KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021."

Транскрипт

1 OSNOVNA ŠKOLA MARKUŠEVEC MARKUŠEVEČKA CESTA 160 ZAGREB KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. KLASA: /20-01/13 URBROJ: Ravnateljica: Gordana Horvat, prof. Predsjednik Školskog odbora: Ivan Mihovec Zagreb, listopad 2020.

2 SADRŽAJ STRANICA 1. Izvannastavne aktivnosti 4 2. Plan rada produženog boravka Dodatna nastava Dopunska nastava Izvanučionička i terenska nastava Projekti Izborna nastava 80 3

3 1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI NAZIV SKUPINE Skupina Broj učenika Voditelj Godišnji broj sati Zadruga Pokreni krug 3R 1 13 V. Arnstein 35 Likovna grupa 1 12 Ivana Švenda 35 Glazbeno kreativna radionica 1 11 A. Trninid 35 Mali mađioničari 1 12 Z. Jelavid 35 Mali istraživači 1 10 K. Dollard 35 Origami 1 15 K. Hadžid 35 Mali tamburaši 1 10 G. Talan 35 Filmsko fotografska skupina 1 15 N. Štimac 35 Dječji zbor limači 1 20 M. Farkaš 35 Mali istraživači 1 13 M. Komušar 35 Likovna grupa 1 10 Lj. Zovko 35 GUGO 1 9 D. Horvat 35 Likovna grupa 1 4 S. Husar 35 Dram. skupina Mladi Markuši 1 15 S. Najrajter 35 Škola u šumi 1 15 Ž. Jusup 35 Tamburaški orkestar 0,5 11 M. Zorid 18 Zbor 1 30 M. Zorid 70 Likovna grupa 1 7 I.Pašut 54 Mali englezi 1 6 M. Mađarid 35 Bios 1 13 Ivana Ročid 35 Nogomet 1 15 Ž. Bedenicki 35 Mladi geografi 1 15 Marija Anid 70 Prva pomod 1 6 Luka Vrljid 35 Aerobic - fitnes 1 13 R. Švigir - Potroško 70 Mladi znanstvenici 1 9 Lana Erdeljan 35 Foto grupa 1 7 Olga Krištof 70 4

4 Vjeronaučna grupa 2 13 Suzana Ramljak 70 Zadruga Imper Pokreni krug 3R! Vanja Arnstein Izvannastavna aktivnost Razvijati ekološku svijest učenika Recikliranje, uporaba otpadnog materijala, ponovna uporaba nekih predmeta Odgoj i obrazovanje za održiv razvoj Učiteljica i učenici Radionički tip nastave Individualni Tijekom školske godine, 1 sat tjedno Detaljan troškovnik aktivnosti Oko 100,00 kn za nabavku materijala za rad Recikliranje, ponovna uporaba pojedinih materijala te izrada novog postignuda učenika nakon uporabnog ili ukrasnog predmeta završetka Način vrednovanja i način korištenja Prodaja na sajmu Zadruge Imper/ Virtualna izložba proizvoda Likovna skupina Ivana Švenda Izvannastavna aktivnost Razvoj dječje kreativnosti, koordinacije i preciznosti u korištenju likovnog pribora, poticanje na zajedničke aktivnosti. Razvijati vještinu likovnog oblikovanja Kreativno provođenje slobodnog vremena Razvijanje sposobnosti likovnog izražavanja doživljaja, Razvijanje pozitivnog odnosa prema sebi i svojim sposobnostima Poštivanje različitosti i individualnih rješenja zadataka Učiteljica i učenici Radionički tip nastave Demonstracije, promatranje, frontalni rad, praktičan rad Tijekom školske godine, 1 sat tjedno Detaljan troškovnik aktivnosti - Izražavanje doživljaja, stavova, osobno zadovoljstvo učenika, učitelja i postignuda učenika nakon roditelja. završetka Način vrednovanja i način korištenja Izložbe u školi, uređenje panoa u školi. Glazbeno kreativna radionica ANA TRNINID Izvannastavna aktivnost Poticati ljubav i interes prema skupnom muziciranju te potrebu za 5

5 glazbenim izrazom I osmišljavanje I izrađivanje različitih dječjih instrumenata; poticati interes za usvajanjem novih glazbenih sadržaja te pozitivan i aktivan odnos prema radu; poticati i usmjeriti učenike na slobodno izražavanje glazbenih ideja; razvijati samostalnost, suradnju, timski rad, osjedaj zajedništva, zadovoljstvo koje pruža skupno muziciranje I originalnost u izražavanju, strpljivost i upornost u radu -zadana NOK-om Različitim metodama I tehnikama rad ate materijalima izraditi dječja glazbala I pridonositi razvijanju glazbene kreativnosti kod učenika. Ana Trninid Ovladati vještinom pjevanja I sviranja (udaraljke, zvečke, bubnjidi) Individualni, rad u skupinama, istraživački rad, praktični rad. Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. Prikupljat de se i koristiti materijali i predmeti svakodnevne uporabe, tzv. Detaljan troškovnik aktivnosti viškovi iz kudanstva za izradu glazbala postignuda učenika nakon Točnost sviranja melodije, metra i ritma odabranih pjesama završetka Način vrednovanja i način Sudjelovanje u razrednom natjecanju na kraju nastavne godine korištenja Mali mađioničari ZDRAVKO JELAVID Izvannastavna aktivnost Osposobiti učenike za: -rješavanje problema, prikupljanje, organiziranje i analizu podataka -razumijevanje i kritičku ocjenu prikupljenih informacija, donošenje zaključaka na temelju prikupljenih informacija -timski rad pri rješavanju problema -načelo postupnosti, načelo individualizacije i socijalizacije, načelo zornosti i apstraktnosti, načelo aktivnosti i razvoja, načelo diferencijacije i integracije, načelo primjerenosti -korištenje stečenih znanja -korištenje stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu za lakše razumijevanje nastavnog gradiva drugih predmeta, brže i kvalitetnije rješavanje postavljenih zadataka, proširivanje znanja, komunikaciju i zabavu učitelj i u učionici različitim metodama i oblicima poučavanja i učenja Individualni, rad u skupinama, istraživački rad, praktični rad. Tijekom školske godine, 1 sat tjedno. Detaljan troškovnik aktivnosti / -samostalna izrada jednostavnih rekvizita -sposobnost razlikovanja bitnog od nebitnog -kritičko prihvadanje sadržaja -tolerancija i poštivanje različitosti -prezentacija u razredu -prezentacija kod susreta učenika -realizacija određene aktivnosti Mali istraživači Karolina Dollard Izvannastavna aktivnost Spoznati svijet oko sebe, proširivanje znanja o svakodnevnom životu, razvijanje sposobnost istraživačkog rada, razvijati ekološku svijest kod učenika. 6

