ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал"

Транскрипт

1 ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис, Београд за годину Број: / /9 Београд, 14. децембар године

2 Мисија Државна ревизорска институција Народној скупштини, грађанима и другим заинтересованим странама на свим нивоима власти пружа разумно уверавање о томе како се управља и како се користе јавна средства и доприноси унапређивању финансијског управљања, као и одговорности, транспарентности и интегритета носилаца јавних функција. Насловна слика преузета са странице 1

3 Зашто смо спровели ову ревизију? У ревизијама јавних предузећа које су вршене у претходним годинама утврђене су значајне неправилности у примењивању закона којима су регулисане зараде у јавном сектору и које су се односиле на: - Усаглашеност општих аката предузећа са општим и посебним колективним уговором - Обрачун и исплата зарада и накнада зарада и других примања нису вршена у складу са Законом о раду и Колективним уговором - Запошљавање није вршено у складу са Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава - Примену Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Шта смо препоручили? За уређење области која је била предмет ревизије дато је пет препорука. Препоруке су усмерене на: - враћање основице за обрачун зараде на ниво који је био у тренутку ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава; - примену одговарајућих одредби Колективног уговора и Закона о раду приликом обрачуна зараде и накнаде зараде. Резиме Јавно комуналнопредузеће за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис, Београд ниje у години у потпуности ускладило обрачун и исплату зарада са прописима Више је исплаћена зарада за износ од најмање 12,9 милиона динара због примене основица за обрачун зарада виших од прописане као и услед умањења бруто основне зараде, а не нето основне зараде за 10%, што није у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава Више је обрачунато увећање за минули рад за износ од 875 хиљада динара јер су увећања вршена на основицу коју чини основна зарада, зарада за радни учинак стимулација, као и сва увећања зараде (увећања за рад на државни празник, увећања за рад недељом и увећања за сменски рад), а не на основицу коју чини само основна зарада; Mање је обрачунат и исплаћен регрес за коришћење годишњег одмора запосленима у износу од 429 хиљада динара јер је регрес исплаћиван сразмерно броју сати за које Предузеће врши исплату зараде и накнаду зараде, а не сразмерно праву на годишњи одмор; Мање су обрачунати износи накнада зарада јер у обрачун просека зараде запослених Предузеће није узело у обзир износ који се односи на регрес за коришћење годишњег одмора, а који представља зараду. 2

4 Садржај I. ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ Више је исплаћена зарада за износ од најмање 12,9 милиона динара због примене основица за обрачун зарада виших од прописане, као и услед умањења бруто основне зараде, а не нето основне зараде за 10%, што није у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава Применом основицa за обрачун зараде које су биле више од прописане, као и услед умањења бруто основне зараде, а не нето основне зараде за 10%, Предузеће је за годину више обрачунало и исплатило основну зараду најмање за 12,9 милиона динара Предузеће није извршило доследну примену одредби Закона о раду садржаних у Одељку VIII Зарада, накнада зарaде и друга примања у делу који се односи на исплату минулог рада, накнада зарада и регреса за коришћење годишњег одмора Више су обрачуната увећање по основу времена проведеног на раду (минулог рада) за износ од 875 хиљада динара због примене погрешне основице за обрачун, у односу на Законом и Колективним уговором прописане Предузеће је мање обрачунало износе накнада зарада, јер у обрачун просека зараде запосленог за годину није узет у обзир износ који се односи на регрес за коришћење годишњег одмора Предузеће неосновано исплаћује накнаду зараде за државни празник запосленима који радe на дан државног празника и по том основу остваруjу основну зараду и припадајуће увећање за рад на државни празник Предузеће је мање обрачунало и исплатило регрес за коришћење годишњег одмора запосленима у износу од 429 хиљада динара Предузеће је без утврђених критеријума исплатило солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја свим запосленима укључујући и руководство у једнаком нето износу од динара по запосленом и на тај начин је дало могућност доделе ове врсте помоћи и запосленима који нису у неповољном материјалном положају9 3. Колективни уговор не садрже све елементе прописане Законом о раду Колективни уговор Предузећа не садржи податке о вредности посла - коефицијенте, који су један од елемента за обрачун и исплату основне зараде, што није у складу са Законом о раду Предузеће je планирало зараде у складу са Смерницама Владе за израду годишњих програма пословања за годину, није прекорачило износ максималне зараде у јавном сектору, за све исплате запосленима обрачунало је припадајући порез и доприносе, а број запослених је у складу са Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору 12 II ПРЕПОРУКЕ III ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА IV КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ предмет ревизије Ревидирани период пословања Информације о субјекту ревизије

