Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са"

Транскрипт

1 Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са изменама и допунама, Наставно-научно веће Природно-математичког факултета у Новом Саду на 23. седници одржаној године доноси П Р А В И Л Н И К О САМОВРЕДНОВАЊУ СТУДИЈА, ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И УСЛОВА РАДА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ Садржај Правилника Члан 1. (1) Природно-математички факултет у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет) овим Правилником утврђује начин и основе самовредновања студија, педагошког рада наставника,сарадника, рада ненаставног особља и услова рада као дела опште стратегије за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студија Факултета. (2) Овај Правилник прецизније одређује поступке и документацију који прате спровођење и примену резултата анкете као инструмента самовредновања на Факултету, и то: значај, сврху и садржај анекте, одговорност за спровођење анкете, начин спровођења анкете и ток анкетирања, обраду података, припрему извештаја и прослеђивање резултата анкете, поверљивост информација, чување документације, и праћење спровођења Правилника. Циљ самовредновања Члан 2. (1) Основни циљ самовредновања је побољшање квалитета наставног процеса, студијских програма и услова рада. (2) Циљ вредновања од стране студената је утврђивање мишљења студената о: 1) квалитету студијског програма које се узима у обзир у поступку унапређења и осавремењавања наставе и акредитације студијског програма; 2) оцени квалитета студијских програма, наставе и услова рада у поступку самовредновања и акредитације Факултета и 3) педагошком раду наставника и сарадника које се узима у обзир приликом избора у звање наставника и сарадника Универзитета. (3) Циљ самовредновања од стране запослених Факултета је утврђивање мишљења о оцени квалитета студијских програма, наставе и услова рада у поступку унапређења и осавремења наставе и студијских програма и Факултета. (4) Циљ вредновања од стране послодаваца свршених студената Факултета је да се побољша квалитет студијских програма и компентенција свршених студената. Органи за самовредновање Члан 3. (1) Органи Факултета за самовредновање су: 1) Одбор за квалитет и самовредновање, 2) Комисија за оцену квалитета (у даљем тексту: Комисија), 3) Радни тим за обраду података (у даљем тексту Радни тим). Члан 4 (1) Поступак избора и састав Одбора за квалитет и самовредновање регулисан је одредбама Правилника о раду одбора за квалитет и самовредновање. (2) Наставно-научно веће Факултета именује Комисију. (3) Комисија има пет чланова од којих су три члана представници наставника и сарадника, 1 члан представник ненаставног особља и 1 члан представник студената. (4) Декан Факултета именује Радни тим на предлог Комисије.

2 (5)Радни тим има три члана од којих је председник тима руководилац Лабораторије за давање услуга и експертиза Лабораторија за развој информационих система а два члана су из реда запослених у Лабораторији за давање услуга и експертиза Лабораторија за развој информационих система Одговорност за самовредновање Члан 5. (1) Одговорност за самовредновање имају Одбор за квалитет и самовредновање, Комисија и Радни тим на челу са деканом Факултета. (2) Декан је одговоран за обраду података о самовредновању и за писање извештаја о самовредновању. Инструменти самовредновања Члан 6. (1) Основни инструмент самовредновања је анкета. Анкетирања се спроводе ради добијања мишљења од стране студента, запослених Факултета и од стране послодаваца свршених студента Факултета путем анкетних упитника. (2) За све наставнике и сараднике који су учествовали у реализацији студијских програма и за све студијске програме који су реализовани у текућој студијској години спроводи се Анкета на Факултету. (3) Анкетни упитници садрже питања која могу да пруже информације о педагошком раду наставника и сарадника, квалитету процеса наставе, квалитету студијских програма и о условима рада а саставни су део овог правилника као Анектни упитник број 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (4) Анкете су анонимне. (5) Тежња је да се анкетама обухвати што већи број студената, сви наставни предмети, сви наставници, сви сарадници у настави, сви студијски програми и сви делови процеса рада на Факултету. (6) Попуњени упитници се чувају до времена који је прописан општим актом Факултета. Члан 7. (1) Остали инструменти самовредновања су: 1) статистика испитних рокова (пролазност студената по предметима, број освојених ЕСПБ бодова); Подаци се прикупљају у марту, мају, августу и октобру за текућу годину путем извештаја студентске службе 2) статистика Завода за тржиште рада (број незапослених са дипломом факултета, број потраживања дипломираних студената који се стичу на факултету); Подаци се прикупљају најмање једном у три године. 3) статистика библиотека на факултету (број библиотечких јединица, број задуживања, број часописа); Подаци се прикупљају у децембру месецу за текућу годину путем извештаја које достављају библиотеке у оквиру факултета. 4) статистика активности студентских организација; Подаци се прикупљају у децембру месецу за текућу годину путем извештаја које достављају студентске организације. 5) статистика гостовања (списак гостовања наставника са факултета на иностраним факултетима, списак гостовања на факултету); 6) годишњи извештај студентског парламента о извршеној реализацији плана рада студентског парламента. Члан 8. (1) Анкетном упитнику су, без обзира на начин спровођења анкете, приложена одговарајућа упутства за попуњавање. Упутства морају да садрже информације о анкети: сврху анкете, бодовну лествицу, добровољни принцип попуњавања и анонимност. (2) Сви студенти и запослени на Факултету треба благовремено да се обавесте о циљевима и времену анкетирања.

