STATUT Grada Zagreba. (interno pročišćeni tekst)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "STATUT Grada Zagreba. (interno pročišćeni tekst)"

Транскрипт

1 STATUT Grada Zagreba (interno pročišćeni tekst) Interno pročišćeni tekst obuhvaća Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18), Statutarnu odluku o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18), Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20), Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) i Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/22) I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (1) Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna je i jedinstvena, teritorijalna i upravna cjelina kojoj se položaj, djelokrug i ustrojstvo uređuje Zakonom o Gradu Zagrebu. (2) Grad Zagreb jedinica je lokalne samouprave koja ujedno ima i položaj jedinice područne (regionalne) samouprave - županije. Članak 2. (1) Grad Zagreb je pravna osoba. (2) Grad Zagreb predstavlja i zastupa gradonačelnik. Članak 3. (1) Ovim se statutom, u skladu sa zakonom, uređuje samoupravni djelokrug Grada Zagreba, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, mjesna samouprava, prava nacionalnih manjina, ustrojstvo gradskih upravnih tijela i javnih službi, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Zagreba. (2) Izrazi u ovom statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. Članak 4. (1) Grad Zagreb u okviru svoga samoupravnog djelokruga obavlja poslove iz djelokruga grada i djelokruga županije te druge poslove u skladu sa zakonom. (2) Povjerene poslove državne uprave utvrđene posebnim zakonom obavljaju nadležna upravna tijela Grada Zagreba.

2 2 (3) U obavljanju poslova iz stavka 2. ovoga članka upravna tijela Grada Zagreba imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave. (4) Grad Zagreb samostalan je u odlučivanju o poslovima iz svojega samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom, zakonom i ovim statutom. (5) Grad Zagreb ima prava i obveze grada i županije. Članak 5. (1) Grad Zagreb izvršava ovlasti i obveze koje proizlaze iz njegova samoupravnog djelokruga preko tijela Grada Zagreba, tijela mjesne samouprave, gradskih upravnih tijela i javnih službi, što čini gradsku upravu u cjelini. (2) Grad Zagreb ima pravo i obvezu obavljati poslove iz svoga djelokruga na dobrobit građana Grada Zagreba. (3) Građani Grada Zagreba neposredno i putem svojih predstavnika u Gradskoj skupštini i tijelima mjesne samouprave sudjeluju u vođenju javnih poslova Grada i utječu na njihovo vođenje te ostvaruju i druga svoja prava. (4) Tijela iz stavka 1. ovoga članka i građani u izvršavanju tih ovlasti i obveza međusobno surađuju. Članak 6. (1) Područje Grada Zagreba utvrđeno je zakonom. (2) Granice Grada Zagreba idu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje. (3) Granice Grada Zagreba u prirodi su obilježene na način utvrđen posebnim propisima. Članak 7. Na području Grada Zagreba osnivaju se gradske četvrti i mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave. Članak 8. (1) Grad Zagreb ima grb, zastavu i počasni lanac gradonačelnika. (2) Opis grba glasi: U plavome polju na zelenome brijegu nalazi se srebrni/bijeli grad sa trima kulama i otvorenim zlatnim/žutim vratima; gore desno zlatna/žuta šesterokraka zvijezda, gore lijevo srebrni/bijeli polumjesec. (3) Opis zastave glasi: Zastava omjera 1:2 plave je boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini. (4) Počasni lanac gradonačelnika sastoji se od naizmjence postavljenih 10 članaka koji su blago elipsastog oblika u središtu kojih je umetnut biser i 9 članaka koji imaju oblik blago spljoštenog četverolista u središtu kojih je izveden gradski grb. Oni izlaze iz središnjeg članka u kojem je rubin jarkocrvene boje oko kojeg su umetnuta četiri briljanta, a na njemu je viseći gradski grb.

