од осталих запослених (просечна оцена је 3,33) (Графикон 51). Најнижу оцену задовољства послом су дале медицинске сестре (2,97) и лекари. Графикон 51. Просечне оцене задовољства послом у зависности од занимања лекар медицинска сестра-техничар здравствени радник-друго занимање здравствени сарадник административни радници технички радници

32 Значајно задовољнији послом су испитаници на руководећим функцијама, као и запослени који поред посла раде и у приватној пракси или у настави, као и они који не раде додатно. Највеће просечне оцене задовољства послом дали су запослени у Дому здравља Савски венац (4,03) и Дому здравља Обреновац (3,60), а најмању оцену у Градском заводу за хитну медицинску помоћ (2,49) (Табела 5). Табела 5. Просечне оцене задовољства послом у Београду у години Здравствена установа mean Градски завод за хитну медицинску помоћ 2.49 Дом здравља Врачар 2.63 Дом здравља Раковица 2.66 Градски завод за плућне болести и туберкулозу 2.73 Дом здравља Младеновац 2.76 Дом здравља Звездара 2.79 Дом здравља Чукарица 2.89 Дом здравља Нови Београд 2.89 Завод за здравствену заштиту радника ЖС 2.90 Дом здравља Стари Град 2.90 Дом здравља Гроцка 2.91 Дом здравља Палилула 2.94 Дом здравља Вождовац 2.94 Градски завод за кожно венеричне болести 2.95 Дом здравља Барајево 2.96 Завод за здравствену заштиту радника МУП-а 3.00 Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање 3.02 Дом здравља Земун 3.08 Завод за здравствену заштиту студената 3.15 Дом здравља Лазаревац 3.30 Дом здравља Сопот 3.56 Дом здравља Обреновац 3.60 Дом здравља Савски Венац 4.03 Известан број запослених је дао и коментаре и предлоге за унапређење организације рада здравствених установа. Највећи број испитаника се залаже за повећање зарада, сређивање радног простора, a нарочито у пунктовима домова здравља, набавку опреме за рад, као и бољу организацију континуиране медицинске едукације (повећање броја запослених којима је она омогућена о трошку здравствене установе, прилагођавање времена едукације радном времену запослених), повећање броја запослених и бољу организацију рада. Истакли су да су здравствени радници незаштићени и да не виде корист овог анкетирања. У посматраном деветогодишњем периоду просечна оцена задовољства запослених је најнижа у години (Графикон 52). Присутан је опадајући тренд у посматраном периоду.

33 Графикон 52. Просечне оцене задовољства запослених у периоду године 5 y = x Највећи пад средње оцене задовољства запослених уочава се у домовима здравља Палилула, Чукарица и Звездара (Графикон 53). Графикон 53. Просечне оцене задовољства запослених у периоду године посматрано по здравственим установама JAT Airways ЗЗЗ радника ЖС ЗЗЗ радника МУП ГЗ за геронтологију ГЗ за кожне и венеричне болести ГЗХМП ЗЗЗ студената Чукарица Стари град Сопот Савски венац Раковица Палилула Обреновац Нови Београд Младеновац Лазаревац Земун Звездара Гроцка Врачар Вождовац Барајево

34 ЗАКЉУЧАК Поредећи средње оцене задовољства појединим аспектима рада у години уочава се пораст средње оцене задовољства запослених у поређењу са годином (за аспекте које је било могуће претити у овом периоду), у свим посматраним аспектима рада, осим задовољства запослених адекватношћу опреме за рад и задовољства расположивим временом за обављање посла које се у посматраном периоду смањило и задовољства финансијском надокнадом које је остало готово непромењено (Табела 6). Табела 6. Просечне оцене задовољства запослених појединим аспектима рада у периоду године У којој мери сте задовољни адекватношћу опреме за рад у служби У којој мери сте задовољни непосредном сарадњом са колегама У којој мери сте задовољни аутономијом у обављању посла У којој мери сте задовољни могућностима професионалног развоја У којој мери сте задовољни расположивим временом за обављање послова У којој мери сте задовољни могућностима да у раду користите своја знања способности и вештине У којој мери сте задовољни финансијском надокнадом за рад У којој мери сте задовољни могућношћу да изнесете своје идеје претпостављенима У којој мери сте задовољни добијањем јасних упутстава шта се од вас очекује у оквиру посла Узимајући све наведено у обзир, оцените задовољство послом који сада обављате

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

zadovoljstvo zaposlenih 2010

zadovoljstvo zaposlenih 2010 Р Е З У Л Т А Т И ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2010.ГОДИНИ У в о д На основу Правилника о показатељу квалитета здравствене заштите Завод за јавно здравље Пирот је организовао

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011.

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 11. ГОДИНИ Београд, јануар 12. године Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

IzvestajLetnji

IzvestajLetnji Извештај о спроведеним анкетама за процену квалитета наставника, асистената и сарадника на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу - други семестар академске 2013/2014 године У летњем семестру академске

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

DISTRIBUCIONA LISTA

DISTRIBUCIONA LISTA by the EuropeAid 135642/IH/SER/RS Contract No. 48-00-93-2014-28 Programme IPA 2013 Country Contracting Authority Final Beneficiary End Recipient Type of document Prepared by Approved by Ministry of Finance

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 131/06) Komisija za obezbedjenje i unapredjenje

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja postupka evaluacije rada nastavnika i saradnika Poštovani,

Више

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama studeni 16. Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske

Више

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12 САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ... 3 2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА... 3 3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА... 7 3.1 РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА... 10 3.1.1.Упоредни

Више

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc Zagreb, prosinac 2008. Sadržaj 1. Uvod... 1 2. Struktura ispitanika istraživanja... 1 3. Struktura (ne)pušača... 2 4.... 4 4.1...4 4.2...8 5. Novi zakon o zabrani pušenja... 9 Popis grafikona Grafikon

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017. Анкета о задовољству корисника 2017. Бања Лука, новембар 2017. САДРЖАЈ 1. Увод... 4 2. Метод и инструменти... 4 3. Главни резултати... 5 4. Демографске карактеристике анкетираних корисника... 6 5. Корисничке

Више

DISTRIBUCIONA LISTA

DISTRIBUCIONA LISTA by the EuropeAid 135642/IH/SER/RS Contract No. 48-00-93-2014-28 Programme IPA 2013 Country Contracting Authority Final Beneficiary End Recipient Type of document Prepared by Approved by Ministry of Finance

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Садржај Општи подаци... 3 1. Анализа 1... 4 2. Анализа 2... 4 3. Анализа 3... 5 4. Анализа 4...

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година -

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година - Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година - ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Извештај о резултатима завршног испита ученика

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Sluzbeni-list-BGD-017.indd

Sluzbeni-list-BGD-017.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 17 12. март 2019. године Цена 265 динара На основу члана 13, члана 22. став 2. и члана 40. Одлуке о Градској управи Града Београда ( Службени

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ 9-30. март 019. године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских задатака је 10. Број поена за сваки задатак означен је

Више

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ Мирослав Певац, Министарство здравља Републике Србије ДЕФИНИЦИЈА ИЗИС-а Интегрисани здравствени информациони

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

TANJUG, Video >>>> RTS, Počela Peta konferencija medicinske dijaspore Redovni susreti srpskih lekara i eksperata medicinskih n

TANJUG, Video >>>> RTS, Počela Peta konferencija medicinske dijaspore Redovni susreti srpskih lekara i eksperata medicinskih n TANJUG, 20.06.2014. Video >>>> RTS, 20.06.2014. Počela Peta konferencija medicinske dijaspore Redovni susreti srpskih lekara i eksperata medicinskih nauka iz zemlje i dijaspore doprinose stalnom unapređenju

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

BROJ 2 decembar 2014.

BROJ 2 decembar 2014. BROJ 2 decembar 2014. 1 BAROMETAR POSLOVNOG OKRUŽENJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA broj 2 Banja Luka, decembar 2014. Izdavač Agencija za razvoj preduzeća Eda - Banja Luka Za izdavača Zdravko Miovčić Autor

Више

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, 2013. Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku UVOD Nastava na Katedri OM Organizacija

Више

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋКОВИЋ ФГ07 20 бр.18 Економско-трговинска школа Сопот

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

ZDRAV VRTIĆ 2014

ZDRAV VRTIĆ 2014 ZDRAV VRTIĆ 2018. U predškolskim ustanovama Naša radost u Subotici već 17 godina se sprovodi kontinuirana edukacija dece, a u Bambi u Bačkoj Topoli već 21 godina. Edukativni program u predškolskim ustanovama

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућава студентима да се упознају са радом успјешних компанија

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015, 43/2015, 71/2015, 126/2016 i 26/2019)

ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 17/2015, 43/2015, 71/2015, 126/2016 i 26/2019) ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015, 43/2015, 71/2015, 126/2016 i 26/2019) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom

Више

Kretanja_na_trzistu_rada_2018

Kretanja_na_trzistu_rada_2018 Кретања на тржишту рада у 2018. години - према Анкети о радној снази - 07.06.2019. МК 1/19 У овом извештају анализирају се кретања на тржишту рада у 2018. години. Анализа је превасходно заснована на подацима

Више

Slide 1

Slide 1 Prezentacija rezultata istraživanja o učestalosti korištenja Interneta i prepoznavanja potencijalnih rizika na Internetu među populacijom učenika odabranih osnovnih škola sa područja Brčko Distrikta BiH

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd U

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd U CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd USLOVI I OPREMLJENOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I MIŠLJENJE

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ УПУТСТВО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАНA, СОБА И СЕОСКИХ ТУРИСТИЧКИХ ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ

Више

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ УПУТСТВО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАНA, СОБА И СЕОСКИХ ТУРИСТИЧКИХ ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ

Више

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGIS

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGIS Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGISTRACIJU PREDUZEĆA NA KOSOVU U PERIODU: OKTOBAR DECEMBAR

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично истраживање са циљем утврђивања ставова учесника о

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

EFPIA Godina izveštavanja: 2016 Valuta izveštaja: RSD Strana 1/5

EFPIA Godina izveštavanja: 2016 Valuta izveštaja: RSD Strana 1/5 EFPIA Godina izveštavanja: 2016 Valuta izveštaja: RSD Strana 1/5 ZDRAVSTVENI RADNICI Ime i prezime zdravstvenog radnika Zdravstveni radnici: Grad primarnog radnog mesta ma putovanja OBJAVLJIVANJE NA INDIVIDUALNOJ

Више