Tarife lučkih naknada

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Tarife lučkih naknada"

Транскрипт

1 Lučka uprava Zadar Tarife lučkih naknada 1. Usluge priveza / odveza (sva lučka područja) 2. Usluge opskrbe vodom (Putnička luka Gaženica) 3. Usluge opskrbe električnom energijom (Putnička luka Zadar) 4. Usluge naplate parkirališta (Putnička luka Gaženica) 5. Usluge tegljenja (sva lučka područja) 6. Usluge terminala za međunarodni trajektni/ro-ro promet (Putnička luka Gaženica) 7. Usluge terminala za međunarodni povremeni promet (Putnička luka Gaženica) 8. Ostale servisne usluge (nadzor brodova u raspremi/mirovanju - LAY-UP) srpanj,

2 1. Usluge priveza / odveza Lučka uprava Zadar, ovlašteniku koncesije koji vrši uslugu priveza i odveza brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata na području Lučke uprave Zadar određuje sljedeće najviše tarife za usluge: ZAJEDNIČKE ODREDBE Naknada se obračunava posebno za privez, a posebno za odvez Premještanje broda sa veza na vez, naplaćivat će se samo kao privez Redovno radno vrijeme je od 06:00 do 22:00 sati Za rad u vremenu od 22:00 do 06:00 sati, tarifne stavke se uvećavaju za 25% Na dane državnih praznika i blagdana, tarifne stavke se uvećavaju za 50% Obračunska jedinica za naplatu usluga u međunarodnom prometu je EUR, a u domaćem prometu kunska protuvrijednost na dan obračuna usluge Uvjeti i cijene iz ovih Tarifa podložni su izmjenama i dopunama u tijeku godine te će korisnici usluga biti obaviješteni u roku 15 dana prije njihove izmjene Izmjene i dopune ovih Tarifa vršiti će Upravno vijeće Lučke uprave Zadar Redni broj Osnovica za obračun po BT (bruto tona) od do , , , , , , , , , , , ,00 13 na svakih dodatnih BT ili proporcionalnog dijela 8,40 2

3 2. Usluge opskrbe vodom Lučka uprava Zadar, ovlašteniku koncesije koji vrši djelatnost opskrbe brodova vodom na području Lučke uprave Zadar Putnička luka Gaženica određuje sljedeću najvišu tarifu: Opskrba vodom brodova, jahti i brodica Područje primjene Osnova za obračun Cijena u HRK Putnička luka Gaženica 1 mᶟ ukrcane vode 28,00 Navedena najviša cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost, kao ni ostala davanja i naknade. 3

4 3. Usluge opskrbe električnom energijom Lučka uprava Zadar, ovlašteniku koncesije koji vrši djelatnost pružanja usluga opskrbe električnom energijom brodova, jahta, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata na području Lučke uprave Zadar Putnička luka Zadar (Poluotok) određuje sljedeće najviše tarife za usluge: Opskrba električnom energijom brodova, jahti i brodica Područje primjene Osnova za obračun Cijena u HRK Putnička luka Zadar (Poluotok) 1 kwh utrošene električne energije 3,00 Naknada za priključak 75,00 Navedene najviše cijene uključuju sve naknade, porezi i ostala davanja. 4