3 3 Članak 9. (1) Grb Grada Zagreba upotrebljava se na pečatu Grada Zagreba. (2) Grb Grada Zagreba ističe se u službenim i svečanim prostorima tijela Grada Zagreba te u svečanim prigodama važnima za Grad Zagreb. (3) Grb Grada Zagreba upotrebljavaju gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika, predsjednik Gradske skupštine i potpredsjednici Gradske skupštine u zaglavlju akata u protokolarnom dopisivanju koje je vezano uz obnašanje njihove dužnosti. (4) Grb Grada Zagreba, uključujući i njegovu stilizaciju, može se upotrebljavati u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava kojima je osnivač ili vlasnik Grad Zagreb, odnosno u kojima Grad Zagreb ima temeljni ulog, te drugih pravnih osoba koje promiču interes Grada Zagreba, u skladu s gradskom odlukom. (5) Grb Grada Zagreba, uključujući i njegovu stilizaciju, može se upotrebljavati u izradi predmeta kojima se promiče turistička ili druga ponuda Grada Zagreba ili koji su uspomena na Grad Zagreb, u skladu s gradskom odlukom. Članak 10. (1) Zastava Grada Zagreba ističe se na poslovnim zgradama, u službenim i svečanim prostorijama tijela Grada Zagreba, tijela mjesne samouprave i gradskih upravnih tijela. (2) Zastava Grada Zagreba ističe se: 1. u svečanim prigodama važnima za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku; 2. u dane državnih blagdana i na Dan Grada Zagreba; 3. u dane žalosti u Republici Hrvatskoj, kad se vije na pola stijega; 4. u drugim prigodama u kojima se ističe ugled i promiču interesi Grada Zagreba. (3) Zastava Grada Zagreba može se isticati pri javnim političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, sportskim i drugim skupovima koji se održavaju u Gradu Zagrebu u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova te u drugim prigodama u skladu s gradskom odlukom. (4) Zastavu Grada Zagreba mogu upotrebljavati i druge pravne osobe radi promicanja interesa Grada Zagreba, u skladu s gradskom odlukom. Članak 11. (1) Grad Zagreb ima pečat okruglog oblika. U sredini pečata nalazi se grb Grada Zagreba, a uz donji rub tekst: GRAD ZAGREB. (2) Pečat Grada Zagreba ima promjer od 40 mm (veliki pečat) i od 26 mm (mali pečat). (3) Pečat Grada Zagreba je javni pečat i smije se upotrebljavati samo u svrhe utvrđene ovim statutom. (4) Pečat Grada Zagreba čuva se u uredu gradonačelnika. Članak 12. (1) Pečat Grada Zagreba se izrađuje od kovina, gume ili drugoga odgovarajućeg materijala. (2) Pečat se otiskuje u pečatnom vosku ili sličnom prikladnom materijalu na aktima o javnim priznanjima te drugim svečanim i protokolarnim dokumentima o kojima odlučuje Gradska skupština ili gradonačelnik.

4 4 (3) Otisak pečata može biti smješten u odgovarajuću kutiju koja se plavom svilenom vrpcom privezuje na dokument. Članak 13. Naziv "Grad Zagreb" i njegove izvedenice mogu se upotrebljavati u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u skladu s gradskom odlukom. Članak 14. (1) O uporabi grba i zastave Grada Zagreba, uključujući i njihovu stilizaciju te naziva "Grad Zagreb" i njegovih izvedenica odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba. (2) Mjerila za odobravanje uporabe grba i zastave Grada Zagreba i njihove stilizacije te naziva "Grad Zagreb" i njihove izvedenice radi promicanja interesa Grada Zagreba i način njihove uporabe i zaštite, utvrđuje se gradskom odlukom. Članak 15. (1) Grb i zastava likovno su prikazani na posebnom dokumentu. (2) Primjerak odobrenog grba i zastave, osim u Hrvatskome državnom arhivu, čuva se i u uredu gradonačelnika. Članak 16. Gradonačelnik nosi počasni lanac gradonačelnika u posebnim svečanim prigodama koje su vezane uz predstavljanje Grada Zagreba: 1. na Dan Grada Zagreba; 2. pri predaji javnih priznanja Grada Zagreba; 3. u drugim svečanim prigodama. Članak 17. Dan Grada Zagreba je 31. svibnja, dan na koji se slavi blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice Grada Zagreba. Članak 18. (1) Građanima Grada Zagreba i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu i djelovanju kojima doprinose razvoju Grada Zagreba ili pojedinih njegovih djelatnosti, promidžbi njegovih interesa te u znak počasti i zahvalnosti. (2) Javna se priznanja mogu dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.

5 5 Članak 19. Javna priznanja Grada Zagreba jesu: 1. proglašenje počasnim građaninom Grada Zagreba, 2. Nagrada Grada Zagreba, 3. Nagrada Zagrepčanka godine, 4. Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, 5. Povelja Grada Zagreba, 6. Plaketa Grada Zagreba, 7. Medalja Grada Zagreba i 8. pokroviteljstvo. Članak 20. (1) Počasnim građaninom Grada Zagreba može se proglasiti osoba osobito zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija hrvatskog naroda, položaja i ugleda Grada Zagreba, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, te za razvoj Grada Zagreba-ili pojedinih njegovih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku u promicanju njezina suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na općeprihvaćenim načelima suvremenog svijeta. (2) O proglašenju počasnim građaninom Grada Zagreba odlučuje Gradska skupština. Članak 21. (1) Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu. (2) O dodjeli Nagrade Grada Zagreba odlučuje Gradska skupština. Članak 22. (1) Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se građankama Grada Zagreba koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te postigle prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarstvenog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta. (2) Gradska skupština odlučuje o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine. Članak 23. (1) Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola Grada Zagreba te učenicima od 1. do 4. razreda srednjih škola Grada Zagreba koji su svojim djelovanjem znatno pridonijeli afirmaciji ljudskih prava, izrazitoj toleranciji i promicanju mira, slobode i jednakosti među svojim vršnjacima. (2) Gradska skupština odlučuje o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost.

