PLAN INTEGRITETA OPŠTINA PLAV. Plav, godine

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PLAN INTEGRITETA OPŠTINA PLAV. Plav, godine"

Транскрипт

1 PLAN INTEGRITETA OPŠTINA PLAV Plav, godne

2 SADRŽAJ: 1. Uvod Izrada plana ntegrteta Osnvanje radne grupe upoznavanje zaposlenh sa potrebom zrade Plana ntegrteta Procjena postojećeg stanja utvrđvanje ncjalnh faktora rzka Plan mjera za podzanje nvoa ntegrteta Obrazac plana ntegrteta...4 Prlog Prlog Prlog

3 1. UVOD Nazv organa vlast: Opštna Plav Odgovorno lce organa vlast: Mrsad Bajraktarevć, predsjednk Adresa: Čaršjska bb Plav Telefon:051/251/420 E-mal: Ime zvanje odgovornog lca za zradu sprovođenje Plana ntegrteta (menadžera ntegrteta) Melha Omeragć Datum broj rješenja o određvanju odgovornog lca za zradu sprovodjenje plana ntegrteta: br /1 od godne Datum broj rješenja o formranju radne grupe za prpremu zradu Plana ntegrteta: Rješenje br od godne 2

4 2. IZRADA PLANA INTEGRITETA I. FAZA 2.1Osnvanje radne grupe upoznavanje zaposlenh sa potrebom zrade Plana ntegrteta -Predsjednk Opštne je god. dono Rješenja o odredjvanju odgovornog lca za zradu sprovodjenje plana ntegrteta formranju radne grupe za prpremu zradu plana ntegrteta. - Radna grupa je upoznala zaposlene sa potrebom donošenja Plana ntegrteta. Predstavnc lokalnh organa služb su se uključl u rad pa se formrao radn tm. - Radn tm je sakupljao potrebnu dokumentacju, nformacje od zaposlenh za potrebe zrade Plana ntegrteta, sproveo popunjavanje uptnka zvršo procjenu ntegrteta. II. FAZA UTVRĐIVANJE POSTOJEDIH MJERA, PROCJENA POSTOJEDEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA -Izvršen je pregled normatvnh akata kojma se regulše rad Opštne; -Obavljen su Intervju sa rukovodocma organa o preduzetm aktvnostma postojećm mjerama za obezbjeđenje ntegrteta nsttucje. -Izvršeno je anketranje zaposlenh kroz korupcjom. anonmne uptnkeza utvrđvanje radnh procesa posebno ugroženh -Utvrđena je matrca za procjenu rzka. III.FAZA PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA -Analzrana radna verzja, komentar sugestje zaposlenh, pojednačn planov za montorng, -Upoznavanje zaposlenh sa rzcma narušavanja ntegrteta, ocjenom zloženost planom mjera za poboljšanje ntegrteta; -Od strane svh organa popunjen su PI obrasc za posebne oblast rzka, - Popunjen je PI obrazac na nvou Opštne, -Tražene su dobjene sugestje prmjedbe na radnu verzju Plana ntegrteta od strane svh organa, -Izrađen je Nacrt plana ntegrteta, - Usvojen je Plan ntegrteta zajedno sa mjerama poboljšanja. 3

5 mala POSLJEDICA umjerena ozbljna 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA LEGENDA TERMINA I SIMBOLA Intenztet rzka dobja se množenjem vjerovatnoće posljedce, upotrebom matrce rzka vjerovatnoća(1-10) x posljedca(1-10) koja je prkazana na slc spod Intenztet rzka (posljedcaj x vjerovatnoća) nska srednja vsoka VJEROVATNOĆA Ukupna procjena rzka od korupcje drugh oblka narušavanja ntegrteta /V Rzk vsok ntenzteta Korupcja l drug oblc narušavanja ntegrteta su već prsutn u ovom procesu l je vrlo vjerovatno da će se pojavt /S Rzk srednjeg ntenzteta Pojava korupcje l drugh oblka narušavanja ntegrteta u ovom procesu je moguća, al se mjerama kontrole upravlja tm rzkom /N Rzk nskog ntenzteta Mala je vjerovatnoća da će se pojavt korupcja l drug oblc narušavanja ntegrteta u ovom procesu, zbog postojećh mjera kontrole 4

6 Ocjena rzka: Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju»najmanju vjerovatnoću«pojave korupcje l drugh oblka narušavanja ntegrteta sa»veoma malom«posljedcom (rzk nskog ntenzteta), ocjene od predstavljaju»srednju vjerovatnoću«pojave korupcje l drugh oblka narušavanja ntegrteta sa»umjerenom«posljedcom (rzk srednjeg ntenzteta) dok ocjene od znač»skoro zvjesnu«pojavu korupcje l drugh oblka narušavanja ntegrteta sa»veoma velkom«posljedcom (rzk vsokog ntenzteta). Status rzka od prethodne provjere *Legenda: **Legenda: procjena rzka nzak srednj vsok Napredak stanja od prethodne provjere bez promjena povećan rzk smanjen rzk 5

