ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал"

Транскрипт

1 ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа Београдпут, Београд за годину Број: / /11 Београд, 05. новембар године

2 Мисија Државна ревизорска институција Народној скупштини, грађанима и другим заинтересованим странама на свим нивоима власти пружа разумно уверавање о томе како се управља и како се користе јавна средства и доприноси унапређивању финансијског управљања, као и одговорности, транспарентности и интегритета носилаца јавних функција. 1 Насловна слика преузета са странице 1

3 Зашто смо спровели ову ревизију? У ревизијама јавних предузећа које су вршене у претходним годинама утврђене су значајне неправилности у примењивању закона којима су регулисане зараде у јавном сектору и које су се односиле на: - Усаглашеност општих аката предузећа са општим и посебним колективним уговором; - Обрачун и исплата зарада и накнада зарада и других примања није вршена у складу са одредбама Закона о раду и Колективног уговора; - Запошљавање није вршено у складу са Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава; -Примену Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Шта смо препоручили? За уређење области која је била предмет ревизије дато је 10 препорука. Препоруке су усмерене на: -организацију рада и радног времена запослених, -примену одговарајућих одредби Колективног уговора и Закона о раду приликом обрачуна зараде и накнаде зараде. Резиме ЈКП Београд-пут Београд ниje у години у потпуности ускладило обрачун и исплату зарада са прописима Одлука директора да је прековремени рад само рад извршен у суботу и/или недељу, а да се за прековремени рад извршен радним даном, врши прерасподела радног времена није у складу са Законом о раду. У предузећу је организован рад и радно време запослених на начин да се од укупног броја радних сати остварених преко уговореног радног времена, не може утврдити колико се односи на рад који се може сматрати прерасподелом, а колико сати рада се може сматрати прековременим радом. Предузеће је, у периоду од до краја године, из сопствених средстава вршило плаћање расхода запосленим преко синдикалних организација (рекреативни одмор запослених), који имају третман зараде, у укупном износу од 5,25 милиона динара, а да није обрачунало припадајући порез на зараде и доприносе за обавезно социјално осигурање у износу од 3,58 милиона динара. Поједини Уговори о привременим и повременим пословима закључени су са физичким лицима ради обављања послова који нису привременог карактера, односно који трају дуже од 120 радних дана, а поједини су трајали и током целе године, што није у складу са чланом 197. Закона о раду. Једном броју запослених су повећани коефицијенти и исплаћено је више стимулација зарада по основу радног учинка, од утврђеног Колективним уговором за износ од 3,21 милиона динара, што није у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 2

4 Садржај: I. ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ Одлука да је прековремени рад само рад извршен у суботу и/или недељу, а да се за прековремени рад извршен радним даном врши прерасподела радног времена није у складу са Законом о раду, такође уговори о привремено повременим пословима нису у складу са Законом о раду јер су закључени за послове који трају током целе године Одлука да је прековремени рад само рад извршен у суботу и/или недељу, а да се за прековремени рад извршен радним даном, врши прерасподела радног времена није у складу са Законом о раду Уговорима о раду, са шездесет троје запослених, уговорено је дневно радно време различито од оног које запослени стварно ради За запослене који рад обављају у сменама које трају по 12 сати, пуно радно време на недељном нивоу је дуже од законом прописаног Уговори о привременим и повременим пословима закључивани су за послове који трају дуже од 120 радних дана Предузеће није обрачунало и уплатило 3,58 милиона динара пореза и доприноса на расходе који представљају зараду. Приликом обрачуна накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла, лицима ангажованим по уговорима о привремено повременим пословима није користило припадајуће пореско ослобођење Предузеће је плаћањем рачуна за рекреативни одмор и превенцију радне инвалидности плаћало расходе запосленима, а да није обрачунало и платило порез на зараде и припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање Предузеће није користило право на пореско ослобођење приликом обрачуна накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла, лицима ангажованим по уговорима о привремено повременим пословима Годишњи програм пословања није усклађен са Смерницама владе за израду годишњих програма пословања за годину у делу износа трошкова по уговорима о привремено повременим пословима Предузеће је планирало веће трошкове по уговорима о привремено повременим пословима од предвиђених Смерницама Владе Предузеће није извршило доследну примену одредби Закона о раду садржаних у Одељку VIII Зарада, накнада зарaде и друга примања у делу који се односи на исплату стимулација, увећања зараде, накнада зараде Предузеће je обрачунало и исплатило зараду за радни учинак више од износа прописаног Колективним уговором Више су обрачуната увећања зараде, због примене погрешне основице за обрачун, у односу на законом и Колективним уговором прописане Предузеће је погрешно-мање обрачунало износе накнада зарада, јер у обрачун просека зараде запосленог у претходних 12 месеци није узет у обзир износ који се односи на доплату до минималне зараде Исплата накнаде за исхрану у току рада и накнаду за регрес за коришћење годишњег одмора запосленим породиљама је без правног основа

