Д ВА Н А Е СТ И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО К У М ЕН ТА Р НОГ ФИ Л М А BEL DOCS ЗА МИ СЛИ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Д ВА Н А Е СТ И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО К У М ЕН ТА Р НОГ ФИ Л М А BEL DOCS ЗА МИ СЛИ"

Транскрипт

1 П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е ЈА Н П Е Т Р О ВИ Ћ Д ВА Н А Е СТ И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО К У М ЕН ТА Р НОГ ФИ Л М А BEL DOCS ЗА МИ СЛИ Чу де сни свет до ку мен тар них фил мо ва то ком прет ход не децен и је зна чај но је по ме рио г ран ице ра зумевања око т ог а ш т а фи л м да нас пред ста вља. На гло је при спео у пр ви план и та ко на вео све ве ћи број мла дих или афир ми са них филм ских ства ра ла ца да се по д у х в ат и у п р ав о ов ог на ч и на с т в а р а њ а фи л м ске с л и ке, ис т о к а о и све ве ћи број гле да ла ца да сво ју па жњу усме ри на но ва де ла на стала у овом жан ру. Са да већ афир ми са ни бе о град ски ме ђу на род ни фес т и в а л до к у мен т ар ног фи лма Bel D o cs ов е г о д и не је од р ж а н по два на е сти пут, од осмог до пет на е стог ма ја го ди не, у де сет бе о град ских дво ра на. Овај број био би уве ћан за још јед ну да пред са м по че т а к ман ифес т ац ије своје усл уг е не на ја в ље но н и је о т к а з а о је да н од с т у б о в а г ра д ског к ул т у р ног ж и во т а Д во ра на к ул т у р ног цен тра (ДКЦ), па су про јек ци је пред ви ђе не у том про сто ру сва код нев но ad hoc п ре ме ш та не у п реостале са ле, у главном у обнов љен и Дом си н д и к а т а (с а д а Ком б а н к д в о р а н а), где с е п р о т ек ле г од ине са да већ по пра ви лу одр жа ва ју отва ра ња и за тва ра ња слич них дога ђа ја, што је био слу чај и са овим фе сти ва лом. Вре ди на по ме нути да је ове го ди не до ма ћин до ку мен тар ним фил мо ви ма по пр ви пут би ла и но во сад ска Are na Ci ne plex, где је при ка зан зна ча јан де о п р о г ра м ске се лек ц и је. Под слог аном Зам исл и, т оком недељу да на пу бли ка је има ла при ли ке да по гле да 121 филм у раз ли чи тим с е лек ц и ја ма, од до ма ћег и ме ђу на р од ног т а к м и ча р ског п р о г р а ма па до про грам ских це ли на као што су Ва тро мет, Про фил, Уд а рн и т е рм и н, По в е т а р а ц, Ме т е о р и, Н а с ловн а с т р ан а, Л а ви ри н т и п р а вде, Пе јз а ж, И нт е рм исија, ВР, док с у д в а фи л ма у ш л а у з а с е б н у с е лек ц и ју С пе ц и ја л не п р о јек ц и је. Ф и л м 173

2 отва ра ња би ла је то пла би о граф ска при ча Ли н и ја ж и в о т а на шег ис т а к н у т ог р е ж и с е р а Да р к а Б а ји ћ а о у ме т но с т и њ е г о в ог оца, док је д в анаес т и Bel Do cs свеча но з а т ворило о с т в а р е ње Ма ри је Ву к и ћ Елек трич ни ор га зам за љу де будућности. Одржане су ретроспекти ве фил мо ва хр ват ског ау то ра Го ра на Де ви ћа и ја пан ског ре дит ељ а К а з у а Х а р и ја, а з е м љ а у ф о к у с у ов о г о д и ш њ е г ф ес т ив ал а би ла је Пор ту га ли ја. За раз ли ку од не ких прет ход них из да ња, ове го ди не ни је би ло та ко звуч них филм ских, глу мач ких или ре дитељ ских зве зда, али су у го сте сти гли мно ги ис так ну ти и вред ни ау т о ри и з з е м љ е, р е г и о на и и нос т ра н с т в а. Ма с т е р к ла с п р е да в а њ а одр жа ли су Ма ри јен Лам бер и два го ре по ме ну та ау то ра. Чи та о цима Ле то пи са Ма ти це срп ске, као пре вас ход но књи жев ног ча сопи са, сва ка ко ће би ти за ни мљи ва чи ње ни ца да је је дан од чла нова жи ри ја срп ског так ми чар ског про гра ма био и наш ис так ну ти књи жев ник Све ти слав Ба са ра. За нај бо љи стра ни филм про гла шен је A Lua Platz ф р а н ц у ског р е ж и с е р а Же р е м и ја Гр а в а ја. Н ај б о љ е до ма ће де ло је сте Цен тар Ива на Мар ко ви ћа, док је за нај бо љи кратки филм иза бран У и ме Ре п ублике Хрва т ске Го ра на Де ви ћа. До бро у хо д а н и ф ес т и в а л ск и т и м, од д ир ект о р а М л а де н а Ву ш у р о ви ћ а, и з в р ш не д и р ек т о р ке М а р е Пр о х а ске М а р ко ви ћ, с е лек т о р а И г о р а Ста но је ви ћа, у ме т н и ч ког д иректо ра Мар ка Гр бе Си н га, се лек тор ке ти неј џер ског про гра ма Иње Ко раћ, па све до агил не PR ко ор дин а т о р ке Мо н и ке Ху с а р То к и н, з а једно с а б р ој н и м с а р а д н и ц и м а, за дао је се би озби љан за да так пред на ред но три на е сто из да ње да се до с т и г н у т и н и во п р во с т а би л но од р ж и, а по т ом а ко је мо г у ће и по бољ ша, чем у се до ма ћ и љу би тељи до к ументарног фи лма иск рено на да ју. 174 Уп о з н а т и Гор ба ч о в а & Ка м е н и го в ор н и ц и У она ве чи та не ре ши ва пи та ња око ко јих се упор но ло ме ко пља сва ка ко спа да и ди ле ма ко ја ве ко ви ма оп се да исто ри ча ре, а још ви ше фи ло зо фе: да л и с е к љу чна све тскоис т ори јск а збив ањ а од ви ја ју по некој св ојој и н хе р ен тној, људ ском р о д у не до к у ч и в ој на ме ри и про ми сли, упр кос про та го ни сти ма /глум ци ма у тој предста ви, или је пак уло га оних ко ји до но се по ли тич ке од лу ке прес уд на и к ру ц и ја л на з а по т о њи ис ход з би в а њ а? Уп р а в о т о п и т а њ е од л у ч и о је д а п р е и с п и т а л е г е н д а р н и н е м ач к и р е д и т е љ В е рн е р Хе р цог, у са ра д њи с ко ле г ом А нд р е ом Си н г е р ом, у до к у мен т ар ц у Уп о з н а т и Го р б а ч о в а, п р и к а з а н о м у с к л о п у п р о г р а м с ке ц е л и н е Про фил ово го ди шњег Bel Docs фе сти ва ла. Три раз го во ра tet-a-tet упри ли че на са по след њим лидером СССР- а Михаилом Сергејевичем Гор ба човом н уж но и неи збеж но пов лаче паралеле са ваљ а