6 Detaljan troškovnik aktivnosti Istraživanje, ljubav prema prirodi i svijetu oko sebe Poticanje učenika na samostalan istraživački rad Karolina Dollard Program rada u dnevniku izvannastavne aktivnosti Metoda demonstracije, promatranja, praktični rad Individualni rad i rad u skupinama Tijekom šk. god. Nema troškova. Osobno zadovoljstvo ucenika, ucitelja i roditelja, izložbe maketa i modela u školi Usmena pohvala i razgovor ORIGAMI Ksenija Hadžid Izvannastavna Poboljšati finu motoriku prstiju, kreativnost, estetiku i preciznost Ustrajnost, komunikativnost, poštivanje različitosti Razvijanje mašte, suradništva i kreativnosti te pobolšanje fine motorike prstiju. učiteljica - praktični rad, demonstracija, promatranje; idividualni, grupni i rad u paru Detaljan troškovnik aktivnosti Demonstracija, rad na tekstu Tijekom šk. god. Trošak materijala Motiviranost, rad i ustrajnost, individualni razvoj djeteta, samodisciplina učenika i samopouzdanje - Kritičko samovrednovanje i vrednovanje unutar grupe Mali tamburaši 35 Gordana Talan izvannastavna aktivnost - senzibilizacija djece za glazbenu umjetnost te za glazbeno i scensko izražavanje. zadana Nacionalnim okvirnim kurikulumom: - visoka kvaliteta odgoja i obrazovanje za sve, - jednakost obrazovnih mogudnosti za sve, - uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav, - znanstvena utemeljenost, 7

7 - poštivanje ljudskih prava i prava djece, - kompetentnost i profesionalna etika, - samostalnost škole, - pedagoški i školski pluralizam, - europska dimenzija obrazovanja, - interkulturalizam. Detaljan troškovnik aktivnosti Očekivana odgojno obrazovna postignuda učenika nakon završetka Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Didaktička načela: - načelo zornosti i apstraktnosti, - načelo aktivnosti i razvoja, - načelo sistematičnosti i postupnosti, - načelo diferencijacije i integracije, - načelo primjerenosti i napora, - načelo individualizacije i socijalizacije, - načelo racionalizacije i ekonomičnosti, - načelo historičnosti i suvremenosti. je namijenjena učenicima nižih razreda osnovne škole kako bi kod njih pobudila osjedaj i smisao za lijepo i plemenito; razvila intonativne, metroritamske i interpretativne sposobnosti; razvila percepciju tonske visine, metar i ritam, dinamiku, tempo, agogoku, zvukovne boje; aktivirala interes za razne glazbene oblike I fenomene (koncert, glazbala, orkestar, zbor, solist, dirigent, skladatelj ); upoznala učenike s osnovama notne pismenosti, razvijala kreativnost, poticala timski rad i stvaralaštvo. Voditelj izvannastavne aktivnosti - pjevanje pjesmica, izvođenje brojalica, instrumentalno muziciranje, improvizacija, slušanje glazbe, upoznavanje glazbala, metodičke igre sudjelovanje na priredbama, koncertima i drugim manifestacijama - slušanje, demonstracija, praktičan rad, pjevanje, sviranje, glazbeno stvaralaštvo, ples, rad s notnim tekstom -grupni oblik, individualni i rad u parovima Jedan susret tjedno u trajanju školskog sata tijekom nastavne godine Nema troškova - razvijanje intonacije, ritma, dikcije i glazbene memorije te mogudnost reproduciranja i konzumiranja kvalitetnih glazbenih sadržaja. - sudjelovanje na razrednim, školskim i drugim priredbama Filmsko-fotografska skupina Nuša Štimac Filmsko-fotografska skupina Usmjeriti učenike na kvalitetan odabir filmskih sadržaja; probuditi afinitete za filmsku aktivnost; razvijati empatiju i bolje razumijevanje ponašanja kroz likove u filmu; utjecati na razvoj misaonih sposobnosti (opažanje, vizualna memorija, oblikovanje mašte, otkrivanje kauzalnosti). zadana NOK-om. 8

8 Detaljan troškovnik aktivnosti postignuda učenika nakon završetka Način vrednovanja i način korištenja Osposobiti učenika/učenicu za komunikaciju s medijima područje filmske umjetnosti; osposobiti učenika/učenicu za vrednovanje filmskih ostvarenja te primanje filma, osposobiti učenika/učenicu za samostalno stvaralaštvo i izražavanje. Potaknuti zanimanje i razvijati vještine u području fotografije. Nuša Štimac, učiteljica učenici/učenice 4. razreda OŠ Markuševec uključenih u INA-u i de se realizirati kroz rad u školi, a učenički uradci objavljivat de se na web stranici škole. - metode: istraživačka metoda, metoda interpretacije i recepcije, stvaralačka metoda, metoda praktičnog rada -oblici rada: individualno, u paru, u skupinama, radionice, projekti, skupnoistraživački rad - dva školska sata svaki drugi tjedan u jutarnjem turnusu tijekom školske godine - izvan škole prisustvovanje radionicama i filmskim programima namijenjenima djeci u kinima troškovi medijskog (filmskog) materijala: fotoaparat Razlikovati filmske žanrove primjerene dječjoj dobi (animirani i igrani film) ; upoznati neke od temeljnih filmskih izražajnih sredstava (zvuk, boja, montaža, scenografija, kostimografija i gluma); ovladati jednostavnim filmskim stvaralačkim tehnikama (stop animacija; razvijanje smisla za rad i organizaciju rada; razvijanje umjetničkog pristupa u izražavanju vlastitih emocija i stavova. Pradenje aktivnosti učenika, zainteresiranosti za rad te sposobnosti za medijsko izražavanje i stvaranje za svakog pojedinog učenika uključenog u skupinu. Dječji zbor Limači Marijana Farkaš Izvannastavna aktivnost Detaljan troškovnik aktivnosti -promicanje aktivnog sudjelovanja djece, izražajna interpretacijapjesama sa svih područja vokalne liturgije s naglaskom na kajkavsko narječje suvremenosti, postupnosti, zajedništva, domoljublja -druženje djece, poštivanje različitih kultura kroz tekst pjesama -nastupi u školi i izvan škole Učiteljica i učenici sudjelovanje u programima za djecu, promicanje kulture Individualni i grupni Ovisno o epidemiološkoj situaciji - tijekom školske godine - nastupanje na školskim priredbama i susretima - sudjelovanje na Smotri dječjeg stvaralaštva Društava Naša djeca Hrvatske(mjesto i datum još nije poznat) - sudjelovanje u TV emisiji Školski sat - obilježavanje prigodnih dana prema planu i programu škole za novu školsku godinu - Posjet Bolnici Srebrnjak Dan astme Donacije sponzora pravilan stav prema kulturnoj baštini, ljubav prema domovini 9

9 Pohvalnice, suveniri reklamiranje u medijima Mali istraživači 8 35 Martina Komušar Izvannastavna aktivnost -spoznati svijet oko sebe, proširivanje znanja o svakodnevnom životu, razvijanje sposobnost istraživačkog rada, razvijati ekološku svijest kod učenika -načelo zornosti i apstraktnosti, načelo aktivnosti i razvoja, načelo primjerenosti načelo individualizacije i socijalizacije -poticanje učenika na samostalan istraživački rad -učiteljica -kroz vođeni, ali i samostalni istraživački rad učenici spoznaju svijet oko sebe -individualni, rad u skupinama, istraživački rad, praktični rad -tijekom šk.g. Detaljan troškovnik aktivnosti - postignuda učenika nakon završetka Način vrednovanja i način korištenja -zainteresiranost učenika za istraživanje prirode, očuvanje prirode, ljubav prema prirodi -plakati, prezentacije GUGO Danijela Horvat Izvannastavna aktivnost Spoznati svijet oko sebe, proširivanje znanja o svakodnevnom životu, razvijanje sposobnost istraživačkog rada, razvijati ekološku svijest kod učenika Istraživanje, ljubav prema prirodi Poticanje učenika na samostalan istraživački rad Učiteljica i učenici Program rada u dnevniku izvannastavne aktivnosti Individualni, rad u skupinama, istraživački rad, praktični rad Tijekom školske godine, 1 sat tjedno Detaljan troškovnik aktivnosti nema postignuda učenika nakon završetka Način vrednovanja i način korištenja Zainteresiranost učenika za istraživanje prirode, očuvanje prirode, ljubav prema prirodi Utjecaj na lokalnu zajednicu Likovna grupa Ljerka Zovko Izvannastavna aktivnost 10