5 4.5. Интерним актом није уређен начин утврђивања броја радних дана за које се стиче право на исплату топлог оброка Предузеће је без утврђених критеријума исплатило солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја свим запосленима укључујући и руководство у једнаком нето износу од динара по запосленом и на тај начин је дало могућност доделе ове врсте помоћи и запосленима који нису у неповољном материјалном положају Појединим запосленима су повећани коефицијенти и исплаћено је више стимулација од прописаног, што није у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава Повећање коефицијената је довело до повећања зараде што није у складу са Законом о привременом уређивању основица Исплата већег броја стимулација довела је до повећања зарада што није у складу са Законом о привременом уређивању основица Предузеће je усклађено са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору Предузеће je исплаћивало зараде које не премашују износ утврђен Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору Број запослених у Предузећу је у складу са Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору II ПРЕПОРУКЕ III ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА IV КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ предмет ревизије Ревидирани период пословања Информације о субјекту ревизије Обим ревизије, ограничења у погледу обима Критеријуми Методологија рада Стандарди ревизије примењени у ревизији V Анекс 1 Предузете мере у поступку ревизије

6 I. ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ 1. Одлука да је прековремени рад само рад извршен у суботу и/или недељу, а да се за прековремени рад извршен радним даном врши прерасподела радног времена није у складу са Законом о раду, такође уговори о привремено повременим пословима нису у складу са Законом о раду јер су закључени за послове који трају током целе године 1.1. Одлука да је прековремени рад само рад извршен у суботу и/или недељу, а да се за прековремени рад извршен радним даном, врши прерасподела радног времена није у складу са Законом о раду. У ЈКП Београд-пут (у даљем тексту Предузеће) се примењује Одлука (број IV/ /2015 од године), донета од стране директора, којом је одређено да запослени који раде дуже од пуног радног времена у случајевима када је неопходно да се заврши одређени посао, који није могао да се заврши у оквиру радног времена, припада увећана зарада у складу са Колективним уговором Предузећа у висини од 30% од основице и то само за прековремени рад извршен у суботу и/или недељу. Овом одлуком је утврђено и да ће се за прековремени рад извршен радним даном, вршити прерасподела радног врмена. Наведеном Одлуком директора, овако дефинисан прековремени рад и прерасподела радног времена није у складу са чланом 16. и чланом 41. Колективног уговора Предузећа, као и члановима и 108. Закона о раду 1. Законом о раду 1 прописано је да је прековремени рад рад дужи од пуног радног времена, из чега произилази да је прековремни рад сваки рад дужи од пуног радног времена за период на који се врши обрачун, без обзира да ли се он остварује радним даном или викендом, стога одлука да раднику припада увећана зарада за прековремени рад само за дане викенда није у складу са чланом 108. Закона о раду 1 и чланом 16. Колективног уговора Предузећа. Колективним уговором, чланом 41. и Законом о раду 1 чланом 57. и 58. прописано је да послодавац може да изврши прерасподелу радног времена тако да укупно радно време запосленог, у периоду од најдуже девет месеци који се не везују за календарску годину, у просеку не буде дуже од уговореног радног времена за период прерасподеле. Прописано је и да се запосленом који се сагласио да у прерасподели радног времена ради у просеку дуже од уговореног радног времена током периода прерасподеле, обрачунава се и плаћа као прековремени рад. Одлуком о прерасподели мора се утврдити период за који се врши прерасподела радног времена. Приликом 1 Сл. гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/ одлука УС и 113/2017 5

7 прерасподеле радног времена, прековремени рад може се остварити само за рад дужи од уговореног радног времена, у односу на укупан број сати рада током периода прерасподеле. Обзиром да Одлуком (број IV/ /2015 од године), донетој од стране директора, није утврђен период прерасподеле радног времена и да је утврђено да се прековремени рад за увећање зараде рачуна само рад викендом, на основу ове Одлуке није могуће утврдити број сати који је предмет прерасподеле, нити број остварених прековремених сати, те Одлука није у складу са члановима и 58. и 108. Закона о раду 1. Увидом у евиденције присутности на раду и обрачуне зараде, утврђено је да је рад извршен у данима викенда и то рад који је трајао до 8 сати, обрачунат као прековремени рад са припадајућим увећањем од 30%, док је рад у дане викенда који је прелазио 8 сати и рад дужи од 8 сати остварен радним данима Предузеће евидентирало као прерасподелу радног времена за који није извршено плаћање ни основне зараде ни увећања од 30%. Сати остварени у прерасподели у Предузећу се користе кроз права радника на слободан дан, за које се исплата врши као да су радили и евидентира се у званичној евиденцији присутности на раду као редован рад. Евиденција коришћења слободних дана није устројена на начин који омогућава адекватно праћење и контролу, тако да се у току вршења ревизије нисмо могли уверити да ли су запослени радили у просеку дуже од уговореног радног времена за период прерасподеле, који такође није одређен, па се самим тим нисмо могли уверити ни у износ прековременог рада. Табела бр. 1 Подаци о оствареним сатима рада преко уговореног радног времена у год. укупно евидентирани сати рада преко уговореног радног укупно плаћени радни сати као прековремени рад (рад извршен суботом укупно сати рада евидентирани као сати за прерасподелу времена и недељом) У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 1.). 6