3 при зна ти, у сва ком по гле ду ус пе ли јим и ре ле вант ни јим ви шедел н и м фи л мом Ол и ве ра Ст о у на Ин т ер вју с Пу т и ном. И они ко ји у то пре лом но вре ме ни су би ли ни ро ђе ни чу ли су за та да ско ва не пој мо ве пе ре строј ка и гла сност, као и за звуч ну про грам ску н у ме ру Wi nd of C h a n ge у и з в о ђе њу не мач ког с а с т а в а Sc or pi on s, ко ја се не зва нич но сма тра као не слу жбе на хим на про ме на на исто ку Евро пе. На 87. ро ђен дан и да ље жи вах ног и мен тал но спос об ног Горбачов а, т елевизи јск и конц ип ира н и нт е рвју комбинов а н је с а од р е ђ е н и м а р х и в ск и м сн и м ц и м а к љу ч н и х з би в а њ а с к р а ја о с а м де с е т и х и по че т к а де в е де с е т и х, к а о ш т о с у о т в а р а њ е п р е ма све ту; по вла че ње со вјет ске ар ми је из Ав га ни ста на; по том и ства рањ е не з а ви сн и х а л и с а т е л и т ск и х д р ж а в а ис т оч ног ла г ера ; б орба з а у н и ш т а ва ње ш т о ве ћег де ла н у к ле ар ног на о ру жа њ а; ус пе л и са м и т на Исланду са Ро нал дом Ре га ном; не у спе ли пуч твр до кор них ко мун ис т и чк и х г енера ла у ле т о 1991; ру ше ње Бе р л и н ског зида; људск и ла нац ство рен око три бал тич ке ре пу бли ке у же љи за што бр жим с т ица њ ем не з ависнос т и; си мб ол и чно п р ес еца њ е б о д љи к а ве ж и це на г ран иц и Мађар ске и Ау с т ри је од с т ра не м и н и с т а ра и но с т ра н и х п о с л ов а т е д в е з ем љ е; с т в ар а њ е З ајед н иц е н е з а в и с н и х д р ж а в а ( ЗН Д ); фи на л но под но ше њ е о с т а вке лег а лног п р ед с ед н и к а ССС Р у де цем бру 1991, ка да је по пут ка квог ан тич ког тра гич ног ју на ка и фор мал но остао без кра љев ства ко јим вла да! Ау то ри су у овај фи л м у к љу ч и л и и ра з г о во ре са још ж и ви м а к т е ри ма д ра ма т и ч н и х зби ва ња по п у т Ле ха Ва лен се, Џорџа Шул ца, М ик лоша Немет а и л и Џеј мса Беј ке ра, док Хер цог и Ми ха ил Сер ге је вич на сто је да по ближе р е кон с т ру и ш у з би в а њ а и а на л и зи р а ју њи ма на с т а ле р е пе р к у с и је. По с е б но је с т а в љ е н н аг л а с а к н а биз а р н е око л но с т и с а мог до л а ск а на в л а с т, п р а ће не с е ри јом см р т и њ е г о ви х п р е т ход н и к а у и зузе тно к ратком пе ри о д у, од Бр е ж ње в а, п р е ко А н д р о по в а, па све до Че рњ е нк а, ко ји је в л а д а о св е г а т ри н а е с т ме с е ц и. Пол ит ич а р ко ји је св о ји м д ру г а ч и ји м п ри с т у пом по св ој п ри л и ц и оп р а в да но з адобио нез ап а мћен у поп ул а рно с т у з ап а д ном дел у Ев р опе н ије се ли био ни лич ног од ла ска нпр. у Ма ђар ску ка ко би от крио тај не успеш не о рг ан и з а ц и је у по љ о п ри в р е д и и п ри ме н ио и х по т ом у сво јој зе мљи. На ви ше на чи на и од стра не ви ше ак те ра из и гран, он и да ље чвр сто сто ји на сво јим та да шњим ста ја ли шти ма ну клеа р ног р а з о ру ж а њ а, по т р е б е з а д и ја ло г ом и у к и да њ ем с у ко ба, па у па ра диг ма тич ном тре нут ку крај Хлад ног ра та не озна ча ва, по пут св о ји х з а па д н и х па р т не ра, к а о а ме ри ч к у по б е д у, не г о к а о н а ш у, з а јед н и ч к у по б е д у, ш т о би и било неш т о ш т о ви ше ко р е спон д и р а са исто риј ском исти ном. Уп о зна т и Гор ба чо ва н и је о с т в а ре ње које п р ет ен д у је н а св е о бу х в ат но с т и ис ц рп н у п р е з ен т а ц и ју чо в е к а и ње го вог де ла, оно се пре мо же кри тич ки чи та ти као п р и л о г з а 175

4 биографију не го као ко нач на ултима тив на би о гра фи ја јед не шекс п ир о в с ке ф и г у р е, ч о в е к а д о б р и х н а м е р а, ко ји с е у одр еђ ен о м тре нут ку за те као на пра вом ме сту у по гре шно вре ме, и де фи нитив но оста вио траг у чи тан ка ма ко је ће свој фо кус ста вља ти на ов ај пе ри од. Ум е с т о п р о л о г а, а м о ж д а ј о ш в и ш е у м е с т о з а к љу ч к а н о в о г до ку мен тар ца Иго ра Др ља че, Ка ме ни го вор ни ци, при ка за ног у међународном т а км ичарском п рог рам у д ва на е с т ог Bel Docs-a, у е т ар би требало да оде ламент јед не анонимне савремене босанскохерце го вач ке же не: Не ка да је ту би ла ин ду стриј ска зо на, а са да је зо на су м ра к а! И нсп ириса н све поп у ларн ији м и мас овн ији м п р е св ег а из ван п р ос т ор а нек адаш њ е з а јед н и чке д рж ав е Јуж н и х Сло в е на и н т е р е с ом з а з а не ма р е но р а з л и ч и т о спо ме