КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : ; Билтен

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : ; Билтен"

Транскрипт

1 КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : ; БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Анализа финансијских извештаја здравствених установа Србије за период године Година XIX- Broj 1/2020 Тираж 400 примерака Београд, септембар године

2 С а д р ж а ј б. Н а з и в Стр. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 1 I ОПШТИ ПОДАЦИ ЗА СЕКТОР ЗДРАВСТВА 2 II ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ОБРАДОМ ОБУХВАЋЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 4 1. Укупни приходи и примања 6 2. Укупни расходи и издаци Потраживања и обавезе посматраних здравствених установа 15 V 4. Презадужене и блокиране здравствене 20 Уместо закључка 23 ПРИЛОЗИ - ТАБЕЛЕ: Распоред и структура здравствених установа у Србији које су укључене у систем јавног здравства за годину Постељни фонд државних здравствених установа Србије у години 25 Број запослених у установама из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији на дан године без Косова и Метохије Број запослених у установама из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији на дан године са Косовом и Метохијом Структура потраживања по врстама здравствених установа 29 Структура обавеза по врстама здравствених установа 30 Износ непокривених обавеза према добављачима краткорочним изворима финансирања, стање по типовима здравствених установа 1. Табела: Резултaти пoслoвaњa здрaвстених устaнoвa Србиjе у периоду године 2. Табела: Структурa прихoдa и примaњa здрaвстених устaнoвa Србиjе у периоду године 3. Табела: Извoри финaнсирaњa здрaвстених устaнoвa Србије у периоду године 4. Табела: Структурa рaсхoдa и издaтaкa здрaвстених устaнoвa Србиjе у периоду године 5. Табела: Обавезе у односу на новчана средства, краткорочна потраживања и залихе здрaвстених устaнoвa Србиjе на дан године

3 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Анализa финансијских извештаја здравствених установа за период године обухвата здравствене које су обрасце Завршног рачуна доставиле непосредно Комори здравствених установа Србије (у даљем тексту: Комора). С обзиром на чињенице: да још није објављен Извештај о финансијском пословању Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО), да нам известан број здравствених установа није доставио своје финансијске извештаје, да је било измена у Уредби о плану мреже здравствених установа и да је у појединим деловима здравственог система дошло до промене у броју здравствених установа које се потпуно консолидују на нивоу РФЗО (апотеке), анализа је модификована у односу на претходне године. Измене у методолошком приступу се састоје у следећем: 1. Анализа се односи само на 2019.годину због немогућности поређења са претходном јер нам неке здравствене нису доставиле финансијске извештаје за претходну, а неке за посматрану годину. 2. Здравствене са подручја Косова и Метохије (у даљем текст К и М) ћемо посматрати посебно због тога што их је по Плану мреже било седам (АУ Косовска Митровица, ДЗ Пећ, ДЗ Штрпце, ЗЦ Гњилане КБЦ Косовска Митровица, КБЦ Приштина и Завод за јавно здравље Косовска Митровица), а Комори су доставиле финансијске извештаје њих девет (ДЗ Грачаница, Дз Доња Гуштерица, ДЗ Косово Поље, ДЗ Штрпце, ДЗ Приштина, ДЗ Звечан, АУ Косовска Митровица, АУ Гњилане и ЗЦ Гњилане). У недостатку консолидованог завршног рачуна и финансијског извештаја Фонда, није могуће проверити да ли су све ове здравствене целу годину радиле по старом или новом Плану мреже, да ли су се у потпуности или делимично финансирале из РФЗО, да ли су финансиране само плате или и остали трошкови. 3. Изостављене су и здравствене које се консолидују у другим органима и организацијама, а само су делом капацитета укључене у систем обавезног здравственог осигурања које се финансира путем РФЗО (војне болнице, војно медицински центри, Завод за заштиту здравља железничара...) 4. Искључен је и Институт Торлак као привредно друштво. Сматрајући битним континуирано праћење финансијског пословања сектора јавног здравства, ова анализа и поред наведених ограничавајућих фактора, могла би да буде основа за праћење тенденција и давање смерница за побољшање здравственог система. Поред општих података о капацитетима јавног здравства, пажњу смо усмерили на годишње финансијске извештаје здравствених установа (Биланс стања, Биланс расхода, Извештај о капиталним издацима и примањима, Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета) и посебне обрасце (о потраживањима, обавезама и броју запослених), које су здравствене непосредно доставиле Комори., Уколико до краја године буду објављени Извештај о финансијском пословању Фонда, затим, подаци о броју и структури осигураника (последњи су за 2017.год.) као и подаци Института за јавно здравље Милан Јовановић Батут о броју и структури запослених (последњи су за 2018.год.), Комора ће ажурирати ову анализу. 1

4 I ОПШТИ ПОДАЦИ ЗА СЕКТОР ЗДРАВСТВА Према подацима Републичког завода за статистику, процењени број становника у Републици Србији у години био је Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину негативна и износи -5,4. Истовремено, процес демографског старења становништва манифестује се ниским и стално опадајућим учешћем младих и високим и континуирано растућим уделом старих у укупном становништву. У Србији је, у години, удео лица старих 65 и више година износио 20,7, а млађих од 15 година 14,3. Што се тиче броја осигураника обавезног здравственог осигурања, последњи објављени податак се односи на стање на дан године када је било укупно осигураника Републичког фонда за здравствено осигурање. У исто време у Србији је, према процени РЗЗС, било становника више. Уз напомену да се подаци о броју осигураника не могу буквално пресликати на 2019 годину, у наставку дајемо табелу броја и структуре осигураника ради оријентационе слике о томе колико приближно становника има право на коришћење капацитета државног здравства по основу обавезног здравственог осигурања. БРОЈ ОСИГУРАНИКА ПО ОСНОВИМА ОСИГУРАЊА ЗАКЉУЧНО СА ГОДИНЕ ОСНОВ ОСИГУРАЊА НОСИОЦИ ЧЛАНОВИ УКУПНО ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 1,774,849 1,114,826 2,889,675 НЕЗАПОСЛЕНИ КОЈИ ПРИМАЈУ НАКНАДУ 35,372 10,951 46,323 ПЕНЗИОНЕРИ 1,751, ,624 1,962,002 САМОСТАЛНА ДЕЛАТНОСТ 181, , ,503 ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ 104,709 99, ,628 ОСИГУРАНИЦИ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА 924, ,119 1,326,651 ОСТАЛО 133,922 33, ,700 СВЕГА ОСИГУРАНИКА 4,906,237 1,995,245 6,901,482 Извор података РФЗО Законом о здравственој заштити дефинисане су врсте здравствених установа, а Уредбом о Плану мреже здравствених установа број, структура, капацитети и просторни распоред здравствених установа у јавној својини и њихових организационих јединица по нивоима здравствене заштите. Мрежа здравствених установа организована је на три, односно четири нивоа пружања здравствене заштите: примарни, секундарни, терцијарни и на здравствену заштиту на више нивоа. Према Уредби о мрежи здравствених установа, важећој у 2019.год., систем јавног здравства чини 357 здравствених установа од којих се поједине само делимично финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања (војне, рехабилитациони центри, Институт Торлак, здравствене на Косову и Метохији) 2

