P R R A M I NACIONALNI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA U GERIJATRIJI

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "P R R A M I NACIONALNI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA U GERIJATRIJI"

Транскрипт

1 P R OG UDRUŽENJA MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIČARA I BABICA REPUBLIKE SRBIJE - SEKCIJA SESTARA U GERIJATRIJI I NACIONALNI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA U GERIJATRIJI R A M Suorganizator: KO za gerijatriju Prof.dr Petar Korolija KBC Zvezdara, Beograd god, Beograd Svečana sala KBC Zvezdara Preševska 31

2 I SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA- TEHNIČARA U GERIJATRIJI N A C godine, I O N A Beograd L N I S KBC Zvezdara, I M P O Z I J U Svečana M sala, Plenarna tematika: Specifičnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata O R G A N I Z A T O R Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije Sekcija sestara u gerijatriji S U O R G A N I Z A T O R KO ZA GERIJATRIJU Prof.dr Petar Korolija KBC Zvezdara, Beograd P O K R O V I T E Lj Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije Akreditacija: Broj odluke: / od Br.akreditacije: D 1-647/ godine, Beograd KBC Zvezdara, Svečana sala, Preševska 31

3 ORGANIZATOR: Udruženje medicinskih sestara - tehničara i babica Republike Srbije Sekcija sestara u gerijatriji S U O R G A N I Z A T O R KO ZA GERIJATRIJU Prof.dr Petar Korolija KBC Zvezdara, Beograd SIMPOZIJUM JE AKREDITOVAN KAO NACIONALNI SIMPOZIJUM ZA: medicinske sestre i zdravstvene tehničare, lekare, specijaliste interne medicine, gerijatrije, stomatologe, farmaceute, biohemičare, socijalne radnike Broj Odluke ZSS: / Broj akreditacije: D-1-647/19 8 bodova - predavači po pozivu 7 bodova - autori radova - usmena prezentacija 5 bodova - autori radova - poster prezetacije 4 bodova - pasivni učesnik Simpozijum 0.5 boda - koautori NAUČNI ODBOR Prof. dr sci Ljiljana Milovid 1. Prof. dr sci Dragana Milutinovid- Medicinski fakultet Novi Sad- predsednik Naučnog odbora 2. Prof. dr Divna Kekuš, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd 3. Doc. dr sci Dragana Simin Medicinski fakultet, Novi Sad 4. Verica Milovanovid, vms, dr vet. med., VMA 5. Dušanka Tadid, dipl.defektolog, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd 6. Prof. dr Mile Despotovid, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Duprija STRUČNO ORGANIZACIONI ODBOR SIMPOZIJUMA 1.Marina Štiegler- predsednik Stručnog odbora Simpozijuma 2.Dijana Otaševid 3.Vesna Cmiljanid 4.Danijela Đuraškovid 5.Zorica Mitrovid 6.Tijana Petkovid 7.Dragan Antonijevid 8.Slavica Maljevid 2

