Vijeće Europske unije Bruxelles, 31. listopada (OR. en)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Vijeće Europske unije Bruxelles, 31. listopada (OR. en)"

Транскрипт

1 Vijeće Europske unije Bruxelles, 31. listopada (OR. en) 12794/3/18 REV 3 LIMITE EJUSTICE 130 JURINFO 59 JAI 963 NAPOMENA Od: Glavno tajništvo Vijeća Za: Delegacije Br. preth. dok.: 11724/4/18 REV 4 Predmet: Nacrt strategije za europsko e-pravosuđe Za delegacije se u prilogu nalazi nacrt strategije za e-pravosuđe izmijenjen slijedom rasprava održanih 24. rujna i 16. listopada te komentara u pisanom obliku. U ovu su verziju uključene povratne informacije u vezi s nacrtom akcijskog plana za e-pravosuđe te su dodane informacije o izradi i provedbi akcijskog plana. Ova verzija sada će se podnijeti Coreperu i Vijeću na usvajanje /3/18 REV 3 klj/sk/ak 1 DG JAI 2 LIMITE HR

2 PRILOG Nacrt strategije za e-pravosuđe I. Uvod 1. Europskim e-pravosuđem nastoji se poboljšati pristup pravosuđu u paneuropskom kontekstu, njime se razvijaju informacijske i komunikacijske tehnologije te uključuju u pristup pravnim informacijama i rad pravosudnih sustava. Digitalizacija postupaka i elektronička komunikacija sudionika sudskih postupaka postala je ključna sastavnica učinkovitog funkcioniranja pravosuđa u državama članicama. 2. Europska unija već preko deset godina podupire ideju europskog e-pravosuđa. Vijeće 1, Komisija 2 i Europski parlament 3 pokazali su svoju predanost uspostavi e-pravosuđa. 3. Do sada su se dvama europskim akcijskim planovima za e-pravosuđe 4, zajedno sa strategijom za e-pravosuđe poticale aktivnosti u području e-pravosuđa. Vijeće, putem svojih relevantnih pripremnih tijela, države članice, Komisija i Ured za publikacije provodili su ta dva akcijska plana. 1 Zaključci Vijeća PUP 12. i 13. lipnja 2007., stranica 43. dokumenta 10267/07. 2 Komisija je kao odgovor na zaključke Vijeća 5. lipnja objavila komunikaciju Prema strategiji za europsko e-pravosuđe (COM(2008) 329 final, dokument Vijeća 10285/08). 3 Rezolucija o e-pravosuđu na plenarnoj sjednici 18. prosinca 2008., 2008/2125 (INI). 4 Višegodišnji akcijski plan za europsko e-pravosuđe , SL C 75, , str ; Višegodišnji akcijski plan za europsko e-pravosuđe SL C 182, , str Nacrt strategije za europsko e-pravosuđe SL C 376, , str /3/18 REV 3 klj/sk/ak 2

3 4. Na europski portal e-pravosuđe (Portal) dodane su stranice s informacijama 6, alati za pretraživanje 7 i dinamični obrasci 8. Portal je ujedno redizajniran kako bi se poboljšalo i olakšalo korisničko iskustvo. 5. Razvoj elektroničkih alata za potrebe e-pravosuđa je eksponencijalan, njima su sada omogućeni digitalni sudski postupci korištenjem sigurnih elektroničkih kanala 9, sigurna komunikacija pravosudnih tijela 10, jednostavnije informiranje građana o pravnim odredbama 11 i pristup određenim nacionalnim registrima koji su u nadležnosti države članice 12 ili strukovnih organizacija. 6. Slično tome, na EUR-Lex su dodane nove vrste dokumenata i alati za pretraživanje. Također je nadopunjen novim pravnim aktima i sudskom praksom, među ostalim sadrži nacionalne mjere prenošenja i nacionalnu sudsku praksu, kao i sažetke zakonodavstva u kojima se pojednostavljeno opisuju pravni akti EU-a. Uz to su na temelju povratnih informacija građana poboljšane funkcionalnosti i struktura EUR-Lexa. 7. Sastavljena su dva izvješća o stanju napretka akcijskog plana , jedan je pripremilo Vijeće 13, a drugi Komisija Te stranice odnose se među ostalim na obiteljsko pravo, osposobljavanje pravnih stručnjaka u području prava EU-a, pravo žrtava u kaznenim postupcima i pravo potrošača. 7 Tim alatima omogućuje se pretraživanje imena pravnih stručnjaka, poduzeća ili tijela nadležnih za zaštitu ljudskih prava. 8 Na primjer javne isprave, poput rodnog lista ili potvrde o prebivalištu, u skladu s Uredbom (EU) 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjevâ za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, SL L 200, , str Poput dinamičnih obrazaca za sporove male vrijednosti, koji se nalaze na portalu e- pravosuđe. 10 Na primjer s pomoću pristupnika e-codex, koji se planira za projekt o e-dokazima. 11 Na primjer korištenjem ELI-jem i ECLI-jem za pretraživanje i analizu pravnih dokumenata i tekstova o sudskoj praksi. 12 Na primjer registrima trgovačkih društava putem sustava povezivanja poslovnih registara ili registrima nesolventnosti. 13 Trenutačna verzija od 10. listopada 2018.: WK 598/2018 REV WK 8440/2018; završna verzija dostupna je na /3/18 REV 3 klj/sk/ak 3

