SARAJEVO. U prilogu dostavljam tekst Prijedloga zakona s obrazlozenjem na bosanskom jeziku, odredbe

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SARAJEVO. U prilogu dostavljam tekst Prijedloga zakona s obrazlozenjem na bosanskom jeziku, odredbe"

Транскрипт

1 EOCTIA H XEPLIE OBI4HA II,APJIAMEHTAPHA CKYIIIIITIIHA EOCHE 14 XEPI.IE OBI,IHE TIPEACTABHruKI4.4OM Broj/Epoj: Sarajevo/Capajeno: I 3. BOSNA I HERCEGOVINA PARLAMENTARNA SKUPSTNA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSTA'rNIdKI / zastupniet oovt EOSNA I HERCEGOVINA ptlnfirrnilil srup$ilm l0s[e i ttices0itff SARAJEVO PARLAMENTARNA SKUPSTINA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSTAVNIdKI DOM n/r predsjedavaju6eg Denisa Be6irovi6a PREDMET: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunamazakona o za5titi i dobrobiti iivotinja Na osnovu dlana 99. i 100. Poslovnika Predstavnidkog doma Parlamentarne skup5tine BiH ("SluZbeni glasnika BiH", br.33106, 41106,811069,91106,91107,87109 i 28112), kao ovla5teni predlagad, dostavljam Prijedlog zakonao izmjenama i dopunamazakona o dobrobiti Zivotinja radi razmatranjai usvajanja u Parlamentarnoj skupstini BiH. PredlaZem da se procedura razmatrarrja i usvajanja ovog prijedloga zakona provede po hitnom zakonodavnom postupku u skladu sa dlanom 127. U prilogu dostavljam tekst Prijedloga zakona s obrazlozenjem na bosanskom jeziku, odredbe zakonakoje se mijenjaju, odnosno dopunjuju i elektronsku verziju Prijedloga zakona' S po5tovanjem, Ovla5teni predlagad Pr e... ovi6 Uzunovi6 Trg BiH 1, Sarajevo

2 z Na osnovu dlana IV.4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentama skup5tina Bosne i Hercegovine, na _ sjednici Predstavnidkog doma, odrzanoj i na sjednici- Doma naroda, odrzanoj _. _ , usvojila je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZASTITI I DOBROBITI ZIVOTINJA Clan l. U Zakonu o za$titi i dobrobiti Zivotinja ( "SluZbeni glasnik BiH" broj :25109), u dlanu I ' dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Ovaj zakonne primjenjuje se na gazdovanje lovi5tima, kao ni nauzgoj riba i ribolov". ilan 2. U dlanu 2. nakon tadke t), dodaju se nove tadke u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee) i ff), koje glase: : "u) divlje Zivotinje su sve Zivotinje, Sto ukljuduje i strane Zivotinjske vrste, osim domaiih Zivotinja, ku6nih ljubimaca, sluzbenih pasa i konja te radnih Zivotinja; v) domade Zivotinje su Zivotinje koje je dovjek pripitomio i koje uzgaja radi proizvodnje hrane, hrane za Livotinje i nusproizvoda Zivotinjskog podrijetla te u druge gospodarske svrhe; z) klanje je postupak kojim se uzrokuje smrt Zivotinje njezinim iskrvarenjem; aa) obredno klanje je klanje Zivotinja bez prethodnog omamljivanja koje obavlja osoba ovla5tena od vjerske zajednica; bb) radne Zivotinje su psi koji sluze kao tjelesni duvari i duvari imovine, psi vodidi slijepih i oni koji sluze za pomo6, psi tragadi i psi koji sluze obavljanju drugih poslova, konji i druge Zivotinje kojima se dovjek sluzi u druge svrhe osim proizvodnje; cc) usmrdivanje je postupak koji se obavlja sredstvima i metodama odobrenim u tu svrhu i na propisani nadin tako da se Zivotinjama prouzrodi najmanja mogu6a bol, patnja i strah; dd) divlji psi su psi koji nemaju vlasnika ili odgajatelja, nalaze se na rubu urbanih i ruralnih podrudj a, prezivlj avaju skuplj aj uci otpatke; ee) napu$teni psi su psi koji su nekada bili ovisni o vlasniku, a koje je vlasnik napustio; ff) psi u vlasni5tvu su psi bez kontrole vlasnika (,,komsijski" psi). Clan 3. "ilan 3. (Zabr ana ubij anj a i zlostavlj anj a),,zabranjeno je Zivotinje ubijati, nanositi im bol, patnju i ozljede te ih namjemo izlagati strahu, protivno odredbama ovoga Zakona".