6 6 Članak 24. (1) Povelja Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama, te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama prigodom njihovih obljetnica i značajnih događaja u zemlji i Gradu za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Grada, unapređivanje kvalitete življenja u Gradu te promicanje ugleda Grada Zagreba u zemlji i svijetu. (2) O dodjeli Povelje Grada Zagreba odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba. Članak 25. (1) Plaketa Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, udrugama građana, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama prigodom Dana Grada Zagreba i drugih obljetnica za trajniju, općepriznatu djelatnost kojom su znatno doprinijeli razvoju Grada Zagreba. (2) O dodjeli Plakete Grada Zagreba odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba Članak 26. (1) Medalja Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu. (2) Medalju Grada Zagreba dodjeljuje gradonačelnik Grada Zagreba. Članak 27. Povelja Grada Zagreba i Medalja Grada Zagreba mogu se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima prijateljima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Zagrebom. Članak 28. (1) Pokroviteljstvo se može prihvatiti nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnim za Grad Zagreb. (2) Pokroviteljstvo mogu prihvatiti Gradska skupština i gradonačelnik. Članak 29. Uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja Grada Zagreba uređuju se gradskom odlukom.

7 7 Članak 30. (1) Grad Zagreb može podići spomenik povijesnim događajima i osobama od posebna značenja za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. (2) O podizanju spomenika odlučuje Gradska skupština većinom glasova svih gradskih zastupnika. (3) Gradskom odlukom uredit će se uvjeti i postupak za podizanje i uklanjanje spomenika te način njihova čuvanja, zaštite i održavanja. Članak 31. (1) Grad Zagreb može odrediti dane obilježavanja, odnosno spomena na događaje i osobe od posebnog značenja za Grad Zagreb. (2) Gradska skupština odlučuje o određivanju dana obilježavanja, odnosno spomena na događaje i osobe iz stavka 1. ovoga članka te datuma na koje se ti dani obilježavaju, posebnom odlukom koju donosi većinom glasova svih gradskih zastupnika. Članak 32. (1) Grad Zagreb i Zagrebačka županija međusobno surađuju radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa. (2) Ciljevi, uvjeti i oblici suradnje te međusobna prava i obveze Grada Zagreba i Zagrebačke županije uređuju se sporazumom između Grada Zagreba i Zagrebačke županije sukladno zakonu. Članak 33. (1) Grad Zagreb osobito surađuje s općinama i gradovima koji s njime neposredno graniče radi unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka svojih zajednica. (2) Grad Zagreb surađuje s drugim gradovima, općinama i županijama u Republici Hrvatskoj u pitanjima od zajedničkoga interesa. (3) Grad Zagreb može s drugim gradovima osnovati udrugu radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa. Članak 34. (1) Grad Zagreb surađuje s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru svoga samoupravnog djelokruga pod uvjetima utvrđenim zakonom i međunarodnim ugovorima. (2) Grad Zagreb može uspostaviti trajnu prijateljsku suradnju i druge oblike suradnje s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država u skladu s gradskom odlukom. (3) O uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanju sporazuma o suradnji te sadržaju i oblicima suradnje odlučuje Gradska skupština. Članak 35. (1) Grad Zagreb osigurava javnost rada tijela Grada Zagreba i tijela mjesne samouprave i informiranost građana o radu tih tijela te o drugim pitanjima važnim za građane Grada Zagreba. (2) Grad Zagreb ima službeno glasilo - Službeni glasnik Grada Zagreba.

8 8 II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA ZAGREBA Članak 36. (1) Grad Zagreb u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana te poslove područnog (regionalnog) značaja, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito one koji se odnose na: 1. gospodarski razvoj, 2. komunalno gospodarstvo, 3. prostorno i urbanističko planiranje, 4. uređenje naselja i stanovanje, 5. odgoj i obrazovanje, 6. zdravstvo, 7. socijalnu skrb, 8. brigu o djeci, 9. kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 10. planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, 11. promet i prometnu infrastrukturu, 12. zaštitu potrošača, 13. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 14. protupožarnu i civilnu zaštitu, 15. održavanje javnih cesta, 16. izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja, 17. te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. (2) Grad Zagreb obavlja i druge poslove koji proizlaze iz njegova ustavnog i zakonskog položaja. (3) Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka određuju se poslovi obavljanje kojih je Grad Zagreb dužan organizirati te poslovi koje Grad može obavljati. Članak 37. (1) Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba obavljaju tijela Grada Zagreba i gradska upravna tijela. (2) Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su im povjereni ovim statutom ili gradskom odlukom obavljaju i tijela mjesne samouprave. (3) Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba obavljaju i ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe osnovane radi obavljanja javnih službi u Gradu Zagrebu u skladu sa zakonom, (4) Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba može se povjeriti odnosno prenijeti i drugim pravnim i fizičkim osobama u skladu sa zakonom.

