DOKUMENTACIJA UZ POZIV

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "DOKUMENTACIJA UZ POZIV"

Транскрипт

1 DOKUMENTACIJA UZ POZIV (Upute ponuditeljima za izradu ponude) Predmet nabave: Nabava računalne opreme za srednje škole na području Dubrovačkoneretvanske županije za CPV oznaka: (Računarska oprema i potrepštine) Evidencijski broj nabave: Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda Dubrovnik, studeni 2017.

2 S A D R Ž A J: I. OPĆI PODACI II. PODACI O PREDMETU NABAVE III. PODACI O PONUDI IV. OSTALE ODREDBE PRILOG 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave PRILOG 2. Obrazac Ponudbeni list sa troškovnikom Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

3 I OPĆI PODACI: 1. Podaci o naručitelju: Sjedište: Telefonski broj: 020/ Broj telefaxa: 020/ Internet adresa: e-pošta: 2. Osobe naručitelja za komunikaciju s ponuditeljima su: Ime i prezime: Maro Hađija (postupak jednostavne nabave) Telefon: 020/ ; fax. 020/ Evidencijski broj nabave: 4. Sprječavanje sukoba interesa: U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016.) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima: Hotel OSMINE, Put od Osmina bb, Slano, OIB: , SLANO d.o.o., Grgurići 9, Slano, OIB: , DU & DA trade d.o.o., za trgovinu i proizvodnju, Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 25, OIB: , Gallant Coffein d.o.o., Mlini, Šetalište Dr. Franja Tuđmana 2A, OIB: , Zanetti d.o.o., Dubrovnik, Placa 1, OIB: , Coffein d.o.o., Mlini, Šetalište Dr. Franja Tuđmana 2A, OIB: Vrsta postupka javne nabave: Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda - (sukladno članaku 15. Stavak 2. ZJN (NN 120/2016.) i članku 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službeni Glasnik DNŽ-e broj 4/2017.)). 6. Procijenjena vrijednost nabave: ,00 Kuna (slovima: stoosamtisuća kuna) 7. Vrsta ugovora o nabavi/narudžbenice: Narudžbenica (Jednostavna nabava) 8. Navod sklapa li se ugovor o nabavi ili šalje narudžbenica: Za navedenu nabavu predviđa se slanje narudžbenice odabranom ponuditelju. Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

4 II. PODACI O PREDMETU NABAVE 9. Opis predmeta nabave: Nabava računalne opreme za srednje škole na području Dubrovačko-neretvanske županije za CPV Oznaka: (Računarska oprema i potrepštine) 10. Opis i oznaka grupe ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja: Nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave. 11. Količina predmeta nabave: Sukladno tehničkim specifikacijama iz Priloga 1. Dokumentacije uz poziv. 12. Tehnička specifikacija predmeta nabave: Tehničke specifikacije predmeta nabave nalaze se u Prilogu 1. Dokumentacije uz poziv koji čine njen sastavni dio. Odabrani ponuditelj će prilikom isporuke robe dostaviti Naručitelju uz robu i Katalog ponuđene opreme koji sadržajno mora minimalno odgovarati karakteristikama opreme traženom i nuđenom u ovoj dokumentaciji za nadmetanje a sukladno Zakonu o zaštiti potrošaĉa (NN 79/2007). Katalog za ponuđenu računalnu opremu čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi. Gospodarski subjekt je obvezan u ponudi dostaviti katalog sa kompletnim opisom za svaku stavku ponuđene računalne opreme. Katalog sa opisom računalne opreme može biti sastavljen od strane ponuditelja ili proizvođača računalne opreme. Iz kataloga sa opisom mora biti vidljivo da ponuđena računalna oprema udovoljava svim uvjetima iz obrasca ''Tehničke specifikacije predmeta nabave'' Prilog 1., odnosno svaka karakteristika računalne opreme određena u obrascu ''Tehničke specifikacije predmeta nabave''mora se moći pronaći u katalogu računalne opreme. Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