3 i I Clan 4. IzaElana3. dodaju se novi dlanovi 3a' i 3b. koji glase: "ilan 3a. (Briga o Zivotinjama) (1) Pravo drlanja Zivotinja ima svako lice koje ispunjava uslove zazaititulivota i dobrobiti Zivotinja, u skladu sa ovim zakonom. (2) Svako lice je obavezno da se stara o Zivotinjama, a narodito o Zivotinjama diji opstanak zavisi neposredno od njega. (3) DrZalac Zivotinje dulanje da postupa prema Zivotinji sa paznjom dobrog domadina i da Zivotinji osigura Zivotne uslove koji odgovaraju njenoj vrsti, rasi, polu, starosti kao i fizidkim, biolo5kim i proizvodnim specifidnostima, osobinama u pona5anju, odnosno zdravstvenom stanju Zivotinje. (4) Dfialac Zivotinje odgovoran je za Livot i dobrobit Zivotinje, kao i za Stetu koju ona moze nanijeti drugim licima ili Zivotinjama. (5) DrZalac Zivotinje duzan je da sprijedi Zivotinju da ugrozi Livot, sigurnost ili imovinu drugog lica, odnosno Zivot i sigurnost druge Zivotinje. ilan 3b. (Obaveza pruzanja Pomo6i) (1) Lice koje povrijedi Zivotinju mora joj pruziti pomoi, a ukoliko nije u mogu6nosti da samo pruzi pomoi, duzno je da obezbijedi pruzanje pomo6i Zivotinji. (2) DrLalac Zivotinja duzan je osigurati veterinarsku pomo6 u sludaju povrede, bolesti i otezanog porodaj a Zivotinj e." dtan 5. Za{tita Zivotinja za vrijeme drzanja U dlanu 5. tadka f) mijenja se i glasi: (f) obudavati Zivotinje zaborbe, organizirati borbe Zivotinja, osim tradicionalnih natjecanja bikova,ili sudjelovati u njima, posjedivati ih i oglasavati te u vezi s tim organizirati kladenje i sudj elovati u kladenju." itan 6 U dlanu 14. izatadke e) dodaje se nova tadka f) koja glasi: "f) je Zivotinjaiz skloni5ta koja se ne vrati vlasniku u roku od l5 dana, a koju nije moguie dalje drta1j ili udomiti." thn 7. U dlanu 16. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

4 "(5) Zivotinje se smiju zaklatibez prethodnog omamljivanja samo u sludaju prisilnog klanja i pri obrednom klanju, dok je zabranjeno omamljivanje, klanje, usmriivanje ili ubijanje Zivotinja u ritualne swhe." Ctan 8. U dlanu 18. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: "(6) Prevozi domadih Zivotinja mogu se wsiti poljoprivrednim i drugim vlastitim prijevoznim sredstvima u sludajevima sezonskog preseljenja Zivotinja u druga klimatska podrudja i prevoza vlastite Zivotinje na udaljenost do 50 km od svoga doma6instva." Chn 9. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u,,sluzbenom glasniku BiH".