5 4. Обим ревизије, ограничења у погледу обима Критеријуми Методологија рада Стандарди ревизије примењени у ревизији V Анекс 1 Предузете мере у поступку ревизије

6 I. ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ 1. Више је исплаћена зарада за износ од најмање 12,9 милиона динара због примене основица за обрачун зарада виших од прописане, као и услед умањења бруто основне зараде, а не нето основне зараде за 10%, што није у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 1.1. Применом основицa за обрачун зараде које су биле више од прописане, као и услед умањења бруто основне зараде, а не нето основне зараде за 10%, Предузеће је за годину више обрачунало и исплатило основну зараду најмање за 12,9 милиона динара Приликом обрачуна зарада, ЈКП Паркинг сервис, Београд (у даљем тексту Предузеће) утврђену вредност радног часа, а која представља основицу за обрачун основне зараде у бруто износу (са садржаним порезом и доприносима на терет запосленог) умањује за 10%, чиме се врши умањење бруто основне зараде и поред тога што је чланом 3. и 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 1, прописано да се за 10% умањи основна зарада по уговору о раду закљученом у складу са законом који уређује радне односе умањена за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају из зараде у складу са законом (нето зарада). У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 1). Предузеће је током године примењивало основице за обрачун зараде (вредности радног сата), које су се разликовале од основице за обрачун која је била у примени на дан ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. На дан доношења наведеног Закона у Предузећу је била у примени вредност радног часа за утврђивање основне зараде у бруто износу од 153,37 динара. Током године Предузеће је примењивало следеће основице за обрачун: 1 Службени гласник РС, број 116/2014 5

7 Табела број 1. Основице за обрачун зараде које су биле у примени у години: -у динарима - Основице за обрачун зараде Месец год. пре умањења јануар 149,83 фебруар 169,63 март 144,43 април 166,03 мај 141,58 јун 157,10 јул 164,92 август 145,82 септембар 161,40 октобар 152,61 новембар 151,81 децембар 161,94 Основицу за обрачун зарада-цену радног часа Предузеће утврђује за сваки месец на основу одобрене масе за одговарајући месец и времена проведеног на раду, односно месечног фонда остварених часова, како је предвиђено чланом 85. Колективног уговора. Такав начин утврђивања цене радног часа доводи да Предузеће у неким месецима одреди и примени за обрачун основне зараде, цену радног часа која је и виша од оне која је била у примени на дан ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Како за време примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Предузеће није за обрачун зараде користило основицу која je била у примени на дан доношења Закона, умањену за 10% и која je износила 153,37 динара бруто пре умањења, већ основицу која је у неким месецима била и већа, на коју је применило умањење од 10%, Предузеће није поступило у складу са чланом 5. став 1. Закона. Применом увећане основице у шест месеци године, као и услед умањења од 10% бруто основице за обрачун, а не нето основице, током целе године, Предузеће је за годину више обрачунало и исплатило бруто основну зараду у 6

