СА Д Р Ж А Ј. Л Е ТО П ИС М А Т И Ц Е С РП С К Е Год. 195, књига 503 ПО Е ЗИ ЈА И П Р О ЗА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СА Д Р Ж А Ј. Л Е ТО П ИС М А Т И Ц Е С РП С К Е Год. 195, књига 503 ПО Е ЗИ ЈА И П Р О ЗА"

Транскрипт

1 СА Д Р Ж А Ј Л Е ТО П ИС М А Т И Ц Е С РП С К Е Год. 195, књига 503 ПО Е ЗИ ЈА И П Р О ЗА Вла ди мир Ко неч ни, Же на без ли ца. Си ноп сис за игро каз или филмс к и с ц е н а р и о М и л а н Ву ч и ће ви ћ, Па п и р и ћ и з џ е п н е к њи ге Поп Д. Ђур ђев, Ет и ч кo ч и ш ћ е њ е М и ле н а Ку л и ћ, Је д н о ч и н ка з а п е т о р о Јан Ваг нер, Ми с и о н а р с ка с т а н и ц а А ле к с а н д а р Бје ло г р л и ћ, Ц р в е н а с т и х и ја А ле к с а н д а р Д. С т а н ко ви ћ, Дв е п р и ч е М и љ а н а Гл и г о ри је ви ћ, К р а т ке п е с м е М и х а л Гло ви њ ск и, Пр и в и ђ е њ а и ф и г у р е. Ма л и е с е ји Д р а г а н Јо в а но ви ћ Д а н и лов, Ре ч и с т р а ш н и је о д в е ја в и ц е Д р а г а н Ве л и к и ћ, Бе о г р а д с ко в р е м е п р о ш л о Обрен Ри стић, Со н е т и Та њ а К р а г у је ви ћ, По н е ш т о и п а к р е ћ и ко с у М и р о с л а в То до р о ви ћ, По н А Д р у ко П И СА Вл а с т а М л а де но ви ћ, Пе в а њ е у з м а т и ц у Д р а г а н Б о ш ко ви ћ, The Girl Who Li ves on He a ven Hill Д р а г а н С т а н и ш и ћ, Гд е је п о г р е ш и о Ар а м и с. Пр о л е ћ н а а л е г о р и ја п о Ха н с у К р и с т и ја н у Ко р м а к М а к а р т и, С а т р и И в а н Не г ри шо р а ц, Ко је у на ма? Д р а г а н Х а мо ви ћ, Ни м а л о н а и в н е п е с м е И в а н Јо си мов, Бо жић Д а н и је л а Тр ај ко ви ћ, Она и он Карл Кро ло, Зе м љ а у с уд н и ц и

2 ОКРУ ГЛИ СТО: МИ ЛОШ ЦР ЊАН СКИ Б о ја н а С т оја но в и ћ П а н т о в и ћ, Екс п р е с и в н о с т и з р а з а и н о в и д у х п о е з и је Ц р њ а н с к и и ком п а р а т и в н и ко н т е кс т Го р а н а Ра и че ви ћ, О п е в а њу и м и ш љ е њу Ми л о ш а Ц р њ а н с ко г.... Мар ко Не дић, Пр и п о в е т ке Ми л о ш а Ц р њ а н с ко г А лек с а нда р Пе т р ов, Ц р ња н с к и и о б н о в а п е с н ич ког је з и ка у д р у гој д е ц е н и ји Х Х в е ка С в етл ан а М и л а ш и но ви ћ, Ра з в ој м и т о л о ш к и х м о т и в а у п о е тс кој з б и р ц и Ли р и ка Ит а ке Ми л о ш а Ц р њ а н с ко г Б ЛОК : РЕ Ц Е П Ц И ЈА Д РА ГА Н А ЈО ВА НО ВИ Ћ А Д А Н И ЛО ВА М а т е ја Ко ме л С ној, По е з и ја, ко ј у м о ж е м о ч и т а т и и з а т в о р е н и х оч и ј у Џон Теј лор, По е зи ја Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва и ње на по зади на (оквир) С в е тло з а р И г ов, Не д