5 Број и структура здравствених установа из Плана мреже (Без К и М) чији би финансијски извештаји требало у потпуности да се консолидују на нивоу РФЗО: РБ О П И С Укупно Обухваћене анализом Домови здравља Апотеке Заводи Опште болнице Специјалне болнице Здравствени центри Клинички центри Клиничко болнички центри Институти Клинике Инст./заводи за јавно здравље УКУПНО: Упоредни преглед здравствених установа са Косова и Метохије по плану мреже и установа које су доставиле финансијске извештаје Комори дат је у следећој табели: РБ О П И С Укупно Обухваћене анализом Домови здравља 2 6 / 2 Апотеке 1 2 / 3 Заводи 4 Опште болнице 5 Специјалне болнице 8 Здравствени центри Клинички центри 10 Клиничко болнички центри 2 11 Институти 12 Клинике 13 Инст./заводи за јавно здравље 1 УКУПНО: 7 9 / 3

6 У прилогу ове анализе је дат табеларни преглед броја и структуре здравствених установа по окрузима онако како је прописано Уредбом о плану мреже здравствених установа, важећом за 2019.годину. Према истој Уредби, постељни фонд државних здравствених установа у 2019.години је чинило кревета за стационарно лечење од чега се односи на здравствене на Косову и Метохији и 660 на војне. Треба напоменути и да рехабилитациони центри (бање) део смештајних капацитета укључују у систем обавезног здравственог осигурања, а део се користи за тржишно пословање. Табеларни преглед целокупног постељног фонда државних здравствених установа даје се у прилогу. Према подацима Републичког завода за статистику, у 2019.години је просечан број запослених у здравству био Према Извештају ИЗЈЗ Др Милан Јовановић Батут о броју запослених у установама из Плана мреже здравствених установа РС, државне здравствене су на крају 2018.године имале запослених на неодређено и одређено време, без Косова и Метохије. (За очекивати је да су са приближно истим бројем ушле у 2019.год.) Од тог броја 79 су чинили здравствени, а 21 немедицински радници. Са високом стручном спремом, на дан год., у државним здравственим установама је било запослених. Здравствени радници и сарадници са високом стручном спремом на дан год. ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА ЛЕКАРИ Свега На Стоматолози Фармацеути Остали висока Општа специјали Специ- Укупно СС медицина - зацији јалисти 2,803 2,471 14,710 19,984 1,607 1,653 1,572 24,816 Извор Батут : Здравствено статистички годишњак Републике Србије за 2018 годину Табеларни приказ детаљног броја и структуре запослених у здравственим установама из Плана мреже дат је у прилогу ове анализе. II. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ОБРАДОМ ОБУХВАЋЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА Овом анализом обухваћене су 304 здравствене из Плана мреже, односно, 87,86 оних које би у потпуности требало да се консолидују на нивоу РФЗО. Имајући у виду чињеницу да 10 апотека није могло да достави финансијске извештаје јер, практично, више не функционишу као јавне, реалан проценат обрадом обухваћених здравствених установа на нивоу Србије, без Косова и Метохије, био би 91,04 што је за приказ ситуације у јавном здравству репрезентативан узорак, како по обухвату тако и по стратумима. За потребе овог посебног дела анализе, здравствене су разврстане нешто детаљније, у 19 група. 4

7 ТИПОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ОБУХВАЋЕНИХ АНАЛИЗОМ бр. ТИП ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ БРОЈ 1 ДОМОВИ ЗДРАВЉА АПОТЕКЕ 25 3 ЗАВОДИ 13 4 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 30 5 СБ СА КРАТКОМ РЕХАБИЛИТАЦИЈОМ 8 6 СБ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 2 7 СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 4 8 СБ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 23 9 ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТРИ 8 10 КЛИНИЧКИ ЦЕНТРИ 4 11 КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТРИ 4 12 ИНСТИТУТИ КЛИНИКЕ 5 14 ЗАВОДИ/ИНСТИТУТИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗАВОДИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 3 16 ЗАВОДИ ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ 1 17 ЗАВОДИ ЗА АНТИРАБИЧНУ ЗАШТИТУ 1 18 ЗАВОД ЗА ПСИХОФ. ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ 1 19 ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ 1 УКУПНО 304 ТИПОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ОБУХВАЋЕНИХ АНАЛИЗОМ бр. ТИП ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ БРОЈ 1 ДОМОВИ ЗДРАВЉА 6 2 АПОТЕКЕ 2 3 ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТРИ 1 УКУПНО 9 Сви вредносни показатељи у анализи исказани су у 000 динара, уколико није другачије наглашено. 5

8 1. Укупни приходи и примања Остварени укупни примања 304 здравствене, по врстама примања, стање на дан г: (у 000 динара) КОНТО ОПИС 2019.г. УКУПНО учешћа ТЕКУЋИ ПРИХ. И ПРИМ. ОД ПРОД. НЕФ. ИМОВ 239,111, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 231,363, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 2,856, ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТ. ДРЖАВА 11, ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНА ОРГАНИЗ. 412, ТРАНСФ.ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 2,432, ДРУГИ ПРИХОДИ 13,936, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 259, ПРИХОДИ ОД ПРОД. ДО И УСЛУГА 12,513, НОВ. КАЗНЕ И ОДУЗ. ИМОВ. КОРИСТ 73, ДОБ ТРАНСФ. ОД ФИЗ. И ПРАВ. ЛИЦА 328, МЕШОВ. И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 761, МЕМО СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХ. 174, ТРАНСФ. ИЗМ. БК НА ИСТ. НИВОУ 204,987, ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 9,408, ПРИМАЊА ОД ПРОД. НЕФИН. ИМОВ. 7,748, ПРИМАЊА ОД ПРОД. ОСНОВ. СРЕДСТ. 34, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 7,714, ПРИМ. ОД ЗАДУЖ. И ПРОД. ФИН. ИМОВ. 297, ПРИМАЊА ОД ЗАДЗЖИВАЊА 283, ПРИМ. ОД ПРОД. ФИНАН. ИМОВИНЕ 14, УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 239,408, Укупни приходи и примања у 2019.години износе 239,408,414 хиљада динара док су текући приходи 231,363,037 хиљада динара. У укупно оствареним приходима и примањима ови приходи учествују са Текуће приходе чине: - донације и трансфери у износу од 2,856,138 хиљада динара; - други приходи износе 13,936,161 хиљада динара и чине 5.82 укупних примања. У оквиру ове групе прихода, највеће учешће имају приходи од продаје добара и услуга (89.79); - меморандумске ставке за рефундацију расхода износе 174,620 хиљада динара; - трансфери између буџетских корисника на истом нивоу износе 204,987,309 хиљада динара. На ове приходе односи се највећи део текућих прихода ; 6

9 - приходи из буџета износе 9,408,809 хиљада динара. На ове приходе односи се 4.07 текућих прихода. Примања од продаје нефинансијске имовине износе 7,748,273 хиљаде динара. На ова примања се односи 3.24 укупних примања. Готово целокупан износ односи се на примања од продаје залиха робе за даљу продају (примања која остварују апотеке). Примања од задуживања и продаје финансијске имовине износе 297,104 хиљаде динара. Мали износ ових средстава безначајно утиче на висину укупних примања здравствених установа. На ова примања се односи свега 0.12 укупних примања. У укупним приходима и примањима учешће средстава обавезног здравственог осигурања износило је 85.90, а осталих извора прихода здравствених установа За 9 претходно наведених установа са Косова и Метохије укупни приходи и примања дати су у следећој табели: (у 000 динара) КОНТО ОПИС 2019.г. УКУПНО учешћа ТЕКУЋИ ПРИХ. И ПРИМ. ОД ПРОД. НЕФ. ИМОВ 2,672, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2,670, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТ. ДРЖАВА ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНА ОРГАНИЗ ТРАНСФ.ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГИ ПРИХОДИ 13, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ПРИХОДИ ОД ПРОД. ДО И УСЛУГА 7, НОВ. КАЗНЕ И ОДУЗ. ИМОВ. КОРИСТ ДОБ ТРЕН. ОД ФИЗ. И ПРАВ. ЛИЦА МЕШОВ. И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 5, МЕМО СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХ. 11, ТРАНСФ. ИЗМ. БК НА ИСТ. НИВОУ 2,643, ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 2, ПРИМАЊА ОД ПРОД. НЕФИН. ИМОВ. 2, ПРИМАЊА ОД ПРОД. ОСНОВ. СРЕДСТ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 2, ПРИМ. ОД ЗАДУЖ. И ПРОД. ФИН. ИМОВ ПРИМАЊА ОД ЗАДЗЖИВАЊА ПРИМ. ОД ПРОД. ФИНАН. ИМОВИНЕ 0.00 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2,672, У односу на извор финансирања од ООСО, преглед остварених примања на дан године даје се у наставку: 7

10 (у 000 динара) КОНТО ОПИС 2019.г. УКУПНО ОД ООСО учешћа ТЕКУЋИ ПРИХ. И ПРИМ. ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН. ИМОВ. 239,111, ,406, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 231,363, ,406, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 2,856, ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТ. ДРЖАВА 11, ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНА ОРГАНИЗ. 412, ТРАНСФ.ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 2,432, ДРУГИ ПРИХОДИ 13,936, , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 259, , ПРИХОДИ ОД ПРОД. ДО И УСЛУГА 12,513, НОВ. КАЗНЕ И ОДУЗ. ИМОВ. КОРИСТ 73, ДОБ ТРАНСФ. ОД ФИЗ. И ПРАВ. ЛИЦА 328, МЕШОВ. И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 761,555 77, МЕМО СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХ. 174, , ТРАНСФ. ИЗМ. БК НА ИСТ. НИВОУ 204,987, ,987, ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 9,408, ПРИМАЊА ОД ПРОД. НЕФИН. ИМОВ. 7,748, ПРИМАЊА ОД ПРОД. ОСНОВ. СРЕД. 34, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 7,714, ПРИМ. ОД ЗАДУЖ. И ПРОД. ФИН. ИМОВ. 297, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 283, ПРИМ. ОД ПРОД. ФИНАН. ИМОВИНЕ 14, УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 239,408, ,406,

11 Укупни приходи и примања посматраних здравствених установа у 2019.г За са Косова и Метохије укупни приходи и примања у односу на изворе финансирања од ООСО су следећи: (у 000 динара) 2019.г. КОНТО ОПИС УКУПНО ОД ООСО учешћа ТЕКУЋИ ПРИХ. И ПРИМ. ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН. ИМОВ 2,672,986 2,645, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2,670,576 2,645, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТ. ДРЖАВА ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНА ОРГАНИЗ ТРАНСФ.ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГИ ПРИХОДИ 13, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ПРИХОДИ ОД ПРОД. ДО И УСЛУГА 7, НОВ. КАЗНЕ И ОДУЗ. ИМОВ. КОРИСТ ДОБ ТРЕН. ОД ФИЗ. И ПРАВ. ЛИЦА МЕШОВ. И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 5,

12 МЕМО СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХ. 11,178 2, ТРАНСФ. ИЗМ. БК НА ИСТ. НИВОУ 2,643,137 2,643, ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 2, ПРИМАЊА ОД ПРОД. НЕФИН. ИМОВ. 2, ПРИМАЊА ОД ПРОД. ОСНОВ. СРЕД ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 2, ПРИМ. ОД ЗАД. И ПРОД. ФИН. ИМОВ ПРИМАЊА ОД ЗАДЗЖИВАЊА ПРИМ. ОД ПРОД. ФИНАН. ИМОВИНЕ УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2,672,986 2,645, Укупни расходи и издаци Укупни расходи и издаци посматраних здравствених установа по врстама расхода и издатака у 2019.год. дати су у табели која следи. (у 000 динара) КОНТО ОПИС 2019.г. УКУПНО УЧЕШЋА ТЕК. РАСХ. И ИЗД. ЗА НЕФ. ИМОВ. 239,948, ТЕКУЋИ РАСХОДИ 225,105, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 128,053, ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКН. ЗАПОСЛ. 103,735, СОЦИЈАЛНИ ДОП НА ТЕРЕТ ПОСЛ. 17,983, НАКНАДЕ У НАТУРИ 318, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 780, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛ. 3,799, НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТ. ПОС. РАСХ. 1,434, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 95,256, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 11,383, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 282, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3,823, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 897, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА 3,436,

13 МАТЕРИЈАЛ 75,432, АМОРТИЗАЦИЈА 403, ОТПЛ. КАМАТ. И ПРАТ. ТРОШК. ЗАДУЖ. 218, ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 548, ОСТАЛИ РАСХОДИ 626, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН. ИМОВИНУ 14,842, ИЗДАЦИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА 8,809, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2,978, МАШИНЕ И ОПРЕМА 5,387, ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 73, КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 369, ЗАЛИХЕ 6,033, ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ 153, ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 5,879, ИЗД. ЗА ОТП. ГЛАВ.И НА ФИНАН. ИМОВ. 86, ОТПЛ. ГЛАВ. ЗА ФИНАН. ИМОВ. 73, НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 12, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 240,034,

14 Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у г. Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 53 ЗАЛИХЕ 3 ИЗДАЦИ ЗА ДОНАЦИЈЕ, ОСНОВНА ДОТАЦИЈЕ И СРЕДСТВА ТРАНСФЕРИ 4 0 ОСТАЛИ РАСХОДИ 0 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 40 АМОРТИЗАЦИЈА 0 ОТПЛ. КАМ. И ПРАТ. ТРОШК. ЗАДУЖ. 0 У наставку следе укупни расходи и издаци здравствених установа (збирно) по врстама расхода и издатака у односу на извор финансирања од ООСО за 2019.годину: (у 000 динара) 2019.Г. КОНТО ОПИС УКУПНО ООСО УЧЕШЋА ТЕК. РАСХ. И ИЗД. ЗА НЕФ.. ИМОВ. 239,948, ,782, ТЕКУЋИ РАСХОДИ 225,105, ,469, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 128,053, ,133, ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАК. ЗАПОСЛ. 103,735,643 95,953, СОЦ. ДОП НА ТЕРЕТ ПОСЛ. 17,983,762 16,621, НАКНАДЕ У НАТУРИ 318, , СОЦ. ДАВАЊА ЗАПОСЛ. 780, , НАК. ТРОШК. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3,799,824 3,490, НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТ. ПОСЕ РАСХ. 1,434,549 1,228, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 95,256,088 87,900,

15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 11,383,823 9,866, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 282, , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3,823,594 1,782, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 897, , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА 3,436,546 2,728, МАТЕРИЈАЛ 75,432,085 73,053, АМОРТИЗАЦИЈА 403, ОТПЛ. КАМ. И ПРАТ. ТРОШК. ЗАДУЖ. 218,788 24, ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 548, , ОСТАЛИ РАСХОДИ 626, , ИЗД. ЗА НЕФИН. ИМОВИНУ 14,842, , ИЗДАЦИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА 8,809, , ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2,978,752 47, МАШИНЕ И ОПРЕМА 5,387, , ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 73, КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 369, ЗАЛИХЕ 6,033,341 2, ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ 153, ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 5,879,907 1, ИЗД. ЗА ОТПЛ. ГЛАВ.И НА ФИНАН. ИМ. 86, ОТПЛ. ГЛАВ. ЗА ФИНАН. ИМОВИНЕ 73, НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 12, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 240,034, ,782, Укупни расходи и издаци у 2019.години износе 240,034,255 хиљада динара, а текући расходи 225,105,763 хиљаде динара, што представља учешће од У структури текућих расхода, најзначајнији су расходи за запослене и расходи по основу коришћења услуга и роба На све остале расходе односи се 0.80 текућих расхода. Расходи за запослене износе 128,053,008 хиљада динара и финансирани су из средстава Фонда са 92.25, а 7.75 из осталих извора. Расходи по основу коришћења услуга и роба износе 95,256,088 хиљада динара и заузимају друго место у текућим расходима, после плата. У оквиру ове групе расхода, 13

16 најзачајнији су трошкови материјала, 75,432,085 хиљада динара и стални трошкови, 11,383,823 хиљаде динара. Трошкови материјала чине се 79.19, стални трошкови 11.95, а сви остали расходи из ове групе (трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и текуће поправке и одржавања) Из средстава Фонда финансирано је расхода по основу коришћења услуга и роба, из осталих извора Укупни расходи и издаци финансирани су средствима обавезног здравственог осигурања са 86.15, а из осталих прихода здравствених установа са За са Косова и Метохије укупни расходи и издаци по врстама расхода и издатака у односу на извор финансирања од ООСО за 2019.годину су следећи: (у 000 динара) 2019.Г. КОНТО ОПИС УКУПНО ООСО УЧЕШЋА ТЕК. РАСХ. И ИЗД. ЗА НЕФ.. ИМОВ. 2,674,780 2,648, ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2,670,843 2,647, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2,473,280 2,457, ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАК. ЗАПОСЛ. 2,051,352 2,045, СОЦ. ДОП НА ТЕРЕТ ПОСЛ. 365, , НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦ. ДАВАЊА ЗАПОСЛ. 16,080 8, НАК. ТРОШК. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 15,079 15, НАГРАДЕ ЗАПОСЛ. И ОСТ. ПОСЕ РАСХ. 24,886 24, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 178, , СТАЛНИ ТРОШКОВИ 31,943 30, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5,060 4, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 9,930 7, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 11,241 11, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА 11,470 11, МАТЕРИЈАЛ 109, , АМОРТИЗАЦИЈА ОТПЛ. КАМ. И ПРАТ. ТРОШК. ЗАДУЖ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 17,212 17, ОСТАЛИ РАСХОДИ 1,594 1,

17 ИЗД. ЗА НЕФИН. ИМОВИНУ 3, ИЗДАЦИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА 2, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА 2, ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ЗАЛИХЕ 1, ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 1, ИЗД. ЗА ОТПЛ. ГЛАВ.И НА ФИНАН. ИМ ОТПЛ. ГЛАВ. ЗА ФИНАН. ИМОВИНЕ НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2,674,780 2,648, Потраживања и обавезе посматраних здравствених установа Стање потраживања на дан године: Потраживања (у 000 дин.) РБ ПОТРАЖИВАЊА УЧЕШЋА на дан г Од РФЗО 19,396, Од Фонда за соц.осиг.војних осигураника 48, Од Фонда здравства Црне Горе 58, Од Фонда здравства Републике Српске 150, Од Дистрикта Брчко 22, Од других здравствених установа 848, Остала потраживања 5,013, УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) 25,538,

18 Укупна потраживања посматраних здравствених установа на дан године износе 25,538,776 хиљада динара, а највећа су од РФЗО - 19,396,519 хиљада динара или укупних потраживања ове 304 здравствене. Од Фонда највише потражују клинички центри - 5,667,079 хиљада динара или укупних потраживања од Фонда. Следе опште болнице са 2,825,964 хиљаде динара на које се односи 11.06, апотеке са 2,520,867 хиљада динара потраживања и учешћем од 9,87, институти који потражују 2,267,633 хиљада динара и учествују са 11,69 и домови здравља који од РФЗО потражују хиљада динара што чини учешће од 9,18. С обзиром да није објављен Извештај о финансијском пословању РФЗО, не може се поуздано утврдити да ли и у ком износу исказана потраживања здравствених установа садрже фактуре за извршене услуге и издате лекове на рецепт у децембру 2019.годене (фактуре испостављене Фонду у јануару 2019.године) за које је Фонд извршио измирење обавеза током 2020.године. Такође, није познато да ли су у наведеном износу потраживања садржана евентуално неусаглашена потраживања здравствених установа и Фонда по основу непотписаних коначних обрачуна припадајуће накнаде од стране здравствених установа, као што је то био случај претходних година. Остала потраживања износе 5,013,961 хиљаду динара и друга су по величини у укупним потраживањима. На ова потраживања се односи укупних потраживања. Табеларни приказ структуре потраживања по врстама здравствених установа, даје се у прилогу анализе. Стање потраживања на дан године за са Косова и Метохије: РБ ПОТРАЖИВАЊА Потраживања (у 000 дин.) на дан г. УЧЕШЋА Од РФЗО 120, Од Фонда за соц.осиг.војних осигураника Од Фонда здравства Црне Горе Од Фонда здравства Републике Српске Од Дистрикта Брчко Од других здравствених установа Остала потраживања 4, УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) 124,

19 РБ Стање обавеза према добављачима по врстама обавеза на дан године: НАЗИВ ОБАВЕЗЕ Стање дуга на дан г. Доспели дуг на дан г. (у 000 динара) Недоспели дуг на дан г ЗА ЛЕКОВЕ И ПОМАГАЛА НА НАЛОГ У АПОТЕКАМА 3,784, ,157 3,087, ЗА ЛЕКОВЕ НА РЕЦЕПТ 3,587, ,327 2,895, ЗА ПОМАГАЛА НА НАЛОГ 197,365 5, ,535 2 ЛЕКОВИ 9,794,332 1,881,656 7,912, ЛЕКОВИ У ЗУ 4,456,588 1,106,304 3,350, ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА 550,701 88, , ЛЕКОВИ СА "Ц"ЛИЦТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО 2,501, ,412 2,267, ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ 482,529 60, , ОСТАЛИ ЛЕКОВИ (ВАН ЛИСТЕ) 1,803, ,347 1,411,678 3 КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ 491, , ,876 4 УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 1,675, ,168 1,191, ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 191,107 52, ,536 У ОРТОПЕДИЈИ 4.2. ОРТОПЕДИЈА- ЕНДОПРОТЕЗЕ 278,499 84, , УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ 126,397 27,005 99, ПЕЈСМЕКЕРИ И ЕЛЕКТРОДЕ 300, , , СТЕНТОВИ 346, , , ГРАФТОВИ 52,839 4,090 48, ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 379, , ,334 5 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ 5,317,289 2,187,703 3,129,586 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 6 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ СА ЛЕКОВИМА (РЕКОРМОН И 526, , ,177 ЕПРЕКС) 7 ИСХРАНА (НАМИ И УСЛУГЕ) 697, , ,831 8 ЕНЕРГЕНТИ 2,745,038 1,283,345 1,461, ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ 420, , , ГАС 796, , ,692 17

20 8.3 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА НИС-У 233,940 83, , ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 893, , , ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ЕНЕРГЕНТЕ 401,049 84, ,303 9 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 1,162, , , ОБАВЕЗЕ ЗА ВОДУ 818, ,354 99, ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПТТ-У 43,465 19,814 23, ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОСТАЛИМ ЈКП 300, ,174 53, ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 6,568,628 3,511,595 3,057, УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ) 32,762,960 11,800,450 20,962,510 Укупне обавезе према добављачима на дан године износе 32,762,960 хиљада динара. Обавезе према добављачима за лекове на рецепт и помагала у апотекама, лекове у здравственим установама, санитетски и медицински потрошни материјал и уградни материјал износе укупно хиљаде динара или укупних обавеза према добављачима. Обавезе за енергенте и према јавно комуналним предузећима чине 11.92, а обавезе за исхрану, крв и дијализу 5,24. Остале обавезе учествују са 20,05. На клиничке центре, Опште болнице, апотеке, домове здравља и институте, збирно, односи се укупних обавеза према добављачима или 25,558,135 хиљада динара. Укупне доспеле обавезе на дан године износе 11,800,450 хиљада динара или укупних обавеза према добављачима. Знатно су веће недоспеле обавезе које износе 20,962,510 хиљада динара међу којима се 73,09 односи на лекове и помагала у апотекама, лекове у здравственим установама, уградни и санитетски и медицински потрошни материјал. Када је Влада РС, 2012.године, преузела дуг здравствених установа према добављачима за лекове и санитетски и медицински потрошни материјал, укупне обавезе према добављачима су смањене за 7,9 милијарди динара а у периоду год. за додатних 1,7 милијарди динара. Преузимање дуга од стране државе дало је резутате у неколико наредних година али забрињава чињеница да обавезе здравствених установа према добављачима поново расту. Стање обавеза према добављачима по врстама обавеза на дан године за са Косова и Метохије: (у 000 динара) Ред. Бр. НАЗИВ ОБАВЕЗЕ Стање дуга на дан Доспели дуг на дан Недоспели дуг на дан = ЗА ЛЕКОВЕ И ПОМАГАЛА НА НАЛОГ У АПОТЕКАМА 69,942 69, ЗА ЛЕКОВЕ НА РЕЦЕПТ 66,364 66, ЗА ПОМАГАЛА НА НАЛОГ 3,578 3, ЛЕКОВИ 10,417 8,667 1, ЛЕКОВИ У ЗУ 10,417 8,667 1,750 18

21 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО 2.4. ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ 2.5. ОСТАЛИ ЛЕКОВИ (ВАН ЛИСТЕ) 3. КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ 4. УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 4.1. ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ 4.2. ОРТОПЕДИЈА - ЕНДОПРОТЕЗЕ 4.3. УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ 4.4. ПЕЈСМЕЈКЕРИ И ЕЛЕКТРОДЕ 4.5. СТЕНТОВИ 4.6. ГРАФТОВИ 4.7. ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ СА ЛЕКОВИМА (РЕКОРМОН И ЕПРЕКС) ИСХРАНА (НАМИРНИЦЕ И УСЛУГЕ) 12,684 10,421 2, ЕНЕРГЕНТИ 18,368 14,105 4, ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ 8.2. ГАС 8.3. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА НИС-У 1,582 1, ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 2,809 2, ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ЕНЕРГЕНТЕ 13,977 9,943 4, ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ВОДУ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПТТ-У ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОСТАЛИМ ЈКП ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 27,745 22,621 5, УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) 139, ,967 13,455 19

