ANALIZA REVIZIJSKIH MIŠLJENJA KOD NEPROFITNIH INSTITUCIJA U HRVATSKOJ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ANALIZA REVIZIJSKIH MIŠLJENJA KOD NEPROFITNIH INSTITUCIJA U HRVATSKOJ"

Транскрипт

1 ANALIZA REVIZIJSKIH MIŠLJENJA KOD NEPROFITNIH INSTITUCIJA U HRVATSKOJ Bralić, Blaž Master's thesis / Specijalistički diplomski stručni 2020 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Split, Faculty of economics Split / Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Permanent link / Trajna poveznica: Rights / Prava: In copyright / Zaštićeno autorskim pravom. Download date / Datum preuzimanja: Repository / Repozitorij: REFST - Repository of Economics faculty in Split

2 SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD ANALIZA REVIZIJSKIH MIŠLJENJA KOD NEPROFITNIH INSTITUCIJA U HRVATSKOJ Mentorica: Mr. Ivana Perica Stundent: Blaž Bralić Split, lipanj 2020

3 SADRŽAJ 1. UVOD Definirajte problema istraživanja Ciljevi rada Metode rada Struktura rada SPECIFIČNOSTI NEPROFITNOG SEKTORA Pojmovno određivanje neprofitnog sektora Osnovna obilježja i vrste neprofitnih organizacija POJAM I ZNAČENJE REVIZIJE Pojam i uloga revizije Revizija financijskih izvještaja Vrste revizijskih mišljenja RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA KOD NEPROFITNIH INSTITUCIJA Specifičnosti računovodstva kod neprofitnih organizacija Financijski izvještaji neprofitnih organizacija Revizija neprofitnih organizacija Revizija financijskih izvještaja Uvid u financijske izvještaje Odabir revizora Propisi koji uređuju reviziju financijskih izvještaja ANALIZA REVIZIJSKIH IZVJEŠTAJA NEPROFITNIH INSTITUCIJA U HRVATSKOJ Definiranje i izbor uzorka za analizu Analiza revizorskih izvještaja i vrste mišljenja Revizorove odgovornosti za reviziju financijskih izvještaja i odgovornosti neprofitne organizacije za godišnje financijske izvještaje ZAKLJUČAK LITERATURA POPIS TABLICA

4 9. POPIS GRAFIKONA SAŽETAK SUMMARY

5 1. UVOD 1.1 Definirajte problema istraživanja Problem istraživanja ovog završnog rada je analiza specifičnosti revizijskih mišljenja u neprofitnom sektoru. Naime, budući da u poslovanju profitnih i neprofitnih institucija postoji niz različitosti te razlike se održavaju i na određene razlike kako u financijskom izvještavanju tako i njihovoj reviziji. Osnovni cilj poslovanja neprofitnih institucija je zadovoljavanje potreba općeg dobra, za razliku od profitnog sektora gdje je osnovni cilj poslovanja ostvarivanje dobiti. Unatoč tome, neprofitne organizacije imaju obvezu sastavljati financijske izvještaje i ovisno o visini ostvarenog prihoda podliježu reviziji ili revizijskom uvidu. Ovim završni radom analizirat će se revizijski izvještaji neprofitnih organizacija u Hrvatskoj. 1.2 Ciljevi rada Cilj rada analizirati revizijska mišljenja kod neprofitnih institucija i utvrditi dolazi li do mišljenja s rezervom i do suzdržanih revizijskih mišljenja te razloge zbog kojih se takva mišljenja javljaju. 1.3 Metode rada Metode rada koje će se koristiti: metodu analize i sinteze, komparativna metoda i deskriptivna metoda. Metodom analize raščlanit će se složeni pojmovi i zaključci na jednostavnije dijelove, metodom sinteze grupirat će jednostavniji pojmovi u složenije, deskriptivnom metodom opisat će se određeni predmete i pojave i komparativnom metodom izvršit će se uspoređivanja određenih stvari i pojava. 1.4 Struktura rada U uvodnom dijelu rada navedeni je problem i cilj rada kao i metode koje su korištene. Nakon uvodnog dijela u drugom poglavlju završnog rada pojašnjene su specifičnosti poslovanja institucija u neprofitnom sektoru. U trećem poglavlju rada definira se pojam i značenje revizije, dok se u četvrtom dijelu rada detaljnije pojašnjavaju specifičnosti računovodstva i revizije kod neprofitnih institucija. U empirijskom dijelu rada analiziraju se revizijski izvještaju neprofitnih institucija u Hrvatskoj. Na kraju samog rada u zaključku rada iznose se glavni rezultati provedene analize. 4

6 2. SPECIFIČNOSTI NEPROFITNOG SEKTORA 2.1 Pojmovno određivanje neprofitnog sektora Pojam neprofitnog sektora objedinjuje: treći sektor nevladine organizacije udruženja građana građanske inicijative 1 Treći sektor prikazuje da postoje određene sfere djelovanja osoba kroz različite vrste nevladinih institucija i neprofitnih organizacija. Treći sektor je nezavisan od države iako se bavi sličnim problemima kao i država, ali njemu nije glavni cilj povećanje profita, već ostvarenje dobrotvornih ciljeva 2. Budući da ne pripada ni sferi države, a ni sferi ekonomije i profita, nastao je termin treći sektor, koji od prva dva sektora preuzima područja djelatnosti i metode rada, ali ne i ciljeve i svrhu zbog kojih postoji 3. Termin treći sektor posebno ističe neprofitno. Također uvećani interes za treći sektor povezan je sa održivim razvojem i politikom trećeg puta koja se zalaže za reorganizaciju društva i države, te rješavanju društvenih problema, kao i stvaranju suradnja novih između privatnog i javnog sektora, te vršenje javnih usluga i dobara 4. Nevladine organizacije su organizacije koje nisu dio državnih tijela i sa kojima upravlja država. NVO su ona udruženja građana u koje se oni uključuju da bi ostvarili i zadovoljili neke svoje privatne i općedruštvene interese, motive i potrebe 5. Ta udruživanja imaju status pravnog lica (institucionalizovana su), odvojena su od države, neprofitnog, nekomercijalnog i nepartijskog su karaktera, zasnovana na dobrovoljnom radu i ulaganju sredstava 6. 1 Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str