5 4. Usluge naplate parkirališta (u primjeni od studenog godine) Lučka uprava Zadar, ovlašteniku koncesija koji vrši djelatnost organizacije i naplate parkiralištana području Lučke uprave Zadar Putnička luka Gaženica određuje sljedeće najviše tarife za usluge: Naplata parkirališta - zimski režim (od 01. rujna do 30. lipnja) Područje primjene Osnova za obračun Cijena u HRK jedan (1) sat parkiranja (A - zona 1) 4,00 Putnička luka Gaženica jedan (1) sat parkiranja (B - zona 2) 2,00 jedan (1) sat parkiranja (C - zona 3) 2,00 Naplata parkirališta - ljetni režim (od 01. srpnja do 31. kolovoza) Područje primjene Osnova za obračun Cijena u HRK jedan (1) sat parkiranja (A - zona 1) 6,00 Putnička luka Gaženica jedan (1) sat parkiranja (B - zona 2) 3,00 jedan (1) sat parkiranja (C - zona 3) 3,00 U cijene parkiranja uključen je porez na dodanu vrijednost. Dodatne regulative Ljetno razdoblje naplate je od 01. srpnja do 31. kolovoza. Zimsko razdoblje naplate je od 01. rujna do 30. lipnja. Maksimalno vrijeme naplate parkinga u zimskom režimu naplate u svim zonama je od 06:00 do 18:00 sati, a subotom od 08:00 do 14:00 sati. Maksimalno vrijeme naplate parkinga u ljetnom režimu naplate u svim zonama je od 06:00 do 20:00 sati u svim danima u tjednu. Navedeno vrijeme naplate parkinga je maksimalno vrijeme naplate, a sam koncesionar sukladno svojim poslovnim potrebama, određuje vrijeme naplate, no isto mora biti unutar navedenog, a nikako duže od navedenog. Parking se ne smije naplaćivati nedjeljom i blagdanom, osim u periodu od 15. lipnja do 31. kolovoza. Naplata parkiranja se neće vršiti vozilima koja koriste parkirališni prostor do 15 minuta i to isključivo na prostoru A zona 1. Naplata parkiranja se neće vršiti vozilima koja koriste parkirališni prostor do 15 minuta i to isključivo na prostoru B zona 2. Koncesionar je obvezan ponuditi svim korisnicima kupnju mjesečne karte isključivo za B zonu 2 i/ili C zonu 3, s cijenom mjesečne karte u iznosu od najviše 150,00 kuna mjesečno s uključenim PDV-om. Cijena mjesečne karte za korisnike koji rade na otoku, za korisnike koji rade u samoj zgradi 5

6 terminala ili privremenoj zgradi terminala, te za posade brodova koji obavljaju linijski obalni i linijski međunarodni pomorski promet u Putničkoj luci Gaženica, cijena mjesečne karte može biti najviše 75,00 kuna. Cijena mjesečne karte za invalide može biti najviše 50,00 kuna mjesečno. Za potrebe zaposlenika Lučke uprave Zadar potrebno je na parkirališnom prostoru A - zona 1 osigurati 22 parkirnih mjesta bez naplate usluge parkiranja (prostor označen na Situacijskom nacrtu). Za potrebe zaposlenika Lučke uprave Zadar potrebno je na parkirališnom prostoru B - zona 2 osigurati 4 parkirna mjesta bez naplate usluge parkiranja. Službena vozila (Policija, Carina, HV, Lučka kapetanija, Hitna pomoć) oslobođena su plaćanja naknade za parkiranje. Za navedene, potrebno je osigurati 12 PM u A zona 1 (4 za potrebe Policije, 3 za potrebe Lučke kapetanije, ostalo za potrebe Carine i ostalih službi po nalogu Davatelja koncesije), a u B zoni 2 potrebno je osigurati 2 parkirna mjesta za potrebe Policije, 2 za potrebe Lučke kapetanije i 2 za potrebe Carine. Za osobna vozila djelatnika Policije, Carine i Lučke kapetanije koji rade u zgradi terminala ili privremenoj zgradi terminala, najviša cijena mjesečne karte iznosi 50,00 kuna. Navedena cijena odnosi se isključivo za parkirna mjesta u C zoni 3. U cijene parkiranja uključen je porez na dodanu vrijednost. 6