5 13. Mjesto isporuke robe: Poslovni prostori Srednjih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije: Naziv škole i adresa za isporuku opreme Naziv opreme koja se isporučuje Količina opreme koja se isporučuje SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče, Tina Ujevića 5 Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik, Frana Supila 3 Gimnazija Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 SŠ Petra Šegedina, Korčula, Ante Starčevića 51 SŠ Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik, Iva Vojnovića 12 Fotokopirni uređaj TIP 1 1 Multifunkcijski uređaj TIP 1 1 Projektor 4 Fotokopirni uređaj TIP 1 1 Projektor 2 Prijenosno računalo 5 Projektor 2 Projektor 2 3 D printer 1 Projektor 2 Pomorsko-tehnička škola, Dubrovnik, Miljenka Bratoša 4 Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen, Trg opuzenske bojne 5 Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik, Župska 2 SŠ Vela Luka, Vela Luka, Ulica 5 broj 9 Muški učenički dom Dubrovnik, Dubrovnik, Svetoga križa 8 Ženski đački dom, Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 27 Projektor 4 Projektor 2 Fotokopirni uređaj TIP 1 1 Projektor 5 Digitalni fotoaparat 1 Fotokopirni uređaj TIP 2 1 Multifunkcijski uređaj TIP 2 1 Multifunkcijski uređaj TIP Rok isporuke predmeta nabave: Rok za isporuku predmeta nabave je 30 dana od dana slanja narudžbenice odabranom ponuditelju. Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

6 III. PODACI O PONUDI 15. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda: Oblik i način izrade ponuda Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u Dokumentaciji uz poziv. Stranice ponude označavaju se rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije, Ponuda se šalje u pdf ili jpeg formatu, Propisani tekst Dokumentacije uz poziv ne smije se mijenjati i nadopunjavati Sadržaj ponude Ponuda mora biti izrađena sukladno Dokumentaciji uz poziv te propisano sadržavati sljedeće: popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude). Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj je obvezan u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. u cijelosti popunjen Obrazac - Ponudbeni list s troškovnikom (Prilog II.), potpisan od ponuditelja i ovjeren pečatom, u cijelosti popunjen Obrazac Tehničke specifikacije predmeta nabave (Prilog I.), Katalog ponuđene računalne opreme Način dostave ponude Ponuditelj ponudu dostavlja na adresu: do krajnjeg roka za dostavu ponuda navedenog u članku 23. ove Dokumentacije uz poziv sa naznakom: Jednostavna nabava / Računalna oprema SS ne otvaraj Elektronički dostavljena ponuda mora zadovoljavati sve uvjete iz članka i ovih Uputa. Ponuditelji moraju voditi računa da elektronički format ponude zadovoljava sve sigurnosne mjere radi potencijalne zlouporabe ponuda. Preporuča se slanje elektroničke ponude u pdf ili jpeg formatu. 16. Dopustivost alternativnih ponuda: Alternativne ponude nisu dopuštene. 17. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i nepromjenjivost cijene: Ponuditelj je kod izrade ponude obvezan držati se sljedećeg: 1. Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznos u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima. 2. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. 3. U cijenu ponude uračunati su svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. 4. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. 5. Ponuđene cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora o nabavi. Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

7 18. Valuta u kojoj cijena ponude treba biti izražena: Cijena ponude i ukupna cijena ponude izražavaju se u kunama (KN). 19. Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda. 20. Kriteriji odabira najpovoljnije ponude:. Najniža cijena prihvatljive, prikladne i pravilne ponude. 21. Jezik ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku na latiničnom pismu. Svi dokazi priloženi ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku na latiničnom pismu. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom uz poziv na nekom od stranih jezika ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju. Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