7 Kvartalno 15 dana nakon donošenj a odluke 3.OBRAZAC PLANA INTEGRITETA REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA Oblast rzka Radna mjesta Osnovn rzc Postojeće mjere kontrole Preostal rzc (rezdualn) Vjer. Posljedce Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rzka Odgovorna osoba Rok S t. Kratak ops ocjena realzacje mjere 1. Rukovođenje upravljanje Predsjednk Narušavanje ntegrteta Opštne, predsjednk nsttucje, Skupštne,starješne organa Nedozvoljeno lobranje drug nejavn utcaj Interna akta nsttucje; zakon podzakonska akta Negatvna ocjenja javnog mjenja gubtak povjerenja javnost u rad Skupstne, predsjednka Opštne,organa lokalne uprave služb zbog nedovoljne transparentnost nformsanja javnost o radu Opštne Puna transparentnost u Predsjednk procedurama Opštne, odlučvanja u oblastma predsjednk z nadležnost Skupštne,starj predsjednka ešne organa Opštne,predsjednka lokalne uprave Skupstne starješna organa lokalne uprave I služb; Objavljvanje odluka Predsjednk na sajtu Opštne Opštne, predsjednk Skupštne,starj ešne organa lokalne uprave Nadzor u odnosu na ažurnost sajta Menadžer ntegrteta 6

8 Jednom godsnje Novembar dana od donošenj a akata Predsjednk opštne,predsjednk Skupštne starješne organa Narušavanje ntegrteta nsttucje Interna nsttucje akta Negatvna ocjena javnog mjenja gubtak povjerenja u rad organa lokalne samouprave organa Narušavanje prncpa Zakon lokalne uprave, zbog transparentnost podzakonsk akt nedovoljne transparentnost nformsanja javnost o radu Informsanost medja Predsjednk građana o Opštne, aktvnostma lokalne sekretar samouprave organa Skupštne, lokalne uprave u clju starješne njhovog aktvnog organa uključvanja od usvajanja nacrta za donošenje akta Objavljvanje svh nformacja u skladu Zakonom o slobodnom prstupu nformacjama Starješne organa služb Unaprjedt kvaltet IT Savjetnk kvanttet nformacja na web stranc opštne Sprovest sptvanje javnog mnjenja o radu Opštne (angažovanje eksterne kompanje) Predsjednk opštne 7

9 Januar 2019 Januar 2019 Kvartalno Interna akta Neadekvatno nsttucje; zakon podzakonska Gubtak povjerenja akta građana u rad službenka nsttucje Predsjednk Opštne Narušavanje ntegrteta nsttucje; sprovođenje nadzora kontrole nad radom organa lokalne uprave stručnh posebnh služb Praćenje realzacje preporuka nadležnh organa zrada zvještaja o realzacj preporuka Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave zrada zvještaja o sprovedenm kontrolama Predsjednk Opštne 2.Kadrovska poltka, etčno profesnalno ponašanje zaposlenh Lokaln Neefkasna funkconer, vsoko neraconalna kadrovska rukovodn kadar poltka, netačno, zaposlen u Opštn nestručno neprofesonalno ponašanje zaposlenh Postojed akt opšt Nedovoljn kadrovsk kapactet sa određenm stručnm znanjma Izvršt procjenu Glavn potrebnog kadra za admnstrator efkasno sprovođenje poslova z nadležnost organa lokalne uprave Angažovanje službenka upravljanje resursma Sekretar za nadležnog ljudskm sekretarjata Uspostavt centralnu kadrovsku evdencju 8

10 Kvartalno Decembar 2018 Predsjednk Opštne,predsjednk Skupstne, starješne organa, zaposlen ostal Neprjavljvanje korupcje drugh nezakonth radnj Zakon sprečavanju korupcje o Nedovoljno razvjen nvo svjest zaposlenh za prjavljvanje korupcje drugh nezakonth radnj unutar nsttucje. Donjet Interno Glavn uputstvo za evdencju admnstrator prjava korupcje starješne unutar nsttucje organa služb postupanje po prjavama, kao zašttu dentteta lca koje je podnjelo prjavu; Postupat po preporukama Agencje za sprječavanje korupcje (u slučajevma kad Agencja sprovod postupak po prjav), zvještavat Agencju o preduzetm radnjama. Predsjednk Opštne U oblast ocjenjvanja Zakonska Nedostatak motvacje Glavn napredovanja- podzakonska akta zaposlenh vrednovanje admnstrator neupudenost zaposlenh rezultata rada u procedure krterjume Prlagodt obrazac za ocjenjvanje Službenk upravljanje ljudskm resursma za Pratt rad zaposlenh unošenje podataka u kadrovsku evdencju Predsjednk Opšne, starješne organa glavn admnstrator Službenk za upravljanje ljudskm resursma 9

