Raspored polaganja ispita u JANUARSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Raspored polaganja ispita u JANUARSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine"

Транскрипт

1 Raspored polaganja ispita u JANUARSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine /smer I Strukovne studije II godina III godina datum Elektrotehnički materijali i komponente Ultrazvučna tehnika Engleski jezik Multimedijalna prezentacija Digitalne tehnike telekomunikacija Zaštita informacija Digitalna obrada slikе Sistemi za vodjenje EM talasa Multimedijalni komunikacioni Električna-elektron. merenja Širokopojasne mreže za pristup Osnovi fotografije Komunikacione tehnike Računarske komunikacije Tehnička akustika Televizijska produkcija Fizika Principi telefonije Električne mašine Alati za multimedije Mehatronika Kola za ob. signala Digitalna elektronika Radio i TV prijemnici Osnovi elektrotehnike Digitalna obrada signala Prenos i distribucija elekt energije Programiranje Telekomunikacije Upravljanje procesima Matematika WEB dizajn Elektronika Audio i video Automatsko upravljanje Struč praksa/timski Računarstvo i informatika Objek. orjent. Studijska audiotehnika 1

2 Osnovne akademske studije smer/ I godina R - II godina T- II godina US - II godina EEN - II godina EMT- II godina EKM - II godina datum Elektrotehnički materijali Društvo i održivi razvoj Poslovne komunikacije Senzori, pretvarači i aktuatori Mikrokontroleri i Električne instalacije Fotografija Popuprovodničke komponente Matematika I - kolokvijum Programski jezici OO tehnike proj. sistema Osnovi optike Osnovi kv. i statisti.fizike Arhitekt.i org. Računar Matematički metodi u računarstvu Osnovi mikrotalasne tehnike Linearni SAU Distrib i ind mreže Analogna elektronika Projektovanje materijala za elektroniku Uvod u računarstvo - kolokvijum Matematika IV Metrolog. el. velčina Metrolog. el. velčina Elekt. i el. merenja Metrolog. el. velčina Diskrеtna matematika Tran.i maš. jed. struje Signali i Signali i Fizika Komponente za telekomunikacije Modeliranje i sim. dinamičkih sistema Modeliranje i sim. dinamičkih sistema Log. projektovanje Osnovi telekomunikacija Električna kola Električna kola Projektovanje el. kola Komponente za telekomunikacije Osnovi elektrotehnike I Digitalna elektronika Električna kola i signali Operaciona istraživanja Merenja u Digitalna elektronika Materijali za elektroniku Baze podataka Digitalna elektronika Digitalna elektronika elektroenergetici Osnovi elektrotehnika II Teorija telekomunikacija Prenos el. energije Digitalna obrada signala Laboratorijski praktikum iz Fizike Elektromehaničko pretvaranje energije Algoritmi i Telekomunikacije Telekomunikacije Strukture podataka Računarski Matematika I Računarski Elektronske komponente Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Elektromagnetika-odabrana poglavlja Matematika II Uvod u računarstvo Objek. orjent. Matematika III Matematika III Matematika III Matematika III Matematika III 2

