Tabela SAVETNIK INDEKS POTROŠAČKIH CENA. U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Tabela SAVETNIK INDEKS POTROŠAČKIH CENA. U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije)"

Транскрипт

1 Tabela SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2021 / isti mesec 2020 (godišnja stopa inflacije) Saopštenje RZS br. 43 od ,4 (0,4) 101,1 (1,1) Saopštenje RZS br. 71 od ,6 (0,6) 101,2 (1,2) Saopštenje RZS br. 95 od ,5 (0,5) 101,8 (1,8) Saopštenje RZS br. 125 od ,1 (1,1) 102,8 (2,8) Saopštenje RZS br. 160 od ,5 (0,5) 103,6 (3,6) Saopštenje RZS br. 192 od ,3 (0,3) 103,3 (3,3) Saopštenje RZS br. 222 od ,2 (0,2) 103,3 (3,3) Saopštenje RZS br. 254 od ,9 (0,9) 104,3 (4,3) Saopštenje RZS br. 280 od ,8 (0,8) 105,7 (5,7) Saopštenje RZS br. 306 od ,9 (0,9) 106,6 (6,6) Saopštenje RZS br. 340 od ,9 (0,9) 107,5 (7,5) Saopštenje RZS br. 8 od ,4 (0,4) 107,9 (7,9)

2 Tabela SAVETNIK Period važenja stope ZATEZNA KAMATA Visina referentne kamatne stope NBS Zatezna kamata (na godišnjem nivou) ,25% 10,25% ,75% 9,75% ,50% 9,50% ,25% 9,25% ,00% 9,00% Napomena: Od godine stupio je na snagu novi Zakon o zateznoj kamati po kome se stopa zatezne kamate utvrđuje na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Evropske centralne banke na glavne operacije za refinansiranje, uvećane za osam procentnih poena. Zatezna kamata se obračunava po sledećoj formuli: k = (G x p x d) : (100 x G d ), gde je k iznos zatezne kamate, G iznos duga, p propisana godišnja stopa zatezne kamate, d kalendarski dana docnje u obračunskom periodu, G d kalendarski dana u godini (365 prosta godina, odnosno 366 dana prestupna godina).

3 Tabela SAVETNIK OSNOVICE ZA PLATE ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA I ORGANIMA LOKALNE VLASTI OD PLATE ZA DECEMBAR GODINE I OD PLATE ZA MART GODINE Zaposleni u Od plate za novembar Neto osnovica Od plate za decembar Od plate za mart Prema Zaključku Vlade RS /2020 od Osnovno i srednje obrazovanje, učenički standard 3.411, , ,58 2. Studentski standard 3.251, , ,25 3. Visoko obrazovanje 3.103, , ,04 6. Ustanove zdravstvene zaštite, osim vojnozdravstvenih ustanova Za doktora medicine, doktora stomatologije / doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije medicinskog biohemičara sa završenim integrisanim akademskim studijama zdravstvene struke Za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke 3.408, , , ,19 Za ostale zaposlene (nemedicinsko osoblje) 3.255, ,35 Za zdravstvene saradnike sa stečenim VII nivoom kvalifikacija u smislu zakona kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije Za zdravstvene saradnike sa stečenim od III do VI nivoa kvalifikacija u smislu zakona kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije 7. Ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija Za doktora medicine, doktora stomatologije / doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije medicinskog biohemičara sa završenim integrisanim akademskim studijama zdravstvene struke Za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke 3.865, , , , , ,94 Za negovateljice 3.866,12 Za ostale zaposlene (nemedicinsko osoblje) 3.347, , ,65 8. Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, osim Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja Za Prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ( Službeni glasnik RS, 44/ /2014 i 113/2017 dr. zakon) 4.155, , ,52 Za Drugu grupu poslova iz Uredbe 3.941, , ,95 Za Treću grupu poslova iz Uredbe 2.736, , ,55 9. Ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija 3.252, , , Plate zaposlenih u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije Za zdravstvene radnike 3.318,94 Za ostale zaposlene 2.974, , Ostale javne službe koje su korisnici budžetskih sredstava 2.873, , ,23