3 (3) Анкетирање се изводи у оно време које обезбеђује што већи одзив испитаника. (4) Наставно-научно веће Факултета доноси одлуку о усвајању календара спровођења анкета и прикупљања других података, на предлог Одбора за квалитет и самовредновање. Вредновање од стране студената Члан 9. (1) Вредновање од стране студената обавља се Упитницима 1, 2, 3,4, 5 и 9. (2) Анкетирање студената се спроводи при крају сваког семестра у оквиру самовредновања квалитета наставе и самовредновања рада наставника и сарадника (3) Анкетирање студената, у оквиру самоврдновања рада студенске службе, библиотеке и техничке опремњености служби спроводи се сваке две године. (4) Анкетирање свршених студената спроводи се приликом подношења Захтева за уверење о завршеним студијама. Члан 10. (1) Факултет може да узме у обзир и друге изворе вредновања наставе и услова рада као што су: испитни резултати, резултате пролазности, статистичке анализе похађања наставе, друге успехе студената Факултета и слично, извештаје Републичког завода за тржиште рада, повратне информације послодаваца. Члан 11. (1) Анекта се спроводи електронским путем. (2) Попуњавање анкетног упитника је за студенте добровољно и анонимно. (3) Појединачни студент (анкетирани) исказује мишљење само за оне наставнике и сараднике код којих је похађао предавање и (или) вежбе. Попуњени упитник је важећи и у случају ако студент не одговори на сва анкетним упитником предвиђена питања (тврдње). Члан 12. (1) Стручна служба Факултета припрема списак студената који су уписали поједине предмете и списак наставника и сарадника који су учествовали у извођењу студијских програма. (2) Сваки студент може само једном да оцени рад наставника и сарадника на поједином предмету у студијској години. Члан 13. (1) Наставно-научно веће Факултета може да одлучи да се анкета за поједину студијску годину спроведе на репрезентативном узорку студената, који мора да обухвати најмање 30% уписаних студената. (2) Декан Факултета најмање 14 дана пре почетка анкетирања на одговарајући и организован начин упознаје студенте, наставнике и сараднике и остале запослене са циљем анкете, анкетним упитником и применом резултата. (3) Декан може да за обавештавање студената, наставника и сарадника и других запослених писмено или усмено овласти продекана надлежног за наставу или председника Комисијe. Члан 14. (1) За припрему и спровођење анкетирања задужена је Комисија и Радни тим утврђени у члану 3. овог Правилника. (2) Комисија има следећа задужења: - израда анкете (анкетних упитника) и упутстава за попуњавањеу складу са одредбама овог правилника; - израда годишњег извештаја о резултатима анкете и прослеђивање извештаја адресатима у складу са одредбама овог правилника. (3) Радни тим има задужења: - обрада података добијених у анкети и припрема истих за израду извештаја.

