POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "POZIV NA DOSTAVU PONUDE"

Транскрипт

1 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA ROOSEVELTOV TRG ZAGREB OIB: Broj telefona: 01/ , broj telefaksa: 01/ POZIV NA DOSTAVU PONUDE Za provedbu postupka nabave usluge putničkih agencija i slične usluge Zagreb, 16. siječnja 2018.

2 OPIS PREDMETA NABAVE Predmet nabave je nabava usluge putničkih agencija i slične usluge (u daljnjem tekstu Naručitelj). 1. pružanje usluga nabave zrakoplovnih karata za RH i/ili inozemstvo, odnosno interkontinentalni let, koja usluga obuhvaća: elektronsku i/ili pisanu dostavu opcija ruta traženog putovanja i odgovarajućih zrakoplovnih karata za isto, mogućnost rezervacije odabrane opcije traženog putovanja, te nabavu i dostavu najpovoljnije zrakoplovne karte za RH i/ili inozemstvo odnosno odabrani interkontinentalni let; Ponuditelj mora biti u mogućnosti Naručitelju dostaviti odgovor na upit ponuditi mu za traženu destinaciju više opcija u roku od 2 (dva) sata od trenutka primitka Naručiteljevog upita. Rok je bitan uvjet iz razloga organizacije službenih putovanja s obzirom na djelatnost i organizacijsku strukturu Naručitelja. Opcije za traženu destinaciju koje nudi ponuditelj moraju biti dane sukladno traženim smjernicama Naručitelja, a ovisno o hitnosti i važnosti službenog putovanja odnosno sukladno načelu ekonomičnosti i uštede proračunskih sredstava. Po odabiru opcije koja Naručitelju najviše odgovara i zaprimanju odluke o istoj - ponuditelj vrši rezervaciju zrakoplovne karte za traženu destinaciju. Odabir se vrši sukladno kriterijima izbora najpovoljnijeg leta zrakoplovom u ekonomskoj klasi, kada je moguće, direktni let, a u slučaju presjedanja let s optimalnim vremenom čekanja. Ponuditelj garantira Naručitelju sve uvjete pod kojima je rezervacija napravljena, sve do trenutka izdavanja karte. Ponuditelj vrši dostavu zrakoplovne karte na adresu Naručitelja. 2. pružanje usluga smještaja u RH i/ili inozemstvu, koja usluga obuhvaća: elektronsku i/ili pisanu dostavu opcija smještaja na traženoj destinaciji, mogućnost rezervacije odabrane opcije traženog smještaja, te nabavu i dostavu najpovoljnijeg odabranog smještaja u RH i/ili inozemstvu. Ova usluga obuhvaća i hotelski i tzv. apartmanski (privatni smještaj); Prilikom usluge nabave smještaja u svrhu službenih putovanja ponuditelj je dužan Naručitelju dostaviti prijedlog smještaja (opcije) za traženu destinaciju u roku od najviše 2 (dva) sata od trenutka postavljanja upita. Rok je bitan uvjet iz razloga organizacije službenih putovanja s obzirom na djelatnost i organizacijsku strukturu Naručitelja. Opcije lokacije smještajnog kapaciteta na traženoj destinaciji ovise o mogućnosti transfera (blizina zračne luke) kao i blizini same lokacije održavanja službenog skupa. Uz navedeno, ponuditelj mora voditi računa o ekonomičnosti trošenja proračunskih sredstava. Usluga nabave i rezervacije smještaja vrši se za kategoriju hotela (i/ili privatnog app. smještaja) do uključujući 4 zvjezdice/****, odnosno smještaj na lokaciji i u smještajnom kapacitetu sukladno održavanju službenog skupa (u slučaju kad organizator nije Naručitelj). 2