22 Табеларни приказ структуре обавеза по врстама здравствених установа, даје се у прилогу анализе. 4.Презадужене и блокиране здравствене Као презадужене здравствене, издвојили смо оне чије обавезе према добављачима нису покривене новчаним средствима, краткорочним потраживањима и залихама сматрајући да је већ то ситуација која захтева озбиљну анализу узрока и доношење адекватних мера за побољшање финансијске ситуације. У наставку се даје преглед по регионима и типовима, а у табеларном прилогу су приказане све посматране здравствене. НЕПОКРИВЕНЕ ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА КРАТКОРОЧНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА, СТАЊЕ ПО ОКРУЗИМА ОКРУГ Нефинансиј ска имовина у залихама Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности Краткорочна потраживања Обавезе према добављачима Пребијено II Средњобанатски 59,290 30, , , ,856 XIII Поморавски 59,212 16, ,409 1,089, ,708 XXX Град Београд 231,609 75, ,408 1,680, ,169 VI Јужнобачки 136,566 23, , , ,820 IV Јужнобанатски 46,348 15, , , ,644 V Западнобачки 142,835 36, , , ,892 III Севернобанатски 64,408 16, , , ,142 XXIV Пчињски 150,115 11, , , ,622 XIV Борски 111,563 12, , , ,737 I Севернобачки 135,233 25, , , ,826 X Подунавски 33,292 3, , , ,678 XVI Златиборски 208,557 46, , , ,318 XII Шумадијски 31,460 4,942 96, ,291-86,934 IX Колубарски 10, , ,517-58,692 VII Сремски 26,569 12,496 49, ,135-54,764 XXI Топлички 44,236 11,915 97, ,589-50,406 XV Зајечарски 37,186 6,811 71, ,877-42,357 XXII Пиротски 2,474 1,822 6,686 44,031-33,049 XVIII Рашки 71,903 20, , ,996-26,669 XVII Моравички 73,720 12, , ,456-22,364 XI Браничевски 8,044 4,983 35,742 66,285-17,516 XX Нишавски 4,649 8,870 8,738 37,737-15,480 XXIII Јабланички 1,203 1,517 3,864 15,266-8,682 XIX Расински 2, ,309 14,167-4,307 VIII Мачвански 14,061 54,896 17,563 89,240-2,720 УКУПНО 1,707, ,009 4,748,595 11,213,101-4,302,352 20

23 Уочава се да се преко 50 непокривених обавеза према добављачима односи на четири округа. ИЗНОС НЕПОКРИВЕНИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА КРАТКОРОЧНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА, СТАЊЕ ПО ТИПОВИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ТИП УСТАНОВЕ Нефинансијск а имовина у залихама Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности Краткорочна потраживања Обавезе према добавља. Пребијено Опште болнице (16) 605, ,527 1,673,003 4,241,114-1,856,429 Домови здравља (34) 118,517 75, ,753 1,630,838-1,001,602 Здравствени центри(6) 398,908 36,186 1,055,928 1,946, ,490 Институти (2) 242,080 56, ,471 1,099, ,234 Апотеке (10) 194,844 23, , , ,353 Специјалне болнице (6) 103,820 61, , , ,487 СБ за рехабилитацију(5) 35,470 78, , ,232-71,285 Инст./заводи за ЈЗ (1) 3,702 7, , ,963-49,992 Клинике (1) 4,649 8,870 8,738 37,737-15,480 УКУПНО 1,707, ,009 4,748,595 11,213,101-4,302,352 Посматрајући по типовима здравствених установа, индикативно је да се 73,2 презадужености односи на опште болнице, домове здравља и апотеке, а 83,8 када се укључе и здравствени центри. То би могло да значи да највише финансијских проблема имају локалне и регионалне здравствене које треба да задовоље потребе највећег броја корисника и које представљају прву линију здравствене заштите. Здравствене на терцијарном нивоу здравствене заштите имају знатно већа потраживања од страних фондова у односу на остале ЗУ. С обзиром на то да је ситуација шаренолика када се истовремено посматра и по регионима и по типовима здравствених установа, може се претпоставити да су и узроци презадужености различити па и решење не би могло да буде униформно. РБ БЛОКИРАНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН год., БЕЗ ПОДАТАКА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ НАЗИВ УСТАНОВЕ УКУПАН ИЗНОС БЛОКАДЕ БЕЗ КАМАТЕ ДАТУМ ПОЧЕТКА БЛОКАДЕ ТРАЈАЊЕ БЛОКАДЕ 1 ЗЦ КЊАЖЕВАЦ 125,127, непрекидно 2 ДЗ ЖИТОРАЂА 13,929, непрекидно 3 ДЗ ЛЕСКОВАЦ 220,989, непрекидно 4 СБ БУЈАНОВАЧКА БАЊА 39,127, непрекидно 21

24 5 ДЗ ЋУПРИЈА 189,917, непрекидно 6 ЗЦ СУРДУЛИЦА 37,645, непрекидно 7 ЗЦ УЖИЦЕ 146,214, непрекидно 8 ДЗ СМЕД. ПАЛАНКА 11,456, непрекидно 9 АУ ПАНЧЕВО 482,506, непрекидно 10 ЗЦ ВРАЊЕ 336,893, са кратким прекидима 11 ОБ ЈАГОДИНА 200,495, са прекидима 12 ЗЦ АРАНЂЕЛОВАЦ 34,475, ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 359,064, повремено од повремено од непрекидно од непрекидно 14 АПОТЕКА ШАБАЦ 120,807, непрекидно 15 АПОТЕКА НОВИ САД 118,734, АПОТЕКА ЛЕСКОВАЦ 102,368, АПОТЕКА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 18 ОБ ЗРЕЊАНИН 59,688, ОБ КИКИНДА 34,930, од повремено од повремено од непрекидно од непрекидно 650, непрекидно од повремено од повремено од непрекидно од непрекидно 20 ДЗ ЈАГОДИНА 7,567, од непрекидно 21 ОБ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 12,900, ДЗ НОВИ БЕЧЕЈ 120,133, ОБ БОР 16,000, АПОТЕКА БОР , АПОТЕКА КИКИНДА , СВЕГА БЕЗ КАМАТЕ: 2,791,627, од непрекидно од непрекидно од непрекидно од непрекидно непрекидно Према подацима са сајта НБС принудна наплата, међу блокираним здравственим установама у 2019.год. је 7 домова здравља, 7 апотека, 4 опште болнице, 5 здравствених центара, 1 специјална болница и 1 институт за трансфузију крви. То потврђује и раније дату констатацију да највише финансијски проблема имају здравствене од локалног и регионалног значаја. Током 2020.год. деблокирани су: Општа болница Кикинда ( г.) и Институт за трансфузију крви Србије ( г.). Неколико здравствених установа смањује износ блокаде док се код већег броја она повећава. Износи и периоди блокада здравствених установа се свакодневно мењају па смо због тога морали да узмемо пресек на одређени дан. Издвојили смо само оне са најдужом 22

25 периодом блокаде, мада је значајан број (око 30) оних које повремено упадају у блокаду што сигнализира да и оне имају проблема са ликвидношћу. Треба напоменути и то да поједине здравствене са списка презадужених нису блокиране што не умањује тежину њиховог финансијског положаја. Уместо закључка Уз истицање значајних улагања у адаптације и набавку опреме, остаје проблем великих обавеза здравствених установа и обезбеђење потребног броја и структуре запослених здравствених радника с обзиром на вишегодишњу забрану запошљавања у јавном сектору. Као што смо указивали више година у назад, начин уговарања и финансирања здравствене заштите између Републичког фонда за здравствено осигурање и давалаца здравствених услуга, захтева корените промене. У прилог овој тврдњи треба навести велики број судских спорова између РФЗО и здравствених установа од којих су многе добиле здравствене, а велики судски трошкови су додатно умањили ионако ограничена средства намењена здравственој заштити осигураника. * * * У прилогу ове анализе дају се табеларни прегледи финансијског пословања здравствених установа које су доставиле Комори своје годишње финансијаске извештаје. 23

26 РАСПОРЕД И СТРУКТУРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У СРБИЈЕ КОЈЕ СУ УКЉУЧЕНЕ У СИСТЕМ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА за 2019год. *1) Округ ДЗ АУ ОБ ИНС./ЗЗЈЗ СБ СБ-РХ ЗАВОДИ КЦ ИНСТИТ. КЛИНИКЕ КБЦ ЗЦ ВУ СВЕГА I Севернобачки II Средњобанатски III Севернобанатски IV Јужнобанатски V Западнобачки VI Јужнобачки VII Сремски VIII Мачвански IX Колубарски X Подунавски XI Браничевски XII Шумадијски XIII Поморавски XIV Борски XV Зајечарски XVI Златиборски XVII Моравички XVIII Рашки XIX Расински XX Нишавски XXI Топлички XXII Пиротски XXIII Јабланички XXIV Пчињски XXV АП Кос. и Mетох XXVI Град Београд СВЕГА * 1) УРЕДБA о Плану мреже здравствених установа Службени гласник РС, бр. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 4/10, 6/12, 3712, 8/14, 92/15, 111/17, 114/17, 13/18, 15/18, Према подацима ИЗЈЗ "Батут", број ЗУ јенешто мањи јер нису укључене ЗУ на КиМ, РХ центри и ВУ НАПОМЕНА: ДЗ-дом здравља, АУ-апотекарска установа, ОБ-општа болница, ИНС/ЗЗЈЗ-институт/завод за јавно здравље, СБ-специјална болница, СБ-РХ-техабилитациони центар, КЦ-клинички центар, КБЦ-клиничко билнички центар, ЗЦ-здравствени центар, ВУ-војна установа 24

27 ПОСТЕЉНИ ФОНД ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ У 2019 год. бр Назив Место Бр. Постеља 1 ДЗ "Др Хаџи Јанош" Бачка Топола 10 2 Општа болница Суботица Суботица СБ бања "Русанда" Меленци СБ за плућне болести Зрењанин OБ,,Ђорђе Јовановић" Зрењанин ДЗ Нови Кнежевац Нови Кнежевац 30 7 СБ за психијатријске болести Нови Кнежевац СБ за рехабилитацију Бања Кањижа Кањижа Општа болница Кикинда Кикинда Општа болница Сента Сента СБ за плућна болести Бела Црква Специјална психијатријска болница Вршац СБ за психијатријске болести Ковин 1, Општа болница Вршац Вршац Општа болница Панчево Панчево Дом здравља Оџаци Оџаци ОБ " Др Радивој Симоновић" Сомбор СБ за рехабилитацију "Јунаковић" Апатин СБ за реуматске болести Нови Сад Институт за онкологију Војводине Сремска Каменица Институт за плућне болести Војводине Сремска Каменица Институт за кардиоваскуларне бол. Војводине Сремска Каменица Институт за зз деце и омладине Војводине Нови Сад Клиника за стоматологију Војводине Нови Сад Клинички центар Војводине Нови Сад 1, ВМЦ Нови Сад Нови Сад Општа болница Врбас Врбас Дом здравља "Рума" Рума СБ "Др Боривоје Гњатић" Стари Сланкамен СБ за рехабилитацију "Термал" Врдник ОБ Сремска Митровица Сремска Митровица ДЗ Љубовија Љубовија СБ за рехабилитацију Бања Ковиљача ОБ ''Др Лаза К. Лазаревић'' Шабац Дом здравља "Крупањ" Крупањ 8 36 Општа болница Лозница Лозица Општа болница Ваљево Ваљево ОБ "Стефан Високи" Смедеревска Паланка Општа болница "Свети Лука" Смедерево Општа болница Пожаревац Пожаревац ОБ Петровац на Млави Петровац на Млави ЗЦ "Аранђеловац" Аранђеловац СБ за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац Клинички центар Крагујевац Крагујевац 1, Дом здравља Деспотовац Деспотовац 10 25

28 46 Општа болница Јагодина Јагодина Општа болница Ћуприја Ћуприја Општа болница Параћин Параћин Здравствени центар Неготин Неготин Здравствени центар Кладово Кладово Општа болница Мајданпек Мајданпек Општа болница Бор Бор Општа болница Књажевац Књажевац Општа болница Зајечар Зајечар Сб за рехабилитацију "Гамзиград" Зајечар Дом здравља Бајина Башта Бајина башта Здравствени центар Ужице Ужице 1, СБ за болести штитасте жлезде "Златибор" Чајетина СБ за рехабилитацију Ивањица ОБ Горњи Милановац Горњи Милановац Дом здравља Ивањица Ивањица Дом здравља Лучани Гуча Општа болница Чачак Чачак Дом здравља Рашка Рашка Сб за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар Специјална болница "Меркур" Врњачка Бања Врњачка Бања Специјална болница "Агенс" Матарушка Бања Матарушка Бања Дом здравља Тутин Тутин Сб за интерне болести Врњачка Бања Врњачка Бања Општа болница Нови Пазар Нови Пазар Општа болница "Студеница" Краљево СБ Рибарска Бања Рибарска Бања Дом здравља Брус Брус ДЗ "Др Добривоје Гер Поповић" Александровац Oпшта болница Крушевац Крушевац СБ за психијатријске болести Горња Топоница СБ "Сокобања" Сокобања СБ"Озрен" Сокобања Сокобања Институт за лечење и рехаб. "Нишка Бања" Нишка Бања Клинички центар Ниш Ниш 1, Клиника за стоматологију Ниш Војна болница Ниш Ниш Oпшта болница Алексинац Алексинац Дом здравља куршумлија Куршумлија ОБ ''Др Алекса Савић'' Прокупље ДЗ "Др Јован Ристић" Бабушница Дом здравља Димитровград Димитровград Општа болница Пирот Пирот СБ за рехабилитацију,,гејзер,, Сијаринска Бања Општа болница Лесковац Лесковац Здравствени центар Врање Врање