11 Jun 2019 Jun 2019 Predsjednk Opštne, predsjednk Skupštne, starješne organa lokalne uprave Sukob nteresa Etčk kodeks; Zakon podzakonska akta Mogućnost nastanka sukoba nteresa prlkom donošenja odluka sprovođenja zakonskh procedura Donjet nterno uputstvo za kontrolu evdencju postojanja sukoba nteresa perodčna kontrola zahtjeva za zuzeće Predsjednk Opštne, predsjednk Skupštne, starješne organa lokalne uprave Predsjednk opštne, Povrede profesonalnh, etčkh pravla Glavn admnstrator prstrasno ponašanje narušavanje ntegrteta Starješne organa nsttucje Zakonska podzakonska akta Plan program obuka Nedostatak stručnog znanja vještna kadra Sprovest ntervjue sa zaposlenma u clju dentfkovanja potrebnh obuka Objavljvanje nformacja o sprovedenm obukama Službenk za ljudske resurse Predsjednk Opštne,Sekretar Nedozvoljen utcaj kod Statu,Zakon,Odlu donošenja opšth k e,pravlnc pojednačnh pravnh akata odluka koje se odnose na rukovođenje upravljanje Nedovoljno transparentan rad etčke komsje za lokalne javne funkconere etčke komsje za lokalne državne službenke namještenke Analza rada Etčkh komsja Unaprjedt transparentnost rada Etčkh komsja Predsjednk, Sekretar 3. Planranje upravljanje fnansjama Predsjednk Neadekvatno Opštne, starješne organa strateško planranje zvršavanje budžeta Zakonska regulatva, edukacja Neadekvatno planranje budžeta. Nedovoljno transparentno trošenje budžetskh sredstava Blagovremeno slanje pozva budžetskm korsncma za uključvanje u zradu nacrta budžeta Blagovremeno objavljvanje nacrta na web stranc u clju obezbjeđvanja učešća zanteresovanh Predsjednk Opštne, starješne organa 10

12 Sprovodt kontrolu u Starješna Kvartalno odnosu na ažurnost organa lokalne baze podataka poreskh uprave obveznka zrada zvještaja o sprovedenm kontrolama Analza procenta Starješna Kvartalno naplate prhoda organa lokalne uprave Predsjednk Neadekvatno Opštne, sekretar Sekretarjata za prvredu,razvoj fnansje strateško planranje zvršavanje budžeta Postojeć zakon podzakonska akta, zvještavanje Neadekvatno nedovoljno transparentno trošenje budžetskh sredstava. Uvođenje nternh Predsjednk Januar 2018 akata kojm se regulše Opštne, proces zvršavanja starješne Budžetskh obaveza organa lokalne uprave Redovno zvještavanje Starješna o potrošnj Budžetskh organa sredstava Zapošljavanje potrebnh revzora u jednc za unutrašnju revzju Postupat po preporukama z zvještaja o zvršenoj revzj Predsjednk Opštne, Sekretar za prvredu razvoj fnansje kvartalno Jun 2019 Predsjednk Opštne, službenk za javne Nedozvoljeno lobranje, Zakon o javnm Nedovoljna transparentnost drug nejavn utcaj l nabavkama Intern postupka javnh nabavk; drug oblc kršenja akt prncpa Mogućnost davanja prednost određenoj frm Usvojt plan stručnog usavršavanja; Obezbjedt redovno sprovođenje plana Predsjednk Opštne, starješne organa lokalne (Januar sljedeće godne)

13 Januar 2019 U toku prpreme tendera nabavke, transparentnost članov komsja za otvaranje vrednovanje ponuda kroz neobjektvno bodovanje prstglh ponuda zbog prjateljskh rođačkh veza (kljentelzam, nepotzam, kronzam) l sukoba nteresa. programa usavršavanja stručnog uprave Neobjektvno prstglh ponuda; bodovanje Objavt neposredne Službenk za sporazume sve javne nabavke nformacje o javnm nabavkama pozve za učešde u postupcma, tendersku dokumentacju, zmjene, ugovore anekse ugovora Uključvanje stručnjaka Predsjednk u radu na tehnčkoj Opštne specfkacj služenk za javne nabavke Obezbjedt polaganje Predsjednk stručnog spta za Opštne poslove javnh nabavk za još najmanje jednog službenka 12