8 IV. OSTALE ODREDBE 22. Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje prema stvarno izvršenoj usluzi, a temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa u Pisarnicu Dubrovačko-neretvanske županije. Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja. Naručitelj ne prihvaća avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja. 23. Rokovi za dostavu ponuda: Rok za dostavu ponuda je 22. studenoga do navedenu u točki ove Dokumentacije. sati na adresu 24. Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda obavit će se poslovnim prostorima Dubrovačko-neretvanske županije na adresi. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava kao zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se odmah vraća ponuditelju koji ju je dostavio. 25. Pravo poništenja nadmetanja: Naručitelj zadržava pravo poništenja nadmetanja u bilo kojem trenutku prije isteka roka za dostavu ponude bez preuzimanja odgovornosti naknade eventualne štete bilo kojem ponuditelju. Obavijest o poništenju odmah će biti upućena svim ponuditeljima. 26. Troškovi nadmetanja: Naručitelj ne snosi troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u ovom nadmetanju. 27. Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenja: Naručitelj se obvezuje odabrati najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda i dostaviti Odluku o odabiru ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Ponuditeljima koji su dostavili ponude sukladno članku 11. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službeni Glasnik DNŽ-e broj 4/2017.). 28. Ostalo Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom Dokumentacijom primjenjivati će se odredbe Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službeni Glasnik DNŽ-e broj 4/2017.) Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

9 Prilog I. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE RAČUNALNE OPREME S A D R Ž A J Popis minimalnih tehničkih specifikacija računalne opreme: R. br. 1. 3D Printer (kom 1) Predmet nabave naziv Tehničke osobitosti Kol. Točan naziv, model, tip ponuđene opreme Jedinična cijena bez PDV-a Cijena bez PDV-a =5x6 Težina i dimenzije min. 345 x 430 x 430mm [13.6 x 17 x 17in], 16kg [35lbs] Tehnologija ispisa: LPD Layer Plastic Deposition Debljina sloja: microns Wall Thickness Optimalno: 800 mikrona; točnost pozicija X/Y 1.5 microna; Z Single Step 1.25 microna Dimenzijska preciznost +/- 0.2%* Preciznost kuta +/- 0.2%** 3D Printer: Područje djelovanja 200 x 200 x 180mm [7.87 x 7.87 x 7.086in] Material konteiner 1. 3D Material primjer 1,75mm [0.069in] 1 Printer Nozzle Diameter 0,4mm [0.015in] Mehanička promjena potporne strukture printanje od istog materijala kao i model Extruder Single Povezivost SD card [uključeno] Extruder maksimalna temperatura 380 C [716 F] Grijana platfirma Maksimalna temperatura platforme 110 C [230 F] Temperatura okoliša C [68 95 F] Priloženi programi: Z-SUITE Podržani operativni sustavi: Mac OS X / Win 7, 10 Podržani File Formats.stl,.obj,.dxf,.3mf Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