5 obr AZLoZnN.ln r. usravnopravni osnov za DoNoSnNrn zakona Ustavnopravni osnov za dono5enje ovog zakona sadlanje u dlanu IV. 4 a) Ustava Bosne i Hercegovine prema kojem je Parlamentarna skup5tina Bosne i Hercegovine nadlezna za donosenje zakonakoji su potrebni za provodenje odluka PredsjedniStva ili za vr5enje funkcija Skup5tine Bosne i Hercegovine po Ustavu. II. RAZLO ZI ZADONOSENJE ZAKONA Situacija u BiH po pitanju pasa lutalica vei duze vrijeme je kritidna, za Sto je zaslulan upravo ovaj zakon i nepo5tivanje tog zakona. U svrhu rje5enja tog problema bacaju se ogromna sredstva.u Kantonu Sarajevo otvoren je azll za 900 pasa za Sto je izdvojeno cca KM i dalje se izdvaja 157 KM/psu mjesedno.ij Zenici ce uskoro podeti izgradnja azilaza cca 150 pasaza Sto 6e biti badeno KM. Naglajavam baieno, jer problem nije i nede biti rije5en izgradnjom ovih azilabez adekvatnih izmiena Zakona, tako da 6emo imati konstantno povedavanje broja pasa na ulicama. Samo uzenicije do maja registrirano preko 500 napada pasa lutalica na ljude, ali nijedan pas nije eutanaziran jer je opasan za okolinu, a ni jedan nije ispitan da li je opasan za okolinu. Bez obrizana zakonsko opredjeljenje da se primjenjuje CNR metoda (uhvati-tretiraj-pusti) ona nije dala dobra rjelenja jer je broj Livotinja; pasa i madaka na ulicama gradova u porastu, a nije mogude obezbijediti sklonista i tretman za toliki broj Zivotinja. Znatnoje vi$e smeia na ulicama i uop5te na razliditim destinacijama, jer ga psi razbacuju u potrazi za hranom po kontejnerima. Izmjenama i dopunama Zakona mogude ja sa manjim ulaganjima u manje smjestaje za Livotrnie rije5iti problem pasa lutalica u BiH. Rokovi za donosenje podzakonskih akata nisu ispo5tovani i nisu registrirane Zivotinje kod veterinarskih organizacija. Etidki komitet i Strudno vijeie nisu formirani, ku6ni ljubimci nisu mikrodipovani i registrirani. III OBRA ZLOLF,N JE POJEDINIH RJESENJA Bosna i Hercegovina je godine (SluZbeni glasnik BiH broj 25109) usvojila Zakon o zastiti i dobrobiti Zivotinja i time ispunila jednu od obavezana putu zaeij integracije. Zakon koji je usvojen ima veliki broj nedostataka zbog dega gradani i institucije desto svjesno i nesvjesno krse Zakon. Broj pasa lutalica, nakon podetka primjene ovog zakona je porastao i pored dinjenice da se primjenjuje metoda CNR; uhvati-tretiraj-pusti. Provedbu zakona nisu pratile i aktivnosti lokalnih zajednicanaizgradnji skloni5ta zapse lutalice i gradani su se suodili sa agresivnim Zivotinjama koje nerijetko bezrazloganapadaju ljude i materijalna dobra' Zakon o zaltiti i dobrobiti Zivotinja uraden je prema Nacrtu zakona koji su radila tri njemadka veterinarska eksperta u saradnji sa strudnjacimaza veterinarstvo BiH.

6 Ovakav zakonse pokazao te5ko primjenljivim u Bosni i Hercegovini iz vise razloga: 1. U dlanu 1. stav 2. navedeno je:,,odredbe ovoga Zakona odnose se na sve Zivotinje koje imaju razvijena Eula zanadralaj i nervni sistem za registriranje nadtalaja koji mogu dovesti do bola". Npr. U Zakonu R Hrvatske u dlanu2. nagla5eno je da se ovaj zakon ne primjenjuje na embrionalne i fetalne razvojne stadije Zivotinja, na gospodarenje lovi5tem i divljadi te na ribolov. Neiskljudivanjem ovih stavki rzzakonau BiH dolazi do antagonizma ovog zakonaizakonu o ribolovu/ribarstvu pa bi se svi ribari trebali tretirati kao prekr5ioci ovog zakona. 