Odluke Vlade Cr e Gore o dava ju šu a u držav oj svoji i a korišće je prodajo drveta u U G O V O R

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Odluke Vlade Cr e Gore o dava ju šu a u držav oj svoji i a korišće je prodajo drveta u U G O V O R"

Транскрипт

1

2 Na os ovu čla a )ako a o šu a a ''Služ e i list CG'', roj / i /, i čla a stav Odluke Vlade Cr e Gore o dava ju šu a u držav oj svoji i a korišće je prodajo drveta u du eće sta ju,,sl.list CG'', r. /, za godi u r od godine i Odluke Tenderske komisije, broj 3640/62 od godine, Vlada Crne Gore ( u daljem tekstu: Vlada), koju zastupa direktor Uprave za šu e Pljevlja, Nusret Kalač i DOO ''Sava trans '' iz Cetinje (u daljem tekstu: Koris ik, koga zastupa Miodrag Lješković, dana godine, zaključuju sljedeći: U G O V O R O KORIŠĆENJU ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, U GODINI ZA ODJELJENJE 8A G.J.''PONIKVICA'', P.J.DANILOVGRAD Ugovorene strane su saglasne da predmet ovog ugovora bude korišće je šu a proizvod ja šu skih sorti e ata i jihov tra sport, u držav oj svoji i od stra e Koris ika, datih Odluko Vlade o dava ju šu a u držav oj svoji i a korišće je prodajo drveta u du eće sta ju, za godi u )aključko Vlade Cr e Gore broj od godine) i Odlukom Tenderske komisije, broj 3640/62 od godine, u odjelje ju iz čla a 2 ovog ugovora, a teritoriji opšti e Danilovgrad koji gazduje Uprava za šu e - Područ a jedi i a Danilovgrad. Pored korišće ja šu a iz prethod og stava, Korisnik je u obavezi da o svo trošku izvodi radove a izgrad ji i održava ju puteva i jihovoj prohod osti za odjelje je koje do ije a korišće je, u skladu sa pla ski doku e ti a i zako o. Korišće je šu a iz čla a ovog ugovora o uhvata ruto doz ače u drv u asu u skladu sa odgovarajući izvođački projekto za godinu, po prodajnoj cijeni po jedinici mjere, kako slijedi: GAZDINSKA JEDINICA ODJELJENJE BRUTO DOZNAČENA DRVNA MASA m3 PRODAJNA CIJENA PO m3 BRUTO DOZNAČENE DRVNE MASE četi ara Lišćara ukupno četi ara lišćara UKUPNA VRIJEDNOST Ponikvica 8a , ,00 S V E G A: , ,00 Koris ik šu a se o avezuje da šu ske sorti e te iz čla a ovog ugovora preradi u o liku primarnih, polufinalnih ili finalnih proizvoda u sopstvenim kapacitetima. Zabranjeno je

3 ustupa je šu e do stra e Koris ika drugo li u a korišće je, prodaja, preprodaja ili izvoz drvnih sortimenata iz čla a ovog ugovora. Koris ik šu a se o avezuje da preduzi a sve jere utvrđe e izvođački projekto, vodi evide iju o količi a a izrađe ih drv ih sorti e ata, vodi evide iju šu skih radova, radova a izgrad ji i održava ju šu skih puteva i vodi evide iju troškova sopstve e prerade drv ih proizvoda. Koris ik šu a je duža da šu ske puteve koje koristi za prevoz drvnih sortimenata dovede u stanje u koje su ili prije korišće ja. Sta je šu skih puteva prije korišće ja zapis ički će se ko statovati iz eđu adlež e Područ e jedi i e Uprave za šu e i Korisnika sa foto i video zapisom. Ukupan prodajni iznos po ovom ugovoru iznosi 4.829,00 EUR-a, a koji će Koris ik platiti sljedećo di a iko ; - prvu ratu u iznosu od 1.207,25 EUR-a najkasnije do godine; - drugu ratu u iznosu od 1.207,25 EUR-a najkasnije do godine; - treću ratu u iz osu od 1.207,25 EUR-a najkasnije do godine i - cetvrtu ratu u iznosu od 1.207,25 EUR-a najkasnije do godine. Ukoliko je di a ika korišće ja šu a veća od utvrđe e di a ike plaća ja, Koris ik je o aveza plaća je prilagoditi di a i i korišće ja, tako da uplata ora prethoditi optre i drvnih sortimenata. Uplata ugovore e prodaj e ije e za korišće je šu a će se vršiti a raču jav ih prihoda Poreske uprave broj sa naznakom: dokaz o uplati iznosa prodajne cijene za korišće je šu a i ak ade za izvrše u doz aku i sifra opšti e a čijoj teritoriji se šu e koriste. Krajnji rok za izvršava je svih radova a sječi, vuči i izvozu drv ih sorti e ata i prijem odjeljenja od stra e Uprave za šu e je godine. Koris ik shod o čla u )ako a o šu a a, pored prodajne cijene iz stava 1 čla a ugovora, je duža da plati posebnu naknadu, u skladu sa pose i propiso, o če u će Uprava za šu e do ijeti pose o Rješe je. Dokaz o izvrše oj uplati iz osa prodaj e ije e za korišće je šu a i ak ade za izvrše u doz aku iz čl. i ovog ugovora za svaku ratu, Korisnik je duža dostaviti šefu područ e jedinice prije otpreme drvnih sortimenata.

4 Korisnik je obavezan da odmah ako završetka svih radova a korišće ju šu a iz čla a ovog ugovora, pis e o o avijesti Šefa adlež e Područ e jedi i e, koji će u roku od seda da a od da a prije a o avješte ja Rješe je for irati ko isiju koja će izvršiti teh ički prijem odjeljenja. Ko isija za teh ički prije odjeljenja, duž a je da u roku od seda da a od do oše ja Rješe ja o for ira ju ko isije, izađe a tere i sači i )apis ik o izvrše o pregledu-teh ičko prije u odjelje ja. Ukoliko Koris ik e izvršava o aveze u sve u a ači predviđe ovi ugovoro, Uprava za šu e, po ovlašće ju Vlade će Koris iku o ustaviti dalji rad, raski uti ugovor ez prava Koris ika a: ak adu troškova, ulože a sredstva i raspologa ja gotovi šu ski sortime ti a, a Poreska uprava će izvršiti pri ud u aplatu prodaj e ije e za korišće je šu a i ak ade za izvrše u doz aku, u skladu sa )ako o o poreskoj ad i istra iji ''Služ e i list RCG'' br. 65/01). Koris ik će koristiti šu e iz čla a ovog ugovora, u skladu sa )ako o o šu a a, podzako ski akti a, izvođački projekto, i di a ički pla o koji utvrđuje Uprava za šu e uz saglas ost Koris ika, s ti što je Koris ik o aveza koristiti odjelje je po utvrđe oj jeseč oj di a i i. Koris ik će koristiti odjelje je po jeseč oj di a i i a os ovu pis e og aloga šefa područ e jedi i e i a os ovu o ostra o potpisa ih zapis ika o pri opredaji odjeljenja koja je eventualno ranije koristio. U slučaju da Uprava za šu e utvrdi da Koris ik u svo poslova ju vrši sječu edoz ače ih sta ala ili postupa suprot o propisi a koji regulišu poslova je u o lasti šu arstva, Koris ik će s ositi zako o propisa u odgovor ost, a astalu štetu adok aditi u skladu sa važeći propisi a koji regulišu ovu oblast. Koris ik se o avezuje da Upravi za šu e u tre utku potpisiva ja ovog Ugovora preda eopozivu, ezuslov u i aplativu a prvi poziv Gara iju a ke, za do ro izvrše je ugovora na iznos od 15 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti do godine a koju će Uprava za šu e aktivirati u svako o e tu kada astupi eki od razloga za krše je i raskid ovog Ugovora a posebno: - Ukoliko se utvrdi da Koris ik šu ske sorti e te iz čla a ovog ugovora e prerađuje u obliku primarnih, polufinalnih ili finalnih proizvoda u sopstvenim kapacitetima; - Ukoliko se utvrdi da je Koris ik šu e istu dao drugo li u a korišće je, prodavao, preprodavao ili izvozio drv e sorti e te iz čla a ovog ugovora;

5 - Ukoliko se utvrdi da Koris ik šu e e preduzi a sve jere utvrđe e izvođački projekto, e vodi evide iju o količi a a izrađe ih drv ih sorti e ata, e vodi evide iju šu skih radova, radova a izgrad ji i održava ju šu skih puteva i e vodi evide iju troškova sopstve e prerade drv ih proizvoda; - Ukoliko se utvrdi da Koris ik lokal e šu ske, puteve koje koristi za prevoz drv ih sorti e ata ije ostavio u sta ju u koje su ili prije korišće ja šu a; - Ukoliko se utvrdi da Koris ik kas i sa plaća je rata shod o utvrđe oj di a i i iz čla a ovog ugovora, od os o kas i sa plaća je pose e ak ade iz čla a ovog ugovora; - Ukoliko se utvrdi da Koris ik ije izvršio sve radova a sječi, vuči i izvozu drv ih sorti e ata i da ije izvrše ureda prije odjelje ja od stra e Uprave za šu e zaključ o sa godine; - Ukoliko se utvrdi da Koris ik šu e iz čla a 1 ovog ugovora, ne koristi šu u u skladu sa )ako o o šu a a, podzako ski akti a, izvođački projekto, i di a ički pla o koji utvrđuje Uprava za šu e uz saglas ost Koris ika; - Ukoliko se utvrdi da Koris ik u svo poslova ju vrši sječu edoz ače ih sta ala ili postupa suprot o propisi a koji regulišu poslova je u o lasti šu arstva; Uprava za šu e se obavezuje da, ukoliko Korisnik to zahtijeva, neposredno nakon ispunjenja svih obaveza, na ači i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Korisniku bankarsku garanciju za do ro izvrše je ugovora. Ukoliko u toku godine od strane suda bude donijeta mjera zabrane privremenog ili trajnog korišće ja šu a, u pred et o odjelje ju, Mi istarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šu e je u o avezi da ukoliko je to oguće u skladu sa važeći pla ski akti a izvrši za je u odjelje ja, a ukoliko to ije oguće duž a je da za az ače e količi e u a ji obavezu Korisnika. Eventualne sporove sa građa i a i lokal i zajed i a a po os ovu korišće ja šu a i lokal ih puteva, Koris ik je duža rješavati o svo trošku u sarad ji sa adlež i držav i orga i a. Korisnik je obavezan da priliko korišće ja šu a poštuje propise koji se od ose a korišće je lokal ih puteva i ostova, a prije svega u pogledu jihove osivosti, osovi skog optereće ja i sl. Sve sporove koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šu e i Koris ik će pokušati da riješe sporazu o. Ukoliko ugovor e stra e e postig u sporazu o rješe je, astali spor rješavaće adlež i sud.

6