10 Razvoj dječje kreativnosti, koordinacije i preciznosti u korištenju likovnog pribora, poticanje na zajedničke aktivnosti. Razvijati vještinu likovnog oblikovanja Poštivanje različitosti i individualnih rješenja zadataka Kreativno provođenje slobodnog vremena Razvijanje sposobnosti likovnog izražavanja doživljaja Razvijanje pozitivnog odnosa prema sebi i svojim sposobnostima Učiteljica i učenici Radionički tip nastave Demonstracije, promatranje, frontalni rad, praktičan rad 1x tjedno tijekom školske godine Detaljan troškovnik aktivnosti - Izražavanje doživljaja, stavova, osobno zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja, uređenje panoa u školi Predstavljanje radova drugim razredima na školskim panoima Likovna skupina 5 35 Silvija Husar Izvannastavna aktivnost Razvoj dječje kreativnosti, koordinacije i preciznosti u korištenju likovnog pribora, poticanje na zajedničke aktivnosti. Razvijati vještinu likovnog oblikovanja Zadana NOK-om Poštivanje različitosti i individualnih rješenja zadataka Učiteljica i učenici Radionički tip nastave Demonstracije, promatranje, frontalni rad, praktičan rad Tijekom školske godine, 1 sat tjedno Detaljan troškovnik aktivnosti 200,00 kn postignuda učenika nakon završetka Način vrednovanja i način korištenja Izražavanje doživljaja, stavova, osobno zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja. Izložbe u školi, uređenje panoa u školi. DRAMSKA SKUPINA MLADI MARKUŠI SAŠA NAJRAJTER Izvannastavna aktivnost estetskih i radnih sposobnosti. Kroz dramsku igru oslobađati učenike u govoru i pokretu kako bi se uspješno prezentirali i bili sigurni u javnom nastupu Učitelj hrvatskoga jezika Saša Najrajter, priprema dramsku skupinu za nastup na školskim priredbama i sudjelovanje na LIDRANU. Rad u skupinama, parovima i individualno. Suradnja sa tamburaškim orkestrom, zborom i likovnom grupom. Gluma, scenski izraz, dijalog, monolog, glazbeno scenski izražaj. Tijekom školske godine. 11

11 Detaljan troškovnik aktivnosti Nema troškovnika. Usvajanje elemenata glume i scenskoga izraza. Vrednovanje i samoprocjenjivanje svakog učenika ponaosob. Škola u šumi Žana Jusup Izvannastavna aktivnost Škola u šumi Usvojiti znanje putem osjetilnih iskustava u prirodi, povezati teoriju i praksu. Razvijati odgovornost i individualnost, toleranciju, rad u timu, izvođenje samostalnog, timskog, istraživačkog i praktičnog rada. Povezivati znanja iz raznih predmeta, razvijati sposobnost za samostalno učenje, osposobljavanje za istraživački i praktični rad i samostalno izlaganje Žana Jusup Izvanučionička nastava Praktični rad, radionice i rad u skupinama. Metoda izlaganja učenika, demonstracije, razgovora. Tijekom školske godine Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi putovanja, ispisa teksta i slika za istraživački rad, materijali za izradu plakata. postignuda učenika nakon Samostalno istraživanje, snalaženje u vremenu i prostoru. završetka Način vrednovanja i način korištenja Prezentacija u razredu i na panou škole, prezentacija kod susreta učenika opisno pradenje u bilješkama pradenja. Tamburaški orkestar Marija Zorid Izvannastavna aktivnost Razvijanje glazbene kulture kod učenika, socijalnih vještina kroz zajedničko muziciranje, dobrih i pozitivnih emocija, njegovanje i razvijanje sluha, glazbene kreativnosti i sposobnosti kroz izvođenje tamburaških, tradicijskih i zabavnih pjesama Očuvanje, poštivanje i razvijanje kulturne baštine Razvijanje kreativnosti, osjedaja za lijepu glazbu te interpretacija naučenih skladbi na školskim priredbama Učiteljica i učenici Uvježbavanje programa 1x tjedno na satovima tamburaškog orkestra tijekom školske godine Demonstracija, razgovor, postupak slušnog dojma, melodijsko-ritamski razgovor, melodijski razgovor, ritamski razgovor, pjevanje, sviranje, slušanje glazbe, glazbena kreativnost Tijekom šk. god. 1x tjedno Detaljan troškovnik aktivnosti Fotokopiranje nota Osobno zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja, poznavanje, usvajanje i 12

12 postignuda učenika nakon završetka Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja interpretacija tradicijskih pjesama i zabavnih skladbi te razvijanje skupnog i pojedinačnog muziciranja Usmena pohvala, interpretacija naučenih skladbi na priredbama u školi i izvanškolskim priredbama. Opisno u e-imenik/bilježnice za INA Zbor Marija Zorid Izvannastavna aktivnost Razvijanje glazbene kulture kod učenika, socijalnih vještina kroz zajedničko muziciranje, dobrih i pozitivnih emocija, njegovanje i razvijanje sluha, glazbene kreativnosti i sposobnosti kroz izvođenje tamburaških, tradicijskih i zabavnih pjesama Očuvanje, poštivanje i razvijanje kulturne baštine Razvijanje kreativnosti, osjedaja za lijepu glazbu te interpretacija naučenih skladbi na školskim priredbama Učiteljica i učenici Uvježbavanje programa 1x tjedno na satovima zbora tijekom školske godine Demonstracija, razgovor, postupak slušnog dojma, melodijsko-ritamski razgovor, melodijski razgovor, ritamski razgovor, pjevanje, sviranje, slušanje glazbe, glazbena kreativnost Tijekom šk. god. 1x tjedno Detaljan troškovnik aktivnosti Fotokopiranje nota Osobno zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja, poznavanje, usvajanje i interpretacija tradicijskih pjesama i zabavnih skladbi te razvijanje skupnog i pojedinačnog muziciranja Usmena pohvala, interpretacija naučenih skladbi na priredbama u školi i izvanškolskim priredbama. Opisno u e-imenik/bilježnice za INA Likovna grupa Ivana Pašut Izvannastavna aktivnost Razvoj dječje kreativnosti, koordinacije i preciznosti u korištenju likovnog pribora, poticanje na zajedničke aktivnosti. Poštivanje različitosti i individualnih rješenja zadataka Razvijanje sposobnosti likovnog izražavanja doživljaja Razvijanje pozitivnog odnosa prema sebi i svojim sposobnostima Učiteljica i učenici Radionički tip nastave Demonstracije, promatranje, frontalni rad, praktičan rad 1x tjedno tijekom školske godine Detaljan troškovnik aktivnosti - Izražavanje doživljaja, stavova, osobno zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja, uređenje panoa u školi Predstavljanje radova drugim razredima na školskim panoima 13