7 NVO se dijeli na: državne organizacije nedržavne organizacije. Nedržavne organizacije su podijeljene na: profitni sektor neprofitni sektor. Profitne organizacije su organizacije kojima je glavni cilj ostvarivanje profita, dok neprofitnim organizacija nije glavni cilj ostvarivanje profita, već žele ostvariti opću korist pružanjem svojih usluga. Neprofitne organizacije se dijele na organizacije koje služe svim članovima društva (javne uslužne organizacije) i organizacije koje služe zaštiti i unapređenju određenih grupnih interesa, tj. služe samo članovima određenih društvenih grupa (profesionalna, interesna udruženja, klubovi) 7. Udruženja građana (citizen associations) su grupe ljudi koji se udružuju na osnovu privatne inicijative radi zadovoljavanja zajedničkih ciljeva, interesa i motiva. Ona su dio nevladinog, neprofitnog (trećeg sektora) i pripadaju sferi civilnog društva 8. Udruženja svoju osnovu za nastanak i djelovanje izvode iz prava na slobodu udruživanja 9. Sloboda udruživanja spada među konstituirajuće principe demokratskog poretka i pravne države 10. Bez podrške udruženih građana pojedinac ima malo mogućnosti da se odbrani od zloupotrebe državne moći 11. Građanske inicijative su jednostavna okupljanja građana u određenu zajednicu kako bi reagirali na određene probleme koja ih trenutno ugrožavaju. Ona se temelje na nenormiranim, autonomnim i spontanim djelovanjima u lokalnoj zajednici 12. Građanskim inicijativama građani najčešće pokušavaju riješiti probleme koje imaju u svojim lokalnim zajednicama. Tim inicijativama oni tražu promjenu određenih akta i pravilnika koje donosu lokalne vlasti. Uključivanje građana u različite građanske inicijative, neformalne grupe i organizacije, dovodi do toga da građani počinju više da se brinu za svoju zajednicu, da počinju pružati 7 Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str

8 usluge širem krugu članova, povećavaju kontakte i veze, oblikuju potrebe zajednice, bude energiju i povjerenje među građanima, i time doprinose njenom razvoju i rastu socijalnog kapitala 13. Zajednice sa velikim brojem formalnih i neformalnih inicijativa, grupa, organizacija i mreža, koje razmjenjuju informacije i mišljenja o trenutnom stanju u lokalnoj zajednici i unutar kojih postoji energija i ideje kako da djeluju od baze prema vrhu, smatraju se uspješnim zajednicama 14. Svaki od pojmova koji se koriste za organizacije neprofitnog sektora prikazuje jedan aspekt društvene stvarnosti sektora 15 : pojam dobrotvornost naglašava podršku koje ove organizacije dobivaju od privatnih dobrotvornih donacija i pretpostavlja određenu motivaciju u ime donatora i primatelja; pojam neovisni sektor ističe ulogu koju ove organizacije igraju kao "treća sila" izvan područja vlade (tj. političke moći) i privatnog poslovanja (tj. motiv profita); pojam volonterstvo naglašava značajan unos koji volonteri čine u upravljanju i radom ovog sektora i neobveznom prirodom sudjelovanja u pogledu članstva;pojam nevladine organizacija prikazuje organizacije koje se bave promicanjem gospodarskog i socijalnog razvoja, pojam filantropija odnosi se na korištenje osobnog bogatstva i vještina u korist javnog dobra pojam neprofitne organizacije/sektor naglašava činjenicu da ove organizacije ne postoje prvenstveno za generiranje profita za svoje vlasnike. Nastanak i razvitak neprofitnih organizacija može se usko povezati s već spomenutom koncepcijom društvene odgovornosti, ali i pripadnosti zajednici, kao grupi ljudi koji su povezani društvenim i drugim vezama i ovise jedni o drugima 16. Tu do određene mjere postoji sličnost s razvitkom i nastankom države koja je isto tako uključena u neprofitne aktivnosti, a 13 Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str Paunović, Ž.(2011): Politička teorija,politička socijologija, politički sistem, Beograd, br. 6, str Anheier, H. K.(2005) Nonprofit organizations. Theory, management, policy, Routledge, New York, USA, str Pavičić, J. (2001): Ishodišne determinante strateškog pristupa marketingu neprofitnih organizacija: Teorijska razrada, Ekonomski pregled,52(1-2),zagreb, str

9 ishodišno je srodna nevladinim neprofitnim organizacijama 17. Bez spomenutog osjećaja pripadnosti zajednici ne bi se mogla ni generirati potreba da se ta zajednica nastoji očuvati ili razvijati, da se štite i pomažu pojedini njezini članovi i slično 18. Naravno, kao što je već istaknuto, neprestane promjene utječu i na razlike u oblikovanju konkretnih aktivnosti provođenja društvene odgovornosti, kako pojedinaca, tako i organizacija, o čemu najbolje svjedoče, primjerice, podaci o porastu broja neprofitnih organizacija, o povećanju broja uključenih pojedinaca i slično 19. Vladine (državne) aktivnosti isto se tako mogu smatrati neprofitnima, a nije potrebno ni naglašavati da je vlada uključena u društvene promjene i u razvitak, s tim da su neprofitne aktivnosti koje poduzima, odnosno, ne poduzima, potencijalni generator nastajanja i razvitka nevladinih neprofitnih organizacija, na koje ponekad nastoji prebaciti dio svojih odgovornosti 20. U novije vrijeme najsnažniji poticaj razvoju neprofitnog sektora u razvijenim zemljama bila je kriza socijalnih država 21. Reformski zahtjevi i nastojanja uvođenja novih socijalnih programa u ovom slučaju mogu se također tumačiti kao dio nastojanja za modernizacijom socijalnih država 22. Državne birokracije razvile su sustav javnih usluga iznad mogućnosti i volje građana da snose njegove troškove 23. Građani su se počeli oslobađati odgovornosti za vlastitu dobrobit 24. Reformom socijalnih država u razvijenim zemljama države i državne agencije prestale su biti jedini monopolistički akter u socijalnoj sferi 25. Pored neprofitnog sektora tu se uključuju poduzeća i pojedinci koji imaju pravo na poreza oslobođene donacije Pavičić, J. (2001): Ishodišne determinante strateškog pristupa marketingu neprofitnih organizacija: Teorijska razrada, Ekonomski pregled,52(1-2),zagreb, str Pavičić, J. (2001): Ishodišne determinante strateškog pristupa marketingu neprofitnih organizacija: Teorijska razrada, Ekonomski pregled,52(1-2),zagreb, str Pavičić, J. (2001): Ishodišne determinante strateškog pristupa marketingu neprofitnih organizacija: Teorijska razrada, Ekonomski pregled,52(1-2),zagreb, str Pavičić, J. (2001): Ishodišne determinante strateškog pristupa marketingu neprofitnih organizacija: Teorijska razrada, Ekonomski pregled,52(1-2),zagreb, str Bežovan, G. (1996): Privatni neprofitni sektor i razvoj socijalnog režima u Hrvatskoj, br. 3-4, str Bežovan, G. (1996): Privatni neprofitni sektor i razvoj socijalnog režima u Hrvatskoj, br. 3-4, str Bežovan, G. (1996): Privatni neprofitni sektor i razvoj socijalnog režima u Hrvatskoj, br. 3-4, str Bežovan, G. (1996): Privatni neprofitni sektor i razvoj socijalnog režima u Hrvatskoj, br. 3-4, str Bežovan, G. (1996): Privatni neprofitni sektor i razvoj socijalnog režima u Hrvatskoj, br. 3-4, str Bežovan, G. (1996): Privatni neprofitni sektor i razvoj socijalnog režima u Hrvatskoj, br. 3-4, str