н и ч ко на с ле ђе, да нас ка над ски ау тор сво је ди ја ло зи ма ми ни ма ли стич ко де ло засн ив а на т ихој а нал изи и а на логној ком па ра ц и ји че т и ри ода бра на т опон им а св оје домовине која п а ж њу т урис т а п рив л аче донек ле слич ним по во ди ма. Стро го хроно ло шки послагано, његово филмско п у т е ше с т ви је з а по ч и њ е у Ме ђу г о р ју, на с т а в љ а с е у Ви с о ком, п р е ко Ви ше г р а да и њ е м у не з а о би л а зног А н д ри ћ г р а да, да би же љ е но и (п ла н и р а но?) фи на ле до с е гло у не к а да ш њ ем г р ад у с ол и Ту зли. Све по ме ну те сре ди не ме ђу соб но се у ви ше сег ме на та разли ку ју, оне ће ов де у ма ни ру све до ка би ти тек пред ста вље не, док с е Д р љ а ча св е сно у з д р ж а в а о т в о р е не по д р ш ке, о с у де, ко мен т а р а и л и би ло ка к вог ау тор ског у п л и ва у од но су на г ру би док ументарн и ма те ри ја л. Те мељ око ког се г рад и д руш т веноекономска п рича у век је исти: божански, природно или људ ским ру ка ма ство ре ни ту ристи ч к и по тен ци ја ли у сре ди на ма где до ми ни ра јед на од т ри устав но рав но прав не на ци је у БиХ. Док се у за пад ној Хер це го ви ни са изр а зи т ом до з ом нај ц р њ ег re s se n t i me n t-а и да ље об ра чу на ва ју са по њи ма з ло гла сн и м пе ри о дом с о ц и ја л и с т и ч ке Ју г о с ла вије, нав одно по ја в љи в а њ е Го спе с по че т к а о с а мдес е т и х о т в о ри ло је не с л у ће не по ли тич ке, еко ном ске и на ци о нал не по тен ци ја ле хр ват ске за једн и це д а с е њи м а з а т е че но не же љ е но с т а њ е п р о ме н и, у че м у с е н а п о с л е тк у и усп ел о. С ас в и м д р уг а п од л о г а с т о ји и з а п од в и г а жи во пи сног и на да све кон тро верз ног на уч ни ка Се ми ра Осма наг и ћ а, ко ји је у до т а д з а б о р а в љ е ној в а р о ш и ц и п р о на ша о не ко л и ко древ них пи ра ми да, што је знат но ути ца ло на сва ко днев ни жи вот п р е т еж но б ош њ ачког с т а новн иш т в а, иако с у с е п р едс т а вн иц и св е т ри на ц и о на л не, под р а з у ме в а с е и в л а да ју ће с т р а н ке де ц и д и ра но из ја сни ли про тив ње го вих по ду хва та. Не ка да чу ве ни и више на ци о нал ни град Ви ше град да нас је по ли тич ким пла ном и њег о вом ратном реал из ац ијом г о т ово иск ључ иво с ред ина нас т ањена 176

5 срп ском по пу ла ци јом, што се им пли цит но и на гла ша ва кроз призо ре спа ље н и х и на п у ш те н и х к у ћа, а новоса г рађен и г ра д к улт уре Ан дрић град кроз свог осни ва ча и spi ri tus mo vens Еми ра Кус т у р и ц у п о к у ш а в а д а с а ж м е с в е п е р и о д е које о бух в ат а с л а вн и ро ман На Д р ин и ћ у п р и ја н о б е л о в ц а И в е А н д р и ћ а, с а с н а ж н и м на гла ском на срп ском уде лу у тој бур ној исто ри ји. Нај зад, да ли с т и ца јем окол но с т и и л и не ис ка за ном на ме ром, Д р ља ча свој п у т о п ис, п ра ћен ш т у ри м д и ја лозима, ле пом фот о г ра фи јом и п ре д у г и м к а д р о ви ма, з а в р ша в а у оп у ш т е ном и н д у с т ри ј ском цен т ру Ту з л и, ко ји пак и да ље сна жно сле ди, па и про мо ви ше, ан ти фа ши стич ку и офи ц и је л н у СФРЈ и де о ло ш к у конс т а нт у брат с т в а и је д и н с т в а, као сво је вр сну синтезу прет ход них те за и ан ти те за. Ка ме ни го ворни ци г е не ра л но ос т а ју за гла в ље н и у ме ђу п ро с т о ру из ме ђу фил моване реп орт аже и не одвише успелог арт ик у л и са ног а н г а жо ва ног де л а си т у и р а ног у а к т у е л н и п р о с т о р и т р е н у т а к, а л и је до в ољ но ја сно чи тљи ва по зи тив на на ме ра да се и на тај на чин по ру ке ис кључивости, ог рађивања и анимози те та премосте пу то ка зом за јед ни штва и на гла ска на п ре вас ход но индивид уа лним и људск им вредностима, не с л у чај но сме ш т е н и м у з а в р ш н и де о ов ог с о л и д ног о с т в а р е њ а. Кај зер! Нај бо љи фуд ба лер ко ји ни ка да ни је играо фуд бал & До бро до шли у Со до му Свима он има који су пасион ирано п ра т ил и фудба лска збивања о с а м де с е т и х г о д и на у Ју г о с л а ви ји н и је не по зна т о и ме Ве л и б о р а Џа ров ског, Џа ре, кон тро верз ног, жи во пи сног и ра зноликим мутн и м р а дњ ам а н а и виц и з ако н ит ос т и ск ло ног мен аџер а, који је же љ е не р е з ул т а т е на з е ле ном т р а в на т ом т е п и х у не ком ма г и ч ном спо соб но шћу увек успе вао да по стиг не, ма кар они на по слет ку на с е ма ф о ру и з гле да л и до с лов це не в е р о в ат но. З а Џ а ру је т ај т е р м и н био не по знат, у скла ду са знат но ка сни јим ре клам ним сло га ном А д и да с а: Im p o s si ble i s n ot hing! Оно што је Џа ров ски пред ста вљао у јед ној ло к а л ној с р е д и н и од р е ђе ног р а з до бљ а, у с а мом с р ц у ов е и г р е б и о ј е К а р л о с Е н р и к е Р а п о з о, п о з н а т и ј и п од п с е у д о н и м о м Кајзер (п реузетом од ч у ве ног Ф ран ца Бе кен ба у е ра), који је, л ишен т алент а, т оком ч ит ави х д ва десе т шес т г о д ина и з и гра вао вр ху н ског фуд ба ле ра у зе мљи где ових има нај ви ше у Бра зи лу! Не ве ро ват ну до к у мен т а р н у с т о ри ју на фи л м ском п л ат н у је ов е ко в е ч ио Бри т а н а ц Лу и с М ајл с у св ом д у г о ме т р а ж ном п р в е н ц у в о л у м и но з ног на с ло в а Кај зе р! Нај бо љи фуд ба ле р ко ји н и ка да н и је и грао фуд ба л, п ри к а з а ном у п р о г р а м ском ск ло п у По в е т а р а ц д в а н а е с т ог B el D o c s - a. О в ај д уг о ко си б он ви в а н т о ком о с а м де с е т и х и поче тком де ве де се тих успе вао је да за и гра у де се ти на ма клу бо ва у ви ше 177