4 Члан 15. (1) Анкете базиране на Упитницима 1, 2 и 3 спроводе се при крају сваког семестра, пре овере семестра. (2) Пре почетка анкетирања Факултет обавештава студенте о значају анкетирања и начину попуњавања анкете. (3) Време попуњавања мора бити прилагођено обиму анкетног упитника. (4) Анкетирање се врши тако што студент што се пријављује на сервис за електронско анкетирање Факултета на адресу која се објављује пре почетка анкетирања за сваки семестар и попуњава анкете у електронском облику. Извештај о вредновању од стране студената Члан 16. (1) Годишњи извештај о резултатима анкетирања припрема Комисија на основу обрађених података које добија од Радног тима. (2) Годишњи извештај о резултатима анкетирања садржи: - Извештај о резултатима анкетирања - Извод из извештаја о резултатима анкетирања. (3) Поред годишњег извештаја из става 1 овог члана, Комисија припрема индивидуалне прегледе резултата за наставнике и сараднике и, евентуално, за запослене у стручним службама Факултета у случају да је тако одређено анкетним упитником (У даљем тексту: индивидуални испис резултата). (4) Наставно-научно веће усваја годишњи извештај о резултатима анкетирања. Члан 17. (1) У извештају о резултатима анкетирања представљени су процеси за поједине видове извођења студија (питања/тврдње, годишта, укупан прoграм, итд.) за сваки изведени студијски програм и процеси за све изведене програме, као и мишљења, односно оцене студената о организованости студија и општих услова студирања. Из извештаја о резултатима анкетирања не смеју се видети подаци о појединим наставницима и сарадницима, односно запосленима на Факултету. (2) Извештај о резултатима анкетирања мора обавезно садржати следеће податке о спровођењу анкетирања: термин односно период анкетирања, начин спровођења, начин обавештавања студената и запослених; морају се навести чланови комисије високошколске јединице задужене за спровођење анкетирања; студијски програми за које је спроведено анкетирање: подаци о студентима (анкетираним), и то: година студија, начин студија, број одговора (анкетираних), проценат одговора (анкетираних) у односу на укупан број студената који су били позвани на попуњавање анкете (односно који су имали право да попуне анкету); релативна учесталост или аритметичка средина одговара и стандардна девијација одговара на поједина питања. (3) Извештај о резултатима анкетирања може да садржи и друге податке и информације, у складу са специфичностима анкетног упитника. Члан 18. (1) Индивидуални испис резултата се односи на предмет и наставника - сарадника и поједина лица запослена у стручним службама а из исписа се морају видети само подаци за оцењивано лице. (2) Индивидуални испис резултата мора садржати следеће податке: датум односно период анкетирања, назив и врсту програма, назив предмета иследеће податке о студентима (анкетираним): годину студија, начин студија, присутност студената на предавањима/вежбама, број одговара, релативна учесталост или аритметичка средина и стандардна девијација одговора на поједина питања, податке о распону одступања наставника/сарадника од просека Факултета, а може да садржи и друге податке, с обзиром на специфичности анкетног упитника.

5 (3) Просечна оцена наставника рачуна се као средња вредност оцена добијених на основу појединачних анкета, (4) Када је анкетним упитником Факултета предвиђено и оцењивање појединих лица запослених у стручним службама (нпр. студентска служба, библиотека и друге контактне службе за студенте) структура индивидуалног исписа из првог става овог члана се смислено употребљава и при овом испису. Члан 19. (1) Рок за припрему годишњег извештаја о резултатима анкетирања и индивидуалним исписима резултата одређује за сваку студијску годину Наставно-научно веће факултета у складу са одредбама овог правилника, до краја календарске године за претходну школску годину. Члан 20. (1) Комисија прослеђује извештај о сведеним резултатима анкетирања следећим адресатима: Одбору за квалитет и самовредновање, декану, Наставно-научном већу Факултета, студенту продекану и Студентском парламенту. (2) Извод из извештаја о резултатима анкетирања комисија прослеђује декану. Рок за прослеђивање извода универзитетској комисији утврђен је општим актом Универзитета у Новом Саду за претходну студијску годину; изводу се прилаже узорак анкетног упитника. (3) Председник Комисије из члана 3. овог правилника прослеђује индивидуалне исписе резултата анкете оцењиваним лицима, на које се односе резултати анкетирања, путем електронске поште. Члан 21. (1) Извештај о резултатима анектирања намењен је упознавању руководства Факултета и његових органа и комсиија, студената и запослених са мишљењем студената о извођењу и општим условима студија, Извештај о резултатима анкете представља једну од полазних тачака за расправу о квалитету студија и студијских програма у оквиру стручних органа. Члан 22. (1) Оцењивани наставник/сарадник примењује резултате из инвидуалних исписа за побољшање педагошког рада. (2) Декан у складу са сопственом проценом обавља разговор са оцењиваним лицима, у првом реду са онима који одступају (група најбоље и најслабије оцењених). (3) Индивидуални исписи резултата анкетирања у правилу чине основу за прибављање мишљења студената о педагошкој оспособљености наставника/сарадника у поступку избора у звање. Члан 23. (1) Мишљење студената о педагошкој оспособљености наставника/сарадника припрема се у складу са мерилима Универзитета за избор у звање. (2) Исписе о педагошкој оспособљености наставника и сарадника запослених на Факултету издаје декан Факултета на основу података доствљених од председника Комисије Члан 24. (1) Приступ бази података у којој се чувају резултати анкете имају Декан, Продекани и Председник Комисије. (2) Приступ индивидуалним исписима резултата имају само оцењивана лица, декан и продекан за наставу (3 На сајту Факултета се јавно истичу резултати анкете за сваког наставника у текућем семестру. (4) За спровођење одредби о заштити поверљивих података одговоран је секретар Факултета. Члан 25.