10 2.2 Osnovna obilježja i vrste neprofitnih organizacija Organizacije neprofitnog sektora obilježava pet temeljnih značajki koje ih razlikuju u odnosu na druge vrste organizacija, pa tako definiran neprofitni sektor podrazumijeva skup organizacija koje su 27 : formalno sastavljene - u određenoj mjeri institucionalizirane, tako da čisto ad hoc, neformalna i privremena okupljanja ljudi ne smatraju se dijelom neprofitnog sektora u okviru ove definicije privatne: neprofitne organizacije su institucionalno odvojene od vlade, nisu niti dio vladinog aparata niti su uređeni odborima kojima dominiraju vladini dužnosnici; ne raspodjeljuju dobit: ne vraćaju dobit koja se generira vlasnicima, tj. neprofitne organizacije mogu akumulirati dobit u određenoj godini, ali se dobit mora vratiti u osnovnu misiju, a ne distribuirati se vlasnicima ili upravnom odboru organizacija imaju uspostavljeno samoupravljanje: neprofitne organizacije imaju vlastite interne postupke za upravljanje i ne kontroliraju ih vanjski subjekti; dobrovoljne neprofitne organizacije uključuju značajan stupanj dobrovoljnog sudjelovanja, bilo u stvarnom ponašanju aktivnosti ili u upravljanju njezinim poslovima. Postoji više vrsta neprofitnih institucija: udruge zaklade ustanove političke stranke komore sindikati vjerske zajednice Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu 27 Salamon, L. M., & Anheier, H. K. (1992). In search of the non-profit sector. I: The question of definitions. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 3(2), str

11 ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja i koja stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske 28. Zaklada je imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe, a fundacija je imovina namijenjena da u određenom vremenskom razdoblju služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe 29. Ustanova je pravna osoba koja se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, skrbi o invalidima i druge djelatnosti, koje ne obavlja radi stjecanja dobiti 30. Političke stranke su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom 31. Komore su udruženja pretežito strukovnog obilježja 32. Sindikat je organizacija koju stvaraju radnici i koja predstavlja radnike u određenoj gospodarskoj grani ili u određenoj organizaciji, a uspostavlja se kako bi poboljšao i održao plaće, naknade i radne uvjete 33. Crkva ili vjerska zajednica je zajednica fizičkih osoba koje ostvaruju slobodu vjeroispovijedi jednakim javnim obavljanjem vjerskih obreda i drugim očitovanjima svoje vjere, upisana u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj Narodne novine (2017): Zakon o udrugama, Narodne novine d.d., Zagreb, br Narodne novine (2001): Zakon o zakladama i fundacijama, Narodne novine d.d., Zagreb, br Narodne novine (2008): Zakon o ustanovama, Narodne novine d.d., Zagreb, br Narodne novine (2006): Zakon o političkim strankama, Narodne novine d.d., Zagreb, br Narodne novine (2019): Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Narodne novine d.d., Zagreb, br Narodne novine (2015): Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, Narodne novine d.d., Zagreb, br Narodne novine (2013): Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, Narodne novine d.d., Zagreb, br

12 3. POJAM I ZNAČENJE REVIZIJE 3.1 Pojam i uloga revizije Sama riječ revizija potječe od latinske riječi revedere što znači vidjeti i u skladu s tim revizija predstavlja naknadni pregled i preispitivanje poslovnih procesa i stanja 35. Danas se revizija tj. njen pojam tumači na različite načine. Neki kažu da je revizija ispitivanje financijskih izvještaja i drugih računovodstvenih postupaka, drugi kažu da je revizija uspoređivanje izvršenih poslova sa specifičnim kriterijima, dok treći kažu da je postupak provjere i ocjenjivanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja 36. Revizija se može podijeliti na: eksternu reviziju internu reviziju. Što se tiče značajka eksterne revizije one su: 1. naknadno ispitivanje poslovanje poduzeća i to prije svega financijskih izvještaja, 2. usklađenost poslovanja poduzeća i to, prije svega, financijskih izvještaja s unaprijed postavljenim kriterijima čime se osigurava objektivnost i realnost financijskih izvještaja, 3. mišljenje revizora temelji se na objektivnim dokazima i dostavlja se zainteresiranim korisnicima, 4. reviziju obavljaju neovisne stručne institucije izvan poduzeća 37. S druge strane, internu reviziju provode sami za zaposlenici poduzeća kojima je primarni cilj poboljšavanje efikasnosti različitih poslovnih jedinica, dok je manje značajno izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima. 35 Mališ, S.,Tušek, B., Žager, L. (2012): Načela, standardi i postupci, Revizija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, str Mališ, S.,Tušek, B., Žager, L. (2012): Načela, standardi i postupci, Revizija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, str Mališ, S.,Tušek, B., Žager, L. (2012): Načela, standardi i postupci, Revizija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, str