2. U dlanu 2. datoje znadenje pojmova koji se odnose na ovaj zakon. Pri tome nedostaje niz pojmova koji su neophodni u tumadenju ovog zakona. Npr u zakonu RH koristi se vedi broj a J. 4. pojmova : cirkusi i predstave sa Zivotinjama,divlje Zivotinje, klanje, obredno klanje, radne Zivotinje, sluzbeni konji, sluzbeni psi,strane Zivotinjske vrste, veterinarski ured, zahvat, zoolo5ki vrt kojih nema u BH zakonu. Neke od tih pojmova potrebno je uvrstiti u BH zakon.u Zakonune postoji pojan psa lutalice i na njega primijeniti ovaj zakon. Naime, neki ih svrstavaju u napu5tene Zivotinje (prema Zakonu,, Kuina Zivotinja koju je posjednik svjesno napustio,,). Ve6ina pasa lutalica nisu nikad imali vlasnika, a definitivno nisu ni kudne Zivotinje. Neki ih definiraju kao izgubljene Zivotinje.Prema Zakonu to je,,ona Zivotinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i on je trazi".niti ova odredba ne definira pse lutalice jer oni definitivno nisu imali vlasnika i niko ih ne trazi. U BH psi lutalice predstavljaju se kao napuitene iivotinje, ali tumaienjem zakona jasno je da se ne uklapaju u tu definiciju. Na stranici I3/66 Stray Animal Control Practices (Europe) psi lutalice podijeljeni su u tri vrste; divtji psi (nemaju vlasnika ili odgajatelja, nalaze se na rubu urbanih i ruralnih podruija, preiivljavaju skupljajuti otpatke) napuiteni psi (nekada su bili ovisni o vlasniku za njegu, vlasnik viie ne ieli osigurati sredstva)u vlasniinu, ali bez kontrole (,, komiij ski " psi) elan 3. Zakona o za5titi i dobrobiti Zivotinja glasi,,zabranjeno je Zivotinju bez opravdanog nzloga ubiti, nanositi joj bol, patnju i Stetu,zlostavljati je i namjemo izlagati stresu i strahu". Bolje je rje5enje : Zabranjeno je iivotinje ubijati, nanositi im bol, patnju i ozljede te ih namjerno izlagati strahu,protivno odredbama ovog Zakona. U dlanu 4. tadka b) stoji:,,posebno je zabraileno: b) napu5tati Zivotinje drlane zbog drustva i druge Zivotinje drlane pod nadzorom dovjeka". Cinjenica je da veliki broj Zivotinja, narodito pasa ie pusten na ulicu,niko ih nije pustio, dime je Zakon prekrsen, a niko nlie za to kaznjen. S. elan 4.tadka f),,posebno je zabranjeno provjeravati ostrinu Zivotinje na drugoj Zivotinji, hu5kati jednu Zivotinju na drugu, te priredivati borbe Zivotinja, ukljudujudi borbe pasa, bikova, medvjeda, pijetlova, te i svih ostalih Zivotinja". Prema ovom dlanu koride su zabranjene. U BiH odrzava se veliki broj korida, tako da se Zakon konstantno kr5i. Samo eevljanskoj koridi prisustvuje cca ljudi, koji nesvjesno kr5e Zakon. 6. ilan 8. Registracija kuinih ljubimaca. Obavezuje posjednike pasa i madaka da su duzni registrovati pse i madke u veterinarskoj organizaciji koja vodi upisnik Zivotinja u roku od sedam dana od dana stjecanja vlasnistva. Ova odredba Zakona nije ispostovana. Sa coljem identifikacije, sve Zivotinje trebaju trajno biti oznadene, posjednici pasa i madaka duzni su