6 зе ма ља, па и кон ти не на та, ус пев ши да све га не ко ли ко пу та уђе у игру, а као на вод но из ра зи то на да ре ном на па да чу скор му је био не с т в а р но си р о ма ша н н у л а г о ло в а! У од л и ч ном о с т в а р е њу ко је је по с т и гло з а ви д но је д и н с т в о и з ме ђу с а д р ж а ја и ф о р ме к љу ч но п и т а њ е не т р е ба да с е ф орм ул ише у см и с л у о б ја ш њ а в а њ а к а ко с е т о до г о д и ло, в ећ је ов де с т в а р у не ко л и ко е с ен ц и ја л н и је п ри р о де: ка ко је све ово уоп ште мо гло да с е до г о д и?! И н и ц и ја л но ис ко рис т и в ш и в е л и к у фи зи ч к у с л и ч но с т с а п р ави м г о лг ет ер ом т е е р е Ре на том Га у чом, од ре ђе но вре ме се пред ста вљао као он и та ко успе вао да оства ри бли ске кон так те са мно гим при пад ни ца ма супрот ног по ла, да би, ка да се ука за ла мо гућ ност и да за и с т а з а и г ра фуд бал, ову мо гућ ност оберучке при хва тио и не ве ро ват на пу столов на са га без пре се да на мо гла је да от поч не! Кроз раз го во ре са с а м и м К а р ло с ом, њ е г о ви м п ри ја т е љи ма и с а и г ра ч и ма о т к ри в а мо број не на чи не ко је је ко ри стио да се на тре нин зи ма или са мој утак ми ци по вре ди, укљу чу ју ћи и пла ћа ње про тив нич ким играчи ма да га (пре)гру бо за у ста вља ју, све вре ме оста ју ћи на плат ним л и с т а ма к л у б о в а, од р ж а в а ју ћ и фам у о с е би к а о в р х у н ском и г ра ч у и ми ље ни ку на ви ја ча свих сре ди на у ко ји ма је био, ус по ста вљају ћи при сне при ја тељ ске од но се пре све га са пред сед ни ци ма клуб о в а, ш т о г а је е ф и к а с н о ш т и т и л о од оч е к и в а н и х р еп ерк ус ија. Ли ста слав них клу бо ва за ко је је пот пи сао уго во ре упра во је пропор ци о нал на ли сти кре а тив них оправдања зашто се никада физич ки ни је опо ра вљао и био спре ман за игру. Фуд бал ски ас ко ји је на да рен за све осим за игра ње фуд ба ла! Да нас сâм отво ре но при зна је да су ње го ви клу бо ви сла ви ли два пу та: на дан ка да је до ла зио и на дан ка да је од ла зио! За ин те ре со ван пре вас ход но за лаго дан хедо ни стич ки жи вот ни стил, не из бе жни пра ти о ци и крајњи циљ ка ри је ре би ли су му и оста ли но вац, же не и ал ко хол, при че му су ње го ви очи глед ни та лен ти на том по љу оби ла то пома га ли са и гра чи ма и чла но ви ма упра ве, због че га су ови и би ли сп рем н и да ра до з а б о ра ве на ње г о во не по с т о је ће и г рач ко у ме ће. С а м з а в р ше т а к до но си по т р е сн у ис по в е с т на ру бу не р вног с ло ма ко ја от кри ва ту жну bac kgro und при чу из ко је је по те као овај симпа тич ни не у хва тљи ви пре ва рант са мно го ли ца, у фил му ко ји је з а с л у же но с т е к а о еп и т е т јед ног од нај в е ћ и х х и т о в а ов о г о д и ш њ е се лек ци је Bel Docs-a. Уко ли ко сте у про те клих го ди ну или две, а сва је при ли ка да је с т е, п р о д а л и, од ло ж и л и и л и н а п р о с т о б а ц и л и не к и з а с т а р е л и (не)ис пра ван тех нич ки уре ђај, тај ће, а сва је при ли ка да је та ко, з а в р ш и т и на ме с т у с т р а т е ш к и ло ц и р а ном да ле ко од оч и ју, с р ца и 178

7 и н т е р ес а с в и х о н и х м ил ија рд и људ и с а п р е б и в а л и ш т е м и з в а н с т ри к т не з о не е н де м ског си р о м а ш т в а. Гле д а о ц и д в ан аес т ог B el D o c s ф е с т и в а л а и м а л и с у је д и нс т в ен у п ривилег ију д а у поз н ају Аг бог бло ши у Га ни, нај ве ћу де по ни ју елек трон ског от па да на плане ти и трај но рад но ме сто за око шест хи ља да љу ди из те и околн и х под јед н а ко п а у пе р и з о в а н и х а ф р и ч к и х з е м а љ а. Ау с т р и ј с к и ауторски тандем Фло ри јан Вај ген за мер и Кри сти јан Кронес предста вио је сво је оства ре ње До бро до шли у Со до му, при ка за но у ме ђуна р од ном т а к м и ча р ском п р о г р а м у. Св е сном од л у ком да с е у з д р ж ав а ју од би ло к а к в е екс п л и к а ц и је и л и н а к н а д не мор ал ис т и чке ана ли зе, они кроз ви зу ел но им пре сив ну але го ри ју бесмисла сав р е ме не по с т и н д у с т ри ј ске ц и ви л и з а ц и је, на с у р о в о р е а л и с т и ча н начин, преиспитују перпетуирање сувишног и увек новог техничког/т е х но ло ш ког п р е о би љ а к а о с оп с т в ене и м пе р а т и в не св р хе и ц и љ а. То, уо с т а лом, ов де н и је н и би ло по т р е б но. Н а не п р е глед н и џи нов ск и бу вљак екс пе ди т ивно п рист и ж у но ви кон т ин ген т и ста ри х у р е ђа ја и з ко ји х в р ед н и т руд б е н и ц и у т ок си ч ном не х и г и јен ском окружењу напорно на сто је да из ву ку што више по тен цијално очува них де ли ћа од ба че них уре ђа ја, углав ном на ста лих методом њихо вог паљ ењ а, з а ра д да љ ег р е ц и к л и ра њ а, док, н и ма ло з а ч у ђу ју ће, у ме сту гор ком иро ни јом али сасвим пре ци зно про зва ном Со дома, х а р а ју з а р а зне б о ле с т и сви х в р с т а. М а хом м л а ђи м у ш к а р ц и и же не, он и ко ји с у спо с о б н и з а кон т и н у и р а не в а н р ед не фи зи ч ке н а по р е, сн и в а ју у т о л и ко гл ам ур озн и је снов е у ко л и ко ови м а њ е кор е спон д и р а ју с а з а с т р а ш у ју ће б ед ном св а ко д не ви цом. К а о н а сва кој пи ја ци, сва ко има сво ју уло гу, па су та ко тр гов ци и ов де у до не к ле л а к шој позиц ији у одно с у н а с аме п р ер ађ ив ач е, али не т о л и ко к а о о н и који и м ај у р ођ а ке (н ар а в н о, т а ко ђ е у к љу ч е н е у по сао ) у бо га тим пре ко о ке ан ским зе мља ма, па су ти ме у мо гућно сти да њи хов асор ти ман бу де ши ри и из да шни ји, а за ра да пропор ци о нал но ве ћа. Бе со мучна модерна комуникација новим средс т ви м а, у в е ћ ав а н а с а мо к в а н т и т е т ом, з а р а ч у н к в а л и т е т а, св о ју фина лн у дес т инац ију п р оналази у Содо м и и сл и чн и м хот им ице з а б о р ав љ ен и м мес т им а. И п а к, д у х в ећ ине п р от аг он ис т а фи лм а До б р о д о ш л и у Со д о м у још увек ни је сло мљен, оп ти ми зам и на да у све тли ју су тра шњи цу ни по што не је ња ва ју. Ан га жо ва но остваре ње Кронеса и Вај г ен за ме ра ис п у ња ва д во ја к у уло г у: оси м ве р ног п р е до ча в а њ а он и х к рај њи х р ез улт ат а не п р ек и д не п р о л и фе ра ц и је но ви х га џ е т а на са мом по при шту зби ва ња, они по ста вља ју на не чи ју пер манентну мате ријалну ми зерију, а све оп шту нео свеш ћен у с рамот у не из ре че но су ш т и н ско п и та ње о см и сл у и п равц у ко јим се већ пре ду го кре ће на ша (за пад на) ци ви ли за ци ја. 179

8 180 Ле о нард Ко ен: Пти ца на жи ци & Ин стант сно ви При ча о фан том ском и ле ген дар ном дав но из гу бље ном док у м е н т а р ц у п о с в е ћ е н о м јед н ој г од ин и м он ум е нт а лн е к ар ијер е ко ја је т р а ја л а п р е ко по л а в е к а, св е с т р а ног и м ул т и т а лен т о в а ног ка над ског умет ни ка Ле о нар да Ко е на, сво је срећ но окон ча ње доче ка ла је 2010, ка да је бри тан ски ау тор То ни Пал мер ус пео да до в р ш и и ш и р о кој п у бл и ц и п р ед с т а ви св о је д р а г о це но де ло Ле о нард Ко ен: Пти ца на жи ци. Ос т в а р ење п ри с т и гло ко нач но и п р ед на ше гле да о це, п ри к а з а но је у п р о г р а м ској с е лек ц и ји И н т е р м и си ја д в ан аес т ог Bel D o c s ф ес т и в ал а. То л и к а ф а м а н и је н а с т а л а с л у чај но. Н а и ме, у в р е ме к а да р ок до к у мен т а р ц и н и с у би л и т а ко ма сов ни и по пу ла р ни, а по себ но не оп ште при хва ће ни као ин теграл ни део филм ске ин ду стри је, овај мла ди но ви нар за до би ја приви ле г и ју д а п р а т и у т ом т р ен у тк у у к а ри је ри по с р н у лог Ко е н а, ко ји та во ри на са мој гра ни ци от ка за у сво јој из да вач кој ку ћи, на једноме с еч ној ев ропској т у рне ји у д в а де с е т г р а до в а т о ком го ди не, на по те зу од Да бли на до Је ру са ли ма. Ка да су се већ сви број ни обо жа ва о ци пре да ли и од у ста ли од на де да ће ика да ви дет и до т и ч но ос т ва ре ње, ско ро че т и ри де це н и је доц н и је, уд ружен и м прег ну ћем ма ле и ода бра не еки пе ен ту зи ја ста, Пал мер успе ва да к а дар по к а дар ве р но р е кон с т ру и ше ори г и на л н и и з глед Пт ице н а жи ци, за шта им је би ло нео п ход но пу них се дам ме се ци му ко трпног ра да! Овај филм лак ше је опи са ти кроз оно што он н ије ов де н ије по с р е д и к л ас и чно с т ру кт ур и р ан а д е ф и н и т и в н а и ко н ач н а биог р афија одр еђ еног (м узи чког) у ме тн ик а п ут ем и зв л ачењ а н а пов рш ин у х р онолош к и пор еђ ан и х к љу ч н и х мо ме н а т а ж и в о т а и к а ри је р е, к а к в е смо по с лед њи х г о д и н а и ма л и п ри л и ке да ви д и мо у в е л и ком б р о ју. О в о је ау т ен т и ча н, т ек у з г р ед но р е ж и р а н з а п ис о с т а њу св е с т и у ме т н и к а и з р а не фа з е к а ри је р е, и и з бл и з а п р е до чен ин сај дер ски увид у све што му се до га ђа ло то ком тих ме сец да на на тур не ји, на ко ју је, ина че, не вољ но кре нуо. При су ству је мо ди р љивим сусретима са фановима пре или на кон хор ског из во ђењ а не з а б о р а в н и х х и т о в а, т р е н у ц и ма ја в ног и н и ма ло с у п т и л ног ашиковања, не из бе жним тач ка ма на пу ту ае ро дром хо тел двора на, ова ц и ја ма и л и зви ж д у ц и ма, ог ор че н и м п ри т у жба ма на ло ше озву че ње ко је је ваљ да са мо на јед ном од тих кон це ра та би ло од гов а р а ју ће, по не к и м р е т к и м мо мен т и ма т р а н сцен ден ц и је и з в о ђа ча и пу бли ке ко ји не по зва ни до ђу ка да је њи ма во ља. Да на шњим проду цен ти ма би се ве ро ват но ди гла ко са на гла ви од че стих не селек тив но ду гих сце на, што ће пак мо ћи са мо да оду ше ви твр докор не љу би т е ље Ко е но ве м у зи ке, па су и з во ђе ња не к и х од удар н и х ком по з и ц ија, по п у т Pa s si ng T h r ou g h, S o L o ng M a r r i a n e и л и

