Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /3 Podgorica, godine

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /3 Podgorica, godine"

Транскрипт

1 Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /3 Podgorica, godine Saglasno čl. 83 i 84 Zakona o elektronskim medijima ("SI. list CG", br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16, 92/17), čl. 29 i 170 Zakona o autorskom i srodnim pravima ("SI.list CG", br. 37/11, 53/16), člana 114 Zakona o upravnom postupku ("SI. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), člana 27 Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga na zahtjev ("SI.list CG", broj 35/11) i člana 50. Statuta Agencije za elektronske medije (akt br od godine i od godine), rješavajući po obavještenju privrednog društva "Crnogorski Telekom" a.d. iz Podgorice od godine i godine godine (zavedeni kod Agencije pod br od godine i /2 od godine), direktor Agencije za elektronske medije donosi ODLUKU o izm jeni i dopuni odobrenja za pružanje audiovizueine m edijske usluge na zahtjev Br. O - AVMD "Katalog radijskih i televizijskih programa - Extra TV", koji predstavlja sastavni dio Odobrenja za pružanje audiovizueine medijske usluge na zahtjev Extra TV" br. O - AVMD - 03 (akt br /1 od godine), izdatog privrednom društvu "Crnogorski Telekom" a.d. iz Podgorice, m ijenja se na sljedeći način: a) Katalog se dopunjuje sljedećim televizijskim programima: - Fight Network (u aneksu 1-5 pod red. br. 83), - Erotic 5 (u aneksu 1-5 pod red. br. 91), - Erotic 6 (u aneksu 1-5 pod red. br. 92), - Erotic 7 (u aneksu 1-5 pod red. br. 93), - Erotic 8 (u aneksu 1-5 pod red. br. 94), - Zadruga Live 1 (u aneksu 1-5 pod red. br. 97), - Zadruga Live 2 (u aneksu 1-5 pod red. br. 98), - Zadruga Live 3 (u aneksu 1-5 pod red. br. 99), - Zadruga Live 4 (u aneksu 1-5 pod red. br. 100), - CGTN (u aneksu 1-5 pod red. br. 250). b) U Katalogu se m ijenjaju nazivi sljedećim televizijskim programima: - Pink Folk (u aneksu 1-4 pod red. br. 58) u Pink Folk 1 (u aneksu 1-5 pod red. br. 72), - Pink Bravo (u aneksu 1-5 pod red. br. 70) u Bravo Music (u aneksu 1-5 pod red. br. 69), - Super Kids (u aneksu 1-4 pod red. br. 83) u Pink Super Kids (u aneksu 1-5 pod red. br. 85), - Erotic 1 (u aneksu 1-4 pod red. br. 72) u Erotic (u aneksu 1-5 pod red. br. 87), - Investigation Discovery (u aneksu 1-4 pod red. br. 145) u ID: Investigation D iscovery (u aneksu 1-5 pod red. br. 154), - Investigation Discovery HD (u aneksu 1-4 pod red. br. 146) u ID: Investigation Discovery HD (u aneksu 1-5 pod red. br. 155), - TV1 (u aneksu 1-4 pod rednim br. 206) u O kanal (u aneksu 1-5 pod red. br. 215), c) Iz Kataloga se briše televizijski program Star TV (u aneksu 1-4 pod red. br. 237). 2. Aneks 1-4 "Katalog radijskih i televizijskih programa", koji predstavlja sastavni dio Odobrenja za pružanje audiovizueine medijske usluge na zahtjev, br. 0-AVMD-03, izdatog privrednom društvu "Crnogorski Telekom" a.d. iz Podgorice, prestaje da važi i zamjenjuje se Aneksom 1-5 "Katalog radijskih i televizijskih programa - Extra TV", koji je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio. l Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9 Podgorica, Crna Gora Telefon Telefax