8 1.2. Уговорима о раду, са шездесет троје запослених, уговорено је дневно радно време различито од оног које запослени стварно ради Запослени у Предузећу засновали су радни однос закључењем уговора о раду, који је потписало овлашћено лице послодавца директор, у оквиру својих законских овлашћења. Уговорима о раду је, како је прописано чланом 33. тачка 13) Закона о раду 1, уговорено дневно радно време и то за све запослене у трајању од 8 сати дневно. Ревизијом је утврђено да у Предузећу један број запослених рад обавља у сменама које трају по 12 сати дневно, односно да је за њих уговорено дневно радно време различито од оног које запослени стварно ради. У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 2.) За запослене који рад обављају у сменама које трају по 12 сати, пуно радно време на недељном нивоу је дуже од законом прописаног Запослени који рад обављају у сменама које трају по 12 сати дневно (запослени на пословима обезбеђења-чувари), као редован пун фонд сати за обрачун зараде (фонд сати редовног рада) имају 192 сата, што је у просеку 48 сати на недељном нивоу. Наведено није у складу са чланом 51. Закона о раду 1 којим је прописано да пуно радно време износи 40 часова недељно, као ни са уговорима о раду које је Предузеће закључило са запосленима, у којим је такође утврђено пуно радно време од 40 сати недељно. У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 3.) Уговори о привременим и повременим пословима закључивани су за послове који трају дуже од 120 радних дана Поједини Уговори о привременим и повременим пословима закључивани су са физичким лицима ради обављања послова који нису привременог карактера, односно који трају дуже од 120 радних дана, а поједини су трајали и током целе године, што није у складу са чланом 197. Закона о раду 1 Програмом пословања Предузећа предвиђено је ангажовање лица по привремено повременим пословима, 7

9 под образложењем да је потреба за производним радницима настала јер је током и године из Предузећа отишао већи број производних радника. Просечан број ангажованих лица за годину износио је око 104 радника. 2. Предузеће није обрачунало и уплатило 3,58 милиона динара пореза и доприноса на расходе који представљају зараду. Приликом обрачуна накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла, лицима ангажованим по уговорима о привремено повременим пословима није користило припадајуће пореско ослобођење У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 4.) Предузеће је плаћањем рачуна за рекреативни одмор и превенцију радне инвалидности плаћало расходе запосленима, а да није обрачунало и платило порез на зараде и припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање Предузеће, је у периоду од до године из сопствених средстава, на која нису обрачунати и плаћени порез и доприноси за обавезно социјално осигурање на зараде, извршило обрачун и уплату средстава синдикалним организацијама ради превенције радне инвалидности запослених, у укупном износу од динара. Наведена средства синдикалне организације су користиле за плаћање фактура Хотелима-центрима за планинско бањско климатско лечење у којима су боравили запослени. Плаћање расхода запосленима на наведени начин се у смислу члана 14. став 1. Закона о порезу на доходак грађана 2 сматра зарадом, на коју је Предузеће било дужно да обрачуна и плати порез на зараде и припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање, прописане чланом 13. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 3, у укупном износу од динара. Такође, у години на име обавезе издвајања средстава за потребе превенције радне инвалидности на рачун синдиката Предузеће је уплатило већи износ од предвиђеног чланом 65. Колективног уговора, из разлога што је обрачунавало и уплаћивало 0,20% од бруто зараде са доприносима на терет послодавца пре умањења од 10%, а не од масе средстава која је исплаћена (након умањена од 10%). 2 Сл. гласник РС, бр. 24/2001, 80/2002, 80/ др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/ испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/ одлука УС, 7/ усклађени дин.изн., 93/2012, 114/ одлука УС, 8/2013 усклађени дин.изн., 47/2013, 48/ испр., 108/2013, 6/ усклађени дин.изн, 57/2014, 68/ др. закон, 5/ усклађени дин.изн., 112/2015, 5/ усклађени дин.изн., 7/ усклађени дин.изн., 113/2017 и 7/ усклађени дин.изн. 3 Сл. гласник РС, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/ усклађени дин.изн., 8/ усклађени дин.изн., 47/2013, 108/2013, 6/ усклађени дин.изн., 57/2014, 68/ др. закон, 5/ усклађени дин.изн., 112/2015, 5/ усклађени дин.изн., 7/ усклађени дин.изн., 113/2017 и 7/ усклађени дин.изн. 8

10 Табела бр. 2. Износ обавезе за порез и доприносе за рекреативни одмор - у хиљадама динара - година средства издвојена за плаћање хотела порез на зараде 10% доприноси на терет запосленог 19.9% доприноси на терет послодавца 17.9% укупно У току ревизије Предузеће је обрачунало и уплатило порез и доприносе на средства уплаћена синдикалним организацијама за рекреативни одмор запослених, такође издваја средства за превенцију радне инвалидности у складу са чланом 65. Колективног уговора (веза одељак: Предузете мере у поступку ревизије) Предузеће није користило право на пореско ослобођење приликом обрачуна накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла, лицима ангажованим по уговорима о привремено повременим пословима Предузеће је уговорима о привремено повременим пословима уговорило, између осталог, и да ће извршиоцу посла на име накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла исплаћивати износ од динара за месец дана рада, односно сразмеран износ времену проведеном на раду у току месеца. Приликом обрачуна накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла, лицима ангажованим по уговорима о привремено повременим пословима, Предузеће није користило право на пореско ослобођење прописано чланом 18. став 1. тачка 1) и став 2. Закона о порезу на доходак грађана 2. У току ревизије Предузеће је почело да користи право на пореско ослобођење за накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла, лицима ангажованим по уговорима о привремено повременим пословима (веза одељак: Предузете мере у поступку ревизије). 9