10 2. Fotokopirni uređaj TIP 1 (kom 3) R. Br Predmet nabave naziv Tehničke osobitosti Kol. Točan naziv, model, tip ponuđene opreme Jedinična cijena bez PDV-a Cijena bez PDV-a =5x6 2. Fotokopirni uređaj TIP 1 Maksimalna veličina izvornika A3 Veličine kopija Kaseta 1,3 i 4: A3, A4, A4R, A5R Prilagođena veličina: 139,7 do 297 mm x 182 do 432 mm Kaseta 2: A3, A4, A4R, A5R, omotnica (s dodatkom za ulaganje omotnica D1) Ladica za ručno ulaganje: A3, A4, A4R, A5R, omotnice Prilagođena veličina: 99 do 297 mm x 148 do 432 mm Rezolucija Čitanje: 600 dpi 600 dpi; Kopiranje: 600 dpi 600 dpi; Ispis: 600 dpi 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (samo UFRll-LT); Broj tonova: 256 nijansi Brzina kopiranja/ispisa A4: min 20 ppm (CB); A3: min 15 ppm (CB) Povećanje Zum: %; Fiksni: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% Vrijeme do prvog ispisa Crno-bijelo: 3,9 s (model brzine 45/35 stranica u minuti), 5,4 s (model brzine 30/25 stranica u minuti), 6,4 s (model brzine 20 stranica u minuti) Vrijeme zagrijavanja 30 sekundi Višestruke kopije/ispisi 1 do 999 listova Dvostrano ispisivanje Standardno Kapacitet papira Kaseta 1:min 550 listova (80 g/m2), Ladica za ručno ulaganje: 100 listova (A4,A4R,A5;80 g/m2), 50 listova (A3;80 g/m2) CPU (središnja procesna jedinica) Canon Custom Processor, 400 MHz ili jednakovrijedan Memorija min 512 MB Sučelje Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0 x 1 priključak, USB uređaj 1 x 1 priključak Dimenzije najmanje 565 mm x 680 mm x 681 mm (s poklopcem za valjak); 565 mm x 689 mm x 771 mm (s DADFom) Rezolucija 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi CPU (središnja procesna jedinica) 400 MHz Sučelje Ethernet (100Base-TX/10Base-T); Mrežni protokol TCP/IP (LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, podrška za IPv4/ IPv6 Pull skeniranje Mrežni TWAIN upravljački program (75/ 100/ 150/ 200/ 300 dpi, 8-bitne boje / dpi, 1-bitno crno-bijelo) Brzina skeniranja A4, 300 dpi, crno-bijelo/u boji: 45/34 ipm (model brzine od 45/ 35 ppm), 25/13 ipm (model brzine od 30/ 25/ 20 ppm) Rezolucija skeniranja Crno-bijelo: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi CL:100 x 100 dpi,150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300dpi Odredišna mjesta / internetski faks (SMTP), računalo/poslužitelj (SMB, FTP), USB memorija Adresar Lokalno (maks. 500) Format datoteke TIFF, JPEG, PDF, PDF visoke kompresije Pretražive PDF datoteke (opcionalno uz SEARCHABLE PDF-C1 Brzina skeniranja dokumenta Kopiranje: 25 ipm (A4, 600 x 600 dpi: crno-bijelo); Skeniranje: 25/13 ipm (A4, 600 x 600 dpi: crno-bijelo / 300 x 300 dpi: u boji) 3 Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

11 R. br. 3. Fotokopirni uređaj TIP 2 (kom 1) Predmet nabave naziv Tehničke osobitosti Kol. Točan naziv, model, tip ponuđene opreme Jedinična cijena bez PDV-a Cijena bez PDV-a =5x6 Glavna jedinica Laserski višenamjenski uređaj za rad u boji, Metoda ispisivanja Laserski ispis u boji Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji) min 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R) Razlučivost ispisa 600 dpi 600 dpi, 1200 dpi 1200 dpi, Jezici za opis stranice UFR II, PCL 6 (standardno), Genuine Adobe PostScript Level 3 (opcionalno) Obostrani ispis Automatski (standardno) Direct Print Izravno ispisivanje dostupno s USB memorije Podržane datoteka: TIFF, JPEG, PDF i XPS* Brzina procesora min 800 MHz Upravljačka ploča TFT WVGA LCD dodirni zaslon u boji, dijagonale 12,7 cm (5") Sjećanje Standardno: min 2 GB RAM memorije Povezivanje 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE b/g/n); OSTALO: USB 2.0 (glavni uređaj) x2, USB 2.0 (uređaj) x1; Mrežni protokoli TCP/IP, Vrsta okvira: Ethernet II; Aplikacije za ispisivanje: LPD / Raw / IPP / IPPS / FTP / WSD / Mopria / GCP / AirPrint / Windows10 Mobile P Ulaz papira (standardno)2 kasete za 550 listova (80 g/m²); Višenamjenski odlagač za 100 listova (80 g/m²) Maximum paper input capacity 2300 listova (80 g/m²) Izlazni kapacitet papira Bez dorađivača: 250 listova (A4, 80 g/m²) Podržane vrste medija Kasete 1/2: Tanki papir, obični papir, debeli papir, papir u boji, reciklirani papir, papir s prethodno 3. izbušenim rupama, prozirnice, bond papir, omotnice Fotokopirni Vrijeme zagrijavanja Od uključivanja maks. 30 sekundi Iz stanja uređaj TIP 2 mirovanja: 10 sekundi Dimenzije (V x Š x D) max 880 mm x 565 mm x 664 mm, Masa min. 65 kg Specifikacije kopiranja Brzina kopiranja (crno-bijelo / u boji) 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R); First-Copy- Out Time (BW/CL) Pribl. 5,9/8,2 s ili manje Razlučivost kopiranja Čitanje: 600 x 600 dpi; Ispis: 600 dpi x 600 dpi Više kopija Do 999 kopija Povećanje 25% 400% (u povećanjima od 1%) Programirana smanjenja 25 %, 50 %, 71 %, 100 % Programirana povećanja 141 %, 200 %, 400 % Značajke skeniranja Čitač i automatski dupleks ulagač dokumenata Formati podržanih medija A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 Pull Scan Specifications Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Razlučivost skeniranja 204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi Brzina skeniranja (crno-bijelo/u boji; Jednostrano skeniranje (u boji): 55 ipm (300 dpi) / 30 ipm (600 dpi); Obostrano skeniranje (u boji): 27,5 ipm (300 dpi) / 15 ipm (600 dpi) Kapacitet papira 100 listova (80 g/m²) Obostrano skeniranje (automatski): Da Tehnički podaci sigurnosti provjera ID-a odjela: Da Mreža Standardno: filtriranje IP/Mac adrese, IPSEC, TLS kriptirana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP provjera autentičnosti, POP provjera autentičnosti prije SMTP-a 1 Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

