210 Službeni list Europske unije 03/Sv SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 283/37

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "210 Službeni list Europske unije 03/Sv SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 283/37"

Транскрипт

1 210 Službeni list Europske unije 03/Sv R SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 283/37 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1266/2007 od 26. listopada o provedbi pravila za Direktivu Vijeća 2000/75/EZ s obzirom na kontrolu, praćenje, nadziranje i ograničenje premještanja određenih životinja prijemljivih vrsta u odnosu na bolest plavog jezika (Tekst značajan za EGP) KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, uzimajući u obzir Direktivu 82/894/EEZ od 21. prosinca o načinu prijave bolesti životinja unutar Zajednice ( 1 ), a posebno drugu alineju članka 5. stavka 2., uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/75/EZ od 20. studenoga o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika ( 2 ), a posebno njezin članak 6. stavak 1. i stavak 3., članak 8. stavak 2. točku (d), članak 8. stavak 3., članak 9. stavak 1. točku (c), članke 11. i 12. i treći stavak članka 19., budući da: promijenila i stečena su nova iskustva o kontroli bolesti, posebno nakon nedavnih najezdi novih serotipova virusa bolesti plavog jezika, posebno serotipa 8 u području Zajednice gdje nikada prije nije bilo prijavljeno izbijanje bolesti i koje se nije smatralo ugroženim od bolesti plavog jezika, te serotipa 1 tog virusa. (4) Na temelju stečenih iskustava, primjereno je na razini Zajednice poboljšati usklađivanje pravila o kontroli, praćenju, nadziranju i ograničenju premještanju prijemljivih vrsta životinja, izuzimajući divlje životinje, u odnosu na bolest plavog jezika s obzirom da su od velike važnosti za sigurno trgovanje prijemljivim uzgajanim životinjama koje se kreću unutar i iz područja pod ograničenjem, s ciljem uspostavljanja održivije strategije za kontrolu bolesti plavog jezika. Stoga je radi usklađivanja i jasnoće nužno staviti Odluku 2005/393/EZ izvan snage i zamijeniti je ovom Uredbom. (1) Direktiva 2000/75/EZ utvrđuje pravila za kontrolu i mjere za suzbijanje bolesti plavog jezika u Zajednici, uključujući uspostavljanje zaraženih i ugroženih područja te zabranu da životinje prijemljivih vrsta napuštaju ta područja. O izuzimanju od te zabrane može odlučiti Komisija u skladu s postupkom predviđenim u toj Direktivi. (2) Odluka Komisije 2005/393/EZ od 23. svibnja o zaraženim i ugroženim područjima u odnosu na bolest plavog jezika i uvjete koji se primjenjuju na premještanje iz ili kroz ta područja ( 3 ) predviđa demarkaciju globalnih zemljopisnih područja u kojima države članice trebaju odrediti zaražena i ugrožena područja (područja pod ograničenjem). (5) Novonastalo stanje u pogledu bolesti plavog jezika Komisiju je dovelo do toga da zatraži znanstveni savjet i podršku od Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), koja je u dostavila dva znanstvena izvješća i dva znanstvena mišljenja o bolesti plavog jezika. (6) Sukladno Direktivi 2000/75/EZ, demarkacija zaraženih i ugroženih područja mora u obzir uzeti zemljopisne, administrativne, ekološke i epizootiološke čimbenike povezane s bolešću plavog jezika i mjerama kontrole. Kako bi se uzeli u obzir ti čimbenici, nužno je utvrditi pravila s obzirom na minimalne usklađene zahtjeve za praćenjem i nadziranjem bolesti plavog jezika u Zajednici. (3) Nakon donošenja Odluke 2005/393/EZ, situacija u Zajednici u pogledu bolesti plavog jezika značajno se ( 1 ) SL L 378, Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2004/216/EZ (SL L 67, , str. 27.). ( 2 ) SL L 327, , str. 74. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/104/EZ (SL L 363, , str. 352.). ( 3 ) SL L 130, , str. 22. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2007/357/EZ (SL L 133, , str. 44.). (7) Nadziranja i razmjena podataka ključni su elementi pristupa temeljenog na riziku za kontrolne mjere u pogledu bolesti plavog jezika. U tom je smislu primjereno, osim definicija utvrđenih u članku 2. Direktive 2000/75/EZ, predvidjeti posebno definiciju slučaja plavog jezika kako bi se svima omogućilo razumijevanje ključnih čimbenika vezanih uz izbijanje bolesti plavog jezika.

2 03/Sv. 15 Službeni list Europske unije 211 (8) Nadalje, koncept područja pod ograničenjem, korišten u Odluci 2005/393/EZ, pokazao se primjerenim, posebno ako se nazočnost virusa bolesti plavog jezika otkrije u pogođenom području tijekom dva uzastopna godišnja doba. Zbog praktičnih razloga i radi jasnoće zakonodavstva Zajednice primjereno je predvidjeti definiciju područja pod ograničenjem, koja se sastoje i od zaraženih i ugroženih područja koje države članice demarkiraju na temelju članka 8. stavka 1. Direktive 2000/75/EZ. (9) Određivanje područja koje je sezonski slobodna od bolesti plavog jezika za koju nadziranje ne pokazuje dokaze prijenosa bolesti plavog jezika ili kompetentnih vektora ključno je oruđe za održivo rukovođenje prilikom izbijanja bolesti plavog jezika uz omogućavanje sigurnog premještanja. U tom je smislu primjereno osigurati usklađena načela koja se trebaju koristiti za definiciju razdoblja sezonski slobodnog od vektora. (10) Izbijanje bolesti plavog jezika potrebno je prijaviti, u skladu s člankom 3. Direktive Vijeća 82/894/EEZ, uporabom kodificiranih obrazaca i kodova koji su određeni Odlukom Komisije 2005/176/EZ od 1. ožujka o utvrđivanju kodificiranog obrasca i kodova za prijavu bolesti životinja na temelju Direktive Vijeća 82/894/EEZ ( 1 ). S obzirom na dosadašnji epidemiološki razvoj bolesti plavog jezika, opseg ovog zahtjeva za prijavom treba se privremeno prilagoditi preciznijom definicijom obveze za prijavom primarnih izbijanja bolesti. (11) Sukladno mišljenju Znanstvenog odbora EFSA-e o zdravlju i dobrobiti životinja o podrijetlu i pojavi bolesti plavog jezika ( 2 ), donesenom dana 27. travnja 2007., ključno je da se ustanove primjereni programi za nadziranje kako bi se otkrilo pojavljivanje bolesti plavog jezika u najranijoj mogućoj fazi. Takvi programi nadziranja trebaju uključivati kliničku, serološku i entomološku sastavnicu, koja treba besprijekorno djelovati diljem svih država članica. (12) Potreban je cjelovit pristup na razini Zajednice kako bi se mogli analizirati epidemiološki podaci dobiveni praćenjem bolesti plavog jezika i programima nadziranja, uključujući i regionalnu i globalnu distribuciju infekcije bolesti plavog jezika, kao i vektora. (13) Odluka Vijeća 90/424/EEZ od 26. lipnja o troškovima u području veterine ( 3 ) propisuje financijski ( 1 ) SL L 59, , str. 40. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/924/EZ (SL L 354, , str. 48.). ( 2 ) The EFSA Journal (2007.) 480, ( 3 ) SL L 224, , str. 19. Odluka kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, , str. 1.). ( 4 ) SL L 139, , str. 30. doprinos Zajednice za iskorjenjivanje, kontrolu i praćenje bolesti plavog jezika. (14) Sukladno Odluci 90/424/EEZ, Odluka Komisije 2007/367/EZ od 25. svibnja koja se odnosi na financijski doprinos Zajednice za Italiju radi provedbe sustava prikupljanja i ispitivanja epidemioloških podataka o bolesti plavog jezika ( 4 ) uspostavila je aplikaciju Blue Tongue NETwork (sustav BT-NET), koja je internetski sustav za prikupljanje, pohranu i analizu podataka nadziranja bolesti plavog jezika u državama članicama. Potpuna uporaba tog sustava od ključnog je značenja za uspostavljanje najprimjerenijih mjera za kontrolu bolesti, provjeravanje njihove učinkovitosti i omogućavanje sigurnog premještanja životinja prijemljivih vrsta. Stoga, kako bi se osigurala učinkovitija i bolja razmjena podataka o programima za praćenje i nadziranje bolesti plavog jezika uspostavljenih između država članica i Komisije, te se razmjene trebaju provoditi preko sustava BT-Net. (15) Osim ako se čini nužnim na razini Zajednice nastaviti s demarkacijom zaraženog i ugroženog područja na temelju članka 8. stavka 2. točke (d) Direktive 2000/75/EZ, tu demarkaciju trebaju provesti države članice. Međutim, radi transparentnosti, države članice trebaju bez odlaganja obavijestiti Komisiju o svojim zaraženim i ugroženim područjima te o bilo kojim promjenama u vezi s njima. Posebice, ako država članica ne namjerava održavati epidemiološki značajno zemljopisno područje u području pod ograničenjem, ona Komisiji unaprijed treba dostaviti relevantne podatke kako bi potkrijepila odsutnost kruženja virusa bolesti plavog jezika u tom području. (16) Izuzeci od zabrane izlaska koji se primjenjuju na premještanje prijemljivih životinja, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka iz područja pod ograničenjem trebaju biti odobreni na temelju analize rizika, uzimajući u obzir podatke sakupljene kroz program nadziranja bolesti plavog jezika, razmjenu podataka s ostalim državama članicama i Komisijom kroz sustav BT-Net, odredište životinja i njihovo udovoljavanje određenim zahtjevima u pogledu zdravlja uz jamstvo sigurnosti životinja. Premještanja životinja radi neodgodivog klanja trebaju se pod određenim uvjetima isto izuzeti od zabrane izlaska. Uzimajući u obzir nisku razinu rizika od premještanja životinja radi neodgodivog klanja i određene čimbenike ublažavanja rizika, primjereno je osigurati posebne uvjete koji na najmanju mjeru umanjuju rizik prijenosa virusa usmjeravajući prijevoz životinja iz gospodarstva smještenog u području pod ograničenjem prema klaonicama određenim na temelju procjene rizika.

3 212 Službeni list Europske unije 03/Sv. 15 (17) Premještanje životinja unutar istog područja pod ograničenjem u kojoj kruži isti serotip ili isti serotipovi virusa bolesti plavog jezika ne predstavlja dodatni rizik po zdravlje životinja pa ga stoga nadležno tijelo pod određenim uvjetima treba dopustiti. treba izvesti samo slijedeći određeni protokol na temelju pozitivnog nalaza procjene rizika od slučaja do slučaja, koji u obzir uzima zemljopisne, epidemiološke, ekološke, okolišne, entomološke podatke te procjenu troškova i koristi. (18) Prema mišljenju Znanstvenog odbora EFSA-e o zdravlju i dobrobiti životinja o vektorima i cjepivima ( 1 ) donesenom dana 27. travnja 2007., premještanje životinja imuniziranih cijepljenjem ili prirodno imuniziranih životinja može se smatrati sigurnim bez obzira na kruženje virusa na mjestu podrijetla ili aktivnost vektora na odredištu. Stoga je nužno osigurati uvjete kojima imunizirane životinje moraju udovoljavati prije premještanja iz područja pod ograničenjem. (19) Direktiva Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja o problemima vezanim uz zdravlje životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice ( 2 ), Direktiva Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja o zahtjevima zdravlja životinja, koja uređuje trgovinu ovcama i kozama unutar Zajednice ( 3 ), Direktiva Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina unutar Zajednice i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji su utvrđeni posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A poglavlja I. Direktive 90/425/EEZ ( 4 ), i Odluka Komisije 93/444/EEZ od 2. srpnja o detaljnim pravilima koja uređuje trgovinu unutar Zajednice određenim živim životinjama i proizvodima namijenjenim za izvoz u treće zemlje ( 5 ) utvrđuju da premještanje životinja trebaju popratiti zdravstveni certifikati. Ako se izuzeća od zabrane izlaska primjenjiva na premještanje životinja prijemljivih vrsta iz područja pod ograničenjem primjenjuju na životinje namijenjene za trgovinu unutar Zajednice ili za izvoz u treću zemlju, ti certifikati trebaju uključivati uputu na ovu Uredbu. (20) U skladu s mišljenjem EFSA-e o vektori i cjepivima, primjereno je utvrditi uvjete za tretiranje odobrenim insekticidima na mjestu utovara za vozila koja prevoze prijemljive životinje iz područja pod ograničenjem u ili kroz područja koja se nalaze izvan područja pod ograničenjem. Ako se tijekom provoza kroz područje pod ograničenjem utvrdi razdoblje odmora u kontrolnoj postaji, životinje treba zaštititi od bilo kakvih napada vektora. Međutim, tretiranje životinja, prostorija ili njihovog okoliša odobrenim insekticidima u zaraženim objektima ( 1 ) The EFSA Journal (2007.) 479, ( 2 ) SL 121, , str /1964. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/104/EZ. ( 3 ) SL L 46, , str. 19. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/104/EZ. ( 4 ) SL L 268, , str. 54. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2007/265/EZ (SL L 114, , str. 17.). ( 5 ) SL L 208, , str. 34. (21) Zdravstveni certifikati predviđeni direktivama 64/432/EEZ, 91/68/EEZ i 92/65/EEZ i Odlukom 93/444/EEZ koje obuhvaćaju životinje namijenjene za trgovinu unutar Zajednice ili za izvoz u treću zemlju trebaju sadržavati uputu na bilo koji tretman insekticidom koji se provede na temelju ove Uredbe. (22) U pogledu potrebe izbjegavanja nepotrebnog remećenja trgovine, žurno je potrebno uspostaviti održivu strategiju za kontrolu virusa bolesti plavog jezika što omogućuje sigurnu trgovinu životinjama prijemljivih vrsta koje se kreću unutar i iz područja pod ograničenjem. (23) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, DONIJELA JE OVU UREDBU: POGLAVLJE 1. PREDMET I DEFINICIJE Članak 1. Predmet Ova Uredba predviđa pravila za kontrolu, praćenje, nadziranje i ograničenje premještanja životinja u smislu članka 2. točke (c) Direktive 2000/75/EZ, u odnosu na bolest plavog jezika, u području pod ograničenjem i iz njih. Članak 2. Definicije Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 2. Direktive 2000/75/EZ. Nadalje, primjenjuju se sljedeće definicije: (a) slučaj bolesti plavog jezika znači životinja koja udovoljava jednom od sljedećih zahtjeva:

4 03/Sv. 15 Službeni list Europske unije 213 i. pokazuje kliničke znakove u skladu s prisutnosti bolesti plavog jezika; ii. to je sentinel životinja koja je pokazala negativne serološke nalaze prethodnog testa i od tog se testa serološki promijenila od negativne na pozitivnu za protutijela na barem jedan serotip bolesti plavog jezika; iii. to je životinja iz koje je izoliran virus bolesti plavog jezika i identificiran kao takav; iv. to je životinja koja je pokazala pozitivnu reakciju na serološki test za bolest plavog jezika ili iz koje je identificiran virusni antigen ili virusna ribonukleinska kiselina (RNK) specifična za jedan ili više serotipova bolesti plavog jezika. Nadalje, zbir epidemioloških podataka mora upućivati na to da su klinički znakovi ili nalazi laboratorijskih ispitivanja koji ukazuju na zarazu bolešću plavog jezika posljedica kruženja virusa u objektu u kojemu se životinja drži, a ne posljedica uvođenja cijepljenih ili seropozitivnih životinja iz područja pod ograničenjem. (b) izbijanje bolesti plavog jezika znači izbijanje te bolesti kako je definirano člankom 2. točkom (c) Direktive 82/894/EEZ; ii. iz područja pod ograničenjem kroz područje koje nije područje pod ograničenjem natrag u isto to područje pod ograničenjem; ili iii. iz područja pod ograničenjem kroz područje koje nije područje pod ograničenjem u drugo područje pod ograničenjem. POGLAVLJE 2. PRAĆENJE I NADZIRANJE I RAZMJENA INFORMACIJA Članak 3. Prijava bolesti plavog jezika Države članice moraju prijaviti primarno izbijanje i izbijanje bolesti plavog jezika kroz Sustav prijave bolesti životinja uporabom kodiranih obrazaca i kôdova određenih u Odluci 2005/176/EZ. Članak 4. Programi praćenja i nadziranja bolesti plavog jezika Države članice moraju provoditi sljedeće programe u skladu s minimalnim zahtjevima određenim u Prilogu I.: (c) primarno izbijanje bolesti plavog jezika znači izbijanje kako je definirano člankom 2. točkom (d) Direktive 82/894/EEZ, uzimajući u obzir da je, za potrebe primjene prve alineje članka 3. stavka 1. te Direktive, slučaj bolesti plavog jezika primarno izbijanje u sljedećim slučajevima: i. ako nije epidemiološki povezano s prethodnim izbijanjem; ili (a) programe praćenja bolesti plavog jezika u područjima pod ograničenjem (programi praćenja bolesti plavog jezika); (b) programe nadziranja bolesti plavog jezika izvan područja pod ograničenjem (programi nadziranja bolesti plavog jezika). ii. ono podrazumijeva demarkaciju područja pod ograničenjem ili promjenu u postojećem području pod ograničenjem kako se spominje u članku 6. (d) područje pod ograničenjem znači područje koje se sastoji od zaraženog i ugroženog područja uspostavljenih na temelju članka 8. stavka 1. Direktive 2000/75/EZ; (e) sezonski slobodno područje od bolesti plavog jezika znači epidemiološki značajno zemljopisno područje države članice za koje, tijekom dijela godine, nadziranje nije dokazao prijenos virusa bolesti plavog jezika ili odraslih Culicoidesa u smislu dostatnih vektora bolesti plavog jezika; Članak 5. Epidemiološki podaci 1. Države članice moraju podatke o bolesti plavog jezika sakupljene u tijeku provedbe programa praćenja i/ili nadziranja bolesti plavog jezika prenijeti u aplikaciju BlueTongue NETwork (sustav BT-NET), uspostavljen Odlukom 2007/367/EZ, a posebno: (a) mjesečno izvješće, koje se dostavlja najkasnije jedan mjesec nakon konca mjeseca za koji se piše izvješće, koje sadrži barem: (f) provoz znači premještanje životinja: i. iz ili kroz područje pod ograničenjem; i. podatke o sentinel životinjama iz programa praćenja bolesti plavog jezika uspostavljenih u područjima pod ograničenjem;

5 214 Službeni list Europske unije 03/Sv. 15 ii. entomološke podatke iz programa praćenja bolesti plavog jezika uspostavljenim u područjima pod ograničenjem; (b) privremeno izvješće koje obuhvaća prvih šest mjeseci kalendarske godine i koje se dostavlja svake godine najkasnije do 31. srpnja, te sadrži barem: i. podatke o programima nadziranja bolesti plavog jezika uspostavljenim izvan područja pod ograničenjem; ii. podatke o cijepljenju iz područja pod ograničenjem; Taj popis mora uključivati podatke o serotipovima virusa bolesti plavog jezika koji kruže u svakom području pod ograničenjem, što omogućuje, za potrebe članaka 7. i 8, identifikaciju područja pod ograničenjem demarkiranih u različitim državama članicama u kojima kruže isti serotipovi virusa bolesti plavog jezika. Članak 7. Uvjeti za premještanje unutar istog područja pod ograničenjem 1. Premještanje životinja unutar istog područja pod ograničenjem u kojoj kruži isti serotip ili serotipovi virusa bolesti plavog jezika nadležno tijelo mora dopustiti pod uvjetom da životinje koje se trebaju premještati na dan prijevoza ne pokazuju nikakve kliničke znakove bolesti plavog jezika. (c) godišnje izvješće koje se dostavlja najkasnije do 30. travnja sljedeće godine i sadrži podatke koji se spominju u točki (b) alinejama i. i ii. za prethodnu godinu. 2. Međutim, premještanje životinja iz zaraženog i ugroženo područje može se dopustiti samo ako: 2. Podaci koji se moraju prenijeti u sustav BT-Net izloženi su u Prilogu II. (a) životinje udovoljavaju uvjetima određenim u Prilogu III.; ili POGLAVLJE 3. OGRANIČENJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA I NJIHOVOG SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA Članak 6. Područja pod ograničenjem 1. Države članice moraju obavješćivati Komisiju o svojim područjima pod ograničenjem te o bilo kojim promjenama situacije u tim područjima i to u roku od 24 sata. (b) životinje udovoljavaju bilo kojim drugim primjerenim jamstvima u pogledu zdravlja životinja temeljenim na pozitivnom ishodu procjene rizika mjera protiv širenja virusa bolesti plavog jezika i zaštite od napada vektora, što zahtijeva nadležno tijelo mjesta podrijetla i odobrava nadležno tijelo odredišta, prije premještanja takvih životinja; (c) su životinje namijenjene neodgodivom klanju. 2. Prije donošenja bilo kakvih odluka o uklanjanju epidemiološki značajnog zemljopisnog područja iz područja pod ograničenjem, države članice Komisiji moraju dostaviti potkrijepljene podatke koji prikazuju odsutnost kruženja virusa bolesti plavog jezika u tom području tijekom razdoblja od dvije godine nakon provedbe programa praćenja bolesti plavog jezika. 3. Komisija o popisu područja pod ograničenjem izvješćuje države članice u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja. 3. Država članica podrijetla mora odmah obavijestiti Komisiju i ostale države članice o jamstvima u pogledu zdravlja životinja kako se spominju u stavku 2. točki (b). 4. Za životinje iz stavaka 1. i 2. ovog članka, u odgovarajuće zdravstvene certifikate utvrđene u direktivama 64/432/EEZ, 91/68/EEZ i 92/65/EEZ ili koje se spominju u Odluci 93/444/EEZ dodaje se sljedeća dopunska formulacija: 4. Države članice moraju sastaviti i održavati ažurirani popis područja pod ograničenjem na svojem području te ga staviti na raspolaganje ostalim državama članicama i javnosti. Životinje u skladu s (člankom 7. stavkom 1. ili člankom 7. stavkom 2. točkom (a) ili člankom 7. stavkom 2. točkom (b) ili člankom 7. stavkom 2. točkom (c), naznačiti odgovarajuće) Uredbe (EZ) br. 1266/2007 (*). 5. Komisija na svojoj internetskoj stranci objavljuje, samo u svrhu informiranja, ažurirani popis područja pod ograničenjem. (*) SL L 283, , str. 37.

6 03/Sv. 15 Službeni list Europske unije 215 Članak 8. Uvjeti za izuzeće od zabrane izlaska predviđene Direktivom 2000/75/EZ 1. Premještanje životinja, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka, iz gospodarstva ili centra za sakupljanje sjemena ili centra za pohranu sjemena smještenog u području pod ograničenjem u drugi objekt ili centar za prikupljanje sjemena ili centar za pohranu sjemena oslobađa se od zabrane izlaska uspostavljene na temelju članka 9. stavka 1. točke (c) i točke 1. članka 10. Direktive 2000/75/EZ pod uvjetom da životinje, njihovo sjeme, jajne stanice i zametci udovoljavaju: 5. Neovisno o stavku 4. točki (b), nadležno tijelo odredišta može na temelju procjene rizika tražiti da nadležno tijelo podrijetla uspostavi postupak usmjeravanja za prijevoz životinja koje se u njemu spominju, prema određenim klaonicama. Bilo koje određene klaonice identificiraju se na temelju procjene rizika koja u obzir uzima načela izložena u Prilogu IV. Podaci o određenim klaonicama moraju se staviti na raspolaganje ostalim državama članicama i javnosti. Ti podaci se ustupaju putem sustava BT-Net. (a) uvjetima određenim u Prilogu III. ovoj Uredbi; ili (b) bilo kojim drugim jamstvima u pogledu zdravlja životinja temeljenim na pozitivnom ishodu procjene rizika mjera protiv širenja virusa bolesti plavog jezika i zaštite od napada vektora, što zahtijeva nadležno tijelo mjesta podrijetla i odobrava nadležno tijelo odredišta, prije premještanja takvih životinja. 2. Država članica podrijetla bez odgađanja obavještava Komisiju i ostale države članice o jamstvima u pogledu zdravlja životinja kako se spominju u stavku 1. točki (b). 3. Određuje se postupak usmjeravanja pod kontrolom nadležnog tijela odredišta kako bi se osiguralo da se životinje, njihovo sjeme, jajne stanice i zametci premješteni u skladu s uvjetima predviđenim stavkom 1. točkom (b) nakon toga ne premještaju u drugu državu članicu, osim ako životinje ne udovoljavaju uvjetima predviđenim stavkom 1. točkom (a). 4. Premještanje životinja iz objekta smještenog u području pod ograničenjem radi neodgodivog klanja izuzima se od zabrane izlaska uspostavljene na temelju članka 9. stavka 1. točke (c) i točke 1. članka 10. Direktive 2000/75/EZ pod uvjetom da: (a) u objektu podrijetla barem 30 dana prije datuma slanja nije zabilježen niti jedan slučaj bolesti plavog jezika; (b) se životinje pod službenim nadzorom prevezu izravno do klaonice za klanje u roku od 24 sata po dolasku u odredišnu klaonicu; 6. Za životinje, njihovo sjeme, jajne stanice i zametke iz stavaka 1. i 4. ovog članka, u odgovarajuće zdravstvene certifikate određene u direktivama 64/432/EEZ, 91/68/EEZ i 92/65/EEZ ili koje se spominju u Odluci 93/444/EEZ dodaje se sljedeća dopunska formulacija: (Životinje, sjeme, jajne stanice i zametci, naznačiti odgovarajuće) u skladu s (člankom 8. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ili člankom 8. stavkom 4, naznačiti odgovarajuće) Uredbe (EZ) br. 1266/2007 (*). (*) SL L 283, , str. 37. Članak 9. Daljnji uvjeti za provoz životinja 1. Provoz životinja dopušta nadležno tijelo pod uvjetom da: (a) životinje iz područja pod ograničenjem koje se premještaju kroz područja izvan područja pod ograničenjem i sredstva u kojima se prevoze budu tretirana odobrenim insekticidima i/ili repelentima nakon primjerenog čišćenja i dezinfekcije na mjestu utovara i u svakom slučaju prije napuštanja područja pod ograničenjem; (b) životinje koje se premještaju iz područja izvan područja pod ograničenjem kroz područje pod ograničenjem i sredstva u kojima se prevoze budu tretirana odobrenim insekticidima i/ili repelentima nakon primjerenog čišćenja i dezinfekcije na mjestu utovara i u svakom slučaju prije ulaska u zonu pod ograničenjem; (c) nadležno tijelo u mjestu slanja barem 48 sati prije utovara životinja obavijesti nadležno tijelo u mjestu odredišta o predviđenom premještanju životinja. (c) su tijekom premještanja kroz područje pod ograničenjem životinje zaštićene od bilo kakvih napada vektora prilikom predviđanja razdoblja odmora na kontrolnoj postaji.

7 216 Službeni list Europske unije 03/Sv Za životinje iz stavka 1. ovog članka, u odgovarajuće zdravstvene certifikate predviđene u direktivama 64/432/EEZ, 91/68/EEZ i 92/65/EEZ ili iz Odluke 93/444/EEZ dodaje se sljedeća dopunska formulacija: Tretman insekticidom/repelentom (upisati naziv proizvoda) na dan (upisati datum) u (upisati sat) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1266/2007 (*). (*) SL L 283, , str Stavak 1. ovog članka više se ne primjenjuje u epidemiološki značajnom zemljopisnom području područja sezonski slobodnog od vektora bolesti plavog jezika u slučaju kada je proteklo više od 60 dana od početka sezonski slobodnog razdoblja od vektora, kako je određeno u skladu s Prilogom V. Međutim, to oslobođenje više se ne primjenjuje nakon kraja sezonski slobodnog razdoblja od vektora, na temelju programa praćenja bolesti plavog jezika. POGLAVLJE 4. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 10. Stavljanje izvan snage Odluka 2005/393/EZ stavlja se izvan snage. Članak 11. Stupanje na snagu Ova Uredba stupa na snagu petog dana nakon objave u Službenom listu Europske unije. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Bruxellesu 26. listopada Za Komisiju Markos KYPRIANOU Član Komisije

8 03/Sv. 15 Službeni list Europske unije 217 PRILOG I. Minimalni zahtjevi za programe praćenja i nadziranja bolesti plavog jezika (iz članka 4.) 1. Minimalni zahtjevi za programe praćenja bolesti plavog jezika koje države članice trebaju primijeniti u područjima pod ograničenjem Programi praćenja bolesti plavog jezika u područjima pod ograničenjem usmjereni su prema pružanju informacija o dinamici bolesti plavog jezika u području koja već podliježe ograničenjima. Referentna zemljopisna jedinica definira se mrežom od otprilike km (oko km 2 ), osim ako posebni uvjeti okoliša ne opravdavaju drugačiju veličinu. U određenim državama članicama u svrhu praćenja kao referentna zemljopisna jedinica može se koristiti regija, kako je određena člankom 2. Direktive 64/432/EEZ. Programi praćenja bolesti plavog jezika moraju se sastojati od barem sljedećih elemenata: 1.1 Serološko praćenje sa sentinel životinjama: serološko praćenje sa sentinel životinjama sastoji se od aktivnoga godišnjeg programa ispitivanja sentinel životinja usmjerenog ka procjeni kruženja virusa bolesti plavog jezika unutar području pod ograničenjem. Ako je to moguće, sentinel životinje moraju biti goveda. Ona moraju biti slobodna od protutijela, što se dokazuje putem preliminarnog seronegativnog testa i moraju biti smještena u područjima područja pod ograničenjem u kojoj je, nakon analize rizika koja u obzir uzima entomološku i ekološku procjenu, potvrđena nazočnost vektora ili su u njoj prisutni habitati prikladni za razmnožavanje vektora, sentinel životinje ispituju se barem svakog mjeseca tijekom razdoblja aktivnosti dotičnih vektora, ako su oni poznati. U odsutnosti takvih podataka, sentinel se životinje ispituju barem jednom mjesečno tijekom godine. Međutim, učestalost ispitivanja može se prilagoditi sezonskim varijacijama epidemiološke situacije tijekom godine kako bi se uspostavio početak i kraj kruženja virusa bolesti plavog jezika unutar područja pod ograničenjem, minimalni broj sentinel životinja po zemljopisnoj jedinici mora biti reprezentativan i dostatan radi otkrivanja mjesečne pojavnosti serokonverzije ( 1 ) od 2 % s pouzdanošću od 95 % u svakoj zemljopisnoj jedinici. 1.2 Entomološko praćenje Entomološko praćenje sastoji se od aktivnog programa hvatanja vektora putem trajno postavljenih zamki namijenjenih određivanju dinamike populacije i oblika prezimljavanja vrste Culicoides u mjestu uzorkovanja radi određivanja sezonskog razdoblja slobodnog od vektora u području sezonskog razdoblja slobodnog od vektora bolesti plavog jezika u skladu s Prilogom V., Koriste se samo usisne zamke/mrežice opremljene ultraljubičastim svjetlom u skladu s već uspostavljenim protokolima. Zamkama se upravlja tijekom noći barem jednu noć tjedno i barem tijekom dijela godine kada je nužno ustanoviti početak i kraj sezonskog razdoblja slobodnog od vektora. Barem jedna zamka mora se postaviti u svaku zemljopisnu jedinicu kroz čitavo područje pod ograničenjem. Učestalost korištenja zamki treba se prilagoditi sezonskim varijacijama epidemiološke situacije tijekom godine kako bi se optimiziralo određivanje dinamike populacije i oblika prezimljavanja Culicoidesa i može se mijenjati na temelju dokaza stečenih u tri prve godine uporabe zamki. Primjereni omjer sakupljenih mušica u mrežicama za insekte mora se poslati u specijalizirani laboratorij koji je opremljen za rutinsko brojanje i identifikaciju vrste Culicoides. 2. Minimalni zahtjevi za programe nadziranja bolesti plavog jezika koje države članice trebaju provoditi izvan područja pod ograničenjem Programi nadziranja bolesti plavog jezika izvan područja pod ograničenjem usmjereni su na otkrivanje kruženja virusa u državi članici koja je slobodna od bolesti plavog jezika ili epidemiološki relevantnom zemljopisnom području i moraju se sastojati od barem sljedećih elemenata: ( 1 ) Procjenjuje se da je normalna godišnja stopa serokonverzije u području zaraze 20 %. Međutim, u Zajednici se kruženje virusa uglavnom odvija u razdoblju od oko šest mjeseci (kraj proljeća/sredina jeseni). Stoga je konzervativna procjena očekivane mjesečne stope serokonverzije 2 %.

9 218 Službeni list Europske unije 03/Sv Pasivni klinički nadziranja: sastoji se od formalnog i tekućeg sustava usmjerenih prema otkrivanju i istraživanju sumnji na bolest plavog jezika, uključujući sustav za rano upozoravanje radi izvještavanja o sumnjivim slučajevima. Vlasnici ili držatelji životinja, kao i veterinari, moraju pravodobno izvještavati nadležno tijelo o bilo kakvoj sumnji na bolest plavog jezika. Svi slučajevi sumnjivi na bolest plavog jezika moraju se odmah istražiti, mora se posebno pojačati tijekom sezone aktivnosti vektora, a posebno na njezinom početku, mora osigurati da se uspostave kampanje upoznavanja javnosti usmjerene posebno osposobljavanju veterinara i uzgajivača stoke za prepoznavanje kliničkih znakova bolesti plavog jezika Serološko nadziranje: sastoji se od aktivnoga godišnjeg programa serološkog ispitivanja populacija prijemljivih vrsta životinja, usmjerenog prema otkrivanju dokaza prijenosa virusa bolesti plavog jezika kroz nasumično ili ciljano serološko i/ili virološko ispitivanje koje je razmjerno riziku od zaraze u državi članici ili u epidemiološki relevantnom zemljopisnom području i koji se obavlja u doba godine kada je vjerojatnije da će se otkriti serokonverzija, mora biti osmišljen tako da uzorci budu reprezentativni za populaciju goveda u državi članici ili epidemiološki relevantnom zemljopisnom području i da se veličina uzorka izračuna kako bi se u populaciji goveda u državi članici ili epidemiološki relevantnom zemljopisnom području otkrila prevalencija od 0,5 % s pouzdanošću od 95 %, mora osigurati da je veličina uzorka prilagođena strukturi populacije goveda koja se treba uzorkovati i za uporabu ciljanog nadziranja, usmjeravajući uzorkovanje radi nadzora na populacije visokog rizika u kojima postoje specifični opće poznati čimbenici rizika. Osmišljavanje ciljanog nadziranja mora osigurati da se seropozitivne životinje iz cijepljenih ili imuniziranih populacija kako se spominju u točkama 5., 6. i 7. dijela A Priloga III. ne preklapaju s programom nadziranja bolesti plavog jezika Entomološki nadziranja: sastoji se od aktivnoga godišnjeg programa hvatanja vektora usmjerenog ka prikupljanju podataka o dokazanim i potencijalnim vrstama vektora u državi članici ili u epidemiološki značajnom zemljopisnom području, njihovoj rasprostranjenosti i sezonskim profilima, provodi se u svim državama članicama u kojima manjkaju podaci o dokazanim i potencijalnim vrstama vektora u državi članici, njihovoj rasprostranjenosti i sezonskim profilima.

10 03/Sv. 15 Službeni list Europske unije 219 PRILOG II. Podaci koje države članice moraju prenijeti u sustav BT-Net (kako se spominje u članku 5. stavku 2.) Podaci koje države članice moraju prenijeti u sustav BT-Net uključuju barem sljedeće: 1. Serološki/virološki podaci o bolesti plavog jezika (a) Upravni odjel/jedinica; (b) Vrsta životinje koja se podvrgava ispitivanju; (c) Vrsta sheme sustava nadziranja (pokusni sustav ili povremeno testiranje); (d) Vrsta obavljenih dijagnostičkih pretraga (ELISA, serum neutralizacija, PCR, izolacija virusa); (e) Mjesec i godina; (f) Broj ispitanih životinja ( 1 ); (g) Broj pozitivnih životinja; (h) Serotip određen serološkim ili virološkim putem (podaci koji se dostavljaju u slučaju pozitivnog ishoda serum neutralizacijskog testa ili testa izolacije virusa). 2. Entomološki podaci o bolesti plavog jezika (a) Upravni odjel; (b) Jedinstveni identitet lokaliteta (jedinstveni kôd za svako mjesto postavljanja zamki); (c) (d) (e) (f) (g) Datum sakupljanja; Zemljopisna širina i dužina; Ukupni broj sakupljenih Culicoides spp.; Broj sakupljenih C. imicola, ako je dostupan; Broj sakupljenih C. obsoletus Complex, ako je dostupan; (h) Broj sakupljenih C. obsoletus sensu strictu, ako je dostupan; (i) (j) (k) (l) Broj sakupljenih C. scoticus, ako je dostupan; Broj sakupljenih C. Pulicaris Complex, ako je dostupan; Broj sakupljenih C. Nubeculosus complex, ako je dostupan; Broj sakupljenih C. dewulfii, ako je dostupan; (m) Ostali značajni podaci. 3. Podaci o cijepljenju protiv bolesti plavog jezika (a) Upravni odjel; (b) Godina/semestar; (c) (d) (e) (f) (g) Vrsta cjepiva; Kombinacija serotipa; Cijepljene vrste životinja; Ukupan broj stada u državi članici; Ukupan broj životinja u državi članici; ( 1 ) Ako se serumi grupiraju, potrebno je izvijestiti o procjeni broja životinja koje odgovaraju ispitivanoj grupi.

11 220 Službeni list Europske unije 03/Sv. 15 (h) Ukupan broj stada u programu cijepljenja; (i) (j) (k) (l) Ukupan broj životinja u programu cijepljenja; Ukupan broj cijepljenih stada; Ukupan broj cijepljenih životinja (tamo gdje je vrsta cijepljenja cijepljenje mladih životinja); Broj cijepljenih mladih životinja (tamo gdje je vrsta cijepljenja masovno cijepljenje); (m) Broj cijepljenih odraslih životinja (tamo gdje je vrsta cijepljenja masovno cijepljenje); (n) Doze primijenjenog cjepiva.

12 03/Sv. 15 Službeni list Europske unije 221 PRILOG III. Uvjeti za oslobođenje od zabrane izlaska (navedeni u članku 7. stavku 2. točki (a) i članku 8. stavku 1. točki (a)) A. Životinje Životinje se tijekom prijevoza do odredišta moraju zaštititi od napada vektora iz vrste Culicoides. Nadalje, potrebno je udovoljiti barem jednom od uvjeta izloženih u točkama 1. do 7.: 1. Životinje su do slanja tijekom sezonski slobodnog razdoblja od vektora, kako je određeno u skladu s Prilogom V., držane u sezonski slobodnom području od bolesti plavog jezika od rođenja ili barem 60 dana prije datuma premještanja i bile su podvrgnute testu identifikacije uzročnika u skladu s Priručnikom za dijagnostičke pretrage i cjepiva za kopnene životinje Svjetske organizacije za zaštitu životinjskog zdravlja (OIE) ( 1 ) (Priručnik za kopnene životinje OIE-a) s negativnim ishodom, provedenom najranije sedam dana prije datuma premještanja životinja. Međutim, taj test identifikacije uzročnika nije nužan za države članice ili regije država članica u kojima dostatni epidemiološki podaci dobiveni slijedom provedbe programa za praćenje u trajanju od najmanje tri godine potkrepljuju određivanje sezonski slobodnog razdoblja od vektora određenog u skladu s Prilogom V. Države članice koje se koriste tom mogućnošću obavješćuju Komisiju i ostale države članice u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja; 2. Životinje su do slanja tijekom razdoblja od 60 dana prije datuma slanja držane pod zaštitom od napada vektora; 3. Životinje su do slanja držane u sezonski slobodnom području od bolesti plavog jezika tijekom sezonski slobodnog razdoblja od vektora, određenog u skladu s Prilogom V., ili su držane pod zaštitom od napada vektora tijekom razdoblja od najmanje 28 dana i tijekom tog razdoblja podvrgnute su serološkom ispitivanju u skladu s Priručnikom za kopnene životinje OIE-a radi otkrivanja protutijela na skupinu virusa bolesti plavog jezika, s negativnim ishodom, provedenom barem 28 dana nakon datuma početka razdoblja zaštite od napada vektora ili sezonski slobodnog razdoblja od vektora; 4. Životinje su do slanja držane u sezonski slobodnom području od bolesti plavog jezika tijekom sezonski slobodnog razdoblja od vektora, određenog u skladu s Prilogom V., ili su držane pod zaštitom od napada vektora tijekom razdoblja od najmanje 14 dana i tijekom tog razdoblja podvrgnute su testu identifikacije uzročnika u skladu s Priručnikom za kopnene životinje OIE-a radi otkrivanja protutijela na skupinu virusa bolesti plavog jezika, s negativnim ishodom, provedenom barem 14 dana nakon datuma početka razdoblja zaštite od napada vektora ili sezonski slobodnog razdoblja od vektora; 5. Životinje potječu iz stada koje je cijepljeno u skladu s programom cijepljenja koji je donijelo nadležno tijelo i životinje su cijepljene protiv serotipa/serotipova koji su nazočni ili čija je nazočnost vjerojatna u epidemiološki značajnom zemljopisnom području podrijetla, životinje su i nadalje unutar razdoblja imuniteta kako se jamči u specifikaciji cjepiva koje je odobreno u programu cijepljenja, i životinje udovoljavaju barem jednom od sljedećih zahtjeva: (a) cijepljene su više od 60 dana prije datuma premještanja; (b) cijepljene su inaktiviranim cjepivom prije barem onog broja dana koji je nužan za nastupanje imunosne zaštite određene u specifikaciji odobrenog cjepiva u programu cijepljenja i podvrgnute su testu identifikacije uzročnika u skladu s Priručnikom za kopnene životinje OIE-a s negativnim ishodom, provedenom barem 14 dana nakon nastupanja imunosne zaštite određene u specifikaciji odobrenog cjepiva u programu cijepljenja; (c) prethodno su cijepljene i ponovno su cijepljene inaktiviranim cjepivom u razdoblju imuniteta kako se jamči u specifikaciji cjepiva koje je odobreno u programu cijepljenja; (d) držane su, tijekom sezonski slobodnog razdoblja od vektora, određenim u skladu s Prilogom V., u sezonski slobodnom području od bolesti plavog jezika, od rođenja ili tijekom razdoblja od barem 60 dana prije datuma cijepljenja i cijepljene su inaktiviranim cjepivom prije barem onog broja dana koji je nužan za nastupanje imunosne zaštite određene u specifikaciji odobrenog cjepiva u programu cijepljenja. ( 1 )

13 222 Službeni list Europske unije 03/Sv. 15 Ako su životinje koje se spominju u ovoj točki namijenjene trgovini unutar Zajednice ili izvozu u treću zemlju, u odgovarajuće veterinarske certifikate predviđene u direktivama 64/432/EEZ, 91/68/EEZ i 92/65/EEZ ili koje se spominju u Odluci 93/444/EEZ dodaje se sljedeća dopunska formulacija: Životinja/e cijepljena/e protiv serotipa/ova bolesti plavog jezika (upisati serotip/ove) sa (upisati naziv cjepiva) s inaktiviranim/modificiranim živim cjepivom (naznačiti odgovarajuće) dana (upisati datum) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1266/2007 (*). (*) SL L 283, , str Životinje su uvijek držane u epidemiološki značajnom zemljopisnom području podrijetla u kojemu nije nazočan ili nije vjerojatna nazočnost više od jednog serotipa i: (a) podvrgnute su serološkom ispitivanju u skladu s Priručnikom za kopnene životinje OIE radi otkrivanja protutijela na serotip virusa bolesti plavog jezika, s pozitivnim ishodom; ispitivanje se mora provesti između 60 i 360 dana prije datuma premještanja; ili (b) podvrgnute su serološkom ispitivanju u skladu s Priručnikom za kopnene životinje OIE radi otkrivanja protutijela na serotip virusa bolesti plavog jezika, s pozitivnim ishodom; ispitivanje se mora provesti barem 30 dana prije datuma premještanja, a životinje su podvrgnute testu identifikacije uzročnika u skladu s Priručnikom za kopnene životinje OIE, s negativnim ishodom, provedenom ne ranije od sedam dana prije datuma premještanja. Ako su životinje koje se spominju u ovoj točki namijenjene trgovini unutar Zajednice ili izvozu u treću zemlju, u odgovarajuće veterinarske certifikate predviđene u direktivama 64/432/EEZ, 91/68/EEZ i 92/65/EEZ ili koje se spominju u Odluci 93/444/EEZ dodaje se sljedeća dopunska formulacija: Životinja/e u skladu s Prilogom IV. točkom (6) Uredbe (EZ) br. 1266/2007 (*). (*) SL L 283, , str Životinje su podvrgnute primjerenom specifičnom serološkom ispitivanju u skladu s Priručnikom za kopnene životinje OIE-a koji je u mogućnosti otkrivanja specifičnih protutijela na sve serotipove virusa bolesti plavog jezika, s pozitivnim ishodom na sve serotipove koji su nazočni ili je njihova nazočnost vjerojatna u epidemiološki značajnom zemljopisnom području podrijetla, i: (a) specifično serološko ispitivanje serotipa provedeno je između 60 i 360 dana prije datuma premještanja; ili (b) specifično serološko ispitivanje serotipa provedeno je barem 30 dana prije datuma premještanja, a životinje su podvrgnute testu identifikacije uzročnika u skladu s Priručnikom za kopnene životinje OIE-a, s negativnim ishodom, provedenom najranije sedam dana prije datuma premještanja. Ako su životinje koje se spominju u ovoj točki namijenjene trgovini unutar Zajednice ili izvozu u treću zemlju, u odgovarajuće zdravstvene certifikate predviđene u direktivama 64/432/EEZ, 91/68/EEZ i 92/65/EEZ ili koje se spominju u Odluci 93/444/EEZ dodaje se sljedeća dopunska formulacija: Životinja/e u skladu s Prilogom IV.(7) Uredbi (EZ) br. 1266/2007 (*). (*) SL L 283, , str. 37. B. Sjeme životinja Sjeme se mora prikupiti od životinja davatelja koje udovoljavaju barem jednom od sljedećih uvjeta: (a) bile su držane izvan područja pod ograničenjem barem posljednjih 60 dana prije početka i tijekom prikupljanja sjemena; (b) bile su zaštićene od napada vektora barem posljednjih 60 dana prije početka i tijekom prikupljanja sjemena;

14 03/Sv. 15 Službeni list Europske unije 223 (c) držane su tijekom sezonski slobodnog razdoblja od vektora u sezonski slobodnom području od bolesti plavog jezika, određenoj u skladu s Prilogom V., barem posljednjih 60 dana prije početka i tijekom prikupljanja sjemena i podvrgnute su testu identifikacije uzročnika u skladu s Priručnikom za kopnene životinje OIE-a, s negativnim ishodom, provedenom najranije sedam dana prije datuma početka prikupljanja sjemena. Međutim, taj test identifikacije uzročnika nije nužan za države članice ili regije država članica u kojima dostatni epidemiološki podaci dobiveni slijedom provedbe programa praćenja u trajanju od najmanje tri godine potkrepljuju određivanje sezonski slobodnog razdoblja od vektora određenog u skladu s Prilogom V. Države članice koje se koriste tom mogućnošću izvješćuju Komisiju i ostale države članice u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja; (d) bile su podvrgnute serološkom testu u skladu s Priručnikom za kopnene životinje OIE radi otkrivanja protutijela skupine virusa bolesti plavog jezika, s negativnim ishodom, barem svakih 60 dana tijekom razdoblja prikupljanja i između 21 i 60 dana nakon posljednjeg prikupljanja; (e) bile su podvrgnute, s negativnim ishodom, testu identifikacije uzročnika u skladu s Priručnikom za kopnene životinje OIE provedenom na uzorcima krvi sakupljenim: i. na početku i pri posljednjem prikupljanju; i ii. tijekom razdoblja prikupljanja sjemena: barem svakih sedam dana u slučaju testa izolacije virusa, barem svakih 28 dana, u slučaju testa lančane reakcije polimerazom. C. Jajne stanice i zametci životinja 1. In vivo dobiveni zametci i jajne stanice goveda moraju biti prikupljeni u skladu s Direktivom Vijeća 89/556/EEZ ( 1 ). 2. In vivo dobiveni zametci i jajne stanice životinja koje nisu goveda te in vitro proizvedeni zametci goveda moraju se prikupiti od životinja davateljica, koje udovoljavaju barem jednom od sljedećih uvjeta: (a) bile su držane izvan područja pod ograničenjem barem posljednjih 60 dana prije početka i tijekom prikupljanja zametaka/jajnih stanica; (b) bile su zaštićene od napada vektora barem posljednjih 60 dana prije početka i tijekom prikupljanja zametaka/ jajnih stanica; (c) bile su podvrgnute serološkom testu u skladu s Priručnikom za kopnene životinje OIE radi otkrivanja protutijela skupine virusa bolesti plavog jezika, s negativnim ishodom, između 21 i 60 dana nakon prikupljanja zametaka/jajnih stanica; (d) bile su podvrgnute, s negativnim ishodom, testu identifikacije uzročnika u skladu s Priručnikom za kopnene životinje OIE na uzorku krvi uzetom na dan prikupljanja zametaka/jajnih stanica. ( 1 ) SL L 302, , str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2006/60/EZ (SL L 31, , str. 24.).

15 224 Službeni list Europske unije 03/Sv. 15 PRILOG IV. Načela za određivanje klaonica za oslobođenje od zabrane izlaska (iz drugog stavka članka 8. stavka 4.) U smislu procjene rizika za određivanje klaonica radi usmjeravanja premještanja životinja iz objekta smještenog u području pod ograničenjem zbog neposrednog klanja, nadležno tijelo odredišta koristi barem sljedeća načela: 1. podatke dostupne kroz programe praćenja i nadziranja, posebno s obzirom na aktivnost vektora; 2. udaljenost od točke ulaska u zonu koja nije područje pod ograničenjem do klaonice; 3. entomološke podatke tijekom puta; 4. razdoblje dana tijekom kojeg se odvija prijevoz u odnosu na sate aktivnosti vektora; 5. moguću uporabu insekticida i repelenata u skladu s Direktivom Vijeća 96/23/EZ ( 1 ); 6. lokaciju klaonice u odnosu na objekte sa stokom; 7. biosigurnosne mjere uspostavljene u klaonici. ( 1 ) SL L 125, , str. 10. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/104/EZ.

16 03/Sv. 15 Službeni list Europske unije 225 PRILOG V. Načela za određivanje sezonski slobodnog razdoblja od vektora (iz članka 9. stavka 3.) U smislu određivanja sezonski slobodnog područja od bolesti plavog jezika, nadležno tijelo određuje sezonski slobodno razdoblje od vektora kako bi odredilo epidemiološki značajno zemljopisno područje države članice (epidemiološki značajno zemljopisno područje) uporabom najmanje sljedećih načela: 1. Opća načela (a) Mora biti uspostavljen program praćenja i/ili program nadziranja. (b) Posebna načela i pragovi koji se rabe za određivanje sezonski slobodnog razdoblja od vektora određuju se uzimajući u obzir vrste Culicoidesa za koje je dokazano ili za koje se sumnja da su glavni vektori u epidemiološki značajnom zemljopisnom području. (c) Načela korištena za određivanje sezonski slobodnog razdoblja od vektora određuju se uzimajući u obzir podatke iz tekuće i iz prethodne godine (povijesne podatke). Nadalje, u razmatranje se uzimaju stanovišta vezana uz standardizaciju podataka o nadziranju. 2. Posebna načela (a) Nikakvo kruženje virusa bolesti plavog jezika unutar epidemiološki značajnog zemljopisnog područja, kako je dokazano programima nadziranja bolesti plavog jezika ili drugi dokaz koji ukazuje na zaustavljanje virusa bolesti plavog jezika. (b) Zaustavljanje vektora ili vjerojatne aktivnosti vektora, kako je dokazano entomološkim nadziranjem kao dijelom programa praćenja i/ili nadziranja bolesti plavog jezika. (c) Hvatanje vrsta Culicoides za koje je dokazano ili se sumnja da su vektori serotipa koji je nazočan u epidemiološki značajnom zemljopisnom području ispod maksimalnog praga prikupljenih vektora koji se određuje za epidemiološki značajno zemljopisno područje. U odsutnosti solidnih dokaza koji potkrepljuju određivanje maksimalnog praga, mora se koristiti potpuna odsutnost primjeraka vrste Culicoides imicola i manje od pet Culicoidesa po zamci. 3. Dopunska načela (a) Temperaturni uvjeti koji utječu na ponašanje aktivnosti vektora u epidemiološki značajnom zemljopisnom području. Temperaturni pragovi određuju se razmatrajući ekološko ponašanje vrsta Culicoides za koje je dokazano ili se sumnja da su vektori serotipa nazočnog u epidemiološki značajnom zemljopisnom području.