4 Postovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici i prijatelji, Sa velikim zadovoljstvom pozivam Vas da uzmete učešde na I Nacionalnom Simpozijumu medicinskih sestara-tehničara u gerijatriji, koji se održava 12.septembra 2019.god u KBC Zvezdara u Beogradu. Plenarna tematika Simpozijuma je na temu Specifičnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata sa ciljem da učesnici Simpozijuma inoviraju i steknu nova saznanja, veštine i smernice za unapređenje lečenja i zdravstvene nege starih osoba. U okviru plenarne sesije na Simpozijumu, eminentni predavači de prezentovati svoja stručna iskustva u zbrinjavanju, lečenju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata. Bide reči i o institucionalnom i vaninstitucionalnom zbrinjavanju starih lica obolelih od Alchajmerove bolesti, zlostavljanju starih, padovima i specifičnostima u zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata. Nosioci aktivnosti u okviru plenarne sesije su lekari i medicinske sestre sa KO za gerijatriju, Prof. dr Petar Korolija, KBC Zvezdara, jednog od najvedih hospitalnih gerijatrijskih odeljenja u našoj zemlji, koji su svojim angažovanjem doprineli uspešnoj organizaciji Simpozijuma, na čemu im se UMSTBS zahvaljuje. Kroz brojne usmene i poster prezentacije, lekari, medicinske sestre-tehničari iz R.Srbije i zemalja iz okruženja, prezentovade svoja stručna iskustva i primere iz prakse gerijatrijskih pacijenata iz interne medicine, psihijatrije, neurologije i drugih oblasti rada zdrasvstvenih radnika i saradnika u zbrinjavanju ove populacije pacijenata. Autori najuspešnijih radova imaju mogudnost da svoje radove pripreme prema propozicijama, i publikuju ih u nacionalnom sestrinskom časopisu"sestrinska reč" koji je u kategoriji SCIndex-a M 53, čiji je osnivač i izdavač Udruženje. Svi sažeci radova bide objavljeni u Zborniku sažetaka Simpozijuma. Zahvaljujemo se svima koji de svojim aktivnim i pasivnim prisustvom na Simpozijumu doprineti proširenju znanja, razmeni stručnih mišljenja, kao i rešavanju stručnih problema pri sprovođenju specifične zdravstvene nege gerijatrijskih pacijenata. Nadam se, da de, ovaj Simpozijum biti prilika da se učesnici uz razmenu iskustava, upoznaju i uspostave nove kontakte za bududu saradnju. Simpozijum je akreditovan za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, lekare, specijaliste interne medicine, gerijatrije, stomatologe, farmaceute, biohemičare, socijalne radnike,. U ime UMSTBS, i u svoje lično ime želim učesnicima dobrodošlicu, uspešan rad i divno druženje na Simpozijumu! S poštovanjem, Predsednik Udruženja Dijana Otaševid 3

5 4

6 PROGRAM SIMPOZIJUMA ČETVRTAK, KBC Zvezdara, Preševska 31.Svečana sala Plenarna tematika: Specifičnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata 08:30 09:30 Registracija učesnika 09:30-10:00 Otvaranje Simpozijuma predsednik udruženja Dijana Otaševid Pozdravna reč Direktor KBC Zvezdara - Prof dr Petar Svorcan Glavna sestra KBC Zvezdara, R.Resimid Predsednik Sindikata med.sestara Srbije Radica Ilid Moderatori: Marina Stiegler, Dijana Otaševid 10:00-10:15 55 godina u službi zdravlja starih, Prof.dr Dragoslav P.Miloševid, KO za gerijatriju Prof.dr Petar Korolija,KBC Zvezdara 10:15-10:30 Srčana insufijencija starih, Prof.dr Nebojša Despotovid, KO za gerijatriju Prof.dr Petar Korolija KBC Zvezdara 10:30-10:45 Specifičnosti zdravstvene nege pacijenata sa srčanom insuficijencijom Prlina Jasmina,vms, KO za gerijatriju Prof.dr Petar Korolija,KBC Zvezdara 10:45-11:00 Atrijalna fibrilacija kod starih po polovima, Prim.dr Dejan Trailov, KO za gerijatriju Prof.dr Petar Korolija,KBC Zvezdara 11:00-11:15 Kvalitet života kod starih bolesnika sa srčanom insuficijencijom, Doc.dr Predrag Erceg, KO za gerijatriju Prof.dr Petar Korolija KBC Zvezdara 11:15-11:30 Palijativno zbrinjavanje gerijatrijskih pacijenata, Dijana Otaševid,dipl.ms, KO za palijativno zbrinjavanje,kbc Zvezdara 11:30-11:45 Padovi u starosti, Marina Stiegler,vms, KO za gerijatriju Prof.dr Petar Korolija KBC Zvezdara 11:45 12:15 Komercijalno predavanje 12:15-12:30 PAUZA Moderatori: Vesna Cmiljanid, Jasmina Jovanovid 12:30-12:45 Demencija- realnost nacije koja stari, Dr sci med.gordana Mihajlovid, KO za gerijatriju Prof.dr Petar Korolija KBC Zvezdara 12:45-13:00 Zdravstvena nega pacijenata obolelih od Alchajmerove bolesti, Vesna Cmiljanid,str.ms, Klinika za psihijatriju,vma,beograd 13:00-13:15 Institucionalno i vaninstitucionalno zbrinjavanje starih lica obolelih od Alchajmerove bolesti, Zorana Simid, socijalni radnik, KO za gerijatriju Prof. dr Petar Korolija KBC Zvezdara 13:15-13:30 Zlostavljanje i zanemarivanje starih, Jovanovid Jasmina, vms, KO za gerijatriju Prof.dr Petar Korolija KBC Zvezdara 13:30-13:45 Veštine komunikacije sa starim licima, Tamara Materid, mas zdr. nege, KO za gerijatriju Prof.dr Petar Korolija,KBC Zvezdara 13:45-14:30 Diskusija 5