9 на слов не Bird on a Wi re, пред ста вље на у из да шном не пре ки даном в р е ме н ском и н т е р в а л у. Пос е б но в р е д и ск р е н у т и п а ж њу н а на из глед уз гре дан де таљ где се Ко ен освр ће на про мен љи ву сре ћу свог л и те рар ног дела Дивни г убитници (об ја вље ног ина че и у на шој з е м љи), к а да ме д и ј ск а па ж њ а и т и р а ж у р а з л и ч и т и м мо мен т и ма п р е с уд но и д и р ек т но п р о по р ц и о на л но з а ви с е не од и н хе р ен т ног у ме т н и ч ког к в а л и т е т а не г о од п р е т ход не а фи р м и с а нос т и аут ор а. Узи ма ју ћи у об зир све на ве де но, не тре ба сум ња ти да ће Пт и ц а на жи ци у н ут а р св о је ц и љ а но од а б р а не по п у л а ц и је в еом а б рз о за до би ти култ ни ста тус, као што ће и свим оста лим по тен ци јалн и м гледаоц има п ред с т а в ља т и вре да н ау т ен т и ча н до к умен т једног т р е н у т к а у к а ри је ри не св а к и да ш њ е т а лен т о в а ног у ме т н и к а. С пе ц и фи ча н ис т о ри ј ск и т р е н у т а к ко ји о б у х в а т а с т р а с т в е не п р о т а г о н и с т е до к у мен т а р ног о с т в а р е њ а Ин с т а н т с н о в и хо л а н д ског р е д и т е љ а Ви љ е ма Б а п т и с т е, п ри к а з а ног у ок ви ру п р о г р а ма Ва тро мет, ле жи у оном про це пу из ме ђу све та ко ји је пре стао да бу де цр но -бе ли, а још ни је до сти гао сво ју пу ну са вре ме ну ди гита ли за ци ју. Све та чи је је ро ђе ње сла во до бит но об зна ње но у Њујорк Тај мсу још 1947, да би углав ном успе шно тра јао и пре тра ја вао ви ше од шест де це ни ја, све док во љом ма тич не ком па ни је и фор мал но ни је упо ко јен и све ча но пре дат за бо ра ву. Ипак, па сио н иран и м љубит е љи ма по ла р о и д фо т о г ра фи ја н и т о н ије био зна к за пре да ју: не ко ли ци на око ре лих ен ту зи ја ста ће се оку пи ти и от купи ти је дан од по след њих пре о ста лих по го на, где ће на ста ви ти да ж и в е св о ју искон ск у с т р а с т. Поп у т к ак ви х мо де р н и х ч л а но в а у њи хо в ој м л а до с т и и т е к а ко по п у л а р н и х ко м у на. Њ е г ов к р е а т о р, као убе ђе ни ро ман ти чар, искре но је био убе ђен ка ко ће тај про нал а з а к по в е з а т и љу де. У п р е т е ж но и м п р е си в ном, да ле ко п р е не г о кон т емп лат и вном фи л м у у по зна је мо на у ч н и к а у пен зи ји Ст и в е на Хер че на ко ји у под јед на кој дози дели теоријску и практичну афил ија ц и ј у к а о в о м в и д у ф о т о г р а ф и је, а у п о је д и н и м м ом е нт им а у в е л и ко под с е ћ а на ов е ш т а л и п р о т о т и п л у дог на у ч н и к а и з б о га тог асор ти ма на пет па рач ке палп има ги на ци је. Тешко је данаш њ е м г л ед аоц у у б ед љив о д оч ар ат и к ак ву р ев ол уц ију је одм а х на кон нај ве ће свет ске кла ни це среди ном прошлог столећа изазвало о тк ри ће по рт а б л ф от оап ар ат а, ч ији п р о и з в од је њ е г ов ау т о р и м а о п ри ви ле г и ју д а ви д и од м а х. Н ај бл и ж и оп ис у р е ђ а ја мо г а о би се де фи ни са ти као one-step pho to graphy, а ма гич на фор му ла ње го вих бо ја пу них кон тра ста про ме ни ла је свет, упра во за то да би би ла из г у бље на, а н и ка да не до вр ше н у по т ра г у за т ом хем ијском ф о р м у лом сп р о в о де у п р а в о ју на ц и Ин стант сно ва. Уз с у г е с т и в ну b a c kg ro u n d м у зи к у и и н в а зи в н у р а п с о д и ју з а оч и к р оз ш и р ок 181

10 спек т а р пси хо де л и ч ног к а ле и до ско па б о ја, Б а п т ис т на с у ф о р м и фи л мо ва ног е се ја у по зна је са ж и во т ном п ра к сом он и х најве рн ији х ко ри сн и к а д а н а с у в е л и ко п р ев ази ђ ене т ех н и ке ф о т о г р а фи с а њ а. Кр оз д р о новске п ризоре к а л ифорн и ј ске п ус т иње, мес т а сл и чног оном на ка квом је и док то ру Едви ну Лан ду са ма иде ја за по ла ро ид до шла дав них де це ни ја, све до ци смо рет ко ви ђе ног рас ко шног визу елног оби ља које више од верба лног израза п рати суштинск у тем у овог де ла. По ла ро ид за не се њаци поносно по ка зу ју ко лек ци је своји х де с е т и на х и љ а да с а ч у в а н и х ф от о г рафија и фи лмов а, г орљив о о б ја ш њ а в ај у ћ и з б о г ч е г а у п р ав о ов ај ф о р м а т з а њи хо в а л и ч н а, ин тим на пси хо ло шка ста ња ни када не мо же би ти пре ва зи ђен, дока зу ју ћи ка ко спон та но хва та ње од ре ђе ног тре нут ка кроз тренутн у и з ра д у с л и ке с т в а ра не п р о ла зне сно ве мо г у ћ и м. Ти ме у јед ном од н а и зг л ед с к р ајн ут и х и з аг у б љ ен и х д р а г у љ а д в а н а е с т о г B el Do cs -a, и з в а н удар н и х фе с т и в а л ск и х п р о г ра ма, по зи в ају гледаоца да им се при дру жи у овом не сва ки да шњем сен ти мен тал ном путо ва њу у још не са свим иш че злу не дав ну про шлост. 