14 Februar Čuvanje bezbjednost podataka dokumenata; Predsjednk Nesavjestan, nestručan Zakonska Opštne, predsjednk rad na čuvanju zaštt regulatve Skupštne, starješne dokumentacje ; nterna organa zaposlen nsttucje Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao njhovo akta koršćenje za neslužbene svrhe Razmotrt mogućnost Predsjednk uvođenja kvaltetnog Opštne, IT sstema; starjesne organa Edukacja zaposlenh Obezbjedt prostor za Predsjednk adekvatno čuvanje Opštne, dokumentacje. Uspostavljanje arhvske sekretar građe Sekretarjata za Kvartalno (upravljanje arhvom) opštu upravu društvene djelatnost Predsjednk Curenje Opštne, starješne organa nformacja, nesavjestan nestručan rad, ugrožavanje zaštte podataka Pojačan služben stručn nadzor. Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacjom movnom Opštne zbog nedovoljnh mjera fzčke bezbjednost tehnčke sgurnost Obezbjedt obuku za Predsjednk zaposlenog službenka Opštne, koj de radt na starjesne arhvranju dokumenata organa Razmotrt mogućnost Predsjednk uvođenja kvaltetnog Opštne, IT sstema; predsjednk Skupštne, Edukacja zaposlenh rukovodoc organa 13

15 Kvartalno Posebne oblast rzka Sekretarjat za prvredu, razvoj fnansje Oblast rzka Radna mjesta Osnovn rzc Postojeće mjere kontrole Preostal rzc (rezdualn) Vjer. Posljedce Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rzka Odgovorna osoba Rok St. Kratak ops ocjena realzacje mjere 1.Planranje Sekretar Nesavjestan praćenje koršćenja Sekretarjata budžetskh sredstava za fnansje prvredu Opštne razvoj, zaposlen u Odjeljenju za fnansje Odjeljenju za trezor nestručan rad neblagovremeno neažurno obavljanje povjerenh poslova; Zakonska Neadekvatno planrana regulatva, sredstva Opštne; nterna akta Opštne Etčk kodeks; Podjela radnh zadataka; budžetska Odstupanje od dnamke koršćenja odobrenh sredstava Usvojt proceduru Sekretar Jun 2019 kontnuranog praćenja Sekretarjata dnamke trošenja za fnansje, budžetskh sredstava; prvredu razvoj Obuka zaposlenh u Odjeljenju za fnansje kontnurano Odjeljenju za trezor Analzrat stvarne potrebe nsttucje Izrada Godšnjeg zvještaja radu; o Obezbjedt kontrolu prlkom zrade nacrta budžeta Opštne Sv zaposlen Zloupotreba Zakon Odstupanje od dnamke koršćenja u sekretarjatu službenog podzakonska odobrenh sredstava za fnansje položaja; akta; Etčk Prmanja nedozvoljenh poklona l druge nedozvoljene korst kodeks Obezbjedt praćenje Sekretar trošenja budžetskh fnansje sredstava zaposlen Vršt provjeru zakontost namjenskog trošenja sredstava za 14

16 Upravljanje konsoldovanm računom trezora, kao podračunma drugm računma Sekretar Nedozvoljeno Zakon o Sekretarjata lobranje, drug sprječavanju za fnansje nejavn utcaj korupcje, prvredu Interne razvoj, procedure zaposlen u protokol Sektoru za fnansje. Favorzovanje pojednh korsnka budžetskh sredstava prlkom planranja.ugovaranja plaćanja Nedovoljan stepen stručnost zaposlenh u odjeljenju trezora Donošenje Interne Sekretar procedure o upravljanu Sekretarjata dugom konsoldovanm za fnansje, računom trezora. prvredu I razvoj Edukacja o upravljanju fnansjama. 3.Utvrđvanje,naplata Sekretar kontrola lokalnh Uprave javnh prhoda zaposlen Zloupotreba službenog položaja; Narušavanje ntegrteta nsttucje; Gubtak povjerenja građana u rad službenka nsttucje Interna nsttucje; Obaveza sastavljanja zvještaja; Pojačan služben stručn nadzor; Postojeć zakon akta podzakonsk akt I Nepotpuna baza podataka, što uslovljava mogućnost netačnog utvrđvanja naplate poreske obaveze. Duga procedura prnudne naplate neplaćene poreske obaveze Kvaltetnja nformatčka Sekretar podrška zaštta podataka. sekretarjata I zaposlen Kontnurana zaposlenh. edukacja 4. Prprema propsa Sekretar kojma se utvrđuju samostaln lokaln javn prhod savjetnc (porez, prrez, takse naknade) Nepoštovanje Zakon,odluke pravla,uredbe postupaka utvrđenh zakonom koj regulšu ovu oblast Teško razumljv nedorečen props; Poštovanje pravla Sekretar postupaka utvrđenh samostaln zakonom o javnm savjetnc nabavkama pojačat kontrolu 15