9 9 III. TIJELA GRADA ZAGREBA Članak 38. Tijela Grada Zagreba jesu: 1. Gradska skupština, 2. Gradonačelnik. Članak 39. (1) Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba podijeljene su između predstavničkog tijela Gradske skupštine i izvršnog tijela gradonačelnika (2) Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, svi poslovi i zadaće što se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba (legislativne naravi) u nadležnosti su Gradske skupštine, a svi izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika. (3) Ako se po naravi posla ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležna je Gradska skupština. Gradska skupština Članak 40. (1) Gradska je skupština predstavničko tijelo građana Grada Zagreba i tijelo Grada Zagreba izabrano na temelju općega biračkoga prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom. (2) Gradska skupština donosi opće i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom. (3) Gradska skupština ima četrdeset sedam gradskih zastupnika. (4) Gradska skupština je konstituirana izborom predsjednika Gradske skupštine na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina gradskih zastupnika. Članak 41. Gradska skupština: 1. donosi Statut Grada Zagreba; 2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba; 3. donosi gradski proračun, odluku o izvršavanju proračuna i odluku o privremenom financiranju u skladu sa zakonom; 4. donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna; 5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Zagreba koje ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Zagreba, odnosno koje je pojedinačna vrijednost veća od (jedan milijun) kuna;

10 10 6. donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značenja za Grad Zagreb; 7. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Gradu Zagrebu; 8. proglašava zaštićene dijelove prirode; 9. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradske skupštine; 10. donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika u skladu sa zakonom; 11. osniva radna tijela Gradske skupštine te bira i razrješuje njihove članove; 12. imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, Statutom i odlukama, te daje suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja odnosno mišljenja na imenovanja kad je to određeno; 13. uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim statutom; 14. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine; 15. uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela; 16. osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Zagreb te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima, u skladu sa zakonom; 17. odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih osoba u skladu sa zakonom; 18. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom, ovim statutom, odnosno gradskom odlukom nije drukčije određeno; 19. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom i ovim statutom; 20. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom; 21. odlučuje o dugoročnom zaduživanju Grada Zagreba tj. o uzimanju kredita, zajmova i izdavanju vrijednosnih papira; 22. odlučuje o suglasnosti za dugoročno zaduživanje pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanove kojoj je osnivač Grad Zagreb sukladno zakonu; 23. odlučuje o jamstvu pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanovi kojoj je osnivač Grad Zagreb za ispunjenje njihovih obveza sukladno zakonu; 24. daje suglasnost na prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika i na polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju tih financijskih planova; 25. razmatra stanje u djelatnostima od gradskog značenja u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba; 26. odlučuje o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine, Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, proglašava počasne građane i prihvaća pokroviteljstvo; 27. odlučuje o podizanju, odnosno uklanjanju spomenika; 28. raspisuje izbore za članove vijeća gradskih četvrti i za članove vijeća mjesnih odbora; 29. raspisuje lokalni referendum za područje Grada Zagreba te saziva zborove građana; 30. odlučuje o osnivanju udruženja lokalnih zajednica i pristupanju Grada Zagreba udruženjima lokalnih zajednica; 31. odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država; 32. donosi Poslovnik o svom radu;

11 donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom; 34. obavlja i druge poslove određene ovim statutom, zakonom i drugim propisima. Članak 42. Nadzor nad zakonitošću rada Gradske skupštine obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Članak 43. (1) Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradska skupština obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. (2) Predsjednik Gradske skupštine dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta. (3) Predsjednik Gradske skupštine dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode dostaviti gradonačelniku i drugim tijelima, u skladu s posebnim zakonima. Članak 44. (1) Gradska skupština ima predsjednika i najviše četiri potpredsjednika koje bira iz redova gradskih zastupnika većinom glasova svih gradskih zastupnika na način utvrđen zakonom i Poslovnikom. (2) Predsjednik Gradske skupštine: 1. predstavlja Gradsku skupštinu; 2. saziva sjednice Gradske skupštine, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Gradske skupštine i potpisuje akte Gradske skupštine; 3. brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Gradske skupštine; 4. koordinira rad radnih tijela Gradske skupštine; 5. surađuje s gradonačelnikom i predsjednicima vijeća gradskih četvrti; 6. brine se o javnosti rada Gradske skupštine; 7. obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom. (3) Ako je predsjednik odsutan, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika Gradske skupštine na način utvrđen Poslovnikom. (4) Predsjednik Gradske skupštine i jedan od potpredsjednika mogu svoju dužnost obavljati profesionalno, ako Gradska skupština tako odluči. (5) Predsjednik i potpredsjednik Gradske skupštine koji svoju dužnost obavljaju profesionalno ostvaruju pravo na plaću i ostala prava iz rada, a predsjednik i potpredsjednici Gradske skupštine koji svoju dužnost ne obavljaju profesionalno ostvaruju pravo na naknadu, sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i gradskoj odluci.