4 Neto osnovica Zaposleni u Od plate Od plate Od plate za novembar za decembar za mart Prema Zaključku Vlade RS /2020 od Predškolsko obrazovanje 3.411, , ,58 2. Ustanove kulture čiji je osnivač lokalna vlast 3.252, , ,52 3. Ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač lokalna vlast Za doktora medicine, doktora stomatologije / doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije medicinskog biohemičara sa završenim integrisanim akademskim studijama zdravstvene struke Za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke 3.378, , , ,94 Za negovateljice 3.866,12 Za ostale zaposlene (nemedicinsko osoblje) 3.347, , ,65 4. Ostale javne službe čiji je osnivač lokalna vlast 2.873, , ,23 Prema Zaključku Vlade RS /2020 od Plate zaposlenih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja: Za Prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ( Službeni glasnik RS, 44/ /2014 i 113/2017 dr. zakon) 4.363, , ,70 Za Drugu grupu poslova iz Uredbe 4.138, , ,89 Za Treću grupu poslova iz Uredbe 2.873, , ,23 Prema Zaključku Vlade RS /2020 od Plate izabranih lica u organima i službama lokalne vlasti iz člana 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ( Službeni glasnik RS, 34/ /2014, 21/2016 dr. zakon i 113/2017 dr. zakon ) , , ,26 2. Plate postavljenih lica u organima i službama lokalne vlasti 2.535, , ,17 3. Plate zaposlenih 1) u organima i službama lokalne vlasti 2.764, , ,12 1) Osnovica za obračun i isplatu plata iz tačke 3. ovog zaključka, za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave osim u gradu Beogradu, može se uvećati po osnovu kvaliteta i rezultata rada, počev od plate za decembar godine, za neto 286,17 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a počev od plate za mart godine za neto 290,31 dinara. Osnovica se zaposlenima određuje tromesečno.

5 Zaposleni u Prema članu 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za godinu 2) Od plate za novembar Neto osnovica Od plate za decembar Od plate za mart Za zaposlene u Poreskoj upravi i Upravi carina , , ,38 2. Za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane , , ,71 3. Za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija , Za državne službenike i nameštenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, osim zaposlenih iz tačke 3), i u sudovima i tužilaštvima Za državne službenike i nameštenike u sudovima i tužilaštvima koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu Za državne službenike i nameštenike u Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu , , , , , , , , ,27 7. Za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu , , , Za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati državnih službenika na položaju Za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati sudija Za državne službenike i nameštenike kojima osnovica nije utvrđena u tač. 1) 7) , , , , , , , , , Za sudije 3), javne tužioce i zamenike javnih tužilaca , , , Za predsednike i sudije Ustavnog suda , , ,45 2) Službeni glasnik RS, 149/2020 3) U godini osnovica koja se odnosi na sudije isplaćivaće se 70% iz izvora 01 Opšti prihodi i primanja iz budžeta, a 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima.

6 Tabela SAVETNIK KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE Period Referentna kamatna stopa NBS godišnja Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode na godišnjem nivou (kol %) ,25% 12,25% ,75% 11,75% ,75% 1,75%* ,50% 1,50%* ,50% 11,50% ,25% 11,25% ,00% 11,00% Napomena: Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( Službeni glasnik RS, 53/2010) promenjen je član 75. stav 1. Zakona pa je od godine kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka godišnjoj referentnoj stopi centralne emisione banke uvećanoj za 10 procentnih poena. * U Službenom glasniku RS, 38/2020 objavljena je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID19 izazvane virusom SARSCoV2, kojom je propisano da se za vreme vanrednog stanja, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode obračunava i plaća po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

7 Tabela SAVETNIK Mesec i godina PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI Objavljeno u Sa porezom i doprinosima Bez poreza i doprinosa S.G. RS, 30/ S.G. RS, 42/ S.G. RS, 53/ S.G. RS, 64/ S.G. RS, 75/ S.G. RS, 83/ S.G. RS, 93/ S.G. RS, 100/ S.G. RS, 112/ S.G. RS, 127/ S.G. RS, 10/ S.G. RS, 27/ Napomena: Republički zavod za statistiku će počev od godine prosečne zarade računati na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave. Zbog prelaska na novi izvor podataka i novu metodologiju, mesečna saopštenja o prosečnim zaradama će se ubuduće objavljivati 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose. U skladu sa navedenim u buduće, za plaćanje obaveza koje proističu po osnovu podataka o zaradama, KORISTI SE POSLEDNJI OBJAVLJENI PODATAK RZS. Detaljnije informacije o izmenama obračuna prosečne zarade i primeni nove metodologije možete pogledati na vebsajtu RZSa preko linka:

8 Mesec Tabela SAVETNIK MINIMALNA ZARADA U GODINI Iznos minimalne cene rada po radnom času Broj mogućih radnih časova* Neto iznos Bruto iznos (kol ** / 0,701) Januar , ,67 Februar , ,61 Mart , ,79 April , ,73 Maj , ,67 183,93 dinara Juni , ,73 ( Službeni glasnik RS, Juli 116/2020) , ,73 Avgust , ,73 Septembar , ,73 Oktobar , ,67 Novembar , ,73 Decembar , ,79 Napomena: Shodno stavu 5. člana 111. Zakona o radu, bez obzira na koji prethodni mesec se isplata minimalne zarade odnosi, poslodavac je dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata. Dakle, pri obračunu i isplati minimalne zarade koristi se iznos minimalne cene rada po radnom času od 183,93 dinara, bez obzira za koji prethodni mesec se isplaćuje ova zarada, pomnoženo sa em radnih časova za mesec za koji se isplaćuje zarada. * Broj radnih časova se uzima u zavisnosti od meseca za koji se isplaćuje zarada (npr. da bi se dobila minimalna zarada u neto iznosu za decembar godine, u slučaju kada se zarada isplaćuje u bilo kom mesecu godine, računa se 184 radnih časova, pomnoženo sa minimalnom cenom rada po času od 183,93 dinara, koja važi od godine, bez obzira što je u decembru godine iznos minimalne cene rada po času iznosio 172,54 dinara) ** Iznos od dinara (10% od dinara neoporezivog iznosa) primenjuje se za obračun od godine.

9 Tabela SAVETNIK OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA Osnovica Iznos 1. Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za godinu 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u tekućoj godini Najviša mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za godinu Petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u tekućoj godini Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za godinu

10 1. Tabela SAVETNIK NEOPOREZIVI IZNOSI 1) IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA 2) Naziv primanja iz člana 18. Zakona Naknada troškova za dolazak i odlazak sa posla Period Za jedan mesec Poreska oslobađanja na primanja zaposlenog Isplata na osnovu Do visine cene mesečne pretplatne karte za mesec, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza Neoporezivi iznos Najviše do Dnevnica za službeni put u zemlji 3) Dnevno Bez obaveze prilaganja računa Naknada troškova smeštaja na službenom putu u zemlji Naknada troškova prevoza na službenom putu u zemlji Naknada za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića Tačka Dnevno Prema priloženom računu 3 Za vreme službenog puta Za jedan mesec Po svakom slučaju Prema priloženom računu prevoznika u javnom saobraćaju 30% od cene jednog litra pogonskog goriva pomnoženog s em potrošenih litara 4) Cena prevozne karte Po detetu Jubilarne nagrade Godišnje Naziv primanja iz čl. 15a i 101. Zakona Period Poreska oslobađanja na primanja zaposlenog Isplatanaosnovu Neoporezivi iznos 1. Neoporezivi iznos zarade Mesečno Naziv primanja iz člana 9. Zakona Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika Stipendije i krediti učenika i studenata Otpremnina kod odlaska u penziju Otpremnina koja se isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba Poreska oslobađanja na primanja zaposlenog Period Po svakom slučaju Isplata na osnovu Neoporeziv iznos Tačka Opšteg akta Do Mesečno Do Po svakom slučaju Po svakom slučaju Opšteg akta ili ugovora o radu Najmanje u visini 2 prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji Do iznosa koji je utvrđen zakonom kojim se regulišu radni odnosi 1) Usklađivanje se vrši jednom godišnje stopom rasta cena na malo u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši ( Službeni glasnik RS, 10/2007, 8/2008, 6/2009, 4/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 7/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020 i 6/2021) 2) Službeni glasnik RS, 24/2001, 80/2002, 80/2002 dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 ispravka, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 US, 93/2012, 114/2012 US, 47/2013, 57/2014, 68/2014 dr. zakon, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 i 153/2020) 3) Državnom službeniku i namešteniku dnevnica iznosi 150 dinara prema članu 9. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ( Službeni glasnik RS, 98/2007, 84/2014 i 84/2015) 4) Za zaposlene u državnim organima, naknada je 10% na osnovu člana 11. stav 3. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika 18 19