17 Posebne oblast rzka Sekretarjat za uređenje prostora movnu Oblast rzka Radna mjesta Osnovn rzc Postojeće mjere kontrole Preostal rzc (rezdualn) Vjer. Posljedce Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rzka Odgovorna osoba Rok St. Kratak ops ocjena realzacje mjere 1.Prprema Sekretar Nesavjestan propsa z Sekretarjata nestručan rad oblast za uređenje,neblagovremeno prostora donošenje planranja movnu; propsa uređenja Samostaln neažurno prostora savjetnc obavljanje zaštte žvotne povjerenh sredne poslova Zakonska regulatva. Nepoštovanje rokova za prpremu propsa; Nedorečen nejasn props; Plansk dokument se donose bez prethodne analze faktčkog stanja mogućnost gradnje na tom terenu Intenzvrat kontrolu od Sekretar kontnurano strane neposrednh Sekretarjata rukovodlaca; za uređenje Edukacja zaposlenh; prostora movnu; kontnurano Predsjednk Opštne. Donošenje Interne Sekretar Jun 2019 procedure za zradu Sekretarjata planskh dokumenata za uređenje prostora movnu. 2.Izdavanje građevnskh upotrebnh dozvola, odnosno odobrenja građenje odobrenja upotrebu objekata Sekretar Nesavjestan Zakonsk,podzakonsk U postupku zdavanja građevnskh Sekretarjata nestručan rad props nspekcjsk upotrebnh dozvola ne učestvuju sv za uređenje neblagovremeno nadzor,pravo žalbe nadležn zaposlen /l rukovodoc; prostora neažurno drug redovn movnu; obavljanje vanredn pravn Samostaln povjerenh ljekov. za savjetnc poslova za Zloupotreba službenog položaja Javnost dostupnost svm Sekretar zanteresovanm u svakom Sekretarjata kontnurano trenutku postupka uvd u za uređenje zdata dokumenta; prostora movnu; Samostaln savjetnc kontnurano 16

18 Izdavanje građevnske l upotrebne dozvole ako njesu spunjen sv uslov Obezbjedt pouzdan Sekretar sstem unutrašnjh kontrola Sekretarjata u procesu zdavanja za uređenje dozvola uvest kontrolu prostora od strane nspektora movnu Mogućnost nastanka nepravlnost u postupku zdavanja odobrenja (predmet se raspoređuju selektvno, odugovlač se sa p ostupkom td) Izdavanje odobrenja u Samostaln zakonom predvđenom savjetnc roku(blagovremenost u rješavanju ) 3.Poslov nspekcjskog nadzora oblast planranja uređenja prostora Inspektor urbanzam u nspektor zaštte prostora za Zloupotreba službenog položaja Sukob nteresa Zakon pozakonska akta Nedovoljna transparentnost prlkom nspekcjskog nadzora, mogućnost postojanja sukoba nteresa Donjet nterno uputstvo za kontrolu evdencju postojanja sukoba nteresa Uvest sstem dvostruke kontrole Inspektor Jul 2019 Inspektor za Prmanja Zakon props z Radov se ne vrše u skladu sa građevnarstvo nedozvoljenh nadležnost projektnom dokumentacjom odnosno poklona l druge nedozvoljene korst dobjenom dozvolom Vršt redovne nspekcjske Inspektor kontrole objekata u zaštte zgradnj preduzet prostora upravne mjere radnje 17

19 Jun 2019 kontnurano kontnurano Posebne oblast rzka Sekretarjat za nspekcjske poslove Oblast rzka Radna mjesta Osnovn rzc Postojeće mjere kontrole Preostal rzc (rezdualn) Vjer. Posljedce Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rzka Odgovorna osoba Rok St. Kratak ops ocjena realzacje mjere 1.Izrada propsa z nadležnost Sekretarjata nspekcjske poslove Sekretar Sekretarjata za nspekcjske poslove; ostal zaposlen. Nesavjestan nestručan rad neblagovremeno neažurno obavljanje povjerenh poslova. Zakonska regulatva nterna akta. Nedonošenje propsa u planranom roku Pojacan stručn nadzor. Edukacja zaposlenh. Sekretar Sekretarjata za nspekcjske poslove 2. Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnost lcenc z nadležnost Sekretarjata za nspekcjske poslove Sekretar Sekretarjata za nspekcjske poslove Samostaln savjetnc Nesavjestan Zakonsk nestručan rad podzakonsk akt neblagovremeno netransparentno neažurno obavljanje povjerenh poslova. Mogućnost nastanka nepravlnost u toku postupka Obezbjedt pouzdan sstem unutrašnjh kontrola. Edukacja zaposlenh u Sekretarjatu za nspekcjske poslove Sekretar Sekretarjata za nspekcjske poslove 3.Oblast saobraćaja Sekretar Nejavno sekretarjata neažurno samostaln obavljanje savjetnc poslova Zakonsk podzakonsk akt Neadekvatna saradnja sa drugm organma lokalne uprave Napravt analzu Starješna regulsanja saobradaja organa zvjestaj o stanju lokalnh samostaln nekategorsanh puteva savjetnc 18