12 12 Članak 45. (1) Predsjednik i potpredsjednik Gradske skupštine mogu podnijeti ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku i ne može se opozvati. Činjenica podnošenja ostavke na dužnost utvrđuje se na prvoj sjednici Gradske skupštine nakon njezina podnošenja. Dužnost predsjednika, odnosno potpredsjednika prestaje kada Gradska skupština utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke. (2) Najmanje jedna četvrtina gradskih zastupnika može pokrenuti postupak za razrješenje predsjednika odnosno potpredsjednika Gradske skupštine. O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih gradskih zastupnika. Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen. (3) Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako predsjednik, odnosno potpredsjednik: 1. ne sazove sjednicu u roku utvrđenom Poslovnikom i na zahtjev ovlaštenih podnositelja utvrđenih Poslovnikom; 2. svojim ponašanjem šteti ugledu Gradske skupštine; 3. zlouporabi položaj ili prekorači ovlaštenja. (4) Prijedlog za razrješenje predsjednika, odnosno potpredsjednika može se podnijeti i u drugim slučajevima i na način utvrđen Poslovnikom. Članak 46. (1) Gradski zastupnici imaju pravo osobito: 1. predlagati Gradskoj skupštini donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz njezina djelokruga; 2. izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Gradske skupštine; 3. biti birani u radna tijela Gradske skupštine; 4. postavljati pitanja gradonačelniku, pročelnicima gradskih upravnih tijela i upravama trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima većinski udio o njihovu radu ili obavljanju poslova iz njihova djelokruga; 5. tražiti i dobivati podatke od gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te koristiti se njihovim stručnim i tehničkim uslugama potrebnim za obavljanje poslova gradskog zastupnika. (2) Gradski zastupnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. (3) Gradski zastupnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradske skupštine. Članak 47. Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika te gradskih zastupnika utvrđuju se Poslovnikom. Članak 48. (1) Gradski zastupnik koji za trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, dužan je o tome obavijestiti predsjednika Gradske skupštine u roku od osam dana od prihvaćanja dužnosti, a za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat mu miruje.

13 13 (2) Ako gradski zastupnik ne dostavi obavijest iz stavka 1. ovoga članka, mandat mu miruje po sili zakona. (3) Gradski zastupnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradske skupštine. Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. (4) Gradskog zastupnika, dok mu mandat miruje, zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori. (5) Nastavljanje obnašanja dužnosti gradskog zastupnika na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata. Članak 49. (1) Gradski zastupnik dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću. (2) Gradski zastupnik ima pravo na naknadu za rad u Gradskoj skupštini i radnim tijelima Gradske skupštine u skladu sa zakonom i gradskom odlukom. (3) Gradski zastupnik ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem. (4) Gradski zastupnici imaju pravo uvida u registar birača dok obavljaju dužnost. Članak 50. (1) Gradska skupština može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici nazočna većina gradskih zastupnika, a odlučuje većinom glasova nazočnih gradskih zastupnika. (2) Gradska skupština većinom glasova svih gradskih zastupnika donosi Statut, Poslovnik, gradski proračun, odluku o izvršavanju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju, odluku o osnivanju mjesnih odbora; odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine; o dugoročnom zaduživanju; o tajnom glasovanju; o raspisivanju lokalnog referenduma sukladno članku 140. stavku 4. ovoga statuta i savjetodavnog referenduma; o podizanju i uklanjanju spomenika te u slučajevima propisanim zakonom, ovim statutom i Poslovnikom. (3) Gradska skupština dvotrećinskom većinom glasova svih gradskih zastupnika odlučuje u slučajevima propisanim zakonom i ovim statutom. Članak 51. (1) Na sjednicama Gradske skupštine glasuje se javno ako Gradska skupština ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno. (2) Prijedlog da se glasuje tajno može podnijeti najmanje jedna četvrtina gradskih zastupnika. O tom prijedlogu Gradska skupština odlučuje većinom glasova svih gradskih zastupnika. (3) Tajno se glasuje i u slučajevima propisanim zakonom.

14 14 Članak 52. (1) Gradska skupština osniva stalna i povremena radna tijela. (2) Stalna radna tijela Gradske skupštine razmatraju prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu Gradske skupštine i o njima daju mišljenja i prijedloge. Stalna radna tijela mogu razmatrati i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba i predlagati Gradskoj skupštini raspravu o njima te pripremati prijedloge općih i drugih akata iz svog djelokruga. (3) Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja odnosno izrade prijedloga pojedinog akta. Članak 53. (1) Gradska skupština osniva stalna radna tijela Poslovnikom. (2) Poslovnikom se utvrđuje sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka. (3) Gradska skupština može osnivati stalna radna tijela na temelju zakona i gradske odluke. (4) Odlukom o osnivanju određuje se sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 3. ovoga članka Članak 54. (1) Gradska skupština može odlukom osnivati povremena radna tijela. (2) Odlukom o osnivanju povremenog radnog tijela utvrđuju se njegov sastav, broj članova, zadaće i način rada. Brisan. Članak 55. Članak 56. Gradska skupština sukladno zakonu osniva Savjet mladih Grada Zagreba kao savjetodavno tijelo Grada Zagreba, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu. Članak 56.a (1) Radi ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite na području Grada Zagreba, Gradska skupština, u skladu sa zakonom, osniva Savjet za zdravlje koji ima 40 članova. (2) Savjet za zdravlje podnosi izvješće o radu Gradskoj skupštini jedanput godišnje. (3) Savjet za zdravlje donosi poslovnik o radu. Članak 57. Gradska skupština osniva Stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova u vezi s radom Gradske skupštine.

15 15 Članak 58. Unutarnje ustrojstvo i način rada Gradske skupštine uređuju se Poslovnikom Gradske skupštine u skladu sa zakonom i ovim statutom. Gradonačelnik Članak 59. (1) Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Zagreb i nositelj je izvršnih poslova u Gradu Zagrebu. (2) Izvršne poslove obavlja i zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom. (3) Gradonačelnik ima dva zamjenika. (4) Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima na način propisan zakonom kojim se uređuju lokalni izbori. Članak 60. (1) Gradonačelnik kao nositelj izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba osobito: 1. utvrđuje prijedloge općih i drugih akata što ih donosi Gradska skupština; 2. izvršava akte Gradske skupštine ili osigurava njihovo izvršavanje; 3. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Zagreba te prihodima i rashodima Grada Zagreba, u skladu sa zakonom, ovim statutom i gradskom odlukom; 4. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Zagreba i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, ovim statutom i posebnim propisima koje pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, a najviše do (jedan milijun) kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu Grada Zagreba i provedeno u skladu sa zakonom; 5. utvrđuje prijedlog proračuna i odluke o izvršavanju proračuna te ih podnosi Gradskoj skupštini; 6. odgovoran je za izvršenje gradskog proračuna; 7. odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe do iznosa utvrđenog odlukom o izvršavanju proračuna; 8. preuzima obveze do iznosa utvrđena odlukom o izvršavanju proračuna; 9. donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima; 10. imenuje i razrješuje predstavnike Grada Zagreba u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba osnovanih za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Zagreb, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno; 11. daje upute za rad gradskim upravnim tijelima; 12. odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa u skladu sa zakonom; 13. nadzire obavljanje upravnih poslova i usklađuje rad gradskih upravnih tijela; 14. brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova gradskih upravnih tijela i poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada;

16 nadzire zakonitost rada gradskih upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba; 16. podnosi polugodišnja izvješća o svom radu i izvješća o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga na zahtjev Gradske skupštine sukladno ovom statutu; 17. dodjeljuje Povelju Grada Zagreba, Plaketu Grada Zagreba, Medalju Grada Zagreba i prihvaća pokroviteljstvo; 18. daje mišljenja o prijedlozima akata koje Gradskoj skupštini podnose drugi ovlašteni predlagatelji utvrđeni Poslovnikom; 19. imenuje i razrješuje osobe u skladu sa zakonom, ovim statutom i gradskim odlukama; 20. obavlja poslove u vezi s mjesnom samoupravom u skladu sa zakonom i ovim statutom; 21. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim propisima; 22. brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava u radu gradskih upravnih tijela; 23. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonima; 24. osniva radna tijela; 25. saziva zborove građana; 26. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim propisima. (2) Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju Službenog glasnika Grada Zagreba koji slijedi nakon donošenja te odluke. (3) Radna tijela gradonačelnik osniva u cilju učinkovitijeg i djelotvornijeg rada u obavljanju izvršnih poslova iz djelokruga Grada Zagreba i stavka 1. ovoga članka. (4) Radna tijela gradonačelnika stručno obrađuju pojedina pitanja, daju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, prate stanje u pojedinim područjima ili pripremaju određeni materijal. (5) Radna su tijela povjerenstva, savjeti, vijeća, radne skupine i druga. (6) Gradonačelnik će posebnim aktom urediti mjerila za određivanje naknade, odnosno naknadu članovima radnih tijela. (7) Poslovnikom gradonačelnika uredit će se postupak donošenja akata gradonačelnika, osnivanje i rad radnih tijela, uvjeti za imenovanje te broj članova radnih tijela, obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova, javnost rada te druga pitanja od značenja za rad gradonačelnika. Članak 61. U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba gradonačelnik ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradske skupštine te ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradske skupštine da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako Gradska skupština to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. Brisan. Članak 62.

17 17 Članak 63. Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području. Članak 64. (1) Gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno. (2) Gradonačelnik i njegovi zamjenici dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest gradskom upravnom tijelu nadležnom za službeničke odnose o tome na koji način će obnašati dužnost. (3) Ako gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika ne postupi na način propisan stavkom 2. ovoga članka, smatra se da dužnost obavlja volonterski. (4) Danom stupanja na dužnost gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika smatra se dan početka mandata određen zakonom kojim se uređuju lokalni izbori. (5) Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti gradskom upravnom tijelu nadležnom za službeničke odnose. (6) Ako u obavijesti iz stavka 5. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti. (7) Gradonačelnik i njegovi zamjenici koji dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora. Članak 65. (1) Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika. (2) Gradonačelnik je dužan unaprijed odrediti koji će ga od zamjenika zamjenjivati. Članak 66. (1) Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti svom zamjeniku. (2) Zamjenik gradonačelnika dužan je pri obavljanju povjerenih poslova pridržavati se gradonačelnikovih uputa. (3) Povjeravanjem poslova zamjeniku gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje. Članak 67. Gradonačelnik može dati punomoć za zastupanje Grada Zagreba odvjetniku, odvjetničkom uredu ili drugoj stručnoj osobi.