11 Tabela SAVETNIK OSNOVICE I STOPE POREZA I DOPRINOSA I RAČUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA NA ZARADE I NAKNADE ZARADA ZAPOSLENIH Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Stopa (%) Uplatni račun (objedinjena naplata) Bruto zarada Porez na zarade 10, Zarade zaposlenih (kod pravnog lica koje se finansira iz budžeta) Zarada, ne niža od najniže mesečne, niti viša od najviše mesečne osnovice Doprinos za PIO 14,00 Doprinos za zdravstveno na teret zaposlenog 5,15 Doprinos za nezaposlenost 0,75 Doprinos za PIO na teret 11,50 Doprinos za zdravstveno poslodavca 5, Dodatni doprinos za PIO (12/14) 3,70 1a Zaposleni kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem Kao i za redovni doprinos za PIO Dodatni doprinos za PIO (12/15) 5,50 Dodatni doprinos za PIO (12/16) 7, Dodatni doprinos za PIO (12/18) 11,00 2. Naknada za bolovanja na teret poslodavca (do 30 dana) Isto kao i na zarade zaposlenih Bruto zarada Porez na zarade 10, Naknada zaposlenom za bolovanje na teret Zavoda (preko 30 dana) Naknada, ne viša od najviše mesečne osnovice Doprinos za PIO 14,00 na teret Doprinos za zdravstveno 5,15 zaposlenog Doprinos za nezaposlenost 0,75 Doprinos za PIO na teret 11,50 Doprinos za zdravstveno poslodavca 5, Napomena: Obračun poreza i doprinosa je isti kao na zarade. Ne primenjuju se najniže mesečne osnovice. Naknada ne može biti niža od minimalne zarade, niti viša od najviše osnovice. Umanjenje poreske osnovice od dinara važi za ceo mesec. Ukoliko se naknada isplaćuje za kraći period, utvrđuje se srazmeran iznos umanjenja poreske osnovice.

12 4. Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Naknada zaposlenom za porodiljsko odsustvo Stopa (%) Uplatni račun Bruto zarada Porez na zarade 10, Zarada, ne viša od najviše mesečne osnovice Doprinos za PIO 14,00 na teret Doprinos za zdravstveno 5,15 zaposlenog Doprinos za nezaposlenost 0,75 Doprinos za PIO na teret 11,50 Doprinos za zdravstveno poslodavca 5, Napomena: Obračun poreza i doprinosa je isti kao na zarade. Ne primenjuju se najniže mesečne osnovice. Naknada ne može biti niža od minimalne zarade, niti viša od najviše osnovice. Umanjenje poreske osnovice od dinara važi za ceo mesec. Ukoliko se naknada isplaćuje za kraći period, utvrđuje se srazmeran iznos umanjenja poreske osnovice. 5. Naknada invalidima II i III kategorije Neto naknada / 0,90 Porez na zarade 10, Neto naknada Doprinos za zdravstveno 10, Napomena: Osnovica poreza na zarade se ne umanjuje za iznos od dinara. Osnovica poreza se utvrđuje tako što se iznos neto naknade podeli koeficijentom 0, Zarada invalida II i III kategorije Naknada za vreme prekida rada bez krivice zaposlenog Naknada za vreme vojne vežbe i za vreme odazivanja na poziv državnih organa Isto kao i na zarade zaposlenih, s tim da se osnovica poreza na zarade umanjuje u punom iznosu od dinara, nezavisno od toga što radi sa 50% radnog vremena. Isto kao i na zarade zaposlenih (neto naknada zaposlenog, posle stupanja na snagu Zakona o radu, ne može biti niža od minimalne zarade) Isto kao i na zarade zaposlenih. Za refundaciju Vojsci se podnosi Obrazac NVOB. Vojska refundira samo iznos bruto zarade, dakle ne i doprinose na teret poslodavca. 9. Neplaćeno odsustvo (roditelja, usvojitelja, hranitelja i staratelja dok dete ne navrši tri godine života) Zarada koju bi zaposleni ostvario da radi, a ne niže od najniže, niti više od najviše mesečne osnovice Doprinos za zdravstveno 10,