8 износу од најмање динара. У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 2). 2. Предузеће није извршило доследну примену одредби Закона о раду садржаних у Одељку VIII Зарада, накнада зарaде и друга примања у делу који се односи на исплату минулог рада, накнада зарада и регреса за коришћење годишњег одмора 2.1. Више су обрачуната увећање по основу времена проведеног на раду (минулог рада) за износ од 875 хиљада динара због примене погрешне основице за обрачун, у односу на Законом и Колективним уговором прописане Увећања зараде по основу времена проведеног на раду (минулог рада) нису обрачуната у складу са Законом о раду 2 и Колективним уговором Предузећа, јер су увећања вршена на основицу коју чини основна зарада, зарада за радни учинак стимулација, као и сва увећања зараде (увећања за рад на државни празник, увећања за рад недељом и увећања за сменски рад), што није у складу са чланом 108. Закона о раду, као ни чланом 96. Колективног уговора Предузећа, којим је прописано да основицу за обрачун увећања чини само основна зарада. Више обрачуната увећања зараде по основу времена проведеног на раду, применом погрешне основице за обрачун, у односу на законом и Колективним уговором прописане, износе укупно динара. Предузеће од обрачуна зараде за септембар године, увећања зараде по основу времена проведеног на раду (минулог рада) обрачунава на основну зараду (веза одељак: Предузете мере у поступку ревизије) Предузеће је мање обрачунало износе накнада зарада, јер у обрачун просека зараде запосленог за годину није узет у обзир износ који се односи на регрес за коришћење годишњег одмора Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, привремене спречености за рад до 30 дана, није обрачуната у складу са члановима 114. и 115. Закона о раду као ни чланом 98. и 99. Колективног уговора Предузећа, којим је прописано да се накнада зараде утврђује на основу просека зараде у претходних 12 месеци. За годину у обрачун просека зараде запослених 2 Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/ одлука УС и 113/2017 7

9 Предузеће није узело у обзир износ који се односи на регрес за коришћење годишњег одмора, а који представља зараду сходно члану 105. Закона о раду. У току ревизије Предузеће је обрачун накнада зараде ускладило са Законом о раду и Колективним уговором (веза одељак: Предузете мере у поступку ревизије) Предузеће неосновано исплаћује накнаду зараде за државни празник запосленима који радe на дан државног празника и по том основу остваруjу основну зараду и припадајуће увећање за рад на државни празник Предузеће свим запосленима исплаћује накнаду зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, не водећи рачуна да ли је запослени радио на дан државног празника, и да му је по том основу обрачуната основна зарада и припадајуће увећање. Наведено доводи до тога да запосленима који раде на дан државног празника, уколико је то радни дан (понедељак-петак) неосновано исплати и накнаду зараде за државни празник, а што није у складу са чланом 114. став 1. Закона о раду којим је прописано, између осталог, да накнада зараде припада запосленом за време одсуства са рада на дан државног празника. У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 3) Предузеће је мање обрачунало и исплатило регрес за коришћење годишњег одмора запосленима у износу од 429 хиљада динара Предузеће није исплатило део регреса за коришћење годишњег одмора запосленима који су у току године примали накнаду зараде за боловање преко 30 дана коју исплаћује Републички фонд за здравствено осигурање из разлога што Предузеће исплаћује регрес сразмерно броју сати рада, и сати за накнаду зараде који су на терет Предузећа. Накнаде трошкова за коришћење годишњег одмора регреса, сразмерно броју сати за које Предузеће врши исплату зараде и накнаду зараде, а не сразмерно праву на годишњи одмор није у складу са чланом 118. став 1. тачка 6) Закона о раду, и чланом 101. Колективног уговора 8

10 3 Службени гласник РС, бр. 27/2015 и 36/2017-Анекс I Предузећа. Чланом 118. став 1. тачка 6) Закона о раду, прописано је да запослени има право на накнаду трошкова за коришћење годишњег одмора у складу са општим актом и уговором о раду. Колективним уговором Предузећа, чланом 101. утврђена је обавеза Предузећа да запосленом обезбеди регрес за коришћење годишњег одмора у висини од 1/12 месечно од просечне исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији по подацима републичког органа надлежног за статистику за децембар месец претходне године. Такође, истим чланом је утврђено и да запослени који има право на годишњи одмор у трајању краћем од 20 радних дана, или је искористио мањи број дана од пуног права на годишњи одмор има право на сразмеран износ регреса. Поступање на описани начин довело је до тога да запосленима који су у току године примали накнаду зараде за боловање преко 30 дана коју исплаћује Републички фонд за здравствено осигурање, за годину, буде исплаћен регрес за коришћење годишњег одмора у мањем износу од прописаног и то за износ од динара. У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 4) Предузеће је без утврђених критеријума исплатило солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја свим запосленима укључујући и руководство у једнаком нето износу од динара по запосленом и на тај начин је дало могућност доделе ове врсте помоћи и запосленима који нису у неповољном материјалном положају Анексом I Посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије 3, од 21. априла године, изменом члана 67., предвиђено је да послодавац може исплатити солидарну помоћ запосленима и у другим случајевима предвиђеним општим актом под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Даље, у ставу 6. поменутог Анекса I је наведено да у случају када се солидарна помоћ додељује запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког 9

11 запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата. Пре исплате солидарне помоћи, Надзорни одбор Предузећа, је дана 19. јуна године донео Ребаланс Програма пословања Предузећа за годину, којим су планирана средства за ову намену у износу од динара. Скупштина града Београда на седници одржаној 29. јуна године, донела је решење којим се даје сагласност на Ребаланс програма пословања за годину. Надзорни одбор Предузећа је 14. јула године, позивајући се на Анекс I Посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, донео одлуку о исплати солидарне помоћи ради ублажавања последица неповољног материјалног положаја запослених у укупном износу од динара. По донетој одлуци солидарна помоћ припада свима запосленима у Предузећу, чији је број на дан доношења одлуке 608 запослених, у нето износу од динара по запосленом, што укупно, са обрачунатим порезом на исплаћени износ по стопи од 10%, износи динара. Исплата солидарне помоћи ради ублажавања последица неповољног материјалног положаја запослених извршена је дана 24. јула године. Поменутим актима (Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Ребалансом Програма пословања Предузећа за годину и Одлуком Надзорног одбора о додели солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених) нису предвиђени критеријуми, односно услови за доделу солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених на основу којих би се утврдило право сваког запосленог на ову врсту солидарне помоћи. Исплата поменуте солидарне помоћи извршена је свим запосленима укључујући и најуже руководство (директора, три извршна директора и све руководиоце служби) у једнаком нето износу од динара по запосленом. Без јасно дефинисаног критеријума за доделу солидарне помоћи постоји могућност доделе ове врсте помоћи и запосленима који нису у неповољном материјалном положају. 10

12 3. Колективни уговор не садрже све елементе прописане Законом о раду 3.1. Колективни уговор Предузећа не садржи податке о вредности посла - коефицијенте, који су један од елемента за обрачун и исплату основне зараде, што није у складу са Законом о раду Колективни уговор Предузећа, број 866 од 28. јануара године, који је на снази у ревидираном периоду, закључен је од стране оснивача, репрезентативних синдиката код послодавца и послодавца-предузећа, како је и прописано чланом 247. Закона о раду. Чланом 85. став 2. наведеног Колективног уговора уговорено је да се основна зарада запосленог утврђује на основу вредности радног часа, вредности коефицијента посла, и остварених часова рада. Чланом 88. став 2. Колективног уговора, прописано је да се вредност посла - коефицијент, утврђује посебним актом који споразумно закључује Послодавац и репрезентативни синдикати, којима се, разрађују послови по групама и подгрупама послова. Ставом 3. истог члана, прописано је и да се основна зарада у Предузећу креће у распону 1:6 између најнижег и највишег коефицијента. Наведена одредба члана 88. Колективног уговора Предузећа није у складу са чланом 107. став 3. Закона о раду којим је прописано да се општим актом утврђују елементи за обрачун и исплату основне зараде, јер Споразум о утврђивању вредности послова коефицијената по групама и подгрупама послова, број 906 од 28. јануара године, који је потписан од стране директора Предузећа и репрезентативних синдиката, не представља општи акт у смислу Закона о раду (члан 8. став 1). У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (препорука број 5). 11

13 4. Предузеће je планирало зараде у складу са Смерницама Владе за израду годишњих програма пословања за годину, није прекорачило износ максималне зараде у јавном сектору, за све исплате запосленима обрачунало је припадајући порез и доприносе, а број запослених је у складу са Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору 4.1. Предузеће je годишњи програм пословања за годину, у делу који се односи на план зарада и запошљавања, саставило у складу са Смерницама Владе за израду годишњих програма пословања за годину, а којих је Предузеће било дужно да се придржава у складу са чланом 60. Закона о јавним предузећима Предузеће je исплаћивало зараде које не премашују износ утврђен Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору. У складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору 5, за годину, максимална нето зарада износи ,61 динара и може бити увећана само по основу времена проведеног на раду (минулог рада). У Предузећу, у години, највиша исплаћена нето зарада без садржаног увећања по основу времена проведеног на раду (минулог рада) није прекорачила наведени износ Предузеће је за све исплате запосленима: за зараде, остала лична примања која не улазе у зараду, плаћене трошкове рекреативног одмора и рекреације запослених, обрачунало и уплатило припадајући порез и доприносе Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за годину, утврђен је број од 621 запослени као максималан број за Предузеће. Број запослених на неодређено време је износио у јануару 616 запослених, а у децембру године 617 запослених, док је током читавог периода био један запослени на одређено време. 4 Службени гласник РС, број 15/ Службени гласник РС, број 93/