7 5. Usluge tegljenja (u primjeni od 1. prosinca godine) Lučka uprava Zadar, ovlašteniku koncesije koji vrši usluge lučkog tegljenja na lučkom području Lučke uprave Zadar određuje sljedeće najviše tarife za usluge: ZAJEDNIČKE ODREDBE Vanredovno radno vrijeme tijekom radnog dana smatra se od 22:00 do slijedećeg dana u 06:00 te petkom od 22:00 do ponedjeljka u 06:00 kao i na dane praznika. Naručitelj usluga obuhvaćenih ovom Tarifom dužan je dostaviti obavijest 12 sati prije, a nalog 6 sati prije predviđenog vremena o potrebnim uslugama. Kod brodova za prijevoz nafte, naftnih derivata, kemikalija i ukapljenog plina, a u posjedu Svjedodžbe o degazaciji tankova (gas free) neće se obračunavati dodaci za opasne terete. Usluge koje nisu obuhvaćene ovom Tarifom predmet su posebnog dogovora. U slučaju poskupljenja pogonskog goriva i maziva, jednokratno ili u zbiru za više od 10% kao i ostalog materijala potrebnog za pružanje usluga, Tarifa će se povećati razmjerno učešću tih troškova u cijeni usluga. Stavovi u Tablicama iskazani su bez PDV, koji se zasebno obračunava i prikazuje na računu. Kod brodova s dvojnom baždarskom oznakom, za obračun usluga uzima se veći GT. Zajedničke tarifne odredbe su sastavni dio Tarife i primjenjuje se na cijelu Tarifu ukoliko tarifnim odredbama pojedine tablice nije drugačije određeno. Usluga za domaće korisnike obračunava se kunama na način da se cijene izražene u Eurima preračunavaju u kune po srednjem tečaju HNB na dan fakturiranja usluge. Račun za pružene usluge mora biti podmiren u roku od 30 dana i to od dana ispostavljanja računa. Tablice Tarifa lučkog tegljenja i njihove odredbe primjenjuju se od 01. prosinca godine. Usluge tegljenja broda na području Lučke uprave Zadar Tegljenje je operacija koju tegljač vrši prema brodu povlačenjem, guranjem i/ili asistencijom u dolasku, odlasku ili premještaju na području Lučke uprave Zadar i pripadajućem akvatoriju, uključujući i druge vrste poslova sukladno zahtjevu Naručioca ugovoreno posebnim Ugovorom između Naručitelja i koncesionara lučkog tegljenja JADRANSKI POMORSKI SERVIS d.d. RIJEKA sa svojim sredstvima i/ili posadom. 7

8 Tablica A Cjenik naknada za obavljanje djelatnosti lučko tegljenje Redni broj Osnovica za obračun po BT (bruto tona) od do na sat , , , , , , ,30 8 preko BT 663,04 Tarifne odredbe uz Tablicu A Stavovi u Tablici odnose se na manevar od jednog sata po tegljaču. Za svakih dodatnih započetih pola sata poslije jednog sata, obračunati će se 50% od jedinične cijene. Kod tegljenja brodova za prijevoz nafte i opasnih tvari obračunava se dodatak od 25%. Kod tegljenja brodova s tegljem tegljača obračunava se dodatak od 10%. Vrijeme čekanja tegljača na ugovorenom mjestu zbog kašnjenja broda obračunavati će se po stavovima Tablice uz primjenu odredbi uz Tablicu. Kod tegljenja brodova bez upotrebe brodskog pogona (stroja), odnosno sa neispravnim tehničkim sredstvima neophodnim za obavljanje manovre obračunavati će se dodatak od 50%. Ukoliko je otkazano tegljenje ili usluga već upućenih tegljača, naplatiti će se 50% stava Tablice uz primjenu odredbi uz Tablicu. Premještaj broda tretira se kao dvije zasebne asistencije (dol/odl). Kod tegljenja brodova u bazenu brodogradilišta Lamjane obračunava se dodatnih 1.250,00 Eura za put do i iz brodogradilišta. Za dolazak i povratak u bazu zaračunava se fiksno vrijeme od 15 min u polasku i 15 min u povratku. Tegljenje izvan redovnog radnog vremena u toku radnog tjedna i subotom obračunava se s dodatkom od 25%, a nedjeljom i praznikom s dodatkom od 50%. Efektivno tegljenje koje je započeto ili završava ili završava izvan redovnog radnog vremena naplatiti će se sa dodatkom za prekovremeni rad. Kod usluga tegljača u vatro-obrani, u cijenu tegljača nisu uključeni troškovi materijala, kemijskih sredstava kao i troškovi drugih utrošenih sredstava. Ista će se obračunavati po nabavnim cijenama na dan pružanja usluge. dodatak od 25% za obračunavati će se za uporabu tegljača snage iznad 1500 kw. 8