12 4. Multifunkcijski uređaj (All-In-One) TIP 1 (kom 1) R. br. Predmet nabave naziv Tehničke osobitosti Kol. Točan naziv, model, tip ponuđene opreme Jedinična cijena bez PDV-a Cijena bez PDV-a =5x6 Tip: Laser print, scan, copy Brzina ispisa: min C/B: 16str/min; boja: 4str/min Rezolucija ispisa: do 600 x 600dpi Vrijeme ispisa prve stranice: 16s Brzina kopiranja: C/B: 16str/min; boja: 4str/min Rezolucija kopiranja: do 300 x 300dpi Ladica za ulaz: min 150 stranica Pretinac za izlaz: 50 stranica Mjesečni ciklus: min20000 stranica 4. Tip skenera: flatbed Multifunkcijski Rezolucija skeniranja: do 1200dpi uređaj TIP 1 Površina za skeniranje: 216x297mm Ekran: da Procesor: 600MHz Memorija: min 128MB Apple AirPrint: da Podržani formati: A4, A5, A6, B5 Sučelje: USB 2.0, LAN Dimenzije maks: 425 x 285 x 430mm Težina maks: 15kg Jamstvo: min 12 mjeseci 1 5. Multifunkcijski uređaj (All-In-One) TIP 2 (kom 2) R. br. Predmet nabave naziv Tehničke osobitosti Kol. Točan naziv, model, tip ponuđene opreme Jedinična cijena bez PDV-a Cijena bez PDV-a =5x6 Tip: Laser - print, scan, copy Brzina ispisa: min C/B: 18str/min Rezolucija ispisa: 600 x 600dpi Vrijeme ispisa prve stranice: 9 Brzina kopiranja:c/b: 18str/min Rezolucija kopiranja: 600 x 400dpi Tip skenera: flatbed Rezolucija skeniranja: do 1200dpi Površina za skeniranje: 216 x 297mm Ladica za ulaz: min 150 stranica Multifunkcijski Ladica za izlaz: 100 stranica 5. 2 uređaj TIP 2 Mjesečni ciklus: min 5000 stranica Podržani formati za ispis: A4, A5, C5, B5 Procesor: 600MHz Memorija: min 128MB LCD ekran: da OS kompatibilnost: Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X Toner: CF279A Sučelje: USB 2.0 Dimenzije: max 420 x 254 x 266mm Jamstvo: min 12 mjeseci Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