20 Kvartalno Po programu obuka Jul 2019 Unaprjedt opštnskh puteva regstar Starješna organa 4.Inspekcja Sekretar sekretarjata Komunaln nspektor Načelnk komunalne polcje Nepoštovanje propsanh procedura Zakon, Intern akt Nedefnsan odnos sa komunalnom polcjom Obezbjedt obuke na svm Starješna nvoma u svm organa komunalnm oblastma Glavn admnstrator Posebne oblast rzka Sekretarjat za opštu upravu društvene djelatnost Oblast rzka Radna mjesta Osnovn rzc Postojeće mjere kontrole Preostal rzc (rezdualn) Vjer. Posljedce Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rzka Odgovorna osoba Rok St. Kratak ops ocjena realzacje mjere 1.Izrada sprovodjenje propsa koj se odnose na sstem lokalne samouprave organe lokalne uprave Sekretar Sekretarjata Samostaln savjetnc Neblagovremeno neažurno obavljanje poslova Neuključvanje stručne javnost NVO u radne grupe za zradu akata Neobrazlaganje razloga za prhvatanje l ne prhvatanje predloga sa javnh rasprava Zakonska regulatva predsjednk opštne Donosenje propsa pod eksternm utcajem Izrada procedura. nternh Analza postojedeg stanja. Sekretar sekretarjata glavn admnstrator 19

21 2. Razvoj Sekretar unaprjeđenje Sekretarjata socjalne dječje za opštu zaštte u skladu sa upravu društvene naconalnom djelatnost, strategjom ostal razvoja socjalne zaposlen dječje zaštte Neažurno nestručno vršenje poslova Zakonska regulatva, akta. nterna Neadekvatno usmjeravanje djece sa posebnm obrazovnm potrebama Preduzmanje potrebnh Sekretar Sekretarjata radnj za obezbjeđvanje za opštu upravu kvaltetnog rada komsje. društvene djelatnost 3.poslov podrske ranjvm grupama Sekretar srekretarjata samostaln savjetnc Neadekvatno zadovoljavanje potreba,,ranjvh grupa Zakonska podzakonska regulatva LAP I saradnja sa državnm organma Nedovoljna zanteresovanost za zadovoljavanje potreba,,ranjvh grupa Potpsvanje sporazuma o Sekretar sekretarjata, saradnj sa Mnstarstvom Glavn admnstrator rada socjalnog staranja predsjednk Opštne Mnstarstvom prosvjete drugm nsttucjama po potreb 4. Preduzmanje realzacja aktvnost u vez sa prmjenom propsa Opštne o dodjel stpendja studentma, vrednovanje podstcanje daljeg školovanja, stručnog usavršavanja nagrađvanja talentovanh studenata; Sekretar Neažurno Zakonska Sekretarjata nestručno vršenje regulatva, za opštu poslova, lobranje akta. upravu drug društvene nedozvoljen djelatnost, spoljašn utcaj. ostal zaposlen nterna Netransparentnost pr dodjel stpendja Formranje Komsje. adekvatne Objavljvanje dodjeljenh stpendja na sajtu opstne Predsjednk Opštne,Sekretar Sekretarjata za opštu upravu društvene djelatnost 20

22 kontnurano 5. Vođenje Sekretar postupka za Sekretarjata rješavanje za opštu stambenh potreba upravu lca u stanju socjalne potrebe društvene djelatnost, ostal zaposlen Neadekvatno zadovoljavanje potreba socjalno ugroženh lca Zakonska regulatva, akta Nemogućnost rješavanja nterna stambenh potreba socjalno ugroženh lca Učestvovanje u Sekretar Sekretarjata projektma rješavanja za opštu upravu stambenh potreba lca u društvene djelatnost, stanju socjalne potrebe; predsjednk Opštne 6. Razvoj unapredjenje kulture sporta Sekretar Sekretarjata za kulturu, sport, mlade socjalno staranje, zaposlen u Sektoru za sport Netransparentan rad nedozvoljen spoljn utcaj Zakonska regulatva, akta nterna Netransparentnost pr dodjel sredstava za unaprjeđenje kulture sporta Obezbjedt Sekretar transparentnost pr dodjel Sekretarjata za opštu sredstava za unaprjeđenje upravu društvene kulture sporta. djelatnost kulturu, sport, mlade socjalno staranje, predsjednk Opštne Zloupotreba službenog položaja Zakon Pravlnc,Odluke, Nesprovođenje utvrđenh mjera u lokalnom akconom planu za mlade Postojanje akconog plana sprovođenje Sekretar,Zaposlen u sekretarjatu Sukob nteresa 21