6 (1) Факултет је дужан да обезбеди одговарајуће услове за чување података везаних за анкетирање. Члан 26. (1) Спровођење анкетирања (начин анкетирања, обраде и примене резултата) и садржај анкетног упитника прати и спроводи Комисија, која по потреби извештава Декана и Наставно-научно веће Факултета и предлаже побољшање упитника, начина анкетирања, обраде података и слично. (2) Ако се појави сумња у правилност спровођења анкетирања, или обраде података, анкетирање може се поновити на основу утемељеног писменог захтева оцењиваног лица, комисије или Студентског парламента. О поновном анкетирању одлучује Декан. Члан 27. (1) Наставници и сарадници могу да спроводе додатне анкете са студентима, којима би прибавили мишљење студената о специфичним видовима извођења појединих наставних јединица. Самовредновање запослених на Факултету Члан 28. (1) Самовредновање запослених на Факултету обухвата наставнике, сараднике, лаборанте, административне раднике, запослене у Деканату и помоћно особље. (2) Циљ самовредновања запослених на Факултету је да се побољша квалитет наставе, студијских програма и услови рада свих запослених на Факултету. (3) Самовредновање запослених на Факултету спроводи се по Департманима, електронским путем. Извештај о самовредновању запослених на Факултету Члан 29. (1) Саставни део овог Правилника је Упитник 8 за анкетирање запослених. (2) За спровођење анекте и писање Извештаја о резулататима самовредновања запослених на департманима Факултета одговорни су Радни тим и Комиисија. (3) За спровођење анкете и писање Извештаја о самовредновању запослених у Деканату на основу Упитника 8 одговорни су: Радни тим и Комисија. (4) Одбор за квалитет и самовредновање и Наставно-научно веће Факултета разматрају Извештаје о резултатима анкете број 8 за све департмане и Деканат. Члан 30 (1) Један од облика самовредновања студијских програма је оцена студијског програма од стране координатора студијског програма, путем обрасца за оцену студијског програма, за сваки студијски програм који је реализован у току једне школске године. (2) Поступак оцене студијских програма покреће се на основу одлуке Комисије којом се утврђује списак студијских програма који се реализују у текућој школској години и истовремено покреће поступак самовредновања студијских програма који су се реализовали у претходној школској години. (3) Одлуку из става 2. овог члана Комисија доноси најкасније до 30. октобра текуће године и доставља је Студентској служби Факултета, продекану за наставу, департманима Факултета. (4) На основу одлуке Комисије, Студентска служба Факултета доставља потребне податке координаторима студијских програма Факултета у току зимског семестра текуће школске године а најкасније до 31. јануара. (5) Координатори студијских програма достављају попуњене обрасце о оцени студијских програма Комисији најкасније до 31. марта текуће школске године.

7 (6) Комисија сачињава извештај на основу података добијених обрадом обрасца о оцени студијских програма Факултета и доставља Извештај Одбору за квалитет најкасније до 15. маја текуће школске године. (7) Одбор за квалитет разматра извештај Комисије и ако је то потребно предлаже мере за побољшање студијских програма. (8) Након разматрања извештаја Комисије Одбор за квалитет доставља своју одлуку Наставно-научном већу Факултета најкасније до 01 јуна. (9) Наставно-научно веће Факултета разматра одлуке Одбора за квалитет у поступку оцене студијских програма најкасније до 30. јуна текуће године. (10) Образац за оцену студијског програма ПМФ у Новом Саду саставни је део овог Правилника. Извештај о вредновању од стране послодаваца свршених студената Члан 34. (1) Вредновање од стране послодаваца свршених студената Факултета спроводи се електронским путем на Упитнику 7 који је саставни део овог Правилника. (2) Студентска служба и шеф студентске службе Факултета су одговорни са спровођење ове анкете. (3) Извештаји из става 1. овог члана вредновања разматрају се на Колегијуму и достављају Одбору за квалитет и самовредновање, продекану за наставу и Наставнинаучном већу Факултета. (4) Наставно-научно веће Факултета усваја извештај и предлаже мере за побољшање квалитета наставног процеса и компетентности дипломираних студената. Прелазне и завршне одредбе Члан 35. (1) Измене и допуне овог правилника и прилога усвајају се по поступку и на начин одређен за усвајање правилника. Члан 36. (1) Овај правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања на огласној табли Факултета. (2)Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о самовредновању студија, педагошког рада наставника и услова рада број /4 од године са изменама и допунама број /1 од , број a/9 од , број /2 од и број /1 од године. Председник Наставно-научног већа Др Неда Мимица Дукић, редовни професор

