ИЗВЕШТАЈ. Институт економских наука Змај Јовина 12 Б е о г р а д

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ИЗВЕШТАЈ. Институт економских наука Змај Јовина 12 Б е о г р а д"

Транскрипт

1 Институт економских наука Змај Јовина 12 Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ за покретање поступка за избор ма Ђине Ивановић у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: Др Владимир Симовић, научни сарадник Др Ивана Домазет, научни саветник Др Александра Брадић-Мартиновић, виши научни сарадник

2 НАУЧНОМ ВЕЋУ ИНСТИТУТА ЕКОНОМСКИХ НАУКА Змај Јовина 12 Београд Предмет: Предлог Комисије за избор ма Ђине Ивановић, у истраживачко звање истраживач сарадник. На основу одлуке Научног већа Института економских наука број 363/6 од године именовани смо за чланове Комисије за избор кандидата ма Ђине Ивановић у истраживачко звање истраживач сарадник. На основу увида у документацију коју је у свом писменом захтеву кандидат поднео и проучавања свих релевантних чињеница и досадашњег рада кандидата, ова Комисија Научном већу подноси следећи И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФИЈА 1.1. ОБРАЗОВАЊЕ Ђина Ивановић je рођена у Београду, где је као носилац Вукове дипломе завршила основну школу и средњу Прву економску школу. Као стипендиста уписује основне студије школске 2013/14 године на Београдској банкарској академији Факултету за банкарство, осигурање и финансије Универзитета Унион. Основне студије је завршила године као студент генерације. Мастер студије уписује на истом факултету године, смер Инвестиционо банкарство. Испите на мастер студијама положила је са просечном оценом 10,00. Мастер рад на тему ''Анализа пословања на основу рацио показатеља компаније Бамби'' успешно је одбранила у септембру године са највишом оценом. Тренутно се као докторанд Београдске банкарске академије Факултета за банкарство, осигурање и финансије Универзитета Унион налази у фази израде докторске дисертације под називом ''Истраживање фактора који детерминишу ниво дигиталних предузетничких компетенција студената у Републици Србији'' ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА Током студија обављала је стручну праксу у следећим компанијама: у банци Societe Generale Bank а.д. Београд у сектору факторинга,

3 у компанији Дунав осигурање а.д. Београд упознајући се са пословањем свих сектора компаније, у Raiffeisen Bank а.д. Београд у корпоративном департману. У периоду од фебруара до фебруара године, била је запослена у компанији Silver Bell Consulting. Од октобра године, након два месеца пробног рада, у децембру добија запослење на Институту економских наука у Београду као истраживач приправник. 2. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ У периоду године кандидат Ђина Ивановић је објавила библиографске јединице различитих категорија и обима. У наредној табели је дат приказ објављених радова по појединачним категоријама: Табела 1 Приказ објављених радова по појединачним категоријама и оствареном броју бодова Категорија Број радова Вредност Укупно М М34 3 0,5 1,5 М45 1 1,5 1,5 М М М63 1 0,5 0,5 УКУПНО 8,5 М33 - Саопштење са међународног скупа штампано у целини 1. Ивановић, Ђ., Симовић, В. (2019). Друштвена трговина као алтернатива,,класичној'' електронској трговини. Зборник радова са III Међународне научностручне конференције: ''Регионални развој и прекогранична сарадња''. Привредна комора Пирот. стр ИСБН M34 - Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М Антонијевић, М. Ивановић, Ђ. (2020). Adoption of mobile banking in the Republic of Serbia. Зборник апстраката са XII међународне научно-стручне конференције ''Emerging trends in business economics: Towards competitiveness,

4 digitalization and financial innovation''. Институт економских наука. Београд. стр ИСБН М34-0,5 2. Ивановић, Ђ. (2019). Утицај поплава из маја године на свест становништва Србије о осигурању од елементарних непогода. Зборник апстраката са међународне научне конференције ''Утицај природних и технолошких катастрофа на животну средину и привреду''. Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије - Ecologica. Београд. стр ИСБН M34-0,5 3. Ивановић, Ђ., Антонијевић, М. (2020). The typical female consumer of online shopping in the Republic of Serbia during Covid-19. Зборник апстраката са међународне научно-стручне конференције: ''Global economic trends - challenges and opportunities''. Београдска банкарска академија. Београд, стр M34-0,5 М45 Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја 1. Ивановић, Ђ., Симовић, В. (2020). An Overview of the Research Based on Digital Competencies. Монографија: ''Trends in the development and application of information systems''. Универзитет Унион Никола Тесла, Факултет за информационе технологије и инжењерство и Факултет за пословне студије и право. Београд, стр ИСБН M51 - Рад у водећем часопису од националног значаја М45-1,5 1. Ивановић, Ђ., Антонијевић, М. (2020). The Role of Online Shopping in the Republic of Serbia During COVID 19. Economic Analysis: Journal of Emerging Economics. Институт економских наука. Београд. 53(1). стр ИССН М53 - Рад у националном часопису М Ивановић, Ђ., Симовић, В. (2020). Digcomp okvir-metodološki okvir za merenje digitalnih kompetencija, Трендови у пословању. Висока школа за пословну економију и предузетништво. Београд. 8 (15). стр ИССН X. М63 - Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини M53-1