4 II. Poveznica među načelima e-pravosuđa i e-uprave 8. Postignuća u području e-uprave mogu koristiti ostalim područjima. Posebno se e-codex-om mogu pružiti sastavnice, poput e-isporuke, za nekoliko drugih područja. Slično tome, rezultatima dovršenog projekta e-sens nastoji se olakšati uvođenje prekograničnih digitalnih javnih usluga generičkim tehničkim komponentama koje se mogu ponovno iskoristiti. 9. Omogućujući jednostavniji pristup informacijama i pravosuđu, e-pravosuđem trebalo bi se doprinijeti razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta, što je jedan od ciljeva e-uprave, kako je istaknuto u Izjavi iz Tallinna o e-upravi 15. U europskim inicijativama za e-pravosuđe trebalo bi težiti dodatnoj usklađenosti s okvirom za e-upravu, uzimajući u obzir ustavne odredbe koje se odnose na pravosuđe u državama članicama (pravosudnu neovisnost i diobu vlasti), u skladu sa Zaključcima Vijeća od 20. rujna o akcijskom planu za e-upravu : ubrzavanje digitalne transformacije uprave 16 i Komunikacijom Komisije od 19. travnja pod nazivom Akcijski plan EU-a za e-upravu ubrzavanje digitalne transformacije uprave U skladu s navedenim zaključcima Vijeća od 20. rujna 2016., inicijativama koje su pokrenute u okviru europskog e-pravosuđa trebalo bi poštovati načela 18 iz Komunikacije Komisije od 19. travnja Izjava iz Tallinna o e-upravi na ministarskom sastanku za vrijeme estonskog predsjedanja Vijećem EU-a 6. listopada 2017., / /16 COM (2016) 179 final. 18 Ta načela su digitalizacija kao standard (što podrazumijeva prilagođavanje zakonodavnih inicijativa digitalnom dobu), samo jednom (u skladu s pravilima o zaštiti podataka), uključivost i dostupnost, otvorenost i transparentnost, prekograničnost kao standard (ako je primjenljivo), interoperabilnost kao standard (na temelju normi i otvorenih specifikacija u skladu s načelima normizacije), i pouzdanost i sigurnost. 19 Akcijski plan EU-a za e-upravu ubrzavanje digitalne transformacije uprave ST 8097/16 - COM (2016) 179 final /3/18 REV 3 klj/sk/ak 4

5 11. Europskim e-pravosuđem trebalo bi posebice: podržati pristup digitalizacija kao standard, naročito na sljedeće načine: zalažući se za osiguravanje građanima i poduzećima mogućnosti digitalne interakcije s tijelima, i uključujući pristup digitalizacija kao standard u nacionalno zakonodavstvo i zakonodavstvo EU-a, kako bi se osigurale relevantne pravne odredbe i tako jamčila pravna sigurnost i neometane interakcije u nacionalnom i prekograničnom kontekstu; raditi u skladu s načelom samo jednom, tj. izbjegavajući suvišne postupke, i u skladu s pravilima o zaštiti podataka, ponovno upotrebljavajući informacije već unesene u sustav za kasnije postupke, ako nisu zastarjele; usmjeriti se na korisnika, tj. posjedovati aplikacije, internetske stranice, alate i sustave koji su dizajnirani kako bi bili jednostavni za korištenje i podupirali korisnika. III. Ciljevi europskog e-pravosuđa 12. E-pravosuđem nastoji se olakšati pristup pravosuđu i funkcioniranje pravosudnih sustava, uključujući u prekograničnim slučajevima, građanima, pravim stručnjacima i tijelima, uzimajući u obzir pravosudnu neovisnost i diobu vlasti. Taj se cilj postiže pojednostavljenjem i digitalizacijom komunikacija, pristupom postupcima i pravnim informacijama i poveznicama s nacionalnim sustavima i među njima u prekograničnom kontekstu /3/18 REV 3 klj/sk/ak 5