14 II ПРЕПОРУКЕ Препорука број 1: Препоручује се Предузећу да врши умањење за 10% нето основне зараде. Препорука број 2: Препоручује се Предузећу да за обрачун и исплату зарада примењује основицу у смислу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Препорука број 3: Препоручује се Предузећу да исплату накнаде зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан, врши у складу са чланом 114. став 1. Закона о раду. Препорука број 4: Препоручује се Предузећу да накнаду трошкова за коришћeње годишњег одмора регреса врши у складу са одговарајућим одредбама Колективног уговора и Закона о раду. Препорука број 5: Препоручује се Предузећу да покрене иницијативу пред учесницима у колективном преговарању у циљу измене Колективног уговора у смислу допуне елементима за обрачун и исплату основне зараде. III ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП Паркинг сервис, Београд је, на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, дужно да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја. Одазивни извештај мора да садржи: 1) навођење ревизије, на коју се он односи; 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом и 3) приказивање мера исправљања. Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе. ЈКП Паркинг сервис, Београд у одазивном извештају треба да искаже мере исправљања по основу откривених неправилности односно свих налаза датих у Извештају о ревизији 13

15 правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада, а који могу да садрже и препоруке за њихово отклањање. На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији, одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије. Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће. Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. став 7. до 13. Закона о Државној ревизорској институцији. Генерални државни ревизор Др Душко Пејовић 14

16 IV КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ Ревизија је спроведена на основу члана 9. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, Програма ревизије Државне ревизорске институције за годину и Закључка број / од 21. маја године. 1. Предмет ревизије Предмет ревизије је Правилност пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код јавних комуналних предузећа. 2. Ревидирани период пословања Ревизијом је обухваћено пословање субјекта ревизије у периоду од до године. 3. Информације о субјекту ревизије Пун назив: Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд Скраћени назив: ЈКП Паркинг сервис, Београд Седиште и адреса: Кнеза Вишеслава 27, Београд Матични број: Шифра делатности: ПИБ: Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис основала је Скупштина града Београда године као Дирекцију за јавне гараже и паркиралишта Београда. Дирекција је године прерасла у Радну организацију за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис са пет ООУР-а у свом саставу. У току године ова Радна организација конституисала се без ООУР-а, да би се године у складу са тада важећим законским прописима организовала као Друштвено предузеће за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис. Од 29. октобра године Решењем Скупштине града Београда број /92 ХХХVII-01 Предузеће добија свој данашњи статус и назив - Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд. Решењем број БД 42051/2005 од 01. јула године ЈКП Паркинг сервис је уписано у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре. Према Уредби о класификацији делатности, јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд је регистровано за обављање следећих делатности: Претежна делатност Предузећа су услужне делатности у копненом саобраћају. Предузеће обавља и остале делатности: трговина аутомобилима и лаким моторним возилима, остале пратеће делатности у саобраћају, 15

