LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LXIV Број децембар године Цена 265 динара. Oбразложење

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "LIST GRADA BEOGRADA РЕШЕЊЕ. Година LXIV Број децембар године Цена 265 динара. Oбразложење"

Транскрипт

1 ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIV Број децембар године Цена 265 динара На основу члана 9. ст. 3. и. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 135/0, 88/10), у вези са чланом 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 6/10, 2/11, 121/12, 2/13, 50/13, 98/13, 132/1, 15/1, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 1. Одлуке о Градској управи Града Београда ( Службени лист Града Београда, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18 и 119/18), заменик начелника Градске управе секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА УЗ УЛИЦУ БРАЋЕ ЈЕРКО- ВИЋ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ 1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока уз Улицу браће Јерковић, градска општина Вождовац (у даљем тексту: план детаљне регулације). 2. Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу Page consortium, Београд, Смиљанићева, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 10 месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана. 3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће Екоградња д.о.о., Београд, Илије Гарашанина 27.. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Вождовац, део блока уз Улицу браће Јерковић, КП 729/23 и 30003/3 КО Вождовац и комплекс јавне намене Дом за незбринуту децу Јован Јовановић Змај, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже површине око 1,5 hа. 5. У оквиру намене простора плана детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину. 6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио је да план детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 135/0 и 88/10). 7. Ово решење објављује се у Службеном листу Града Београда и представља саставни део документације Плана детаљне регулације. Oбразложење Изради плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део блока уз улицу Браће Јерковић, Градска општина Вождовац. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије Градске општине Вождовац, део блока уз Улицу браће Јерковић, КП 729/23 и 30003/3 КО Вождовац и комплекс јавне намене Дом за незбринуту децу Јован Јовановић Змај, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже површине око 1,5 hа. Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу Page consortium, Београд, Смиљанићева, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 10 месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће Екоградња доо, Београд, Илије Гарашанина 27. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући у виду планирану намену којом нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине (V-0 бр /2020 од 15. септембра године) утврдио је да предметни план детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 135/0 и 88/10). Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 135/0 и 88/10), уз дописе IX-03 бр /20 од 26. октобра године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Зеленило Београд. Секретаријат за заштиту животне средине (допис V 0 бр /2020 oд 2. новембра године), ЈКП Београдски водовод и канализација (допис Aрх. бр /1 oд 5. новембра године) и ЈКП Зеленило Београд (допис бр /1 од 12. новембра године) дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана. Завод за заштиту природе Србије ниje доставиo траженo мишљењe у Законом прописаном року, па се сматра да нема примедби на предложену садржину Решења о не-