7 7 trajno oznatiti pse i madke s pomocu mikrodipa, Sto obavlja samo veterinar. Zabranjeno je uklanjati mikrodip, osim u sludaju ako za to postoje opravdani zdravstveni razlozi. Ovim se krse odredbe dlana 4.b. aveterinarski uredi ne raspolazu urednim stanjem kuinih ljubimaca. 7. Clan 14.d.,,Eutanazlja Zivotinja moze se provesti ako je Zivotinja opasna za okolinu". Samo uzenicije do maja mjeseca2012. registrirano preko 500 napada pasa lutalica na ljude, ali nijedan pas nije eutanaziran jer je opasan za okolinu, a ni jedan nije ispitan da li je opasan za okolinu. Vjerovatno niti jedan ne bi bio proglasen opasnim niti da je cifra daleko veda, jer veterinar mora psa testirati na takvim testovima koji bi jedino izuzetno agresivnog psa proglasili opasnim za okolinu. 8. Zakonom nije regulisano koliko treba da se Zivotinja koja nije udomljena drzi u sklonistu. Gotovo u svim zemljama EU, posebno u zemljama koje su susjedi BiH smje5taj u skloni5tima je vremenski ograniden. Evropski prosjek je 12 dana i varira od 5 do 60 dana i to: 5 dana - Irska, Bjelorusija 7 dana - Svedska, Velika Britanija 8 dana - Spanija l4 dana - Bugarska, Estonija, Madarska, Norveika, Holandija, I5 dana - Belgija, Finska Srbija, Slovenija 60 dana - Hrvatska Neograniieno - Njemaika i ltalija u azilima, Grika po principu uhvati, steriliii, pusti 30 dana - 9. U dlanu 16.(4) stoji:,,ured ie poblize propisati uslove za obavljanje ritualnog klanja", Sto do sada nije uradeno. Treba razdvojiti obredno (vjersko) klanje koje je tradicija od ritualnog. Kod obrednog klanja i prisilnog klanja Zivotinje se smiju zaklati bez prethodnog omamljivanja Zabranjeno je omamljivanje, klanje, usmrdivanje ili ubijanje Zivotinja u ritualne svrhe. 10. elan 18.(4) Prijevoz Zivotinja mogu obavljati fizidke i pravne osobe koje su registrirane za tu djelatnost. Prijevozna sredstva kojima se prevoze Zivotinje moraju biti oznadena propisanom oznakom. Iz dlana 18. nisu iskdljudeni prevozi doma6ih Zivotinja poljoprivrednim i drugim vlastitim prijevoznim sredstvima u sludaju sezonskog preseljenja Zivotinja u druga klimatska podrudja i prevoza vlastite Zivotinje na udaljenosti do 50 km od svoga gospodarstva. Vlasnici uglavnom nisu registrirani za djelatnost prevoza te je Zakon prekrsen i prilikom transporta Zivotinje do veterinara. Postoji podzakonski akt koji nije u skladu sa Zakonom. IV. FINANSIJSKA SREDSTVA Zaprovedbu ovog Zakona rusu potrebna dodatna finansijska sredstva izbudzeta institucija Bosne i Hercegovine.

8 Na osnovu dlana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupstina Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici Predstavnidkog doma, odrzanoj l7. i 29. decembra godine, ina25. sjednici Doma naroda, odrzanoj 26. februara2oo9. godine, usvojila je ZAKON O ZASTITI I DoBRoBITI ZrvorrN"ra POGLAVLJE I. OPCE ODREDBE ilan t. (Predmet) (l) Ovim zakonom uretfuje se odgovornost ljudi zazailtitu idobrobit Zivotinja u pogledu dtlanja, smje5taja iishrane, zastite od mudenja, zailtite Zivotinja u vrijeme ubijanja ili kianja, stresa tokom transporta, zaltite divljih Zivotinja, te odnos prema napu5tenim Zivotinjama, kudnim ljubimcima i laboratorijskim Zivotinjama, formiranje etidke komisije i strudnog savjeta, kao i nadzor nad provotlenjem ovog zakona i kaznene sankcije za prekriioc e zakona. (2) Odredbe ovog zakona odnose se na sve Zivotinje koje imaju razvijena EulazanadraLaj i nervni sistem zaregistrftanjenadralaja koji mogu dovesti do bola. (3) Odredbe ovog zakona primjenjivat ie se i na druge organizme za koje ne postoji sigurnost da li imaju svojstva Zivotinje ili ne. Clan Z. (Znaienje termina) U ovom zakonu pojedini pojmovi imaju sljedeie znadenje: a) analgezijaje postupak smanjivanja ili iskljudivanja osjeiaja boli kod