8 (6) Комисија сачињава извештај на основу података добијених обрадом обрасца о оцени студијских програма Факултета и доставља Извештај Одбору за квалитет најкасније до 15. маја текуће школске године. (7) Одбор за квалитет разматра извештај Комисије и ако је то потребно предлаже мере за побољшање студијских програма. (8) Након разматрања извештаја Комисије Одбор за квалитет доставља своју одлуку Наставно-научном већу Факултета најкасније до 01 јуна. (9) Наставно-научно веће Факултета разматра одлуке Одбора за квалитет у поступку оцене студијских програма најкасније до 30. јуна текуће године. (10) Образац за оцену студијског програма ПМФ у Новом Саду саставни је део овог Правилника. Извештај о вредновању од стране послодаваца свршених студената Члан 34. (1) Вредновање од стране послодаваца свршених студената Факултета спроводи се електронским путем на Упитнику 7 који је саставни део овог Правилника. (2) Студентска служба и шеф студентске службе Факултета су одговорни са спровођење ове анкете. (3) Извештаји из става 1. овог члана вредновања разматрају се на Колегијуму и достављају Одбору за квалитет и самовредновање, продекану за наставу и Наставнинаучном већу Факултета. (4) Наставно-научно веће Факултета усваја извештај и предлаже мере за побољшање квалитета наставног процеса и компетентности дипломираних студената. Прелазне и завршне одредбе Члан 35. (1) Измене и допуне овог правилника и прилога усвајају се по поступку и на начин одређен за усвајање правилника. Члан 36. (1) Овај правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања на огласној табли Факултета. (2)Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о самовредновању студија, педагошког рада наставника и услова рада број /4 од године са изменама и допунама број /1 од , број a/9 од , број /2 од и број /1 од године. Председник Наставно-научног већа Др Неда Мимица Дукић, редовни професор

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

Akcioni plan

Akcioni plan УНИВЕРЗИТЕТ У KРAГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2016/2017. 2018/2019. Крагујевац, 2016. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2017-2020. Београд, 2018. 1 На основу чланова 172-175. Статута Учитељског факултета Универзитета у Београду, а у складу са Правилником о стандардима

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке школе струковних студија у Новм Саду (у наставку Школа)

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016)

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН У ЗРЕЊАНИНУ 23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб Број: Датум: На основу члана члана 15. став 1, члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: Љ.3.01 Страна 1 од 11 Детаљан садржај:

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta…

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta… УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО Краљево, Доситејeва 19 Прилог 6. ПРОЦЕДУРА САМОВРЕДНОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА МФК Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Бр. Изв_СиОК-01/08

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12 САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ... 3 2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА... 3 3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА... 7 3.1 РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА... 10 3.1.1.Упоредни

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И К о броју и начину избора чланова за Студентски парламент

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011.

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. Na osnovu člana 35. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta u Travniku na svojoj sjednici održanoj 10.06.2011.

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

На основу члана 14. Статута Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Електротехничког факултета Универзитета у Бањ

На основу члана 14. Статута Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Електротехничког факултета Универзитета у Бањ На основу члана 14. Статута Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци на 24. сједници одржаној 24. 1. 2019. године

Више

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 131/06) Komisija za obezbedjenje i unapredjenje

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

Microsoft Word - 4_Postupak za rad studentske sluzbe.doc

Microsoft Word - 4_Postupak za rad studentske  sluzbe.doc Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: С.2.04 Страна 1 од 18 Детаљан садржај:

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

IzvestajLetnji

IzvestajLetnji Извештај о спроведеним анкетама за процену квалитета наставника, асистената и сарадника на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу - други семестар академске 2013/2014 године У летњем семестру академске

Више