13 Mali Englezi - Magic Box do 10 (4.r.) 35 Monika Mađarid Izvannastavna aktivnost Pružiti učenicima koji vole učiti engleski jezik da kroz igru, pjesmu i glumu proširuju svoje znanje i interes za strani jezik. Načelo zornosti i apstraktnosti, n. aktivnosti i razvoja, n. sistematičnosti i postupnosti, n. diferencijacije i integracije, n. primjerenosti, n. individualizacije i socijalizacije, n. racionalizacije i ekonomičnosti, n. poticanja odgovornosti za vlastito učenje, n. promicanja višejezičnosti i osposobljavanja za suživot u europskome kontekstu i šire. Osposobiti učenike za vještinu rada u timu. Osposobiti učenike za razumijevanje jednostavnih izraza i fraza vezanih uz svakodnevni život i neposredno okruženje, za razumijevanje kratkih obavijesti, da uz pomod sugovornika komuniciraju u jednostavnim, svakodnevnim situacijama, da pjevaju i recitiraju, izrađuju stripove i kreiraju samostalno kartice i materijale za igre. Monika Mađarid, dipl.učiteljica RN i Engleskog jezika Izvannastavna aktivnost odvija se u prostorima škole, za vrijeme nastave. Frontalni rad, individualan rad, rad u paru, rad u grupi. Jednom tjedno tijekom školske godine 2020./2021. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi umnožavanja radnih materijala za vježbanje. Učenici de modi kreativno misliti, razumjeti dijaloge i sudjelovati u kradim dramatizacijama na stranom jeziku,samostalno naučiti proširivati vokabular učenjem riječi u kontekstu, pjevati, čitati knjigu na stanom jeziku, učenik de stedi motivaciju za cjeloživotno učenje stranog jezika. Prezentacija rezultata na panou škole i u razredima, web stranici škole. Bios Do Ivana Ročid Izvannastavna aktivnost Usvojiti ishode iz kurikuluma Međupredmetnih tema zdravlje, građanski odgoj i obrazovanje, održivi razvoj, osobni i socijalni razvoj, učiti kako učiti, uporaba IKT-a aktualizacije, korelacije, zornosti, primjerenosti i kompleksnosti Povezivanje znanja iz različitih predmeta i korelacija s očekivanjima međupredmetnih tema. Učiteljica prirode i biologije Terenska nastava u gradu Zagrebu, radionice, projekti Terenska nastava, praktični rad, rad u skupinama, rad online Metoda izlaganja učenika, demonstracije, razgovora Tijekom školske godine 2020./2021. prema epidemiološkoj situaciji Detaljan troškovnik aktivnosti Ulaznice, troškovi javnog prijevoza postignuda učenika nakon završetka Način vrednovanja i način korištenja Rješavanje problemskih zadataka iznad prosjeka vršnjaka. Povedana samostalnost prilikom izvođenja praktičnih radova te snalaženja u vremenu i prostoru. Prezentacija radova na panou škole, virtualne ploče, web/facebook stranica škole 14

14 Nogomet 35 Željka Bedenicki Nogomet Uključivanje što vedeg broja učenika od 5-8 razreda u program Utjecaj na usvajanje novih motoričkih gibanja i ponavljanje ved poznatih kretanja Učenicima od 5-8 razreda. Profesorica Željka Bedenicki Kroz sportske susrete Grupni oblik rada, individualni rad i frontalni rad. Detaljan troškovnik aktivnosti postignuda učenika nakon završetka Način vrednovanja i način korištenja Tijekom nastavne godine Troškovi prijevoza učenika Usvajanje zdravih životnih navika, poticati pomaganje drugim učenicima te utjecaj na redukciju agresivnosti. Poticaj lijepog ponašanja s naglaskom na poštivanje pravila igre te prihvadanja poraza kao sastavnog dijela sportske igre. Mladi geografi Marija Anid Izvannastavna aktivnost Usvojiti koncepte iz kurikuluma geografije koncept prostornog identiteta, prostorne organizacije i procesa, koncept održivosti i prostornog obuhvata. Rješavati probleme na višim kognitivnim razinama, razvijati odgovornost i samostalnost, toleranciju i kritičko mišljenje. aktualizacije, korelacije, zornosti, primjerenosti i kompleksnosti Povezivanje znanja iz različitih predmeta i korelacija s očekivanjima međupredmetnih tema. učiteljica geografije, učenici 5.V i 6.V. razreda Radionice u školi, online zadaci Samostalan i praktičan rad Metoda izlaganja učenika, demonstracije, razgovora Tijekom školske godine 2020./2021. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi uredskog i hobby art materijala Rješavanje problemskih zadataka iznad prosjeka vršnjaka. Povedana samostalnost prilikom izvođenja praktičnih radova te snalaženja u vremenu i prostoru. Prezentacija u razredu i na panou škole, prezentacija praktičnih radova za Dan škole Prva pomod Luka Vrljid Prva pomod osposobiti što vedi broj učenika u pružanju prve pomodi prema programu Hrvatskog Crvenog križa. poticati učenike da se uključe u zdravstveno-humanitarne programe i volonterski 15

15 Detaljan troškovnik aktivnosti rad čime se značajno doprinosi izgradnji humanijeg društva podizanje svjesnosti o važnosti znanja pružanja prve pomodi unesredenima u raznim hitnim situacijama razvijanje svijesti o opasnim situacijama koje mogu dovesti do ozljeđivanja te usvajanje znanja o mjerama prevenci načelo primjerenosti, načelo postupnosti, načelo individualizacije i socijalizacije, načelo zornosti i apstraktnosti korištenje stečenih znanja za primjenu pravila i postupaka prve pomodi Luka Vrljid metodom demonstracije usvojiti osnovna znanja frontalni rad, individualni rad, rad u paru tijekom školske godine trošak materijala vezanih uz osnovni pribor prve pomodi samostalno pružiti prvu pomod pozvati ciljanu pomod te jasno i pravilno izvjestiti o nezgodi suradnja s učenicima iz više škola kritičko samovrednovanje utjecaj na lokalnu zajednicu prezentacija rezultata AEROBIC Renata Švigir Potroško AEROBIC Stjecanje znanja i vještina raznih oblika kretanja uz muziku Upoznavanje učenika s aerobic načinom vježbanja Renata Švigir Potroško, prof. Vježbanje u realnom vremenu uz muziku Individualni i grupni Cijela nastavna godina Detaljan troškovnik aktivnosti Savladavanje motoričkih zadataka uz muziku Uspješna primjena naučenih oblika kkretanja MLADI ZNANSTVENICI LANA ERDELJAN, učiteljica kemije IZVANNASTAVNA AKTIVNOST Potaknuti učenike na istraživanje i praktičan rad, te povezati znanja iz kemije sa svakodnevnim životom. Razvijati interes za istraživački rad. Rad s učenicima na projektima: eko projekt >>VODA-izvor života<<, >> Radionica bududnosti. << Razviti sposobnost učenika za samostalno izvođenje pokusa. Provedba različitih radionica, te rad u Zadruzi Imper. Lana Erdeljan, učiteljica kemije učenici 7. i 8. razreda 16