Zivotinje, bez gubitka svijesti; anestezij a j e postupak isklj udenj a osj etlj ivosti Zi voti nj a; eutanazija je poseban nadin usmriivanja koje iskljuduje patnju i bol Zivotinja; higijenski servis je sluzba za prikupljanje napustenih, izgubljenih i uginulih Zivotinja, koji osnivaju pravna lica u skladu s odredbama ovog zakona; imalac ili vlasnik Zivotinje je fizidko ili pravno lice koje je vlasnik Zivotinje, ili bilo koje drugo lice koje je stalno ilipovremeno: l) vlasnik Zivotinje; 2) odgovorno ili zaduleno za Livotinju; 3) odgovomo za duvanje ikontrolu djece mlaile od 16 godina koja posjeduju Zivotinju, odnosno koja se bave uzgajanjem, zastitom, upotrebom, gajenjem, upravlj anjem, obudavanj em, prij evozom i li prodaj om Zivotinj e ; b) c) d) e)

9 0 izgubljena Zivotinja je ona Livotinjakoja je napustila vlasnika bez njegove volje i on je trali; s) h) korisnik lovi5ta je organizacija koja gazduje lovistem; kudni ljubimci su: psi, domaie madke, domaie ptice, mali glodari, terarijske, akvarijske idruge Zivotinje koje se uzgajaju ili drze za drustvo, retreaciju, zastiiu ili pomoi dovjeku; i) nadlezni organ za provodenje ovog zakona je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (u daljnjem tekstu: nadlezno ministarstvo); j) nadlezni ministar je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa; k) napustena zivotinja je kuina zivotinja koju je vlasnik svjesno napustio; l) ogled je svaki zahvat ili postupak na Zivotinjama u naudnoistrazivadke ili nastavne svrhe koji mole uzrokovati bol, patnju, trpljenje, nepopravljivu Stetu ili smft, ali iskljudujuii najmanju bolnu metodu prihvaienu,.od'.rnoj praksi (tzv. humana metoda) za ubijanje ili obiljezavanje Zivotinja. OgleO poelnje kad se Zivotinja priprema za ispitivanje, a zavriava kad prestaju posljeonja ptsmatranja Zivotinje vezana za ogled. Eliminacija bola, trpljenja, patnje ili nepopravljive Stete uspje5no se postize upotrebom anestezije ili analgezije ili drugim metodama; m) omamljivanje je obavezni postupak prije klanja koji, primijenjen na Zivotinji, uzrokuje gubitak svijesti i osjeiaja i traje dok ne nastupi imrt; n) prijevoznik je fizidko ili pravno lice koje obavlja prijevoz Zivih Zivotinja; o) skloni5ta za Livotinje su prostori u kojima se smjestaju pronaclen-e (napu5tene i izgubljene) Zivotinje na daljnju brigu i moguie udomljavanje; p) veterinar je doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar s veterinarskom licencom; r) veterinarski tehniiar je lice koje, pod kontrolom veterinara, obavlja pojedinadne veterinarske poslove u veterinarstvu u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u niu; s) Zivotinje za drlanie su Zivotinje koje se drze ili gaje za proizvodnju hrane, odnosno zaproizvodnju vune, kole,krznaili u druge privredne svrhe; D Zivotinje iz zoolo5kih vrtova su Zivotinje koje slobodno Zive, koje se slobodno izlalu u stalnom objektu najmanje sedam dana u godini, sa izuzetkom cirkusa i trgovina kuinim ljubimcima. Clan 3. (Zabrana ubijanja i muienja) Zabranjeno je Zivotinju bez opravdanog razloga ubiti, nanositijoj bol, patnju i Stetu, muditi je i namjerno izlagati stresu i strahu. POGLAVLJE II. ZASTITA ZTVOTTN.TA PRI DRZANJU I UZGOJU Posebnoje zabranjeno: Clan l. (Zaltita Zivotinja pri drzanju) a) prisiljavati Zivotinju na rad i napore koje ona, zbog svog uzrastaili stanja, ne moze podnijeti ili koji prevazilaze njenu snagu;