13 3.2 Revizija financijskih izvještaja Revizija financijskih izvještaja provodi postupak i utvrđuje fer i istinitost prikaza sadržanog u financijskim izvještajima 38. Kriteriji koji odlučuju su: zakonski propisi računovodstvena načela računovodstveni standardi Revizija financijskih izvještaja je najvažniji dio cjelokupne revizije i njene djelatnosti. U kontekstu revizije financijskih izvještaja, potrebno je istaknuti da je cjelokupna metodologija revizije u suvremenim uvjetima utemeljena na uzorku (audit sampling) 39. Tada revizor ne provodi cjelokupnu reviziju, već na temelju određenog reprezentativnog uzorka utvrđuje poslovanje poduzeća te istinit i fer prikaz financijskih izvještaja. 3.3 Vrste revizijskih mišljenja Najznačajniji dio revizije su revizorska mišljenja. Vrste revizijskih mišljenja su: pozitivno mišljenje modificirano mišljenje Pozitivno mišljenje izdaje revizor u slučaju kada se uvjerio da financijski izvještaji, u svim značajnim odrednicama, istinito i fer prikazuju financijski položaj i financijsku uspješnost društva 40. Financijski izvještaji koji mogu sadržavati i pogreške, no sve do razine do koje je intenzitet utjecaja tih pogrešaka na financijske izvještaje nije značajan revizor izdaje pozitivno mišljenje Mališ, S.,Tušek, B., Žager, L. (2012): Načela, standardi i postupci, Revizija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, str Mališ, S.,Tušek, B., Žager, L. (2012): Načela, standardi i postupci, Revizija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, str Bakran, D. (2016): Ugovaranje revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016 godinu, 657(6), str Bakran, D. (2016): Ugovaranje revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016 godinu, Riznica, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 09/2016, str

14 Modificirana izvješća su izvješća u kojima se revizori ograđuju od istinitog i fer prikazivanja financijskog izvještavanja. Postoje tri vrste modificiranih revizijskih mišljenja : 1. mišljenje s rezervom 2. negativno mišljenje 3. suzdržano mišljenje Revizor će izraziti mišljenje sa rezervom kada: revizor, nakon što je pribavio dostatne i primjerene revizijske dokaze, zaključi da su pogrešna prikazivanja, pojedinačno ili u ukupnosti, značajna ali ne i prožimajuća za financijsko izvještavanje; ili revizor ne može pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze na kojima bi temeljio mišljenje, ali revizor zaključi da bi mogući učinci neotkrivenih pogrešnih prikazivanja na financijsko izvještavanje, ako ih ima, bili značajni ali ne i prožimajući 42. Revizor će izraziti negativno mišljenje kada, nakon što je pribavio dostatne i primjerene revizijske dokaze, zaključi da su pogrešna prikazivanja, pojedinačno ili u ukupnosti, značajna i prožimajuća za financijske izvještaje 43. Revizor će se suzdržati od mišljenja kada ne može pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze na kojima bi temeljio mišljenje, i zaključi da bi mogući učinci neotkrivenih pogrešnih prikazivanja na financijske izvještaje, ako ih ima, bili značajni i prožimajući 44. Revizor će se suzdržati od mišljenja kada, u iznimno rijetkim okolnostima koje uključuju višestruke neizvjesnosti, revizor zaključi da, unatoč tome što je pribavio dostatne i primjerene revizijske dokaze u vezi sa svakom pojedinom neizvjesnošću, nije moguće formirati mišljenje o financijskih izvještajima zbog moguće interakcije neizvjesnosti i njihovog mogućeg kumulativnog učinka na financijske izvještaje Mališ, S.,Tušek, B., Žager, L. (2012): Načela, standardi i postupci, Revizija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, str Mališ, S.,Tušek, B., Žager, L. (2012): Načela, standardi i postupci, Revizija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, str Mališ, S.,Tušek, B., Žager, L. (2012): Načela, standardi i postupci, Revizija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, str Mališ, S.,Tušek, B., Žager, L. (2012): Načela, standardi i postupci, Revizija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, str

15 Revizor će modificirati mišljenje u revizorom izvješću kada: 1. zaključi da, temeljno se na pribavljenim revizijskim dokazima, financijski izvještaji kao cjelina nisu bez značajnog pogrešnog prikazivanja ili kada 2. revizor ne može pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze da bi zaključio kako su financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikazivanja 46. U skladu s tim, značajna pogrešna prikazivanja financijskih izvještaja odnosno suglasje s menadžmentom može nastati u vezi s: primjerenošću odabranih računovodstvenih politika (primjerice, odabrana računovodstvena politika nije dosljedna primjenjivanom okviru financijskog izvještavanja ili financijski izvještaj i bilješke, ne prikazuju fer prikaz); primjenom odabranih računovodstvenih politika (nedosljedna primjena računovodstvenih politika ili namjerna pogreška u primjeni odabranih računovodstvenih politika); ili primjerenošću ili adekvatnošću objava u financijskim izvještajima (primjerice, financijski izvještaji ne uključuju sve objave, ne osiguravaju nužne objave te postizanje fer prezentacije ili prezentirana objava nije u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja) 47. Tablica 1 prikazuje vrste mišljenja, te pitanja koja će utjecati na revizorovo mišljenje. Tako ako je intenzitet utjecaja značajan, a ne može se pribaviti dovoljno dokaza donijet će se suzdržano mišljenje, a ako su financijski izvještaji pogrešno prikazani, a utjecaj na mišljenje je značajan donijet će se negativno mišljenje. Ako intenzitet utjecaja nije značajan, a ne mogu se pribaviti dostatni dokazi donijet će se mišljenje s rezervom, kao i ako su financijski izvještaji pogrešno prikazani. Ako je intenzitet utjecaja beznačajan, a postoji nemogućnost pribavljanja dostatnih dokaza donijet ćemo pozitivno mišljenje, kao i u slučaju da su financijski izvještaji značajno pogrešno prikazani. 46 Mališ, S.,Tušek, B., Žager, L. (2012): Načela, standardi i postupci, Revizija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, str Mališ, S.,Tušek, B., Žager, L. (2012): Načela, standardi i postupci, Revizija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, str

16 Tablica 1. Vrste mišljenja (pitanja koja utječu na revizijsko mišljenje) utjecaj na mišljenje Nemogućnost pribavljanja dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza Financijski izvještaji su značajno pogrešno prikazani intenzitet utjecaja (ograničenje obujma ispitivanja) (nesuglasje s menadžmentom) značajno suzdržanost od mišljenja negativno mišljenje nije značajno mišljenje s rezervom mišljenje s rezervom beznačajno pozitivno mišljenje pozitivno mišljenje Izvor: Mališ, S.,Tušek, B., Žager, L. (2012): Načela, standardi i postupci, Revizija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika str.295. Revizorova nemogućnost da pribavi dostatne i primjerene revizijske dokaze odnosno ograničenje obujma ispitivanja može nastati iz: okolnosti izvan kontrole subjekta (primjerice uništenje računovodstvenih evidencija ili oduzimanje (zapljena) dokumentacije od strane državnih tijela); okolnosti u vezi s vrstom i vremenskim rasporedom revizorova posla (primjerice, revizor ne može biti prisutan fizičkom popisu zalila ili kada utvrdi da obavljanje revizorskih postupaka nije dovoljno s obzirom da subjektivne kontrole nisu djelotvorne); ili ograničenja koja nametne menadžmenti (primjerice, menadžmenti sprječava revizora u prisustvovanju fizičkom popisu zaliha ili menadžment sprječava revizora u traženju eksternih konfirmacija za određena stanja računa) Mališ, S.,Tušek, B., Žager, L. (2012): Načela, standardi i postupci, Revizija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, str

17 4. RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA KOD NEPROFITNIH INSTITUCIJA 4.1 Specifičnosti računovodstva kod neprofitnih organizacija Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo moraju primijeniti novčano računovodstveno načelo pri čemu su pravila vrednovanja pozicija financijskog izvještavanja koje prati novčani tijek jednaka onima koja primjenjuju one organizacije koje primjenjuju dvojno knjigovodstvo 49. Financijske izvještaje predaju one neprofitne organizacije koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija, koji vodi Ministarstvo financija. Registar neprofitnih organizacija je središnji izvor podataka o neprofitnoj organizaciji potrebnih za utvrđivanje i praćenje obveze sastavljanja i podnošenja financijskih izvještaja, utvrđivanja financijskog položaja i poslovanja te namjenskog korištenja sredstva proračuna 50. Pravni temelj postupanja koja se računovodstveno objašnjavaju, neprofitne organizacije moraju tražiti u zakonima koji uređuju njihovo određeno poslovanje koje se računovodstveno iskazuje 51. U cilju uređenja, unaprijeđena i poboljšanja računovodstvenog sustava neprofitnog sektora u Hrvatskoj je uveden Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija kojim su uvedene ključne promjene kao što je obveza dostave financijskih izvještaja za sve neprofitne organizacije, javna objava financijskih izvještaja, izrada financijskih planova i izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava. 52 Neprofitne organizacije se većinom financijraju od zajmova, kredita i članarina. Pravne osobe koje neprofitnim organizacijama osiguravaju sredstva traže informacije kako bi utvrdili da li se sredstvima pravilno i racionalno upravlja. Informacije se prosljeđuju preko financijskih izvještaja. Upravo su financijski izvještaji komunikacijski kanal kojeg neprofitna organizacija koristi za zadovoljavanje informacijskih potreba svojih dionika 53. Financijsko izvještavanje 49 Dremel, N. (2018): Sažetak neprofitnog računovodstva, prilog časopisu računovodstvo, revizija i financije, Zagreb, br.12, str Narodne novine(2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d., Zagreb, br Dremel, N. (2018): Sažetak neprofitnog računovodstva, Riznica, prilog časopisu Računovodstvo, revizija i financije, Zagreb, br.12, str Perica, I., Ramljak, B. (2016), Računovodstveni sustav u funkciji kvalitetnijeg upravljanja neprofitnim sektorom, Zbornik radova Second international scientific business conference Limen 2016, Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations Belgrade, [organizers Faculty of Engineering Management... [et al.]. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans [etc.], str Perica, I. (2019): Perspektive razvoja financijskog izvještavanja neprofitnih organizacija u Hrvatskoj, Zbornik radova 54. jesensko savjetovanje Računovodstvo, revizija i porezi u praksi Udruga računovođa i financijskih djelatnika Split, Brela, str

18 neprofitnih organizacija se razlikuje u odnosu na financijsko izvještavanje profitnih organizacija zbog sljedećih obilježja: 54 vlasništvo: za razliku od profitnih organizacija neprofitne organizacije nemaju dioničare ni investitore, cilj: cilj poslovanja neprofitnih organizacija je zadovoljiti javne potrebe i osigurati koristi svojim članovima, dok profitne organizacije svojim dioničarima nastoje osigurati povrat ulaganja, struktura prihoda: neprofitne organizacije kao svoje glavne prihode imaju prihode od donacija i članarina, dok profitne organizacije kao svoje glavne prihode imaju prihode od prodaje svojih proizvoda, usluga ili robe. godišnji rezultat poslovanja: za razliku od profitnih organizacija kod kojih razlika prihoda i rashoda označava dobit ili gubitak, odnosno predstavlja pokazatelj uspjeha tvrtke, kod neprofitnih organizacija razlika prihoda i rashoda predstavlja rezultat koji se zove višak ili manjak prihoda i koji nije dovoljan za procjenu uspjeha neprofitne organizacije. Ukoliko neprofitna organizacija ostvari višak prihoda ona ga za razliku od profitne organizacije ne smije raspoređivati već višak prihoda mora zadržati unutar same organizacije. cilj financijskog izvještavanja: neprofitne organizacije svojim financijskim izvještajima žele priopćiti donatorima i javnosti kako su stekle i kako upravljaju svojim sredstvima, odnosno na koji način troše sredstva. Profitne organizacije svojim financijskim izvještajima žele priopćiti postojećim dioničarima, potencijalnim ulagačima, zajmodavcima i ostalim vjerovnicima svoj financijski položaj, uspješnost poslovanja i omogućiti im da procjene vrijednost poduzeća, profitabilnost poslovanja i buduće novčane tijekove kako bi njihovi korisnici mogli projicirati svoje buduće zarade i povrat ulaganja. 54 Perica, I. (2019): Perspektive razvoja financijskog izvještavanja neprofitnih organizacija u Hrvatskoj, Zbornik radova 54. jesensko savjetovanje Računovodstvo, revizija i porezi u praksi Udruga računovođa i financijskih djelatnika Split, Brela, str

19 Glavni Zakoni i Pravilnici kojih se neprofitne organizacije moraju pridržavati u računovodstvu su: Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija uređuje okvir financijskog poslovanja i elemente računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija 55. Neprofitna organizacija dužna je prikupljati podatke i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje na način kojim se omogućava provjera poslovnih događaja, utvrđivanje financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije, poštujući pri tome temeljna načela urednog knjigovodstva 56. Neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva provodi samoprocjenu učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola 57. Sustavi financijskog upravljanja i kontrola temelje se na pet međusobno povezanih komponenti unutarnjih kontrola, koje uključuju: kontrolno okruženje 55 Narodne novine (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br

20 upravljanje rizicima kontrolne aktivnosti informacije i komunikacije praćenje i procjenu sustava 58. Pod kontrolnim okruženjem podrazumijeva se osobni i profesionalni integritet te etične vrijednosti zakonskih zastupnika i zaposlenika, rukovođenje i stil upravljanja, određivanje misije, vizije i ciljeva neprofitne organizacije, organizacijska struktura, uključujući dodjelu ovlasti i odgovornosti te uspostavu odgovarajuće linije izvješćivanja, praksu upravljanja ljudskim potencijalima i kompetentnost zaposlenika 59. Upravljanje rizicima cjelokupan je proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve neprofitne organizacije, te poduzimanja potrebnih radnji, posebice kroz promjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola, a u svrhu smanjenja rizika 60. Kontrolne aktivnosti temelje se na pisanim pravilima i načelima, postupcima i drugim mjerama koje se uspostavljaju radi ostvarenja ciljeva neprofitne organizacije smanjenjem rizika na prihvatljivu razinu. Kontrolne aktivnosti moraju biti prikladne i pravodobne, a troškovi njihove uspostave ne smiju premašivati prihvatljivu razinu 61. Financijska izvješća i druga izvješća sadrže poslovne informacije koje omogućuju upravljanje i kontrolu poslovanja neprofitne organizacije. Informacije moraju biti odgovarajuće, ažurne, točne i dostupne radi učinkovite komunikacije na svim razinama neprofitne organizacije, izgradnje prikladnoga upravljačkog sustava informacija, s točno određenom ulogom svakoga zaposlenika uključenog u financijsko upravljanje i kontrole te dokumentiranja svih procesa i transakcija Narodne novine (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br

21 Praćenje sustava financijskog upravljanja i kontrola obavlja se u svrhu procjenjivanja njegova odgovarajućeg funkcioniranja i osiguranja njegova daljnjeg poboljšanja 63. Neprofitne organizacije moraju obezbijediti informacije koje su vezane za sve vrste prihoda i rashoda, vlastitih izvora, te imovine. Podaci se u poslovne knjige unose po nastanku poslovnog događaja, a najkasnije u roku primjerenom za sastavljanje financijskih izvještaja 64. Neprofitna organizacija dužna je na početku poslovanja popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu, isto tako neprofitna organizacija dužna je najmanje jednom i to na kraju svake poslovne godine popisati imovinu i obveze sa stanjem na datum bilance radi usklađenja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem 65. Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu definira se raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije 66. Neprofitno računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja 67. Neprofitna organizacija obvezna je u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora 68. Zakonski zastupnik odgovoran je za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova 69. Vođenje računovodstvenih poslova može se ugovorom povjeriti drugoj stručnoj pravnoj ili fizičkoj osobi Narodne novine (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2017): Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2017): Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2017): Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2017): Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2015): Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Narodne novine d.d, Zagreb, br

22 Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija propisuje oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju te obveza i rokovi njihovog podnošenja 71. Pravilnikom se uređuje i minimalni sadržaj i rokovi dostave izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava te način vođenja, upis, brisanje i promjena podataka u Registru neprofitnih organizacija 72. Političke stranke koje se moraju upisati u Registar odnose se odredbe Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija. Isto tako i vjerske zajednice koje dobivaju proračunska sredstva primjenjuju odredbe Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija. Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva, odnosno koja vodi računovodstvene poslove neprofitne organizacije ili druga stručna pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva 73. Zakonski zastupnik potpisuje financijske izvještaje, izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava, izjavu o neaktivnosti i odgovoran je za njihovu vjerodostojnost i predaju 74. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija utvrđuje način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitne organizacije te se propisuje metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana, kao i način i uvjeti izvršenja financijskog plana 75. Neprofitne organizacije koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva primjenjuju odredbe Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija. Zakonski zastupnik neprofitne organizacije obvezan je za svaku poslovnu godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola 76. Neprofitna organizacija koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezna je na zahtjev nadležnog tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne 71 Narodne novine (2015): Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2015): Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2015): Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2015): Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2015): Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2015): Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br

23 (regionalne) samouprave, odnosno drugog nadležnog tijela javne vlasti, dostaviti tom tijelu dokaz o provedenoj samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola 77. Neprofitna organizacija koja je obveznik primjene ovoga Pravilnika obvezna je izrađivati financijski plan za provedbu godišnjeg programa rada 78. Neprofitna organizacija ne mora radi usklađivanja s odredbama ovoga Pravilnika mijenjati odredbe statuta, već može donositi opće akte Financijski izvještaji neprofitnih organizacija Neprofitne organizacije koje imaju vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno veću od ,00 kuna i godišnji prihod u svakoj od prethodne tri godine uzastopno veći od ,00 kuna godišnje smatraju se velikim neprofitnim organizacijama i kao takve dužne su voditi dvojno knjigovodstvo i sastavljati sljedeće financijske izvještaje: Bilancu Izvještaj o prihodima i rashodima Bilješke Bilanca predstavlja financijski izvještaj koji prikazuje sustavni pregled imovine na određeni datum. Bilanca se sastoji od aktive i pasive koje moraju biti ujednačene. U aktivi se nalazi imovina, dok u pasivi se nalazi izvori imovine. Računski razredi 0 i 1 predstavljaju imovinu, odnosno aktivu, a računski razredi 2 i 5 izvore imovine, odnosno pasivu. U razredu 0 nalazi se nefinancijska imovina, dok u razredu 1 nalazi financijska imovina. U razredu 2 nalazu se obveze. Na razredu 5 nalazu se vlastiti izvori i ostatak imovine. Račun prihoda i rashoda predstavlja financijski izvještaj koji prikazuje pregled prihoda i rashoda, te financijski rezultat u određenom vremenskom razdoblju. Prihodi i rashodi kod velikih neprofitnih organizacija priznaju se po nastanku događaja. Financijski rezultat poslovanja pojedine neprofitne organizacije može biti višak ili manjak prihoda. 77 Narodne novine (2015): Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2015): Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br Narodne novine (2015): Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d, Zagreb, br