о к у ч и в и а н ђ е о с в е т а Ка рол Хмел, О п и п а в а њ е у п р о с т о р у и т а ч н а в и ђ е њ а Д р а г а н а Јо в а н о в и ћ а Да н и л о в а Зден ка Ва лент Бе лић, У м е т а ф и з и ч ком п р о с т о р у п о е з и је је т и ш и н а ка о у а п о т е ц и А ле ш Де б е љ а к, Ф а с ц и н а н т н а п е с н и ч ка т р и л о г и ја КОН С ТА Н Т И Н НОЈ К А Кон с т а н т и н Ној к а, Ка д п о ч и њ е е в р оп с ка к ул т у р а Га бри јел Ли ич ја ну, Пост скрип тум на Пал ти ни шки днев ник. Д р а г а н С т о ја но ви ћ, К р а т а к о с в р т н а б и о г р а ф и ј у Ко н с т а н т и н а Ној ке Е С Е Ј И Рај н а Д р а г и ће ви ћ, О Ву ко вом Рјеч ни ку и око ње га Дра га на Ву ја ко вић Дра ге ље вић, Пе снич ке ме та мо р фо зе До бросла ва Сми ља ни ћа: Све се ме ња да би све оста ло исто ( Е л е г о с з а б е л у с т р а н и ц у ) М а р ко П а о в и ц а, О п о е з и ј и, к р и т и ц и и к у л т у р и у ф и л о з о ф с ко м к љу ч у Вла ди мир Па пић, Кри т и ка све штен с тва у де ли ма срп ског и европ с ко г р а н о г м о д е р н о г д о б а Д у ша н Ба ње гла в, Сп е ц и фич нос т Те о до с и је вог п о г ла в ља о Ст ре з у у Жи т и ј у Св е т о г С а в е

3 Јо в а н Де л и ћ, По е т с к и п о р т р е т и ка о л и р с ка в р с т а Гој ко Б о жо ви ћ, Ис т о р и ја у о г л е д а л у п о е з и је Сла в ко Гор д и ћ, Где пр ви пут чу смо сво је име. При лог за пе снич ки п о р т р е т Та њ е К р а г у је в и ћ Ра до м и р В. И в а но ви ћ, С т в а р а л ач ке м е т а м о р ф о з е Ми х а и л а Ла л и ћ а. Пр и л о г ф и л о з о ф и ји и п с и х о л о г и ји с т в а р а њ а Зо ран Авра мо вић, Дв е с т р а с т и До б р и ц е Ћо с и ћ а Н и ко ле т а К а б а си, Ит а л и ја и Ит а л и ја н и п о Јо в а н у Д у ч и ћ у..... К а т а ри н а П а н т о ви ћ, Об н о в а л и р с ко г р о м а н а и и н д и в и д у а л н и н а р а т и в и. Ос в р т н а Н И Н- о в у н а г р а д у г о д и н е И в а н Ч а р о т а, Јо в а н Пи ч е т а ( ) б о г о с л о в, и с т о р и ч а р, о т а ц з н а м е н и т о г и с т о р и ч а р а Р и т а Џу л и ја н и, Ima go Ur bis и ge ni us lo ci у при по вет ки Рим С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА М и т р о по л и т з а г р е б ач ко -љу б љ а н ск и По р фи ри је, Ми с и о н а р с к и и п а с т и р с к и р а д Св е т о г а С а в е Пр е д р а г П и пе р, Ре ч з а х в а л н о с т и М и х ај Ра д а н, Ре ч з а х в а л н о с т и Ми тро по лит за гре бач ко -љу бљан ски По р фи ри је, Реч за хвал но сти. Јо ван Де лић, О М л а д е н у Ле с ко в ц у, п је с н и к у Д у ш а н И в а