10 b) napustati Zivotinje drlane za drustvo i druge Zivotinje drlane pod nadzorom dovjeka; c) uzgojenu ili othranjenu divlju Zivotinju izloliti slobodnoj prirodi ilije ondje naseliti, ako nije pripremljena za ptelivljavanje u takvom Zivotnom prostoru; d) nanositi bol, patnju ili povredu Zivotinjama prilikom dresure; e) nanositi bol, patnju, ubijati ili ozljeclivati Zivotinje tokom snimanja filmova, reklamnih poruka, izlolbi ili slidnih namjena; f) provjeravati o5trinu Zivotinje na drugoj Zivotinji, hu5katijednu Zivotinju na drugu, re prireclivati borbe Zivotinja, ukljudujuii borbe pasa, bikova, medvjeda, pijetlova kao i svih ostalih Zivotinja; g) huskati Zivotinje na dovjeka, osim prilikom dresure sluzbenih pasa ministarstva unutrasnjih poslova i vojske; h) obavljati operativno-kozmetidke i hirur5ke zahvate na Zivotinjama koji nisu propisani kao svojstveni pojedinim pasminama, o demu ie propise donijeti ljred za veterinarstvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ured); i) hraniti Zivim Zivotinjama druge Zivotinje; j) upotrebljavati Live kidmenjake kao mamce u lovu i ribolovu; k) onemoguiavati kretanje Zivotinji na nadin da joj se nanosi bol, patnja ili povreda; l) bolesne, povrijeclene ili Zivotinje s vidljivom manom koristiti u zaprezi iii pod sedlom; m) podsticati rast Zivotinja dodavanjem u hranu materija s farmakoloskim djeiovanjem s ciljem podsticanja poveianja tjelesne mase; n) odstranjivanje glasnica Zivini i psima; o) bolno potkivanje kopitara; p) odstranjivanje kandzi madkama; r ) spolno zloupotrebljavati; s ) pojesti Zivotinju koja je kuini ljubimac; 0 isprobavati municiju na Zivotinji; u) pri treningu ili drugim sportskim takmidenjima ili slidnim priredbama primjenjivati mjere na Zivotinji, koje uzrokuju znadajne bolove, patnje ili povrede i koje mogu uiicati na sposobnost Zivotinja, kao i Zivotinjama davati sredstva za doping; v) na silu hraniti Zivotinju, osim u sludaju kada je to medicinski opravdano; z) davati Zivotinji hranu kojajoj uzrokuje patnju, bol i Stetu; aa)upotreb lj avat i ned opusten e zamke za hv atanje Z i vot inj a ; bb) uzgajati Zivotinje s ciljem proizvodnje krzna; cc) drzanje Zivotinja u cirkusima, te njihovo koristenje u cirkusnim predstavama s drugim Zivotinjama; dd) organizirati trke pasa na tvrdim podlogama; ee) koristiti tehnidke uredaje, pomoina sredstva ili naprave kojima se u obliku kazne utide na ponasanje Zivotinja, ukljudujuii bodljikave ogrlice ili sredstva koja ukljuduju upotrebu elektridne struje ili hemijskih supstanci; ff) uzgaiati Zivotinje na nadin da trpe bol, patnju i strah, te ih namjerno povredivati, protivno pravilima struke, odnosno najnovijim naudnim dostignuiima, te uvoziti i prodavati Zivotinje koje potidu iz takvog uzgoja; gg) poveiavati agresivnost Zivotinja selekcijom ili drugim metodama; hh) davati Live Livotinje kao nagrade u igrama na sre6u; ii) prisiljavati Zivotinje na ponasanje koje kod njih izaziva bol, patnju, povrede ili strah; jj) izlagati Zivotinje nepovoljnim temperaturama i vremenskim uslovima, protivno prihvaienim zoohigijenskim standardima za pojedinu vrstu ili nedostatku kisika, dime se kod Zivotinja uzrokuje bol, patnja, povrede ili strah; kk) zanemarivati Zivotinje s obzirom na njihovo zdravlje, smjestaj, ishranu i njegu.