17 друмски превоз терета, разрада грађевинских пројеката, изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња путева и аутопутева, складиштење, манипулација теретом и др. Према Статуту ЈКП Паркинг сервис органи управљања Предузећа су: - Директор, као орган пословођења - Надзорни одбор, као орган надзора. Надзорни одбор и Директор чине Управу Предузећа. На основу члана 6. Закона о рачуноводству Предузеће је разврстано у велико правно лице. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца године је Обим ревизије, ограничења у погледу обима У складу са усвојеним предметом и утврђеним критеријумима за ревизију правилности, фокус ревизије је усмерен на Колективни уговор; на уговоре о раду и на обрачун зараде у смислу њихове усклађености са Законом о раду; на програм пословања Предузећа у делу планирања зарада и запошљавања; на износ максималних зарада у јавном сектору; на примену Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о порезу на доходак грађана на све исплате које имају карактер зараде; на примену Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава; као и на број запослених са становишта Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Ревизија се спроводи на нивоу Предузећа као целине, тј. свих организационих делова. 5. Критеријуми Критеријуми на основу којих се извршило оцењивање предмета ревизије су: -Да ли је општи акт и уговори о раду којима су уређена права и обавезе запослених код субјекта ревизије у складу са одговарајућим одредбама Закона о раду у делу који се односи на зараде, накнаде зарада и друга примања? -Да ли годишњи програм пословања садржи план зарада и запошљавања и да ли се зараде обрачунавају и исплаћују по годишњем програму пословања у складу са Законом о jавним предузећима? -Да ли је примењен Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору? -Да ли су субјекти ревизије извршили доследну примену одредби Закона о раду садржаних у Одељку VIII- Зарада, накнада зарaде и друга примања? -Да ли је за све обрачунате и исплаћене зараде код субјекта ревизије примењен Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, као и Закон о порезу на доходак грађана? -Да ли су субјекти ревизије извршили доследну примену свих одредби Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава? -Да ли је број запослених код субјекта ревизије усклађен са чланом 27е Закона о буџетском систему и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору? 16

18 6. Методологија рада У вршењу ове ревизије спровели смо следеће поступке: 1) Инспекцијски рад који укључује преглед евиденција и документације; 2) Испитивање којe укључује тражење информација од релевантних лица; 3) Поновно израчунавање које се састоји од провере математичке тачности докумената и евиденција; 4) Тест кључних контрола укључује тестирање контрола које је поставило руководство како би смaњио ризик од неправилности; Након добијања довољних и одговарајућих доказа за оцену предмета ревизије састали смо се са представницима ЈКП Паркинг-сервис, Београд како бисмо их упознали са прелиминарним налазима и закључцима ревизије, потврдили тачност чињеница и добили одговоре и коментаре одговорних лица. 7. Стандарди ревизије примењени у ревизији Ревизија је извршена у складу са ИССАИ 100 Фундаментални принципи ревизије јавног сектора ИССАИ 400 Фундаментални принципи ревизије правилности пословања и ИССАИ 4000 Стандард за ревизију правилности пословања. 17

19 V Анекс 1 Предузете мере у поступку ревизије Предузеће од обрачуна зараде за септембар године, увећања зараде по основу времена проведеног на раду (минулог рада) обрачунава на основну зараду (веза Налаз број 2.1.). Почев од обрачуна за септембар године, Предузеће обрачун накнада зараде врши на начин да у просек зараде запосленог за 12 месеци (на основу које се утврђује износ накнаде зарада) укључује све елементе који представљају зараду прописану Законом о раду и Колективним уговором (веза Налаз број 2.2.). 18

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа Београдпут, Београд за 2017. годину Број:

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ, НОВИ САД Број: 400-2527/2018-06 Београд, 26. март 2019. године САДРЖАЈ: 1.УВОД...2

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Број: 400-3127/2018-06/11 Београд, 08. март 2019. године

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО, НОВИ САД Број: 400-2526/2018-06 Београд, 08. мај 2019. године САДРЖАЈ:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: 400-424/2018-07/10 Београд, 1. јул 2019. године 1. УВОД У Извештају о

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: 400-1848/2018-04 Београд, 22. март 2019. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. НЕПРАВИЛНОСТИ

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА ДИПОС ДОО, БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-483/2018-06/9

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 1

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 1 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 104-124. Закона о раду ( Службени гласник РС број: 24/2005,

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Послеревизиони извештај

Послеревизиони извештај РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, БЕОГРАД Број: 400-414/2018-05/11 Београд, 13. мај 2019. године 1 1 УВОД У Извештају

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛАЦ, ПИРОТ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-487/2018-06/8 Београд, 7.