24 Bilješke uz financijske izvještaje kod neprofitnih organizacija najčešće nadopunjuju podatke iz bilance i računa prihoda i rashoda. Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje i mogu biti: opisne brojčane kombinirane. 80 Obvezne Bilješke uz bilancu jesu: 1. pregled ugovornih odnosa i slično koji, uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati i obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku...) 2. pregled stanja i rokova dospijeća, dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova, te posebno robnih kredita i financijskih najmova (leasing) 81. Sadržaj bilješki je dopunjen je i zahtjevom za navođenjem razloga zbog kojih je došlo do većih odstupanja u odnosu na ostvarenje prethodne godine u Bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima 82. Neprofitne organizacije koje imaju vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manju od ,00 kuna i godišnji prihod u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od ,00 kuna godišnje smatraju se malim neprofitnim organizacijama i kao takve dužne su voditi jednostavno knjigovodstvo i sastavljati sljedeće financijske izvještaje: financijski izvještaj o primicima i izdacima bilješke Neprofitna organizacija prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo Jakir-Bajo, I. (2015): Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za 2015 godinu, prilog časopisu računovodstvo, revizija i financije, Zagreb, br. 12, str Jakir-Bajo, I. (2015): Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za 2015 godinu, prilog časopisu računovodstvo, revizija i financije, Zagreb, br. 12, str Jakir-Bajo, I. (2015): Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za 2015 godinu, prilog časopisu računovodstvo, revizija i financije, Zagreb, br. 12, str Narodne novine(2014): Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Narodne novine d.d., Zagreb, br

25 Obveznici izvještavanja u neprofitnom sustavu definirani su čl. 2 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i utvrđeni su Registrom neprofitnih organizacija 84. Shodno tome, obveznici izvještavanja u neprofitnom sektoru su: domaće i strane udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima je temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobitka, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera 85. Obveza financijskog izvještavanja ovisi o tome je li neprofitna organizacija obveznica vođenja jednostavnog ili dvojnog knjigovodstva 86.Ukoliko neprofitna organizacija ostvaruje sredstva iz državnog proračuna dužna je sastaviti i Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava. 4.3 Revizija neprofitnih organizacija Revizija financijskih izvještaja Financijski izvještaji neprofitnih organizacija koja su u prošloj godini ostvarila prihode veće od 10 milijuna kuna obvezna su vršiti reviziju. Isto tako uvid u financijske izvještaje moraju vršiti one neprofitne organizacije koja su imala ukupne prihode 3 milijuna 10 milijuna kuna. Obveznici izrade financijskih izvještaja kod neprofitnih organizacija moraju do 30 lipnja u tekućoj godini objaviti revizorsko izvješće za prethodnu godinu. Za neprofitne organizacije koje na svojim internetskim stranicama ne objave revizijsko mišljenje o obavljenom uvidu, odnosno reviziji financijskih izvještaja za prethodnu godinu predviđena je novčana kazna u iznosu od 5.000, ,00 kn. Sukladno zakonu o reviziji, revizijsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja sastavlja se u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima 87. Izvješće 84 Jakir-Bajo, I. (2015): Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za 2015 godinu, prilog časopisu računovodstvo, revizija i financije, Zagreb, br. 12, str Jakir-Bajo, I. (2015): Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za 2015 godinu, prilog časopisu računovodstvo, revizija i financije, Zagreb, br. 12, str Jakir-Bajo, I. (2015): Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za 2015 godinu, prilog časopisu računovodstvo, revizija i financije, Zagreb, br. 12, str Bakran, D. (2016): Ugovaranje revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016 godinu, Riznica, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 09/2016, str

26 neovisnog revizora mora biti u pisanom obliku, a sastavlja ga ili potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime i ovlašteni predstavnik u ime revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora 88. Revizijsko izvješće čine sljedeći elementi: naslovnik uvodni odjeljak odgovornost za financijske izvještaje revizorska odgovornost revizorovo mišljenje druge odgovornosti izvješćivanja potpis revizora datum revizorova izvješća revizorova adresa Uvid u financijske izvještaje Izvješće o uvidu treba sadržavati jasno napisan iskaz negativnog uvjerenja 90. Revizor treba pregledati i ispitati zaključke stvorenje temeljem pribavljenih dokaza koja su osnova za izražavanje negativnog uvjerenja 91. Prema međunarodnom standardu revizorov uvid u financijske izvještaje mora sadržavati sljedeće elemente: naslov naslovnik uvodni odjeljak odjeljak o djelokrugu izjavu negativnog uvjerenja datum izvješća 88 Bakran, D. (2016): Ugovaranje revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016 godinu, Riznica, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 09/2016, str Bakran, D. (2016): Ugovaranje revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016 godinu, Riznica, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 09/2016, str Bakran, D. (2016): Ugovaranje revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016 godinu, Riznica, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 09/2016, str Bakran, D. (2016): Ugovaranje revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016 godinu, Riznica, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 09/2016, str

27 adresu revizora potpis revizora 92. Ukoliko je revizor uočio neki problem, koji je od utjecaja na izjavu negativnog uvjerenja, on će izdati rezervu na dano negativno uvjerenje ili negativnu izjavu da financijski izvještaji ne pružaju fer ili istinit prikaz, ovisno o tome koliko je otkriveni problem značajan i prožimajući kroz financijske izvještaje 93. Ako je mogući učinak ograničenja toliko značajan i prožimajući profesionalni računovođa u javnoj praksi zaključi kako se nikakva razina uvjerenja ne može pružiti, tada on ne daje nikakvo uvjerenje Odabir revizora Uslugu revizije u Republici hrvatskoj, sukladno Zakonu o reviziji, mogu obavljati: trgovačka društva osnovana prema zakonu o trgovačkim društvima revizori iz država članica Europske unije, odnosno Europskog gospodarskog prostora, neovisno o pravnom obliku, koji su dobili dozvolu Hrvatske revizorke komore samostalni revizori (koji su ujedno i ovlašteni revizori) revizori trećih zemalja, ukoliko osnuju podružnicu u skladu s odredbama zakona o trgovačkim društvima 94. Najkasnije do 30.9 u tekućoj godini neprofitna organizacija mora izabrati ovlaštenog revizora. Ukoliko revizorsko društvo ili samostalni revizor pri obavljanju revizije ima potrebu za angažiranjem vanjskih stručnjaka koji nisu ovlašteni revizori, ono to može učiniti, ali isključivo uz pisanu suglasnost neprofitne organizacije kod koje se obavlja revizija Propisi koji uređuju reviziju financijskih izvještaja Međunarodni revizijski standardi podijeljeni su u nekoliko cjelina, koje zapravo kronološki prate sam proces obavljanja revizije, financijskih izvještaja, a to su: 92 Bakran, D. (2016): Ugovaranje revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016 godinu, Riznica, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 09/2016, str Bakran, D. (2016): Ugovaranje revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016 godinu, Riznica, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 09/2016, str Bakran, D. (2016): Ugovaranje revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016 godinu, Riznica, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 09/2016, str Bakran, D. (2016): Ugovaranje revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016 godinu, 657(6), str