2 3. Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Savjetu Agencije za elektronske medije u roku od 15 dana od dana njenog donošenja. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Obrazlože nj e Privrednom društvu "Crnogorski Telekom" a.d. iz Podgorice (u daljem tekstu: Distributer) Agencija za elektronske medije je izdala Odobrenje za pružanje audiovizuelne medijske usluge na zahtjev Extra TV" br. 0- AVMD-03 (u daljem tekstu: Odobrenje). Tačkom 4.2. izdatog Odobrenja (poglavlje 4. "Katalog programa i drugih programskih sadržaja") propisano je da je pružalac AVM usluge na zahtjev dužan da u pisanoj formi, najkasnije sedam dana prije namjeravane izmjene, obavijesti Agenciju o promjeni kataloga radijskih ili televizijskih programa, kao i promjeni broja i strukture programskih paketa. Dana godine Distributer se obratio Agenciji za elektronske medije sa zahtjevom za ažuriranje programa u Katalogu radijskih i televizijskih programa - Extra TV (zaveden kod Agencije pod br od godine). Članom 83 stav 2 Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu: Zakon) i tačkom 4.1. Odobrenja propisano je da je pružalac AVM usluge na zahtjev obavezan da distribuira radijske i/ili televizijske programe istovremeno, u potpunosti i bez promjena, u skladu sa dobijenim odobrenjem. Tačkom 4.2. Odobrenja određeno je da je pružalac AVM usluge na zahtjev dužan da: - se pridržava liste radijskih ili televizijskih programa koji su uključeni u katalog programa; - u pisanoj formi, najkasnije sedam dana prije namjeravane izmjene obavijesti Agenciju za elektronske medije (u daljem tekstu: Agencija) o promjeni kataloga radijskih ili televizijskih programa, kao i promjeni broja i strukture programskih paketa. Članom 83 stav 1 Zakona i članom 34 stav 1 Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga na zahtjev (u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da prije uključivanja pojedinog radijskog ili televizijskog programa u katalog programa i početka njegove distribucije, pružalac AVM usluge na zahtjev je dužan da pribavi ugovor ili prethodnu pisanu saglasnost vlasnika programa, koja se, radi evidentiranja, dostavlja Agenciji. Članom 43 stav 1 i 2 Pravilnika je predviđeno da je pružalac AVM usluge na zahtjev dužan da Agenciji, u pisanoj formi, prijavi svaku promjenu kataloga programa i da uz pisani zahtjev za promjenu odobrenja, dostavi ugovor ili pisanu saglasnost vlasnika programa. Postupajući po po službenoj dužnosti, Agencija je ostvarila uvid u distribuirane programe u okviru AVM usluge na zahtjev Extra TV". Upoređivanjem sa Katalogom radijskih i televizijskih programa - Extra TV i raspoloživom dokumentacijom o regulisanom pravima distribucije, Agencija je došla do zaključka da Lista programa koje Distributer distribuira odstupa od Kataloga radijskih i televizijskih programa naznačenih u Aneksu 1-4 Odobrenja br. 0-AVMD-03 od godine. Naime, sljedeći programi su bili dostupni za gledanje, a nisu se nalazili u katalogu radijskih i televizijskih programa: Zadruga 1, Zadruga 2, Zadruga 3, Zadruga 4, ID, O Kanal, CGTN. Takođe, Agencija je utvrdila da su za određene televizijske programe, koji se nalaze u katalogu programa, istekli ugovori/saglasnosti, odnosno da Distributer nije dostavilo Agenciji dokaze o produženju prava na distribuciju, odnosno saglasnosti za uključivanje u katalog programa sljedećih televizijskih programa: Star TV i UATV. Imajući u vidu navedeno, Agencija za elektronske medije je pozvala distributera da se najkasnije u roku od pet dana od prijema poziva Agencije izjasni o namjeri primjene jednog od mogućih iješenja za otklanjanje uočenog kršenja Zakona i Odobrenja (akt br /1 od godine): - ukoliko postoji namjera da se nastavi sa distribucijom navedenih programa, Agenciji je neophodno da dostavi ugovore ili pisanu saglasnost vlasnika programa za svaki