3 smer/ RI - III godina T- III godina US - III godina EEN - III godina EMT- III godina EKM -III godina datum Engleski jezik I Engleski jezik II Engleski jezik I Engleski jezik I Engleski jezik I Engleski jezik II Engleski jezik I Engleski jezik II Digitalne telekomunikacije II Multimedijalni WEB Detekcija signala u šumu Programabilni logički kontroleri Osnovna analiza signala i sistema Peragoško-psih.didaktičko meh.discipline Modulacione tehnike Obrada signala u telekomunikacijama Senzori i pretvarači Operativni Nelinearni SAU Merenje neelekt. Veličina Osnovi energetske elektronike Programabilni logički kontroleri Elektroenergetska kablovska tehnika Osnovi energetske elektronike Proj.digital.integri. tehnike Multi. komunikacije Obrada audio signala Mikroarhitekture Osnovi energetske elektronike Elektronska merenja Elektroakustika Elektronska merenja Elektronska merenja Mikroprocesarka tehnika Sistemi baza podataka Optičke komunikacije Optimalno upravljanje Arhitekture dig. sistema Softversko inžinjerstvo Solarne komponente i Dijagnostika i Rač mreže i interfejs monitoring el.maš. Proj. el. sistema Interakcija-čovek računar Bežični kom. Sistemi Kablovski i optički kom. Komercijalni soft za sim. din.sistema Mehatronika Telekomunikacioni I Elektroenerg. Baze podataka postrojenja Mikrorač. Digitalne telekomunikacije I Mikrorač. Elektroen.komponente Veštačka inteligencija Računarske mreže Statistička teorija telekomu. Teorija informacija Digitalni SAU Rf elektronika Elektromehaničko pretvaranje energije Digitalni SAU Telekomunikacije Telekomunikacije Kvalitet el. energije Operativni Upravljanje procesima Upravljanje procesima Digitalna integr. kola TV Alati za multimedije Stud.audio i video tehnika RF elektronika Engleski jezik I Engleski jezik II Senzori i pretvarači Projektovanje štampanih ploča Optoelektronika Statističke metode kontrole kvaliteta Analogna mikroelektronika Digitalna mikroelektronika Pouzd. mikroel. kompon. Novi materijali i tehnologije MEMS komponente Telekomunikacione mreže Tehnologija mikrosistema Ob. orjen. projektovanje Elektromagnetika Automatsko upravljanje Mikrotalasna tehnika Automatsko upravljanje Objektno orjentisano SAU Objektno orjentisano Mašine naizm. struje Stručna praksa/timski Stručna praksa/timski 3

4 smer/ Datum R - IV godina T- IV godina US IV godina EEN - IV godina EMT- IV godina EKM -IV godina Engleski jezik II Engleski jezik II Identifikacija sistema Socijalni i pravni aspekti Radiodifuzni i informatike tehnologije Uzemljivači Zaštita informacija Zaštita informacija Uvod u robotiku Specijalne el. mašine Odab.pog iz el.omot.pog Optičke mreže Izvori za napajanje Izvori za napajanje Mobilni kom. Verovatnoća i statistika Peragoško-psih.didaktičko Komutacija i rutiranje Inženjerska etika Sistemi za uprav i nadzor meh.discipline u industriji Metodi i za obradu signala Komunikaciona akustika Satelitski komunikacioni Merenja u medicini Tehnika konverzije Numerička analiza Upravljanje distrib. mrežama Ultrazvučna tehnika TV produkcija Mikrokontroleri Komunik. kola i Projektovanje VLSI Termovizija Tehnika obrade signala Digitalna obrada slikе Izvori za napajanje Tehnika prenosa slike Sist. za rad u rea. vremenu Kamera i montaža Med. elektronski Tehnika konverzije Mikrokontroleri i Projektovanje VLSI Modelovanje i sim.mikroel.kom. i kola Proj. i sim.mikroel. komponenata Mobilni i servisi Konkurentno Intel. kom. snage Pretraživanje informacija Modelovanje i simulacija telekom. sistema Multimedijalni računarski Optimalni linearni Arhitekture i proj. softvera Antene i prostiranje Merenja u telekomunikac Računarski merno-inf. u industriji Sistemi za akviziciju podataka Ind. sist.za mer. i kont Analiza elektroenerg mreža Proj. an. Integ. kola Kodov. i komp.pod. Multimedijalni uređaji Sist.za akviz. podataka Antene i prostiranje Solarne komponente i Dozimetrija i dozimetri Komponente i kola snage Projektovanje računarskih mreža Kodovanje Obnovljivi izvori energije Obnovljivi izvori energije Projektovanje rač. hardvera Dinamika meh. i mašina Programski prevodioci Feding i smetnje u mob Distrib. proizv. el. enerije Elektronika u medicini Medicinska fizika Napredne baze podataka Satelitska i kab. televizija Projektovanje SAU Paralelni Širokopojasne telekomunikacije Prepoznavanje uzoraka SCADA Elektromotorni pogoni Mikrotalasna tehnika Zaštita u elektroenergetici Računarska grafika Elektroenergetski Elektrane Stručna praksa pretvarači Elektroenergetski pretvarači Projektovanje elektromotornih pogona Mikrotalasna tehnika Računarska grafika Objektno orjentisano Materijali za nove i alternativne izvore energije Proj. mikrosistema 4

5 godina/smer I (PIS) Prim. Studije I (IIM) I/ (MS) I/ (IA) I/ (IE) I/ (TST) I/ (PE) I/ (MMK) Televizija i radio-rod.i vrste Posl. komunikac. Posl. komunikac. Osnovi muz.kul. Posl. komunikac. Posl. komunikac. Posl. komunikac. Posl. komunikac Ekonom. preduz. Električnoel..merenja Sistemi za vodjenje talasa Električno-elektron. Merenja Električna merenja Sistemi za vodj. EM talasa Merna instrumentacija Elektroakustika Osnovi tel. tehnike Uvod u baze podataka Laboratorijski praktikum I Osnovi elektronike Uvod u menadžment Uvod u menadžment Fizika Projekt.scene Osnovi informac. kom.tehnolog Elektrotehnika 1 Kola za ob. signala Inženjerska ekonomija Fizika Elektrotehnika 1 Elektrotehnika 1 Kola za ob. Signala Elektrotehnikaod.poglavlja Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Energetska elektronika Elektrotehnika Softverski alati za TK Elektrotehnika 2 Laboratorijski praktikum II Obrada signala Elektrotehnika 1 Uvod u metrologiju Standardizacija i kvalitet Fizika Elektrotehnika 1 Elektrotehnika Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje Matematika I Matematika I Elektronske komponente Matematika I Matematika I Matematika-od. Pog. Elektronske komponente Dig. elektronika Elektronika Elektronika Matematika I Matematika 2 Matematika 2 Matematika Matematika 2 Matematika 2 Matematika Matematika Uvod u računarstvo Uvod u info sist Računarstvo i informatika Uvod u rač. Inženjerstvo Objek. orjent. Računarstvo i informatika Računarstvo i informatika Uvod u računarstvo Računarstvo i informatika 5

6 God./smer II (PIS) Prim. Studije II (IIM) II/ (MS) II/ (IA) II/ (IE) II/ (TST) II/ (PE) II/ (MMK) Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Struk. Poda. i algoritmi Ekonomika preduzeća Prostiranje EM talasa i antene Programski jezici Proizvodni Multimedijalne menadžment komunikacije Teorija sistema Teorija sistema Rač. grafika i dizajn Obrada audio signala Mikrokontroleri i Elek. instalacije i Prenos podataka Kreire i održ Web apl. osvetljenje Proizvodni menadžment Razvodna postrojenja Obrada sig u telek Radio i TV tehnika Procesna merna tehnika Mikrotal. tehn. i teh. Lab. Praktikum III Izvori za napajanje Planiranje proizvodnje Stra. menadžment Osnovi fotografije Mer. neel. vel. Elektroenerg. Pret. Sistemi za uprav i nadzor Lab. Praktikum IV Metr.električnih veličina Mod. i simul. sist. Preduzetništo Kamera i montaža Mod.i sim.din. sis. Elektroakustika Mikroproc.i mikrorač. Elektronska merenja Obrač.troš. proizvod Obrač.troš. proizvod El. mašine Proj. inform. Sistema Kultura i komunikacije Rač mreže i interfejs Identif. Sistema Servo Električne mašine 1 Optičke telekom Energ elektronika Senzori i aktuatori PC aplikacije za poslov Rač mreže i interfejs Elektronika Menadžment kvaliteta Interakcija-čovek računar Digitalna obrada slike Bežični kom. Sistemi Mehatronika Ind. za merenje i kontrolu Bežični kom. Elimin. Stat. Elektriciteta Napredne baz. podataka Dig. Elektronika Dig. Elektronika Elektroenerg. oprema Telekom. Ind.uprav.nad sistem Prenos el. energije Računarske mreže Široko pris. kom. Široko. pris. kom Telekomunikacije Obj.-orj. proj. sistema Elektronika Elektronika Stud.audiotehnika Upravljanje projektima Upravljanje projektima SAU SAU 6

7 godina/smer III (PIS) Primenjene III (IIM) III/ (MS) III/ (IA) III/ (IE) III/ (TST) III/ (PE) III/ (MMK) studije Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Organizacija i upravljanje projektima Struč praksa/timski Kontrola kvaliteta Multimedijalni Kontrola kvaliteta Projekt i merenja u radiodifuziji Akvizicija podataka Autoelektronika Web tehnologije Fleksibilni proizvodni Računarski int.proizvodnja Inteligentni informacioni sisteni Elektronsko poslovanje Web dizajn Emisiona i linkovska tehnika Uvod u robotiku Programabilni logički kontroleri Električna vuča Mikroelektronika Mobilni kom. Soft za simulaciju dinamičkih sistema Distrib i ind mreže Elektronsko poslovanje Poslovni inf. Televizijska realizacija Bež pristup internetu Industrijski menadžment Industrijski menadžment Satelit i kablovska televizija Kontrola kvaliteta Uvod u inf.sis. Internet i Web tehnologije Upravljačko Upravljačko Interak. čovek-računar računovodstvo računovodstvo Alati za multimed Proj. SAU Komercijalni soft za simulaciju Medicinska instrumentacija Protivpož i protivprov. Laserska i ultraz. tehnika Upravljanje el.mot.pogonima Medicinska dijagnostika PC aplikacije u industri Programabilna kola i uredjaji Inženjersko Kodne tehnike Konstruk i održ el. projektovanje uredjaja Elektromotorni pogoni. Lab.praktikum V Specijalne el. Instalacije Mobilne komunikacije Lab.praktikum IV Virtuelna merna instrumentacija Računarski mernoinformacioni Kadrovski menadžment Računarska animacija Rač upravljački Simul i modeliranje dinamičkih sistema Širokopojasne prist. Telekomunikacije komunikacije Upravljanje procesima Elektronske komponente Zaštita u elektroenergetici Merenja u telekomunikac Termovizija Mer u elektroenerg 7

8 smer/ datum I Akademske studije NNP Poslovne komunikacije Društvo i održivi razvoj Opšta fizika Elektrotehnika I Elektrotehnika II Algoritmi i Fizička elektronika Linearna algebra Matematička analiza Uvod u računarstvo 8

9 godina/ II/R-Akademske II/T-NNP II/US-NNP II/EEN-NNP II/E-NNP II/EMK-NNP II/MIM-NNP smer studije Elektroteh. materijali Mat. Za mikroel Obrada signala u telekom Mikrokontrol.i program. Električne instalacije Statički metodi kontrole kvaliteta Poluprovod kompon Programski jezici Elektro.pretv energije Tehnička mehanika Televizija I radio (MT) Elektromag.komponent Kvantna i stat.fizika Operativni Verovat. i statistika Kompon. za telekom. Teorija sistema Distrib.i indust.mreže Obj.orijen.tehn. proj. sis. Sistemi za vodjenje EM Standard. i kvalitet Električna i el. merenja Metr. električnih veličina Simulacija dinam. Sistema talasa Metrolog. el. velčina Metrolog.el. veličina Uvod u metrologiju Električna merenja Metrolog. el. veličina Diskretna matematika Mikrotal kola i vodovi Komunikaciona akustika Tran.i maš. jed. struje Signali i Met.i i sred.za pr. mer. nesigurnosti Elektronika u telekom. Energetska elektronika Elektronika Elektron u elektroener Analogna elktronika Elektronika Analogna elktronika Modeliranje dinam. sistema Arhitekture mikrosistema Eliminacija stat. elektric. Digitalna integrisana kola Log. projektovanje Osnovi telekomunikacija Teorija kola Teorija kola Internet i Web tehnologije Teorija el. kola I Mehatronika Elektrotehnika III Baze podataka Kola za obradu signala Operaciona istraživanja Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Elektronika Osnovi mikroel. Mikroele tehnologije Elektronska fizika čvrstog tela Teorija telekomunikacija Linearni SAU Prenos elekt energije Digitalna obrada signala Telekomunikacije Telekomunikacije Strukture podataka Računarski Elektromag.-odab. poglav Elektron. komponente Matematika-odab.poglavlja Matematika-odab.poglavlja Matematikaodab.poglavlja Objektno orjentisano Objektno orjentisano SAU Mašine naizm. struje SAU Matematika 9

10 God/sme III/R -Akademske studije III/T-NNP III/US-NNP III/EEN-NNP III/E-NNP III/EMK-NNP III/MIM-NNP Engleski jezik I Engleski jezik I Engleski jezik I Engleski jezik I Engleski jezik I Engleski jezik Engleski jezik I Paketske komunikacije Identifikacija sistema Digitalna obrada slike Osnovi telekomunikac. Mreža Osvetljenje Med. elektron..i Autoelektronika WEB Privatno preduzetnišvo Obrada radarskog signala Internet tehnologije Arhitekture računara Procesiranje audiosignala Informacioni Statistika i verovatnoća Uvod u softversko inženjerstvo Mikrotalasni telekom. Arh. i program.dsp proc. Sistemi bes. napajanja Sistemi za ak. podataka Nelinearni SAU Uvod u inf sisteme Matematički metodi Inteligentni sist.i mašine Specijalne električne mašine Elektroenergetska kablovska tehnika Automatizacija ind. postrojenja Medicinska dijagnostik Programabilna digitalna kola Internet tehnologije Automatika Obrada audio signala Impulsna elektronika Radio komunikacije Inteligentni i mašine Merenje neelekt. Veličina Tehnika merenja Merni pretvarači Komponente snage Senzori i pretvarači Integrisani senzori Numerička analiza Elektronsko poslovanje Mikroprocesori i mikrorač Kabl. i optički komun. Sistemi Elektroakustika Mikrotalasna i submilmet.tehn Sat. i kablovska televizija Informacioni Telekom. I Elektronika u automobilu Optika Prenos signala sa proš. Spektrom Bežični komunikac. siste Baze podataka Senzori, pretvarači i aktuatori Telekomunikacioni softver Antene i prostiranje Računarske mreže Mikrorač Statistička teorija telekomu. Osnovi automatike Računarske mreže Teorija informacija Digitalne telekomunikacije I Digitalne telekomunikacije Diskretna matematika Elektron. Merenja Komerc. sof. za simul.din.sis. Optimalno upravljanje Obrač.troš. proizvod Električne mašine Proj. i razvoj softvera Mer.neelek. veličina Distrib.rač.upravljanje Digitalni SAU Projektovanje inf. Sistem Ele. komponente Sistemi besprekidnog napajanja Elektromotorni pogoni Elektroen. Pretvarači Elektroenerg. postrojenja Merenja u el.energetici Ispitivanje el.mašina Električna vuča Elektroenergetske komponente Multimedijalne komunikac Mikroprocesori i mikrorač Tehnika konverzije Akustika i psihoakustika Energetska elektronika Računarska animacija Projektovanje elektronskih kola Rač. mreže i interfejsi Elektroenerg. Pretvarači TV Elektronske komponente Digitalna elektronika Medicinska elektronika Svetlost i slika RF elektronika Alati za projektovanje Širokopoja. Pristup.komunik Kvalitet el. Energije Embeded Elektronska merenja Elektronski za zaštitu i nadzor Mikrorač.merna instrumentacija Menadžment kvaliteta RF i mikrotal. мer. EM polja Simul. i model. u mikroelektronici Mikroel.han.kom. i Intel. kom. snage Fotonika Analogna mikroelektronika Digitalna mikroelektronika Medic. elektronika Upravljanje procesima Upravljanje procesima Projektovanje SAU Ob. orjen. projektovanje Web dizajn Mikrotalasna tehnika Elektromagnetikа Automatsko upravljanje Zaštita u elektroenergetici Stručna praksa/timski Organiz. i upravljanje projektima SAU Objek. orjent. prog Projekat/završ.ispit Računarska grafika i dizajn SAU 1 SAU

11 godina/sm IV/R-NNP Akademske studije IV/T-NNP IV/US-NNP IV/EEN-NNP IV/E-NNP IV/EMK-NNP IV/MIM-NNP Engleski jezik II Metodi i za obradu signala Engleski jezik II Teorija aproksimacija Multimedijalni Internet tehnologije Zaštita informacija Engleski jezik II Teleupravljanje Adaptiv.antene i MIMO Satelitske komunikacije Mikrotalasni Zaštitno kodovanje Radiodifuzni Integrisana optika Rač. telekomunikacije Zaštita informacija Usmerene radio veze Mobilni komunikacioni Računarsko upravi razvoj Koherentni telek Geometrijsko modelovanje Razv. sis. soft. i sis. Numerička analiza Teorija grafova Ugradjeni računarski Met i za obradu signala Mobil. i distrib.infog. Mobilno računarstvo Arhitekture i projektovanje softvera Softversko inženjerstvo Interakcija čovek-računar Projektov. računarskog hardvera Napajanje telek.uredjaja Telemetrija Mitrotal filtri i pojačavači Radiotehnika Komutacija i rutiranje Proj. kola za telekom. Mobilne telekomunikacije Mod i simulacija sistema Računarske komunikacije Antene i antenski Optoelektronski kom. Optičke komunikacije Mikrotalasna elektronika Tehnika modulacije Merenjа u telekomunikacijama Softversko inženjerstvo Televizija Video komunikacije Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Zaštita od atmosferskih pražnjena Inteligentni merni uređaji Električne instalcije Metod. inte. Upravljanja Uvod u robotiku Rač. objedinj. proizvodnja Teorija stabilnosti Izvori za napajanje Nelinearni SAU Programab. logi. kontrol. Elektromedicin. instrumentac. Inteligentni i mašine Sistemi za upravljanje i nadzor Mobilne komunikacije Upravljačko računovodstvo Hidraulič. i pneum. uprav. Sis. Inžemjerska ekonomija Optimalno upravljanje Industrijski za mer.i kon Servo Računarski upravljački Industrijski menadžment Rač. mer.info. sis. u industriji Opšta teorija električnih mašina Odab.pog iz el.omot pogona Modeliranje el. mašina i pogona Nesim. režimi rada el. mašina Digitalni upravljanja Elektroenergetska oprema Prelazni procesi u el. mašinama Elektrane Električna vozila Modeliranje i sim. dinam sistema Elektrotermija Softver za sim. din sistema Ind.sist za mer. i kontrolu Specijalne električne instalacije Projek. Ind.sis. za uprav.i nadzor Projektovanje VLSI Automobilska elektronika Autoelektronika Termovizija Robotika u medicini Multimed. komunikacije Senzori i pretvarači Upravljanje el.mot.pogonima Programiranje indust.kontrolera Tehnika prenosa slike Računarska animacija II DSP arhitekt. i algoritmi Sist. za rad u rea vremenu Met. obrade sig. u muzici Diskretna matematika Mikrosen. i aktua. u elektromed Integrisani medicinski Integ kola sa meš. Sign Medicinska instrum. Kamera Projektovanje el. sis. Električne mašine Kodovanje i kompresija Uprav. elektro.pretvarač. Alati za multimediju Video komunikacije Elektromed. instrumentacija Marenja u elektroenerg. sist Teh. kalibracije merila Num. analiza u elektromagnetici Merenje neelektričnih veličina Virtuelna merna instrumentacija Tehnika kontrole kvaliteta Visokonaponska merenja Proj. Mikrosistema Projektovanje VLSI Kontrola kvaliteta Optoelektronika Električni SPICE modeli komponenata Merenja u mikroelekt Nanotehnologije Mikrotalasna elektronika Proj. int. kola Tehnol. mikrosistema Arh. mikrosistema Audio tehnika Multivarijabilni Analiza elektroenerg Proj. dig. integrisanih kola Rač. mer.info. sis. u Integrisani mikro 1

12 Veštačka inteligencija Projektovanje računarskih mreža Digitalna obrada signala Baze podataka Multipleksni prenos signala Prenos podataka Kodovanje Teorija informacija Digitalne telekomunikacije Sistemi za akviziciju podataka Uprav. proc. U real. vremenu Internet upravljanje mreža Regul. elektromot. Pogona Sist za akviziciju podataka Baze podataka Medicinska elektronika MEMS Montaža Protivpož. i protivov. sist. Bežične pristupne mreže Dinamika meh. i mašina Programski prevodioci OFDM Elektromagnetikа Napredne baze podataka Telekom. Mreže Projektovanje SAU Satelitska i kab. televizija Paralelni Prepoznavanje uzoraka SCADA Elektromagnetika Distribuirani Računarska grafika Proj. infor. Sistema Odab.pog. iz elektroen. postrojenja Stdijska audiotehnika industriji 1