16 praktičan rad, radionice frontalno, praktičan rad, individualan rad, istraživački rad Tijekom nastavne godine 2020./2021. Detaljan troškovnik aktivnosti Prema potrebi. Primijeniti i produbiti stečeno znanje iz kemije sudjelovanjem u projektima, izvođenjem pokusa, te izradom pripravaka. Primijeniti i povezati znanje iz kemije sa svakodnevnim životom. Formativno vrednovanje pradenje učenikovog rada tijekom cijele godine. Sumativno vrednovanje ocjena iz prirodnoznanstvenih kompetencija. Broj Naziv aktivnosti učenika Broj sati godišnje Ime i prezime nositelja aktivnosti Foto grupa Olga Krištof Fotografiranje, proučavanje i analiza fotografija, upoznavanje s kvalitetnim web portalima o fotografiji Upoznavanje s osnovama fotografije i fotografskim teorijama u teoriji i praksi, razvijanje ljubavi prema fotografiji Odgovornost, prijateljstvo, ustrajnost je namjenjena učenicima nižih razreda osnovne škole kako bi kod njih probudila ljubav prema fotografiji i razvijala kreativnost i stvaralaštvo te senzibilizaciju a sve što nas okružuje Učiteljica, učenici 3. a razreda Izvannastavna aktivnost, u školi, online Objašnjavanje, prikazivanje, demonstracija, poticanje, motiviranje Tijekom školske godine 2020./2021. Papir za printanje 50 kn, hamer papir- 50 kn, troškovi razvijanja fotografije - Detaljan troškovnik aktivnosti 150 kn Učenici će razviti vizualni senzibilitet prema svemu što nas okružuje Uspoređujući i analizirajući svoje radove i radove uspješnih i profesionalnih fotografa moći će stvoriti kritički osvrt prema svome radu i tako imati postignuća učenika nakon završetka motivaciju za usavršavanjem Učenici će moći razviti trajni afinitet prema fotografskoj umjetnosti Analiza i diskusija, samoprocjena, upitnik na kraju školske godine, učenički radovi, plakati s fotografijama VJERONAUČNA GRUPA Suzana Ramljak, prof Izvannastavna aktivnost Proširivanje i produbljivanje vjeronaučnih sadržaja te rast u kršdanskoj vjeri, usvojiti liturgijska čitanja za pojedine nedjelje, razvijati ljubav i djelotvornu pomod bližnjima. Motiviranje učenika za produbljivanje vjere, međureligijski dijalog i ekumenizam. Razvijanje humanosti, pomaganja, uvažavanja i poštivanje različitosti kroz različite humanitarne akcije, npr. Misijska djelatnost, Nedjelja Caritasa, Suradnja Škole i župne zajednice kroz humanitarne projekte tijekom godine. tolerantnosti, solidarnosti, ravnopravnosti Razvijati brigu, ljubav prema bližnjemu i za sve one koji su u potrebi. Vjeroučiteljica i učenici Prema Godišnjem planu i programu Prezentacija, razgovor, rad s tekstom, humanitarne akcije, volontiranje Tijekom školske godine (dva sata tjedno) 17

17 Detaljan troškovnik aktivnosti Potrošni materijal Senzibiliziranje učenika za dublje upoznavanje i življenje svoje vjere i kršdanske kulture Motiviranje učenika da koriste naučeno u svakidašnjem životu, u susretu s drugima u konkretnoj zajednici kao i planiranje narednih aktivnosti te da ostvaruju kroz brigu i ljubav prema bližnjemu 2.PLAN RADA PRODUŽENOG BORAVKA Naziv aktivnosti Broj učenika Tjedni broj sati Ime i prezime nositelja aktivnosti PRODUŽENI BORAVAK 1.a Dijana Petar PRODUŽENI BORAVAK 1.b Danica Antolid-Soban PRODUŽENI BORAVAK 2.a Sara Fadljevid PRODUŽENI BORAVAK 2.b i 2.c Diana Ipša 18

18 PRODUŽENI BORAVAK 1.V i 2.V Amalija Jambrešid Produženi boravak Osposobiti učenike za jezičnu komunikaciju koja im omoguduje ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta i uključivanje u cjeloživotno učenje. Usvojiti radne navike pisanja domade zadade, poštivanje i izvršavanje razrednih zaduženja. Razvijati upornost, spretnost, brzinu i snalažljivost u radu i igri. Razvijati kreativno, jasno i logično rješavanje problema, primjenjivati iskustveno učenje. Likovnim, glazbenim, sportsko-rekreativnim i drugim izrazima vježbati samokontrolu i jačati samopoštovanje. Razvijati toleranciju, poštivanje pravila igre te kudnog reda škole. Usvojiti socijalne oblike ponašanja kao prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja. Prihvadati različite stavove i mišljenja te poticati znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici. Razvijati umijeda i sposobnosti za rješavanje matematičkih problema. Razvijati odgovornost i individualnost, toleranciju, kreativnost, rad u timu. Omoguditi učeniku boravak u školi nakon redovne nastave ispunjen različitim odgojnoobrazovnim sadržajima koji povoljno utječu na razvoj cjelokupne osobnosti. Učiteljice u produženom boravku i učenici. Kroz područja aktivnosti socijalizacije, odnosa prema sebi, zdravlju, okolini i radnim obvezama; jezično-komunikacijske aktivnosti; matematičko-logičke, znanstvenotehnološke aktivnosti; kulturno-umjetničke aktivnosti; igre, sport i rekreacija; aktivnosti prema izboru škole. Razgovor, demonstracija, istraživački rad, suradničko učenje. Frontalni rad, individualni rad, rad u paru, rad u skupinama, radionice. Tijekom školske godine. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi papira za izradu nastavnih materijala. postignuda učenika nakon završetka Redovito, odgovorno i samostalno učiti i napisati domadu zadadu. Imati razvijene identificirane individualne sposobnosti i interese. Prakticirati vještinu komunikacije, suradnje i pomaganja. Imati razvijenu i prihvadenu pozitivnu sliku o sebi i drugima. Primjenjivati pravila lijepog ponašanja prema prijateljima i osobama koje srede u svakodnevnom okruženju. Razlikovati kreativno od nekreativnog korištenja slobodnog vremena i primjenjivati ga u slobodno vrijeme u školi i izvan nje. Način vrednovanja i način Sustavno pradenje učenikovih postignuda i uspjeha u ostvarivanju zadataka. korištenja 3.PLAN RADA DODATNE NASTAVE Red. Nastavni predmet Razred Grupa Br.uč. Planirani broj sati Ime i prezime učitelja izvršitelja 19

19 broj po grupi T G 1. Priroda i društvo 1 i D. Horvat, V. Arnstein 2. Hrvatski jezik M. Farkaš 3. Matematika I. Švenda 4. Matematika A Trninid, Z. Jelavid, G. Mžik 5. Matematika K. Dollard, K. Hadžid, G. Talan, M. Komušar 6. Matematika 3. 4 do G. Kelava, N. Štimac, Lj. Zovko, učenika S. Husar UKUPNO I. - IV Hrvatski jezik Z. Alilovid 8. Glazbena kultura M. Zorid 9. Engleski jezik , M. Rendulid, K. de Torres, A. Pavlid, M. Mađarid 10. Matematika 5.,6.,7. 2 do K. Bošnjak, P. Čorko Lukid i 8. učenika 11. TZK Renata Švigir Potroško 11. Fizika V. Krznar 12. Kemija 7. i L. Erdeljan 13. Biologija 7. i I. Ročid 14. Njemački jezik 7. i Martina Novosel UKUPNO V. - VIII UKUPNO I. - VIII Priroda i društvo 5 35 Vanja Arnstein Dodatna nastava Poticanje znatiželje i samostalnog istraživanja Zadana NOK-om Proširivanje znanja prirode i društva 20

