Važi od Valid from

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Važi od Valid from"

Транскрипт

1 Važi od Valid from

2 SADRŽAJ: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE U DOMAĆEM PLATNOM PROMETU I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII OTVARANJE I VOĐENJE PLATNOG RAČUNA 0 INTERNI TRANSFERI 0 IZVRŠAVANJE NALOGA - EKSTERNO 0 POSLOVI SA GOTOVIM NOVCEM 0 NAPLATA PLATNIH INSTRUMENATA I PRINUDNA NAPLATA 0 ELEKTRONSKO BANKARSTVO - ASSECO 0 ELEKTRONSKO BANKARSTVO - HALCOM 0 MOBILNO BANKARSTVO 0 IZDAVANJE KARTICA 0 OSTALO 07 IZVEŠTAJI 07 VREME PRIJEMA NALOGA 08 REGISTRACIJA/BRISANJE MENICA U/IZ REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA NBS 08 TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE U SEKTORU ZA POSLOVE SA INOSTRANSTVOM I II III IV V VI VII VIII IX BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U EVRIMA** SA DEVIZNOG TEKUĆEG RAČUNA U EVRIMA** 0 STRANI NOVAC STRANA PRAVNA LICA DOKUMENTARNI INKASO DOKUMENTARNI AKREDITIVI GARANCIJE PISMA O NAMERAMA KREDITNI POSLOVI VREME PRIJEMA NALOGA

3 TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U DOMAĆEM PLATNOM PROMETU FEES AND COMMISSIONS FOR DOMESTIC PAYMENTS I OTVARANJE I VOĐENJE PLATNOG RAČUNA ACCOUNT OPENING AND MAINTENANCE Otvaranje dinarskog računa Current account opening in RSD Vođenje tekućeg dinarskog računa sa dnevnim izvodom* Current account maintenance with daily account statement* Otvaranje i vođenje deviznog računa Current account in FCY opening and maintenance Otvaranje i vođenje Viševalutnog računa (EUR, USD, GBP, CHF, RUB) Multicurrency account opening and maintenance (EUR, USD, GBP, CHF, RUB) bez Bez naknade 80 / mesečno 80 / monthly Bez naknade Bez naknade Vođenje paketa računa "Sber Progres" (mesečna naknada) Sber Progres account package maintenance (monthly fee) 890 Vođenje paketa računa "Sber Progres Plus" (mesečna naknada) Sber Progres Plus account package maintenance (monthly fee).0 Jednokratna naknada za promenu sa višeg na niži paket 7 One time fee for package change from higher to lower Preuzimanje dnevnog izvoda Collection of account statement - na šalteru banke - at the counter - elektronski na e mail - by e mail Slanje izvoda poštom na adresu klijenta by post at the client's address Dodatno štampanje/slanje izvoda Statement re-printing Gašenje računa tekućeg dinarskog na zahtev klijenta Account closing on client request Escrow račun Escrow account Dozvoljeno prekoračenje računa Overdraft - Naknada za obradu zahteva - Up-front fee - Nominalna kamatna stopa - Nominal interest rate Bez naknade Bez naknade 0 / po izvodu 0 / per statement 0 / po izvodu + troškovi slanja per statement + mail sending cost sporazumno, jednokratno by agreement, one time 0-% od dozvoljenog prekoračenja 0-% of the allowed overdraft max 0% + M BELIBOR p.a., a u skladu sa internim kalkulatorom Banke max 0% + M BELIBOR p.a., in accordance with the internal calculator of the Bank *Naplaćuje se ukoliko je ostvaren promet po računu. Will be charged if there is turnover per account. II II INTERNI TRANSFERI INTERNAL TRANSFERS Između računa kod Banke istog učesnika Between the accounts of the same holder Između dva učesnika kod Banke Between two client's account within the Bank - Nalozi dostavljeni lično Paper based - Nalozi dostavljeni elektronski Electronic Interni transfer sredstava sa računa klijenta na transakcioni račun Banke Internal fund transfer from client s account to Bank s transaction account - Nalozi dostavljeni lično Paper based - Nalozi dostavljeni elektronski Electronic bez Bez naknade 0,0% min 0 max.000 po nalogu 0,0% min 0 max 00 po nalogu po nalogu po nalogu

4 III IZVRŠAVANJE NALOGA - EKSTERNO EXECUTION OF P/O - EXTERNAL Žiro-kliring - iznos pojedinačnog naloga manji ili jednak ,00 Giro-clearing - each payment less or equal to ,00 - Nalozi dostavljeni lično Paper based - Nalozi dostavljeni elektronski Electronic Instant plaćanja - iznos pojedinačnog naloga manji ili jednak ,00 Instant payments - each payment less or equal to ,00 - Nalozi dostavljeni lično - Paper based - Nalozi dostavljeni elektronski - Electronic do RSD 0.000,00 = 8 po nalogu od RSD 0.000, ,00 = 0 po nalogu up to RSD 0.000,00 = 8 / from RSD 0.000, ,00 = 0 / 0,08% minimum 0 / po nalogu 0,08% minimum 0 / do RSD 0.000,00 = 90 po nalogu od RSD 0.000, ,00 = 00 po nalogu up to RSD 0.000,00 = 90 / from RSD 0.000, ,00 = 00 / 0,% minimum 0 / po nalogu 0,% minimum 0 /. Plaćanje IPS platnim nalogom na prodajnom mestu prezentovanjem kupcu podataka o trgovcu* Credit Transfer* bez naknade free of charge. Plaćanje IPS platnim nalogom na prodajnom mestu prezentovanjem trgovcu podataka o kupcu* Request for Payment* bez naknade free of charge RTGS-Iznos pojedinačnog naloga preko ,00** RTGS - each payment over ,00**. - Nalozi dostavljeni lično - Paper based od RSD , ,00 = 800 po nalogu od RSD , ,00 =.000 po nalogu preko RSD.000,0 = po nalogu from RSD , ,00 = 800 from RSD , ,00 =.000 over RSD.000,0 = Nalozi dostavljeni elektronski - Electronic... Do.h Till. PM od RSD , ,00 = 80 po nalogu preko RSD ,0 = 0,08%, maximum.0 po nalogu from RSD , ,00 = 80 over RSD ,0 = 0,08%, maximum.0... Od.h do.h From. PM till. PM od RSD , ,00 = 0 po nalogu preko RSD ,0 = 0,08%, maximum.00 po nalogu from RSD , ,00 = 0 over RSD ,0 = 0,08%, maximum Posle.h After. PM od RSD , ,00 = 90 po nalogu preko RSD ,0 = 0,09%, maximum.700 po nalogu from RSD , ,00 = 90 over RSD ,0 = 0,09%, maximum.700 *Usluga jos uvek nije dostupna. Service is not available in the moment. ** Nalozi iz prinudne naplate do ,00 taifiraju se 00 RSD po nalogu, nalozi iz prinudne naplate preko ,00 tarifiraju se kao RTGS nalozi dostavljeni licno. Enforced collection orders up to ,00 are charged 00 RSD, enforced collection orders over ,00 are charged as paper based RTGS orders.

5 IV POSLOVI SA GOTOVIM NOVCEM CASH OPERATIONS Uplata gotovog novca na račun podnošenjem naloga za uplatu Cash deposit. Na sopstveni račun kod Sberbank Srbija a.d. Beograd To own current account in Sberbank Serbia 0,0% min 00 max.000 po nalogu. Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga To payment account from other payment service provider 0,% min 00 po nalogu. Uplata gotovog novca na bankomatu Sberbank Srbija a.d. Cash deposit on Sberbank Serbia ATM Bez naknade Isplata gotovog novca sa računa podnošenjem naloga za isplatu Cash withdrawal 0,0% min 0 Razmena apoenske strukture Coins exchange service % Odustajanje od podizanja gotovog novca po podnetom zahtevu Cash request renounce 0,0% Dostava gotovinskog novca na adresu klijenta (min ) za Beograd Cash delivery at client's address (min ) for Belgrade.00 + % Preuzimanje gotovinskog novca na adresi klijenta (min ) za Beograd Taking over of cash at client's address (min ) for Belgrade ,% V NAPLATA PLATNIH INSTRUMENATA I PRINUDNA NAPLATA COLLECTION OF PAYMENT INSTRUMENTS AND FORCED PAYMENT Naplata platnih instrumenata Collection of payment instruments - Interna naplata Internal collection - Eksterna naplata External collection troškovi 00 + charges - Naknada za obračun kamate po podnetim zahtevima Interest calculation fee for each forced payment order 0,0% VI ELEKTRONSKO BANKARSTVO - ASSECO E-BANKING Aktivacija servisa Paket po ovlašćenom korisniku Paket sadrži: Čitač i Smart karticu Package service activation by user Package contains: Card Reader and Smart Card.00 Aktivacija servisa Paket po ovlašćenom korisniku Paket sadrži: Smart karticu Package service activation by user Package contains: Smart Card.00 Aktivacija servisa Paket po ovlašćenom korisniku Paket : Dodavanje računa na postojeću karticu ovlašćenog korisnika Package service activation by user Package : adding an account to existing Smart Card of authorised user 00 Mesečno održavanje* Monthly maintenance* 00 servis (po poruci) service (per e mail message) SMS servis (po SMS poruci) SMS service ( per SME message) 0 7 E-banking instalacija na terenu E-banking installation,80 EUR (PDV uključen) u RSD protivvrednosti,80 EUR (VAT included) in RSD countervalue 8 Deblokada pin koda Unblock pin code 00 9 Usluga zamene Smart kartice Smart Card replacement.00 0 Usluga zamene Čitača Reader replacement.000

6 VII ELEKTRONSKO BANKARSTVO - HALCOM E-BANKING Aktivacija servisa Service activation Mesečno održavanje Montly maintenance * za korišćenje servisa neophodni Halcom Smart kartica i čitač kartice * required Halcom Smart Card and Card Reader u skladu sa Tarifnikom posrednika according to Tari s of service provider * ostvario minimum jedno () logovanje mesečno u bilo koji od navedenih kanala. Naknada se ne naplaćuje korisnicima paketa računa SberProgres i SberProgres Plus. login per month in any of the listed channels. The fee is not charged to users of the SberProgres i SberProgres Plus account packages. VIII MOBILNO BANKARSTVO M-BANKING Aktivacija servisa Service activation bez naknade free of charge IX IZDAVANJE KARTICA CARD ISSUING IX- BUSINESS DEBIT KARTICE /BUSINESS DEBIT CARDS I IZDAVANJE DEBITNE KARTICE DEBIT CARD ISSUING FEE ČLANARINA* MEMBERSHIP FEE* bez naknade 9 mesečno monthly II ISPLATA GOTOVOG NOVCA KORIŠĆENJEM PLATNE KARTICE PAYMENT CARD CASH ADVANCE FEE Podizanje gotovine u zemlji Domestic Cash advance fee - Bankomat Sberbank Srbija a.d. - Sberbank Srbija a.d. ATM - Bankomat domaće banke - Domestic ATM - Isplata gotovine na terminalu Cash advance at the terminal Podizanje gotovine u inostranstvu Cash advance abroad - Bankomat - ATM - Šalter banke - Cash desk 0,0% min 0 po transakciji / per transaction % min 00 po transakciji / per transaction % min po transakciji / per transaction % min EUR po transakciji / per transaction % min EUR po transakciji / per transaction OSTALE NAKNADE OTHER FEES - Zamena ili izrada nove kartice - Card replacement.00 - Izrada novog PIN-a - PIN replacement 00 - Promena PIN-a na bankomatu - PIN change at ATM 00 III - Dostavljanje kopije računa - Copy of receipt - Blokiranje izgubljene, ukradene ili zloupotrebljene kartice - Blocking of lost, stolen or by user misused card - Naknada za konverziju - Conversion fee - Slanje SMS poruka za transakcije - SMS messages for transations Naknada za upit stanja na računu na bankomatu Account balance query at ATM - Bankomat Sberbank Srbija a.d. - Sberbank Srbija a.d. ATM - Bankomat domaće banke - Domestic ATM - Bankomat banke u inostranstvu** - ATM abroad** - Odjava korišćenja kartice od strane Korisnika - Card cancellation - Uplata gotovog novca na bankomatu Sberbank Srbija a.d. korišćenjem platne kartice - Cash-in at the ATM Sberbank Srbija a.d. using a payment card - Plaćanje debitnom karticom na prodajnom mestu trgovca - Debit Card purchasing transaction at merchant location PDV, po transakciji / per transaction po upitu / per query po upitu / per query po upitu / per query

7 *Naknada se ne primenjuje za prvu izdatu debitnu karticu koja ima mogućnost korišćenja samo u zemlji (Srbija) i na kartice koje se koriste isključivo za uplatu gotovog novca na bankomatu Sberbank Srbija a.d. Fee don t apply on the first issued debit card that can be used only in country (Serbia) and for cards issued only for cash-in at Sberbank Srbija a.d. ATMs. **Samo za kartice koje je moguće koristiti u inostranstvu. Only for cards that can be used abroad. IX- MASTERCARD BUSINESS CHARGE KARTICE / MASTERCARD BUSINESS CHARGE CARDS I II IZDAVANJE DEBITNE KARTICE DEBIT CARD ISSUING FEE ČLANARINA MEMBERSHIP FEE KAMATA INTEREST RATE - Kamata - Interest rate - Kamata za docnju po dinarskom računu - Interest rate for late payment on RSD account - Kamata za docnju po dinarskom računu sa deviznom klauzulom - Interest rate for late payment on RSD account with foreign clause bez naknade.00 godišnje.00 per annum 8% + stopa NBS / rate NBS, godišnje / per annum 8% + stopa ECB / rate ECB, godišnje / per annum III IV ISPLATA GOTOVOG NOVCA KORIŠĆENJEM PLATNE KARTICE Payment card cash advance fee Podizanje gotovine u zemlji Domestic Cash advance fee - Bankomat Sberbank Srbija a.d. - Sberbank Srbija a.d. ATM - Bankomat domaće banke - Domestic ATM - Isplata gotovine na terminalu Cash advance at the terminal Podizanje gotovine u inostranstvu Cash advance abroad - Bankomat - ATM - Šalter banke - Cash desk OSTALE NAKNADE / OTHER FEES - Zamena ili izrada nove kartice - Card replacement - Izrada novog PINa - PIN replacement - Promena PINa na bankomatu - PIN change at ATM - Dostavljanje kopije računa - Copy of receipt - Neosnovana reklamacija - Reclamation without justified reason - Blokiranje izgubljene, ukradene ili zloupotrebljene kartice - Blocking of lost, stolen or by user misused card - Naknada za konverziju - Conversion fee - Slanje SMS poruka za transakcije - SMS messages for transations - Prva SMS opomena za kašnjenje - First SMS warning of cards late payment - Putno zdravstveno osiguranje - Travel health insurance - Poseta "Lounge" zonama na aerodromima - "Lounge" visit at airports - Poseta "Lounge" zonama na aerodromima za gosta korisnika kartice - "Lounge" visit for cardholder's guest at airports - Odjava korišćenja kartice od strane Korisnika - Card cancellation - Plaćanje kreditnom karticom na prodajnom mestu trgovca - Credit card purchasing transaction at merchant location % min 00 po transakciji/ per transaction % min 00 po transakciji/ per transaction % min 00 po transakciji / per transaction % min EUR po transakciji / per transaction % min EUR po transakciji / per transaction ,0% 00 EUR u RSD protivvrednosti po poseti/ in RSD countervalue per visit 8 EUR u RSD protivvrednosti po poseti in RSD countervalue per visit

8 X OSTALO OTHER Izdavanje potvrde o primljenom nalogu za prenos Confirmation of receipt of P/O Izdavanje potvde o izvršenom nalogu za prenos Confirmation of executed P/O Potvrda o uplati osnivačkog uloga Founding deposit payment confirmation Troškovi reklamacije Charges for claims - U opravdanim slučajevima- propust banke ili dr.učesnika u p.p. In justified cases-omission of Bank or other participant in payment system Naknada za novčano saldiranje trgovanja sa HoV Fee for money settlement based on security trading Fee for money settlement based on security trading Obuka lica zaposlenih kod ovlašćenih menjača Training of authorized exchange o ces employees Administriranje kredita Loan maintenance Slanje opomena po kreditu Sending a credit note Ostale potvrde Other confirmations bez naknade free of charge bez naknade free of charge 0,% od tržišne vrednosti transakcije 0,% of market value of the transaction.000 po polazniku obuke per trainee 0 mesečno per month XI IZVEŠTAJI REPORTS IZVEŠTAJI NA ZAHTEV KLIJENTA REPORTS ON CLIENT'S REQUEST - O prometu po računu klijenta - On clients volume of transactions - O stanju računa za potrebe revizije - On balance of account for audit purposes - Stanje računa na određeni dan - On balance of account on particular date IZVEŠTAJI KREDITNOG BIROA PRICE LIST FOR REPORTS FROM CREDIT BUREAU CORPORATE Izveštaj za banku Report for the bank - Zahtev za kredit - Request for Loan - Žirant - Endorser Sopstveni izveštaji Personal Reports - Sopstveni izveštaji za preduzetnika - Personal Reports for Corporate Po tarifi Udruženja Banka Srbije According to Association of Serbian Banks Tari Po tarifi Udruženja Banka Srbije According to Association of Serbian Banks Tari Po tarifi Udruženja Banka Srbije According to Association of Serbian Banks Tari 7

9 XII I VREME PRIJEMA NALOGA CUT OFF TIME FOR PAYMENT ORDER RECEIPT Prijem naloga radnim danima / Cut of time for receipt of P/O on working days Prijem naloga za žiro-kliring radnim danima Cut o time for receipt of P/O for giro-clearing on working days - Nalozi koji se dostavljaju lično - Paper based - Nalozi koji se dostavljaju elektronski - Electronic Prijem naloga za instant plaćanja Cut o time for receipt of P/O for Instant payments - Nalozi koji se dostavljaju lično - Paper based - Nalozi koji se dostavljaju elektronski - Electronic-Supported for e-banking Prijem naloga za RTGS Cut o time for receipt of P/O for RTGS - Nalozi koji se dostavljaju lično - Paper based - Nalozi koji se dostavljaju elektronski - Electronic Prijem internih naloga koji se dostavljaju elektronski Cut o time for internal electronic receipt of P/O Prijem naloga za prenos po osnovu menice ili ovlašćenja Cut o time for promissory notes or authorization orders Prijem zahteva za registraciju menice i zahteva za brisanje menice ili ovlašćenja Cut o time for promissory notes registration and cancelation of promissory note or authorization Prijem zahteva za povlačenje osnova iz Prinudne naplate NBS Cut o time for cancelation of National Bank of Serbia enforced collection base vreme time Do.00h Until.00 PM Do.0h Until.0 PM Do.00h Till.00 PM Non-stop Non-stop Do.00h Till.00 PM Do 7.0h Till.0 PM Non-stop Non-stop Do.00h Till.00 PM Do.00h Till.00 PM Do.00h Till.00 PM II Prijem naloga subotom / Cut of time for receipt of P/O on Saturday Prijem internih naloga koji se dostavljaju elektronski Cut o time for internal electronic receipt of P/O Prijem eksternih naloga koji se dostavljaju elektronski - Instant plaćanja Cut o time for internal electronic receipt of P/O-Supported for e-banking - for Instant payments Non stop Non stop Non stop Non stop III Prijem naloga nedeljom i praznikom / Cut of time for receipt of P/O on Sunday and holidays Prijem internih naloga koji se dostavljaju elektronski Cut o time for internal electronic receipt of P/O Prijem eksternih naloga koji se dostavljaju elektronski - Instant plaćanja Cut o time for internal electronic receipt of P/O Supported for e-banking - for Instant payments Non stop Non stop Non stop Non stop XIII REGISTRACIJA/BRISANJE MENICA U/IZ REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA NBS REGISTERING/DELETION OF PROMISSORY NOTES/CONTRACT AUTHORISATION Zahtev za registraciju menice koje nije proisteklo iz klijentovog posla sa Bankom u registar menica NBS The request for registration of promissory notes that is not derived from the client's business with the Bank in the NBS register Zahtev za brisanje menice koje nije proisteklo iz klijentovog posla sa Bankom iz registra menica NBS The request for deletion of promissory note that is not derived from the client's business with the Bank from the NBS register 0 po menici per promissory note 0 po menici per promissory note 8

10 Sve naknade iz ove Tarife naplaćuju se UNAPRED. All fees are collected in advance. Svako započeto tromesečje se računa kao celo. Each commenced quarter is considered as full quarter. Banka može izmeniti tarifu bez prethodne najave. Banka će učiniti sve napore da klijenti budu upoznati sa izmenom tarife u rokuod 7 dana. Bank may change the Tari without any prior notice to client. Nevertheless, every e ort will be made notice for a 7 days in advance. Banka zadržava pravo da može izmeniti ovu Tarifu u zavisnosti od ukupnog obima poslovanja koji klijent ostvaruje preko banke. The Bank has the right to change the Tari depending on the overall volume of client's business performances channeled through the Bank. Banka zadržava pravo da klijentu naplati stvarne troškove za sve usluge koje nisu navedene u ovoj Tarifi, kao i naknadu troškova koje Banka snosi u poslovanju sa trećim licima, naročito ostalim bankama. The Bank reserves the right to charge the client a reasonable fee for all services not covered in this Price List, as well as a fee covering the Bank's expenses payable to third parties, in particular other banks. Svi nalozi u iznosu manjem od RSD označeni kao hitni realizuju se kroz sistem za instant plaćanja (IP). Ukoliko na računu platioca nema dovoljno sredstava ili je račun blokiran, svaki nalog koji je kandidat za IP biće odbijen. All payment orders in amount less than RSD marked as urgent will be processed via Instant payments system. If there is no su cient funds for order realization on the account or account is blocked, every order that is IP candidate will be rejected. Izmene koje se odnose na platni promet važe od Changes related to payment transactions are valid from

11 TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE U SEKTORU ZA POSLOVE SA INOSTRANSTVOM FEES AND COMMISSIONS FOR INTERNATIONAL PAYMENTS BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U EVRIMA*** I SA DEVIZNOG TEKUĆEG RAČUNA U EVRIMA*** INTERNATIONAL TRANSFERS AND PAYMENT ORDERS NOSTRO Papirni nalozi / Paper based Eksterno plaćanje u stranoj valuti (uključuje plaćanje prema inostranstvu, plaćanje u korist rezidenta u zemlji, externi transfer na račun istog pravnog lica u zemlji) External payment in foreign currency (includes payment abroad, payment in favor of a resident in the country, an external transfer to the account of the same legal entity in the country) - Iz sopstvenih sredstava - Outgoing payments from own funds - Iz kupljenih sredstava - Outgoing payments from purchased funds - Iz sredstava deviznog kredita odobrenog u Banci - Outgoing payments from approved foreign currency loan 0,%, minimum.00 maximum do EUR =.00 po nalogu preko EUR =.800 po nalogu up to EUR =.00 over EUR = po nalogu Interno plaćanje u stranoj valuti (uključuje plaćanje u korist klijenta banke, transfer u okviru istog pravnog lica ) Internal payment in foreign currency (includes payment for the benefit of a bank client, transfer within the same legal entity) - Iz sopstvenih sredstava - Internal payment in favor of client of Bank from own funds - Iz kupljenih sredstava - Internal payment in favor of client of Bank from purchased funds - Iz sredstava deviznog kredita odobrenog u Banci - Outgoing payments from approved foreign currency loan 0,%, minimum.00 maximum do EUR =.00 po nalogu preko EUR =.800 po nalogu up to EUR =.00 over EUR = po nalogu KONAČAN OBRAČUN SLUŽBENOG PUTA The final calculation of business trip Na račun korisnika u drugoj domaćoj banci To the account of the beneficiary in another domestic bank - Iz sopstvenih sredstava - Outgoing payments from own funds - Iz kupljenih sredstava - Outgoing payments from purchased funds Na račun korisnika u okviru banke to the account of clients within the bank - Iz sopstvenih sredstava - Internal payment in favor of client of Bank from own funds - Iz kupljenih sredstava - Internal payment in favor of client of Bank from purchased funds Plaćanje u RSD u korist nerezidenta Payment in RSD in favor of a non-resident Interno plaćanje u RSD u korist nerezidenta Internal payment in RSD in favor of a non-resident Troškovi doznaka koje nisu u skladu sa standardima za međ. plaćanja: BIC, IBAN, BLZ, FedWire, Sort Code, CHIPS Charges as per non standard for int.payments: BIC, IBAN, BLZ, FedWire, Sort Code,... 0,%, minimum.00 maximum do EUR =.00 po nalogu preko EUR =.800 po nalogu up to EUR =.00 over EUR =.800 0,%, minimum.00 maximum do EUR =.00 po nalogu preko EUR =.800 po nalogu up to EUR =.00 over EUR =.800 0,%, minimum.00 maximum ,%, minimum.00 maximum jednokratno Elektronski TRANSFERI nalozi I / PLAĆANJA Electronic based DOZNAKOM Eksterno plaćanje u stranoj valuti (uključuje plaćanje prema inostranstvu, plaćanje u korist rezidenta u zemlji, externi transfer na račun istog pravnog lica u zemlji) External payment in foreign currency (includes payment abroad, payment in favor of a resident in the country, an external transfer to the account of the same legal entity in the country) - Iz sopstvenih sredstava - Outgoing payments from own funds 0,% minimum.00 maximum - Iz kupljenih sredstava - Outgoing payments from purchased funds - Iz sredstava deviznog kredita odobrenog u Banci - Outgoing payments from approved foreign currency loan.000 po nalogu.000 po nalogu 0

12 Interno plaćanje u stranoj valuti (uključuje plaćanje u korist klijenta banke, transfer u okviru istog pravnog lica ) Internal payment in foreign currency (includes payment for the benefit of a bank client, transfer within the same legal entity) - Iz sopstvenih sredstava - Internal payment in favor of client of Bank from own funds - Iz kupljenih sredstava - Internal payment in favor of client of Bank from purchased funds - Iz sredstava deviznog kredita odobrenog u Banci - Outgoing payments from approved foreign currency loan 0,% minimum.00 maximum po nalogu.000 po nalogu KONAČAN OBRAČUN SLUŽBENOG PUTA The final calculation of business trip Na račun korisnika u drugoj domaćoj banci To the account of the beneficiary in another domestic bank - Iz sopstvenih sredstava - Outgoing payments from own funds - Iz kupljenih sredstava - Outgoing payments from purchased funds Na račun korisnika u okviru banke to the account of clients within the bank - Iz sopstvenih sredstava - Internal payment in favor of client of Bank from own funds - Iz kupljenih sredstava - Internal payment in favor of client of Bank from purchased funds 0,% minimum.00 maximum.000 po nalogu 0,% minimum.00 maximum po nalogu Plaćanje u RSD u korist nerezidenta Payment in RSD in favor of a non-resident 0,% minimum.00 maximum Interno plaćanje u RSD u korist nerezidenta 0,% minimum.00 maximum.000 Internal payment in RSD in favor of a non-resident Troškovi doznaka koje nisu u skladu sa standardima za međ. plaćanja: BIC, IBAN, BLZ, FedWire, Sort Code, CHIPS Charges as per non standard for int.payments: BIC, IBAN, BLZ, FedWire, Sort Code,... Naknada TRANSFERI za troškove I PLAĆANJA ino banke kod DO plaćanja sa opcijom OUR* / Ino bank fee for payments with OUR cost option* Plaćanja u valuti EUR Payments in EUR.00 jednokratno Iznos - naloga do,00 EUR Payment up to,00 EUR Iznos naloga od,0 EUR do.00,00 EUR Payment from,0 EUR to.00,00 EUR Iznos naloga od.00,0 EUR do 0.000,00 EUR Payment from.00,0 EUR to 0.000,00 EUR Iznos naloga viši od 0.000,00 EUR Payment over 0.000,00 EUR Iznos naloga viši od 0.000,00 EUR za plaćanja preko Sberbank of Russia Payment over 0.000,00 EUR via Sberbank of Russia Plaćanja u ostalim valutama Payments in other currencies Plaćanja u ostalim valutama (osim RUB) Payments in other currencies (except RUB) Plaćanja u RUB Payments in RUB Plaćanja u USD preko Sberbank of Russia u iznosu preko 0.000,00 USD Payments in USD over 0.000,00 USD via Sberbank of Russia.00 po nalogu.00 po nalogu.00 po nalogu.800 po nalogu U visini stvarnog troška ino banke In line with actual ino bank fee.900 po nalogu.00 po nalogu U visini stvarnog troška ino banke In line with actual ino bank fee *Važi za rezidente i nerezidente The fee is valid for residents and non-residents Ostalo TRANSFERI / Other I P Hitan SWIFT nalog Urgent SWIFT advice.00 jednokratno Kopija SWIFT naloga Copy of SWIFT advice / Uslovne doznake Conditional P/O 0,% minimum.000 maximum 0.000

13 Upiti, zahtevi za otkazivanjem, za promenama detalja plaćanja od strane klijenta (ne uključuje SWIFT korespodenciju) Queries, requests for cancellation, requests for changes of payment details ordered by client (does not include SWIFT correspodence) Istraživanja, reklamacije zbog nejasnih i netačnih instrukcija (uključuje SWIFT korespodenciju) Investigations, inquire due to unclear and incorrect instructions (including SWIFT correspodence) Duplikat naloga za plaćanje Duplicate of payment order SWIFT putem poruke MT90 Swift-statement by MT90 Valuta isti dan za EUR i USD Currency same day for EUR and USD Valuta isti dan za sve valute osim EUR i USD Currency same day for all currencies except EUR and USD Međubankarski /međunarodni kliring Interbank / international clearing - U skladu sa važećom listom banaka učesnika izdatom od strane Narodne Banke Srbije - In accordance with valid list of participating banks issued by the National Bank of Serbia - bez ino troška i troška valute isti dan - no foreign charge and charge of value same day troškovi inobanke foreign bank charges.00 po nalogu mesečno po računu.000 per month per account nalozi do 0.00h - bez provizije nalozi predati od 0.00h do.0h, RSD.000 orders received till 0.00 AM - free of charge orders received from 0.00 AM till.0 PM, RSD po nalogu *Standardni datum valute je dva radna dana od dana dostave naloga *Standard currency date is two working days from date of order delivery U skladu sa važećim tarifama Banke In accordance with the Bank's current tari s Trošak SWIFT-a The cost of SWIFT 00 Popunjavanje naloga po uputstvu NBS na zahtev klijenta Fill in orders as per NBS instr. on customer's request Rasknjižavanje zarada u korist nerezidenata - obračun po korisniku* ** Booking of the salary in favor of non-residents - calculation per recipients* **.00 po nalogu.00 po korisnku per recipient *Uslov je da nalogodavac i korisnik imaju otvoren račun u Sberbank Srbija a.d. The principal and recipients must have an open current account at Sberbank Serbia a.d. **Uslov je da nalogodavac dostavi specifikaciju u traženom formatu. The principal's specification need to be delivered in the required format. Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima*** / Incoming international payments in EUR*** Na devizni račun kod Sberbank Srbija a.d. sa opcijom deljenih troškova CHG:SHA Incoming payments - CHG:SHA Na devizni racun kod Sberbank Srbija a.d. sa opcijom troškova na teret nalogodavca CHG:OUR Incoming payments - CHG:OUR Međubankarski /međunarodni kliring Interbank / international clearing - U skladu sa važećom listom banaka učesnika izdatom od strane Narodne Banke Srbije - In accordance with valid list of participating banks issued by the National Bank of Serbia - bez ino troška i troška valute isti dan - no foreign charge and charge of value same day Na devizni račun kod drugih banaka Crediting FX account with other banks Doznake sa KiM i donacije Incoming payments from KiM and donation 00 jednokratno bez naknade free of charge U skladu sa važećim tarifama Banke In accordance with the Bank's current tari s 0,%, minimum.00 maximum ,%, minimum.00 maximum Kopija SWIFT naloga Copy of SWIFT advice.000 ***Naknade važe i za transfere u drugim stranim valutama, osim ako drugačije nije navedeno. Fees are valid for other fcy, unless otherwise stated.

14 II STRANI NOVAC FCY CASH Prodaja efektive za službeni put Selling of FX for business trip Isplata sa deviznog računa Withdrawal of FCY cash from FX account naknade troškovi (RSD),00% minimum.00 0,0% minimum.00 III STRANA PRAVNA LICA NON - RESIDENTS Otvaranje i vođenje računa stranih pravih lica Current account opening and maintenance for non residents Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima sa deviznog tekućeg računa u evrima* FCY payment in the country and abroad - Plaćanje u zemlji i prema inostranstvu u devizama - Paying in the country and abroad in foreign currency - Valuta isti dan za EUR i USD - Currency same day for EUR and USD - Valuta isti dan za sve valute osim EUR i USD - Currency same day for all currencies except EUR and USD Plaćanje u zemlji u RSD kroz mrežu deviznog platnog prometa Payment in country in RSD through network of foreign currency payment transactions PLAĆANJE U RSD KROZ MREŽU DOMAĆEG PLATNOG PROMETA PAYMENT IN RSD THROUGH NETWORK OF DOMESTIC PAYMENT TRANSACTIONS Žiro-kliring i RTGS- jedinstvena tarifa (strana pravna lica) Giro-clearing and RTGS uniqe tari - Nalozi dostavljeni lično - Paper based - Nalozi dostavljeni elektronski (strana pravna lica) - Electronic (non-residents) Isplata gotovog novca u RSD Payment of cash in dinars Isplata u efektivnoj stranoj valuti Payment in e ective foreign currency po klijentu; Naplata se vrši iz prvog priliva i dalje do konačne naplate provizije / per client; The fee will be charged from the first inflow 0,0%, minimum.00 maximum nalozi do 0.00h - bez provizije nalozi predati od 0.00h do.0h, RSD.000 orders received till 0.00 AM - free of charge orders received from 0.00 AM till.0 PM, RSD po nalogu 0,0% minimum.00 maximum ,0% minimum.00 maximum ,%, minimum 00 - maximum po nalogu 0,%, minimum 00 - maximum / 0,0%, minimum 00 - maximum po nalogu 0,0% minimum 00 - maximum / 0,0% 0,0% minimum.00 IV Naknade važe i za transfere u drugim stranim valutama, osim ako drugačije nije navedeno. Fees are valid for other fcy, exept. otherwise stated. *Naknada važi za papirne i elektronski dostavljene naloge. *Fees for paper based and electronic transfers. DOKUMENTARNI INKASO DOCUMENTARY INKASO NOSTRO Prosleđivanje dokumenata za naplatu ili plaćanje* Handling of documents* 0,0% minimum.00 maximum Izmena po inkasu Amendment of collection.00 *Prilikom naplate i plaćanja inkasa, naplaćuju se i stvarni troškovi (kao kod doznaka) *In addition to each payments/collection real costs should be paid (like as for payment orders) LORO Uručenje dokumenata bez plaćanja Handling of documents without payments.00 Pribavljanje akcepta Obtaining of acceptance 0,% minimum.000 Naplata sa protestom menice Collection with protest of a draft 0,% minimum.000 Izmena po inkasu Amendment of collection.00

15 V DOKUMENTARNI AKREDITIVI LETTERS OF CREDIT NOSTRO Otvaranje akreditiva Opening of L/C - Sa pokrićem - With cover sporazumno by agreement - Sa odloženim polaganjem pokrića - With deferred deposit of cover sporazumno by agreement Konfirmacija akreditiva Confirmation fee u skladu sa troškom ino banke in line with cost of foreign banks Izmene akreditiva Amendment fee Kontrola dokumenata i plaćanje Checking of documents and payment 0,0% minimum maximum Predlog teksta akreditiva u slučaju da isti nije izdat Draft of the Letter of credit if not issued jednokratno LORO Aviziranje bez obaveze banke Advising commission 0,% minimum.000 maximum Prenos akreditiva na drugu banku Transfer of L/C to another bank 0,% minimum.00 maximum Izmena akreditiva Amendment fee Kontrola dokumenata i plaćanje Commission fee for checking of doc. 0,0% minimum maximum Neispravna dokumenta Discrepancies fee Konfirmacija akreditiva Confirmation of L/C sporazumno by agreement VI GARANCIJE GUARANTEES NOSTRO Izdavanje garancije/kontragarancija sa pokrićem Issuing fee / counterguarantee with cover sporazumno by agreement Izdavanje garancije / kontragarancija bez pokrića Issuing fee / counterguarantee without cover sporazumno by agreement Izmene Amendment fee sporazumno, minimum by agreement Predlog teksta garancije u slučaju da isti nije izdat Draft of the Guarantee if not issued jednokratno Prijem i pregled dokumentacije po protestu Receive and review the documentation after the protest LORO Aviziranje Advising without confirmation 0,% minimum.000 maximum Izmene Amendment fee Zahtev za plaćanje po osnovu poziva Request for payment under demand 0,% minimum VII PISMA O NAMERAMA LETTER OF INTENT Obavezujuće pismo o namerama Binding letter of intent sporazumno by agreement Neobavezujuće pismo o namerama Non-binding letter of intent sporazumno by agreement

16 VIII IX I II IV V KREDITNI POSLOVI LOANS Registrovanje kreditnog zaduženja kod NBS Registration of loan debt with NBS Registracija izmene kreditnog zaduženja Registration of the amendment of loan debt Obezbeđenje dodatne dokumentacije po kreditnom poslu Providing of aditional documents Realizacija otplate kreditnog zaduženja Realization of repayment of loan debt Potvrde o stanju kredita Confirmation of loan status Registracija kod NBS kreditnih odobrenja kao i kreditnih poslova koji se odnose na izvoz i uvoz robe ili usluga koji nisu naplaćeni, odnosno plaćeni u roku dužem od godinu dana od dana izvršenog izvoza ili uvoza, kao i unapred naplaćena odnosno plaćena roba ili usluga koja nije izvezena, odnosno uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvršene naplate, odnosno plaćanja. Registration with the NBS credit approval and credit transactions relating to export and import of goods or services that are not collected or paid more than one year from the day of exports or imports, as well as pre-charged or paid goods or services which is not exported or imported in period longer than one year from the date of charging or payment. - Realizacija kreditnih odobrenja kao i kreditnih poslova koji se odnose na izvoz i uvoz robe ili usluga koji nisu naplaćeni, odnosno plaćeni u roku dužem od godinu dana od dana izvršenog izvoza ili uvoza, kao i unapred naplaćena odnosno plaćena roba ili usluga koja nije izvezena, odnosno uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvršene naplate, odnosno plaćanja. - Realization of credit approval and credit transactions relating to export and import of goods or services that are not collected or paid more than one year from the day of exports or imports, as well as pre-charged or paid goods or services which is not exported or imported in period longer than one year from the date of charging or payment. - Izmena kreditnih odobrenja kao i kreditnih poslova koji se odnose na izvoz i uvoz robe ili usluga koji nisu naplaćeni, odnosno plaćeni u roku dužem od godinu dana od dana izvršenog izvoza ili uvoza, kao i unapred naplaćena odnosno plaćena roba ili usluga koja nije izvezena, odnosno uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvršene naplate, odnosno plaćanja. - Change in credit approval and credit transactions relating to export and import of goods or services that are not collected or paid more than one year from the day of exports or imports, as well as pre-charged or paid for goods or services which is not exported or imported in period longer than one year from the date of charging or payment. VREME PRIJEMA NALOGA CUT OFF TIME FOR PAYMENT ORDER RECEIPT Nalozi dostavljeni lično Paper based - Plaćanja iz iste valute - Currency against same currency - Plaćanja različitom valutom (konverzija) - Currency against di erent currency - Plaćanja kupovinom iz RSD - Currency against RSD Nalozi dostavljeni elektonski Electronic - Plaćanja iz iste valute - Currency against same currency - Plaćanja različitom valutom (konverzija) - Currency against di erent currency - Plaćanja kupovinom iz RSD - Currency against RSD Plaćanja putem međubankarskog /međunarodnog kliringa Payments via interbank / international clearing Nalozi koji se realizuju iz kreditnih sredstava Banke Orders executed from the Bank's loan funds jednokratno jednokratno jednokratno.000 jednokratno.000 jednokratno.000 jednokratno jednokratno vreme time do.00h till.00 AM do.00h till.00 AM do.00h till.00 AM do.00h till.00 AM do.00h till.00 AM do.00h till.00 AM do.00h till.00 AM do.00h till.00 PM

17 Sve naknade iz ove Tarife naplaćuju se UNAPRED. All fees are collected in advance. Svako započeto tromesečje se računa kao celo. Each commenced quarter is considered as full quarter. Banka može izmeniti tarifu bez prethodne najave. Banka će učiniti sve napore da klijenti budu upoznati sa izmenom tarife u rokuod 7 dana. Bank may change the Tari without any prior notice to client. Nevertheless, every e ort will be made notice for a 7 days in advance. Banka zadržava pravo da može izmeniti ovu Tarifu u zavisnosti od ukupnog obima poslovanja koji klijent ostvaruje preko banke. The Bank has the right to change the Tari depending on the overall volume of client's business performances channeled through the Bank. Banka zadržava pravo da klijentu naplati stvarne troškove za sve usluge koje nisu navedene u ovoj Tarifi, kao i naknadu troškova koje Banka snosi u poslovanju sa trećim licima, naročito ostalim bankama. The Bank reserves the right to charge the client a reasonable fee for all services not covered in this Price List, as well as a fee covering the Bank's expenses payable to third parties, in particular other banks. Tarifa se primenjuje od Tari is applicable from