11 3. Годишњи програм пословања није усклађен са Смерницама владе за израду годишњих програма пословања за годину у делу износа трошкова по уговорима о привремено повременим пословима 3.1. Предузеће је планирало веће трошкове по уговорима о привремено повременим пословима од предвиђених Смерницама Владе Предузеће је Програмом пословања за годину, на који је добило сагласност Оснивача, планирало трошкове по уговорима о привремено повременим пословима у износу од динара, за 108 радно ангажованих на месечном нивоу са нето зарадом од динара. Планирано повећање ових расхода за годину у односу на планирана средства за годину ( динара), према објашњењу Предузећа настаје из потребе за производним радницима, јер је током и године из Предузећа отишао већи број производних радника, па се потреба за лицима ангажованим по уговорима о привремено повременим пословима повећала са 80 на 108 запослених. Ребалансом програма пословања за годину, Предузеће је планирани износ трошкова по основу уговора о привремено повременим пословима додатно повећало за још динара, тако да планирани износ трошкова за ове намене за годину износи динара за 107 ангажованих лица. Додатно планирано повећање, по образложењу у Ребалансу програма пословања, проистиче из повећања нето износа накнаде за рад са динара на динара. Планирајући за годину већи износ трошкова по уговорима о привремено повременим пословима, у односу на износ планираних средстава за ту намену за годину, за износ од динара, Програм пословања Предузећа није израђен у складу са тачком 14. Смернице Владе за израду годишњих програма пословања за годину усвојене закључком 05 Број: /2016 од 17. новембра године, а којих је Предузеће дужно да се придржава у складу са чланом 60. Закона о јавним предузећима 4. У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 5.). 10

12 4. Предузеће није извршило доследну примену одредби Закона о раду садржаних у Одељку VIII Зарада, накнада зарaде и друга примања у делу који се односи на исплату стимулација, увећања зараде, накнада зараде 4.1. Предузеће je обрачунало и исплатило зараду за радни учинак више од износа прописаног Колективним уговором Запосленима је исплаћена зарада по основу радног учинка (стимулације) више од три пута за календарску годину, што није у складу са чланом 13. Колективног уговора. Предузеће је сходно члану 107. Закона о раду 1, утврдило елементе за обрачун и исплату зараде по основу радног учинка чланом 13. Колективног уговора, којим је између осталог, прописано и да запослени може бити стимулисан највише три пута у току календарске године и то на предлог непосредног руководиоца организационог дела предузећа решењем. Чланом 14. Колективног уговора утврђено је и да се увећање зараде запосленима може вршити из средстава издвојених највише до 1% од утврђене масе зарада за текући месец. Од укупног износа стимулација по основу радног учинка, обрачунатих за годину од динара, стимулације које нису исплаћене у складу са одредбом члана 13. Колективног уговора (више од три пута за календарску годину) износе динара и исплаћене су за око 150 запослених. У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 6.) Више су обрачуната увећања зараде, због примене погрешне основице за обрачун, у односу на законом и Колективним уговором прописане Увећања зараде, односно увећања по основу рада на дан празника који је нерадан дан, за рад ноћу, за рад недељом, за прековремени рад и увећање по основу минулог рада нису обрачуната у складу са Законом о раду 1 и Колективним уговором Предузећа, јер су увећања вршена на основицу коју чини основна зарада и зарада за радни учинак (стимулација), што није у складу са чланом 108. Закона о раду 1, као ни чланом 17. Колективног уговора, којим је прописано да основицу за обрачун увећања чини само основна зарада. Више обрачуната увећања зараде, применом погрешне основице за обрачун, у односу на законом и Колективним уговором прописане, износе укупно динара. 11

13 У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 7.) Предузеће је погрешно-мање обрачунало износе накнада зарада, јер у обрачун просека зараде запосленог у претходних 12 месеци није узет у обзир износ који се односи на доплату до минималне зараде Утврђено је да накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празник који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, привремене спречености за рад до 30 дана, није обрачуната у складу са чланом 114. Закона о раду 1 као ни чланом 19. и 20. Колективног уговора Предузећа. Предузеће није у обрачун просека зараде запослених у претходних 12 месеци, на основу којег се утврђује износ накнаде, узело у обзир износ који се односи на доплату до минималне зараде за раднике чија је основна зарада испод минималне зараде. Није било могуће утврдити износ погрешно-мање утврђених износа накнада зарада, настале услед наведене неправилности. У току ревизије Предузеће је почело да обрачун накнада зараде врши на начин прописан Законом о раду и Колективним уговором (веза одељак: Предузете мере у поступку ревизије) Исплата накнаде за исхрану у току рада и накнаду за регрес за коришћење годишњег одмора запосленим породиљама је без правног основа Приликом обрачуна и исплате накнаде за породиљско боловање уз износ прописан чланом 11. Закона о финансијској подршци породици са децом 4, Предузеће је исплаћивало и износе на име накнаде трошкова топлог оброка и накнаду за регрес за коришћење годишњег одмора, на терет трошкова Предузећа (без рефундације). Законом о раду 1 чл. 118., исхрана у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора представљају накнаду трошкова, и као такве везују се за присутност на раду и коришћење годишњег одмора, тако да је Предузеће уз накнаду за породиљско боловање без правног акта којим је то регулисано вршило обрачун и исплату накнаде за 4 Сл. гласник РС, бр. 16/2002, 115/2005 и 107/