13 Tabela SAVETNIK 1. OSNOVICE I STOPE POREZA I DOPRINOSA I RAČUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA NA PRIMANJA FIZIČKIH LICA Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada 2. Dnevnica za službeni put u zemlji 3. Naknada za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe Bruto oporeziva naknada (neoporezivo dinara mesečno) Bruto oporeziva naknada (neoporezivo dinara dnevno) Bruto oporeziva naknada (neoporezivo dinara mesečno) Stopa (%) Preračun na bruto Uplatni račun (objedinjena naplata) Porez na zarade 10,0 1, Porez na zarade 10,0 1, Porez na zarade 10,0 1, Solidarna pomoć za slučaj bolesti ili zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove porodice Bruto oporezivi iznos (neoporezivo dinara po svakom slučaju) Porez na zarade 10,0 1, Solidarna pomoć za slučaj smrti zaposlenog, člana njegove porodice (bračni drug i deca zaposlenog) i penzionisanog radnika Bruto oporezivi iznos (neoporezivo dinara po svakom slučaju) Porez na druge prihode 20,0 1, Solidarna pomoć za slučaj smrti roditelja, usvojenika ili usvojioca (mora biti predviđeno opštim aktom poslodavca) Solidarna pomoć za slučaj smrti drugih članova porodice (mora biti predviđeno opštim aktom poslodavca) 8. Jubilarna nagrada Bruto oporezivi iznos (neoporezivo dinara po svakom slučaju) Porez na druge prihode 20,0 1, Bruto oporezivi iznos Porez na zarade 10,0 1, Bruto oporezivi iznos (neoporezivo dinara godišnje) Porez na zarade 10,0 1, Otpremnina prilikom odlaska u penziju Bruto oporezivi iznos (neoporezivo do dvostruke prosečne mesečne zarade u Republici) Porez na druge prihode 20,0 1,

14 Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Stopa (%) Preračun na bruto Uplatni račun 10. Otpremnina zaposlenom za čijim je radom prestala potreba Bruto oporezivi iznos (neoporezivo do iznosa iz člana 179. stav 5. tačka 1) Zakona o radu) Porez na druge prihode 20,0 1, Stipendije i krediti učenicima i studentima Bruto oporezivi iznos (neoporezivo do dinara mesečno) Porez na druge prihode 20,0 1, Prihod od davanja u zakup pokretnih stvari Bruto iznos umanjen za 20% Porez na prihod od davanja u zakup 20,0 1, Prihod od davanja u zakup sopstvenih nepokretnosti Bruto iznos umanjen za 25% normiranih ili za stvarne troškove Porez na prihode od nepokretnosti 20,0 1, Prihod od davanja u zakup nepokretnosti putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa Bruto iznos umanjen za 50% normiranih ili za stvarne troškove Porez na prihode od nepokretnosti 20,0 1, Ugovor o delu (ako naknadu ostvaruje lice koje je obavezno socijalno osigurano po osnovu zaposlenja i penzioner koji je penziju stekao kod fonda zaposlenih) Bruto prihod umanjen za 20% Porez na druge prihode 20, Doprinos za PIO na teret primaoca naknade 25,50 1, Ugovor o delu (ako naknadu ostvaruje osiguranik samostalnih delatnosti i penzioner koji je penziju stekao kod fonda samostalnih delatnosti) Bruto prihod umanjen za 20% Porez na druge prihode 20, Doprinos za PIO na teret primaoca naknade 25,50 1, Ugovor o delu (ako naknadu ostvaruje osiguranih poljoprivrednik) Bruto prihod umanjen za 20% Porez na druge prihode 20, Doprinos za PIO na teret primaoca naknade 25,50 1,

15 Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Stopa (%) Preračun na bruto Uplatni račun Porez na druge prihode 20, Ugovor o delu (ako naknadu ostvaruje rezident koji nije osiguran po drugom osnovu) Bruto prihod umanjen za 20% Doprinos za PIO na teret primaoca naknade Doprinos za zdravstvo na teret primaoca naknade 25,50 1, , Bruto naknada Porez na zarade 10, Naknada za rad članova omladinskih i studentskih zadruga koji su osiguranici zaposleni (nisu na školovanju ili su stariji od 26 godina) Naknada za rad članova omladinskih i studentskih zadruga mlađih od 26 godina koji su na školovanju Bruto naknada, a ne niža od najnižih propisanih, niti viša od najviše propisane (kao za zarade) Bruto naknada umanjena za 20% Ugovorena bruto naknada Doprinos za PIO na teret zadrugara Doprinos za zdravstvo na teret zadrugara Doprinos za nezaposlenost na teret zadrugara Doprinos za PIO na teret poslodavca Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca Porez na druge prihode (obračunati porez umanjuje se za 40%) Doprinos za PIO za slučaj invalidnosti Doprinos za zdravstvo za slučaj povrede 14,0 Bruto = neto / 0,701 5,15 ISTO KAO KOD ili ZARADA 0,75 ZAPOSLENIH Bruto = (neto + SD) / 11,50 0, ,15 ISTO KAO KOD ZARADA ZAPOSLENIH 20, Bruto = 4,0 neto / 0, , Porez na druge prihode 20, Dopunski rad (koji obavlja lice koje je osiguranik fonda PIO) Bruto naknada umanjena za 20% Doprinos za PIO na teret primaoca naknade 25,50 1,