23 Jun 2019 kontnurano kontnurano Posebne oblast rzka Drekcja za uređenje prostora nvestcje Oblast rzka Radna mjesta Osnovn rzc Postojeće mjere kontrole Preostal rzc (rezdualn) Vjer. Posljedce Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rzka Odgovorna osoba Rok St. Kratak ops ocjena realzacje mjere 1.Stručn sa njma Drektor povezan upravn Drekcje za poslov u vez sa uređenje prostora movnskm nvestcje pravma ovlašćenjma na državnoj movn Neažurno nestručno vršenje poslova, lobranje drug nedozvoljen spoljašn utcaj Zakon podzakonska Zaključvanje štetnh poslova. akta, nterne procedure, podnošenje Izvještaja o radu všm nvoma odlučvanja Edukacja zaposlenh, Veća transparentnost rada Drektor Drekcje za uređenje prostora nvestcje Zaposlen u Drekcj za movnu Zakon podzakonska Netačna nepotpuna evdencja akta, sačnjavanje opštnske movne. dostavljanje SO Plav Uprav za movnu CG Izvještaja o stanju movne Uspostavljanje adekvatnog Drektor programa za vođenje Drekcje za evdencje movne, movnu, I redovn pops opštnske ostal movne. zaposlen 2.Vodjenje postupka eksproprjacje Sv zaposlen Drekcj u Zloupotreba službenog položaja, Sukob nteresa Zakon, Pravlnc, Nepostojanje adekvatne analze rzka uredbe Statut radnh mjesta od zloženost korupcje; Donjet ntern akt o Zaposlen u sadržaju načnu vodjenja Drekcj evdencje poklona objavut ga na oglasnoj tabl 3.Zastupanje Opštne Samostaln u postupcma pred savjetnc sudovma Nesavjestan rad neblagovremeno neažurno obavljanje povjerenh poslova Zakon podzakonska akta Neblagovremeno dostavljanje pozva l zjavljvanje žalbe Ostvarvanje neposredne Drektor saradnje sa strankama Samostaln uredno dostavljanje pozva savjetnc 22

24 Posebne oblast rzka Kabnet predsjednka Oblast rzka Radna mjesta Osnovn rzc Postojeće mjere kontrole Preostal rzc (rezdualn) Vjer. Posljedce Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rzka Odgovorna osoba Rok St. Kratak ops ocjena realzacje mjere 1.Stručn drug poslov vezan za rad potpredjednka predsjednka Opštne Zaposlen u kabnetu predsjednka Narušavnje ntegrteta nsttucje Prpremanje nezakonth odluka Nedozvoljeno lobranje, drug nejavn utcaj l drug oblc kršenja prncpa transparentnost Zakon o lokalnoj samouprav, Zakon o državnm Nepoštovanje Etčkog kodeksa; službencma namještencma; Dskrmnacja građana po blo kom osnovu: Zakon o sprečavnju korupcje, Etčk kodeks Statut Opštne Neadekvatno sprovođenje zakonskh drugh akata; važećh Neblagovremeno postupanje po zahtjevma građana drugh subjekata Edukacja zaposlenh Savjetnc predsjednka Kontrola poštovanja Etčkog kodeksa. Pracenje prjava prgovora gradjana 23

25 Januar 2019 jednom godšnje Januar 2019 Posebne oblast rzka Služba glavnog admnstratora Oblast rzka Radna mjesta Osnovn rzc Postojeće mjere kontrole Preostal rzc (rezdualn) Vjer. Posljedce Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rzka Odgovorna osoba Rok St. Kratak ops ocjena realzacje mjere 1.Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku drug poslov z nadležnost glavnog admnstratora Glavn admnstrator; Nesavjestan nestručan rad neblagovremeno neažurno obavljanje Vršenje povjerenh poslova. Nedovoljna saradnja sa organma lokalne uprave u zastupanju Postojeća zakonska podzakonska regulatva službenog nadzora od strane Mnstarstva pravdenspekcjsk nadzor Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama Donošenje Interne Predsjednk procedure o postupanjma Opštne organa po prjemu žalb. Glavn admnstrator Redon pops opštnske Predsjednk movne unapređenje opštne regstra glavn admnstrator 24