20 Učiteljica i učenici Individualno rješavanje problemskih zadataka, izvođenje pokusa, istraživanje Individualni oblik rada 1xtjedno 1 sat, tijekom školske godine Detaljan troškovnik aktivnosti - Rješavanje problemskih zadataka PID-a iznad prosjeka vršnjaka Samostalno istraživanje prirode Poticanja i pohvale Priroda i društvo 5 35 D. Horvat Dodatna nastava Poticanje znatiželje i samostalnog istraživanja Zadana NOK-om Proširivanje znanja prirode i društva Učiteljica i učenici Individualno rješavanje problemskih zadataka, izvođenje pokusa, istraživanje Individualni oblik rada 1xtjedno 1 sat, tijekom školske godine Detaljan troškovnik aktivnosti - Rješavanje problemskih zadataka PID-a iznad prosjeka vršnjaka Samostalno istraživanje prirode Poticanja i pohvale Hrvatski jezik Marijana Farkaš Dodatna nastava Stjecanje i produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na području hrv. jezika Razvijanje pismenosti, ljubavi prema čitanju Razvijanje sposobnosti samostalnog rada Zadana NOK-om Usvajanje novih sadržaja Rad s darovitim učenicima Učiteljica i učenici Sudjelovanje u dječjim časopisima Individualni oblik rada 1xtjedno 1 sat, tijekom školske godine Detaljan troškovnik aktivnosti Donacije sponzora Povedanje kvalitete nastavnog rada Primjena znanja hrvatskoga jezika u svakodnevnom životu Individualno pradenje uspješnosti usvajanja sadržaja Poticanje učenika na daljnje sudjelovanje u dodatnoj nastavi hrvatskoga jezika Matematika 5 35 Ivana Švenda Dodatna nastava 21

21 Produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na području matematike Razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja Razvijanje sposobnosti samostalnog rada Zadana NOK-om Usvajanje novih sadržaja Rad s darovitim učenicima Učiteljica i učenici Rješavanje problemskih zadataka uz poticaj učitelja Individualni rad 1xtjedno 1 sat, tijekom školske godine Detaljan troškovnik aktivnosti - Povedanje kvalitete nastavnog rada Primjena matematike u svakodnevnom životu Individualno pradenje uspješnosti usvajanja sadržaja Poticanje učenika na daljnje sudjelovanje u dodatnoj nastavi matematike DODATNA NASTAVA MATEMATIKA 5 35 ANA TRNINID DODATNA NASTAVA Individualnim pristupom produbljivati temeljna matematička znanja. Osposobljavati učenike za samostalno izvođenje zaključaka. Razvijati sposobnost i umijede rješavanja matematičkih problema. Poticati učenike na daljnje napredovanje, razvijati volju i ustrajnost pri rješavanju složenijih zadataka, točnost, preciznost, jasnodu. Razvijat sposobnost primjene matematičkih znanja u svakodnevnom životu. Poticati rad u skupini i suradničko učenje. / Rješavanje brojevnih i tekstualnih problemskih zadataka primjerenih uzrastu. Uočavanje logičkih veza i odnosa između matematičkih sadržaja (aktivna primjena veze zbrajanja i oduzimanja, izvođenje više računskih radnji).igranje matematičkih igara s brojevima ili geometrijskim tijelima i oblicima (bingo, tombola, magični kvadrati, igre novčidima...) Ana Trninid Učenje kroz igru, individualni pristup, učenje otkrivanjem, suradničko učenje, timski rad. Istraživanje, individualizirani pristup Tijekom cijele školske godine, 1 sat tjedno Detaljan troškovnik aktivnosti / Samostalno rješavanje problemskih zadataka, zainteresiranost za dodatne matematičke sadržaje. Način vrednovanja i način korištenja Individualno pradenje uspješnosti savladavanja gradiva. Opisno pradenje napredovanja. Kviz znanja na kraju školske godine. DODATNA NASTAVA MATEMATIKA ZDRAVKO JELAVID DODATNA NASTAVA Individualnim pristupom produbljivati temeljna matematička znanja. Osposobljavati učenike za samostalno izvođenje zaključaka. Razvijati sposobnost i umijede rješavanja matematičkih problema. Poticati učenike na daljnje 22

22 napredovanje, razvijati volju i ustrajnost pri rješavanju složenijih zadataka, točnost, preciznost, jasnodu. Razvijat sposobnost primjene matematičkih znanja u svakodnevnom životu. Poticati rad u skupini i suradničko učenje. Rješavanje brojevnih i tekstualnih problemskih zadataka primjerenih uzrastu. Uočavanje logičkih veza i odnosa između matematičkih sadržaja (aktivna primjena veze zbrajanja i oduzimanja, izvođenje više računskih radnji).igranje matematičkih igara s brojevima ili geometrijskim tijelima i oblicima (bingo, tombola, magični kvadrati, igre novčidima, igradim kockama...) Zdravko Jelavid Učenjem kroz igru, individualnim pristupom, učenje otkrivanjem, suradničkim učenjem, timskim radom. Istraživanje, individualizirani pristup Tijekom cijele školske godine, 1 sat tjedno Detaljan troškovnik aktivnosti / Samostalno rješavanje problemskih zadataka, zainteresiranost za dodatne matematičke sadržaje. Individualno pradenje uspješnosti savladavanja gradiva. Opisno pradenje napredovanja. Kviz znanja na kraju školske godine. DODATNA NASTAVA MATEMATIKA 3 35 GORDANA MŽIK DODATNA NASTAVA Individualnim pristupom produbljivati temeljna matematička znanja. Osposobljavati učenike za samostalno izvođenje zaključaka. Razvijati sposobnost i umijede rješavanja matematičkih problema. Poticati učenike na daljnje napredovanje, razvijati volju i ustrajnost pri rješavanju složenijih zadataka, točnost, preciznost, jasnodu. Razvijat sposobnost primjene matematičkih znanja u svakodnevnom životu. Poticati rad u skupini i suradničko učenje. Rješavanje brojevnih i tekstualnih problemskih zadataka primjerenih uzrastu. Uočavanje logičkih veza i odnosa između matematičkih sadržaja (aktivna primjena veze zbrajanja i oduzimanja, izvođenje više računskih radnji).igranje matematičkih igara s brojevima ili geometrijskim tijelima i oblicima (bingo, tombola, magični kvadrati, igre novčidima, igradim kockama...) GordanaMžik Učenjem kroz igru, individualnim pristupom, učenje otkrivanjem, suradničkim učenjem, timskim radom. Istraživanje, individualizirani pristup Tijekom cijele školske godine, 1 sat tjedno Detaljan troškovnik aktivnosti / Samostalno rješavanje problemskih zadataka, zainteresiranost za postignuda učenika nakon dodatne matematičke sadržaje. završetka Način vrednovanja i način korištenja Individualno pradenje uspješnosti savladavanja gradiva. Opisno pradenje napredovanja. Kviz znanja na kraju školske godine. 23