13 6. Projektor (kom 23) R. br. Predmet nabave naziv Tehničke osobitosti Kol. Točan naziv, model, tip ponuđene opreme Jedinična cijena bez PDV-a Cijena bez PDV-a =5x6 6. Projektor Kategorije proizvoda: Prezentacijski i edukacijski Tehnologija: DLP BrilliantColor 6-segment Izvor svjetla: UHP žarulja Jačina svjetla: 3200 ANSI lumena Trajnost izvora svjetla: 5000/6000/10000 sati (Normal/Low Power/Eco Blanking) Nativna rezolucija: SVGA ( ) Kontrast: :1 Konektori: 2x VGA, HDMI, Video (S-video + kompozit), Monitorski izlaz, RS-232, Stereo audio Kontrola projektora: LAN, RS-232, bežični daljinski upravljač Zvučnici: 2 W, mono Težina (kg) max 2,45 min Jamstvo 2 godine; min Jamstvo na izvor svjetla 6 mjeseci ili 500 sati rada,što prije nastupi 23 Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

14 7. Digitalni fotoaparat (kom 1) R. br. Predmet nabave naziv Tehničke osobitosti Kol. Točan naziv, model, tip ponuđene opreme Jedinična cijena bez PDV-a Cijena bez PDV-a =5x6 OBJEKTIV Žarišna duljina 4,3 215 mm (ekvivalent formatu 35 mm: mm) Zumiranje Optičko 50x ZoomPlus 100x Digitalno pribl. 4x (s digitalnim telekonverterom pribl. 1,6x ili 2x i sigurnosno zumiranje¹); Stabilizacija slike Da (vrsta s pomakom objektiva), pribl. 3 točke¹. Inteligentni stabilizator slike s poboljšanim dinamičkim stabilizatorom slike po 5 osi IZOŠTRAVANJE TTL; AF sustav/točke AiAF (prepoznavanje lica / 9 točaka), 1 točka automatskog izoštravanja (fiksno u središtu) Načini rada za automatsko izoštravanje Jednostruko, kontinuirano, Servo AF/AE¹, autofokus s praćenjem Ručno izoštravanje Da KONTROLA EKSPOZICIJE Zadržavanje automatske ekspozicije Da Kompenzacija ekspozicije +/- 2 EV u koracima od 1/3 EV Poboljšani i-contrast za automatsku korekciju dinamičkog raspona; ISO osjetljivost AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 AUTOMATSKI ISO: ZATVARAČ Brzina 1 1/2000 s (zadana tvornička vrijednost) 15 1/2000 s LCD ZASLON 7,5 cm (3 ) TFT, pribl točaka SNIMANJE Smart Auto (prepoznavanje 58 prizora), Program AE (programirani AE), Shutter priority AE (AE 6. s prioritetom zatvarača), Aperture priority AE (AE s Digitalni 1 prioritetom otvora blende), Manual (Ručno), Hybrid fotoaparat Auto (hibridni automatski), Live View Control (kontrola prikaza u stvarnom vremenu), Creative Shot, SCN (Sport, Portrait (portret), Smart Shutter (Smile (osmjeh), Movie (videozapis) RAZLUČIVOST SNIMANJA / KOMPRESIJA Superfina, Videozapisi (Full HD) 1920 x 1080, 59,94 / 29,97 fps, (HD) 1280 x 720, 29,97 fps, (L) 640 x 480, 29,97 fps Efekt minijature (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps Hibridni automatski videozapis (HD) 29,97 fps iframe videozapis (Full HD) 29,97 fps Kratki isječak (HD) 29,97 fps OSTALE ZNAČAJKE GPS putem mobilnog uređaja; Zumiranje prilikom reprodukcije Pribl. 2x 10x; Samookidač Pribl. 2, 10 s SUČELJE Računalo Hi-Speed USB kompozitni priključak (kompatibilan s Mini-B); Ostalo HDMI mini priključnica (tip C) A/V izlaz, kompozitni priključak (PAL/NTSC); Računalo/ostalo Wi-Fi (IEEE b/g/n), (samo 2,4 GHz), s podrškom za dinamički NFC¹ MEMORIJSKA KARTICA SD, SDHC, SDXC (UHS klase brzine 1) NAPAJANJE Litij-ionska baterija koja se može puniti (baterija i punjač isporučuju se u kompletu); FIZIČKE SPECIFIKACIJE Dimenzije (ŠxVxD); 120 x 81,7 x 91,9 mm, Masa max. 450 g Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