14 исхрану у току рада и накнаду за регрес за коришћење годишњег одмора у укупном износу од динара. У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 8.) Интерним актом није уређен начин утврђивања броја радних дана за које се стиче право на исплату топлог оброка Чланом 22. Колективног уговора Предузећа утврђено је да запослени има право на месечну накнаду трошкова исхране у току рада у висини од 300 динара по радном дану. Предузеће је приликом обрачуна зараде утврђивало и обрачунавало право на накнаду за трошкове исхране у износу прописаном Колективним уговом по радном дану, међутим, утврђивање броја радних дана за право на топли оброк вршено је на различит начин у зависности од распореда радног времена запослених, а да наведено није прописано и уређено интерним актом из кога би се недвосмислено могло утврдити под којим условима и са којим дневним радним временом се остварује радни дан у смислу права на накнаду за трошкове исхране. У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 9.) Предузеће је без утврђених критеријума исплатило солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја свим запосленима укључујући и руководство у једнаком нето износу од динара по запосленом и на тај начин је дало могућност доделе ове врсте помоћи и запосленима који нису у неповољном материјалном положају. Анексом I Посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије 5, од 21. априла године, изменом члана 67., предвиђено је да послодавац може исплатити солидарну помоћ запосленима и у другим случајевима предвиђеним општим актом под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Даље, у ставу 6. поменутог Анекса I је наведено да у случају када се солидарна помоћ додељује запосленима ради ублажавања 5 Сл. гласник РС, бр. 27/2015 и 36/2017-Анекс I 13

15 неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата. Пре исплате солидарне помоћи, Надзорни одбор Предузећа Београд-пут, је дана 19. јуна године донео Ребаланс Програма пословања Предузећа за годину, којим су планирана средства за ову намену у износу од динара. Скупштина града Београда на седници одржаној 29. јуна године, донела је решење којим се даје сагласност на Ребаланс програма пословања за годину. Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 24. јула године, позивајући се на члан 67. став 5. и 6. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Ребаланс програма пословања за годину, донео је одлуку о додели солидарне помоћи ради ублажавања последица неповољног материјалног положаја запослених. По донетој одлуци солидарна помоћ припада свима запосленим у Предузећу, чији је број на дан доношења одлуке запослена у нето износу од динара по запосленом што укупно износи динара нето и припадајући порез на доходак грађана у износу од динара. Исплата солидарне помоћи ради ублажавања последица неповољног материјалног положаја запослених извршена је дана 24. јула године. Поменутим актима (Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Ребалансом Програма пословања Предузећа за годину и Одлуком Надзорног одбора о додели солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених) нису предвиђени критеријуми односно услови за доделу солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених на основу којих би се утврдило право сваког запосленог на ову врсту солидарне помоћи. Исплата поменуте солидарне помоћи извршена је свим запосленима укључујући и најуже руководство (директора и два извршна директора) у једнаком нето износу од динара по запосленом. Без јасно дефинисаног критеријума за доделу солидарне помоћи постоји могућност доделе ове врсте помоћи и запосленима који нису у неповољном материјалном положају. 14

16 5. Појединим запосленима су повећани коефицијенти и исплаћено је више стимулација од прописаног, што није у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 5.1. Повећање коефицијената је довело до повећања зараде што није у складу са Законом о привременом уређивању основица Предузеће је од октобра године вршило повећања коефицијената једном броју запослених на истим радним местима и на тај начин увећало износ њихових зарада што није у складу са чланом 4. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 6. У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 10.) Исплата већег броја стимулација довела је до повећања зарада што није у складу са Законом о привременом уређивању основица Исплата зарадe по основу радног учинка (стимулација), извршена више пута него што је прописано Колективним уговором, је такође довела до повећања зараде, што није у складу са чланом 4. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 7. Исплаћене стимулације које нису у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 7 износе динара за 150 запослених (веза налаз 4.1.). 6 Сл. гласник РС, број 116/

17 6. Предузеће je усклађено са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору 6.1. Предузеће je исплаћивало зараде које не премашују износ утврђен Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору У складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору 7, за годину, максимална зарада износи динара и може бити увећана само по основу времена проведеног на раду (минулог рада). У Предузећу, у години, највиша исплаћена зарада је износила динара Број запослених у Предузећу је у складу са Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за годину, утврђен је број од запослених као максималан број за Предузеће. Број запослених на неодређено време је износио у јануару 1079 запослених, а у децембру године 1051 запослени, док је током читавог периода био један запослени на одређено време. Број ангажованих лица по привремено повременим пословима се кретао од 107 до 102 лица, односно није био већи од 10% броја запослених на неодређено време у Предузећу. 7 Сл. гласник РС, број 93/

18 II ПРЕПОРУКЕ Препорука број 1: Препоручује се Предузећу да својим актом уреди прековремени рад и прерасподелу радног времена у складу са Колективним уговором и Законом о раду. Препорука број 2: Препоручује се Предузећу да за запослене који раде по сменама од 12 сати, усклади уговоре о раду у делу који се односи на дневно радно време, са радним временом које запослени стварно раде с обзиром на потребу посла који обављају. Препорука број 3: Препоручује се Предузећу да организује рад и радно време запослених на начин који ће бити у складу са одредбама члана 51. Закона о раду. Препорука број 4: Препоручује се Предузећу да уговоре о привремено повременим пословима закључује искључиво за послове који имају карактер привремено повремених послова. Препорука број 5: Препоручује се Предузећу да Програм пословања доноси у складу са Смерницама Владе за израду годишњих, односно трогодишњих програма пословања и Законом о јавним предузећима. Препорука број 6: Препоручује се Предузећу да исплате зараде за радни учинак, врши у складу са Колективним уговором. Препорука број 7: Препоручује се Предузећу да обрачун увећања зараде врши у складу са Законом о раду и у складу са Колективним уговором. Препорука број 8: Препоручује се предузећу да општим актом, на који сагласност даје оснивач, пропише уреди давања запосленим породиљама уколико су она већа од износа прописаних Законом о финансијској подршци породици са децом. Препорука број 9: Препоручује се предузећу да интернима актом уреди начин утврђивања броја радних дана за право на накнаду за трошкове исхране у току рада. Препорука број 10: Препоручује се Предузећу да повећане коефицијенте, који нису последица промене радног места, врати на ниво који је био у тренутку ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 17

19 III ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП Београд пут, Београд је, на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, дужно да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 60 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја. Одазивни извештај мора да садржи: 1) навођење ревизије, на коју се он односи; 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом и 3) приказивање мера исправљања. Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе. ЈКП Београд пут, Београд у одазивном извештају треба да искаже мере исправљања по основу откривених неправилности односно свих налаза датих у Извештају о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада, а који могу да садрже и препоруке за њихово отклањање. На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији, одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије. Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће. Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. став 7. до 13. Закона о Државној ревизорској институцији. Генерални државни ревизор Др Душко Пејовић 18

20 IV КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ Ревизија је спроведена на основу члана 9. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, Програма ревизије Државне ревизоркске институције за годину и Закључка број / од 09. фебруара године. 1. Предмет ревизије Предмет ревизије је Правилност пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код јавних комуналних предузећа. 2. Ревидирани период пословања Ревизијом је обухваћено пословање субјекта ревизије у периоду од до године. 3. Информације о субјекту ревизије Пун назив: Јавно комунално предузеће "Београд-пут" Београд Скраћени назив: ЈКП Београд-пут, Београд Седиште и адреса: Драгослава Срејовића 8а, Београд Матични број: Шифра делатности: ПИБ: Релевантне правне чињенице везане за историјат Предузећа су следеће: - Предузеће је године, под називом Управа за путеве Народног Одбора града Београда, основао Народни Одбор града Београда. - У регистар установа за град Београд уписана је Дирекција за путеве града Београда, коју је Решењем број 1/1-1036/1, од године, основао Народни одбор града Београда. - Дирекција је Решењем US /73, од године, променила назив у Радна организација Београд-пут градско предузеће за пројектовање, изградњу и одржавање улица и путева. - Решењем Привредног суда Fi-10208/78, од године, извршено је усклађивање са Законом о удруженом раду и Предузеће наставља да послује као Београд-пут радна организација за пројектовање, изградњу и одржавање улица и путева. - Скупштина града Београда, на седницама Већа удруженог рада и Већа општина, одржаним године, донела је Решење 3-573/89- XXVII-01 о организовању радне организације Београд-пут као јавног комуналног предузећа. - Решењем Привредног суда у Београду Фи-8497/89, од године, извршено је усклађивање са одредбама Закона о предузећима и од тада Предузеће послује као Јавно комунално предузеће Београд-пут (скраћени назив Предузећа је: ЈКП Београд-пут ). - Предузеће се Решењем Привредног суда у Београду V-Fi- 7099/00, од године, ускладило са Законом о јавним предузећима и наставило да послује под истим називом. - Превођење у Регистар привредних друштава код Агенције за привредне регистре извршено је године, а број регистрације је БД