3 3..ostale usluge usluge naknada za pribavljanje usluga zračnog prijevoza, smještaja, dostave karata i/ili rezervacije smještaja, usluge pribavljanja viza, te posredovanja pri nabavi putnog i/ili zdravstvenog osiguranja. 4. Organizacija charter letova usluga najma zrakoplova za delegacije koje organizira Naručitelj 5. Usluga najma autobusa Ponuditelj mora pružati predmetne usluge 24 h/dan, odnosno mora imati organiziranu dežurnu osobu koju će korisnik usluge moći kontaktirati (prilog 2.) PODACI O NARUČITELJU HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Rooseveltov trg 2, Zagreb Broj telefona: 01/ Broj telefaksa: 01/ Poslovna banka: Privredna banka, Zagreb IBAN: HR OIB: Internetska stranica: PODACI O OSOBI ILI SLUŽBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog dana zaključno s danom roka za dostavu ponuda, od osobe zadužene za komunikaciju sa gospodarskim subjektima. Osoba zadužena za komunikaciju je: Nikola Haramija tel. 01/ , VRSTA, KVALITETA I KOLIČINA PREDMETA NABAVE I ROK NA KOJI SE SKLAPA UGOVOR Nakon provedenog postupka naručitelj će s odabranim ponuditeljem u skladu s odabranom ponudom i pod uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje sklopiti ugovor. Ugovor se potpisuje na godinu dana. 3

4 NUĐENJE GRUPA ILI DJELOVA PREDMETA NABAVE Nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave. JAMSTVA Ponuditelji su dužni dostaviti u izvorniku sljedeća jamstva: 1. Jamstvo za ozbiljnost ponude Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od ,00 kn (stotisućakuna). Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika, odbijanja potpisivanja ugovora odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bjanko zadužnice. 2. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora Jamstvo za ozbiljnost ponude odabranog ponuditelja će Naručitelj zadržati kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora. UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA (PONUDITELJA) Ponuda mora sadržavati: a) Pravna i poslovna sposobnost: 1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu (ne stariji od 3 mjeseca). Ako se traženi dokazi ne izdaju u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt kao dokaz pravne i poslovne sposobnosti prilaže izjavu o svojoj pravnoj i poslovnoj sposobnosti s ovjerom potpisa ovlaštene osobe gospodarskog subjekta kod nadležnog tijela.. b) Potvrda o nekažnjavanju: Izjava gospodarskog subjekta da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, 4

5 protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave. c) Financijska sposobnost: Potvrdu nadležnog tijela da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Financijski izvještaji (bilanca i račun dobiti i gubitka) za 2 godine poslovanja: i Gospodarski subjekt mora dokazati pozitivno poslovanje tijekom i godine. d) Tehnička i stručna sposobnost: a)popis i potvrde o zadovoljavajućem izvršenju radova. Popis ugovora o predmetnih uslugama u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost ugovora, datum, i naziv druge ugovorne strane. Popisu se kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju 3 ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave. Potvrde moraju sadržavati slijedeće podatke: - naziv i sjedište ugovornih strana - predmet ugovora - vrijednost radova - datum i mjesto izvođenja radova Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. b) Ovlaštenje-licenca za izdavanje putnih dokumenata (IATA) Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti dokaz ovlaštenje-licencu za izdavanje putnih dokumenata za svijet (IATA). Predmetno se traži iz razloga dokazivanja posjedovanja licence u svrhu izdavanja putnih dokumenata, koje su, između ostalih usluga, predmet nabave. c) Dokaz o poslovnoj suradnji ovlaštene osiguravajuće kuće i ponuditelja Kao dokaz sposobnosti za izvršenje predmetne usluge u dijelu posredovanja u izdavanju putnih i/ili zdravstvenih osiguranja, ponuditelj je dužan dostaviti ovjerenu 5