9 Tablica B Najam tehničkih plovnih objekata Redni broj Najam tehničkih plovnih objekata na sat 1 Plovna dizalica nosivosti 100 T 535,00 1a Prateći tegljač 570,00 2 Ostala tegljenja i usluge po tegljaču 570,00 3 Vanlučko tegljenje 3a - tegljač do KW 775,00 3b - tegljač preko KW 935,00 Tarifne odredbe uz Tablicu B Uz najam tehničkih sredstava uključen je i rad rukovaoca. Najam tehničkih sredstava i plovnih objekata i plovnih objekata u prekovremenom radu povećava se radnim danom za 25%, a subotom, nedjeljom i praznikom 50%. Najam svih sredstava zaračunava se od polaska iz baze do povratka u bazu. Stavovi tablice su predviđeni za jednosatnu upotrebu jednog tegljača. Za svakih daljnjih započetih pola sata obračunava se 50% tarifnog stava ove tablice. 9

10 6. Usluge terminala putničke luke Gaženica za međunarodni trajektni / Ro-Ro promet (u primjeni od 30. travnja godine) Usluge terminala putničke luke Gaženica za međunarodni trajektni / Ro-Ro promet Područje primjene - Putnička luka Gaženica (međunarodni trajektni / Ro-Ro promet) Naknade za lučke operacije, korištenje terminala i sigurnosnu kontrolu putnika Osnova za naplatu naknade Putnik 1,50 Naknade za organizaciju ukrcaja/iskrcaja i sigurnosnu kontrolu vozila Osnova za naplatu naknade Osobni automobil 2,00 Motor, skuter, moped 1,00 Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica 1,50 Kombi Kombi, kamp kućica, trailer, karavan - do 5 m dužine 3,30 Kombi, kamp kućica, trailer, karavan - preko 5 m dužine 3,50 Autobusi Autobus do 30 mjesta 12,00 Autobus preko 30 mjesta 14,00 Teretna vozila Teretno vozilo - do 7 metara 5,00 Teretno vozilo - od 7 do 9 metara 7,00 Teretno vozilo - od 9 do 12 metara 11,00 Teretno vozilo - od 12 do 14 metara 14,00 Teretno vozilo - od 14 do 16 metara 16,00 Teretno vozilo - od 16 do 18 metara 18,00 Teretno vozilo - preko 18 metara 20,00 10

11 7. Usluge terminala putničke luke Gaženica za putnike na kružnim putovanjima (u primjeni od 01. siječnja godine) Usluge terminala putničke luke Gaženica za međunarodni povremeni promet (kružna putovanja) Područje primjene - Putnička luka Gaženica (međunarodni povremeni promet) Naknade za lučke operacije i korištenje terminala za putnike na kružnim putovanjima (TRANZIT) Osnova za naplatu naknade Putnik 1,95 Naknade za ukrcajno-iskrcajne operacije za putnike na kružnim putovanjima (HOME PORT) Osnova za naplatu naknade Naknada po ukrcanom/iskrcanom putniku 1,95 Naknada po ukrcanom/iskrcanom putniku za uslugu manipulacije prtljagom * 5,00 Naknada po članu posade (izmjena posade) 0,00 * Naknada po ukrcanom/iskrcanom putniku za uslugu manipulacije prtljagom primjenjuje se od 30. travnja godine. 11

12 8. Ostale servisne usluge (nadzor brodova u raspremi/mirovanju - LAY-UP) (u primjeni od 10. srpnja godine) 1. Tarife (Cjenik) lučkih naknada za usluge održavanja sigurnosti terminala (TSC) Navedena usluga pružati će se isključivo brodovima koji se nalaze u raspremi/mirovanju (lay up) unutar ISPS područja putničke luke Gaženica, a uključivati će sljedeće usluge: - 24 sata video nadzora, - provođenje lučke ISPS sigurnosne procedure, - osiguranje glavnog ulaza na terminal, - sigurnosna provjera dostave brodskih potrepština Usluge održavanja sigurnosti terminala (TSC) za brodove koji se nalaze u raspremi/mirovanju (lay up) Područje primjene - ISPS područje putničke luke Gaženica Osnova za naplatu naknade Dužni metar broda (LOA) 2,00 2. Tarife (Cjenik) lučkih naknada za usluge sigurnosnog pregleda posade prilikom ukrcaja i iskrcaja Usluge sigurnosnog pregleda posade prilikom ukrcaja i iskrcaja za brodove koji se nalaze u raspremi/mirovanju (lay up) Područje primjene - ISPS područje putničke luke Gaženica Osnova za naplatu naknade Ukrcani/iskrcani član posade 1,50 12