18 18 Članak 68. (1) Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim zakonom. (2) Ako je prestanak gradonačelnikova mandata nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. (3) Ako je prestanak gradonačelnikova mandata nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika, a dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik izabran zajedno s njim. (4) U slučajevima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dužnost gradonačelnika obnašat će zamjenik koji je na kandidaturi za izbor gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za gradonačelnika. (5) Zamjenik gradonačelnika iz stavka 4. ovoga članka koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika. (6) O svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, pročelnik gradskog upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Članak 69. (1) Gradonačelnik i njegovi zamjenici koji su izabrani zajedno s njim mogu se opozvati referendumom. (2) Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: - 20% ukupnog broja birača u Gradu Zagrebu, - 2/3 gradskih zastupnika. (3) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20 % ukupnog broja birača u Gradu Zagrebu, Gradska skupština raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika koji su izabrani zajedno s njim u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnio potreban broj birača u Gradu Zagrebu. (4) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 gradskih zastupnika, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim Gradska skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova svih gradskih zastupnika. (5) Referendum se ne može raspisati samo za opoziv zamjenika gradonačelnika. (6) Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika. (7) Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim donesena je ako se na referendumu većina birača koji su glasovali izjasnila za opoziv, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Zagrebu. (8) Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske koji će obnašati dužnost gradonačelnika do provedbe prijevremenih izbora.

19 19 Odnos Gradske skupštine i gradonačelnika Članak 70. (1) Gradonačelnik i njegovi zamjenici prisustvuju sjednicama Gradske skupštine. (2) Gradonačelnik ima pravo i dužnost izjasniti se o svakom prijedlogu akta na dnevnom redu Gradske skupštine. Članak 71. Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi Gradskoj skupštini polugodišnje izvješće o svom radu: do 1. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine i do 28. veljače za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine. Članak 72. (1) Gradonačelnik podnosi izvješće o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga na zahtjev Gradske skupštine. (2) Prijedlog akta kojim se zadužuje gradonačelnik da podnese izvješće o pitanjima iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti matično radno tijelo za pitanja iz svoga djelokruga, klub gradskih zastupnika ili najmanje četvrtina gradskih zastupnika. Prijedlog mora biti obrazložen. (3) Gradonačelnik je dužan dostaviti izvješće u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva Gradske skupštine. Ako se izvješće traži o većem broju različitih pitanja, rok za dostavu izvješća je 60 dana od dana primitka zahtjeva Gradske skupštine. (4) Gradska skupština ne može zahtijevati od gradonačelnika da podnese izvješće o bitno podudarnom pitanju dok ne protekne rok od šest mjeseci od dana prihvaćanja ranije podnesenog izvješća. (5) Na ostala pitanja koja nisu uređena ovim člankom, primjenjuju se odredbe Poslovnika kojima je uređen postupak donošenja akta. Članak 73. (1) Gradski zastupnici mogu gradonačelniku postavljati pitanja o njegovu radu. (2) Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednici Gradske skupštine ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradske skupštine sukladno odredbama Poslovnika Gradske skupštine. IV. MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU ZAGREBU Članak 74. (1) Na području Grada Zagreba osnivaju se gradske četvrti i mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad. (2) U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka gradske četvrti i mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada u cjelini.

20 20 Članak 75. (1) Gradske četvrti i mjesni odbori pravne su osobe. (2) Gradske četvrti i mjesne odbore zastupaju predsjednici njihovih vijeća. (3) Gradske četvrti i mjesni odbori imaju pravila koja sadrže odredbe o: 1. nazivu i sjedištu; 2. zastupanju; 3. tijelima; 4. načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; 5. upotrebi žiga; 6. simbolu gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora i načinu njegove uporabe; 7. drugim pitanjima od značenja za gradsku četvrt, odnosno mjesni odbor. (4) Imovinu gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine te prava i obveze gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora. (5) Novčanim sredstvima koja se gradskim četvrtima, odnosno mjesnim odborima osiguravaju u gradskom proračunu, vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora dužna su raspolagati u skladu s odlukom iz članka 92. stavka 3. ovoga statuta. Članak 76. (1) Gradska četvrt osniva se za područje koje predstavlja gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu, a koje je povezano zajedničkim interesima građana. (2) U Gradu Zagrebu osniva se 17 gradskih četvrti u kojima građani Grada Zagreba ostvaruju svoje pravo na mjesnu samoupravu. (3) Gradske četvrti u Gradu Zagrebu jesu: 1. Donji grad, 2. Gornji grad - Medveščak, 3. Trnje, 4. Maksimir, 5. Peščenica - Žitnjak, 6. Novi Zagreb - istok, 7. Novi Zagreb - zapad, 8. Trešnjevka - sjever, 9. Trešnjevka - jug, 10. Črnomerec, 11. Gornja Dubrava, 12. Donja Dubrava, 13. Stenjevec, 14. Podsused - Vrapče, 15. Podsljeme, 16. Sesvete i 17. Brezovica. (4) Na području gradske četvrti osnivaju se mjesni odbori. (5) Granice područja gradskih četvrti i područja i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedišta pojedinih gradskih četvrti i mjesnih odbora utvrđuju se gradskom odlukom. (6) Stručne i administrativne poslove za rad gradskih četvrti i mjesnih odbora obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za mjesnu samoupravu i druga gradska upravna tijela u skladu s gradskom odlukom.