182 Сплав & Не ре ше ни слу чај Ха мар шелд Но тор ну исти ну да је учи нак на уч них про на ла за ка и до стигн у ћ а у п р о т е к л и х не ко л и ко в еков а непов р атно и наб ољ е и змен ио ус ло в е чо в е ко в ог ж и в о т а н и ко р а з у ма н не мо же и не ће до в о д и т и у п и т а њ е. Јед на ко ко л и ко и ч и њ ен иц у да с е на у к а че с т о не у ме сно и не у мерено гло ри фи ку је и про из во ди у сво је вр стан то тем мо дерног до ба, не к у в р с т у ов о в р е ме не р е л и г и је и с ле пе дог ме. Уп р а в о је дан такав па ра диг мат ски при мер у им пре сив ном стилу на велико плат но до но си швед ски ре ди тељ Мар кус Лин ден у свом до кумен тар ном фил му Сплав, при ка за ном у про грам ској це лини Ударн и т е р м и н. Не по с р ед но и н сп и ри с а н о т м и цом а ви о на у ком је и са м био п у т н и к, у де це н и ји обележе ној за че ц и ма уп о т ре бе те ро ра у пол и т и ч ке, и де о ло ш ке и л и на ц и о на л не св р хе, мек си ч к и на у ч н и рад ник Сан тја го Ђе но вес те са да већ дав не го ди не до ла зи н а, к а ко с е њ е м у ч и н и л о, г е н ија л н у и д еју, која ћ е и з п р ет еж н е ано ним но сти ус пе ти да из ву че овог упор ног и агил ног со ци о ло га за шлог већ у ше сту де це ни ју. Очај нич ки су му би ли по треб ни бр зи и оп и п љи ви р е з ул т а т и ко ји ма би у а к а дем ској з а јед н иц и мог а о да се по ди чи. Да би до ка зао сво је по чет не хи по те зе о утицају спољашњих усло ва на сек су ал ност и на си ље у људ ској за јед ни ци, од луч у је да кон с т ру и ше сп л а в ск р ом н и х д и мен зи ја и п лов н и х мо г ућ но сти, те да са гру пом ода бра них и до бро вољ них н ау чн и х к ун ић а п р е п л о в и од п о р т у г а л с ке о б а л е Ат л а н т и к а д о с в о г Ме к с и к а, у по т п у ној изо ла ц и ји и н у ж ној у п у ће нос т и (не)вољ н и х мо ре п ло ва ца

11 јед н и х н а д ру г е. Ре че но у ч ињ ено, де с е т б риж љив о од аб р ан и х кан ди да та ис пу ња ва ли су ње го ве кри те ри ју ме, при че му су у погле д у на ц и је, р а с е, с о ц и ја л не г ру пе и л и г е о г р а ф ског ме ри д и ја на ц и љ а но би л и ш т о р а зно р од н и ји, док с у у по гле д у с т а р о сне до би пет му шка ра ца и шест же на при па да ли по тент ном де лу по пу лац ије, сви од р ед а н а и з глед з г од н и и п ри в л ач н и с у п р о тном пол у. На кон де таљ них при пре ма у ле то 1973, сплав Ака ли за пло вио је у не по зна то, под вођ ством шко ло ва не швед ске кор ми лар ке Ма рије, још једне С а н т ја г о в е у ра ч у на т е п р о в о к а ц и је, ра д и ис п и т и в а њ а м и р ног п ри с т а ја ња на су б м и си ва н по ло жај п ри су т н и х м уш караца. Из ра зи то ску че ни усло ви и детер миниса ност уза јам ног по ве зи вања, уз не по знат здрав стве ни ути цај мор ских усло ва на сва ко га од њи х и ог ра н ичене зал ихе хране, т ребало је да по сл у же до ка зи ва њу п ри мор д и ја л н и х на си л но - сек су а л н и х по ри ва, ко је је овај со ц и о лог охра бри вао, па чак и под сти цао, за пи су ју ћи при ље жно у сво ју беле ж н и ц у сва ко д нев не ре а к ц и је сва ко г а од сво ји х п у ле на. Сл у чај ко ји је уред но пу нио ступ це оно вре ме не штам пе убр зо је, ма хом нео сно ва но, пре ра стао у скан дало зну ме диј ску пре си ју као на водн и с ек си сп ла в, мес т о ор г ија њ а и т о ме с л и ч не к в а л и фи к а ц и је ко је с у и з а зи в а ле па ж њу з а и н т ри г и р а н и х ч и т а л а ца. Го т о в о по л а в е к а д оц н и је п р е ж и в е л и п у т н иц и по нов о с е ок уп љ ају, д онек ле верно ре кон стру и шу та да шње усло ве пу то ва ња, те у бе не во лентној а т мо с ф е ри е в оц ир ају д а вне успомене с а т ог несв ак ид аш њ е г екс пе ри мен та. У од лич но реа лизо ваном наративном захвату гледа о ц у с е ис по с т а в љ а к а ко је ов а св о је в р сна п р е т ход н и ца а к т у е л н и х ри ја л и т и п р о г ра ма ода к ле бу к в а л но не ма и з ла з а по к а з а ла неочекиване резул та те. Не же ље ни са пут ници пре тежно су се пома г а л и и п ри ск а к а л и јед н и д ру г и ма у по моћ, на ме с т о оче к и в а н и х и при жељ ки ва них су ко ба, јед на ко као што су се, иа ко мла ди и по жељ ни, више уздр жавали него упушта ли у нео б у зда не на су мичне од но се. На кон сто ти нак да на пло вид бе сплав је успе шно приспе о на св о је к р ај њ е од р е д и ш т е, у на у ч ном по гле д у н ије исп ун ио свој прет по ста вље ни циљ, док су и ме ди ји вр ло бр зо се би про наш л и од г о в а р ајуће но в е ат р а к т и в не т е ме. И з у з е т а н до к у мен т а р а ц, ко ји на пра ви и филм ски убе дљив на чин по ста вља су штин ска а нт р о по ло ш к а п и т а њ а и до не к ле на њи х п ру ж а ег з а к т но до к а з а не а ни ка да по сле не по но вље не, ш то са мо п ри до но си екс к л у зив но ст и до т и ч ног с л у ча ја и фи л ма екс пе ри мен т а л но по т в р ђе не по дат ке о људ ској пси хи и по на ша њу у кон тро ли са ним усло ви ма. Зја пе ћ и ја з ко ји по с т о ји и з ме ђу п р е тпос т ав љ еног и деа лног и з ат еч ен о г ф а кт и ч к о г с т а њ а у љу д с к и м з а ј е д н и ц а м а т еш к о д а с е ви д љи в о сма њу је, у п р ко с п р о к л а мо в а н и м на по ри ма уло же н и м у 183

12 њ е г о в о п р е в а зи л а же њ е. Пр е т е ж но с е ис по с т а в љ а к ако ог ољ ен и с у р о ви ф а к т и ц и т е т ру т и н ск и од но си п р е в а г у н а д ф о р м а л н и м и же љеним нор ма тив ним ста ту сом. Не по сред но по кре нут ми сте рио зн и м с л уч а је м т р а г и ч не см р т и г е не р а л ног с е к р е т а р а У Н Д а г а Ха мар шел да, дан ски ау тор Мадс Бру гер на кон ви ше од по ла столе ћ а по к р е ће в л а с т и т у ис т р а г у о ов ом си с т е мат ск и и г но ри с а ном по т ен ц и ја л ном ат ен т а т у. Б е не в о лен т н и Ш в е ђа н и н на че ло м л а де свет ске ин сти ту ци је до шао је и свој по сао схва тио до слов но и са свим озби љ но, п ри до би ја ју ћ и ти ме, са свим ра зу м љи во, мно штво не п ри ја т е љ а н а сви м ме рид и ја н има. К а д а је н а кон ф е р ен ц и ји з а ш т а м п у ју ж но а ф ри ч ке ко м и си је з а по м и р е њ е с л а в н и св е ш т е н и к Дезмон д Ту т у свечано обелодан ио к ако је у посед у к љу чн и х, до с а да не по зна т и х ч и њ е н и ца в е з а н и х з а см р т че л н и к а Ује д и њ е них на ци ја још го ди не у Зам би ји, свет ска јав ност с пра вом је оче к и в а л а х и т ри ју и а де к в ат н и ју р е а к ц и ју на д ле ж н и х о р г а на. Ме ђу т и м, до в а н р ед ног л и чног Бру г ер о в ог по д у х в а т а н и је м но г о т о г а у ч и њ е но. Б л а же но не св е с т а н р а з ме р а а в а н т у р е у ко ју с е одв а ж но у п у с т ио, ов ај ис т а к н у т и но ви н а р и до к у мен т а ри с т а к р е ће Х а ма р ше л до ви м с т о па ма на а ф ри ч ком кон т и нен т у и гле да о ц и ма два на е стог Bel Docs-a пред ста вља свој ре зул тат кроз на слов Не реше н и с л у чај Ха м а р ше лд, п рик аз а н у п р ог ра мском ск лоп у Ударн и тер мин. Чвр сто уве рен ка ко је по сре ди или нај ве ћа скри ва на тајна или нај глу пља те о ри ја за ве ре ика да кре и ра на, он уз по моћ неколици не са рад ни ка ре кон стру и ше ту та јан стве ну ноћ на зам бијском ае ро дро му и упор но тра га за пре жи ве лим све до ци ма и док у ме н т и м а. С т и л ск и и т е м а т ск и не о до љи в о с р о д а н скор аш њ е м Швајцар ц у Крис у, овај филм ус пе ће да про дре у са мо оси ње гне здо оп ск у р н и х и т ај н и х па р а м и л и т а р н и х о р г а н и з а ц и ја и на св е тло с т да на из не се ви ше од оно га че му је и у нај сме ли јим сно ви ма мо гао да с е н а да! Ус р ед с у р о в е и е фик а сне колон ија лне експ лоат ац ије ц р ног кон т и нен т а, но м и на л но нај моћ н и ји чо век п ла нет е снаж но с е ус п р о т и вио з а т е че ној си т у а ц и ји и по к у ша в а о да је п р омен и, па је ус р ед п р о це с а на си л ног од в а ја њ а по к р а ји не К а т а н г а од ма т и ч ног Кон га на сто јао да по сре ду је и ста не на пут очи глед ним ма рион е т а м а б е л г и ј с к е р у д а р с к е к о мп ан и ј е к о ј и с у з а р а ч у н с в о ј и х ев р оп ск и х г о спо да р а би л и сп р ем н и да по це па ју з е м љу. Ус ле д и ће се ри ја шо кант них от кри ћа, а на из глед мар ги нал на и би зар на тешко ви дљи ва ју жно а фрич ка ор га ни за ци ја са су ма ну тим ци ље вим а, ч ије о с т в ар ењ е н ип ош т о н е и ск љу ч у је у п о т р е бу н а с и л н и х ме то да, не са мо да је по свој при ли ци (ве ро ват но пре ма тај ним и н с т ру к ц и ја м а јед не в е л и ке е в р оп ске си ле) д и р ек т но од г о в о р н а за Ха мар шел до ву смрт не го је и де це ни ја ма по сле де ци ди ра но подр жа ва ју ћи зло гла сни ре жим апарт хеј да у Ју жно а фрич кој Ре пу 184

13 блици активно узимала учешћа у више злочиначких акција. Монс т ру о зном з ло у по т р е б ом ме д иц и нск и х ус т а но в а он и ће ус пе т и да с на ме ром про ши ре та да но ви ви рус си де у ви ше африч ких др жав а, з ас ле п љ ен и р асис т и чк и м и дејам а о б елој с уп р ем ац ији, које ну жно под ра зу ме ва ју де сет ко ва ње до ми цил не цр нач ке по пу лаци је! На том пу ту пра ти ће их пре ћут на по моћ кључ них др жав них с т ру к т у р а з а ч и т а в о в р е ме т р а ја њ а а па р т хеј да. Не ре ш е н и с л у ч а ј Х ам а рш е л д п он о в о у ц е н т а р п а ж њ е ја в н о с т и п о с т а в љ а од а в н о з а б о р а в љ е н и и у с уд ском е п и ло г у н и к а д а не до в р ше н и с л у ч ај, а струч ња ци да нас ре тро ак тив но сма тра ју ка ко би, да је Ха мар шелд пре жи вео и ус пео у сво јим (пле ме ни тим) на ме ра ма, да нас чи тав афри ч к и кон тинент изгледао сасвим д ру гачи је! Овај фи лм стоји као оглед ни пример врхунске ангажова не до кумен та ри сти ке и за ин тере со ва ном гле да о ц у бес ком п ро м и сно и не цен зу ри са но порт рет ише фак тич ко ста ње на шег да на шњег све та ка кав он за и ста је сте. 185