2 Број 12 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 21. децембар приступању изради стратешке процене, сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 135/0 и 88/10). На основу наведеног, заменик начелника Градске управе секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, донео је Решење као у диспозитиву. Градска управа Града Београда Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове IX-03 бр /20, 20. новембра године Заменик начелника Градске управе секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Милош Вуловић, ср. На основу одредбе члана 9. ст. 3. и. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 135/0 и 88/10), у вези са чланом 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 6/10, 2/11, 121/12, 2/13, 50/13, 98/13, 132/1, 15/1, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 1. Одлуке о Градској управи Града Београда ( Службени лист Града Београда, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, доноси РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДО- ПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФРАНЦУСКЕ, ЦАРА ДУШАНА, ТА- ДЕУША КОШЋУШКА И ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ НА ДОР- ЋОЛУ, ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, ЗА БЛОК Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје између улица Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град, за Блок 36 (у даљем тексту: Измена и допуна Плана детаљне регулације). 2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације поверава се предузећу Инфоплан д.о.о. Аранђеловац, Ратних војних инвалида бб, 3600 Аранђеловац, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу одлуке. 3. Средства за израду Измену и допуна плана детаљне регулације обезбедиће Прва београдска гимназија, Цара Душана 36, Београд.. Оквирна граница Измена и допуна Плана детаљне регулације, обухвата Блок 36, односно простор између улица Цара Душана, Добрачине, Скендербегове и Доситејеве, у чијем обухвату се налазе катастарске парцеле 975 и 977, обе КО Стари град, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,3 hа. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта измена и допуна плана. 5. Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљне регулације представљају: План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе Град Београд (целине I XIX) ( Службени лист Града Београда, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и План генералне регулације система зелених површина Београда ( Службени лист Града Београда, број 110/19). Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе Град Београд, целине I XIX ( Службени лист Града Београда, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), у граници обухвата Измена и допуна плана детаљне регулације, планиране су површине јавне намене површине за објекте и комплексе јавних служби, зона Ј3 средњошколске установе и површине остале намене површине за комерцијалне садржаје, зона К1 зона комерцијалних садржаја у зони више спратности. Према Плану генералне регулације система зелених површина Београда ( Службени лист Града Београда, број 110/19), на предметној локацији нису планиране јавне зелене површине, планирани су блокови. 6. Циљ израде измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска општина Стари град ( Службени лист Града Београда, бр. 83/15 и 109/18) за Блок 36 је измена грађевинске линије у делу грађевинске парцеле СШЗ ГП Прве београдске гимназије (односно поклапање грађевинске линије на ГП Прве београдске гимназије са регулационом линијом Скендербегове улице) и усклађивање норматива за паркирање са Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе Град Београд, целине I XIX, чиме би се омогућила доградња фискултурне сале објекта Прве београдске гимназије. 7. У оквиру намене простора Измена и допуна плана детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину. 8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да Измена и допуна плана детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 135/0 и 88/10). 9. Ово решење објављује се у Службеном листу Града Београда и представља саставни део документације Измена и допуна Плана детаљне регулације. Oбразложење Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради измена и допуна плана детаљне регулације за подручје између улица Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град, за блок 36, која је у процесу доношења. Оквирна граница Измена и допуна Плана детаљне регулације, обухвата блок 36, односно простор између улица Цара Душана, Добрачине, Скендербегове и Доситејеве, у чијем обухвату се налазе катастарске парцеле 975 и 977, обе КО Стари град, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,3 hа. Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта измена и допуна плана. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације поверава се предузећу Инфоплан д.о.о. Аранђеловац, Ратних војних инвалида бб, 3600 Аранђеловац, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана изради у року од шест месеци од дана доношења одлуке.

3 21. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 12 3 Средства за израду Измену и допуна плана детаљне регулације обезбедиће Прва београдска гимназија, Цара Душана 36, Београд. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, имајући у виду планирану намену којом нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине V-0 бр /2020 од 5. маја године, утврдио је да предметна Измена и допуна плана детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 135/0 и 88/10). Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 135/0 и 88/10), уз дописе IX-03 бр /2020 од 20. новембра године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Зеленило Београд. Секретаријат за заштиту животне средине, дописом V 0 бр /2020 oд 27. новембра године, ЈКП Београдски водовод и канализација, дописом бр. I- 1/2787/20 Арх. бр /1 од 1. децембра године и ЈКП Зеленило Београд, дописом бр /1 од 11. децембра године дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана. Заводу за заштиту природе Србије није доставио мишљење у остављеном року па се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 135/0 и 88/10) сматра да нема примедбе на предложену садржину Решења о неприступању изради стратешке процене, На основу наведеног, заменик начелника Градске управе секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, донео је решење као у диспозитиву. Градска управа Града Београда Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове IX-03 бр /2020, 18. децембра године Заменик начелника Градске управе секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Милош Вуловић, ср. АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa сeдници oд 21. децембра гoдинe, нa oснoву чл. 15. и 35. Статута Градске општине Стари град ( Службени лист Града Београда, бр. /1 други пречишћен текст, 25/15, 9/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), а у вези са одредбама чл. 3. и 6. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 5/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 12/1, 68/15 др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 32. Зaкoнa о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/1 др. закон и 101/16 др. закон и 7/18), на предлог Већа Градске општине Стари град, доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. У Одлуци о буџету Градске општине Стари град за годину ( Службени лист Града Београда, бр. 118/19, 3/20, 8/20 и 115/20), Општи део, члан 2. мења се и гласи: Члан 2. Укупни приходи и примања буџета у години утврђују се у износу од динара и чине их: приходи из буџета у износу од ,638 динара утврђених Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у години извор финансирања 01, приходи од меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од динара извор финансирања 03, приходи од продаје роба и услуга (сопствени приходи) индиректног корисника буџетских средстава Установе културе Стари град у износу од динара извор финансирања 0, донације од међународних организација у укупном износу од динара извор финансирања 06, трансфери од других нивоа власти у износу од динара извор финансирања 07, добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од динара извор финансирања 08, примања од продаје финанасијске имовине (отплата стамбених кредита) у износу од динара извор финансирања 12, пренетих средстава из претходне године у укупном износу од динара извор финансирања 13 и неутрошених средства донације из претходних година у износу од извор финансирања 15. Наведени приходи и примања представљају обим средстава за финансирање јавних расхода. Члан 2. Члан 5. Одлуке мења се и гласи: Члан 5. Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Стари град утврђују се у следећим износима: ТАБЕЛА 1. ОПИС Шифра економске класификације Средства буџета планирана за период I-XII године РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ( ) УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)