6 potvrdu ovlaštene osiguravajuće kuće s kojom ima ugovorenu poslovnu suradnju u zastupanju i prodaji putnih i/ili zdravstvenih osiguranja. Predmetna potvrda koju ponuditelj u svojoj ponudi dostavlja mora biti potpisana od ovlaštene osobe osiguravajuće kuće i ovjerena njenim pečatom. Iz predmetne potvrde mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten od strane osiguravajuće kuće za daljnju prodaju putnih i/ili zdravstvenih osiguranja VALUTA U KOJOJ MORA BITI IZRAŽENA CIJENA PONUDE Cijena ponude mora biti izražena u kunama. CIJENA PREDMETA NABAVE Cijena mora biti izražena u brojkama i slovima u kunama bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE Procijenjena vrijednost nabave po troškovniku usluga je 850,00 kn bez pdv-a. NEUOBIČAJNA NISKA CIJENA Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude što dovodi u sumnju mogućnost pružanja usluga koje su predmet nabave, naručitelj će odbiti takvu ponudu. Neuobičajno niskom cijenom se smatra cijena koja odstupa više od 50% od procijenjene vrijednosti po troškovniku. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa. ROK VALJANOSTI PONUDE Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana određenog za dostavu ponude. KRITERIJ ODABIRA PONUDE Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti 1) Cijena ponude 6

7 Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude. Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 10 bodova. Onaj ponuditelj čija je ponuđena cijena najniža, dobit će maksimalni broj bodova. Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli: Najniža cijena ponuda x 10 / cijena ocjenjivane ponude. = (Ymin/Yp) x 10 Pri čemu su: Yp- cijena iz promatrane ponude Ymin najniža cijena (iz ponude koja ima najnižu cijenu) 2) Kvaliteta Obavezni sadržaj je u nastavku. a) Broj izdanih avionskih karata u za i godinu(30 bodova) - dokazat izvještajem IATA = (Xp/Xmax) x 30 Pri čemu su: Xp broj izdanih avionskih karata iz promatrane ponude Xmax maksimalan broj izdanih avionskih karata b) Charter letovi (30bodova) - Popis ugovora za organizirane charter letove za 2015.,2016. i godinu - Popis treba sadržavati: Ime naručitelja, vrijeme za kad je charter naručen i prijevoznik Izračun = (Xp/Xmax) x 30 Pri čemu su: Xp broj organiziranih charter letova iz promatrane ponude Xmax maksimalan broj charter letova c) Ugovori sa Hotelima ili grupacijama za tuzemstvo i inozemstvo (30 bodova) - Popis ugovora sa hotelima ili grupacijama za godinu - Prilog popisu potvrda navedenih Izračun = (Xp/Xmax) x 30 Pri čemu su: Xp broj predmetnih ugovora iz promatrane ponude Xmax maksimalan broj predmetnih ugovora 7

8 ODREĐIVANJE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA PREMA NAVEDENIM KRITERIJIMA ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE Nakon što se za svakog ponuditelja utvrdi bodovna vrijednost prema pojedinim kriterijima, zbrojit će se svi bodovi dodijeljeni po svakom od kriterija kako bi se dobio ukupan broj bodova za svakog pojedinog ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji će ostvariti ukupni najveći broj bodova prema svim navedenim kriterijima. U slučaju da dvije ili više ponuda ostvare jednak broj bodova, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije. Kriteriji za odabir najboljeg omjera cijene i kvalitete i njihov relativni značaj: Kriterij Maksimalni relativan značaj Maksimalni broj bodova 1. Cijena ponude 10 % 10 bodova 2. Kvaliteta 90 % 90 bodova UKUPNO 100 % 100 bodova Naručitelj će u sklopu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude evaluirati cijenu te kvalitetu. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA Rok za dostavu kompletne dokumentacije navedene u ovim uputama je do na adresu: Hrvatska gospodarska komora, Služba za nabavu Rooseveltov trg 2, Zagreb, s naznakom: NE OTVARAJ-PONUDA Usluge putničkih agencija i slične usluge Ponuditelj, osim u papirnatom obliku, ponudu mora dostaviti u izvornom (objavljenom) formatu na mediju za pohranu podataka (CD ili DVD) te u scaniranom formatu, a ista će biti smatrana preslikom ponude. POVRAT DOKUMENTACIJE Ponude i dokumentacija priložena uz ponudu, osim jamstva za ozbiljnost ponude, ne vraćaju se osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja ponuditelja od neotvorene ponude. POSEBNE ODREDBE 8

9 Na ovaj postupak se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima. Klasa: /18-03/08 Ur.broj: