JP TRANSNAFTA PANČEVO KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "JP TRANSNAFTA PANČEVO KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE"

Транскрипт

1 JP TRANSNAFTA PANČEVO KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, usluga: ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE Javna nabavka broj JN-108 MV Objavljivanje javnog poziva Rok predaje ponuda Javno otvaranje ponuda. odrţaće se: Ukupan broj strana konkursne dokumentacije godine u 09:30 ĉasova godine, u 10:00 ĉasova u prostorijama JP Transnafta Beograd, Ul. Bjelanovićeva br KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 1 od 39

2 Obrazac obavezno prilepiti na prednjoj strani koverte! PODNOSILAC: PRIMALAC : JP TRANSNAFTA 11 OOO Beograd Ulica: Bjelanovićeva br.2 PONUDA ZA JAVNU NABAVKU br. JN-108-MV-2014 u postupku javne nabavke male vrednosti: ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE NE OTVARATI!!! Datum i sat podnošenja (popunjava pisarnica) Redni broj podnošenja KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 2 od 39

3 S A D R Ţ A J Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama ( Sl. glasnik RS br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( Sl. glasnik RS br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4968 od godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 4969 od godine, pripremljena je: KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluge ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE JN-108-MV-2014 Konkursna dokumentacija sadrţi: POGLAVLJE PREDMET STRANA I. OPŠTI PODACI O NABAVCI 4 II. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 6 III. VRSTA, TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE, KOLIĈINA I OPIS 7 USLUGE IV. USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ 9 ĈLANA 75.I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA V. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE 13 PONUDU VI. OBRAZAC PONUDE 21 VI.1. PODACI O PONUĐAĈU 24 VI.2. PODACI O PODIZVOĐAĈU 25 VI.3. PODACI O PONUĐAĈIMA U ZAJEDNIĈKOJ PONUDI 26 VII. MODEL UGOVORA 29 VIII. OBRAZAC STRUKTURE CENE 35 IX. IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI 36 X. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE 37 XI. IZJAVA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU 38 MENIĈNO OVLAŠĆENJE 39 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 3 od 39

4 I. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1.Podaci o naruĉiocu: Naziv naručioca: Sedište naručioca: Internet stranica naručioca Kontakt Javno preduzeće za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima, JP TRANSNAFTA PANČEVO Panĉevo, ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija 2. Vrsta postupka javne nabavke: Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se ureďuju javne nabavke. 3. Predmet javne nabavke broj JN-108 MV-2014 je usluga: ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE, oznaka iz Opšteg rečnika nabavke hidranti. 4. Konkursna dokumentacija se moţe podići lično u prostorijama JP Transnafta u Beogradu ul. Bjelanovićeva br. 2, ili se moţe preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke ili sajta JP Transnafta 5. Rok za dostavljanje ponuda je god. do 09:30 ĉasova. PonuĎač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda moţe sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleďini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuďača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuďača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuďača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Ponudu dostaviti na adresu: JP TRANSNAFTA Beograd, ul. Bjelanovićeva br.2. Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom Ponuda broj JN-108 MV za javnu nabavku male vrednosti, usluga: - ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE- NE OTVARATI Na poleċini koverte mora biti ispisan taĉan naziv, adresa i telefon ponuċaĉa. 6. Naručilac će, po prijemu odreďene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeleţiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuďaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 4 od 39

5 7. Ponuda se smatra blagovremenom ako je naručiocu podneta do god. do 09:30 ĉasova. Ponuda koju naručilac nije primio u roku odreďenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremeno podnete ponude komisija za javne nabavke naručioca će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuďaču sa naznakom da su podnete neblagovremeno. 8. Javno otvaranje, blagovremeno pristiglih ponuda, obaviće se odmah po isteku roka za podnošenje ponuda, dana god. u 10:00 ĉasova, na adresu NARUČIOCA JP Transnafta Pančevo, Beograd, ul. Bjelanovićeva br Uslovi pod kojima predstavnici ponuċaĉa mogu uĉestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati opunomoćeni predstavnici ponuďača. Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici ponuďača koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda duţni su da naručiocu predaju pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponude 10. Okvirni rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Odluka o dodeli ugovora za predmetnu javnu nabavku biće doneta u roku od 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 5 od 39

6 II. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 1. Vrsta postupka javne nabavke: Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se ureďuju javne nabavke. 2. Predmet javne nabavke broj JN-108 MV-2014 je usluga ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE, oznaka iz Opšteg rečnika nabavke hidranti. 3. Nabavka nije oblikovana u partijama. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 6 od 39

7 III. VRSTA, TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE, KOLIĈINA I OPIS USLUGE ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE (JN-108-MV-2014) Redn i broj Naziv (Vrsta, tehničke karakteristike usluge) Jed. mere Količina Za objekat 1 2 Servis i kontrola hidranata u MS Panĉevo Nabavka i isporuka nadzemnih hidranata kom. 2 kom. 2 3 Kljuĉ za hidrant kom. 2 Merna stanica Pančevo 4 Ugradnja, nadzemnih hidranta sa svim pripadajućim radovima kom. 2 - Tehnička specifikacija (detaljan opis dobra/usluge/radovi): Izvršiti servis, kontrolu i ispitivanje dva industrijska hidranata na Mernoj stanici Pančevo nakon ugradnje. Hidranti pripadaju jedinstvenoj hidrantskoj mreţi Rafinerije nafte Pančevo. Hidrantsku instalaciju ispitati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisma za ove instalacije (Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mreţu Sl. list SFRJ, br. 30/91) Nakon izvršenog ispitivanja izdati stručni zapis-izveštaj o ispitivanju u skladu sa propisima. Pored ispitivanja iz tačke 1. ovog naloga, dati ponudu i za: zamenu dva nadzemna industrijska hidranta (crvene boje -RAL3000) - tačka 2., nabavku 2. ključa za hidrante tačka 3. i ponudu za sve radove na zameni 2. hidranata - tačka 4. Uz ponudu dostaviti: 1. Tehnički katalog 2. Izveštaj o ispitivanju ponuďenog tipa hidranta 3. EC Sertifikat o usaglašenosti Prilog 1. Prilikom isporuke dostaviti: 1. Uputstvo za bezbedan rad na srpskom jeziku U Prilogu 1. su date tehničke karakteristike nadzemnih hidranata TEHNIČKE KARAKTERISTIKE HIDRANATA 1. Radni fluid rečna voda 2. Nazivna veličina DN Nazivni pritisak PN Visina mm iznad tla, min. 700mm ispod tla 5. Sa automatskim ispusnim ventilom za suvo dreniranje 6. Bituminizovan do nivoa tla KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 7 od 39

8 7. Bazni priključak RF 8. Izlazni priključak 1xA 2xB 9. Izolacioni predventil unutar hidranta 10. Kontrolni ventil za kontrolu drenaţnog sistema 11. Mesto loma podzemnog dela hidranta 12. Mogućnost zamene zaptivača glavnog ventila bez otkopavanja 13. Usaglašen sa standardom SRPS EN U, dana 2014.god. PonuĎač ovlašćeno lice M.P. Ime i prezime čitko napisano Svojeručni potpis ovlašćenog lica KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 8 od 39

9 IV. USLOVI ZA UĆEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈLANA 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA 1. USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈL. 75. I 76. ZAKONA 1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuďač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to: 1) Da je registrovan kod nadleţnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 1) Zakona); 2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuďivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuďivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv ţivotne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 2) Zakona); 3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 3) Zakona); 4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daţbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane drţave kada ima sedište na njenoj teritoriji (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 4) Zakona); 5) PonuĎač je duţan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (ĉl. 75. st. 2. Zakona). 6) PonuĎač mora biti registrovan za predmetnu uslugu i mora posedovati odgovarajuće Rešenje MUP za ispitivanje hidrantskih instalacija ili ugovor o poslovno tehničkoj saradnji. Rešenje MUP dostaviti uz ponudu Ukoliko ponuďač podnosi ponudu sa podizvoďačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvoďač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, za deo nabavke koji će ponuďač izvršiti preko podizvoďača Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuďača, svaki ponuďač iz grupe ponuďača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 9 od 39

10 2. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA Ispunjenost obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuďač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac izjave ponuċaĉa, Poglavlje IV. 3. ), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrďuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom. Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuďača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuċaĉa, Izjava (Obrazac izjave ponuċaĉa, IV.1.) mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuďača iz grupe ponuďača i overena pečatom. Ukoliko ponuċaĉ podnosi ponudu sa podizvoċaĉem, ponuďač je duţan da dostavi Izjavu podizvoďača (Obrazac izjave podizvoċaĉa, Poglavlje IV.3.1.), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvoďača i overenu pečatom. Naručilac moţe pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traţi od ponuďača, čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova. Ako ponuďač u ostavljenom primerenom roku, koji ne moţe biti kraći od 5 dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traţenih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. PonuĊaĉ nije duţan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadleţnih organa. 2) Dopunske napomene: PonuĎač je duţan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom vaţenja ugovora o javnoj nabavci da je dokumentuje na propisani način. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 10 od 39

11 3. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU OBAVEZNIH USLOVA IZ ĈLANA 75. ZAKONA IZJAVA O ISPUNJAVANJU OBAVEZNIH USLOVA ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI JN-108-MV-2014 ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuďača, (naziv i sedište ponuďača) dajem sledeću IZJAVU da ispunjavamo sve obavezne uslove propisane čl. 75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku i to: 1. registrovan kod nadleţnog organa, 2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuďivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuďivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv ţivotne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare, 3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda, 4. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daţbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane drţave kada ima sedište na njenoj teritoriji, 5. PonuĎač je poštovao obaveze koje proizlaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine i garantuje da je imalac prava intelektualne svojine; 6. PonuĎač mora biti registrovan za predmetnu uslugu i mora posedovati odgovarajuće Rešenje MUP za ispitivanje hidrantskih instalacija ili ugovor o poslovno tehničkoj saradnji. Rešenje MUP dostaviti uz ponudu. i da posedujemo sve dokaze propisane članom 77. Zakona o javnim nabavkama ( Sl.glasnik RS br.124/2012), shodno čemu imamo pravo na učešće u postupku javne nabavke u svojstvu ponuďača. Napomena: U slučaju nedoumice o tome da li ponuďač koji nastupa samostalno ili u zajedničkoj ponudi ispunjava neki od uslova odreďenih dokumentacijom, naručilac moţe shodno čl. 79. st.1 Zakona o javnim nabavkama. da traţi od ponuďača da podnese odgovarajuće dokumente kojima potvrďuje ispunjenost uslova. U, dana 2014.god. Davalac izjave ovlašćeno lice M.P. Ime i prezime čitko napisano Svojeručni potpis davaoca izjave KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 11 od 39

12 Napomena:Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom IZJAVA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA IZ KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA PODIZVOĐAĈA Ovim, kao ovlašćeno lice podizvoďača (naziv i sedište pravnog lica - ponuďača) Izjavljujem, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da PodizvoĎač: iz, ul., sa matičnim brojem, ispunjava uslove obavezne uslove (tačke 1 do 4) za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti usluge: ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE (JN-108-MV-2014), i to: 1. registrovan kod nadleţnog organa, 2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuďivan za neko od krivičnih delea kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuďivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv ţivotne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare, 3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u verme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda, 4. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daţbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane drţave kada ima sedište na njenoj teritoriji, U, dana 2014.god. Davalac izjave ovlašćeno lice podizvoďača M.P. Ime i prezime čitko napisano Svojeručni potpis davaoca izjave Ukoliko ponuċaĉ podnosi ponudu sa podizvoċaĉem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvoċaĉa i overena peĉatom. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 12 od 39

13 V. UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE PONUDU 1. NAĈIN NA KOJI PONUDA MORA BITI SAĈINJENA. Ponudu treba odštampati ili čitko napisati i istu treba da potpiše i pečatira ponuďač, na originalnim obrascima i modelu ugovora. PonuĎač dostavlja jednu podnudu, u pisanom obliku. Ako ponuďač dostavi više ponuda, sve ponude tog ponuďača biće odbijene kao neprihvatljive. Ponudu moţe podneti ponuďač koji nastupa samostalno, ponuďač koji nastupa sa podizvoďačima i grupa ponuďača koja podnosi zajedničku ponudu. PonuĎač moţe da podnese samo jednu ponudu. PonuĎač koji je samostalno podneo ponudu ne moţe istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvoďač. Ako ponuďač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvoďaču, duţan je da navede naziv ponuďača, a ukoliko ugovor izmeďu naručioca i ponuďača bude zaključen, taj podizvoďač će biti naveden u ugovoru. PonuĎač je duţan da za podizvoďače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz čl.75.st.1.tač.1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz čl. 75 st.1. Tačka 5 ovog Zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvoďača, na način odreďen čl.77. Zakona. Ponudu moţe podneti grupa ponuďača. Svaki ponuďač iz grupe ponuďača mora da ispuni obavezne uslove iz čl.75.st.1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. Uslov iz čl. 75 st.1 tač.5 ovog Zakona duţan je da ispuni ponuďač iz grupe ponuďača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuďači iz grupe meďusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrţi podatke propisane čl.81.st.4. Zakona. 2. JEZIK PONUDE Ponuda i svi dokumenti kao i prepiska vezana za ponudu koju razmenjuju ponuďač i naručilac treba da bude na sprskom jeziku. 3. PONUDA MORA DA SADRŢI: a) OBRAZAC PONUDE, ispravno popunjen, potpisan i overen pečatom; b) PODACI O PONUĐAČU sa opštim podacima o ponuďaču; c) PODACI O PODIZVOĐAČU; d) ZAJEDNIČKA PONUDA; e) IZJAVU za dokazivanje ispunjenosti uslova iz člana 75 a u vezi sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama; f) TEHNIČKI OPIS I SPECIFIKACIJA; g) MODEL UGOVORA popunjen i overen pečatom i potpisom h) Obrazac strukture cene; i) Izjavu o nezavisnoj ponudi; j) Troškovi pripreme ponude k) Izjava o finansijskom obezbeďenju l) Menica, menično ovlašćenje, karton deponovanih potpisa i zahtev za registraciju menice KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 13 od 39

14 m) Rešenje MUP za ispitivanje hidrantskih instalacija ili ugovor o poslovno tehničkoj saradnji n) Tehnički katalog o) Izveštaj o ispitivanju ponuďenog hidranta p) EC Sertifikat o usaglašenosti 4. NAĈIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE U roku za podnošenje ponude ponuďač moţe da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je odreďen za podnošenje ponude. PonuĎač je duţan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: JP TRANSNAFTA Beograd, ul. Bjelanovićeva br.2., sa naznakom: Izmena ponude za javnu nabavku usluge:jn-108 MV ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE - NE OTVARATI ili Dopuna ponude za javnu nabavku usluge: JN-108 MV HIDRANTSKE MREŢE - NE OTVARATI ili Opoziv ponude za javnu nabavku: JN-108 MV HIDRANTSKE MREŢE - NE OTVARATI ili Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku: JN-108 MV HIDRANTSKE MREŢE - NE OTVARATI Na poleďini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuďača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuďača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuďača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuďač ne moţe da povuče niti da menja svoju ponudu. 5. PONUDA SA VARIJANTAMA Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno. 6. UĈESTVOVANJE U ZAJEDNIĈKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAĈ PonuĎač moţe da podnese samo jednu ponudu. PonuĎač koji je samostalno podneo ponudu ne moţe istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvoďač, niti isto lice moţe učestvovati u više zajedničkih ponuda. U Obrascu ponude (poglavlje VI.), ponuďač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvoďačem. 7. PONUDA SA PODIZVOĐAĈEM Ukoliko ponuďač podnosi ponudu sa podizvoďačem duţan je da u Obrascu ponude (poglavlje VI.1.) navede da ponudu podnosi sa podizvoďačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvoďaču, a koji ne moţe biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvoďača. PonuĎač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvoďača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvoďaču. Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen izmeďu naručioca i ponuďača koji podnosi ponudu sa podizvoďačem, taj podizvoďač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 14 od 39

15 PonuĎač je duţan da za podizvoďače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV. konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac izjave iz poglavalja IV.3.1.). PonuĎač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvoďača. PonuĎač je duţan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvoďača, radi utvrďivanja ispunjenosti traţenih uslova 8. ZAJEDNIĈKA PONUDA Ponudu moţe podneti grupa ponuďača. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuďača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuďači iz grupe meďusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrţi podatke iz člana 81. st.4. tač.1) do 6) Zakona i to podatke o: članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuďača pred naručiocem, ponuďaču koji će u ime grupe ponuďača potpisati ugovor, ponuďaču koji će u ime grupe ponuďača dati sredstvo obezbeďenja, ponuďaču koji će izdati račun, računu na koji će biti izvršeno plaćanje, obavezama svakog od ponuďača iz grupe ponuďača za izvršenje ugovora. Kao i da: Sporazum sadrţi podatke o ponuďaču koji će u ime grupe potpisivati obrazce iz konkursne dokumentacije. Grupa ponuďača je duţna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV. konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac izjave iz poglavlja IV.3. ). PonuĎači iz grupe ponuďača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu. Zadruga moţe podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara. Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom. Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari. 9. CENA I ROK PLAĆANJA Plaćanje je po izvršenoj usluzi u celosti. Cena, odnosno vrednost predmetne usluge, po jedinici mere, koje je predmet javne nabavke, iskazuje se u dinarima, bez PDV-a i sa PDV-om, s tim da cena obuhvata i sve troškove vezane za isporuku predmetne usluge. U toku vaţenja ugovora cena je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj osnovi za čitavo vreme trajanja Ugovora. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, Naručilac će postupitiu skladu sa čl. 92. ZJN. Porez (PDV), iskazati posebno. PonuĊaĉu nije dozvoljeno da zahteva avans. Ponuda ponuďača koji ponudi avansno plaćanje biće odbijena kao neispravna. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 15 od 39

16 Rok plaćanja mora biti definisan u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ( Sl. glasnik RS br. 119/2012), na osnovu dokumenta koji ispostavlja ponuďač, a kojim se potvrďuje izvršenje predmetne usluge( minimum 10 a maksimalno 45 dana). Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuďača. 10. ZAHTEVI OD ZNAĈAJA ZA PRIHVATLJIVOST PONUDE Zahtev u pogledu roka izvršenja posla Rok mora biti iskazan u kalendarskim danima i ne moţe biti duţi od 35 dana od dana potpisivanja ugovora Zahtevi u pogledu garantnog roka Garancija za isporučeno predmetno dobro nadzemni hidranti, ne moţe biti kraća od 24 meseca od isporuke/puštanja u rad. 11. OTVARANJE PONUDA: Komisija za javne nabavke, otvara ponude u prisustvu predstavnika ponuďača koji ţele da prisustvuju otvaranju ponuda. Komisija za JN proverava da li ponuďač ispunjava zakonske uslove za učestvovanje u postupku. Ukoliko ponuďač ne ispunjava zakonske uslove ili mu je dokumentacija nepotpuna ta ponuda neće se uopšte uzimati u razmatranje. Ukoliko ponuďač ispunjava zakonske uslove i ako je dostavio kompletnu dokumentaciju, Komisija za JN sačinjava Zapisnik sa otvaranja ponuda koji će sadrţati pregled ponuda, spisak učesnika na otvaranju i pojedinosti sa otvaranja ponuda, koji potpisuju svi članovi komisije kao i prisutni predstavnici ponuďača i svim učesnicima u postupku u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda dostaviće fotokopiju zapisnika sa otvaranja ponuda. 12. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA PonuĊaĉ je duţan da u ponudi dostavi: Sredstvo finansijskog obezbeċenja za ozbiljnost ponude i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuďač navodi u meničnom ovlašćenju pismu. Rok vaţenja menice je 33 dana od dana otvaranja ponuda. Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko: ponuďač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; ponuďač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci; ponuďač kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeďenja za dobro izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije. Naručilac će vratiti menice ponuďačima sa kojima nije zaključen ugovor, odmah po zaključenju ugovora sa izabranim ponuďačem. Ukoliko ponuďač ne dostavi menicu ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. Odabrani ponuċaĉ je obavezan da uz zakljuĉeni ugovor dostavi Menicu za dobro izvršenje posla, sa naznačenim nominalnim iznosom od 10% (deset procenata) od ukupne vrednosti ponude bez obračunatog PDV-a, sa rokom vaţenja KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 16 od 39

17 koji je najmanje 30 (trideset ) dana duţi od roka isporuke navedenog u ponudi, a počinje da teče od dana potpisivanja Ugovora Menicu za ugovornu kaznu sa naznačenim nominalnim iznosom od od 0,5% dnevno od ukupne ugovorene vrednosti, ali ne više od 10% (deset procenta) ukupne ugovorene vrednosti bez obračunatog PDV-a, sa rokom vaţenja koji je najmanje 30 (trideset) dana duţi od roka izvršenja predmetne usluge navedenog u ponudi, a počinje da teče od dana potpisivanja Ugovora. Napomena: Menice moraju biti registrovane u skladu sa članom 47a Zakona o platnom prometu ( Sluţbeni list SRJ br.3/2002 i 5/2003 i Sl. glasnik RS br.43/2004, 62/2006 i 31/2011) i Odluke o bliţim uslovima, sadrţini i načinu voďenja registra menica i ovlašćenja ( Sl.glasnik RS br.56/2011), overene pečatom i potpisane od strane lica ovlašćenog za zastupanje. Uz menice moraju biti dostavljena uredno popunjena i overena menična ovlašćenja pisma (u prilogu), kao i kopiju kartona deponovanih potpisa, koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuďač navodi u meničnom ovlašćenju pismu. Potpis ovlašćenog lica na menicama i meničnim ovlašćenjima mora biti identičan sa potpisom u kartonu deponovanih potpisa. U slučaju promene lica ovlašćenog za zastupanje, menično ovlašćenje ostaje na snazi. U slučaju da ponuďač odustane od zaključenja ugovora pod uslovima datim u ponudi ili ne ispuni druge obaveze u postupku nabavke, naručilac će aktivirati sredstva finansijskog obezbeďenja. Po završenom poslu Naručilac će predmetne menice vratiti, na pisani zahtev PonuĎača Blanko solo menice ponuďač predaje JP TRANSNAFTA istovremeno sa potpisivanjem ugovora. 13. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAĈA KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI PonuĎač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuďaču bude dodeljen ugovor, duţan je da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu Blanko solo menicu za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Blanko solo menice za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 15%, (umesto 10% iz taĉke 11.2.) od ukupne vrednosti ugovora bez uračunatog PDV-a, sa rokom vaţnosti koji je 30 (trideset) dana duţi od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, vaţnost menice za dobro izvršenje posla mora da se produţi. 14. ROK VAŢENJA PONUDE Rok vaţenja ponude ne moţe biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude. U slučaju da ponuďač navede kraći rok vaţenja ponude, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. JP Transnafta moţe, u slučaju isteka roka vaţenja ponude, u pisanom obliku da zatraţi od ponuďača produţenje roka vaţenja ponude. PonuĎač koji prihvati zahtev za produţenje roka vaţenja ponude na moţe menjati ponudu. 15. TAJNOST Podaci koji se tiču provera, objašnjenja, mišljenja i poreďenja ponuda, kao i preporuke u vezi sa dodelom ugovora se neće saopštavati ponuďačima ni licima koja zvanično nisu uključena u psotupak, dok se ne objavi ime izabranog ponuďača. Ukoliko učesnik u postupku na bilo koji način pokuša da utiče na komisiju za izbor izvoďača prilikom KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 17 od 39

18 proučavanja ponuda ili donošenja odluke o izboru ponuďača, njegova ponuda biće automatski odbijena. 16. POJAŠNJENJE PONUDE Komisija za javnu nabavku moţe, ukoliko ţeli, da zatraţi od ponuďača razjašnjenje ponude ukoliko je to neophodno radi provere i poreďenja ponuda. Takav zahtev i odgovor na njega će biti dostavljen u pismenoj formi ili putem faksa, s tim da ne sme da se menja ili koriguje cena ili sadrţaj ponude, osim ukoliko je potrebno korigovati aritmetičke greške koje otkrije Sluţbenik za izbor prilikom proučavanja ponuda. 17. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA Komisija za javnu nabavku će odabrati onog ponuaďa čija ponuda ispunjava sve propisane zahteve i koji je ponudio najniţu cenu ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUĈILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA ISTOM PONUĐENOM CENOM U slučaju da je ponuďena cena identična, naručilac kao najpovoljniju ponudu u smislu člana 84. stav 4. ZJN, bira ponudu onog ponuďača koji je ponudio najduţi rok plaćanja usluge. Ukoliko su ponuďene identične cene, identični rokovi plaćanja, biće izabrana ponuda ponuďača koja je prva prispela kod naručioca. 18. RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA Ponuda će biti odbijena ako je neblagovremena, neodgovarajuća ili neprihvatljiva. 1) Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca po isteku roka odreďenog u pozivu za podnošenje ponude, odnosno nije predata naručiocu u roku odreďenom u pozivu. Sve neblagovremeno podnete ponude biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuďačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno. 2) Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrďeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije. 3) Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuďača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke. 19. PRAVO NARUĈIOCA DA PRIHVATI PONUDU ILI ODBIJE NEKU ILI SVE PONUDE Naručilac zadrţava pravo da prihvati ili odbije bilo koju od ponuda i / ili da poništi ceo postupak javne nabavke i da odbije sve ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Naručilac to moţe da učini u bilo koje vreme pre dodele ugovora sa obavezom da svoju Odluku pismeno obrazloţi, posebno navodeći razloge za odbijanje. 20. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŢEĆIH PROPISA PonuĎač je duţan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotnesredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine. (Obrazac izjave iz poglavlja IV. 3.). KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 18 od 39

19 21. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuďač. 22. OBJAŠNJENJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE Zainteresovano lice moţe, u pisanom obliku (putem pošte na adresu JP Transnafta Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2, elektronske pošte na ili faksom na broj. 011/ ) svakog radnog dana (ponedeljak-petak) od 07:30-15:30 traţiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Smatra se da je zahtev za dodatnim informacijama stigao tog dana, ukoliko je stigao pre 15:30. Posle tog perioda smatra se da je zahtev podnet sledećeg dana. Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije br. JN-108-MV Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, duţan je da produţi rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produţenju roka za podnošenje ponuda. Po isteku roka predviďenog za podnošenje ponuda naručilac ne moţe da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. Traţenje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno. Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način odreďen članom 20. Zakona. 23. ROK I NAĈIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAĈA Zahtev za zaštitu prava moţe da podnese ponuďač, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno udruţenje u njihovo ime. Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na . ili faksom na broj. 011/ ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu JP Transnafta Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2. Zahtev za zaštitu prava se moţe podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije odreďeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva. Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadrţina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 3 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 dana od dana prijema odluke. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 19 od 39

20 Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikompodnošenja prethodnog zahteva. Podnosilac zahteva je duţan da na račun budţeta Republike Srbije uplati taksu u skladu članom 156. zakona (broj ţiro računa: , poziv na broj , svrha: Republička administrativna taksa sa naznakom nabavke na koju se odnosi, korisnik: Budţet Republike Srbije). Postupak zaštite prava ponuďača regulisan je odredbama čl Zakona. 24. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUĈEN Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuďačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac moţe zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka5) Zakona. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 20 od 39

21 VI. OBRAZAC PONUDE Ponuda za javnu nabavku usluge: JN-108- MV ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE I. Naĉin na koji se daje ponuda: Ponudu dajem (zaokružiti način podnošenja ponude ): a. samostalno b. sa podizvoďačem v. zajednička ponuda (grupa ponuďača - konzorcijum) II. Uslovi ponude: BROJ POZIVA: Naziv ponuċaĉa: Sedište i adresa ponuċaĉa: Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora BROJ PONUDE DATUM PONUDE JN-108- MV Ukupna vrednost ponude za (bez PDV-a) Ukupna vrednost ponude (sa PDV-om) Napomena:... dinara.... dinara. Ukupna cena ponude za nabavku (JN-108- MV ) je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj osnovi za čitavo vreme trajanja Ugovora i sadrţi sve zavisne troškove Izvršioca za ovu predmetnu nabavku. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 21 od 39

22 Rok za izvršenje posla... kalendarska/ih dana Rok mora biti iskazan u kalendarskim danima, maksimalno do 35 kalendarska dana Rok plaćanja Garantni rok U roku od... kalendarskih dana, od dana prijema ispravnog raĉuna, nakon valjano saĉinjenog i zaprimljenog raĉuna Rok plaćanje mora biti minimalno 10 kalendarskih dana, a maksimalno 45 kalendarska dana...meseci Garantni rok ne moţe biti kraći od 24 meseci Vaţnost ponude Mesto... dana. Merna stanica Panĉevo Matiĉni broj Poreski identifikacioni broj: Elektronska adresa ponuċaĉa ( ): Telefon / Telefaks Tekući raĉun Poslovna banka Osoba za kontakt U, dana 2014.god. PonuĎač ovlašćeno lice M.P. Ime i prezime čitko napisano Svojeručni potpis ovlašćenog lica NAPOMENA: Obrazac ponude ponuċaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrċuje da su taĉni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 22 od 39

23 Ukoliko ponuċaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuċaĉa može da se opredeli da obrazac ponude potpisiju i peĉatom overavaju svi ponuċaĉi iz grupe ponuċaĉa ili grupa ponuċaĉa može da odredi jednog ponuċaĉa iz grupe koji će popuniti, potpisati i peĉatom overiti obrazac ponude. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 23 od 39

24 VI. 1. PODACI O PONUĐAĈU OBRAZAC PODACI O PONUĐAĈU Naziv ponuďača Sedište ponuďača Matični broj Poreski identifikacioni broj ( PIB ) Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora Osoba za kontakt Telefon Telefaks Elektronska pošta Tekući račun Banka: NAPOMENA: obrazac podaci o ponuċaĉu, ponuċaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrċuje da su taĉni podaci koji su u obrascu podaci o ponuċaĉu navedeni. U, dana 2014.god. Davalac izjave ovlašćeno lice M.P. Ime i prezime čitko napisano Svojeručni potpis davaoca izjave KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 24 od 39

25 VI. 2. PODACI O PODIZVOĐAĈU OBRAZAC IZJAVA PONUĐAČA DA NASTUPA SA PODIZVOĐAČEM Red. broj 1. Za delimično izvršenje usluga će biti angaţovan kao podizvoďač (podaci o podizvoďaču): Naziv i sedište podizvoďača: Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvoďač i deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvoďač (upisati): Osoba za kontakt: Telefon /faks: Elektronska pošta Tekući račun Matični broj Poreski identifikacioni broj Mesto: M.P. Potpis podizvoċaĉa: Datum: (Potpis odgovornog lica) NAPOMENA: Obrazac 3.-popunjavaju samo oni ponuċaĉi koji ponudu podnose sa podizvoċaĉem. Ukoliko ponuċaĉ nastupa sa većim brojem podizvoċaĉa ovaj obrazac fotokopirati, popuniti za svakog podizvoċaĉa i dostaviti uz ponudu. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 25 od 39

26 VI. 3. ZAJEDNIĈKA PONUDA U vezi sa pozivom br. JN-108-MV ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE, kao grupa PonuĊaĉa, u zajedniĉkoj ponudi, su sledeći PonuĊaĉi: Red. br. PONUĐAĈ Vrsta usluge koju će obavljati 1. Nosilac posla (naziv PonuĎača, sedište PonuĎača) MP (ime i prezime ovlašćenog lica) - Matični broj; - PIB; - Šifra delatnosti 2. (naziv PonuĎača, sedište PonuĎača) MP (ime i prezime ovlašćenog lica) - Matični broj; - PIB; - Šifra delatnosti 3. (naziv PonuĎača, sedište PonuĎača) MP KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 26 od 39

27 (ime i prezime ovlašćenog lica) - Matični broj; - PIB; - Šifra delatnosti 4. (naziv PonuĎača, sedište PonuĎača) MP (potpis ovlašćenog lica) - Matični broj; - PIB; - Šifra delatnosti 5. (naziv PonuĎača, sedište PonuĎača) MP (potpis ovlašćenog lica) - Matični broj; - PIB; - Šifra delatnosti U, dana 2014.god. Davalac izjave ovlašćeno lice M.P. Ime i prezime čitko napisano Svojeručni potpis davaoca izjave PRILOG: Pravni akt o zajedniĉkom nastupanju kojim se obavezuju na zajedniĉko izvršenje predmetne nabavke i kojim se reguliše ko je Nosilac posla, kao i odnos i obaveza svakog od uĉesnika PonuĊaĉa u ovom poslu. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 27 od 39

28 NAPOMENA: Svaki PonuĊaĉ iz grupe PonuĊaĉa, pored ovog obrasca, popunjava i prethodni obrazac (Obrazac 3), zavisno da li, u okviru grupe PonuĊaĉa, nastupa sa podizvoċaĉem ili ne. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 28 od 39

29 VII. MODEL UGOVORA MODEL UGOVORA ponuďač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrďuje da je saglasan sa sadrţinom modela ugovora. Ukoliko ponuďač nastupa sa grupom ponuďača model ugovora popunjava,potpisuje i overava pečatom ovlašćeni predstavnik grupe ponuďača. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvoďača, u modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuďači iz grupe ponuďača, odnosno svi podizvoďači. PonuĎač kome bude dodeljen ugovor biće u obavezi da potpiše ugovor koji će, osim delova koji se unose iz obrasca ponude i eventualnih uočenih tehničkih grešaka, biti identičan modelu datom u nastavku. Ugovorne strane: MODEL UGOVORA JP TRANSNAFTA, sa sedištem u Pančevu, ul. Zmaj Jovina 1, koje zastupa vršilac duţnosti direktora Tomislav Basta (u daljem tekstu: NARUĈILAC), i sa sedištem u, ul. br., koga zastupa, direktor (u daljem tekstu: IZVRŠILAC), zaključuju: U G O V O R Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem: OSNOVNE ODREDBE Ugovorne strane konstatuju: Ĉlan 1. - da je Naručilac sproveo postupak javne nabavke male vrednosti, propisan odredbama Zakona o javnim nabavkama (''Sluţbeni glasnik RS'' br.124/2012), radi nabavke usluge ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE, broj nabavke JN-108-MV- 2014; - da je Izvršilac u svojstvu PonuĎača dostavio svoju Ponudu br. od godine, koja je zavedena kod Naručioca pod brojem od godine i ista je sastavni deo Ugovora; - da je Naručilac svojom Odlukom broj od godine dodelio Ugovor o javnoj nabavci Izvršiocu. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 29 od 39

30 PREDMET UGOVORA Ĉlan 2. Predmet Ugovora je ODRŢAVANJE HIDRANTSKE MREŢE iz člana 1. ovog Ugovora za potrebe Naručioca, na osnovu prihvaćene Ponude Izvršioca br. od godine. Izvršilac se obavezuje da: 1) izvrši kontrolu, servis i ispitivanje dva industrijska hidranta na Mernoj stanici Pančevo; nabavku isporuku i ugradnju dva nadzemna hidranta, sa svim pripadajućim radovima; i nabavku i isporuku dva ključa za hidrant, a sve po tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije i u skladu sa prihvaćenom Ponudom, a koja dokumentacija i Ponuda su sastavni deo ovog Ugovora; 2) izvrši usluge u roku iz ovog člana Ugovora; 3) izvršena usluga bude odgovarajućeg kvaliteta, a hidrantske instalacije ispitane u skladu sa vaţećim Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mreţu. Usluge i dobro koje su predmet ovog Ugovora Izvršilac ima izvršiti Naručiocu na na adresi Merne stanice u Pančevu. Izvršilac se obavezuje da predmetne usluge izvrši i dobro isporuči u roku od (slovima: ) kalendarskih dana od zaključenja Ugovora. CENA Ĉlan 3. Ukupna cena usluga i dobra, koji predstavljaju predmet javne nabavke a prema cenama datim u Ponudi, iznosi (slovima: ) dinara bez PDV, a sa uračunatim PDV-om (slovima: ) dinara, a pojedinačno: OPIS DOBRA I USLUGE 1. Servis i kontrola hidranata u Mernoj stanici Pančevo Količina 2 kom Cena po jedinici (bez PDV-a) Ukupno (bez PDV-a) 2. Nabavka i isporuka nadzemnih 2 kom din hidranata 3. Ključ za hidrant 2 kom din 4. Ugradnja nadzemnih hidranata sa svim pripadajućim radovima 2 kom Cena iz stava 1. ovog člana obuhvata i sve troškove vezane za izvršenje predmetnog posla iz člana 2. ovog Ugovora, uključujući sve zavisne troškove, kao i troškove ishodovanja izveštaja i uputstva iz čl. 4 stav 3 ovog Ugovora. U toku vaţenja Ugovora cena je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj osnovi za čitavo vreme trajanja Ugovora. din din KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 30 od 39

