KAKO PODNIJETI ANTIDAMPINŠKU PRITUŽBU VODIČ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "KAKO PODNIJETI ANTIDAMPINŠKU PRITUŽBU VODIČ"

Транскрипт

1 KAKO PODNIJETI ANTIDAMPINŠKU PRITUŽBU VODIČ HR

2 SADRŽAJ SADRŽAJ...1 I. UVOD...3 II. OPĆE NAPOMENE...5 A. Dokumentacija...5 B. Povjerljivost...5 III. KAKO PODNIJETI ANTIDAMPINŠKU PRITUŽBU...7 (1) Opće informacije...7 A. Sudionici u EU-u...7 Podnositelji pritužbe...7 Drugi proizvođači iz EU-a...8 Udruženja proizvođača...8 Reprezentativnost podnositeljâ pritužbe...8 Regionalni predmeti...9 B. Predmetni proizvod iz pritužbe...9 Carine i druge trgovinske mjere Zaključak u pogledu proizvoda C. Predmetna zemlje ili zemlje i izvoznici D. Uvoznici u EU-u E. Dobavljači, korisnici i potrošači u Uniji (2) DAMPING A. Načela B. Vrste proizvoda C. Uobičajena vrijednost Zemlje koje su pod utjecajem znatnih poremećaja D. Izvozna cijena Izvozna cijena koju izvoznik naplaćuje prvom nezavisnom kupcu u EU-u Izračunana izvozna cijena E. Usporedba cijena F. Dampinška marža G. Razina mjera u slučajevima poremećaja u pogledu sirovina u zemlji izvoznici (3) ŠTETA A. Načela Zemljopisno područje Proizvod Tarifni brojevi Informacije o vrstama proizvoda Razmatrano razdoblje B. Čimbenici štete Uvodne napomene Potrošnja u EU-u (vidjeti i tablicu A u Prilogu 6. odjeljku I.) Obujam i tržišni udio navodno dampinškog uvoza (vidjeti tablicu B u Prilogu 6. odjeljku I.) Cijena navodno dampinškog uvoza (vidjeti i tablicu C u Prilogu 6. odjeljku I.) Sniženje cijena podnositeljâ pritužbe (vidjeti i tablicu A u Prilogu 6. odjeljku II.) Proizvodnja, kapacitet i iskorištenost kapaciteta podnositeljâ pritužbe i drugih poznatih proizvođača iz EU-a (vidjeti i tablicu D u Prilogu 6. odjeljku II.) Prodaja u EU-u, tržišni udio i izvoz podnositeljâ pritužbe i drugih poznatih proizvođača iz EU-a (vidjeti i tablicu E u Prilogu 6. odjeljku II.) Prodajna cijena u EU-u podnositeljâ pritužbe (vidjeti i tablicu D u Prilogu 6. odjeljku II.) Trošak robe koju podnositelji pritužbe prodaju u EU-u (vidjeti i tablicu E u Prilogu 6. odjeljku II.) Profitabilnost podnositeljâ pritužbe u pogledu predmetnog proizvoda koji se prodaje u EU-u (vidjeti i tablicu F u Prilogu 6. odjeljku II.) Broj osoba koje zapošljavaju podnositelji pritužbe i drugi poznati proizvođači iz EU-a (vidjeti i tablicu F u Prilogu 6. odjeljku I. i tablicu G. u Prilogu 6. odjeljku II.) Ulaganje podnositeljâ pritužbe (vidjeti i tablicu H u Prilogu 6. odjeljku II.) Zalihe (vidjeti i tablicu I u Prilogu 6. odjeljku II.) Drugi elementi štete Prijetnja daljnje štete Prepreke proizvodnji i razvoju (4) UZROČNOST A. Učinci dampinškog uvoza... 34

3 B. Učinci drugih čimbenika (vidjeti i Uzročnost u Prilogu 6.) (5) ZAKLJUČAK (6) KORISNE POVEZNICE Carinska i statistička nomenklatura Statistički podatci EUROSTATA o uvozu/izvozu (COMEXT): Statistički podatci EUROSTATA o proizvodnji (PRODCOM): (7) SLJEDEĆI KORACI IV. PRILOZI Prilog Prilog Prilog Prilog Prilog Prilog Prilog Prilog Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 2

4 I. UVOD 1. Ciljevi su ovog vodiča: pružiti smjernice za izradu antidampinške pritužbe navesti informacije koje su Europskoj komisiji ( Komisija ) obično potrebne kako bi odlučila može li pokrenuti službeni ispitni postupak u pogledu navodno dampinškog uvoza kojim se nanosi šteta industriji EU-a. 2. Zakonodavstvo EU-a o provedbi međunarodno dogovorenih odredaba za rješavanje pitanja dampinškog uvoza utvrđeno je u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2016/ ( osnovna uredba ). 3. U ovom vodiču: objašnjen je sadržaj pritužbe korak po korak pojašnjena su pitanja koja se obično javljaju pri izradi pritužbe pružen je strukturirani format za lakšu pripremu pritužbe. Izjava o ograničenju odgovornosti Ovaj vodič nije pravno obvezujući dokument. Njegov sadržaj nije obvezan. Informacije podnositeljâ pritužbi mogu se razlikovati ovisno o konkretnim okolnostima predmeta. Ovim se vodičem pružaju samo opći savjeti. U određenim okolnostima mogao bi zbog posebne prirode predmeta biti opravdan drugi pristup. Iz navedenoga proizlazi i da se na temelju ovog vodiča ne mogu izvoditi zaključci o tome što čini standarde prihvatljivosti u antidampinškim pritužbama. Isto tako, primjena ovog vodiča ne podrazumijeva automatsko prihvaćanje pritužbe. Svaki se predmet zasebno analizira. 4. Budući da se ovim vodičem nastoji pomoći podnositeljima pritužbe, Komisija pozdravlja primjedbe koje se odnose na njegovo poboljšanje. Komisija je na raspolaganju za odgovore na sva pitanja o podnošenju antidampinške pritužbe. Europska komisija Glavna uprava za trgovinu Poštanska adresa: Rue de la Loi, Bruxelles, Belgija Uredi: Rue de la Loi, Bruxelles, Belgija Telefon: Telefaks: E-pošta: 5. Ako želite podnijeti pritužbu Uredu za pritužbe, slijedite upute navedene u Prilogu 1. ovom vodiču. Komisija će analizirati pritužbu i odlučiti sadržava li ona dostatne dokaze da je šteta koju je pretrpjela industrija EU-a prouzročena dampinškim uvozom. Ako se pritužba smatra prihvatljivom, u roku od 45 dana od dana njezina podnošenja pokreće se ispitni postupak u 1 Objavljeno u SL L 176, , str Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 3

5 pogledu navodnog dampinškog uvoza. Pritužba se smatra uloženom prvog radnog dana od dana na koji ju je Komisija primila, pod uvjetom da sadržava i povjerljivu verziju i otvorenu verziju koju mogu pregledati zainteresirane strane (vidjeti Prilog 4. ovom vodiču). 6. Pritužbu moraju potpisati osobe koje pravno zastupaju društva koja je podnose, na primjer glavni direktori tih društava. Ako podnositelje pritužbe zastupa fizička ili pravna osoba (na primjer odvjetnik ili udruženje), potrebna je odgovarajuća punomoć (vidjeti i točku 24.). Podnositelji pritužbe = proizvođači iz EU-a koji podnose antidampinšku pritužbu 7. Ispitni postupak koji je pokrenut nakon ocjene propisno potkrijepljene pritužbe zahtijeva suradnju industrije EU-a, uključujući ispunjavanje upitnika, i posjete dužnosnika Komisije poslovnim prostorima društava. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 4

6 II. OPĆE NAPOMENE A. Dokumentacija 8. Pritužba mora biti temeljito dokumentirana i propisno potkrijepljena. Podnositelji pritužbe moraju pružiti najbolje informacije koje su im dostupne i pokrijepiti ih dostatnim dokumentiranim dokazima. 9. Navodi iz pritužbe moraju biti potkrijepljeni dostatnim dokazima ili čvrstim argumentima koji su u razumnoj mjeri dostupni podnositelju pritužbe. Komisija će pri ocjenjivanju pouzdanosti i dostatnosti informacija navedenih u pritužbi uzeti u obzir sve okolnosti predmeta, kao što su: predmetni proizvod uključene zemlje struktura industrije EU-a raspoloživost informacija. 10. Izričito navedite sve izračune i sve izvore upotrijebljenih podataka 2. Navedite razdoblje na koje se podatci odnose i objasnite upotrijebljenu metodologiju. 11. Informacije i podatci sadržani u pritužbi u pravilu ne smiju biti zaštićeni autorskim pravom. Ako želite upotrijebiti izvješće, studiju, istraživanje tržišta, novinski članak itd. koji su zaštićeni autorskim pravima, trebali biste zatražiti suglasnost nositelja autorskog prava (za više pojedinosti vidjeti Prilog 4. ovom vodiču). 12. Komisija će radi transparentnosti u slučaju pokretanja ispitnog postupka objaviti sažetak pritužbe. Stoga pri podnošenju pritužbe uključite njezin sažetak koji sadržava sljedeće: detaljne informacije o predmetnom proizvodu, uključujući (prema potrebi) proizvodne postupke i upotrebe sažetak predmeta popis poznatih strana u ispitnom postupku (bez podataka za kontakt). Nakon pokretanja ispitnog postupka sažetak će biti objavljen na internetskim stranicama Glavne uprave Komisije za trgovinu. 13. Tekst pritužbe trebao bi sadržavati samo neophodne brojke i tablice. Detaljnije brojke i tablice moraju se navesti u prilozima uz upućivanje na njih u tekstu pritužbe. 14. Svi podatci i dokazi o navodnom dampingu (za definicije i više pojedinosti vidjeti odjeljak DAMPING ) moraju se odnositi samo na predmetnu zemlju izvoznicu. Podatci i dokazi kojima se potkrepljuju navodi o šteti (vidjeti odjeljak ŠTETA ) moraju se odnositi samo na Europsku uniju (EU) Pri pretvorbi vrijednosti u eure 4 navedite primijenjene devizne tečajeve i razdoblje na koje se odnose. B. Povjerljivost 16. Ako želite da se s određenim dijelom pritužbe postupa kao s povjerljivim, to izričito zatražite i 2 Ako pritužba sadržava poveznice, navedite relevantnu internetsku stranicu i datum pristupa. 3 EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina, Cipar, Češka Republika, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija. 4 Devizni tečajevi određenih valuta u odnosu na euro mogu se pronaći na sljedećoj internetskoj adresi: Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 5

7 navedite razloge 5. Povjerljivo postupanje nije moguće odobriti bez zahtjeva za takvo postupanje i pravilnog obrazloženja. 17. Ako se s bilo kojim dijelom pritužbe postupa kao s povjerljivim, dostavite smislenu verziju pritužbe koja nije povjerljiva. Treba napomenuti da ako ne dostavite smislenu verziju za zainteresirane strane koja nije povjerljiva, službe Komisije mogu zanemariti informacije koje su dostavljene u povjerenju Verzija pritužbe koja je dostupna zainteresiranim stranama za pregled (verzija koja nije povjerljiva ) uključit će se u otvoreni spis te će je zainteresirane stane moći pregledati nakon pokretanja ispitnog postupka. 19. Komisija strogo poštuje zahtjeve u pogledu povjerljivosti. Pritužba ili dokumenti koji sadržavaju povjerljive informacije moraju se označiti oznakom Limited ( ograničena verzija). Stoga, verzija pritužbe koja nije povjerljiva ili drugi dokumenti koji ne sadržavaju povjerljive informacije moraju se označiti oznakom Open for inspection by interested parties ( otvorena verzija dostupna zainteresiranim stranama ). 20. Podatke koji sadržavaju poslovne tajne možete redigirati ili sažeti u verziji koja nije povjerljiva, ali kretanja i razine moraju biti jasni. Redigiranje ili sažimanje podataka mora biti opravdano pa stoga objasnite zašto te podatke treba smatrati povjerljivima. Za dodatne informacije o izradi verzije koja nije povjerljiva vidjeti Prilog Kako je objašnjeno u točki 5., pritužba mora biti podnesena i u povjerljivoj ( ograničenoj ) verziji i u verziji koja nije povjerljiva (koja je na raspolaganju zainteresiranim stranama za pregled ). 22. Pojedinačni podnositelji pritužbe mogu Komisiji izravno poslati informacije koje zbog povjerljivosti nije moguće uključiti u pritužbu. 5 Za više pojedinosti o povjerljivosti vidjeti članak 19. osnovne uredbe. 6 Vidjeti članak 19. stavak 3. osnovne uredbe. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 6

8 III. KAKO PODNIJETI ANTIDAMPINŠKU PRITUŽBU 23. Antidampinška pritužba mora uključivati sljedeće 7 : 1. opće informacije: identitet podnositelja pritužbe proizvod po navodno dampinškim cijenama zemlju ili zemlje podrijetla druge poznate zainteresirane strane; 2. dokaze koji upućuju na damping (vidjeti odjeljak DAMPING ); 3. dokaze koji upućuju na štetu industriji Unije (vidjeti odjeljak ŠTETA ); 4. dokaze koji upućuju na uzročno-posljedičnu vezu između navodnog dampinga i štete (vidjeti odjeljak UZROČNOST ). Vidjeti primjer tablice sadržaja pritužbe u Prilogu 2. (1) Opće informacije A. Sudionici u EU-u Podnositelji pritužbe 24. Industrija EU-a koja podnosi pritužbu može kao svojeg predstavnika odabrati: bilo koju fizičku ili pravnu osobu udruženje koje nema pravnu osobnost udruženje osnovano kako bi predstavljalo pojedinačna društva u svrhu podnošenja pritužbe. Predstavnik će prikupiti potrebne informacije i dostaviti ih Komisiji. Predstavnik mora dokazati da je propisno ovlašten djelovati u ime industrije (vidjeti i točku 6.). Iako je europsko udruženje možda u najboljem položaju za pokretanje predmeta, i pojedinačna društva mogu izravno pokrenuti predmet pred Komisijom. 25. Svaki proizvođač iz EU-a koji je podnositelj pritužbe ili u čije je ime podnesena pritužba ( podnositelj pritužbe ) mora dostaviti: naziv adresu broj telefona adresu elektroničke pošte ime osobe za kontakt. Te informacije moraju biti uključene u prilog i dostavljene u elektroničkoj verziji, po mogućnosti u formatu elektroničke tablice kao što je Microsoft Excel. 26. Podnositelj pritužbe mora dostaviti obujam proizvodnje predmetnog proizvoda, po pojedinačnom podnositelju pritužba ako je primjenjivo, za posljednje jednogodišnje razdoblje prije podnošenja pritužbe, odnosno: posljednju kalendarsku godinu posljednju financijsku godinu ili 7 Vidjeti članak 5. stavak 2. osnovne uredbe. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 7

9 bilo koje razdoblje od 12 mjeseci pod uvjetom da to razdoblje završava najkasnije šest mjeseci prije datuma podnošenja pritužbe. Podatci ne bi trebali biti stariji od šest mjeseci 27. U pritužbi mora biti navedeno jesu li podnositelji pritužbe povezani s društvima koja proizvode i/ili prodaju predmetni proizvod u predmetnoj zemlji ili predmetnim zemljama iz pritužbe. Ako jesu, pritužba mora sadržavati informacije o tom odnosu i o predmetnim društvima. 28. U pritužbi mora biti navedeno i jesu li podnositelji pritužbe kupili predmetni proizvod od drugih proizvođača iz EU-a, iz predmetne zemlje ili predmetnih zemalja iz pritužbe ili iz ostalih trećih zemalja. U pritužbi moraju biti objašnjeni razlozi te kupnje te navedeni uključeni obujmovi i cijene. Drugi proizvođači iz EU-a 29. Pritužba mora sadržavati popis svih poznatih drugih proizvođača iz EU-a, uključujući: podatke za kontakt naziv adresu telefon adresu elektroničke pošte osobu za kontakt (ako postoji). Te informacije moraju biti uključene u prilog i dostavljene u elektroničkoj verziji, po mogućnosti u formatu elektroničke tablice kao što je Microsoft Excel. 30. Pritužba mora uključivati procjenu obujma proizvodnje svih drugih poznatih proizvođača iz EUa za posljednje jednogodišnje razdoblje prije podnošenja pritužbe (isto razdoblje kao za podnositelje pritužbe, vidjeti točku 26.). Objasnite i osnovu za tu procjene. 31. Pritužba mora uključivati te informacije za sve druge poznate proizvođače iz EU-a bez obzira na to podupiru li pritužbu ili ne. Udruženja proizvođača 32. Ako je relevantno, pritužba mora sadržavati popis svih poznatih udruženja proizvođača na razini EU-a i nacionalnoj razini, uključujući: podatke za kontakt naziv adresu broj telefona adresu elektroničke pošte osobu za kontakt (ako postoji). Te informacije moraju biti uključene u prilog i dostavljene u elektroničkoj verziji, po mogućnosti u formatu elektroničke tablice kao što je Microsoft Excel. Reprezentativnost podnositelja pritužbe 33. Podnositelji pritužbe moraju djelovati u ime znatnog dijela industrije EU-a. U praksi to znači da podnositelji pritužbe moraju činiti najmanje 25 % ukupne proizvodnje predmetnog proizvoda u EU-u (odnosno proizvodnje koja je fizički smještena u EU-u). 34. Treba napomenuti da Komisija može isključiti proizvodnju proizvođača iz EU-a koji su povezani s izvoznicima ili uvoznicima i proizvodnju proizvođača iz EU-a koji uvoze predmetni proizvod Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 8

10 iz zemalja koje prodaju po navodno dampinškim cijenama. 35. Međutim, proizvođači iz EU-a koji se nisu pridružili podnositeljima pritužbe možda žele iskazati potporu pritužbi. 36. Pritužba može sadržavati primjedbe o poznatim proizvođačima iz EU-a koji ne podupiru pritužbu, uključujući, gdje je to moguće, opis razloga zbog kojih ne podupiru pritužbu. 37. Komisija prije pokretanja ispitnog postupka provjerava čine li proizvođači koji podupiru pritužbu najmanje 25 % ukupne proizvodnje u EU-u na temelju proizvodnje koja je fizički smještena u EU-u i je li razina potpore pritužbi viša od razine protivljenja. 38. Kako bi ispitala reprezentativnost pritužbe, Komisija će prije pokretanja ispitnog postupka poslati dopise svim poznatim proizvođačima iz EU-a. Prilog 7. sadržava primjer takvog dopisa. Regionalni predmeti 39. Riječ je o posebnom predmetu ako je stupanj izolacije tržišta u određenoj regiji EU-a toliko visok da se proizvođači u regiji mogu smatrati oštećenom industrijom. Regija može biti zemlja, dio zemlje ili nekoliko zemalja zajedno. Koncentracija izvoza u regiji može biti temelj za regionalni antidampinški predmet. 40. Uvjeti za podnošenje regionalne antidampinške pritužbe sljedeći su: (1) proizvođači predmetnog proizvoda prodaju svoju sveukupnu ili gotovo sveukupnu (općenito više od 80 %) proizvodnju u toj regiji; (2) potražnja u toj regiji nije najvećim dijelom pokrivena ponudom proizvođača koji se smješteni drugdje u EU-u (općenito manje od 20 %); (3) dampinški uvoz predmetnog proizvoda koncentriran je u toj regiji (općenito više od 80 %); i (4) dampinškim uvozom nanosi se šteta svim ili gotovo svim proizvođačima u regiji (općenito više od 80 %). 41. Za više informacija o regionalnim predmetima vidjeti članak 4. stavak 1. točku (b) osnovne uredbe. B. Predmetni proizvod iz pritužbe 42. Pritužba mora sadržavati opis uvezenog proizvoda koji će biti obuhvaćen antidampinškim ispitnim postupkom. Pritužba mora uključivati detaljan opis kojim se pojašnjavaju svi mogući nesporazumi u pogledu definicije proizvoda. Predmetni proizvod = proizvod koji se uvozi u EU po navodno dampinškim cijenama 43. Dio pritužbe koji se odnosi na predmetni proizvod ključan je: za pritužbu jer će se svi u njoj navedeni i analizirani podatci (kao što su damping i šteta) odnositi samo na predmetni proizvod za ispitni postupak jer će njime biti obuhvaćen samo proizvod definiran u pritužbi i za antidampinške mjere, koje će se primjenjivati samo na predmetni proizvod. 44. Kratak opis pritužba mora sadržavati sažetu definiciju predmetnog proizvoda, odnosno proizvoda koji će biti obuhvaćen ispitnim postupkom. To možda jest (a možda i nije) definicija navedena u relevantnim oznakama kombinirane nomenklature ( KN ) 8. 8 Opis proizvoda obično bi trebao biti jedan blok koji ide od općenitog prema posebnom, uključujući moguća izuzeća, i trebao bi završiti s popisom oznaka KN. Primjerice, i. predmetni proizvod određeni je...; ii. predmetni proizvod ne uključuje...; iii. predmetni proizvod trenutačno je obuhvaćen oznakama KN... Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 9

11 Imajte na umu da nacionalna carinska tijela moraju biti u mogućnosti utvrditi je li uvezeni proizvod obuhvaćen opisom proizvoda ako i kad ispitni postupak dovede do uvođenja antidampinških mjera, ali i od trenutka pokretanja ispitnog postupka. To znači da se definicija proizvoda mora temeljiti na njegovim osnovnim fizičkim, tehničkim i kemijskim svojstvima tako da ga je moguće identificirati u trenutku carinjenja. Druge čimbenike, kao što su upotreba ili proizvodni postupci, ne bi trebalo primjenjivati za definiranje proizvoda, osim ako su povezani s njegovim fizičkim, tehničkim i kemijskim svojstvima. 45. Potpun opis pritužba mora sadržavati i potpun opis proizvoda, uključujući: razvrstavanje predmetnog proizvoda u carinsku tarifu (oznake KN pod kojima se taj proizvod uvozi u EU) 9 sažetak proizvodnog postupka uz napomenu ako istodobno postoje različiti proizvodni postupci u EU-u i/ili predmetnim zemljama osnovna fizička, tehnička i kemijska svojstva te druge značajke predmetnog proizvoda upotrebe proizvoda i njegovo tržište. Opišite segment tržišta kojemu proizvod pripada i druga relevantna pitanja. Primjerice: je li kvaliteta ili cijena odlučujući čimbenik stavljanja na tržište? je li tržište u velikoj mjeri ciklično? kakva je elastičnosti cijena potražnje? kako potrošač doživljava proizvod? trebaju li kupci/agencije odobriti proizvod prije prodaje? prodaje li se proizvod na licu mjesta ili na temelju ugovora? koji su prodajni kanali (kako se proizvod prodaje)? 46. Ako postoje različite vrste ili različiti tipovi predmetnog proizvoda, jasno objasnite: koje glavne vrste ili tipove treba uključiti u područje primjene definicije proizvoda zašto mogu li se različite vrste ili različiti tipovi tretirati kao jedan proizvod i biti obuhvaćeni istim ispitnim postupkom. Pri ocjenjivanju opsega proizvoda Komisija će možda trebati riješiti pitanje osnovnih fizičkih, tehničkih i kemijskih svojstava predmetnog proizvoda te njihove međusobne zamjenjivosti za industrijske primjene/potrošače. 47. Pritužba mora sadržavati pojedinosti o svim antidampinškim/antisubvencijskim/zaštitnim mjerama ili tekućim ispitnim postupcima koji uključuju isti ili sličan proizvod u ostalim trećim zemljama. Carine i druge trgovinske mjere 48. U pritužbi moraju biti navedene sve carine koje se plaćaju za proizvod iz predmetnih zemalja pri uvozu u EU, kao i svi drugi poznati carinski režimi koji se primjenjuju na uvoz proizvoda u EU. To mogu biti kvote, carinske kvote ili, ako se proizvod izvozi iz zemlje u razvoju, opći sustav povlastica EU-a. Navedite ako ste upoznati s njihovim najnovijim izmjenama Ako predmetni proizvod ne obuhvaća potpunu oznaku KN, naznačite to umetanjem prefiksa ex ispred oznake. Opće smjernice o pitanjima razvrstavanja mogu se pronaći na internetskoj stranici ili se obratite svojim nadležnim carinskim tijelima. 10 Informacije možete pronaći na internetskoj stranici Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 10

12 49. Navedite i carine koje se plaćaju za proizvod podrijetlom iz EU-a pri njegovu uvozu u predmetne zemlje iz pritužbe koje nisu članice EU-a. Zaključak u pogledu proizvoda 50. Pritužba mora sadržavati jasnu izjavu da se predmetni proizvod može usporediti s proizvodom koji industrija EU-a proizvodi i prodaje u EU-u ( istovjetan proizvod ) te da mu može konkurirati. U tehničkom smislu, uvezena roba i roba iz EU-a moraju biti istovjetni proizvodi. C. Predmetna zemlje ili zemlje i izvoznici Istovjetan proizvod = proizvod koji se proizvodi u EU-u i uspoređuje s predmetnim proizvodom 51. Antidampinška pritužba odnosi se na uvoz proizvoda proizvedenih u jednoj zemlji izvan EU-a ili više njih 11. Pritužba mora za svaku zemlju koja nije članica EU-a sadržavati popis svih poznatih proizvođača/izvoznika predmetnog proizvoda, uključujući podatke za kontakt: naziv adresu broj telefona adresu elektroničke pošte osobu za kontakt (ako postoji). Te informacije moraju biti uključene u prilog i dostavljene u elektroničkoj verziji, po mogućnosti u formatu elektroničke tablice kao što je Microsoft Excel. Navedite iste informacije, ako su na raspolaganju, za poznata udruženja proizvođača/izvoznika u predmetnim zemljama. D. Uvoznici u EU-u 52. Pritužba mora sadržavati popis svih poznatih uvoznika proizvoda u EU, uključujući podatke za kontakt: naziv adresu broj telefona adresu elektroničke pošte osobu za kontakt (ako postoji). Te informacije moraju biti uključene u prilog i dostavljene u elektroničkoj verziji, po mogućnosti u formatu elektroničke tablice kao što je Microsoft Excel. Navedite iste informacije, ako su raspoložive, za sva poznata udruženja uvoznika. E. Dobavljači, korisnici i potrošači u Uniji 53. Pritužba mora sadržavati popis dobavljača proizvođača iz EU-a, korisnika predmetnog proizvoda u EU-u i udruženja potrošača (ako su poznati), uključujući podatke za kontakt: naziv ili se obratite svojim nacionalnim carinskim tijelima. 11 Ako želite podnijeti pritužbu na proizvod i zemlju koji su nedavno bili obuhvaćeni ispitnim postupkom i za koje je donesen negativan nalaz, obratite se službama Komisije za dodatne informacije. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 11

13 adresu broj telefona adresu elektroničke pošte osobu za kontakt (ako postoji). Te informacije moraju biti uključene u prilog i dostavljene u elektroničkoj verziji, po mogućnosti u formatu elektroničke tablice kao što je Microsoft Excel. (2) DAMPING A. Načela 54. Niske cijene ne znače nužno da je riječ o dampinškom uvozu. Osnovna definicija dampinga jest prodaja proizvoda na izvoznom tržištu po cijeni nižoj od njegove uobičajene vrijednosti. Izvozna cijena = cijena franko tvornica za robu namijenjenu izvozu Uobičajena vrijednost = vrijednost proizvoda koji se prodaje na domaćem tržištu izvoznika za domaću potrošnju Damping = izvozna cijena niža je od uobičajene vrijednosti 55. Pritužba mora sadržavati dokaze potrebne za usporedbu izvozne cijene proizvoda i njegove uobičajene vrijednosti. Dokazi dostavljeni u potporu izračunu dampinga trebali bi biti raspodijeljeni tijekom razdoblja od 12 mjeseci koje završava najkasnije šest mjeseci prije datuma podnošenja pritužbe. To se primjenjuje na: uobičajenu vrijednost (vidjeti odjeljak C) izvoznu cijenu (vidjeti odjeljak D) sve moguće prilagodbe usporedbu cijena (vidjeti odjeljak E). B. Vrste proizvoda 56. U nekim je slučajevima predmetni proizvod homogen i nije moguće utvrditi različite oblike ili vrste koje znatno utječu na cijene. U tim će slučajevima za donošenje zaključka o dampingu za cijeli predmetni proizvod biti dostatan jedan izračun dampinga. 57. U drugim slučajevima predmetni proizvod uvozi se u EU u različitim oblicima ili vrstama po bitno različitim cijenama. Prosjecima se može narušiti usporedivost između uobičajene vrijednosti i izvozne cijene tako da će možda biti potrebno dostaviti različite izračune dampinga za različite vrste proizvoda uvezenog u EU. Nakon toga možda će biti potrebno odabrati jednu reprezentativnu vrstu proizvoda ili više njih kako bi zaključak o dampingu bio razuman za predmetni proizvod. To se, primjerice, može učiniti tako da se dokaže da je uvozom odabranih reprezentativnih vrsta u EU obuhvaćen znatan obujam ukupnog uvoza u EU iz predmetne zemlje. Ako se pritužba odnosi na više zemalja, svaka predmetna zemlja može imati jednu različitu reprezentativnu vrstu ili više njih. 58. Uobičajena vrijednost i izvozna cijena usporedit će se za svaku reprezentativnu vrstu proizvoda te će se na taj način dobiti različiti izračuni dampinga, na temelju kojih će se zatim utvrditi prosječna vrijednost. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 12

14 C. Uobičajena vrijednost 59. Uobičajena vrijednost temeljit će se po mogućnosti na prodajnim cijenama na domaćem tržištu izvoznika ili će se, alternativno, izračunati (zbroj troška proizvodnje i razumne dobiti). Na proizvode podrijetlom iz zemalja koje su pod utjecajem znatnih poremećaja s učinkom na sile slobodnog tržišta primjenjuju se posebne odredbe (vidjeti u nastavku od točke 66.). 60. U većini slučajeva uobičajena vrijednost bit će cijena koja se naplaćuje za predmetni proizvod na domaćem tržištu izvoznika. Cijena mora biti povezana s domaćom transakcijom s nezavisnim kupcem koja je namijenjena domaćoj potrošnji. 61. Cijene bi trebale biti neto cijene franko tvornica (Incoterm EXW 12 ) i isključivati sve unutarnje poreze, kao što je PDV. Ako takva cijena nije na raspolaganju (primjerice ako se primjenjuju pravila Incoterms CIF i FOB ), raspoložive cijene morat će se prilagoditi kako bi ih se dovelo na razini neto cijena franko tvornica. 62. Cijene i potencijalne prilagodbe treba potkrijepiti s dovoljno dokumentiranih dokaza, kao što su računi, ponude, cjenici itd. U nastavku je naveden primjer Pravila Incoterms, odnosno međunarodna trgovačka pravila, niz su unaprijed definiranih trgovačkih izraza koje je objavila Međunarodna trgovinska komora (ICC). U širokoj su upotrebi u međunarodnim trgovinskim transakcijama ili nabavnim postupcima. Cilj pravila Incoterms, odnosno niza trgovačkih izraza koji se sastoje od triju slova i odnose na zajedničku ugovornu prodajnu praksu, u prvom je redu jasno prenijeti zadaće, troškove i rizike povezane s prijevozom i isporukom robe. Dodatne pojedinosti možete pronaći, među ostalim, na internetskoj stranici Međunarodne trgovinske komore i na internetskim stranicama nadležnih carinskih tijela u vašoj zemlji. 13 Ako proizvod nije homogen i analiza se stoga temelji na određenom broju reprezentativnih vrsta proizvoda, rezultat će biti više različitih uobičajenih vrijednosti, koje će se pojedinačno usporediti s odgovarajućim izvoznim cijenama. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 13

15 Slika 1. Uobičajena vrijednost = domaća prodajna cijena Primjer: Podnositelji pritužbe dostavili su dokaze o maloprodajnoj cijeni proizvoda na domaćem tržištu zemlje izvoznice (139,15 jedinica valute zemlje izvoznice). Na temelju te maloprodajne cijene dobivena je procjena neto cijene franko tvornica odbijanjem relevantnih stavki, primjerice sljedećih: PDV-a (10 %), maloprodajne marže (10 %), veleprodajne marže te prijevoza i osiguranja (15 %). Predmetni proizvod, vrsta Maloprodajna cijena Valuta zemlje izvoznice 139,15 umanjena za porez na dodanu vrijednost = 10 % (izračun: 139,15 / 1,10) neto prodajna cijena 126,5 umanjena za maloprodajnu maržu = 10 % (izračun: 126,5 / 1,10) veleprodajna cijena 115 umanjena za veleprodajnu maržu te prijevoz i osiguranje = 15 % (izračun: 115 / 1,15) cijena franko tvornica 100 Devizni tečaj: 2 jedinice valute zemlje izvoznice = 1 EUR Uobičajena 50 EUR vrijednost Maloprodajna cijena dobivena je iz kako je prikazano u prilogu. Marže te troškovi prijevoza i osiguranja dobiveni su iz istraživanja tržišta koje je proveo (ili su procijenjeni na temelju...). Za primjerak relevantnih stranica vidjeti prilog. Devizni tečaj iznosi. Za pojedinosti vidjeti prilog. 63. Ako cijene na domaćem tržištu izvoznika nisu raspoložive ili su nepouzdane (odnosno prodaja se temelji na transakcijama među povezanim strankama, obavljena je s gubitkom ili je neznatna) 14, možete upotrijebiti izračunanu uobičajenu vrijednost proizvoda na temelju troškova proizvodnje u zemlji podrijetla uvećanih za troškove prodaje, opće i administrativne troškove te dobit. U pritužbi treba navesti strukturu troškova i objasniti kako su izračunani troškovi materijala (utvrditi glavne upotrijebljene sirovine), izravni troškovi rada, režijski troškovi, troškovi prodaje, opći i administrativni troškovi, isključujući troškove prijevoza, te razumna marža dobiti u zemlji podrijetla kako je prikazano u nastavku na slici Jasno navedite i izvore za svaku stavku te uključite sve relevantne dokaze u priloge (vidjeti Prilog 2.) uz jasnu naznaku njihova datuma. Primjer je naveden u nastavku na slici Prodaja na domaćem tržištu smatra se neznatnom ako ne doseže 5 % izvoza te zemlje u EU. 15 Vidjeti bilješku 13. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 14

16 Izračunana uobičajena vrijednost u zemlji izvoznici Predmetni proizvod, vrsta Slika 2. Izračunana uobičajena vrijednost Troškovi proizvodnje Sirovine EUR/tona 395 sirovina A (300 EUR/tona) sirovina B (25 EUR/tona) sirovina C (70 EUR/tona) Rad EUR/tona 50 kvalificirana radna snaga (30 EUR/tona) nekvalificirana radna snaga (20 EUR/tona) Energija 200 Kwh, 0,05 EUR/Kwh EUR/tona 10 Ostali troškovi proizvodnje EUR/tona 45 (Ako postoje, navedite najam, zakup, amortizaciju, održavanje i popravak itd.) Međuzbroj troškova proizvodnje EUR/tona 500 Troškovi prodaje, opći i administrativni troškovi EUR/tona 100 (Ako postoje, navedite troškove financiranja, osiguranja, ambalaže, administracije, prodaje, oglašavanja, istraživanja i razvoja, patenata/tantijema, tehničke pomoći, jamstava itd.) UKUPNI TROŠAK EUR/tona 600 Uobičajena dobit 5 % EUR/tona 30 UOBIČAJENA VRIJEDNOST franko tvornica EUR/tona 630 Količine uvoza te troškovi sirovina i materijala dobiveni su iz međunarodnog izvješća o industriji koje je izradio kako je prikazano u prilogu. Troškovi radne snage temelje se na statističkim podatcima Međunarodne organizacije rada (vidjeti prilog ). Ostali troškovi proizvodnje te troškovi prodaje, opći i administrativni troškovi dobiveni su iz istraživanja tržišta koje je proveo ili su procijenjeni na temelju. Za primjerak relevantnih stranica vidjeti prilog. Uobičajena dobit najmanji je iznos potreban za ponovno ulaganje u industriju. Za pojedinosti vidjeti prilog. Upotrijebljeni devizni tečaj: (prosjek za godinu.). Za pojedinosti vidjeti prilog. 65. Ako ne raspolažete pouzdanim cijenama na domaćem tržištu izvoznika te ne možete izračunati troškove proizvodnje proizvođača izvoznika, obratite se službama Komisije. Zemlje koje su pod utjecajem znatnih poremećaja Ako su zbog znatnih poremećaja cijene i troškovi predmetnog proizvoda u zemlji izvoznici nepouzdani, pritužba mora uključivati dokaze o tim poremećajima u pogledu predmetnog proizvoda. 66. Do znatnih poremećaja dolazi ako prijavljene cijene ili troškovi, uključujući troškove sirovina i energije, nisu rezultat sila slobodnog tržišta jer na njih utječu znatne državne intervencije. Sljedeći izvori mogu se upotrijebiti kako bi se utvrdilo postojanje znatnih poremećaja: Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 15

17 1. izvješća Komisije o znatnim poremećajima. Komisija može izraditi i/ili ažurirati izvješća o postojanju znatnih poremećaja u određenoj zemlji ili u određenom sektoru. Ako takvo izvješće postoji i smatra se relevantnim za predmet, pritužba može sadržavati upućivanje na njega te će ono činiti sastavni dio dokaza pritužbe (dodajte poveznicu na internetsku stranicu nakon objavljivanja); 2. ako izvješće ne postoji ili kao dodatak izvješću, u pritužbi mogu biti navedeni drugi poremećaji. Dokazi se mogu temeljiti na poznavanju tržišta i/ili izvješćima koja su stavljena na raspolaganje javnosti. Svi navodi o poremećajima proizvodnje moraju biti strukturirani i potkrijepljeni dokazima. Nakon što se utvrdi postojanje znatnih poremećaja u pogledu predmetnog proizvoda, uobičajena vrijednost mora se izračunati na temelju troškova proizvodnje i prodaje koji odražavaju nenarušene cijene ili referentne vrijednosti, uključujući razuman iznos troškova prodaje, općih i administrativnih troškova te dobiti. 67. Pri izračunu uobičajene vrijednosti treba slijediti naredna četiri koraka. I. Upotreba podataka o reprezentativnom proizvodu, industriji i proizvodnom postupku Ako proizvod proizvodi veliki broj proizvođača iz EU-a, treba upotrijebiti podatke reprezentativnog proizvođača iz EU-a ili nekoliko reprezentativnih proizvođača. Ako proizvod nije homogen, možda će biti potrebno odabrati jednu reprezentativnu vrstu proizvoda ili više njih. To se, primjerice, može učiniti tako da se dokaže da je uvozom odabranih reprezentativnih vrsta u EU obuhvaćen znatan obujam ukupnog uvoza u EU iz zemlje izvoznice. U idealnom slučaju proizvodni postupak sličan je proizvodnom postupku u zemlji izvoznici ili mu jako nalikuje. U suprotnom, treba upotrijebiti reprezentativni proizvodni postupak u Uniji. II. Na temelju podataka proizvođačâ iz EU-a pritužba mora uključivati: raščlambu čimbenika proizvodnje (ili podatke o sastavu proizvoda, za pojedinosti vidjeti Prilog 8.) potrebnih za proizvodnju predmetnog proizvoda potrebnu količinu ili upotrebu svakog čimbenika proizvodnje i mjernu jedinicu (kg, m 2 itd.) potrebnih za proizvodnju predmetnog proizvoda jedinični trošak proizvodnje za svaki čimbenik proizvodnje opis svih čimbenika proizvodnje, uključujući, prema potrebi, objašnjenje količine, stupnja, koncentracija itd., te, ako postoji, odgovarajuću oznaku HS 16. III. Nenarušene referentne vrijednosti Kako bi se zamijenili narušeni troškovi (vidjeti točku IV. u nastavku), nenarušene referentne vrijednosti moraju se pribaviti iz odgovarajuće reprezentativne zemlje ili, ako se to smatra prikladnim, izvesti iz nenarušenih međunarodnih cijena, troškova ili referentnih vrijednosti. 16 Oznaka Harmoniziranog sustava ( oznaka HS ) međunarodno je standardizirani sustav nazivlja i brojčanog označivanja za razvrstavanje proizvoda kojima se trguje. Primjenjuje ga više od 200 država članica Svjetske carinske organizacije, a sastoji se od šest znamenki. Zemlje često upotrebljavaju detaljnije oznake, ali one nisu međunarodno usklađene. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 16

18 Odabir odgovarajuće reprezentativne zemlje Preporučuje se da postupak odabira započnete izradom popisa svih mogućih reprezentativnih zemalja. Odaberite zemlju koja najbolje odgovara svim kriterijima navedenima u nastavku: zemlja mora imati znatnu proizvodnju predmetnog proizvoda. Proizvod bi se trebao proizvoditi i prodavati na domaćem tržištu u reprezentativnim količinama u usporedbi s obujmom izvoza iz zemlje koja prodaje po navodno dampinškim cijenama na tržištu EU-a (uobičajena je referentna vrijednost 5 %). Veliki broj proizvođača i/ili postojanje znatnog uvoza iz trećih zemalja upućuju na postojanje tržišnog natjecanja. Proizvodnju bi trebalo usporediti s proizvodnjom zemlje izvoznice. To znači da bi u pritužbi trebalo razmotriti pristup sirovinama i sastavnim dijelovima te vrstu sirovina i sastavnih dijelova, tehnologiju proizvodnje, vrstu postupka, strukture specijalizacije itd. Ako je opravdano, provedite potrebne prilagodbe kako bi se u obzir uzele sve bitne razlike u tim čimbenicima. Isto tako, proizvodi podrijetlom iz zemlje izvoznice i proizvodi proizvedeni u reprezentativnoj zemlji trebali bi biti jednaki ili slični s obzirom na fizička, tehnička i kemijska svojstva te primjene. Mogu se provesti odgovarajuće prilagodbe za sve razlike; zemlja mora biti na sličnoj razini gospodarskog razvoja kao zemlja izvoznica, što znači da mora pripadati istoj kategoriji dohotka i imati znatan broj stanovnika 17 ; podatci o troškovima moraju biti lako dostupni 18 (vidjeti i Prilog 8.). Zemlje koje nisu na istoj razini gospodarskog razvoja kao zemlja izvoznica, ali je njihova razina razvoja još uvijek usporediva s razinom zemlje izvoznice, trebalo bi odabrati samo ako razlozi raspoloživosti podataka prevladavaju u odnosu na razliku u razini gospodarskog razvoja; reprezentativna zemlja ne bi trebala biti pod utjecajem poremećaja (vidjeti i Prilog 8.); ako je takvih zemalja više, najbolja odgovarajuća reprezentativna zemlja bit će ona s primjerenom razinom socijalne zaštite i zaštite okoliša. Primjerena razina zaštita temeljit će se na konvencijama UN-a/ILO-a o temeljnim pravima radnika i konvencijama o okolišu. Okvirni popis nalazi se u Prilogu VIII. Uredbi o općem sustavu povlastica 19. Međunarodne cijene, referentne vrijednosti ili troškovi Alternativno se umjesto narušenih troškova mogu upotrijebiti međunarodne cijene, referentne vrijednosti ili troškovi. To je, primjerice, moguće kad nenarušeni troškovi nisu raspoloživi u reprezentativnoj zemlji ili kad se smatra da je međunarodna ponuda cijena bolji pokazatelj razine nenarušenih troškova. Kad je riječ o potonjem slučaju, može se smatrati da je, primjerice, ponuda cijena za obojene, željezne i plemenite metale na Londonskoj burzi metala bolja referentna vrijednost od statističkih podataka o uvozu određene zemlje. 17 Vidjeti, primjerice, razvrstavanje Svjetske banke prema dohotku: 18 Lako dostupni ne znači nužno besplatni, ali moraju biti javno dostupni. Međutim, prednost se daje besplatnim informacijama ako su na raspolaganju. 19 Uredba (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada o primjeni sustava općih carinskih povlastica, SL L 303, 31. listopada 2012., str. 1. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 17

19 IV. Zamjena troškova 1. Ako je moguće, troškove proizvođača Unije, koji su uzeti kao polazna točka (vidjeti prethodnu točku II.), trebalo bi prilagoditi tako da odražavaju troškove u zemlji izvoznici koja je pod utjecajem poremećaja. 2. Zatim bi narušene troškove trebalo zamijeniti nenarušenim referentnim vrijednostima (vidjeti prethodnu točku III.) kako bi se izračunala uobičajena vrijednost. Primjer: Predmetni proizvod, vrsta Slika 3. Izračunana uobičajena vrijednost u slučaju znatnih poremećaja Troškovi proizvodnje Sirovine EUR/tona 395 sirovina A (300 EUR/tona) sirovina B (25 EUR/tona) sirovina C (70 EUR/tona) Rad EUR/tona 50 kvalificirana radna snaga (30 EUR/tona) nekvalificirana radna snaga (20 EUR/tona) Energija 200 Kwh, 0,05 EUR/Kwh EUR/tona 10 Ostali troškovi proizvodnje EUR/tona 45 (Ako postoje, navedite najam, zakup, amortizaciju, održavanje i popravak itd.) Međuzbroj troškova proizvodnje EUR/tona 500 Troškovi prodaje, opći i administrativni troškovi EUR/tona 100 (Ako postoje, navedite troškove financiranja, osiguranja, ambalaže, administracije, prodaje, oglašavanja, istraživanja i razvoja, patenata/tantijema, tehničke pomoći, jamstava itd.) UKUPNI TROŠAK EUR/tona 600 Uobičajena dobit 5 % EUR/tona 30 UOBIČAJENA VRIJEDNOST franko tvornica EUR/tona 630 Sirovina A temelji se na prosječnoj cijeni uvoza u odgovarajuću reprezentativnu zemlju iz svih izvora osim uvoza iz zemlje izvoznice jer je on narušen (uvoz iz zemlje izvoznice čini XX % cjelokupnog uvoza u odgovarajuću reprezentativnu zemlju). Statistički podatci dobiveni su iz kako je prikazano u prilogu. Troškovi energije iz nacionalnog statističkog ureda kako je prikazano u prilogu. Približno su jednaki troškovima koji su dobiveni od triju proizvođača u reprezentativnoj zemlji koji su surađivali (vidjeti prilog s informacijama o njihovim troškovima i dobiti). Svi ostali troškovi temelje se na prosječnim troškovima i dobiti triju proizvođača u reprezentativnoj zemlji koji su surađivali (vidjeti prilog s informacijama o njihovim troškovima). Troškovi prodaje, opći i administrativni troškovi te dobit preuzeti su iz javno dostupnih izvješća društava u reprezentativnoj zemlji koja proizvode predmetni proizvod i/ili proizvode u istom segmentu/sektoru. Za izvješće vidjeti prilog. Upotrijebljeni devizni tečaj: (prosjek za godinu.). Za pojedinosti vidjeti prilog. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 18

20 D. Izvozna cijena Izvozna cijena koju izvoznik naplaćuje prvom nezavisnom kupcu u EU-u 68. Izvozna cijena jest cijena franko tvornica za robu namijenjenu izvozu koju plaća ili treba platiti prvi nezavisni kupac u EU-u. U većini slučajeva izvozna cijena temeljit će se na cijeni koju izvoznik naplaćuje nepovezanom uvozniku u EU-u. 69. Dokazi o izvoznoj cijeni mogu biti u obliku računa, ponuda cijena, cjenikâ, izvješćâ prodajnog osoblja ili službenih statističkih podataka o uvozu iz predmetne zemlje. Cijena mora biti vraćena na razinu franko tvornica. Pritužba mora sadržavati dokaze za isto razdoblje kao za uobičajenu vrijednost (vidjeti prethodnu točku 55.). Izračunana izvozna cijena 70. U nekim slučajevima izvozna cijena morat će se izračunati na temelju cijene po kojoj su uvezeni proizvodi prvi put preprodani nezavisnom kupcu. To će, konkretno, biti slučaj: ako podnositelji pritužbe ne mogu utvrditi izvozne cijene ili ako podnositelji pritužbe imaju razloga vjerovati da su izvoznik i uvoznik povezani (primjerice da su u odnosu matičnog društva i društva kćeri), da između njih postoji kompenzacijski dogovor ili da je izvozna cijena nepouzdana zbog drugih razloga. Objasnite zašto. 71. Za ponovni izračun izvozne cijene franko tvornica podnositelji pritužbe moraju dostaviti preprodajnu cijenu koja je na prvom mjestu ponovne prodaje naplaćena nezavisnom kupcu u EUu za uvezeni proizvod. Primjerice, u slučaju cijene uvoznika koji je povezan s izvoznikom, za: troškove prodaje, opće i administrativne troškove uvoznika uobičajenu dobit nepovezanog uvoznika troškove prijevoza, osiguranja, manipulacije, utovara i popratne troškove i carine. 72. Sve prilagodbe moraju biti potkrijepljene s dovoljno dokumentiranih dokaza. Primjer je naveden u nastavku na slici Ako predmetni proizvod nije homogen i pritužba stoga sadržava određeni broju reprezentativnih vrsta proizvoda, rezultat će biti više različitih uobičajenih vrijednosti, koje će se pojedinačno usporediti s izvoznim cijenama. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 19

21 Slika 4. Izračunana izvozna cijena Podnositelji pritužbe pribavili su dokaze o cijeni koju je trgovac na malo platio trgovcu na veliko / uvozniku, koji je povezan s izvoznikom (134,5 EUR). Na temelju te cijene mora se izračunati procjena neto izvozne cijene franko tvornica odbijanjem relevantnih stavki, primjerice sljedećih: PDV-a (10 %), troškova prodaje, općih i administrativnih troškova te marže dobiti trgovca na veliko (10 %), prijevoza i osiguranja u EU-u (2 %), carine (5 %), prijevoza i osiguranja od granice EU-a do tvornice izvoznika (4 %). Predmetni proizvod, marka i vrsta EUR Bruto veleprodajna cijena 134,5 umanjena za porez na dodanu vrijednost = 10 % (izračun: 134,5 / 1,10) neto veleprodajna cijena 122,3 umanjena za troškove prodaje, opće i administrativne troškove (5 %) te dobit trgovca na veliko od nepovezanog uvoznika (5 %) = 10 % te prijevoz i osiguranje u EU-u = 2 % (izračun: 122,3 / 1,12) cijena prema trgovcu na veliko, ocarinjeno 109,2 umanjena za carinu = 5 % (izračun: 109,2 / 1,05) izvozna cijena CIF umanjena za osiguranje i vozarinu do tvornice = 4 % (izračun: / 1,04) izvozna cijena franko tvornica 100 Maloprodajna cijena dobivena je na temelju prosjeka računâ (ili iz kataloga, cjenika, istraživanja tržišta itd.) kako je prikazano u prilogu ili na temelju uvozne cijene iz brojčanih podataka Eurostata 22 (vidjeti pri ). Sve marže te osiguranje i vozarina dobiveni su iz istraživanja tržišta koje je proveo ili su procijenj na temelju. Za primjerak relevantnih stranica vidjeti prilog. E. Usporedba cijena 73. Za primjerenu usporedbu cijena, izvozna cijena i uobičajena vrijednost trebale bi biti usporedive s obzirom na fizička i kemijska svojstva proizvoda te uvjete prodaje. Usporedbu bi trebalo provesti na istoj razini trgovine (primjerice veleprodajnoj ili maloprodajnoj), na razini franko tvornica i u što je moguće bližem vremenu. 74. Kad izvozna cijena i uobičajena vrijednost nisu na usporedivoj osnovi, trebalo li provesti prilagodbe za razlike prema saznanjima podnositeljâ pritužbe. Za sve provedene prilagodbe morate dostaviti: (1) pojedinosti o razlikama koje su dovele do prilagodbe; (2) procjenu prilagodbi koje je potrebno provesti za razlike i (3) dokaze kojima potkrepljujete te razlike. 75. Kao rezultat, možda će biti potrebno prilagoditi uobičajenu vrijednost (ne izvozne cijene) ako 21 CIF (troškovi, osiguranje, vozarina) trgovački je izraz kojim se od prodavatelja zahtijeva da ugovori i plati troškove i vozarinu koji su potrebni za dostavu robe u navedenu odredišnu luku. Vidjeti i bilješku Statistički podatci EUROSTATA o uvozu na raspolaganju su javnosti na internetu. Vidjeti odjeljak 6. KORISNE POVEZNICE u nastavku. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 20

22 proizvod upotrijebljen za određivanje uobičajene vrijednosti nije jednak uvezenom proizvodu zbog različitih osnovnih fizičkih i/ili kemijskih svojstava. U tom slučaju objasnite razlike između dvaju proizvoda i kako one utječu na tržišnu vrijednost ili trošak proizvodnje uvećan za dobit. 76. Možda će biti potrebno prilagoditi uobičajenu vrijednost (ne izvozne cijene) ako na usporedivost cijena između proizvoda koji se prodaje na domaćem tržištu izvoznika i proizvoda koji se izvozi u EU utječu različite razine trgovine 23 i/ili uvozna davanja i neizravni porezi. 77. Nadalje, uobičajena vrijednost i izvozne cijene moraju se prilagoditi kako bi se u obzir uzele razlike s obzirom na: diskonte rabate i količinske popuste prijevoz, osiguranje, manipulaciju itd. pakiranje kredit troškove nakon prodaje provizije konverzije valute i ostale čimbenike koji utječu na cijenu i usporedivost cijena. F. Dampinška marža 78. Dampinška marža obično se izračunava kako slijedi: (1) usporedba cijena: izračunajte razliku između uobičajene vrijednosti (neto franko tvornica) i izvoznih cijena (neto franko tvornica) nakon provedbe prilagodbi za sve razlike koje utječu na usporedivost cijena; (2) tu razliku izrazite kao postotak izvozne cijene CIF. Primjer je naveden u nastavku na slici 5. Slika 5. Izračun dampinške marže (sve su brojke u EUR) (a) Uobičajena vrijednost franko tvornica 100 (b) Izvozna cijena franko tvornica (80) (c) Dampinška marža a b 20 (d) Vrijednost CIF 90 (e) Dampinška marža kao % vrijednosti CIF c * = 22 % d Posljedica odabira različitih vrsta proizvoda bit će različite dampinške marže. Može se izračunati prosjek tih marži kako bi se dobila jedna dampinška marža za cijeli predmetni proizvod, ali pritužba mora uključivati sve izračune. 80. Ako se pritužba odnosi na više zemalja, dampinška marža mora se izračunati za sve predmetne zemlje pojedinačno. 23 To se odnosi na razlike između maloprodaje i prodaje preko distributera. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 21

23 G. Razina mjera u slučajevima poremećaja u pogledu sirovina u zemlji izvoznici 81. Pravilima WTO-a i EU-a propisano je da razina antidampinške pristojbe nikada ne može biti viša od dampinške marže, ali može biti niža ako je niža pristojba dostatna da se popravi šteta nanesena dampinškim uvozom. Riječ je takozvanom pravilu niže pristojbe. Pravilo niže pristojbe primjenjuje se ako je marža štete (vidjeti točku 142.) niža od dampinške marže (vidjeti točku 78.). 82. Pri ocjenjivanju bi li pristojba niža od dampinške marže bila dostatna da se ukloni šteta, Komisija će razmotriti postoje li poremećaji u pogledu sirovina u odnosu na predmetni proizvod. 83. Ako podnositelji pritužbe smatraju da postoje takvi poremećaji u pogledu sirovina i žele da ih Komisija ispita, preporučujemo da u pritužbi navedu dostatne dokaze da takvi poremećaji postoje (vidjeti u nastavku popis poremećaja koje Komisija može ispitati) i da je cijena tih sirovina u zemlji izvoznici znatno niža u odnosu na cijene na reprezentativnim međunarodnim tržištima. To će Komisiji omogućiti da ispita te poremećaje i, ako je opravdano, uvede pristojbu na razini dampinške marže. Osim toga, Komisija će na svoju inicijativu ispitati postoje li takvi poremećaji ako su joj dostupni dokazi. Ako Komisija prije pokretanja predmeta nema dostatne dokaze o takvim poremećajima jer nisu dostavljeni u pritužbi niti ih je prikupila na svoju inicijativu, obavijest o pokretanju postupka i opseg ispitnog postupka neće obuhvaćati ispitivanje takvih poremećaja. Ako u ispitnom postupku nisu utvrđeni poremećaji, marža štete se ne može odrediti na razini dampinške marže na temelju poremećaja u pogledu sirovina. To bi moglo znatno utjecati na razinu pristojbe. Primjer Antidampinškim ispitnim postupkom za određenog se proizvođača u zemlji izvoznici utvrđuje dampinška marža od 50 % i marža štete od 15 %. Obično bi bila određena stopa antidampinške pristojbe od 15 %, ali ako se u ispitnom postupku utvrdi postojanje poremećaja u pogledu sirovina, Komisija može, ako je to u interesu Unije, tom proizvođaču odrediti stopu antidampinške pristojbe od 50 % (razina antidampinške marže). 84. U obzir će se uzeti samo sirovine koje čine najmanje 17 % troška proizvodnje predmetnog proizvoda. Stoga se raščlambom troška u pritužbi mora dokazati da narušene sirovine vjerojatno ispunjavaju prag od 17 %. 85. Podatci podnositeljâ pritužbe koji se odnose na proizvodnju obično će biti razumno blizu podatcima proizvođačâ u zemlji izvoznici, ali ih možda neće precizno odražavati. To znači, primjerice, da ako postoje dokazi o sustavu dvostrukih cijena za električnu energiju u zemlji izvoznici, pri čemu električna energija čini samo 15 % troškova proizvodnje, Komisija i dalje može ispitati dokaze o tom poremećaju. S druge strane, ako postoje dokazi o izvoznoj carinskoj kvoti za sirovinu, pri čemu ona čini samo 3 % troškova proizvodnje, može se dodati taj dokaz, ali on vjerojatno neće ispunit prag od 17 % u zemlji izvoznici. Ako su podnositelji pritužbe upoznati s razlikama u proizvodnim metodama među proizvođačima u zemlji izvoznici (primjerice zbog vertikalne integracije), to treba uključiti u pritužbu. 86. Poremećaji koje Komisije može ispitati jesu sljedeći: sustavi dvostrukih cijena izvozni porezi dodatni izvozni porez izvozna kvota zabrana izvoza porez na robu namijenjenu izvozu zahtjevi u pogledu izdavanja dozvola najniža izvozna cijena Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 22

24 smanjenje ili ukidanje povrata PDV-a ograničenje u pogledu mjesta carinjenja za izvoznike popis kvalificiranih izvoznika obveza u pogledu domaćeg tržišta vezana rudarska prava. 87. Potrebno je dostaviti dostatne dokaze. Navodi bez potkrepljujućih dokaza ne mogu se uzeti u obzir. Primjerice, ako podnositelji pritužbe tvrde da postoje poremećaji u pogledu sirovina u zemlji izvoznici zbog izvozne kvote, pritužba mora sadržavati zakonodavni akt u kojem se utvrđuje ta kvota i jasno navodi da je na snazi. 88. Vidjeti u nastavku izvore koji mogu ponuditi korisne informacije o mogućim poremećajima u pogledu sirovina. Većina tih izvora upotrebljava razvrstavanje u Harmonizirani sustav za definiranje sirovina te se stoga preporučuje da dostavite oznake Harmoniziranog sustava za upotrijebljene sirovine: popis poremećaja koje Komisija može ispitati sličan je popisu koji je objavio OECD i koji se primjenjuje u njegovu Inventaru izvoznih ograničenja u vezi s industrijskim sirovinama: WTO-ov pregled trgovinske politike koji je objavio WTO: izvješća za pojedinačne zemlje profesionalni analitičari industrije, kao što su IHS Market, Metal Bulletin i Bloomberg internetske stranice Doing Business Grupe Svjetske banke: Odaberite zemlju pod naslovom Economy Snapshots i zatim Trading across Borders baza podataka IMF-a: drugi izvori o cijenama komunalnih usluga, kao što su Međunarodna agencija za energiju i nacionalna tijela za opskrbu vodom. Dodatno ispitivanje interesa Unije u slučaju poremećaja u pogledu sirovina 89. Svrha je tog ispitivanja utvrditi je li primjena mjere na razini dampinške marže u interesu Unije. Kako bi provela takvo ispitivanje Komisija mora aktivno tražiti informacije od zainteresiranih strana, uključujući podnositelje pritužbe. Mora ocijeniti elemente kao što su neiskorišteni kapaciteti zemlje izvoznice, tržišno natjecanje u području sirovina i učinak na lance opskrbe za društva iz Unije, kao i sve druge relevantne elemente. 90. Kako bi se Komisiji omogućilo da prikupi dostatne informacije i utvrdi je li primjena mjere na razini dampinške marže u slučaju poremećaja u pogledu sirovina u interesu Unije, podnositelji pritužbe pozivaju se da u pritužbu uključe sve relevantne informacije (potkrijepljene dokazima) odgovarajući na pitanja kao što su: a) postoje li znatni neiskorišteni kapaciteti za predmetni proizvod / predmetne sirovine u zemlji izvoznici? Ako je moguće, dostavite procjenu proizvodnog kapaciteta, godišnje proizvodnje i domaće potrošnje predmetnog proizvoda u zemlji izvoznici. Navedite izvor informacija; b) koji su globalni uvjeti tržišnog natjecanja u području glavnih sirovina predmetnog proizvoda? Suočava li se naša industrija s problemom pristupa i/ili troškova u pogledu tih sirovina? Ovise li proizvođači iz EU-a u velikoj mjeri o uvozu strateški važnih sirovina? Može li ta ovisnost biti od ključne važnosti s obzirom na njihovu gospodarsku vrijednost i visoke rizike opskrbe? Što je sa zamjenjivošću glavne sirovine drugim materijalima?; Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 23

25 c) koji bi bio učinak primjene mjere na razini dampinške marže na silazno tržište i na lanac opskrbe u cjelini? Popis pitanja nije potpun. Ovisno o proizvodu i tržištu, uključivanje dodatnih informacija može biti relevantno. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 24

26 (3) ŠTETA A. Načela 91. Kako bi se moglo utvrditi postoje li dostatni dokazi za pokretanje antidampinškog postupka, Komisija treba posjedovati određene podatke o navodnim štetnim učincima dampinškog uvoza. 92. Riječ je o podatcima o: (1) obujmu i vrijednosti proizvodâ koji se prodaju po dampinškim cijenama i razini njihove cijene te (2) njihovu učinku na industriju EU-a. 93. Glavni čimbenici pri analizi štete, koji su detaljno objašnjeni u nastavku, jesu sljedeći: potrošnja u EU-u obujam i tržišni udio dampinškog uvoza jedinična cijena dampinškog uvoza (primjerice cijena po toni) sniženje cijena podnositeljâ pritužbe proizvodnja 24, kapacitet i iskorištenost kapaciteta industrije Unije i podnositeljâ pritužbe prodaja u EU-u prema obujmu i tržišnom udjelu industrije EU-a i podnositeljâ pritužbe prodaja u EU-a prema obujmu na razini franko tvornica 25 i obujmu izvoza podnositeljâ pritužbe jedinična prodajna cijena u EU-u podnositeljâ pritužbe na razini franko tvornica trošak robe koju podnositelji pritužbe prodaju u EU-u profitabilnost podnositeljâ pritužbe u EU-u zaposlenost industrije EU-a i podnositeljâ pritužbe ulaganje podnositeljâ pritužbe početne i završne zalihe za svako razdoblje podnositeljâ pritužbe. 94. Nije nužno da svi elementi koji se odnose na industriju EU-a zapravo bilježe negativno kretanje. Primjerice, usprkos rastu prodaje u apsolutnom iznosu industrija može smatrati da je izgubila znatan promet zbog nižih cijena na tržištu koje su posljedica pritiska da se snize cijene kao posljedica dampinškog uvoza. 95. Pritužba može sadržavati i informacije o drugim pokazateljima koji mogu upućivati na štetu osim onih navedenih u točki Nadalje, prijetnja štete ili prepreka uspostavi industrije EU-a mogu se uzeti u obzir pri opisivanju stanja industrije EU-a (vidjeti u nastavku). 97. U Prilogu 5. nalazi se primjer tablice koju možete upotrijebiti za prikupljanje podataka o pojedinačnom društvu i tablice za izradu sažetka podataka o šteti opisanoj u ovom odjeljku. 98. Pri dostavi relevantnih podataka i brojki vodite računa o sljedećim stavkama. 24 Uključujući proizvodnju koja se prenosi ili prodaje unutar društva ili povezanom društvu radi daljnje prerade (ograničena upotreba ili ograničena prodaja). 25 Isključujući ograničenu upotrebu ili ograničenu prodaju (proizvode koji se prenesene ili prodaju unutar društva ili povezanom društvu radi daljnje prerade). Proizvode namijenjeni ograničenoj upotrebi ili ograničenoj prodaji trebalo bi zasebno utvrditi. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 25

27 Zemljopisno područje 99. Svi prethodni pokazatelji odnose se na cijeli EU. Proizvod 100. Ocjena štete mora se temeljiti samo na predmetnom proizvodu tako da bi se svi podatci i brojke koje dostavite trebali primjenjivati samo na taj proizvod. Samo u slučajevima u kojima nije moguće osigurati podatke koji su ograničeni na predmetni proizvod možete dostaviti podatke za veću skupinu proizvoda koja uključuje predmetni proizvod. Primjerice, to može biti slučaj sa statističkim podatcima o uvozu gdje carinski broj uključuje više proizvoda, a ne samo predmetni proizvod (vidjeti sljedeću točku). U tom slučaju treba procijeniti obujam uvoza predmetnog proizvoda. Objasnite i obrazložite ekstrapolacije ili prilagodbe brojki koje se odnose na obujam. Tarifni brojevi 101. Ponekad tarifni brojevi ili oznake KN ne omogućuju izdvajanje predmetnog proizvoda jer je on pomiješan s drugim proizvodima na koje se pritužba ne odnosi (takozvane oznake ex, vidjeti bilješku 9). U tim se okolnostima obujam uvoza predmetnog proizvoda mora procijeniti na temelju tržišnih podataka ili drugih izvora. Korisni mogu biti i statistički podatci zemlje izvoznice 26. Informacije o vrstama proizvoda 102. Ako se predmetni proizvod sastoji od mnogo različitih vrsta ili tipova, informacije o određenim čimbenicima štete mogu biti ograničene na određene reprezentativne vrste (vidjeti i prethodnu točku 57.): ako se određeni pokazatelji štete ne mogu pružiti globalno za sve vrste ili ako se razvoj globalnih brojki (kao što su trošak proizvodnje, prodajne cijene, profitabilnost) ne smatra smislenim. Dokumentirajte osnovu za odabir određenih vrsta. Razmatrano razdoblje 103. Kad je riječ o izračunima sniženja prodajnih i ciljnih cijena, razdoblje bi u idealnom slučaju trebalo obuhvaćati 12 mjeseci koji završavaju najkasnije šest mjeseci prije datuma podnošenja pritužbe (isto razdoblje kao i za izračun dampinga, vidjeti prethodnu točku 55.) Kad je riječ o čimbenicima štete za koje se izrađuju kretanja (kao što su uvoz EU-a i prodaja proizvođača iz EU-a u EU-u prema razvoju obujma i cijena), razbolje mora obuhvaćati četiri godine, pri čemu se posljednja godina u idealnom slučaju podudara s razdobljem koje se 26 Većina zemalja u svijetu upotrebljava nomenklaturu Harmoniziranog sustava (HS) Svjetske carinske organizacije (WCO) za razvrstavanje u carinsku tarifu i u statističke svrhe. HS uključuje oznake koje imaju do šest znamenki, a članice WCO-a mogu zatim uspostaviti daljnje potpodjele (kao što su osmeroznamenkaste oznake KN u EU-u). To znači da je do šest znamenki carinske nomenklature članica WCO-a (uključujući EU) jednako. Međutim, ako upotrebljavate statističke podatke zemlje izvoznice, trebate se služiti njezinom carinskom nomenklaturom uzimajući u obzir njezine potpodjele ispod šesteroznamenkaste razine. Internetske stranice statističkih ureda članica WTO-a možete pronaći u dokumentu Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 26

28 upotrebljava za izračune dampinga i sniženja cijena. B. Čimbenici štete Uvodne napomene 105. Takozvane makropokazatelje potrebno je dostaviti za cijelu industriju EU-a (odnosno za podnositelje pritužbe i druge poznate proizvođače). Makropokazatelji su: proizvodnja kapacitet prodaja prema obujmu tržišni udio i zaposlenost. Ako nisu poznate točne brojke za proizvođače iz EU-a koji nisu podnijeli pritužbu, u pritužbi se mora navesti procjena koja se temelji na razumnoj i jasnoj metodologiji Takozvani mikropokazatelji, kao što su prodaja prema obujmu, prodajne cijene, trošak proizvodnje, profitabilnost i izračuni sniženja cijena, odnose se samo na podnositelje pritužbe Pritužba mora sadržavati brojke za svako društvo i ukupne iznose Pritužbe moraju sadržavati objašnjenja za svaki pokazatelj štete, pojedinosti vidjeti u nastavku. Potrošnja u EU-u (vidjeti i tablicu A u Prilogu 6. odjeljku I.) 109. Razvoj obujma prodaje u EU-u treba usporediti s potrošnjom u EU-u. Brojke o potrošnji mogu se temeljiti na istraživanjima tržišta, statističkim podatcima itd., ali mogu se i izračunati primjenom jedne od sljedećih dviju metoda. Metoda I. Godina (a) Ukupna proizvodnja u EU-u svih proizvođača EU-a (podnositeljâ pritužbe i drugih) (b) Ukupni uvoz iz zemalja izvan EU-a* (c) Ukupni izvoz (prodaja zemljama izvan EU-a)* (d) Vidljiva potrošnja u EU-u (a + b c) (e) Ukupna promjena zaliha u EU-u (f) Stvarna potrošnja u EU-u (d e) *Mogući izvor: statistički podatci o uvozu i izvozu EU-a (EUROSTAT) navedite mjernu jedinicu (tona, kg itd.). Ukupna proizvodnja u EU-u svih proizvođača iz EU-a proizvodnja je podnositeljâ pritužbe uvećana za proizvodnju drugih proizvođača iz EU-a (uključujući proizvođače iz EU-a koji su povezani i/ili i sami uvoze). Možda će biti potrebno djelomično je procijeniti. Ako je dio proizvodnje namijenjen ograničenoj upotrebi ili ograničenoj prodaji 27, navedite koliko. Ukupni uvoz iz zemalja izvan EU-a zbroj je cjelokupnog uvoza proizvoda u EU, uključujući navodno dampinški uvoz. Ta je brojka raspoloživa u okviru statističkih podataka 27 Za definicije ograničene upotrebe i ograničene prodaje vidjeti bilješku 20. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 27

29 EUROSTATA 28. Ako predmetni proizvod nije izdvojen u okviru oznake KN, potrebno je procijeniti te brojke. Ukupni izvoz (u zemlje izvan EU-a) količina je izvoza proizvoda u zemlje izvan EU-a, koja se može pronaći u EUROSTATU pod naslovom izvan EU-a. Ako predmetni proizvod nije izdvojen u okviru oznake KN, potrebno je procijeniti te brojke. Ukupna promjena zaliha u EU-u razlika je između početnih i završnih zaliha koje su stvorili svi proizvođači iz EU-a (podnositelji pritužbe i proizvođači koji nisu podnijeli pritužbu). Ovisno o proizvodu i broju proizvođača koji nisu podnijeli pritužbu, možda će biti potrebne procjene. Metoda II. Godina (a) Ukupni obujam prodaje proizvodnje EU-a u EU-u svih proizvođača iz EU-a (podnositeljâ pritužbe i drugih) (b) Ukupni uvoz iz zemalja izvan EU-a* (c) Stvarna potrošnja u EU-u (a + b) *Mogući izvor: statistički podatci o uvozu i izvozu EU-a (EUROSTAT). Ukupni obujam prodaje proizvodnje EU-a u EU-u svih proizvođača iz EU-a prodaja je podnositeljâ pritužbe uvećana za prodaju drugih proizvođača iz EU-a (uključujući proizvođače iz EU-a koji su povezani i/ili i sami uvoze). Ovisno o suradnji proizvođača iz EU-a, možda će biti potrebne procjene. Ako je dio proizvodnje namijenjen ograničenoj upotrebi ili ograničenoj prodaji, navedite koliko. Ukupni uvoz iz zemalja izvan EU-a zbroj je cjelokupnog uvoza proizvoda u EU, uključujući dampinški uvoz. Ta je brojka raspoloživa u okviru statističkih podataka EUROSTATA. Ako predmetni proizvod nije izdvojen u okviru oznake KN, potrebno je procijeniti te brojke. Obujam i tržišni udio navodno dampinškog uvoza (vidjeti tablicu B u Prilogu 6. odjeljku I.) 110. Taj se obujam odnosi samo na proizvod koji se prodaje po dampinškim cijenama i podrijetlom je iz predmetne zemlje ili predmetnih zemalja iz pritužbe, izražen u istoj jedinci kao potrošnja (tonama, komadima, kvadratnim metrima itd.) Tržišni udio izračunava se kao postotak potrošnje u EU-u i za svaku predmetnu zemlju zasebno: Obujam dampinškog uvoza iz zemlje A x 100 Potrošnja u EU-u Cijena navodno dampinškog uvoza (vidjeti i tablicu C u Prilogu 6. odjeljku I.) 112. Razvoj uvoznih cijena može biti pokazatelj pritiska na cijene pod utjecajem dampinškog uvoza Ovisno o vrsti raspoloživih informacija, predlažemo tri alternativne metode za prikaz razvoja cijena dampinškog uvoza. Tim se prijedlozima ne isključuju druge metode prikazivanja kretanja cijena uvezenih proizvoda. Neovisno o upotrijebljenoj metodi, pritužba mora sadržavati relevantne potkrepljujuće dokaze. 28 Statistički podatci EUROSTATA o uvozu na raspolaganju su javnosti na internetu. Vidjeti odjeljak 6. KORISNE POVEZNICE u nastavku. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 28

30 1. Obično EUROSTAT navodi prosječnu cijenu CIF po jedinici. Ona ne uključuje carine. 2. Razvoj prodajnih cijena na tržištu EU-a moguće je ocijeniti i analizom posebnih reprezentativnih vrsta proizvoda. Ta metoda možda je korisnija ako se prodaju različite vrste ili različiti tipovi proizvoda. 3. Za dokazivanje cijena dampinškog uvoza mogu se upotrijebiti i drugi izvori, kao što su javne ili privatne studije, istraživanja tržišta, izvješća o prodaji ili statistički podatci o izvozu iz predmetne zemlje ili predmetnih zemalja. Kretanje preprodajnih cijena u EU-u pokazatelj je uvoznih cijena samo ako troškovi i dobit od preprodaje ne variraju. Sniženje cijena podnositeljâ pritužbe (vidjeti i tablicu A u Prilogu 6. odjeljku II.) 114. Kako bi se utvrdilo je li došlo do sniženja cijena i/ili dovode li cijene dampinškog uvoza do pada cijena u EU-u ili utječu li cijene dampinškog uvoza negativno na cijene u EU-u, bitno je usporediti prodajne cijene dampinškog uvoza s prodajnim cijenama podnositeljâ pritužbe za sličnu vrstu proizvoda na tržištu EU-a, što treba potkrijepiti dostatnim dokazima Tu je usporedbu obično potrebno provesti za posljednje razdoblje, odnosno razdoblje od 12 mjeseci koje završava najkasnije šest mjeseci prije datuma podnošenja pritužbe, što je isto razdoblje kao i za izračun dampinga (vidjeti prethodnu točku 55.) Svaka usporedba mora se, u mjeri u kojoj je to moguće, odnositi na iste ili slične vrste proizvoda te se mora provesti na istoj razini trgovine (primjerice na maloprodajnoj razini), u isto vrijeme (tijekom razdoblja od 12 mjeseci) i na istom tržištu kako bi se pravedno zaključilo da se uvezeni proizvod prodaje na tržištu EU-a po nižoj cijenu u odnosu na proizvod koji prodaje industrija EU-a. Osim toga, pritužba mora sadržavati usporedbu za svaku reprezentativnu vrstu proizvoda (odnosno za one vrste proizvoda koje se upotrebljavaju za izračun dampinga, vidjeti prethodnu točku 57.) Ako se vrste proizvoda koje prodaju podnositelji pritužbe razlikuju od vrsta koje u EU-u prodaju proizvođači/izvoznici iz predmetne zemlje, ali one ipak međusobno tržišno natječu, potrebno je jasno objasniti kako i zašto te vrste proizvoda međusobno tržišno natječu i prema potrebi provesti relevantne prilagodbe. Te prilagodbe trebalo bi potkrijepiti dostatnim dokumentiranim dokazima U nastavku su predložena dva načina izlaganja dokaza, ali mogu se upotrijebiti i drugi: ako su za izračun damping upotrijebljene reprezentativne vrste predmetnog proizvoda, iste reprezentativne vrste moraju se upotrijebiti i za izračun sniženja cijena. Dokazi o izvoznim cijenama isti su kao i dokazi kojima se potkrjepljuje izračun dampinga, ali su prilagođeni kako bi se u obzir uzeli troškovi nakon uvoza. Dokazi o cijenama industrije EU-a za prodaju na tržištu EU-a obično će biti u obliku računa koje proizvođači iz EU-a izdaju kupcima u EU-u (prilagođeni, prema potrebi, kako bi se cijene dovele na razinu franko tvornica) ili usporedba se može temeljiti i na statističkim podatcima o uvozu uz primjenu ponderirane prosječne cijene CIF na granici EU-a s ukupnim troškovima uključujući istovar i cijene franko tvornica podnositeljâ pritužbe. Cijenama s ukupnim troškovima uključujući istovar moraju se dodati troškovi nakon uvoza, odnosno carine (ako postoje), naknade za carinjenje i troškovi manipuliranja. Taj se prosjek može usporediti s prosječnom cijenom franko tvornica podnositeljâ pritužbe koja je dostavljena za analizu pokazateljâ štete (vidjeti točke od 123. do 126. u nastavku). Ta opcija možda neće biti točna ako je predmetni proizvod obuhvaćen oznakom KN kojom su obuhvaćeni i drugi proizvodi ili ako postoje brojne različite vrste proizvoda koje se prodaju po različitim cijenama. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 29

31 119. Marža sniženja izražava se kao postotak prodajne cijene podnositeljâ pritužbe na tržištu EU-a i obično se izračunava kako slijedi: Prodajna cijena franko tvornica podnositelja pritužbe prodajna cijena dampinškog uvoza s ukupnim troškovima uključujući istovar x 100 Prodajna cijena franko tvornica podnositelja pritužbe Proizvodnja, kapacitet i iskorištenost kapaciteta podnositeljâ pritužbe i drugih poznatih proizvođača iz EU-a (vidjeti i tablicu D u Prilogu 6. odjeljku II.) 120. Proizvodnja je ukupni obujam proizveden na lokacijama koje su fizički smještene u EU-u, izražen u jedinicama (tonama, komadima, kvadratnim metrima...) u određenom razdoblju (obično 12 mjeseci). Mora uključivati proizvodnju za ograničenu upotrebu ili ograničenu prodaju uz jasno navedene obujmove. Ograničena upotreba ili ograničena prodaja odnosi se na prijenos ili prodaju proizvoda unutar društva ili povezanom društvu radi daljnje prerade. Ograničena upotreba/prodaja = potrošnja za unutarnju proizvodnju, nema slobodnog tržišnog natjecanja s navodno dampinškim uvozom 121. Kapacitet je obujam koji se može proizvesti u određenom razdoblju (obično 12 mjeseci) na proizvodnim lokacijama u EU-u upotrebom postojećih resursa, izražen u jedinicama (tonama, komadima, kvadratnim metrima...). U obzir se moraju uzeti moguća razdoblja održavanja u kojima nema proizvodnje Iskorištenost kapaciteta izračunava se tako da se proizvodnja podijeli s kapacitetom, a izražava se u postotcima Pritužba mora sadržavati proizvodnju, kapacitet i iskorištenost kapaciteta podnositeljâ pritužbe kako je prethodno objašnjeno (pojedinačno i sveukupno), ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz točke U pritužbi mora biti naznačeno je li bilo koji od podnositelja pritužbe povezan s društvima koja proizvode i/ili prodaju predmetni proizvod u predmetnoj zemlji ili predmetnim zemljama iz pritužbe te moraju biti navedene informacije o tom odnosu i predmetnim društvima. Slično tomu, mora biti navedeno je li bilo koji od podnositelja pritužbe kupio proizvod (i stoga djelomično djeluje kao trgovac) od drugih proizvođača iz EU-a, iz predmetne zemlje ili predmetnih zemalja iz pritužbe ili iz ostalih trećih zemalja. Ako jest, potrebno je specificirati uključene obujmove i cijene te navesti razloge (vidjeti prethodnu točku 27.) Pritužba mora sadržavati i: procjenu proizvodnje i kapaciteta drugih poznatih proizvođača iz EU-a (u cjelini i, ako je moguće, pojedinačno, vidjeti i točku 109.) objašnjenje upotrijebljene metodologije (vidjeti i prethodne točke od 28. do 30.) raspoložive informacije, ako postoje, o njihovoj ograničenoj prodaji, njihovu odnosu s proizvođačima u predmetnoj zemlji ili predmetnim zemljama iz pritužbe i kupnji obujmova predmetnog proizvoda od drugih proizvođača iz EUa, iz predmetnih zemalja ili iz ostalih trećih zemalja. Prodaja u EU-u, tržišni udio i izvoz podnositeljâ pritužbe i drugih poznatih proizvođača iz EU-a (vidjeti i tablicu E u Prilogu 6. odjeljku II.) 126. Prodaja u EU-u prema obujmu količina je (izražena u istim jedinicama kao i brojke koje se upotrebljavaju za proizvodnju u EU-u i kapacitet) za koju proizvođači iz EU-a ispostave račun pri prodaji kupcima u EU-u u određenom razdoblju (obično 12 mjeseci). Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 30

32 127. Prodaja u EU-u prema vrijednosti iznos je u eurima (franko tvornica) za obujam za koji proizvođači iz EU-a ispostave račun pri prodaji kupcima u EU-u. Navedite razinu trgovine (primjerice maloprodajnu) na kojoj se proizvodi obično prodaju Ograničenu upotrebu ili ograničenu prodaju (neovisno o tome je li za nju ispostavljen račun ili nije) trebalo bi navesti zasebno Tržišni udio dobiva se tako da se prodaja prema obujmu podijeli s potrošnjom, a izražava se u postotcima. Kad je riječ o izračunu potrošnje u EU-u, pritužba mora sadržavati brojke za svako društvo i sveukupnu vrijednost za sve Na temelju toga pritužba mora uključivati prodaju u EU-u prema obujmu i tržišni udio podnositeljâ pritužbe i svih proizvođača iz EU-a (na temelju najbolje procjene) te prodaju prema vrijednosti podnositeljâ pritužbe Izvozna prodaja prema obujmu i vrijednosti (franko tvornica), odnosno prodaja izvan EU-a, relevantna je i zbog toga što može upućivati na to koliko je industrija EU-a konkurentna na drugim tržištima na kojima prevladavaju uobičajeni uvjeti tržišnog natjecanja. Ako kupnje i zaliha nema ili su neznatne, proizvodnja u EU-u trebala bi obično biti slična prodaji u EU-u uvećanoj za izvoz. Objasnite odstupanja. Prodajna cijena u EU-u podnositeljâ pritužbe (vidjeti i tablicu D u Prilogu 6. odjeljku II.) 132. Prodajna cijena prosječna je jedinična cijena po kojoj se proizvod koji proizvode podnositelji pritužbe prodaje na tržištu EU-a. Tu bi cijenu trebalo izraziti franko tvornica, odnosno nakon oduzimanja eventualnih troškova prijevoza, rabata i provizija Ako je proizvod homogen ili ako se obujam prodaje različitih vrsta ne razlikuje, prosječna cijena može se izračunati kako slijedi: Neto promet predmetnog proizvoda u EU-u (franko tvornica) Prodaja predmetnog proizvoda u EU-u (prema obujmu) 134. Ako predmetni proizvod ima mnogo tipova ili vrsta s različitim razinama cijena i različitim obujmom prodaje, možda je primjerenije prikazati razvoj cijena određenih vrsta proizvoda koje najbolje predstavljaju predmetni proizvod u cjelini. Ako je moguće, trebalo bi upotrijebiti iste vrste proizvoda kao za izračune dampinga i sniženja cijena Koristan izvor informacija mogu biti i statistički podatci iz istraživanja tržišta reprezentativnih udruženja ili drugih izvješća. Trošak robe koju podnositelji pritužbe prodaju u EU-u (vidjeti i tablicu E u Prilogu 6. odjeljku II.) 136. Trošak prodane robe zbroj je fiksnih i varijabilnih troškova proizvodnje (uključujući amortizaciju) te financijskih troškova i troškova prodaje, općih i administrativnih troškova povezanih s proizvodnjom i prodajom predmetnog proizvoda u EU-u (svi su troškovi prije poreza na dobit) na osnovi franko tvornica, odnosno bez troškova koji se odnose na prijevoz do kupaca Osim toga, pritužba mora sadržavati trošak prodane robe za svaku reprezentativnu vrstu proizvoda (odnosno za one vrste proizvoda koje se upotrebljavaju za izračune dampinga i sniženja cijena, vidjeti prethodnu točku 57.) Troškove je potrebno navesti tako da što više odgovaraju troškovima koje pojedinačni podnositelj pritužbe upotrebljava u svojem financijskom računovodstvenom sustavu, uključujući pojedinosti izračuna. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 31

33 Profitabilnost podnositeljâ pritužbe u pogledu predmetnog proizvoda koji se prodaje u EUu (vidjeti i tablicu F u Prilogu 6. odjeljku II.) 139. Profitabilnost se obično utvrđuje izražavanjem neto dobiti prije oporezivanja od prodaje predmetnog proizvoda nepovezanim kupcima u EU-u kao postotka prometa od te prodaje Ako na dobit u razmatranom razdoblju utječu iznimne tržišne okolnosti ili događanja, trebalo bi kvantificirati te okolnosti i njihov učinak Sljedeća metoda obično se upotrebljava za izražavanje prosječne profitabilnosti podnositeljâ pritužbe u pogledu predmetnog proizvoda. Međutim, ako je primjereno, moguće je upotrijebiti i drugu metodu. Dobit (ili gubitak) od prodaje predmetnog proizvoda nepovezanim kupcima u EU-a prije poreza na dobit x 100 Promet (franko tvornica) predmetnog proizvoda prema nepovezanim kupcima u EU-u 142. Mora se navesti i obrazložiti marža dobiti potrebna kako bi se zajamčila dugotrajna održivost industrije EU-a, koja se naziva i uobičajena marža dobiti ili ciljna dobit. To je obično marža dobiti ostvarena u uobičajenim tržišnim okolnostima prije dampinške prakse, pod uvjetom: o o da se za predmetnu industriju takva dobit može razumno očekivati u predmetnom sektoru da se ne može pripisati iznimnim tržišnim okolnostima. Marža dobiti, kad se doda trošku prodane robe po jedinici, dovodi do ciljne cijene u EU-u, a to je cijena koju industrija EU-a može razumno očekivati i naplaćivati na tržištu EU-a ako ne postoji dampinški uvoz. Zatim se izračunava marža sniženja cijena ili štete tako da se ciljna cijena podnositeljâ pritužbe usporedi s cijenom dampinškog uvoza na granici EU-a s ukupnim troškovima uključujući istovar (zajedno s troškovima nakon uvoza, vidjeti i točku 108.) i izražava kao postotak cijene CIF dampinškog uvoza (kako bi se omogućila pravilna usporedba s dampinškom maržom u svrhu primjene pravila niže pristojbe): Ciljna cijena podnositelja pritužbe cijena dampinškog uvoza na granici Unije s ukupnim troškovima uključujući istovar x 100 Cijena CIF dampinškog uvoza Broj osoba koje zapošljavaju podnositelji pritužbe i drugi poznati proizvođači iz EU-a (vidjeti i tablicu F u Prilogu 6. odjeljku I. i tablicu G u Prilogu 6. odjeljku II.) 143. Broj zaposlenih osoba prosječni je broj zaposlenika na puno radno vrijeme (ili procjena tog broja) koji se može pripisati proizvodnji, prodaji, administraciji i distribuciji predmetnog proizvoda u određenom razdoblju (obično 12 mjeseci). Trebalo bi uključiti i radnike na određeno vrijeme Na temelju toga pritužba mora sadržavati broj osoba koje zapošljavaju podnositelji pritužbe i svi drugi poznati proizvođači iz EU-a (na temelju najbolje procjene). Ulaganje podnositeljâ pritužbe (vidjeti i tablicu H u Prilogu 6. odjeljku II.) 145. Ulaganje je iznos kapitalnih izdataka potrošenih na nekretnine, postrojenja i opremu koji su izravno ili neizravno povezani s predmetnim proizvodom s procijenjenim korisnim vijekom trajanja duljim od godinu dana. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 32

34 Zalihe (vidjeti i tablicu I. u Prilogu 6. odjeljku II.) 146. Zalihe se odnose na obujam predmetnog proizvoda koji se drži za prodaju, ograničenu upotrebu ili ograničenu prodaju Treba navesti obujam zaliha predmetnog proizvoda za podnositelje pritužbe na početku i na kraju svakog razdoblja od 12 mjeseci. Navedite slijedi li proizvod bilo koja sezonska kretanja. Drugi elementi štete 148. Drugi relevantni čimbenici štete, kao što su povrat od ulaganja, novčani tok, nemogućnost prikupljanja kapitala itd., mogu isto tako biti pokazatelji štete koju su zbog dampinškog uvoza pretrpjeli podnositelji pritužbe. Ako postoje, te bi čimbenike trebalo navesti i komentirati. Prijetnja daljnje štete 149. Još jedan element koji se može uključiti u pritužbu potencijalna je daljnja šteta koju industrija EU-a može pretrpjeti u budućnosti zbog navodnog dampinškog uvoza Utvrđivanje prijetnje daljnje materijalne štete mora se temeljiti na činjenicama, a ne samo na navodima. Ako je moguće, kvantificirajte jasno predvidljivu i neminovnu daljnju štetu. Primjeri okolnosti u kojima je moguće predvidjeti daljnju štetu navedeni su u nastavku. - Stopa povećanja dampinškog uvoza Uzlazno kretanje uvoza proizvoda koji se prodaju po dampinškim cijenama mogao bi upućivati na vjerojatnost daljnjeg povećanja tog uvoza u budućnosti. - Kapacitet proizvodnje izvoznika Važno je istaknuti potencijal u smislu proizvodnog kapaciteta zemlje izvoznice kako bi se jasno dalo do znanja da bi se agresivno trgovinsko postupanje moglo nastaviti. Te se informacije obično mogu dobiti iz studija, specijaliziranih novinskih članaka ili drugih izvora. - Promjene u strukturi izvoznog tržišta Strukturne promjene na domaćem tržištu izvoznikâ (pad potražnje, ulaganja, tehnički razvoj, reforma bankarstva, otvaranje tržišta stranim proizvodim itd.) mogu pridonijeti povećanju izvoza u EU po dampinškim cijenama. - Prepreke izvozu u ostale treće zemlje Izvoznici bi se mogli usmjeriti na tržište EU-a. To se očekivanje može temeljiti na pojedinačnoj izvoznoj strategiji društava, ali i na činjenici da u trećim zemljama postoje visoke uvozne carine ili druge prepreke uvozu (kao što su antidampinške mjere, tehničke norme itd.). - Zalihe u predmetnim zemljama Gomilanje zaliha izvoznikâ moglo bi upućivati na vjerojatnost znatnog povećanja izvoza proizvoda u budućnosti Uobičajeno se navodima te vrste dopunjuju navodi o već pretrpljenoj šteti, ali pritužba se može temeljiti i isključivo na prijetnji štete, pod uvjetom da su joj priloženi dostatni dokazi kojima će se u prvom ispitivanju potkrijepiti predmet. Prepreke proizvodnji i razvoju 152. Dampinškim uvozom možda se zainteresirana poduzeća EU-a odvratilo od proizvodnje predmetnog proizvoda i spriječilo da počnu djelovati kao proizvođači. U tom slučaju objasnite kako se to dogodilo i na odgovarajući način dokumentirajte navode Obično se navodima te vrste dopunjuju navodi o šteti, ali pritužba se može temeljiti i isključivo Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 33

35 na problemima koji su prouzročeni u uspostavi industrije EU-a, pod uvjetom da je potkrijepljena dostatnim dokazima. (4) UZROČNOST A. Učinci dampinškog uvoza 154. Osim podataka o šteti, potrebno je dokazati da je materijalna šteta prouzročena dampinškim uvozom, odnosno da postoji uzročno-posljedična veza. Međutim, to ne znači da dampinški uvoz mora biti jedini razlog za pretrpljenu štetu. Uzročnost se može dokazati povećanjem uvoza po sniženim cijenama koji vremenski odgovara pogoršanju stanja podnositeljâ pritužbe koji je prikazan razvojem pokazateljâ štete. B. Učinci drugih čimbenika (vidjeti i Uzročnost u Prilogu 6.) 155. Potrebno je razmotriti i jesu li možda drugi čimbenici osim dampinškog uvoza utjecali na pogoršanje stanja industrije EU-a. Ti čimbenici mogu uključivati: obujam i cijene proizvoda iz ostalih trećih zemalja pad potražnje i promjene strukture potrošnje ograničavajuću trgovinsku praksu proizvođača iz EU-a jaku konkurenciju proizvođača u EU-u slabe izvozne rezultate industrije EU-a nisku produktivnost industrije EU-a pogrešnu ocjenu tržišnih kretanja, primjerice lošu politiku ulaganja loše rezultate stavljanja na tržište nisku kvalitetu proizvoda ili raspon proizvoda fluktuacije deviznog tečaja vlastiti uvoz industrije EU-a podrijetlom iz predmetne zemlje. Ako je primjenjivo, pritužba mora sadržavati ocjenu tih ili svih drugih relativnih čimbenika kako bi se dokazalo u kojoj su mjeri utjecali na stanje industrije EU-a s obzirom na štetu u razdoblju koje je obuhvaćeno pritužbom (vidjeti točku 92.). (5) ZAKLJUČAK 156. U zaključku pritužbe može se ponovno sažeto navesti zašto se dostavljeni dokazi kojima se potkrepljuje postojanje dampinga, štete i uzročno-posljedične veze smatraju dovoljnima za pokretanje antidampinškog ispitnog postupka U zaključku se mora zatražiti da Europska komisija pokrene antidampinški postupak kako bi se ispitali navodi iz pritužbe Pritužbu pošaljite Europskoj komisiji (za više pojedinosti vidjeti Prilog 1. i točku 4.) zajedno s datiranim popratnim pismom koje je potpisala osoba koju su podnositelji pritužbe ovlastili da djeluje u njihovo ime U tu svrhu možete upotrijebiti sljedeći tekst: U prilogu dostavljamo antidampinšku pritužbu na uvoz (proizvod) podrijetlom iz (zemlja/zemlje). Niže potpisani zakonito potvrđuje da su prema njegovu saznanju dostavljene informacije potpune i točne te da je ovlašten zastupati podnositelje pritužbe (nazivi podnositelja pritužbe). Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 34

36 Ime, potpis, adresa, adresa elektroničke pošte i telefonski broj. (6) KORISNE POVEZNICE 160. Službeni statistički podatci na raspolaganju su na poveznicama navedenima u nastavku. U zasebnom prilogu dostavite i preuzete neobrađene podatke i tablice s objedinjenim podatcima koje ste upotrijebili za izračune. Ako nomenklatura službenih statističkih podataka ne odgovara predmetnom proizvodu (primjerice oznake KN ex, odnosno oznake koje se odnose na širi raspon proizvoda), raspoloživi statistički podatci i dalje mogu biti korisni ako podnositelji pritužbe mogu ponovno obraditi podatke služeći se razumnom metodologijom koja je potkrijepljena dostatnim dokazima. Mogu se upotrijebiti i drugi pouzdani izvori koji su potkrijepljeni dostatnim dokazima. Carinska i statistička nomenklatura - Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1821 od 6. listopada o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (imajte na umu da se svake godine objavljuje nova verzija): - Oznake kombinirane nomenklature (alat za pretraživanje): Statistički podatci EUROSTATA o uvozu/izvozu (COMEXT): Statistički podatci EUROSTATA o proizvodnji (PRODCOM): (7) SLJEDEĆI KORACI 161. Komisija će nakon što zaprimi pritužbu poslati potvrdu o primitku U roku od 45 dana od podnošenja pritužbe Komisija će na temelju informacija iz pritužbe odlučiti hoće li pokrenuti ispitni postupak ili odbiti pritužbu Ako pritužba sadržava dostatne dokaze, Komisija će provesti ispitivanje reprezentativnosti prije donošenja konačne odluke o pokretanju formalnog ispitnog postupka (vidjeti i točke od 29. do 34.). Komisija će kontaktirati sve poznate proizvođače predmetnog proizvoda iz EU-a i zatražiti njihovo stajalište o mogućem pokretanju ispitnog postupka. Komisija će kontaktirati i poznata udruženja EU-a i nacionalna udruženja. Na temelju odgovora zaključit će jesu li proizvođači iz EU-a koji podnose pritužbu dovoljno reprezentativni (vidjeti primjer pisma o reprezentativnosti u Prilogu 7.). Ako je opravdano, Komisija će na temelju odgovorâ isto tako odabrati privremeni uzorak proizvođača iz EU-a koji će ispitati tijekom ispitnog postupka. U obavijesti o pokretanju postupka stranke će se pozvati da dostave primjedbe prije donošenja odluke o konačnom uzorku Pritužbu mora poduprijeti najmanje polovina proizvođača koji su izrazili stajalište o pritužbi i koji čine najmanje jednu četvrtinu ukupne proizvodnje u EU-u. Ako ta potpora i reprezentativnost izostanu, Komisija neće pokrenuti ispitni postupak. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 35

37 165. Nakon što Komisija donese odluku o pokretanju antidampinškog ispitnog postupka, u Službenom list Europske unije objavljuje se obavijest o pokretanju postupka. Komisija će poslati upitnike: - proizvođačima iz EU-a - izvoznicima - povezanim i nepovezanim uvoznicima - dobavljačima i korisnicima. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 36

38 166. Tim stranama obično će se odobriti dana za odgovor na upitnik. Upitnici za proizvođače iz EU-a sadržavat će detaljna pitanja o svim prethodno navedenim čimbenicima štete, posebno o prodajnoj cijeni i trošku proizvodnje za predmetni proizvod Komisija će zatim provesti ispitni postupak na licu mjesta kako bi provjerila točnost odgovorâ. Osim toga, ocijenit će bi li potencijalno uvođenje mjera bilo u općem interesu EU-a. Komisija može uvesti privremene mjere u roku od osam mjeseci nakon pokretanja postupka i mora donijeti konačnu odluku u roku od 14 mjeseci nakon pokretanja postupka Ako pritužba ne sadržava dostatne dokaze koji nakon početnog ispitivanja upućuju na damping, štetu i uzročno-posljedičnu vezu, razlozi odbijanja detaljno će se objasniti te će se o njima obavijestiti podnositelje pritužbe kako bi mogli dostaviti primjedbe prije donošenja konačne odluke. Pritužba se službeno odbija u obliku odluke Komisije Pritužba se može povući u bilo kojem trenutku prije donošenja konačne odluke o pokretanju ili nepokretanju predmeta. U slučaju povlačenja smatra se da pritužba nije bila podnesena. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 37

39 IV. PRILOZI Prilog 1. Smjernice o podnošenju pritužbe Prilog 2. Dio A: Primjer standardnog sadržaja pritužbe Dio B: Generička antidampinška pritužba (opisni dio) Prilog 3. Primjeri standardnih priloga pritužbi Prilog 4. Smjernice o verziji pritužbe koja nije povjerljiva Prilog 5. Obrazac za prikupljanje podataka Prilog 6. Primjer tablica sa sažetim informacijama o šteti Prilog 7. Obrazac za odabir uzorka Prilog 8. Zemlje koje su pod utjecajem znatnih poremećaja

40 Prilog 1. Smjernice o podnošenju pritužbe Pritužba u svakom slučaju mora sadržavati povjerljivu verziju i otvorenu verziju koja je na raspolaganju zainteresiranim stranama za pregled. Takozvana otvorena verzija znači verzija pritužbe koja ne sadržava povjerljive informacije. Ako pritužba ne sadržava nikakve povjerljive informacije, dovoljna je jedna verzija. Komisija prednost daje zaprimanju pritužbe samo u elektroničkom obliku u skladu sa smjernicama navedenima u nastavku. Naziv svake datoteke koja čini dio pritužbe mora uključivati sljedeće elemente: tekst pritužbe ili prilog, redni broj, naznaku sadržaja i oznaku LIMITED ili OTVORENO kako je navedeno u primjerima u nastavku. Odjeljak verzije pritužbe s oznakom LIMITED Tekst/narativni dio Prilog 1. (podnositelji pritužbe) Prilog 2. (drugi proizvođači iz EU-a) Elektronička datoteka Pritužba_tekst_LIMITED.pdf Prilog 1._podnositelji pritužbe_limited.xlsx Prilog 2._drugi proizvođači iz EUa_LIMITED.xlsx Odjeljak otvorene verzije pritužbe Tekst/narativni dio Prilog 1. (podnositelji pritužbe) Prilog 2. (drugi proizvođači iz EU-a) Elektronička datoteka Pritužba_tekst_OPEN.pdf Prilog 1._podnositelji pritužbe_open.pdf Prilog 2._drugi proizvođači iz EUa_OPEN.pdf Prethodno navedene sadržaje dodajte pritužbi kao zasebnu indeksnu datoteku. Komisija u pravilu otvorene verzije pritužbe šalje u formatu prijenosnog dokumenta ( pdf ) zainteresiranim stranama proizvođačima, izvoznicima, uvoznicima, dobavljačima i korisnicima. Budući da Komisija ne može preuzeti odgovornost za cjelovitost podataka pri pretvaranju različitih izvornih formata, dostavite sve elektroničke datoteke iz otvorene verzije u formatu pdf. Najveća je dopuštena veličina datoteke 10 MB. Duljina puta zbog tehničkih razloga ne može prelaziti 256 znakova nakon što je evidentirana u pogonskim jedinicama Komisije. Stoga ne upotrebljavajte složene strukture podmapa s izrazito dugim nazivima mapa/dokumenata. Popis i podatci za kontakt (uključujući adrese e-pošte) svih poznatih proizvođača iz EU-a, uvoznika, izvoznika iz predmetnih zemalja i korisnika/kupaca te izračuni moraju biti dostavljeni u obliku elektroničke tablice kao što je Microsoft Excel. Preporučujemo da u priloge uključite mini-upitnike koje su popunila pojedinačna društva u obliku elektroničke tablice kao što je Microsoft Excel. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 39

41 Pritužbu možete poslati: elektroničkom poštom kako je prethodno objašnjeno ili alternativno na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (primjerice CD-u, DVD-u ili USB štapiću) ili u papirnatom obliku na adresu navedenu u točki 4. Ako imate bilo kakvih tehničkih pitanja, obratite se Komisiji prije podnošenja pritužbe. Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 40

42 Prilog 2. Dio A Primjer standardnog sadržaja pritužbe 1. Uvod 2. Opće informacije A B C D E F 3. Damping A B C D E 4. Šteta A B C D E 5. Uzročnost A B 6. Zaključak Podnositelji pritužbe 1. Podnositelji pritužbe 2. Reprezentativnost 3. Drugi poznati proizvođači u EU-u Predmetni proizvod 1. Definicija proizvoda 2. Opis proizvoda 3. Carine i druge trgovinske mjere Predmetna zemlja ili predmetne zemlje iz pritužbe Poznati izvoznici/proizvođači u predmetnoj zemlji ili zemljama Poznati uvoznici u EU-u Dobavljači, korisnici i potrošači u EU-u Vrste proizvoda Uobičajena vrijednost 1. Odabir analogne zemlje (ako je riječ o netržišnom gospodarstvu ili gospodarstvima u tranziciji) 2. Izračun uobičajene vrijednosti Izvozna cijena Izračun izvozne cijene Usporedba cijena Dampinška marža Potrošnja u EU-u Obujam i tržišni udio dampinškog uvoza Cijena dampinškog uvoza Sniženje cijena Kretanja čimbenikâ štete Učinci dampinškog uvoza Učinci drugih čimbenika Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 41

43 Dio B PRIMJER: Generička antidampinška pritužba (opisni dio) Elektroničku verziju ovog obrasca možete preuzeti ovdje: Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 42

44 Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 43

45 Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 44

46 Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 45

47 Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 46

48 Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 47

49 Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 48

50 Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 49

51 Kako podnijeti antidampinšku pritužbu Vodič 50