н и ћ, Ка и с т о р и ји м о д е р н е с рп с ке п р о з е М а р ко Не д и ћ, М л а д е н Ле с ко в а ц о с а в р е м е н и м п и с ц и м а М и о д р а г М а т и ц к и, С т е р и ји н а м а н е т с рп с ком н а р о д у Све тла на Ше а то вић, Новицa Пет ко вић ви со ка ме ра на у ке и сенз и б и л и т е т а Го ри ц а Ра д м и ло ви ћ, Ко н а ч и ш т е је д н о г т р а г а њ а Јо в а н Д е л и ћ, Б ол и л и о т а џб ин а и л и о п оем и С е рб и а М ил ош а Ц р њ а н с ко г Ва си л и је Ђ. К р е с т и ћ, К њи г а о Ко н с т а н т и н у Б о г д а н о в и ћ у МА ТИ ЦА СРП СКА И МА ТИ ЦА СЛО ВЕ НАЧ КА М и лчек Коме љ, Кул т у р н е в е з е д в е ј у с р од н и х ус т а н о в а Мат иц е с л о в е н ач ке и Ма т и ц е с рп с ке Алеш Га брич, Ма ти ца сло ве нач ка цр ти це из ње не про шло сти. И г н а ц и ја Ф ри д л Ја рц, Ма т и ц а с л о в е н ач ка д а н а с и у б у д у ћ е... Го р а з д Ко ц и ја н ч и ч, Ев р оп с к и н и х и л и з а м и х р и ш ћ а н с т в о Ва си ли је Ђ. Кре стић, Бла шко Ра јић прилози за политичку биог р а ф и ј у Љи љ а на Пе ш и к а н Љу ш т а но ви ћ, Од и с т о р и је д о л е ге н де у в иђењу Не н а д а Љу б и н ко в и ћ а

4 М а т и ја Б е ћ ко ви ћ, Не г р и ш о р ч е в а и з л о ж б а о бл а ка З о р а н Ђ е ри ћ, По е з и ја ка о м о л и т в а Јо ва н Дел и ћ, Ант олог ијск и пје сник Бранко Чу чак. Ст а т ус Бран ка Чуч ка у двојезич ној ан то ло гији српске поезије Роберта Ход е л а РАЗ ГО ВОР Вал тер Уго Маи, До б р о р а с п о л о ж е н и п е с и м и с т а ( р а з г о в о р в о ди ла Са ња Ми лић) Д и м и т рис С о т а к ис, Хтео сам да ка жем да на де има, јер же лим да је бу де (раз го вор во ди ла Са ња Ми лић) Не на д Љу би н ко ви ћ, Ка ко на с т а је еп ска ле ген да ( ра з г о вор во д и л и Бран ко Злат ко вић и Алек сан дра Но ва ков) Ми лан Не на дић, Чо век је пре ва зи ђе но би ће (раз го вор во ди ла Радми ла Ги кић Пе тро вић) К РИ Т И К А Д р а г а н а В. То до р е сков, О ду гом ве ку (Ми лан Ми цић, Ab Ovo).. Алек сан дар Б. Ла ко вић, Књи га о љу ба ви, та ко по треб ној нам (Драг а н Б о ш ко ви ћ, Ave Ma ria!) Ка тари на Пан то ви ћ, При ча о пре ле шће ној ге не ра ци ји (Фи лип Гр би ћ, Пр е л е с т) Јо ван По пов, Ц р ња н с к и, с т ран а ц у с в ојој к улт ур и ( М ило Ломпа р, Ц р њ а н с к и б и о г р а ф и ја је д н о г о с е ћ а њ а) Ми хај ло Пан тић, У срећ ном са гла сју (Ка та ри на Ро рин гер Ве шовић, Зе м а љ с ко и с в е т о у љу б а в и) Јо во Ра дош, Сна га при по ве дач ког сти ха (Дра ган Ла ки ће вић, Пор о д и ч н и м у з е ј) Ми лу ни ка Ми тро