7 14:30-15:00 PAUZA lanč paket 15:00 15:30 Komercijalno predavanje 15:30-16:30 USMENE PREZENTACIJE STRUČNIH RADOVA. Moderatori: Zorica Mitrovid, Sunčica Miloševid 1. Lutanje kao problem u zbrinjavanju obolelih od demencije, Tanja Pleskonid, Zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje Beograd 2. Podrška porodici teško obolelim pacijentima, Danijela Đuraškovid, OB dr Laza K.Lazarevid, Šabac 3. Procena rizika za nastanak oštedenja kože kod pacijenata sa ograničenom pokretljivošdu, Snežana Đođevid,vms, B. Jovanovid,vms, PPUK D. Ilid, VMA, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd 4. Briga o starima na nivou primarne zdravstvene zaštite, Nikolina Bigovid, MS Dom starih Grabovac, Risan, Slađana Majmunovid, MS Dom starih Grabotid, Risan, Crna Gora 5. Prevencija pneumonija kod starih osoba, Jelena Murid, Jelena Micid, Miladin Stankovid, KO za pulmologiju, KBC Zvezdara 6. Održavanje vitalnih funkcija pacijenata s traheostomom, Gordana Kovačevid, Tanja Erdeljnovid, KCS, Klinika za ORL i MFH, Beograd 7. Sestrinske intervencije u rehabilitaciji starih pacijenata sa poremedajem spavanja-mogudnost komplementarne i alternativne medicine, Bojana Ivanovid, M. Kilibarda, Z. Brdareski, VMA, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd 8. Usamljenost i zdravlje starih-adaptacija na smeštaj u domove za stare, Dragana Ignjatijevid, Klinika za neurohirurgiju, KCS, Beograd 9. Gonartroza kod starijih osoba, Maja Milosavljevid Gadeša, DZ Zvezdara, Beograd 10. Kvalitet života žene sa izvedenom stomom nakon izlaska iz bolnice, Dragana Borojevid, OB Dr Laza K.Lazarevid, Šabac 11. Psihoorganski sindrom, Marko Popovid, KBC Zvezdara, Beograd 12. Značaj medicinske sestre u pripremi pacijenta za invazivne dijagnostičke procedure u hematologiji, M. Mitid, B. Jakšid, KO za hematologiju, KBC Zvezdara 13. Zdravstvena nega starih obolelih od hronične leukemije, N. Rodid, S. Čomid, KO za hematologiju, KBC Zvezdara 16:30 17:30 POSTER PREZENTACIJE STRUČNIH RADOVA Komisija za poster prezentaciju: Tijana Petkovid, Maja Milosavljevid Gadeša 1. Značaj posete patronađne sestre starim licima Marina Tufegdzid, DZ Smederevo 2. Faktori rizika i prevencija padova kod starih, Nikola Martinec, Bolnica za psihijatriju,kbc Zvezdara,Beograd 3. Uloga sestre u nezi i lečenju pacijenata obolelih od Alchajmerove bolesti, Olivera Vujanac, CVMU,VMC Slavija, Beograd 4. Učešde medicinske sestre u prevenciji padova starih osoba Danijela Tešid, DZ Smederevo 6