21 21 Gradska četvrt Članak 77. (1) Tijela gradske četvrti su vijeće gradske četvrti i predsjednik vijeća. (2) Članove vijeća gradske četvrti biraju građani s područja gradske četvrti koji imaju biračko pravo i prebivalište na njezinu području. (3) Za člana vijeća gradske četvrti može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području gradske četvrti vijeće koje se bira. (4) Članovi vijeća gradske četvrti biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća gradske četvrti i druga pitanja u vezi s izborima uređuju se gradskom odlukom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Članak 78. (1) Vijeća gradskih četvrti imaju od 11 do 19 članova, ovisno o broju stanovnika gradske četvrti. (2) Vijeće gradske četvrti ima: članova u gradskoj četvrti koja ima do stanovnika; članova u gradskoj četvrti koja ima od do stanovnika; članova u gradskoj četvrti koja ima više od stanovnika. (3) Mandat članova vijeća gradske četvrti izabranih na redovnim izborima, traje do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama gradske odluke iz članka 77. stavka 4. ovoga statuta, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspuštanju vijeća gradske četvrti sukladno odredbama zakona i članka 106. stavka 2. ovog statuta. (4) Mandat članova vijeća gradske četvrti izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama gradske odluke iz članka 77. stavka 4. ovoga statuta, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspuštanju vijeća gradske četvrti sukladno odredbama zakona i članka 106. stavka 2. ovog statuta. (5) Broj članova vijeća pojedine gradske četvrti, tijela za provođenje izbora te druga pitanja u svezi s izborom uređuju se gradskom odlukom. Članak 79. (1) Vijeće gradske četvrti samostalno: 1. donosi pravila gradske četvrti; 2. donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana; 3. odlučuje o raspolaganju imovinom gradske četvrti; 4. donosi plan komunalnih aktivnosti za područje gradske četvrti; 5. može donijeti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvalitete života građana gradske četvrti i mjesnih odbora koji su od interesa za dva ili više mjesnih odbora ili za cijelu gradsku četvrt i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji; 6. bira predsjednika i potpredsjednika vijeća; 7. saziva zborove građana; 8. sudjeluje u provođenju civilne zaštite na svom području;

22 22 9. koordinira rad mjesnih odbora; 10. donosi program rada i izvješće o radu; 11. donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovim statutom; 12. surađuje s drugim gradskim četvrtima na području Grada Zagreba, osobito sa susjednim; 13. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane gradske četvrti; 14. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, gradskim odlukama i drugim propisima. (2) Plan komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 4. ovoga članka obuhvaća poslove i radove kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim planom ili programom. (3) Sastavni dio plana komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 4. ovoga članka su planovi malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području gradske četvrti, koje donose vijeća mjesnih odbora i dostavljaju ih vijeću gradske četvrti najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu. (4) Vijeće gradske četvrti plan komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 4. ovoga članka donosi nakon što mu je više od polovice vijeća mjesnih odbora s područja te četvrti dostavilo plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora. (5) U slučaju da vijeće mjesnog odbora ne donese plan malih komunalnih akcija i ne dostavi ga vijeću gradske četvrti u zadanom roku, plan malih komunalnih akcija tog mjesnog odbora donijet će vijeće gradske četvrti. (6) Pod planom potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana iz stavka 1. točke 5. ovoga članka razumijeva se iniciranje, organiziranje i provođenje aktivnosti, programa i projekata u kulturno-zabavnom životu; sportsko-rekreativnim aktivnostima; aktivnostima tehničke kulture; aktivnostima promicanja zdravlja i prevencije bolesti; akcijama očuvanja okoliša i aktivnostima u održivom razvoju; aktivnostima brige o djeci i mladima njihovu odgoju i obrazovanju; aktivnostima u području skrbi o osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom, a koji su nedovoljno ili uopće nisu obuhvaćeni drugim programima. Članak 79.a (1) Vijeće gradske četvrti podnosi Gradskoj skupštini preko gradonačelnika izvješće o izvršenju plana komunalnih aktivnosti iz članka 79. stavka 1. točke 4. ovoga statuta za prethodnu kalendarsku godinu. (2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Grada Zagreba. (3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u Službenom glasniku Grada Zagreba.