od navedenih programa i popunjen obrazac (Pregled podataka o načinu regulisanja prava distribucije radio/tv programa odnosno autorskog i srodnih prava) za svaki dostavljeni ugovor ili - ukoliko ne postoji namjera da se nastavi sa distribucijom navedenih programa, bez odlaganja iste isključi iz ponude i prekine njihovo reemitovanje. Po tom osnovu ukazano je da ukoliko do pomenutog roka ne otkloni uočeno odstupanje od Odobrenja, Agencija će izvršiti izmjenu Kataloga programa, brisanjem programa za koje ne dostavi važeći dokaz o regulisanom pravu distribucije. Takođe, Agencija je ukazala da će, u skladu sa svojim nadležnostima, razmotriti 2

3 opravdanost izricanja adekvatne upravno-nadzorne mjere (i naložiti da, bez odlaganja, isključe iz ponude i prekinu distribuciju televizijskog programa za koji nema pravno valjani dokaz o stečenom pravu distribucije), kao i pokretanja postupka za utvrđivanje prekršajne odgovornosti za kršenje člana 83 stav 2 Zakona i izricanje novčane kazne (saglasno članu 146 Zakona). Dana godine Distributer je dostavio Agenciji za elektronske medije dokaze o regulisanim pravima za distribuciju programa (zaveden kod Agencije pod rednim br /2 od godine). Na osnovu dostavljene dokumentacije Agencija je konstatovala da su se stekli uslovi za izmjene i dopune "Kataloga radijskih i televizijskih programa - Extra TV" i to na sljedeći način: a) dopunom Kataloga sljedećim televizijskim programima: - Fight Network, Erotic 5, Erotic 6, Erotic 7, Erotic 8, po osnovu Aneksa br. 6 od godine Ugovora o distribuciji, zaključenog između Privrednog društva Pink International Company d.o.o. sa sjedištem u Beogradu, Srbija i distributera, zaveden kod distributera pod br od godine (dostavljen Agenciji godine, zaveden kod Agencije pod br od godine). Ugovor važi do godine. - Zadruga Live 1, Zadruga Live 2, Zadruga Live 3, Zadruga Live 4, po osnovu saglasnosti Privrednog društva Pink International Company d.o.o. sa sjedištem u Beogradu, Srbija, od godine, dostavljene Agenciji godine (zavedena kod Agencije pod br /4 od godine). - CGTN, po osnovu Ugovora o distribuciji programa CCTV-News zaključenog između China Central Television (CCTV) sa sjedištem u Bejingu, Kina i distributera, zaveden kod distributera pod br (dostavljen Agenciji dana godine, zaveden kod Agencije pod br od godine), sa važenjem od tri godine, uz automatska produženja na periode od godinu dana i potvrde China Central Television (CCTV) od godine o promjeni naziva programa CCTV News u CGTN, dostavljene Agenciji aktom distributera od od godine (zavedena kod Agencije pod rednim br /1 od gdoine). b) mijenjanjem naziva televizijskih programa, na sljedeći način: Pink Folk u Pink Folk 1, Pink Bravo u Bravo Music, Super Kids u Pink Super Kids i Erotic 1 u Erotic, po osnovu Aneksa br. 6 od godine Ugovora o distribuciji, zaključenog između Privrednog društva Pink International Company d.o.o. sa sjedištem u Beogradu, Srbija i distributera, zaveden kod distributera pod br od godine (dostavljen Agenciji godine, zaveden kod Agencije pod br od godine). Ugovor važi do godine. Takođe - Investigation Discovery u ID: Investigation Discovery i Investigation Discovery HD u ID: Investigation Discovery HD, po osnovu Ugovora od godine, zaključenog između Discovery Communications Europe Limited sa sjedištem u Londonu, Velika Britanija i distributera, zaveden kod distributera pod br od godine (dostavljen Agenciji dana godine, zaveden kod Agencije pod br /5 od godine). Ugovor važi do godine. - TVl u O kanal, po osnovu potvrde privrednog društva Innet Media Beograd d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani, Slovenija, da je naziv programa TVl (BiH) promijenjen nazivom O kanal, dostavljene Agenciji godine (zavedena kod Agencije pod br /3 od godine). - brisanjem iz Kataloga televizijskog programa Star TV, pod rednim br. 237, zbog tehničke greške (program se u važećem Aneksu 1-4 od godine nalazi dva puta, pod rednim br. 31 i 237). U vezi programa Star TV i UATV distributer je dostavio dokaze o regulisanom pravu distribucije. Za program Star TV distributer je dostavio Ugovor o distribuciji kanala zaključen godine između Privrednog društva Telekom Srbija sa sjedištem u Beogradu, Srbija i distributera, zaveden kod distributera pod br od godine (zaveden kod Agencije pod br /6 od godine), sa periodom važenja do godine. Isti se nalazi u Katalogu programa pod rednim br. 31 (u Aneksu 4 i Aneksu 5). Takođe, za programa UATV distributer je dostavio Ugovor o distribuciji kanala zaključen godine između The International broadcasting multimedia platform of Ukraine sa sjedištem u Beogradu, Srbija i distributera, zaveden kod distributera pod br od godine (zaveden kod Agencije pod br /6 od godine), sa periodom važenja do godine. Isti se nalazi u Katalogu programa (u aneksu 1-4 pod red. br. 241, u aneksu 1-5 pod red. br. 249). 3

4 Na osnovu navedenog, sačinjen je inovirani "Katalog radijskih i televizijskih programa - Extra TV", koji se nalazi u prilogu ove odluke (Aneks 1-5 "Katalog radijskih i televizijskih programa - TvzaSve"). Saglasno navedenom i potrebi da se izvrši usklađivanje obaveza imaoca odobrenja, direktor Agencije za elektronske medije je odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. DIREKTOR Dostavljeno: Privrednom društvu "Crnogorski Telekom" a.d. Sektoru za pravne i ekonomske poslove Sektoru za monitoring Arhiva Prilog: Aneks 1-5 "Katalog radijskih i televizijskih programa" 4

5 ANEKS 1-5 Odobrenje br. 0-AVMD-03 Datum: g. Katalog radijskih i televizijskih programa - "Extra TV" 1. RTCG Pink Koncert 141. Diva 2. RTCG2 72. PINK FOLK CNN Intematioanal 3. TV BUDVA HD 73. PINK FOLK Cartoon Network 4. TV NIKŠIĆ 74. PINK PLUS 144. Boomerang 5. TV PU EVU A 75. PINK EXTRA 145. Disney Channel 6. TV HN 76. Pink Style 146. Disney Junior 7. TVA1 77. PINK FASHION 147. Animal Planet 8. TV VDEST1 78. PINK REALITY 148. Animal Planet HD 9. TV PRVA 79. PINK ZABAVA 149. Discovery Channel 10. TV SUN 80. PINK WORLD 150. Discovery Channel HD 11. TV CORONA 81. Pink show 151. Discovery Science 12. SRPSKA TV 82. Pink kuvar 152. Discovery Science HD 13. TV Fight Network 153. DTXHD 14. Novi TV 84. PINK PEDIA 154. ID: Investigation Discovery 15. MNE Sport Pink Super Kids 155. ID: Investigation Discovery HD 16. MNE Sport Super Kids 156. TLC 17. MNE Sport Erotic 157. TLCHD 18. RTS1 HD 88. Erotic Eurosport 19. RTS2 HD 89. Erotic Eurosport 1 HD 20. RTS Erotic Eurosport RTS Svet HD 91. Erotic Eurosport 2 HD 22. RTS Drama 92. Erotic National Geographic 23. RTS Kolo 93. Erotic Nat Geo Wild 24. RTS Muzika 94. Erotic Sky News 25. RTS Trezor 95. Pink lol 165. Brazzers TV Europe 26. RTS Poletarac 96. Pink haha 166. Reality kings tv 27. RTS Život 97. Zadruga Live Extreme Sports Channel 28. Agro TV HD 98. Zadruga Live DM SAT TV 29. Ženska TV HD 99. Zadruga Live MTV Adria 30. Kitchen TV HD 100. Zadruga Live VH 1 European 31. Star TV 101. TV Duga Plus 171. VH1 Classic 32. Superstar TV HD 102. MTS 172. MTV 33. Arena Sport TV TV Prva 173. MTV Dance 34. Arena Sport TV Happy 174. Nickelodeon 35. Arena Sport TV 02.tv 175. Nick Jr. 36. Arena Sport TV Prva Max 176. Comedy Central Extra 37. Arena Sport TV Prva World 177. FASHION TV 38. Arena Sport 1 HD 108. TV Prva Files 178. BBC Earth 39. Arena Sport 2 HD 109. TV Prva Kick 179. BabyTV Channel 40. Arena Sport 3 HD 110. TV Prva Files 180. Hustler TV 41. Arena Sport 4 HD 111. TV K:CN History 42. Arena Sport 5 HD 112. TV K:CN H2 43. PINK 113. TV K:CN Crime & Investigation 44. PINK Happy Reality AXN 45. Pink 3 Info 115. Happy Reality TV5MONDE 46. Pink M 116. TV Partizan 186. Hayat/Hayat BH HD 47. PINK BH 117. EG Melody 187. Hayat Plus 48. PINK SOAP 118. POP Melody 188. Hayat Folk 49. Pink serije 119. EXYU Melody 189. Hayat Music 50. PINK FAMILY 120. Folk Melody 190. Hayatovci 51. PINK PREMIUM 121. HITS Melody 191. Studio B 52. PINK ACTION 122. Amari 192. AI Jazeera Balkans 53. Pink Thriller 123. Adult Ducktv 54. Pink Crime & Mistery 124. Adult Ducktv HD 55. PINK MOVIES 125. Adult DORCEL TV 56. Pink Romance 126. Adult RUSSIA ONE 57. Pink Sei Fi & Fantasy 127. Adult Outdoor Chanel 58. PINK FILM 128. Adult DW 59. PINK HOROR 129. Adult My Zen TV 60. PINK COMEDY 130. TVOBN 200. RTV1 61. Pink Classic 131. HBO 201. RTV2 62. Pink Western 132. HBO CineStar TV (CTV) 63. Pink World Cinema 133. HBO CineStar Action & Thriller (CAT) 64. PINK MUSIC 134. CINEMAX 204. CineStar TV Fantasy (CTVF) 65. PINK MUSIC CINEMAX CineStar TV Premiere Pink Hits 136. HBO HD 206. Cinestar TV Preemiere Pink Hits HBO 2 HD 207. CineStar TV Premiere 1 HD 68. City Play 138. HBO 3 HD 208. Cinestar Preemiere 2 HD ' 69. Bravo Music 139. Cinemax HD 209. RTL 2 (CRO) 70. PINK & ROLL 140. Cinemax 2 HD 210. RTL Kockica

6 ANEKS 1-5 Odobrenje br. 0-AVMD-03 Datum: g. Katalog radijskih i televizijskih programa - "Extra TV" 211. RTL Living 261. RAISTORIA 311. Potsdam TV 212. RTLHR 262. YES ITALIA 312. ProSieben 213. CMC 263. RAINEWS ProSieben Maxx 214. TV Jugoton 264. RAI RADIOUNO 314. QVC 215. O kanal 265. RAI RADIODUE 315. QVC Style 216. Elta HD 266. RAI RADIOTRE 316. QVC Elta RAI RADIOITALIA 317. rheinmaintv 218. Vikom TV 268. TVE-i 318. RNF 219. NTV IC Kakanj Horas Iberalia TV 319. Sat.l 220. RTRS 270. TVSLO Sat.l Gold 221. Hema 271. TVSL sixx 222. OTV Valentino music 272. TVSLO sonnenklar TV 223. OTV Valentino 273. m2 (MTV) 323. Tele FTV 274. TW TLC UR 275. HRT tv.berlin 226. Stop TV 276. HRT Welt 227. Private TV 277. HRT wetter.com TV 228. AMC 278. HRT Puls Minimax 279. HRT SBS Food network SD 280. TRT-TURK 330. Veronika 231. Travel Channel SD 281. BNT NET K::CN Music BNT World 332. euronews 233. K::CN Svet plus MRT 333. Alpha 234. France 24 French 284. ERT World 334. Anti 235. France 24 English 285. CT Makedonia TV 236. Russia Today TV SD 286. CT Skai 237. TB CT Star Channel 238. Dorn Kino 288. RTP International 338. TV Muzika Pervogo 289. RTSH SAT 339. Fox music television 240. Vremya 290. RTSH RTL (Njemacka) 241. Karousel 291. l-2-3.tv 341. vox 242. Telecafe 292. Bibel TV 342. N-tv 243. TNT Comedy 293. bw family.tv 343. SuperRTL 244. JimJam 294. C.A.M.P. TV 344. RTL SOS 295. Chemnitz Fernsehen 345. RTL Nitro 246. Nova TV 296. DELUXE Music 247. Muzzik TV 297. Deutsches Musik Fernsehen 248. RT Documentary Channel HD 298. Dresden Fernsehen 249. UATV 299. eotv 250. CGTN 300. ERF Arte SD/Arte HD 301. Hamburg France HOPE Channel / / 253. France HSE France HSE24 EXTRA I 5 l m France 5 France Q HSE24 TREND kabel eins 257. RAI UNO 307. kabel eins Doku 258. RAI DUE 308. Leipzig Fernsehen 259. RAI TRE 309. L-TV 260. RAITALIA/RAIMED 310. N24 Doku r!. :,-r W w.. > > > V i X v.. Y _...