28 opća načela i odgovornosti (MRevS ) procjena rizika i reakcija na procjenjene rizike (MRevS ) revizijski dokazi (MRevS ) korištenje radom drugih (MrevS ) revizijski zaključci i izvještavanje (MrevS ) posebna područja (MrevS ) 96. Obavljanjem uvida u financijske izvještaje revizor treba obratiti pažnju na one dokaze koji mogu pokazati da financijski izvještaji nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama i u skladu primjenjivim okvirom financijskom izvještavanja. Kako bi donio valjan zaključak prikupljanje dokaza može izvršiti određenim upitima ili analitičkim postupcima. 96 Bakran, D. (2016): Ugovaranje revizije financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016 godinu, 657(6), str

29 5. ANALIZA REVIZIJSKIH IZVJEŠTAJA NEPROFITNIH INSTITUCIJA U HRVATSKOJ 5.1 Definiranje i izbor uzorka za analizu Analiza revizijskih izvještaja provedena je na temelju 124 neprofitne institucije. One su obveznici objave i predaje financijskih izvještaja i revizijskih mišljenja u 2018 godini. Uzorak je odabran iz Registra neprofitnih organizacija i u analizu su obuhvaćene one neprofitne institucije čiji je godišnji prihod u prethodnoj godini iznosi preko 10 milijuna kuna, Od ukupne 124 neprofitne institucije koje su analizirane konačni uzorak obuhvatio je 80 neprofitne institucije, odnosno 64% ukupne populacije, jer za ostale neprofitne institucije za vrijeme istraživanja nisu bili dostupni javno objavljeni izvještaji o provedenoj reviziji Analiza revizorskih izvještaja i vrste mišljenja Prije same analize revizorskih mišljenja analizirala su se revizorska društva koja su izražavala mišljenje za promatrane neprofitne institucije iz uzorka. Tablica 2. prikazuje koja su revizorska društva uglavnom izražavala mišljenje kod promatranih neprofitnih institucija. Tablica 2. Udio revizijskih društava u ukupnom broju revidiranih institucija Vrste revizorskih društava Broj neprofitnih institucija Velika četvorka 6 BDO Croatia d.o.o. 7 Audit d.o.o. 4 Kulić i Sperk d.o.o. 2 Werkman d.o.o. 3 Mazzars Cinnoti d.o.o. 3 Revidab d.o.o. 2 Concordia Audit d.o.o. 2 HLB Inženjerski biro d.o.o 3 Pir d.o.o. 3 Reconsult d.o.o. 2 Ostalo 42 Ukupno 80 Izvor: Autor Iz Tablice 2. je vidljivo da od ukupno analizirane 80 neprofitne institucije šest njih se odnosi na Veliku četvorku (Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers (PWC) i Deloitte), četiri na Audit revizorsko društvo, sedam na BDO Croatia, dva na Kulić i Sperk, tri na Werkman i Mazzars cinnoti, dva na Revidab, Concordia Audit, i Reconsult, tri na HLB Inženjerski biro i Pir, te 42 na ostala revizorska društva. 28

30 Revizorska društva koja spadaju pod ostali su: Ekvilibrij d.o.o. Refinal d.o.o. Revizija Štokov d.o.o. Kalibovič i patneri d.o.o. Čorluka Revizija d.o.o. Anis d.o.o. Fact revizija d.o.o. Ad aktiva d.o.o. Lorca d.o.o. Consultum Komparic d.o.o. Zagrebačko računovodstvo d.o.o. Revizija i računovodstvo d.o.o. SKT revizija d.o.o. Revicon d.o.o. Remira d.o.o. Inžinjerski biro-revizija d.o.o. Maran d.o.o. Poduzetnička Revizija d.o.o. UHY HB Ekonom d.o.o. AMD revizija d.o.o. Državni ured za reviziju Iris Nova d.o.o. RSM Croatia d.o.o. Konsultum Komparic d.o.o. Veritas d.o.o. Medicom d.o.o. Refinal d.o.o. Revizija i servis d.o.o. Unis revizija d.o.o. DTTC Consulting i revizija d.o.o. Interexpert Zagreb d.o.o. Inžinjerski biro-revizija d.o.o. 29

31 Saldo revizor d.o.o. Hrvatski konzorcij revizora Vik revizija d.o.o. Revenio d.o.o. Audit more stephens Gea d.o.o. Kofidenca d.o.o. Kalibović i patneri d.o.o. Crowe Horvat revizija d.o.o. Reconsult d.o.o Revizija Kutleša d.o.o. Antares savjetovanje d.o.o. Udio pojedinog revizorskog društva s obzirom na broj analiziranih neprofitnih institucija prikazuje Grafikon 2. Grafikon 1. Udio revizijskih društva s obzirom na broj revidiranih institucija 52.50% 7.50% 8.75% 2.50% 3.75% 6.25% 2.50% 3.75% 2.50% 3.75% 3.75% 2.50% Velika četvorka BDO Croatia d.o.o Audit d.o.o. Kulić i Sperk d.o.o. Werkamn d.o.o. Mazzars Cinnoti d.o.o. Revidab d.o.o. Concordia Audit d.o.o. HLB Inženjerski biro d.o.o. Pir d.o.o. Reconsult d.o.o. ostalo Izvor: Autor 30