6 A. Pristup informacijama 13. Cilj je poboljšati pristup informacijama u području pravosuđa u Europskoj uniji, između ostalog: informacijama o pravima građana, čime se pomaže podizanju osviještenosti, informacijama o pravu EU-a, kao i nacionalnom pravu kojim se prenosi pravo EU-a, informacijama o postupcima, čime se građanima pomaže u korištenju različitim alatima koji su im na raspolaganju za potrebe provođenja takvih postupaka, poput dinamičnih obrazaca ili alata za pretraživanje za stručnjake i (pravosudne) vlasti, informacijama o nadležnim tijelima, čime se građanima pomaže da utvrde nadležna tijela i relevantne nacionalne zakone u okviru sudskih i izvansudskih postupaka, javno dostupnim informacijama koje se nalaze u nacionalnim registrima i podacima koji su relevantni za korištenje e-pravosuđem 20 i e-pravom Portal, zajedno s EUR-Lexom, ima važnu ulogu u postizanju tog cilja. 15. Potrebno je dodatno raditi na razvoju Portala povećanjem njegove interaktivnosti i pružanja usluga iz područja pravosuđa na jednom mjestu, na kojemu se pruža pristup e-uslugama i e- rješenjima. 16. Potrebno je raditi na razvoju EUR-Lexa kako bi se njime dodatno izašlo u ususret potrebama građana i omogućilo im se jednostavno pronalaženje svih relevantnih informacija o pravu EUa. 20 Poput podataka kojima se, iako nisu pravne prirode, olakšava upotreba alata e-pravosuđa, poput registra stručnjaka, informacija o poduzećima ili nesolventnosti osoba i poduzeća. 21 Poput podataka koji su povezani sa zakonodavstvom, npr. metapodaci. Pristup tim podacima trebalo bi pružati u ponovno upotrebljivim formatima, čime se potiče interoperabilnost, bilo da se radi o tehničkom aspektu (upotreba formata otvorenih podataka) ili semantičkom (upotreba kontroliranih rječnika, poput Eurovoca) te upotrebljivost, pojednostavljivanjem pristupa pravnim podacima korištenjem identifikatorima poput ELI-ja i ECLI-ja /3/18 REV 3 klj/sk/ak 6

7 17. S ciljem pružanja pristupa informacijama koje se mogu upotrijebiti u sudskim i izvansudskim postupcima, relevantni registri, poput registara trgovačkih poduzeća i registara nesolventnosti, međusobno su povezani ili se trenutačno povezuju. Potrebno je uspostaviti dodatne poveznice registara i baza podataka, prema potrebi, kako bi se olakšao pristup informacijama i stručnjacima olakšali radni postupci. 18. U tom je kontekstu i dalje potrebno u postupke uključivati pravne stručnjake koji imaju dvostruku ulogu, kao korisnici informacija koje potječu iz projekata koji se odnose na povezivanje registara i baza podatka, i u nekim slučajevima, kao osobe odgovorne za primjenu takvih registara i baza podataka i upravljanje njima. B. E-komunikacija u području pravosuđa 19. Potrebno je nastaviti s dematerijalizacijom sudskih i izvansudskih postupaka, kako bi se pružio jednostavniji i brži pristup sudovima i olakšala upotreba izvansudskih postupaka korištenjem sigurnim alatima za elektroničku komunikaciju, posebno e-codex-om, u prekograničnim situacijama. 20. E-pravosuđem bi trebalo olakšati elektroničku interakciju i komunikaciju pravosudnih tijela, kao i građana i stručnjaka u sudskim postupcima (npr. videokonferencijama ili sigurnom elektroničkom razmjenom podataka), u skladu s postojećim pravnim okvirom. 21. Određene bi funkcionalnosti trebale biti dostupne isključivo članovima pravosudnih tijela, s pomoću sigurnog pristupa i uz specifična prava pristupa i jedinstvenu ili interoperabilnu metodu provjere autentičnosti, na temelju sustava koji je sukladan s eidas-om. 22. Potrebno je razmotriti odredbe pravnog okvira eidas-a i primjenjivati ga u svim slučajevima u kojima se provode ili upotrebljavaju usluge povjerenja u području pravosuđa /3/18 REV 3 klj/sk/ak 7

8 23. Sustave e-pravosuđa može se također upotrebljavati za olakšavanje djelovanja različitih postojećih mreža na europskoj razini, kao što je europska pravosudna mreža u predmetima građanskog i trgovačkog prava ili europska pravosudna mreža u kaznenim predmetima. U tu svrhu trebalo bi dalje istraživati mogućnosti koje nude sustav europskog e-pravosuđa i Portal uz savjetovanje s prethodno navedenim organizacijama. C. Interoperabilnost 24. Svaka država članica trebala bi osigurati tehničku provedbu nacionalnih sustava e-pravosuđa i upravljanje njima radi lakšeg međusobnog povezivanja te interoperabilnosti sustava država članica. Trebalo bi osigurati usklađenost različitih tehničkih, organizacijskih, pravnih i semantičkih aspekata odabranih za aplikacije pravosudnih sustava, jamčeći istovremeno fleksibilnost državama članicama. U tom bi kontekstu u obzir trebalo uzeti načela iz Europskog okvira interoperabilnosti. IV. Načela e-pravosuđa A. Smjernice za akcijski plan i. Određivanje prioriteta 25. O uključivanju projekata u akcijski plan trebalo bi odlučivati na temelju prioriteta koji se određuju s obzirom na utvrđenu važnost za građane, poduzeća i pravosuđe, izglede za održivost projekata te s obzirom na tehnološke promjene i broj država članica koje sudjeluju od samog početka. Projekti kojima je dan prioritet trebali bi se oslanjati na dostatno razvijenu tehnologiju, kako bi se omogućila njihova provedba uz razumne troškove i osiguravanje odgovarajuće stabilnosti i kvalitete usluge. Projekti bi trebali koristiti građanima, poduzećima i/ili pravosuđu i primjenjivati se na opsežne ili važne postupke. Projekti moraju imati kapacitet uključivanja svih ili skoro svih država članica. Projekti mogu uključivati institucije EU-a /3/18 REV 3 klj/sk/ak 8

9 26. Projekti koji se smatraju prioritetom, s obzirom na trenutačni stupanj svojeg razvoja, hitnost ili veze s drugim projektima, bit će uključeni u glavni popis akcijskog plana. 27. Istovremeno će se sastaviti rezervni popis projekata za koje se u tom trenutku čini da neki od uvjeta nisu ispunjeni. Moguće je provesti i projekte s rezervnog popisa koji imaju niži prioritet, uz sudjelovanje država članica koje žele nastaviti s projektom nakon što bude riješeno pitanje postojećih prepreka ili neispunjenih uvjeta, te bi im se mogla dodijeliti financijska sredstva ako pozivi na podnošenje ponuda obuhvaćaju njihovo područje primjene. ii. Kontinuitet 28. S ciljem poticanja kontinuiteta, tijekom izrade akcijskog plana potrebno je razmotriti uključenje projekata u tijeku iz prethodnog akcijskog plana. Pri uključivanju bi prioritet trebalo dati projektima koji su već donijeli i pokazali pozitivne ishode. iii. Evolutivnost 29. Akcijski plan bi trebao biti fleksibilan u odnosu na buduća kretanja, bilo da su ona pravne ili tehničke prirode. To podrazumijeva da se određene projekte može dodati u akcijski plan u slučaju da se pravnim aktom poziva na djelovanje u području e-pravosuđa. 30. Trebalo bi pozorno pratiti područja povezana s pravom i tehnološkim dostignućima poput umjetne inteligencije, tehnologije lanca blokova, e-prevođenja ili virtualne stvarnosti, kako bi se odredile i iskoristile prilike s mogućim pozitivnim učinkom na e-pravosuđe. 31. Posebno bi umjetna inteligencija i tehnologija lanca blokova mogle imati pozitivan učinak na e-pravosuđe, na primjer povećavajući učinkovitost i povjerenje. Pri daljnjem razvoju i raspoređivanju takvih tehnologija potrebno je uzeti u obzir rizike i izazove, posebno u odnosu na zaštitu podataka i etička pitanja /3/18 REV 3 klj/sk/ak 9

10 iv. Suradnja sa stručnjacima 32. Projekti koje predlažu ili kojima upravljaju stručnjaci ili koji uključuju stručnjake trebali bi biti prihvatljivi za uvrštenje u akcijski plan ako ispunjavaju uvjete iz prethodna tri stavka. 33. Projekti koje predlažu stručnjaci pokretat će se na njihovu inicijativu. 34. Podrazumijeva se da sve države članice neće moći pomagati u provedbi tih projekata s obzirom na razlike među nacionalnim sustavima. B. Provedba akcijskog plana i. Dobrovoljno sudjelovanje 35. Projekti e-pravosuđa temelje se na načelu dobrovoljnog djelovanja, osim kad obveze propisuje konkretan pravni instrument. Međutim, od samog početka svake inicijative poželjno je šire sudjelovanje država članica, jer se time doprinosi većem pozitivnom učinku i većoj mogućnosti održivosti. ii. Održivost 36. Održivost bi općenito trebala biti preduvjet za uključivanje projekta e-pravosuđa u akcijski plan. Održivost obuhvaća organizacijske, pravne, tehničke i financijske aspekte. 37. Potrebno je osigurati pravodobni održivi okvir za upravljanje projektima i njihovo održavanje, moguće s pomoću pravnih instrumenata EU-a Na primjer e-codex (ne dovodeći u pitanje buduća tehnička rješenja) /3/18 REV 3 klj/sk/ak 10

11 38. Preduvjet održivosti projekata e-pravosuđa njihova je potpuna sukladnost s pravnim okvirom EU-a. 39. Države članice trebale bi jednostavno prilagođavati i dodatno razvijati tehničke zahtjeve s obzirom na tehnološke promjene. Potrebno je osigurati odgovarajuću razinu kibersigurnosti. 40. Potrebno je razlikovati pokusne projekte od rješenja velikih razmjera. Rješenja velikih razmjera temeljit će se i djelovati na utvrđenim pravnim instrumentima koji će sadržavati odredbe o upravljanju i održivosti. Pokusni projekti bit će ograničenog trajanja. Nakon dovršetka pokusnog projekta odlučit će se hoće li se projekt pretvoriti u rješenje velikih razmjera, nastaviti na samoodrživ način, po mogućnosti bez financiranja od strane EU-a ili će ga se prekinuti. iii. Financijska održivost 41. Europska komisija, države članice i stručne organizacije trebale bi osigurati odgovarajuće i pravodobno financiranje za projekte e-pravosuđa Na razini EU-a trebalo bi olakšati pristup financiranju, npr. maksimalno pojednostavljujući administrativne formalnosti, uz poštovanje Financijske uredbe To financiranje moglo bi se pružati na primjer Komisijinim programima bespovratnih sredstava kao što je CEF /3/18 REV 3 klj/sk/ak 11

12 iv. Decentralizacija 43. Europsko e-pravosuđe temelji se na načelu decentraliziranog modela na europskoj razini koji povezuje različite već postojeće sustave u državama članicama. Takvim decentraliziranim pristupom e-pravosuđu poštuju se načela proporcionalnosti i supsidijarnosti. 44. Ipak bi se u određenim situacijama mogao predvidjeti i centralizirani pristup, ili bi on mogao biti propisan pravom EU-a. v. Organizacija rada e-pravosuđa 45. Općenitu provedbu akcijskog plana za europsko e-pravosuđe nadgleda nadležno pripremno tijelo Vijeća Europske unije. 46. Ako je potrebno, ograničeni broj stručnih skupina koje su uključene u određene projekte može se sastati kako bi se postigao napredak u tim područjima rada, razmjenom informacija i najbolje prakse i promicanjem sudjelovanja. 47. Kako bi se olakšala uspješna provedba europskog e-pravosuđa, tijekom rada na e-pravosuđu potrebno je voditi računa o promociji i osviještenosti na razini EU-a i nacionalnoj razini. 48. Radna skupina nadzirat će barem jednom u semestru provedbu akcijskog plana za e- pravosuđe, koji bi, ako je to potrebno u odnosu na razvoj događaja trebalo prilagoditi. vi. Suradnja sa stručnjacima 49. U provedbu akcijskog plana trebalo bi uključiti stručnjake, kao savjetnike ili partnere u projektima koji ovise o njihovu sudjelovanju ili bi od njihova uključivanja mogli imati koristi /3/18 REV 3 klj/sk/ak 12