31 IZVRŠENJE PREDMETA UGOVORA Ĉlan 4. Izvršilac ima obavezu da najavi izvršenje predmeta Ugovora najmanje 24 sata pre samog početka izvršenja, na kontakt telefon, koji bude naveden u nalogu za nabavku. Prijem izvršene usluge i dobra se vrši od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca i u prisustvu ovlašćenog predstavnika Izvršioca. Nakon izvršenja usluge i isporuke dobra sačinjava se zapisnik, koji ovlašćeni predstavnici Naručioca i Izvršioca sastavljaju i potpisuju. Sastavni deo zapisnika je i stručni zapis-izveštaj o izvršenom ispitivanju hidrantske instalacije, kao i uputstvo za bezbeden rad, dato na srpskom jeziku. Naručilac se obavezuje da odredi ovlašćeno lice koje će obavljati kontrolu izvršenog posla, overu zapisnika i druge neophodne dokumentacije, i o tome pismeno izvesti Izvršioca u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora od strane ugovornih strana. KVALITET Ĉlan 5. Za kvalitet izvršene usluge i isporučenog dobra garantuje i odgovara Izvršilac, koji Naručiocu garantuje da izvršene usluge i isporučeno dobro potpuno odgovaraju svim tehničkim opisima, karakteristikama i specifikacijama datim u okviru konkursne dokumentacije i Ponude. Ukoliko se prilikom prijema, ili u bilo kojoj fazi izvršavanja usluge i isporuke dobra, konstatuju nedostaci u pogledu kvaliteta izvršenog posla, koji je predmet Ponude, Izvršilac je obavezan da nedostatke otkloni odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pismenog naloga Naručioca. Izvršilac je u obavezi da bez naknade otkloni sve eventualne nedostatke. Izvršilac je obavezan da posao obavi stručno i kvalitetno prema pravilima struke i vaţećim normativima i standardima. Izvršilac daje garanciju na kvalitet isporučenih i ugraďenih dobara hidrantskih ureďaja, uz garantni rok koji iznosi (slovima: ) meseci, od dana izvršene usluge. Izvršilac je duţan da u garantnom roku, na pisani zahtev Naručioca, o svom trošku otkloni sve nedostatke uzrokovane neadekvatnim izvršenjem posla, kao i sve skrivene mane koje nisu mogle da uoče prilikom primopredaje i ugradnje (uključujući troškove materijala i sve troškove radne snage potrebne za intervenciju otklanjanja nedostataka). PLAĆANJE Ĉlan 6. Nakon izvršene usluge Naručiocu u skladu sa članom 2.ovog Ugovora, Izvršilac dostavlja račun za izvršenu uslugu u 2 (dva) primerka. Račun se dostavlja ovlašćenom licu Naručioca. Uz račun Izvršilac dostavlja zapisnik o izvršenoj usluzi iz člana 4. ovog Ugovora, na kome mora biti upisano čitko ime i prezime, potpis, broj lične karte i pečat Naručioca. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 31 od 39

32 Računi koji nisu sačinjeni u skladu sa odredbama ovog člana biće vraćeni Izvršiocu, a plaćanje odloţeno na štetu Izvršioca, sve dok se ne izvrši ispravka i ispostava valjano sačinjenog računa. Naručilac ima obavezu da izvrši plaćanje ispostavljenog računa sačinjenog u skladu sa predhodno navedenim u stavu 1 i 2 ovog člana, saglasno Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ( Sl. glasnik RS br. 119/2012), u roku od (slovima: ) kalendarskih dana od dana prijema valjano sačinjenog računa. Plaćanje se vrši uplatom na račun Izvršioca broj koji se vodi kod Banke. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA Ĉlan 7. Izvršilac se obavezuje da u trenutku potpisivanja ovog Ugovora dostavi dve vaţeće i registrovane blanko menice, overene pečatom i potpisane od strane lica ovlašćenog za zastupanje, i kojima garantuje uredno izvršenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne. Uz menice iz stava 1 ovog Ugovora moraju biti dostavljena uredno popunjena i overena menična ovlašćenja pisma, kao i kopija kartona deponovanih potpisa, koja je izdata od strane poslovne banke koju Izvršilac navodi u meničnim ovlašćenjima pismima, za Naručioca kako bi zaprimljene menice mogao popuniti u skladu sa ovim Ugovorom. Jedna menica iz stava 1. ovog člana je za dobro izvršenje posla, sa naznačenim nominalnim iznosom od 10% (deset procenata) od ukupne vrednosti ponude bez obračunatog PDV-a, sa rokom vaţenja menice koji je najmanje 30 (trideset) dana duţi od roka izvršenja navedenog u ponudi. Druga menica iz stava 1. ovog člana je za ugovornu kaznu sa naznačenim nominalnim iznosom od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti bez obračunatog PDV-a, sa rokom vaţenja koji je najmanje 30 (trideset) dana duţi od roka izvršenja usluge navedenog u ponudi. Menice i menična ovlašćenja (pisma) iz stava 1 i 2 ovog člana se drţe u blagajni Naručioca sve do ispunjenja ugovornih obaveza Izvršioca, i po završenom poslu Naručilac će predmetne menice vratiti, na pisni zahtev Izvršiocu. Ako Izvršilac ne ispuni obavezu iz stava 1 i 2 ovog člana ni u naknadnom roku od tri dana, od dana prijema obaveštenja upućenog od strane Naručioca, ovaj Ugovor se moţe raskinuti istekom poslednjeg dana naknadnog roka. Naručilac nema obavezu da Izvršioca posebno obaveštava da je predmetni Ugovor raskinut. Ĉlan 8. U slučaju zakašnjenja u izvršenju posla, iz razloga koji se mogu pripisati Izvršiocu, isti je duţan da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,5% (5/10) procenata dnevno od ukupne ugovorene vrednosti, ali ne više od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti bez obračunatog PDV-a. Naručilac ima pravo da naplati ugovornu kaznu bez posebnog obaveštavanja Izvršioca, aktiviranjem blanko solo menice (za ugovornu kaznu) KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-108-MV-2014 Stranica 32 od 39