4 Број 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 21. децембар ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА Извор 01 (A) A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ Порез на доходак Порез на зараде Порез на приходе од самосталних делатности Порез на земљиште Самодопринос на територији општине Порез на имовину Порез на имовину / Порез на капиталне трансакције Порез на акције на име удела Локалне комуналне таксе 71/716/ Порези на добра и услуге (таксе) Други порези (таксе) Приходи од имовине (таксе) Накнада за коришћење јавних површина Приходи од продаје добара и услуга Приходи од општинских административних такси (извор 01) Накнаде за уређење грађевинског земљишта Приходи општинских органа управе (извор 01) Новчане казне и одузета имовинска корист Приходи од новчаних казни (извор 01) Приходи од мандатних казни (извор 01) Мешовити и неодређени приходи Остали приходи у корист нивоа општине Меморандумске ставке за рефундацију расхода Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ ( ) Донације и трансфери Донације од међународних организација (извор 06) За пројекат Empowering Roma employability динара За пројекат Turnover youth educational center динара За пројекат DTP New Generation Skills project динара Трансфери од других нивоа власти (извор 07) Текући трансфери од градова у корист нивоа општина Трансфер од града Београда за трошкове матичара динара Комесаријат за избеглице и миграције динара За УК Стари град динара Трансфер од РИК Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08) 3. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК Стари град (извор 0). Меморандумске ставке за рефундацију расхода Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 03) УК Стари град ПРИМАЊА (8+9+3) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 81 0 ИМОВИНЕ (извор 09) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12) Отплата стамбених кредита ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИ НА (извор 13) НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 15) II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА (+5+6) ТЕКУЋИ РАСХОДИ Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Социјална заштита из буџета Остали расходи Трансфери КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 6 0 ИМОВИНЕ РАЧУН ФИНАНСИРАЊА III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНЕ ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА 1. Примања по основу отплате кредита Износ датих кредита 62 0 IV РАЗЛИКА (1-2) V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ СУФИЦИТ (7+8)-(+5) Примарни дефицит -суфицит ( )-(+5-) Укупни фискални резултат VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV-VI) = V Исказани буџетски дефицит у износу од динара финансира се из примања од продаје финансијске имовине отплата стамбених кредита (извор 12) у износу од динара и пренетих средстава из претходних година (извор 13) и неутрошених средстава донације из претходних година (извор 15) у износу од динара. Укључивањем наведених примања у износима из става 2. овог члана, исказани приходи и примања буџета за годину су у равнотежи са исказаним расходима и издацима. Члан 3. Члан 6. Одлуке мења се и гласи: Члан 6. Издаци буџета по основним наменама распоређују се у следећим износима: ТАБЕЛА 2. Економска класификација Врста издатака Средства буџета планирана за период I-XII године Издаци за запослене 11 Плате, накнаде и додаци за запослене Социјални допринос послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленим Накнаде за запослене Посебни расходи Укупно 1: Коришћење роба и услуга 21 Стални трошкови Трошкови пословних путовања Услуге по уговорима Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Укупно 2: Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Негативне курсне разлике Укупно : 6 Дотације и трансфери 63 Трансфери осталим нивоима власти Остале текуће дотације по закону Укупно 6: Права из социјалног осигурања 72 Накнаде за социјалну заштиту из буџета Укупно 7:

5 21. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Остали расходи 81 Дотације невладиним организацијама Остали порези Новчане казне по решењу судова Накнада штете за елементарне непогоде Накнада штете за штету нанету од стране државних органа Укупно 8: Административни трансфери 99 Средства резерве Укупно 9: Основна средства 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Укупно 51: Набавка финансијске имовине 621 Набавка домаће финансијске 0 имовине Укупно 62: 0 Укупни расходи: ПОСЕБАН ДЕО Члан 7. Одлуке мења се и гласи: Члан. Члан 7. Средства буџета распоређују се по наменама, корисницима, програмима, програмским активностима и пројектима: ТАБЕЛА РАЗДЕО ГЛАВА ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ФУНКЦИЈА ЕКОНОМСКА КЛАСИФИ- КАЦИЈА НА ТРЕЋЕМ НИВОУ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ОПИС СРЕДСТВА БУЏЕТА ПЛА- НИРАНА ЗА ПЕРИОД I-XII ГОДИНЕ ИЗ ИЗВОРА 01 СРЕДСТВА БУЏЕТА ПЛА- НИРАНА ЗА ПЕРИОД I-XII ГОДИНЕ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ПЛА- НИРАНА ЗА ПЕРИОД I-XII ГОДИНЕ СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање Скупштине 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 11 Плате и додаци запослених Социјални допринос на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Услуге по уговору Материјал Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје финансијске имовине Укупно за функцију Извори финансирања за ПА : 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје финансијске имовине Укупно за Програмску активност Програмска активност 0003 (ПА 0003) Подршка раду извршних органа власти и скупштине 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 16 Награде запосленим и остали посебни расходи Стални трошкови Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Укупно за функцију

6 Број 12 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 21. децембар Извори финансирања за ПА 0003: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Укупно за Програмску активност Извори финансирања за ПРОГРАМ Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Примања од продаје финансијске имовине Укупно за ПРОГРАМ УКУПНО ЗА РАЗДЕО ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 11 Плате и додаци запослених Социјални допринос на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Трошкови путовања Услуге по уговору Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију Извори финансирања за ПА 0002: 01 Приходи из буџета Укупно за Програмску активност Извори финансирања за ПРОГРАМ Приходи из буџета Укупно за ПРОГРАМ УКУПНО ЗА РАЗДЕО ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 11 Плате и додаци запослених Социјални допринос на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Трошкови путовања Услуге по уговору Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Укупно за функцију Извори финансирања за ПА 0002: 01 Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Укупно за Програмску активност Извори финансирања за ПРОГРАМ Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Укупно за ПРОГРАМ УКУПНО ЗА РАЗДЕО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 0701 ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРА- СТРУКТУРА Пројекат (П1001) Унапређење безбедности саобраћаја на подручју Градске општине Стари град (едукација учесника и превентивно промотивне активности у области безбедности саобраћаја) 50 Саобраћај 26 Материјал Извори финансирања за функцију Пренета средства из претходних година Укупно за функцију

7 21. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Извори финансирања за Пројекат Пренета средства из претходних година Укупно за Пројекат Извори финансирања за ПРОГРАМ 7 13 Пренета средства из претходних година Укупно за ПРОГРАМ ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Пројекат 1001 (П 1001) Исхрана и смештај ученика 912 Основно образовање 63 Трансфер осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију Извори финансирања за Пројекат Приходи из буџета Укупно за Пројекат Пројекат 1008 (П 1008) Превоз ученика 912 Основно образовање 63 Трансфер осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Пренета средства из претходних година Укупно за функцију Извори финансирања за Пројекат Приходи из буџета Пренета средства из претходних година Укупно за Пројекат Пројекат 1009 (П 1009) Награђивање ученика (ђака првака, ђака генерације, добитника награде Вук Караџић, за освојене медаље на такмичењима) 912 Основно образовање 72 Накнаде за социјалну заштиту Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију Извори финансирања за Пројекат Приходи из буџета Укупно за Пројекат Пројекат 1010 (П 1010) Куповина рачунара за ученике трећих разреда 912 Основно образовање 63 Трансфер осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију Извори финансирања за Пројекат Приходи из буџета Укупно за Пројекат Извори финансирања за ПРОГРАМ 9 01 Приходи из буџета Пренета средства из претходних година Укупно за ПРОГРАМ ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Програмска активност 0001 (ПА 0001) Једнократне помоћи и други облици помоћи 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 72 Накнаде за социјалну заштиту Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију Извори финансирања за ПА Приходи из буџета Укупно за Програмску активност Програмска активност 0002 (ПА 0002) Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (обезбеђивање привременог смештаја у кризним ситуацијама, сахране НН лица, једнократна помоћ избеглим и расељеним лицима од Комесаријата) 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 72 Накнаде за социјалну заштиту