23 Naziv aktivnosti Broj učenika Broj sati godišnje Ime i prezime nositelja aktivnosti Matematika 8 35 Karolina Dollard Detaljan troškovnik aktivnosti postignuda učenika nakon završetka Način vrednovanja i način korištenja Dodatna nastava 3. razreda Individualni rad s učenicima koji pokazuju napredno znanje i žele saznati više načelo individualizacije, aktivnosti i razvoja Poticati interes učenika za znanjem Razvoj matematičkog mišljenja Karolina Dollard Prema planu i programu Primjena suvremenih metoda i oblika rada Jednom tjedno tijekom školske godine Nema troškova Produbljeno znanje i sposobnosti učenika na području matematike Usmena i pismena provjera učenika te bilješke o radu u E- dnevniku Matematika - dodatna nastava Ksenija Hadžid Dodatna nastava Produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na području matematike, razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, razvijanje sposobnosti samostalnog rada. - načelo individualizacije, aktivnosti i razvoja - usvajanje novih sadržaja - rad s darovitim učenicima - priprema učenika za natjecanje Detaljan troškovnik aktivnosti učiteljica - individualno rješavanje problemskih zadatakauz poticaj učitelja - grupni rad Individualni rad Tijekom školske godine -nema troškova - povedanje kvalitete nastavnog rada - primjena matematike u svakodnevnom životu - individualno pradenje uspješnosti usvajanja sadržaja - poticanje učenika na daljnje sudjelovanje u dodatnoj nastavi matematike 24

24 Dodatna nastava - Matematika Gordana Talan Dodatna nastava -produbljivanje znanja i sposobnosti učenika, -poticati i razvijati interes za pronalaženje načina rješavanja matematičkih problema. - načelo individualizacije, aktivnosti i razvoja je namijenjena učenicima 3. c razreda koji pokazuju interes i spremnost za rješavanje zahtjevnijih matematičkih zadataka u svrhu razvijanja logičkog, apstraktnog i divergentnog mišljenja te cjelovitog učenja. učiteljica - individualiziranim pristupom, suradničkim učenjem, timskim radom, igrom i sudjelovanjem na natjecanjima. -individualni, frontalni, grupni i rad u paru -metoda demonstracije, razgovora, usmenog izlaganja, istraživanja, pisanih radova. - jedan sat tjedno tijegom godine Detaljan troškovnik aktivnosti Učenici nemaju troškova. -povedana kvaliteta nastavnog rada -razvijeno logičko i apstraktno mišljenje učenika -primjena stečenih znanja u životnim situacijama -sposobnost ulaganja vedeg napora kako bi se došlo do rezultata -razvoj matematičkih kompetencija i kompetencija učenja učiti kako učiti - individualno pradenje uspjeha - natjecanja Matematika 4 35 Martina Komušar Dodatna nastava -produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na području matematike, razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja, razvijanje sposobnosti samostalnog rada - načelo individualizacije, aktivnosti i razvoja - usvajanje novih sadržaja - rad s darovitim učenicima - učiteljica - individualno rješavanje problemskih zadataka uz poticaj učitelja - grupni rad - individualni i grupni rad - tijekom šk.g. Detaljan troškovnik aktivnosti - postignuda učenika nakon završetka - povedanje kvalitete nastavnog rada - primjena matematike u svakodnevnom životu 25

25 Način vrednovanja i način korištenja - individualno pradenje uspješnosti usvajanja sadržaja - poticanje učenika na daljnje sudjelovanje u dodatnoj nastavi matematike Matematika Nuša Štimac Dodatna nastava u 4. razredu Produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na području matematike Razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja Razvijanje sposobnosti samostalnog rada - zadana NOK-om Usvajanje novih sadržaja Rad s darovitim učenicima Priprema učenika za natjecanje Učiteljica Individualno rješavanje problemskih zadataka uz poticaj učitelja Grupni rad Individualni rad 1x tjedno tijekom školske godine Detaljan troškovnik aktivnosti Nema troškova Povedanje kvalitete nastavnog rada postignuda učenika nakon Primjena matematike u svakodnevnom životu završetka Način vrednovanja i način korištenja Individualno pradenje uspješnosti usvajanja sadržaja Poticanje učenika na daljnje sudjelovanje u dodatnoj nastavi matematike Matematika 6 35 Ljerka Zovko Dodatna nastava u 4. razredu Produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na području matematike Razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja Razvijanje sposobnosti samostalnog rada zadana NOK-om Usvajanje novih sadržaja Rad s darovitim učenicima učiteljica Individualno rješavanje problemskih zadataka uz poticaj učitelja Grupni rad Individualni oblik rada 1x tjedno tijekom školske godine Detaljan troškovnik aktivnosti - Povedanje kvalitete nastavnog rada postignuda učenika nakon Primjena matematike u svakodnevnom životu završetka Način vrednovanja i način korištenja Individualno pradenje. Koristiti stečeno znanje u praksi. 26

26 Matematika Gordana Kelava Dodatna nastava u 4. razredu Produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na području matematike. Razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja. Razvijanje sposobnosti samostalnog rada. - zadana NOK-om Usvajanje novih sadržaja. Rad s darovitim učenicima. Priprema učenika za natjecanje. Učiteljica Individualno rješavanje problemskih zadataka uz poticaj učitelja. Grupni rad. Individualni rad 1x tjedno tijekom školske godine Detaljan troškovnik aktivnosti Nema troškova Povedanje kvalitete nastavnog rada. postignuda učenika nakon Primjena matematike u svakodnevnom životu. završetka Način vrednovanja i način korištenja Individualno pradenje uspješnosti usvajanja sadržaja. Poticanje učenika na daljnje sudjelovanje u dodatnoj nastavi matematike. Dodatna nastava 5 70 Silvija Husar 4.razred BaČun Dodatna nastava iz matematike Rad na proširivanju znanja iz raznih područja ljudske djelatnosti Spoznavanje širih područja ljudske djelatnosti i života Razvijanje zapažanja,logičkog zaključivanja,samostalnosti u radu učiteljica Individualni rad Individualni rad i zorno tumačenje Cijela školska godina Detaljan troškovnik aktivnosti 10kn postignuda učenika nakon Usvajanje dodatnih sadržaja iz različitih područja ljudske djelatnosti završetka Način vrednovanja i način korištenja Vrednovanje učitelja i litidi za samoprocjenu svoga uspjeha. DODATNA NASTAVA Zdravka Alilovid Dodatna nastava iz Hrvatskog jezika Nadopuna redovnog gradiva nastave Hrvatskog jezika s posebnim naglaskom na slovničko i pravopisno gradivo. Razvijati procese zaključivanja s ciljem primjene naučenog Usvajanje dodatnih sadržaja. 27