11 ilan 5. (DuZnosti imaoca Zivotinje) (l) Imalac Zivotinje, zavisno od vrste, pasmine, starosti i fizioloskih potreba, duzan je Zivotinju: a) hraniti i napajati prema njenim fiziolo5kim potrebama; b) njegovati i osigurati joj zdravstvenu za5titu; c) smjestiti je u dovoljno prostora i osigurati joj odgovarajuie uslov e za kretanje, ako je priv ezana i li zatvorena; d) osigurati Zivotinjama koje se drze u zatvorenim prostorima dovoljno svjetlosti, toplote, vlage, provjetravanje, higijenu prostora; e) osigurati takav sistem nadzora nad Zivotinjama koje se drze u zatvorenim prostorima da u sludaju nesre6e imalac LivotinjamoZe reagiratina propisan nadin; f) neizlagati Zivotinju ekstremnoj toploti ili hladnoii; g) osigurati Zivotinji dovoljno kretanja. (2) Detaljne uslove i nadin drlanjazivotinja, kao i nadin osposobljavanja lica koja se brinu o Zivotinjama propisuje Ured. ilan 6. (Zaltita kudnih tj u bimaca) (l) Ku6ni ljubimci moraju imati Zivotne uslove u skladu s njihovim potrebama. (2) Detaljne uslove koji se odnose na drzanje i dobrobit kuinih ljubimaca, kao i nadin oznadavanja Zivotinja, na prijedlog Ureda, propisuje nadlezno ministarstvo. (3) Zabranjeno je dtlati kao kuine ljubimce Zivotinje koje su zastiiene, divlje Zivotinje, te Zivotinjske vrste i pasmine koje su opasne za Livot. (4) Imaoci kuinih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmno?avanja Zivotinja pod njihovim nadzorom. ilan z. Uzgoj ku6nih Zivotinja namijenjenih prodaji ne moze podeti prije nego Sto nadlezno ministarstvo, na prijedlog Ureda, ne donese rjesenje o zadovoljavanju usloual ilan 8. (Registracija kudnih lj ubimaca) (l) Imaoci pasa i madaka duzni su registrirati pse i madke, u roku od sedam dana od dana sticanja vlasni5tva, u veterinarskoj organizaciji koja vodi regisiar Zivotinja. (2) S ciljem identifikacije, sve Zivotinje trajno treba da budu oznadene, a imaoci pasa i madaka duzni su izvrsiti trajno oznadavanje pasa i madaka pomoiu mikrodipa koje izvodi samo veterinar. Zabranjeno je uklanjanje mikrodipa, osim u sludaju ako za to postoje opravdani zdravstveni razlozi.

12 J (3) Ured ie voditi registar svih oznadenih pasa i madaka. ilan 9. (Prodaja kudnih ljubimaca) (l) Kudni ljubimci ne smiju se prodavati licima mlaclim od l8 godina, osim ako imaju dozvolu (ako su u pratnji) roditelja ili staratelja. (2) Zabranjena je prodaja egzotidnih Zivotinja i Zivotinja koje su za5tiiene zakonom. (3) Zabranjena je prodaja kuinih ljubimaca na pijacama i sajmovima. (4) Prodaja ku6nih ljubimaca dozvoljena je samo u trgovinama za prodaju kuinih ljubimaca koje ispunjavaju posebne uslove i za to imaju izdato rjesenje nadleznog organa: a) da se za svaku Zivotinju osigura dokaz o njenom porijeklu i zdravstvenom stanju; b) da su zaposleni u trgovinama osposobljeni za brigu o Zivotinjama i za izdavanje pisanog uputstva o odgovarajudem nadinu drzanja Zivotinja koje prodaju. (5) Zabranjeno je prodavati pse i madke u trgovinama za prodaju kucnih ljubimaca. (6) Posebne uslove iz stava (4) ovog dlana, te uslove za osposobljenost osoblja i nadin propisivanja uputstva iz stava (4) tadka b) ovog dlana propisuje nadlezni organ. POGLAVLJE III. ZASTITA ZTVOTTU.TA PRI OBAvLJANJU ZDRAVSTVENE ZASTITE I zootehnidkih ZAHvATA ilan 10. (Odnos prema zdravlju Zivotinja) (l) DuZnost i obaveza imaoca Zivotinje je da trali pomoi veterinara u sludaju povrede i bolesti Zivotinje, pri okotu ili u sludaju drugih bolesnih stanja. (2) Veterinar je duzan pruziti hitnu veterinarsku pomo6. tlan 11. (Intervencije na Zivotinjama) (l) Svi operativni i zootehnidki zahvati na Zivotinjama moraju se obavljati uz primjenu anestezije, koju mora davati doktor veterinarske medicine. (2) U sludaju da lokalna anestezija ne moze Zivotinji otkloniti bol, primjenjuje se opia anestezija. (3) Izvotlenje zahvata, bez anestezije, koji kod Zivotinje uzrokuju bol, smatrat 6e se mudenjem Zivotinje i bit ie naredene mjere iz el. 41. i 42. ovogzakona.