С А Д Р Ж А Ј. Акта Скупштине општине 196. Одлука о буџету општине Оџаци

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "С А Д Р Ж А Ј. Акта Скупштине општине 196. Одлука о буџету општине Оџаци"

Транскрипт

1 Година : LIII Број 17 О Џ А Ц И 25. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине 196. Одлука о буџету општине Оџаци Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Оџаци Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Оџаци у сврху утврђивања основице пореза на имовину за годину Одлука о давању сагласности на закључење Уговора о преносу оснивачког удела у привредном друштву Слободна зона Апатин Апатин Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавној својини општине Оџаци 994. непосредном погодбом 201. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Оџаци Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 998. општине Оџаци 203. Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама Одлука о накнадама за услуге које Општинска управа врши другим лицима Одлука о општинским административним таксама Одлука о условима и начину држања паса и мачака на територији општине Оџаци Кадровски план у Општинској управи и Правобранилаштву општине Оџаци за годину План рада општинског Штаба за ванредне ситуације за годину Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ Бора Станковић Каравуково Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ Марко Орешковић Бачки Грачац 211. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије и економске школе Јован Јовановић Змај Оџаци Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ Ратко Павловић Ћићко Ратково Закључак о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Брестком Бачки Брестовац Закључак о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Услуга Оџаци Закључак о давању сагласности на План и програм рада Туристичке ораганизације општине Оџаци Акта Председника општине Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта за годину Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за израду Нацрта Одлуке о промени Статута

2 196. На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 54/2009, 73/10,101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 39. став 1. тачка 2. Статута општине Оџаци («Службени лист општине Оџаци» број: 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци је на 18. седници одржаноj дана, донела: О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Укупни приходи и примања буџета општине Оџаци за годину заједно са примањима корисника из других извора, планирају се у износу од динара. Износ из претходног става састоји се из укупних прихода и примања буџета за годину (у даљем тексту буџет) у износу од динара, и примања корисника из других извора у износу од динара. Укупни приходи и примања буџета заједно са осталим изворима новчаних средстава, пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и примањима корисника из других извора утврђују се у износу од динара и то: Опис Износ 1 2 А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: ,00 - буџетска средства ,00 - сопствени приходи 0,00 - донације , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: ,00 - текући буџетски расходи ,00 - расходи из сопствених прихода 0,00 - донације , ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: ,00 - текући буџетски издаци ,00 - издаци из сопствених прихода 0,00 - донације ,00 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ,00 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ,00 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине 0,00 Примања од задуживања 0,00 Неутрошена средства из претходних година ,00 Издаци за отплату главнице дуга 0,00 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ,00 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 904

3 Опис Економ. Износ класиф УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 1. Порески приходи , Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) , Самодопринос , Порез на имовину , Остали порески приходи ,00 2. Непорески приходи,у чему: ,00 - поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) 0,00 - приходи од продаје добара и услуга 0,00 3. Меморандумске ставке 77 0,00 4. Трансфери ,00 5 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР , ) 1. Текући расходи , Расходи за запослене , Коришћење роба и услуга , Отплата камата 44 0, Субвенције , Социјална заштита из буџета , Остали расходи, у чему:- средства резерви , Трансфери ,00 2. Издаци за набавку нефинансијске имовине ,00 3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 0,00 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 2. Задуживање 91 0, Задуживање код домаћих кредитора 911 0, Задуживање код страних кредитора 912 0,00 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 3. Отплата дуга 61 0, Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0, Отплата дуга страним кредиторима 612 0, Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 4. Набавка финансијске имовине ,00 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) ,00 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 3 0,00 Члан 2. Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме: ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА Назив програма Износ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ,00 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ,00 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ,00 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА ,00 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ,00 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,00 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ,00 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА ,00 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ,00 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ,00 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ,00 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ,00 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ,00 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 0,00 Укупно за БК ,00 905

4 Члан 3. Буџет општине Оџаци за годину састоји се од: 1. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (ек.кл ) у износу од динара; 2. текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину (ек.кл ) у износу од динара; 3. буџетског дефицита (1 2) у износу од динара. Средстава буџетског дефицита у износу од динара биће покривена пренетим средствима из претходних година у износу од динара. Члан 4. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019., и годину исказују се у следећем прегледу: Економ. Ред. Опис класиф. број А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ПОЈАЧАНАО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА - I фаза (остатак) и II фаза: Година почетка финансирања: 2018 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Трансфере од других нивоа власти: ,00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: , ,00 0,00 0,00 2. ИЗГРАДЊА ПУТА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ-СРПСКИ МИЛЕТИЋ: , , ,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2021 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Трансфере од других нивоа власти:: ,00 3. ПОБОЉШАЊЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА У ОЏАЦИМА: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2018 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 4. САНАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БАЗЕНА У ОЏАЦИМА: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2018 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: ,00 5. ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ ПУТА ОЏАЦИ - ЛАЛИЋ Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: ,00 0,00 0,00 906

5 Економ. Ред. Опис класиф. број Приходе из буџета: ,00 Трансфере од других нивоа власти:: 6. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ОЏАЦИ - ЛАЛИЋ Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 7. ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ СРПСКИ МИЛЕТИЋ Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Трансфере од других нивоа власти:: 8. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ СРПСКИ МИЛЕТИЋ Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 9. ИЗРАДА ТЕХНИЧЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРОТОАРА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА САНАЦИЈУ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ Година почетка финансирања: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Трансфере од других нивоа власти: 11. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Трансфере од других нивоа власти:: 12. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ У КАРАВУКОВУ Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања:

6 Економ. Ред. класиф. број Опис Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Неутрошена средства из ранијих година: , ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА У БЛОКУ 60, ДЕО БЛОКА 61 И БЛОКА 68 У РАТКОВУ Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Неутрошена средства из ранијих година: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОМЕКШАВАЊЕ ВОДЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ОЏАЦИ Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА, ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА, ЕЛАБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: , ,00 0,00 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ОЏАЦИ Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У РАДНОЈ ЗОНИ У ОЏАЦИМА Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Неутрошена средства из ранијих година: , ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О ЗАТЕЧЕНОМ СТАЊУ ОБЈЕКАТА У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 908

7 Економ. Ред. класиф. број Опис ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ ЖАРКА ,00 0,00 0,00 ЗРЕЊАНИНА У ОЏАЦИМА Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КАПЕЛЕ У ,00 0,00 0,00 ЛАЛИЋУ Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ ДОМА КУЛТУРЕ У КАРАВУКОВУ Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПИЈАЦЕ У РАТКОВУ Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: ,00 0,00 0,00 Приходе из буџета: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОЏАЦИ Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА CОЦИЈАЛНИ РАД ОЏАЦИ Година почетка финансирања: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КОШАРКАШКОГ ИГРАЛИШТА У ОЏАЦИМА ,00 0,00 0,00 909

8 Економ. Ред. Опис класиф. број Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ВИДОВДАНСКОЈ УЛИЦИ У ОЏАЦИМА Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРУЖНИ ПРЕЛАЗ ПРЕМА БАЧКОМ ГРАЧАЦУ Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉА ОЏАЦИ Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ ОБЈЕКТА ЗА ИЗБЕГЛА И ПРОГНАНА ЛИЦА Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Трансфере од других нивоа власти: , ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У ЗОНИ МАГНЕ ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2018 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: 910

9 Економ. Ред. Опис класиф. број Приходе из буџета: , ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ФАСАДА У УЖЕМ ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУ У ОЏАЦИМА Година почетка финансирања: 2018 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , РАДОВИ НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 3828, 3856, 3855 КО БАЧКИ ГРАЧАЦ II фаза Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА - ОТРЕСИШТА , ,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , РЕАЛИЗАЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - КАРАВУКОВО ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Трансфери од других нивоа власти:: ,00 Неутрошена средства из ранијих година: , РЕАЛИЗАЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - РАТКОВО ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , РЕАЛИЗАЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - ОЏАЦИ ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ДЕЛА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОЏАЦИ - II фаза Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: , ,00 0,00 0,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , РЕАЛИЗАЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ОЏАЦИ У УЛИЦИ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА ,00 0,00 0,00 911

10 Економ. Ред. Опис класиф. број Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , САНАЦИЈА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ АТМОСФЕРСКИХ КАНАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Неутрошена средства из ранијих година: , ПРОЈЕКАТ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОЏАЦИ НАСЕЉЕНО МЕСТО Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , ПРОЈЕКАТ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОЏАЦИ РАДНА ЗОНА Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Трансфери од других нивоа власти:: ,00 Неутрошена средства из ранијих година: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ФЕКАЛНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У ОЏАЦИМА Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , ПРОЈЕКАТ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НАСЕЉЕНО МЕСТО ДЕРОЊЕ Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ПРОЈЕКАТ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НАСЕЉЕНО МЕСТО СРПСКИ МИЛЕТИЋ Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: , ,00 0,00 0,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 912

11 Економ. Ред. класиф. број Опис РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ЦРНЕ ТАЧКЕ НА ,00 0,00 0,00 ОПШТИНСКОМ ПУТУ Л-410 У КАРАВУКОВУ И Б.БРЕСТОВЦУ Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У ЗОНАМА ШКОЛЕ ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ОБЈЕКАТА СЕМАФОР - КАРАВУКОВО Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У ЗОНАМА ШКОЛЕ (ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА) ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ОБЈЕКАТА СЕМАФОР - ОЏАЦИ Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Неутрошена средства из ранијих година: , ПОСТАВЉАЊЕ СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (СЕМАФОР) НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ВИДЕО НАДЗОРА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ЈУРИЈА ГАГАРИНА И КНЕЗ МИХАЈЛОВЕ У ОЏАЦИМА Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , ОДБОЈНА ОГРАДА НА ДРУМСКОМ МОСТУ ПРЕКО КАНАЛА ДТД НА ДЕОНИЦИ ПУТА Л-410 ОЏАЦИ- БАЧКИ ГРАЧАЦ Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: 913

12 Економ. Ред. класиф. број Опис Неутрошена средства из ранијих година: , УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПОСТАВЉАЊЕМ ОСВЕТЉЕЊА НА РАСКРСНИЦАМА (ОСВЕТЉЕЊЕ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА) Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Неутрошена средства из ранијих година: , ИЗРАДА ПЛАНА ТЕХНИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА ОЏАЦИ ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Неутрошена средства из ранијих година: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА Л-410 НА ДЕОНИЦИ ПУТА ОД КАРАВУКОВА ДО БОГОЈЕВА Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Неутрошена средства из ранијих година: , ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И РАСКРСНИЦИ У УЛИЦИ ЈУРИЈА ГАГАРИНА И КНЕЗ МИХАЈЛОВА У ОЏАЦИМА Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА НА РАСКРСНИЦИ ПУТЕВА Л-410 и IБ реда бр. 12 у улици СОМБОРСКА И ЖЕЛЕЗНИЧКА У ОЏАЦИМА Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА Л- 410 ВАН НАСЕЉЕНИХ МЕСТА Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: 914

13 Економ. Ред. Опис класиф. број Приходе из буџета: ,00 Неутрошена средства из ранијих година: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЧНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ОЏАЦИ Година почетка финансирања: ,00 0,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Неутрошена средства из ранијих година: , РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ ФЕКАЛНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ОЏАЦИМА Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Трансфере од других нивоа власти: , РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦИ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У ОЏАЦИМА Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦЕ У РАДНОЈ ЗОНИ У ОЏАЦИМА (пут иза Магне) II фаза Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ ЈУРИЈА ГАГАРИНА (од Железничке до Војводе Мишића у Оџацима) Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА У ОЏАЦИМА Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА РАТКОВА, КАРАВУКОВА, ЛАЛИЋА, БОГОЈЕВА, БАЧКОГ БРЕСТОВЦА, СРПСКОГ МИЛЕТИЋА, БАЧКОГ ГРАЧАЦА И ДЕРОЊА Година почетка финансирања: , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 915

14 Економ. Ред. класиф. број Опис ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА 0,00 2, ,00 0,00 У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ Година почетка финансирања: 2020 Година завршетка финансирања: 2020 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И УРЕЂЕЊУ ЦЕНТРА РАТКОВА, КАРАВУКОВА, ЛАЛИЋА, БОГОЈЕВА, БАЧКОГ БРЕСТОВЦА, СРПСКОГ МИЛЕТИЋА, БАЧКОГ ГРАЧАЦА И ДЕРОЊА Година почетка финансирања: 2021 Година завршетка финансирања: 2021 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 0,00 0, , НАБАВКА ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА (лизинг) , , ,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2021 Укупна вредност набавке: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 916

15 Члан 5. Приходи и примања буџета општине по врстама, односно економским класификацијама, као и остала средства буџетских корисника утврђују се у следећим износима : ПЛАН ПРИХОДА Економ. Опис Средства из буџета Средства из Средства из осталих Укупно Структура класиф. 01 сопствених извора 04 извора ( % ) Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0, , ,00 9, КАПИТАЛ 0,00 0, , ,00 9, Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 0, , ,00 3, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0,00 0, , ,00 3, Порез на зараде ,00 0,00 0, ,00 24, Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном ,00 0,00 0, ,00 0,02 приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном ,00 0,00 0, ,00 0,21 приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном ,00 0,00 0, ,00 1,13 приходу самоопорезивањем Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по ,00 0,00 0, ,00 0,02 решењу Пореске управе Порез на земљиште 3.000,00 0,00 0, ,00 0, Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне ,00 0,00 0, ,00 0,00 заједнице и општине Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства ,00 0,00 0, ,00 0, Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу ,00 0,00 0, ,00 0, Порез на остале приходе ,00 0,00 0, ,00 1, Порез на приходе спортиста и спортских стручњака ,00 0,00 0, ,00 0, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ ,00 0,00 0, ,00 27, Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге ,00 0,00 0, ,00 14, Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге ,00 0,00 0, ,00 11, Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе ,00 0,00 0, ,00 0, Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе ,00 0,00 0, ,00 1, Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, ,00 0,00 0, ,00 0,32 по решењу Пореске управе ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ,00 0,00 0, ,00 27, Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) ,00 0,00 0, ,00 0,05 917

16 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим ,00 0,00 0, ,00 0,99 пољопривредних возила и машина Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе ,00 0,00 0, ,00 0, Боравишна такса ,00 0,00 0, ,00 0, Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине ,00 0,00 0, ,00 1, ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 2, Комунална такса за истицање фирме на пословном простору ,00 0,00 0, ,00 0, ДРУГИ ПОРЕЗИ ,00 0,00 0, ,00 0, Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина 0,00 0, , ,00 1, Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина ,00 0,00 0, ,00 17, Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина 0,00 0, , ,00 5, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ,00 0, , ,00 24, Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код ,00 0,00 0, ,00 0,32 пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу Накнада за коришћење шума и шумског земљишта ,00 0,00 0, ,00 0, Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног ,00 0,00 0, ,00 0,10 простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности Накнада за коришћење грађевинског земљишта ,00 0,00 0, ,00 0, Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом ,00 0,00 0, ,00 0, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике ,00 0,00 0, ,00 0, Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које ,00 0,00 0, ,00 0,02 користе општине и индиректни корисници њиховог буџета Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина ,00 0,00 0, ,00 0, Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини ,00 0,00 0, ,00 0,51 које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у ,00 0,00 0, ,00 0,69 корист нивоа општина Општинске административне таксе ,00 0,00 0, ,00 0, Накнада за уређивање грађевинског земљишта ,00 0,00 0, ,00 0, Такса за озакоњење објеката у корист општина ,00 0,00 0, ,00 0, Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина ,00 0,00 0, ,00 0, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ,00 0,00 0, ,00 1, Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја ,00 0,00 0, ,00 0,42 на путевима Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане ,00 0,00 0, ,00 0,03 актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне ,00 0,00 0, ,00 0,02 наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ ,00 0,00 0, ,00 0, Остали приходи у корист нивоа општина ,00 0,00 0, ,00 0, МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0,58 Укупно ,00 0, , ,00 100,00 918

17 Члан 6. Средства буџета у износу од динара и остала средства у износу од динара по основним наменама утврђени су у следећим износима: ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА Економ. класиф. Опис Средства из буџета 01 Средства из сопствених извора 04 Средства из осталих извора Укупно Структура ( % ) ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0, , ,00 12, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0, , ,00 2, НАКНАДЕ У НАТУРИ ,00 0,00 0, ,00 0, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ,00 0,00 0, ,00 0, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 3, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0, , ,00 18, СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0, , ,00 4, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0, , ,00 0, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0, , ,00 4, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0, , ,00 7, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0, , ,00 4, МАТЕРИЈАЛ ,00 0, , ,00 2, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ,00 0, , ,00 23, УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД ,00 0,00 0, ,00 0, СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0, СУБВЕНЦИЈЕ ,00 0,00 0, ,00 0, ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 12, Капитални трансфери осталим нивоима власти ,00 0,00 0, ,00 1, ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 3, Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање ,00 0,00 0, ,00 0, ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0, , ,00 1, ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0, , ,00 19, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0, , ,00 4, СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ,00 0, , ,00 4, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0, , ,00 3, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0, , ,00 0, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ,00 0,00 0, ,00 1,52 919

18 ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА Економ. класиф. Опис Средства из буџета 01 Средства из сопствених извора 04 Средства из осталих извора Укупно Структура ( % ) НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ ,00 0,00 0, ,00 0,00 НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ,00 0,00 0, ,00 0,32 ОРГАНА ОСТАЛИ РАСХОДИ ,00 0, , ,00 5, СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ,00 0,00 0, ,00 0, АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ ,00 0,00 0, ,00 0,50 КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0, , ,00 25, МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0, , ,00 1, КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 0,00 0, , ,00 0, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ,00 0,00 0, ,00 0, ОСНОВНА СРЕДСТВА ,00 0, , ,00 26, ЗЕМЉИШТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, ПРИРОДНА ИМОВИНА ,00 0,00 0, ,00 0,12 Укупно ,00 0, , ,00 100,00 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 7. Средства буџета у износу од динара и остала средства у износу од динара распоређују се по корисницима у следећим износима: ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Опис Средства из буџета 01 Средства из сопствених извора 04 Средства из осталих извора Укупно Структура ( % ) Активност 0001 Функционисање скупштине 110 1/ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0,04 920

19 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис 921 Средства из буџета 01 Средства из сопствених извора 04 Средства из осталих извора Укупно Структура ( % ) 110 3/ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,06 Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине ,00 0,00 0, ,00 0,93 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходе из буџета ,00 Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ,00 0,00 0, ,00 0,93 Извори финансирања за раздео 1: 01 Приходе из буџета ,00 Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ,00 0,00 0, ,00 0,93 Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0002 Функционисање извршних органа / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0,03 Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа ,00 0,00 0, ,00 0,45 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходе из буџета ,00 Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ,00 0,00 0, ,00 0,45 Извори финансирања за раздео 2: 01 Приходе из буџета ,00 Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ,00 0,00 0, ,00 0,45

20 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис Средства из буџета 01 Средства из сопствених извора 04 Средства из осталих извора Укупно Структура ( % ) Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0,31 Укупно за активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине ,00 0,00 0, ,00 0,31 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходе из буџета ,00 Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи ,00 0,00 0, ,00 0,31 Извори финансирања за раздео 3: 01 Приходе из буџета ,00 Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ,00 0,00 0, ,00 0,31 Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО Функц. клас. 330 Судови Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0,01 Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво ,00 0,00 0, ,00 0,16 Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходе из буџета ,00 Укупно за функц. клас. 330 Судови ,00 0,00 0, ,00 0,16 Извори финансирања за раздео 4: 01 Приходе из буџета ,00 Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ,00 0,00 0, ,00 0,16 922

21 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА Функц. клас. 010 Болест и инвалидност Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Опис Средства из буџета 01 Средства из сопствених извора 04 Средства из осталих извора Укупно Структура ( % ) Активност 0003 Дневне услуге у заједници / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0, , ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0, , ,00 0,98 Укупно за активност 0003 Дневне услуге у заједници ,00 0, , ,00 1,20 Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходе из буџета ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност ,00 0, , ,00 1,20 Функц. клас. 040 Породица и д Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИ Активност 0006 Подршка деци и породици са дец / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 0,87 Укупно за активност 0006 Подршка деци и породици са децом ,00 0,00 0, ,00 0,87 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходе из буџета ,00 Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца ,00 0,00 0, ,00 0,87 Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0, , ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,08 Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи ,00 0, , ,00 1,92 923

22 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис Средства из буџета 01 Средства из сопствених извора 04 Средства из осталих извора Укупно Структура ( % ) Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног кр / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,19 Укупно за активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста ,00 0,00 0, ,00 0,19 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходе из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,00 Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту ,00 0, , ,00 2,11 Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 0,76 Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи ,00 0,00 0, ,00 0,76 Активност 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне усл / Капитални трансфери осталим нивоима власти ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 0,52 Укупно за активност 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге ,00 0,00 0, ,00 0,52 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходе из буџета ,00 Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту ,00 0,00 0, ,00 1,29 Функц. клас. 130 Опште услуге Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 5, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 1, / НАКНАДЕ У НАТУРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 1, / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 1, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0,07 924

23 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис Средства из буџета 01 Средства из сопствених извора 04 Средства из осталих извора Укупно Структура ( % ) / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 1,18 Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,00 0,00 0, ,00 15,65 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходе из буџета ,00 Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге ,00 0,00 0, ,00 15,65 Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,02 Укупно за активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина ,00 0,00 0, ,00 0,02 Активност 0009 Текућа буџетска резер / СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ,00 0,00 0, ,00 0,39 Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва ,00 0,00 0, ,00 0,39 Активност 0010 Стална буџетска резе / СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ,00 0,00 0, ,00 0,12 Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва ,00 0,00 0, ,00 0,12 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходе из буџета ,00 Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту ,00 0,00 0, ,00 0,52 Функц. клас. 220 Цивилна одбрана Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 925