8 17:30 18:00 Evaluacija i zaključci Simpozijuma PODELA POTVRDA O UČEŠDU INFORMACIJE ZA AUTORE RADOVA Tehnička uputstva za izlaganja radova usmenim putem Autorima koji su prijavili rad za prezentaciju usmenim putem na raspolaganju de biti projektor sa pratedom opremom, koja tehnički podržava projekcije prezentacija izrađenih u MS Power Point formatu. Autori koji radove izlažu uz Power point prezentaciju u obavezi su da USB memoriju sa prezentacijom donesu 30 minuta pre početka sesije u kojoj izlažu rad - tehničkom licu. Trajanje usmenog izlaganja je do 8 minuta, osim za učesnike Plenarne sesije (do 15 minuta). Opšte preporuke za izradu prezentacije u MS Power Point formatu: - Naslovni slajd treba da sadrži pored naslova, imena i prezimena svih autora, naziv ustanove/a i logo (ukoliko ga ustanova/e ima), - Optimalan broj slajdova je do 15, maksimalan 20, - Izbor boja podloge i teksta značajno može da doprinese kvalitetu slajda, - Obratiti pažnju na opteredenje slajda tekstom i rezoluciju grafičkih prikaza i fotografija. Tehnička uputstva za izlaganja radova putem poster prezentacije Autorima koji su prijavili rad za prezentaciju putem poster prezentacije na raspolaganju de biti poster panoi. Organizacioni odbor de obezbediti lepljive trake. Autori koji radove izlažu putem poster prezentacije u obavezi su najkasnije 30 minuta pre početka sesije da postave poster na poster panou sa brojem i u Sali koja je naznačena u Programu. Tokom cele sesije autor/i bi trebalo da budu pored postera. Organizator ne snosi odgovornost za postere. Trajanje usmenog izlaganja je do 5 minuta. Opšte preporuke za izradu poster prezentacije: - Preporučena dimenzija postera: širina do 80 cm a dužina do 100 cm, - Gronji deo postera treba da sadrži naziv Simpozijuma, - Naslov rada treba da je identičan sa naslovom u prijavi za Simpozijum, - Optimalna veličina fonta za naslov rada treba da je čitljiva i sa udaljenosti nekoliko metara, - Izbor boja podloge i teksta značajno može da doprinese kvalitetu postera, - Prema formatu postera prilagoditi opteredenje tekstom, rezoluciju grafičkih prikaza i fotografija. 7

9 OPŠTE INFORMACIJE ZA UČESNIKE SIMPOZIJUMA PRIJAVA UČESNIKA Prijava učesnika je OBAVEZNA putem mejla: ili faxa: Prijava obavezno treba da sadrži: ime i prezime učesnika broj licence i godina izdavanja/relicence učesnika naziv ustanove broj mobilnog telefona e mail adresu On-line prijava učesnika je otvorena do 08. septembra godine. Nakon ovog datuma, bide dostupna samo prijava na licu mesta. Organizator zadržava pravo izmene rasporeda predavanja! Kotizacija: Kotizacija za učešde na Simpozijumu iznosi 1.500,00 dinara po učesniku i upladuje se na: žiro račun Udruženja broj: , poziv na broj PIB: Svrha uplate:kotizacija za Simozijum sestara u gerijatriji Učesnici iz inostranstva 15 eura. Kotizacija uključuje: akreditaciju i prisustvo predavanjima, kotizacioni materijal simpozijuma (torba, program, elektronski zbornik) časopis Sestrinska reč i sertifikat o učešdu. SVEČANA VEČERA NIJE UKLJUČENA U CENU KOTIZACIJE! SMEŠTAJ Učesnici Simpozijuma u sopstvenom angažmanu obezbeđuju smeštaj. VAŽNO!!!!! Prijava učešda na Simpozijumu - Udruženju medicinskih sestara,tehničara i babica Srbije i uplata kotizacije do Kontakt telefoni za informacije: *UMSTBS: tel: 011 / ; FAX 011/

10