21 Основна делатност Предузећа је одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева, саобраћајних објеката, саобраћајне сигнализације и друге опреме пута на територији града Београда и то: - изградња, реконструкција, уређење и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева и саобраћајних објеката на територији града Београда; - одржавање и заштита мостова, тунела, вијадукта, подвожњака, надвожњака и трамвајских пруга оспособљених за моторни саобраћај (изузев колосека и електроинсталација); - постављање и одржавање сигналних система на путевима, - одржавање градских саобраћајница у зимским условима посипањем соли и агрегата, - сарадња на изради планова и инвестиционих програма Града, - производња асфалта, асфалтне емулзије, бетона - израда саобраћајних знакова, металних делова и опреме за регулисање саобраћаја; - израда пројеката, обезбеђења градилишта, измена режима саобраћаја и сигналних планова; - премеравање и картирање земљишта, - пројектовање грађевинских објеката и др. Предузеће је организовано као економска и пословна целина у оквиру три сектора: - сектор за економске, правне и комерцијалне послове, - сектор за заједничке послове, - сектор за техничке послове. Предузеће је, сходно критеријумима наведеним у Закону о рачуноводству разврстано у велико правно лице. У Предузећу је просечан број запослених радника, на основу стања крајем сваком месеца, износио: године године Обим ревизије, ограничења у погледу обима У складу са усвојеним предметом и утврђеним критеријумима за ревизију правилности, фокус ревизије је усмерен на Колективни уговор, на уговоре о раду и на обрачун зараде у смислу њихове усклађености са Законом о раду; на програм пословања Предузећа у делу планирања зарада и запошљавања, на износ максималних зарада у јавном сектору; на примену Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о порезу на доходак грађана на све исплате које имају карактер зараде; на примену Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава; као и на број запослених са становишта Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Ревизија се спроводи на нивоу Предузећа као целине, тј. свих организационих делова. 20

22 5. Критеријуми Критеријуми на основу којих се извршило оцењивање предмета ревизије су: -Да ли је општи акт и уговори о раду којима су уређена права и обавезе запослених у складу са одговарајућим одредбама Закона о раду у делу који се односи на зараде, накнаде зарада и друга примања? -Да ли годишњи програм пословања садржи план зарада и запошљавања и да ли се зараде обрачунавају и исплаћују по годишњем програму пословања у складу са Законом о jавним предузећима? -Да ли је примењен Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору? -Да ли je извршена доследна примена одредби Закона о раду садржаних у Одељку VIII- Зарада, накнада зарaде и друга примања? -Да ли је за све обрачунате и исплаћене зараде примењен Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, као и Закон о порезу на доходак грађана? -Да је извршена доследна примена свих одредби Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава? -Да ли је број запослених усклађен са чланом 27е Закона о буџетском систему и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору? 6. Методологија рада У вршењу ове ревизије спровели смо следеће поступке: 1) Инспекцијски рад који укључује преглед евиденција и документације; 2) Испитивање који укључује тражење информација од релевантних лица; 3) Поновно израчунавање које се састоји од провере математичке тачности докумената и евиденција; 4) Тест кључних контрола укључује тестирање контрола које је поставило руководство како би смaњио ризик од неправилности. Након добијања довољних и одговарајућих доказа за оцену предмета ревизије састали смо се са представницима ЈКП Београд пут, Београд како бисмо их упознали са прелиминарним налазима и закључцима ревизије, потврдили тачност чињеница и добили одговоре и коментаре одговорних лица. 7. Стандарди ревизије примењени у ревизији Ревизија је извршена у складу са ИССАИ 100 Фундаментални принципи ревизије јавног сектора ИССАИ 400 Фундаментални принципи ревизије правилности пословања и ИССАИ 4000 Стандард за ревизију правилности пословања. 21

23 V Анекс 1 Предузете мере у поступку ревизије Предузеће је за средства која се уплаћују на рачун синдиката из којих се финансира рекреативни одмор запослених, а који представљају зараду, у току ревизије обрачунало и платило ( године) припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигруање. Такође, почев од зараде за мај године Предузеће средства за превенцију радне инвалидности од 0,2% обрачунава и исплаћује на масу средстава исплаћених на име зараде (веза Налаз број 2.1.). Почев од обрачуна за мај године, обрачун накнаде трошкова за превоз лицима ангажованим по уговорима о привремено повременим пословима Предузеће врши користећи право на пореско ослобођење прописано Законом о порезу на доходак грађана, (веза Налаз број 2.2.). Почев од обрачуна за мај године, Предузеће обрачун накнада зараде врши на начин да у просек зараде запосленог за 12 месеци (на основу које се утврђује износ накнаде зарада) укључује све елементе који представљају зараду прописану Законом о раду и Колективним уговором (веза Налаз број 4.3.). 22

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ, НОВИ САД Број: 400-2527/2018-06 Београд, 26. март 2019. године САДРЖАЈ: 1.УВОД...2

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Број: 400-3127/2018-06/11 Београд, 08. март 2019. године

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО, НОВИ САД Број: 400-2526/2018-06 Београд, 08. мај 2019. године САДРЖАЈ:

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА ДИПОС ДОО, БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-483/2018-06/9

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: 400-424/2018-07/10 Београд, 1. јул 2019. године 1. УВОД У Извештају о

Више

Minuli rad

Minuli rad Odgovori Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na pitanja postavljena u vezi sa novim zakonskim rešenjima u Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika i Zakonu o platama u državnim organima

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR 2015. GODINE: -Ukupno za Republiku Srbiju 58.992,00 dinara -Za privredu Republike Srbije.Od januara 2011. godine

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: 400-1848/2018-04 Београд, 22. март 2019. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. НЕПРАВИЛНОСТИ

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 113/2017 и 95/2018. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 1

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 1 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 104-124. Закона о раду ( Службени гласник РС број: 24/2005,

Више

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛАЦ, ПИРОТ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-487/2018-06/8 Београд, 7.