5 1. Ивановић, Ђ., Антонијевић, М. (2020). E-učenje-stanje i perspektive u Republici Srbiji. Зборник радова са XXVI скупа: ''Иновације у модерном образовању''. Факултет техничких наука. Нови Сад. стр ИСБН М63-0,5 3. ПРИКАЗ ИЗАБРАНИХ НАУЧНИХ РАДОВА 1. Ивановић, Ђ., Антонијевић, М. (2020). The Role of Online Shopping in the Republic of Serbia During COVID 19. Economic Analysis: Journal of Emerging Economics. Институт економских наука. Београд. 53(1). стр ИССН Резиме: Овај рад истражује улогу онлајн куповине током COVID-19. Основни циљ је да се утврди да ли су овај вирус и спроведене мере смањења ширења заразе, донесене од стране Владе Републике Србије, резултирале променама у понашању потрошача. Подаци су прикупљени од 408 испитаника из Републике Србије помоћу онлајн упитника. Период попуњавања упитника је трајао од 7. априла до 4. маја. Подаци су анализирани помоћу Chi-Square теста. Резултати ове студије открили су да постоји значајна повезаност између куповине путем интернета пре и после појаве COVID-19. Такође, аутори закључују да не постоји значајна веза између пола и одлуке о куповини након појаве COVID-19. Анализом је утврђено да су три главна мотива за куповину била: 1. продавнице раде само путем интернета, 2. смањење ризика од заразе и 3. уштеда времена. Производи који су испитаници најчешће куповали онлајн били су храна (намирнице), лекови и књиге (часописи, новине). Иако анализирани узорак није национално репрезентативан, допринос овог рада огледа се у чињеници да у нашој земљи ова тема није довољно истражена. Кључне речи: Онлајн куповина, Република Србија, COVID 19, Понашање потрошача 2. Ивановић, Ђ., Симовић, В. (2020). An Overview of the Research Based on Digital Competencies. Монографија: ''Trends in the development and application of information systems''. Универзитет Унион Никола Тесла, Факултет за информационе технологије и инжењерство и Факултет за пословне студије и право. Београд, стр ИСБН Резиме: У овом поглављу аутори су направили преглед истраживања усмереног на дигиталне компетенције. Овај рад заснован је на оквирима чија је сврха мерење дигиталних вештина у одређеним областима. Полазна тачка у мерењу дигиталних компетенција је Оквир дигиталне компетенције за грађане (DigComp) који је развила Европска комисија. Рад започиње уводом у коме су објашњени основни појмови, праћен описом DigComp-a као примарног оквира, његовом применом и закључком у којем је дат кратак резиме као и будуће препоруке за истраживање.

6 Овај рад представља значајну полазну основу пројекта DECOSS. Кључне речи: Вештине, Компетенције, DigComp, Оквир 4. ПРОЈЕКТИ Кандидат Ђина Ивановић учествовала је на следећим научним пројектима: Изазови и перспективе структурних промена у Србији: стратешки правци економског развоја и усклађивања са захтевима ЕУ, пројекат број: ( ) Европске интеграције и друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ, пројекат број: ( ) COST Action CA Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry ( ) Black Swan in the World Economy 2020, Интерни пројекат, Институт економских наука, Београд, година. 5. ОЦЕНА КОМИСИЈЕ О НАУЧНОМ ДОПРИНОСУ КАНДИДАТА На основу увида у целокупну истраживачку активност, изучавања свих релевантних чињеница и напред изложеног, научноистраживачки рад кандидата ма Ђине Ивановић се може оценити позитивно. Довољан број библиографских јединица (8) чине радови различитог карактера и обима, а обухватају чланке и прилоге у монографији, часописима, на међународним и националним конференцијама, те низ различитих пројеката. Научноистраживачки опус кандидата обухвата радове из области дигиталне економије (онлајн куповина и мобилно банкарство) као и дигиталних вештина. Сходно горе наведеном, сматрамо да кандидат Ђина Ивановић у потпуности испуњава све услове за избор у звање истраживач сарадник, па стога предлажемо Научном већу Института економских наука да се ма Ђина Ивановић изабере у истраживачко звање истраживач сарадник. ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: Др Владимир Симовић, председник комисије Др Ивана Домазет, члан Др Александра Брадић-Мартиновић, члан