15 8. Prijenosno računalo (kom 5) R. br. Predmet nabave naziv Tehničke osobitosti Kol. Točan naziv, model, tip ponuđene opreme Jedinična cijena bez PDV-a Cijena bez PDV-a =5x6 Procesor: Intel Pentium N GHz (2MB cache) Apollo Lake ili jednakovrijedan Zaslon: 15.6" HD 1366 x 768 AntiGlare Grafički sustav: Intel HD Graphics 505 ili jednakovrijedan Radna memorija:min 4GB DDR4 2133MHz (maksimalno 8GB) Tvrdi disk: min 1TB SATA Optički uređaj: DVDRW Dimenzije: max 379 x 260 x 19.9 mm 8. Masa uređaja: max 1,9kg Prijenosno Jamstvo: min 24 mjeseca računalo Baterija: Li-Ion 2 ćelije Operativni sistem: Windows 10 Home Mreža: da Bežična mreža: da (802.11ac) Bluetooth: da Audio ulazi/izlazi: da HDMI: da USB podrška: 2x USB 3.0, 1x USB Type-C Čitač kartica: da Kamera: da Torba: Da 5 Sve tražene tehniĉke osobitosti moraju biti vidljive i naznaĉene u Katalogu koji je sastavni dio ponude. Katalog mora biti na hrvatskom jeziku Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

16 Prilog II. OBRAZAC PONUDBENI LIST SA TROŠKOVNIKOM ZA RAČUNALNU OPREMU Evidencijski broj nabave: 1. NARUČITELJ Naziv: Sjedište: DUBROVNIK, Pred Dvorom 1 2.PONUDITELJ Naziv i sjedište ponuditelja/nositelja ponude: Adresa ponuditelja/nositelja ponude: OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo): IBAN: Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): Adresa za dostavu pošte DA NE Adresa e-pošte: Osoba za kontakt: Broj telefona: Broj telefaksa: 3. PREDMET NABAVE Naziv predmeta nabave Nabava računalne opreme za srednje škole na području Dubrovačko-neretvanske županije za Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

17 4. CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE: Cijena ponude (bez PDV-a): Slovima: Iznos PDV-a: Slovima: Cijena ponude (sa PDV-om): Slovima: 5. ROK VALJANOSTI PONUDE: Rok valjanosti ponude: Devedeset (90) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. U, dana m.p. (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja) (potpis) Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,

18 OBRAZAC PONUDBENI LIST TROŠKOVNIK RAČUNALNE OPREME ROBA (OPIS) KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) UKUPNA CIJENA (bez PDV-a) (2*3) 3D printer 1 Fotokopirni stroj - TIP 1 3 Fotokopirni stroj - TIP 2 1 Multifunkcijski uređaj TIP 1 1 Multifunkcijski uređaj TIP 2 2 Projektor 23 Digitalni fotoaparat 1 Prijenosno računalo 5 UKUPNA CIJENA (bez PDV-a) - brojkama UKUPNA CIJENA (bez PDV-a) - slovima IZNOS PDV-a (brojkama) IZNOS PDV-a (slovima) UKUPNA CIJENA (sa PDV-om) - brojkama UKUPNA CIJENA (sa PDV-om)- slovima U, dana m.p. (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja) (potpis) Dubrovačko-neretvanska županija,, tel. 020/ , fax. 020/ ,