Више

Microsoft Word Sajt lat.doc

Microsoft Word Sajt lat.doc Tabela 1 25.01.2019. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2018 / isti mesec 2017 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1 Ovim zakonom ureċuju se vrste, sadrţaj i naĉin

Више

Послеревизиони извештај

Послеревизиони извештај РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, БЕОГРАД Број: 400-414/2018-05/11 Београд, 13. мај 2019. године 1 1 УВОД У Извештају

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

PREDNACRT

PREDNACRT BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, бр. 34/03, 64/04 УС, 84/04 др. закон, 85/05, 101/05

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Microsoft Word - STU_Izvestaj o nalazima cinjenicnog stanja_2018_FINAL_.docx

Microsoft Word - STU_Izvestaj o nalazima cinjenicnog stanja_2018_FINAL_.docx SRPSKA TRIATLONSKA UNIJA BEOGRAD IZVEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA IZVEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA Srpska triatlonska unija, Beograd Izvršili smo pregled dokumentacije Srpske Triatlonske Unije

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 201

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 201 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-484/2018-06/10 Београд, 15. октобар

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun 2014. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i 57/11)

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

Microsoft Word - Izvestaj o poslovanju 2008.doc

Microsoft Word - Izvestaj o poslovanju 2008.doc Београд, Кичевска 15 23.02.2009. године Финансијски извештај Удружења интерних ревизора Србије за 2008. годину Београд, фебруар 2009.године 1. УВОД је основано на основу Закона о удруживању грађана у удружења,

Више

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o doprinosima za obavezno socijalno

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-421/2018-07/8 Београд, 17.

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СЛАВА КОВИЋ БОГАТИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-256-1/2017-04

Више

Zakon o plaćama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republice Srpske

Zakon o plaćama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republice Srpske ZAKON O PLAĆAMA ZAPOSLENIH U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I STUDENTSKOG STANDARDA REPUBLIKE SRPSKE ( Službeni glasnik RS, br. 11/19) 1 Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plaća zaposlenih

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana Izveštaj nezavisnog revizora 1 3 Konsolidovani

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ШИД ЗА 2013.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАВА СУДАРСКИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-422/2018-07/10 Београд,

Више

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-284-2/2018-04 Београд, 6.

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

Microsoft PowerPoint RADNO PRAVO

Microsoft PowerPoint RADNO PRAVO Radno pravo Obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence stečajnog upravnika Beograd, jun 2005. www.cesmecon.com Pravni izvori Zakon o radu (Sl. glasnik RS br. 24/05) Zakon o zapošljavanju i

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

"Службени гласник РС", бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А

Службени гласник РС, бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А "Службени гласник РС", бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А З о проглашењу Закона о платама државних службеника

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр мат. бр ра

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр мат. бр ра Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 -Сектор за контролу- 05 Број: 450-2597/15-3

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бачка Паланка

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бачка Паланка РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА OПШТИНЕ ОСЕЧИНА Број: 400-2003/2018-04 Београд, 28. мај 2019. године 2 Садржај 1. УВОД.8 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ

Више

CRNA GORA DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA DRI: 40116/ /21 Podgorica, godine IZVJEŠTAJ O REVIZIJI KORIŠĆENJA SREDSTAVA DONACIJE VLA

CRNA GORA DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA DRI: 40116/ /21 Podgorica, godine IZVJEŠTAJ O REVIZIJI KORIŠĆENJA SREDSTAVA DONACIJE VLA CRNA GORA DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA DRI: 40116/18-013-354/21 Podgorica, 27.03.2018. godine IZVJEŠTAJ O REVIZIJI KORIŠĆENJA SREDSTAVA DONACIJE VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE DODIJELJENIH MINISTARSTVU PRAVDE

Више

Гј 1'Ш'БЛИЧКИ Ф'ОНД ЗА 31РАВШЕНС)] ОСИГУРАЊЕ ВЕОГРАД 1 2 Ш 201? Е Е В Д Е Д 0 8 а Н о Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, телефон:

Гј 1'Ш'БЛИЧКИ Ф'ОНД ЗА 31РАВШЕНС)] ОСИГУРАЊЕ ВЕОГРАД 1 2 Ш 201? Е Е В Д Е Д 0 8 а Н о Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, телефон: Гј 1'Ш'БЛИЧКИ Ф'ОНД ЗА 31РАВШЕНС)] ОСИГУРАЊЕ ВЕОГРАД 1 2 Ш 201? Е Е В Д Е Д 0 8 а Н о Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тан: рићуссашо.ге

Више

"Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika "Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Proglašava se Zakon o platama državnih službenika i

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Лане“ Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода,  издатака, имовине и обавеза и правилности пословања    Предшколске  установе „Лане“ Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЛАНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на осн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на осн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају

Више