8 Број 12 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 21. децембар Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Укупно за функцију Извори финансирања за ПА Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Укупно за Програмску активност Програмска активност 000 (ПА 000) Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге 010 Болест и инвалидност 72 Накнаде за социјалну заштиту Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију Извори финансирања за ПА Приходи из буџета Укупно за Програмску активност Програмска активност 0005 (ПА 0005) Подршка реализацији програма Црвеног крста 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 81 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију Извори финансирања за ПА Приходи из буџета Укупно за Програмску активност Програмска активност 0006 (ПА 0006) Подршка деци и породици са децом Поклон честитке бебама 00 Породица и деца 72 Накнаде за социјалну заштиту Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију Извори финансирања за ПА Приходи из буџета Укупно за Програмску активност Пројекат Empowering Roma Employability ERE 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 21 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Извори финансирања за функцију 06 Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Пренета средства из претходних година Неутрошена средства донације из претходних година Укупно за функцију Извори финансирања за Пројекат Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Пренета средства из претходних година Неутрошена средства донације из претходних година Укупно за Пројекат Извори финансирања за ПРОГРАМ Приходи из буџета Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Пренета средства из претходних година Неутрошена средства донације из претходних година Укупно за ПРОГРАМ ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Програмска активност 000 (ПА 000) Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

9 21. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Извршни и законодавни органи 23 Услуге по уговору Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Укупно за функцију Извори финансирања за ПА Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Укупно за Програмску активност Извори финансирања за ПРОГРАМ Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Укупно за ПРОГРАМ ПРОГРАМ 1 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Програмска активност 0005 (ПА 0005) Спровођење омладинске политике КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 2 Специјализоване услуге Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Пренета средства из претходних година Укупно за функцију Извори финансирања за ПА Приходи из буџета Пренета средства из претходних година Укупно за Програмску активност Пројекат 1001 (П 1001) DTP New Generation Skils 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 2 Услуге по уговору Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Донације од међународних организација Укупно за функцију Извори финансирања за Пројекат Приходи из буџета Донације од међународних организација Укупно за Пројекат Пројекат 1002 (П 1002) Turnover Youth educational center 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 21 Трошкови банкарских услуга Услуге по уговору Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Пренета средства из претходних година Укупно за функцију Извори финансирања за Пројекат Приходи из буџета Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Пренета средства из претходних година Укупно за Пројекат Извори финансирања за ПРОГРАМ 1 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Пренета средства из претходних година Укупно за ПРОГРАМ ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 130 Опште услуге

10 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 21. децембар Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални допринос на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавањe Материјал Трансфери осталим нивоима власти Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје финансијске имовине Пренета средства из претходних година Укупно за функцију Извори финансирања за ПА Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје финансијске имовине Пренета средства из претходних година Укупно за Програмску активност Програмска активност 0009 (ПА 0009) ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 99 Средства резерве Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију Извори финансирања за ПА Приходи из буџета Укупно за Програмску активност Програмска активност 0010 (ПА 0010) СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 99 Средства резерве Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију Извори финансирања за ПА Приходи из буџета Укупно за Програмску активност Извори финансирања за ПРОГРАМ Приходи из буџета Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје финансијске имовине Пренета средства из претходних година Укупно за ПРОГРАМ Извори финансирања за главу.0 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје финансијске имовине

11 21. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Пренета средства из претходних година Неутрошена средства донације из претходних година Укупно за главу УСТАНОВА КУЛТУРЕ СТАРИ ГРАД.1. ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 Функционисање локалних установа културе УСТАНОВА КУЛТУРЕ СТАРИ ГРАД Услуге културе 820 Плате и додаци запослених Социјални допринос на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Посебни расходи Стални трошкови Услуге по уговорима Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остали порези Новчане казне и пенали по решењу судова Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Социјални доприноси Сопствени приходи Трансфери од других нивоа власти Укупно за функцију Извори финансирања за ПА Приходи из буџета Социјални доприноси Сопствени приходи Трансфери од других нивоа власти Укупно за Програмску активност Извори финансирања за ПРОГРАМ Приходи из буџета Социјални доприноси Сопствени приходи Трансфери од других нивоа власти Укупно за ПРОГРАМ Приходи из буџета Социјални доприноси Сопствени приходи Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје финансијске имовине Пренета средства из претходних година Неутрошена средства донације из претходних година УКУПНО ЗА РАЗДЕО УКУПНИ ИЗДАЦИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА расхода и издатака буџета у години: ИЗВОР 01 ОСТАЛИ ИЗВОРИ УКУПНА СРЕДСТВА 01 Приходи из буџета Социјални доприноси Сопствени приходи буџетских корисника Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине Пренета средства из претходних година Неутрошена средства донације из претходних година УКУПНО:

12 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 21. децембар Члан 5. Члан 8. Одлуке мења се и гласи: Члан 8. Средства буџета из извора 01 у износу од динара и средства из осталих извора у износу од динар утврђена су и распоређена по програмској класификацији датој у табели број и табели број 5. ТАБЕЛА. ПРЕГЛЕД ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ГОДИНУ ШИФРА ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ ИЗВОР 01 ОСТАЛИ ИЗВОРИ УКУПНА СРЕДСТВА 0701 Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град (едукација учесника и превентивно промотивне активности у области безбедности саобраћаја) 2002 Програм 9 Основно образовањe и васпитање Исхрана и смештај ученика Превоз ученика Награђивање ученика Куповина рачунара за ученике трећих разреда Програм 11 Социјална и дечја заштита Једнократне помоћи и други облици помоћи Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Подршка реализацији програма Црвеног крста Подршка деци и породици са децом Empowering Roma Employability ERE Програм 13 Развој културе и информисања Функционисање локалних установа културе Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Програм 1 Развој спорта и омладине Спровођење омладинске политике Канцеларија за младе New generation skils Turnover Youth educational center Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе и градских општина Текућа буџетска резерва Стална буџетска резерва Програм 16 Политички систем локалне самоуправе Функционисање Скупштине Функционицање извршних органа Подршка раду извршних органа власти и скупштине УКУПНО: ТАБЕЛА 5. ПРОГРАМИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ИЗВОР 01 ОСТАЛИ ИЗВОРИ УКУПНА СРЕДСТВА 0701 Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Програм 9 Основно образовање и васпитање Програм 11 Социјална и дечја заштита Програм 13 Развој културе и информисања Програм 1 Развој спорта и омладине Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе Програм 16 Политички систем локалне самоуправе УКУПНО: Члан 10. Одлуке мења се и гласи: Члан 6. Члан 10. ТАБЕЛА 6. ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ ПО ПРОГРАМИМА/ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА/ПРОЈЕКТИМА ПРОГРАМ/Програмска активност и пројекат Шифра Назив ЦИЉ ИНДИКАТОР Вредност у базној години Циљана вредност Циљана вредност Циљана вредност ИЗВОР 01 (дин) ОСТАЛИ ИЗВОРИ (дин) СВИ ИЗВОРИ (дин) Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Ефикасно и ефектно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

13 21. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Програмска активност: Функционисање Скупштине председник Скупштине Градске општине 1. Функционисање Скупштине 2. Стална радна тела (седнице) 1. Број усвојених аката 2.Број седница Скупштине општине 1. Административна комисија 2. Савет за прописе 3. Савет за заштиту животне средине. Савет за омладинску политику 5. Комисија за борачка и инвалидска питања и социјалну заштиту 6. Савет за здравље 7. Савет за грађевинске и комуналне послове 0003 Програмска активност: Подршка раду извршних органа власти и скупштине председник Скупштине Градске општине 1. Трошкови изборне логистике 1. Број уписаних бирача на дан Изборна комисија седнице АКТА АК ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Ефикасно и ефектно функционисање органа политичког система локалне самоуправе 0002 Програмска активност: Функционисање извршних органа председник градске општине 1. Функционисање извршних органа 1. Број усвојених аката 2. Број седница извршног органа ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Ефикасно и ефектно функционисање органа политичког система локалне самоуправе 0002 Програмска активност: Функционисање извршних органа Функционисање извршних органа 1. Број усвојених аката 2. Број седница извршног органа УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРА- СТРУКТУРА Повећање безбедности учесника 1. Број саобраћајних незгода/ инцидената у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода 1001 Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја на подручју Градске општине Стари град Едукација учесника у области безбедности саобраћаја 1. Број одржаних предавања о безбедности у саобраћају 2002 Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Потпун обухват основним образовањем и васпитањем Број деце обухваћен основним образовањем/разложен по разредима и полу M / Ж I 23 / 257 II 308 / 282 III 28 / 253 IV 297 / 271 V 269 / 251 VI 222 / 231 VII 252 / 235 VIII 229 / / / M / Ж I 23 / 257 II 308 / 282 III 28 / 253 IV 297 / 271 V 269 / 251 VI 222 / 231 VII 252 / 235 VIII 229 / / Пројекат: Исхрана и смештај ученика Подршка деци са Број ученика сметњама у развоју 106 исхрана Пројекат: Превоз ученика Ефикасно основно 1. Број аутобуских линија образовање и рационална употреба 2. Број превезених ученика средстава 1009 Пројекат: Награђивање ученика ђака првака, ђака генерације и добитника награде Вук Караџић Унапређење квалитета образовања и Караџић 1. Број добитника дипломе Вук васпитања у основним школама / /