26 Nakon održavanja sjednca Decembar 2018 Posebne oblast rzka Služba za skupštnske poslove Oblast rzka Radna mjesta Osnovn rzc Postojeće mjere kontrole Preostal rzc (rezdualn) Vjer. Posljedce Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rzka Odgovorna osoba Rok St. Kratak ops ocjena realzacje mjere 1.Stručn drug Zaposlen u poslov za potrebe Služb za Skupštne, skupštnske predsjednka poslove Skupštne, sekretara Skupštne, odbornka, klubova odbornka, stalnh povremenh radnh tjela Skupštne Netransparentno, nezakonto, nesavjesno, nestručno neblagovremeno vršenje povjerenh poslova Nepoštovanje rokova procedura Zakon, Statut Opštne, Poslovnk o radu Skupštne, drug podzakonsk ntern akt Propust zloupotrebe u prmjen propsa Uspostavljanje nternog Sekretar regstra važedh lokalnh Skupštne propsa Redovno dostavljanje podataka za ažurranje sajta Opštne 25

27 Po programu obuka Posebne oblast rzka Služba komunalne polcje Oblast rzka Radna mjesta Osnovn rzc Postojeće mjere kontrole Preostal rzc (rezdualn) Vjer. Posljedce Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rzka Odgovorna osoba Rok St. Kratak ops ocjena realzacje mjere 1.Obezbjeđenje komunalnog reda Načelnk službe komunalne polcje Nedefnsana saradnja postupanje sa komunalnm nspektorom. Nesavjesno nestručno neblagovremeno vršenje pojednh poslova Zakonska regulatva nterna akta Selektvno ponašanje prema građanma kontrolsanm subjektma. Nedovoljno poznavanje procedura Obezbjedt obuke na svm Načelnk nvoma u svm službe komunalnm oblastma komunalne polcje 26

28 Stalno Po programu obuka Posebne oblast rzka Služba zaštte spašavanja Oblast rzka Radna mjesta Osnovn rzc Postojeće mjere kontrole Preostal rzc (rezdualn) Vjer. Posljedce Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rzka Odgovorna osoba Rok St. Kratak ops ocjena realzacje mjere 1.Spašavanje zaštta ljud movne od požara, eksplozja, havarja drugh akcdentnh vanrednh stuacja Komandr Službe zaštte spašavanja zaposlen u služb Nesavjesno,nestručno neblagovremeno vršenje povjerenh poslova Zakonska regulatve Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnh nepogoda Stalno stručno Komandr usavršavanje dodatne Službe obuke zaposlenh; zaštte spašavanja Saradnja sa subjektma Komandr čja djelatnost sredstva Službe rada mogu bt u funkcj zaštte zaštte spašavanja spašavanja 27

29 Prlog 1. 28

30 Prlog 2. 29

31 NORMATIVNA AKTA KOJIMA SE REGULIŠE RAD I OBAVEZE OPŠTINE Zakon o lokalnoj samouprav ( Sl.lst RCG br.42/03; 28/04, 75/05 13/06 13/06 Sl.lst CG 88/09;03/10; 38/12 10/14); Zakon o fnansranju lokalne samouprave ("Sl. lst RCG", br. 42/2003, 44/ spr.,"sl. lst CG", br. 5/2008, 51/ dr. zakon, 74/2010, 1/2015, 78/2015 3/2016) Zakon o budžetu fskalnoj odgovornost ("Sl. lst CG", br. 20/ /2014) Zakon o sprječavanju korupcje ("Sl. lst CG", br. 53/2014) Zakon o opštem upravnom postupku( Sl.lstRCG br.60/03 Sl.lst CG 32/12); Zakon o slobodnom prstupu nformacjama ( Sl.lst Crne Gore br.44/12) Zakon o sprečavanju sukoba nteresa ( Sl.lst Crne Gore br.1/09; 41/11; 47/11;52/14) Zakon o državnm službencma namještencma ("Služben lst Crne Gore", br. 039/11 od , 050/11 od , 066/12 od , 034/14 od , 053/14 od , 016/16 od ) Zakon o zaradama državnh službenka namjestenka ("Sl. lst Crne Gore", br. 86/09 od , 39/11 od , 59/11 od , 14/12 od , 016/16 od , ) Zakon o državnoj movn( Služben lst CG, broj 21/09) Zakon o javnm nabavkama ("Sl. lst CG", br. 42/2011, 57/ /2015) Zakon o sstemu unutrašnjh fnansjskh kontrola u javnom sektoru ("Sl. lst Crne Gore", br. 73/08 od , 20/11 od , 30/12 od , 34/14 od ) Statut Opštne Plav ( Sl.lst RCG-opštnsk props br.25/09,38/10); Pravlnc o sstematzacj organa lokalne uprave Etčk kodeks 30

32 ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA 31