27 Detaljan troškovnik aktivnosti Predmetna učiteljica Rješavanje zadataka iz radne bilježnice, radnih listida; individualni i grupni rad Frontalno objašnjavanje; individualno rješavanje zadataka uz stručnu pomod Tijekom školske godine Troškovi printanja radnih materijala Obogadivanje redovne nastave Hrvatskog jezika Individualno opisno pradenje uspješnosti usvajanja predviđenih sadržaja; rezultati postignuda na nastavi (usmeni odgovor i pismen radovi; promicanje kulture govornog i pisanog izražavanja učenika Dodatna nastava - tamburice Marija Zorid Dodatna nastava Razvijanje glazbene kulture kod učenika, socijalnih vještina kroz zajedničko muziciranje, dobrih i pozitivnih emocija, njegovanje i razvijanje sluha, glazbene kreativnosti i sposobnosti kroz izvođenje tamburaških, tradicijskih i zabavnih pjesama Očuvanje, poštivanje i razvijanje kulturne baštine Razvijanje kreativnosti, osjedaja za lijepu glazbu te interpretacija naučenih skladbi na školskim priredbama Učiteljica i učenici Uvježbavanje programa 1x tjedno na satovima zbora tijekom školske godine Demonstracija, razgovor, postupak slušnog dojma, melodijsko-ritamski razgovor, melodijski razgovor, ritamski razgovor, pjevanje, sviranje, slušanje glazbe, glazbena kreativnost Tijekom šk. god. 1x tjedno Detaljan troškovnik aktivnosti Fotokopiranje nota Osobno zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja, poznavanje, usvajanje i interpretacija tradicijskih pjesama i zabavnih skladbi te razvijanje skupnog i pojedinačnog muziciranja Usmena pohvala, interpretacija naučenih skladbi na priredbama u školi i izvanškolskim priredbama. Opisno u e-imenik/bilježnice za INA Engleski jezik-dodatna nastava 8.r. po potrebi (do 10) 35 Marina Rendulić,prof. Dodatna nastava proširivanje sadržaja redovne nastave, razvijanje usmenog i pismenog izražavanja na Engleskom jeziku, proširivanje vokabulara i gramatičkih sadržaja - poticanje ljubavi prema pisanoj riječi i čitanju te buđenje interesa za čitanje na stranom jeziku -stjecanje usmene i pisane komunikacijske kompetencije proširene elementima sociokulturne, interkulturalne te čitalačke/književne kompetencije. Proširivanje znanja i vještina Načelo zornosti i apstraktnosti, n. aktivnosti i razvoja, n. sistematičnosti 28

28 i postupnosti, n. diferencijacije i integracije, n. primjerenosti, n. individualizacije i socijalizacije, n. racionalizacije i ekonomičnosti, n. poticanja odgovornosti za vlastito učenje, n. promicanja višejezičnosti i osposobljavanja za suživot u europskome kontekstu i šire. Osposobljavati učenike za samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku. Razvijati vještine komuniciranja, timskoga rada te osposobljavati učenike za rješavanje problema. Omogućiti učenicima da usvoje jezične zakonitosti i vokabular predviđen nastavnim planom i programom. Poticati učenike na razmišljanje i kognitivno organiziranje sadržaja te kreiranje situacija u kojima učenikmože primijeniti postojeće znanje. Poticati samostalnost učenika te ih motivirati da se uključuju u natjecanja tijekom školovanja Marina Rendulić,prof. Po nastavnom planu i programu, čitanje, pisanje, govorenje, slušanje. dodatno čitanje na stranom jeziku,usmena izlaganja, izrade tematskih panoa Jedan sat tjedno tijekom školske godine 2020./2021. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi umnožavanja radnih materijala za vježbanje. Usvojiti nastavne sadržaje s redovne nastave na što višoj razini znanja i vještina te razvijati učenikove emocije, vrijednosti, stavove. Usmene i pisane provjere znanja te opisno pradenje napredovanja učenika. Rezultati de se koristiti u svrhu poboljšanja kvalitete rada i za daljnje poticanje razvoja sposobnosti učenika. Engleski jezik 5 uč. 8. r. 35 Kristina de Torres Dodatna nastava - proširivanje sadržaja redovne nastave, tj. razvijenje usmenoga i pismenoga izražavanja na engleskome jeziku - proširivanje vokabulara i gramatičkih sadržaja - poticanje ljubavi prema pisanoj riječi te buđenje interesa za čitanje na stranom jeziku - stjecanje usmene i pisane komunikacijske kompentencije proširene elementima sociokulturne, interkulturne te čitalačke/književne kompentencije te proširivanje znanja i vještina na stranome jeziku - objektivnost, kompententnost, dosljednost, demokratičnost, odgoj, obrazovanje i osposobljavanje usmjereni na individualni razvoj učenika - osposobljavati učenike za samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskome jeziku - razvijati vještine komuniciranja - osposobljavati učenike za rješavanje problema - omoguditi učenicima usvajanje jezične zakonitosti i vokabulara koji je predviđen GIK-om - poticati učenike na razmišljanje i kognitivno organiziranje sadržaja te kreiranje situacija u kojima učenici mogu primijeniti postojede znanje - poticati samostalnost učenika te ih motivirati da se uključuju u natjecanja tijekom školovanja učiteljica - nastava de se provoditi u učionicama uz korištenje tiskanih materijala i drugih medija (računalo) - aktivnost de biti realizirana prema GIK-u kroz sociološke oblike rada kao 29

29 Detaljan troškovnik aktivnosti postignuda učenika nakon završetka Način vrednovanja i način korištenja što su frontalni i individualni rad - dodatno čitanje na stranome jeziku, usmena izlaganja, izrade tematskih panoa, pisanje te rješavanje složenijih gramatičkih i jezičnih struktura - tijekom nastavne godine, jedan sat tjedno - troškovi umnožavanja radnih materijala za vježbanje - usvojenost engleskoga standardnog jezika na višoj razini osnovnoškolskoga obrazovanja - izrada tematskih panoa, provjera znanja, kvizovi, usmeno izlaganje DOD ENGLESKI JEZIK Monika Mađarid Engleski jezik dodatna nastava 8.b Proširivanje sadržaja redovne nastave, razvijanje usmenog i pismenog izražavanja na engleskom jeziku, proširivanje vokabulara i gramatičkih sadržaja - poticanje ljubavi prema pisanoj riječi i čitanju te buđenje interesa za čitanje na stranom jeziku, stjecanje usmene i pisane komunikacijske kompetencije proširene elementima sociokulturne, interkulturalne te čitalačke/književne kompetencije kao i proširivanje znanja i vještina na stranom jeziku. Načelo zornosti i apstraktnosti, n. aktivnosti i razvoja, n. sistematičnosti i postupnosti, n. diferencijacije i integracije, n. primjerenosti, n. individualizacije i socijalizacije, n. racionalizacije i ekonomičnosti, n. poticanja odgovornosti za vlastito učenje, n. promicanja višejezičnosti i osposobljavanja za suživot u europskome kontekstu i šire. Osposobljavati učenike za samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku, razvijati vještine komuniciranja, timskoga rada te osposobljavati učenike za rješavanje problema, omoguditi učenicima da usvoje jezične zakonitosti i vokabular predviđen nastavnim planom i programom, poticati učenike na razmišljanje i kognitivno organiziranje sadržaja te kreiranje situacija u kojima učenik može primijeniti postojede znanje, poticati samostalnost učenika te ih motivirati da se uključuju u natjecanja. Monika Mađarid, dipl. učiteljica razredne nastave i engleskog jezika Po nastavnom planu i programu, čitanje, pisanje, govorenje, slušanje. Dodatno čitanje na stranom jeziku, usmena izlaganja, izrade tematskih panoa, pisanje te rješavanje složenijih gramatičkih i jezičnih struktura. Jedan sat tjedno tijekom školske godine 2020./2021. Detaljan troškovnik aktivnosti Troškovi umnožavanja radnih materijala za vježbanje. postignuda učenika nakon završetka Način vrednovanja i način Usvojiti nastavne sadržaje s redovne nastave na što višoj razini znanja i vještina te razvijati učenikove emocije, vrijednosti, stavove. Izrada tematskih panoa, provjera znanja, kviz, usmeno izlagan. 30