16 Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Stopa (%) Preračun na bruto Uplatni račun Bruto naknada Porez na zarade 10, Naknada za privremene i povremene poslove koje obavlja nezaposleno lice ili lice koje radi kod drugog poslodavca sa nepunim radnim vremenom Zarada, a ne niža od najniže mesečne (35% prosečne zarade u Republici u prethodnom kvartalu), niti viša od najviše mesečne osnovice (petostruka zarada u Republici) Doprinos za PIO na teret zaposlenog Doprinos za zdravstvo na teret zaposlenog Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog Doprinos za PIO na teret poslodavca Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca 14,0 5,15 0,75 11,50 5,15 Bruto = neto / 0,701 ili Bruto = (neto + SD) / 0,90 ISTO KAO KOD ZARADA ZAPOSLENIH Naknada za privremene i povremene poslove koje obavlja korisnik starosne penzije Prihodi od autorskih prava koje ostvaruje osiguranik zaposleni (lice koje je zasnovalo radni odnos kod isplatioca ili drugog pravnog lica i penzioner koji je penziju stekao kod fonda zaposlenih) Prihodi od autorskih prava koje ostvaruje lice koje nije osigurano po drugom osnovu Bruto naknada Porez na zarade 10,0 Bruto = neto / 0,760 Doprinos za PIO na teret ili Zarada, a ne niža od najniže 14,0 zaposlenog Bruto = ISTO KAO KOD mesečne, niti viša od najviše (neto + SD) / ZARADA mesečne osnovice Doprinos za PIO na teret 11,50 0,90 ZAPOSLENIH poslodavca Bruto iznos umanjen za normirane ili stvarne troškove Bruto iznos umanjen za normirane ili stvarne troškove Porez na prihode od autorskih prava Doprinos za PIO na teret primaoca naknade Porez na prihode od autorskih prava Doprinos za PIO na teret primaoca naknade Doprinos za zdravstvo na teret primaoca naknade Preračun na 20,0 bruto: 50% nor. tr , % nor. tr. 25,50 1, % nor. tr , ,0 Preračun na bruto: % nor. tr. 25,50 1, % nor. tr. 1, ,3 34% nor. tr ,

17 Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Prihodi od autorskih prava koje ostvaruje osiguranik samostalnih delatnosti ili penzioner koji je penziju stekao kod fonda samostalnih delatnosti Naknada za rad članova upravnog i nadzornog odbora, poslanika, opštinskih odbornika, sudija porotnika, sudskih tumača, sudskih veštaka (za osiguranika zaposlenog) Bruto iznos umanjen za normirane ili stvarne troškove Bruto naknada umanjena za 20% Porez na prihode od autorskih prava Doprinos za PIO na teret primaoca naknade Stopa (%) Preračun na bruto Uplatni račun Preračun na bruto: 20,0 50% nor. tr , ,50 43% nor. tr. 1, % nor. tr. 1, Porez na druge prihode 20, Doprinos za PIO na teret primaoca naknade 25,50 1, Naknada za rad članova upravnog i nadzornog odbora, poslanika, opštinskih odbornika, sudija porotnika, sudskih tumača, sudskih veštaka (za lice koje nije osigurano po drugom osnovu) Bruto naknada umanjena za 20% Porez na druge prihode 20, Doprinos za PIO na teret primaoca naknade Doprinos za zdravstvo na teret primaoca naknade 25, , , Volonterski rad (ako volonter ostvaruje naknadu i nije osiguran po drugom osnovu) Bruto naknada umanjena za 20% Najniža mesečna osnovica, odnosno ostvarena naknada ako je viša od najniže osnovice Porez na druge prihode 20, Doprinos za zdravstvo 10, , Doprinos za PIO za slučaj invalidnosti 4, Volonterski rad (ako volonter ostvaruje naknadu i osiguran je po drugom osnovu) Bruto naknada umanjena za 20% Najniža mesečna osnovica, odnosno ostvarena naknada ako je viša od najniže osnovice Porez na druge prihode 20, Doprinos za PIO za slučaj invalidnosti 4,0 1,

18 Vrsta primanja Osnovice Porezi i doprinosi Stopa (%) Preračun na bruto Uplatni račun 31. Volonterski rad (ako volonter NE ostvaruje naknadu) Najniža mesečna osnovica Doprinos za zdravstvo za slučaj povrede 2,0% Finansira iz budžeta Ne finansira iz budžeta Doprinos za PIO za slučaj invalidnosti 4,0%