Више

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR 2015. GODINE: -Ukupno za Republiku Srbiju 58.992,00 dinara -Za privredu Republike Srbije.Od januara 2011. godine

Више

Minuli rad

Minuli rad Odgovori Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na pitanja postavljena u vezi sa novim zakonskim rešenjima u Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika i Zakonu o platama u državnim organima

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-421/2018-07/8 Београд, 17.

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр мат. бр ра

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр мат. бр ра Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 -Сектор за контролу- 05 Број: 450-2597/15-3

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

PREDNACRT

PREDNACRT BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Microsoft Word Sajt lat.doc

Microsoft Word Sajt lat.doc Tabela 1 25.01.2019. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2018 / isti mesec 2017 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Више

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet SIJEČANJ Decembar 2016 1 NEDJELJA 17 UTORAK Februar 1 Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Petak 10 Subota 11 Nedjelja 12 Ponedjeljak 13 Utorak 14 Srijeda

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 113/2017 и 95/2018. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона

Више

Microsoft Word - STU_Izvestaj o nalazima cinjenicnog stanja_2018_FINAL_.docx

Microsoft Word - STU_Izvestaj o nalazima cinjenicnog stanja_2018_FINAL_.docx SRPSKA TRIATLONSKA UNIJA BEOGRAD IZVEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA IZVEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA Srpska triatlonska unija, Beograd Izvršili smo pregled dokumentacije Srpske Triatlonske Unije

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-284-2/2018-04 Београд, 6.

Више

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке Број: I-РП-1-58/14 Дана: 21.02.2015. Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману ( Службени

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ Пословно име: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8 Претежна делатност: 49

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ Пословно име: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8 Претежна делатност: 49 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ Пословно име: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8 Претежна делатност: 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника Матични

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАВА СУДАРСКИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400

Више

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бачка Паланка

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бачка Паланка РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА OПШТИНЕ ОСЕЧИНА Број: 400-2003/2018-04 Београд, 28. мај 2019. године 2 Садржај 1. УВОД.8 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ШИД ЗА 2013.

Више

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-422/2018-07/10 Београд,

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, бр. 34/03, 64/04 УС, 84/04 др. закон, 85/05, 101/05

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО, ЗРЕЊАНИН ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-435/2017-06/8

Више

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ БЕОГРАД РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ БЕОГРАД РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених простора, и то великих и малих сала Београд, децембар 2017.

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1 Ovim zakonom ureċuju se vrste, sadrţaj i naĉin

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СЛАВА КОВИЋ БОГАТИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-256-1/2017-04

Више

"Службени гласник РС", бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А

Службени гласник РС, бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А "Службени гласник РС", бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А З о проглашењу Закона о платама државних службеника

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 45 86;

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 13. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању ("С

На основу члана 56. Статута Града Ниша (Службени лист Града Ниша, број 88/2008) и члана 13. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању (С На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/008) и члана 13. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању ("Службени лист Града Ниша", број 89/005 и 38/010), Градско

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 201

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 201 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-484/2018-06/10 Београд, 15. октобар

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на осн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на осн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400-1849-2/2016-04 Београд,

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Лане“ Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода,  издатака, имовине и обавеза и правилности пословања    Предшколске  установе „Лане“ Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЛАНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04

Више

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o doprinosima za obavezno socijalno

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Zakon o plaćama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republice Srpske

Zakon o plaćama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republice Srpske ZAKON O PLAĆAMA ZAPOSLENIH U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I STUDENTSKOG STANDARDA REPUBLIKE SRPSKE ( Službeni glasnik RS, br. 11/19) 1 Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plaća zaposlenih

Више

извештај Јавног

извештај Јавног РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, ПАНЧЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-427/2017-06/7

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

Zakon o podsticajima u privredi RS

Zakon o podsticajima u privredi RS ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE 1 ( Službeni glasnik RS, br. 52/19) Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 400-649/2014-04 од 27.11.2014. године Број: 400-3016/2015-04

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: / /12 Бео

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: / /12 Бео РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: 400-425/2018-07/12 Београд, 18. март 2019. године 1. УВОД У Извештају о ревизији

Више

П р е д л о г

П р е д л о г НАЦРТ О Д Л У К А О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("С

На основу члана 56. Статута Града Ниша (Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (С На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више