вић, Ка не ре ци вој свето сти са вр шен ства (Ристо Ва си лев ски, Ср ц е к р у г а) Н а т а ш а А нђ е л ко в и ћ, Еп и т а ф који с л ав и ж ив о т ( В ес н а К апо р, Ве нац за оца) М и л а н Гр о мо ви ћ, Чи т а ње г ра да уз с м е т ње н а в е з а м а ( Тат јан а Ја н ко ви ћ, Пр и с в а ја њ е Ве н е ц и је) Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ, Ду хов не очи Ема ну и ла Јан ко ви ћа (Роз а н а Мо р а б и т о, Пр о с в е т и т е љ с т в о ум а и с р ц а: Кул т у р н и п р о је ка т Е м а н у и л а Ја н ко в и ћ а) Б ојан а С т оја но в и ћ П а н т о в и ћ, С и л о в и т п о к р е т р е ч и м а ( Д р аг а н Јо в а но ви ћ Д а н и лов, Ум п о д и в љ а л е р е ке) Јо ван По пов, Ри му, с љу ба вљу (Је ле на Пи ли по вић, Ди вот ни це)

5 К ат а ри н а П а н т о ви ћ, У овом те лу у ко јем као да не уче ству јем : ром а н о п ро п уш т ен и м п р ил ика м а (С а ша С а в а но ви ћ, Де се т и ж и в о т) З о р а н А в р а мо ви ћ, О сли ка ру и књи жев ни ку ( М и р о Ву к с а но ви ћ, На с а м о с Ми л а н ом Ко њ о в и ћ е м) М а ри ја н а Је л и с а в ч и ћ, Пр в е с рп с ке к р в о п и је (Вам пи ри у Ср би ји у X V I I I в е к у: к њи г а и ко м е н т а р и) Ала Та та рен ко, По тра га за иден ти те том (Ла на Ба ста шић, Ухват и з е ц а) А нђ е лко А н уш и ћ, Икар ко ји не при зна је пад ( Ра д о в а н Ж д р а ле, Ха л о, Да в о с) Ми лу тин Лу јо Да нојлић, Под сен ка ма рата (Алек сан дар Д. Станко ви ћ, Лов на леп ти ре) Ми хал Ба бјак, Ја ну сов ско ли це по е зи је Зден ке Ва лент Бе лић (Зденка Ва лент Бе лић, Ет е р и з а ц и ја в а н ко н Т ЕК СТа / Éterizácia m i m o k o n T E X Tu) Вл ад иц а Рад ојев и ћ, Б ић е (и д аљ е) т р е п ер и ( М и л а н Ву ч и ћ е ви ћ, Од л ом ц и о п о з н ом) Алек сан дар Б. Ла ко вић, О мо ћи ма пе снич ког тек ста (Де јан Алексић, Ра д н о в р е м е р а ја) Н ико л а Ж и в а но ви ћ, Ва н в ре м е н е п е с м е ( То м и с л а в Јо в а но ви ћ, Зри зде) Д а м ја н Ћу л а фи ћ, Ин д и в и д у а л н о п о е т с ко з р е њ е ( Д а р ко Јо в о ви ћ, Из г у бљ е н и с в и је т) Вла дан Бај че та, Не ко мо ра да је окле ве тао срп ску к. (Бо рис Бу лат о ви ћ, О к л е в е т а н а к њи ж е в н о с т) Зла то мир Га јић, Ро кен рол и За пад у фа у стов ском кру гу (Алек сандар Га јић, Зв у к и за јед н и ца Рок м у з и ка и с уд би на За п а да) П РИ К АЗ ФИ Л М С КОГ ФЕ С Т И ВА Л А Де јан Пе тро вић, Че тр на е сти филм ски фе сти вал Сло бод на зо на. Де ја н Пе т р о ви ћ, Бе р л и н а л е Бр а н и с л а в К а р а но ви ћ, Ау т о р и Ле т о п и с а , 363, 541, 740,