13 godina/sm V/R-NNP Akademske studije V/T-NNP V/US-NNP V/EEN-NNP V/E-NNP V/EMK-NNP V/MIM-NNP Nap. Metode za obradu slikeinternet Uzemljivači Razvoj PC aplikacija za projektovanje Sistemi za upr. Bazama podataka Mikrokontroleri Pravni aspekti informatike Testiranje i kvalitet softvera Kompleksnost algoritama Ulazno izlazni uređaji Softcomputing Mob. Kom. Sistemi Pretrazivanje informacija Napredne tehnike digitalne logike Skladišt. Pod. I otkriv. Znanja Projektni obrazci Modeliranje I simulacija Elektronsko poslovanje Geografski informacioni i tehnologije Kompjuterska vizuelizacija Algorit. i arh spec rač siste Spektralne metode Medicinska informatika Testiranje hardvera Fazilogika-internet predmet Internet preko Web mreže Radiodifuzni Merenja u optičkim komunikacijama Antene I antenski Performanse optičkih prijemnika Optičke mreže Bežični pristup internetu Vekt kvant.i kompres. Signala Mod. U telekomunikacijama Satelitski komunikacioni Multimedijalni kom. Elektronsko poslovanje Nelinearna optika Proj. RF I mik. Kola I sklopova Sistemi za digitalnu obradu signala Mikrotalasna elektronika Kodovanje I komp.signala Bežične računarske mreže Inteligentni merni Računarski mernoinformacioni u industriji Mikrokontroleri Električne instalcije Fazi upravljanje Svetlotehnika Integrisana kola sa meš.signalom Upravljanje u robotici Projektovanje Industr.nadzorno Stohastički elektromot.pogona upravlj. Izvori za napajanje Izvori za napajanje Obrada videosignala Servisna robotika Programiranje ind.kontrolera Telemetrija Teleupravljanje Upravljačko računovodstvo DSP zasnovano upravljanje Fleksibilni proizvodni Inteligentni informacioni Inženjerska ekonomija Virtuelni merni Specijalni elektroenergetski pretvarači Siftver za sim.din.sistema Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima Inženjerska ekonomija Izvori za napajanje Osnovi likovne kulture i teorija forme Interakcija čovek robot Ultrazvučna tehnika Projektovanje RF arhitektura Mobilne komunikacije Neuronske mreže Testiranje i dijagnostika Obrada medicinske slike Raz.PC apl.za poslovanje Adaptivna obrada signala Računarska animacija III Bas -smart senzori Merno informacioni u vozilima Telemetrija Sistemi za viz.mernih procesa Sistemi za akviziciju mernih procesa Projektovanje mikrosistema Fizika i dijagnostika otkaza Nanotehnologije Tehnologija mikrosistema Integrisana optoelektronika Interakcija čovek robot Karakterizacija mikroel komponenata Teh. Uzem. I oklopljav u mernim ma Dozimetrija i dozimetri Semantički Web Telekomunikacioni II Projektovanje tel. Sistema Biomedicinski inženjering Upravljanje vel.ma Regulacija elektroenerg.sistema Video Laserska tehnika Upravljanje kvalitetom mernih sistema Nanoelektronika Memorijske komponente Robotika Memorijski Internet preko WDM mreža Širokopojasne pristupne komunikacije Studijska audiotehnika Proj.komunik. I inf.sisteama Upravljanje projektima Stručna praksa Organizacija i upravljanje projektima Timski Elektroenergetski pretvarači Regulacija elektromot.pogona Stručna praksa/timski Telekomunikacije u elektroenergetici Višemotorni pogoni Eksploat.elektroenerget.mreža Obnovljivi izvori energije Stručna praksa/timski Stručna praksa/timski Robotika Stručna praksa/timski 1 Stručna praksa/timski

14 1