29 92 Здравствени центар Сурдулица Сурдулица СБ за плућне болести Сурдулица СБ за рехабилитацију "Бујановачка Бања" Бујановачка Бања СБ за рехабилитацију "Врањска Бања" Врањска Бања Дом здравља Босилеград Босилеград Дом здравља Прешево Прешево ДЗ "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац СБ за интерне болести Младеновац СБ за церебр. парализу и развојну неурологију Београд Институт за неонатологију Београд СБ "Свети Сава" Београд СБ за ендемску нефропатију Лазаревац ЗЗЗЗ студената Београд, СБ за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд, СБ за болести зависности Београд, Завод за психофизиолошке порем. и говорну пат. Београд, Институт за ортопедско хируршке бол."бањица" Београд Клиника "Др Лаза Лазаревић" Београд, ИКВБ,,ДЕДИЊЕ,, Београд, Институт за мајку и дете Нови Београд Институт за ментално здравље Београд, Институт за онкологију и радиологију Србије Београд, Институт за реуматологију Београд, Институт за рехабилитацију Београд, Клиника за рехабилитацију"зотовић" Београд, Клиника за неурол. и психијат.за децу и омлад. Београд, Универзитетска дечија клиника "Тиршова" Београд, ГАК "Народни Фронт" Београд, KБЦ "Бежанијска коса" Београд, КБЦ"Др Драгиша Мишовић" Београд, КБЦ Земун Земун КБЦ "Звездара" Београд, Клинички центар Србије Београд, 3,150 Институт за медицину рада Србије "Др. Драгомир 125 Београд, Карајовић" ВМА Београд КБЦ Приштина Приштина 2, ЗЦ Гњилане Гњилане КБЦ Косовска Митровица Косовска Митровица 700 СВЕГА : 42,394 УРЕДБA о Плану мреже здравствених установа Службени гласник РС, бр. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 4/10, 6/12, 3712, 8/14, 92/15, 111/17, 114/17, 13/18, 15/18,

30 БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ДАН ГОД. БЕЗ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ОПИС ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ НЕМЕДИЦИНСКИ РАДНИЦИ СВЕГА ЗАПОСЛЕНИХ Доктори Доктори Укупно Фармацеути Сардници Виша Нижа Админис. Техничко ССС медиц. стоматолог. ВСС СС СС особље особље НЕОДРЕЂЕНО 80,621 19,937 1,609 1,738 1,756 9,825 45, ,098 15, ,750 ОДРЕЂЕНО 7,307 1, , ,931 9,619 СВЕГА 87,928 21,413 1,763 1,887 1,885 10,568 50, ,479 16, ,369 Извор: Извештај о броју запослених у установама из Плана мреже здравствених установа у РС, објављен на сајту "Батут"-а БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ДАН ГОД. СА КОСОВОМ И МЕТОХИЈОМ Укупно ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ НЕМЕДИЦИНСКИ Доктори Доктори Фармацеути Сардници СВЕГА ОПИС здравствени Виша Нижа Админис. Техничко ССС ЗАПОСЛЕНИХ радници медиц. стоматолог. ВСС СС СС особље особље НЕОДРЕЂЕНО 83,575 20,390 1,676 1,750 1,795 9,894 47, ,428 15, ,955 ОДРЕЂЕНО 7,390 1, , ,938 9,715 СВЕГА 90,965 21,884 1,831 1,899 1,924 10,640 52, ,815 17, ,670 Извор: Извештај о броју запослених у установама из Плана мреже здравствених установа у РС, објављен на сајту "Батут"-а 28

31 СТРУКТУРА ПОТРАЖИВАЊА ПО ВРСТАМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА * Од Фонда Од Фонда Од Од Војске ВРСТА УСТАНОВЕ Укупно Од РФЗО Здравства Здравства Дистрикта РС ЦГ РС Брчко Од других ЗУ Остала потражив. ДОМОВИ ЗДРАВЉА 2,848,528 2,345,195 2, , ,846 АПОТЕКЕ 2,766,647 2,520,867 28, , ,409 ЗАВОДИ 261, ,083 1, ,787 78,378 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 3,467,437 2,825,964 3, , ,286 СБ СА КРАТКОМ РЕХАБИЛИТАЦИЈОМ 220, , ,173 8,372 СБ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 23,426 20, ,414 СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 353, , ,056 СБ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 627, ,294 11, , ,345 ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТРИ 1,233,360 1,044,113 1, , , ,088 КЛИНИЧКИ ЦЕНТРИ 7,977,706 5,667, ,278 41,718 11, ,920 2,056,592 КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТРИ 1,142, , , ,260 ИНСТИТУТИ 2,509,697 2,267, ,640 85,357 9,876 20, ,653 КЛИНИКЕ 364, , ,888 15,524 1,076 5,618 32,444 ЗАВОДИ/ИНСТИТУТИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 1,154, , , ,626 ИНСТ./ЗАВОДИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 485,507 53, ,283 18,309 ЗАВОДИ ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ 41,210 1, ,056 ЗАВОДИ ЗА АНТИРАБИЧНУ ЗАШТИТУ 1,404 1, ЗАВОД ЗА ПСИХОФ. ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ 3,247 2, ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ 55,909 5, , УКУПНО 25,538,776 19,396,519 48,690 58, ,244 22, ,959 5,013,961 * Без установа са Косова и Метохије 29

32 СТРКТУРА ОБАВЕЗА ПО ВРСТАМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА * ВРСТА УСТАНОВЕ Лекови и помагала у апотеци Лекови у ЗУ Крв и продукти од крви Уградни материј. Санитетски и медиц. Потрош. Материјал Материј. за дијализу са леков. Исхрана Енергенти ЈКП Остале обавезе Укупне обавезе - конто ДОМОВИ ЗДРАВЉА 894, , ,513 26,025 4, , ,568 1,001,511 3,990,136 АПОТЕКЕ 2,888, , ,561 11, ,920 3,998,713 ЗАВОДИ , , ,602 6,327 88, ,769 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 0 1,443, , ,581 1,207, , , , ,032 1,249,204 5,976,268 СБ СА КРАТКОМ РЕХАБИЛИТАЦИЈОМ 0 93, , ,101 27,811 17,029 21,207 2,733 54, ,808 СБ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 0 5, , ,259 6,090 1,162 6,030 26,261 СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 0 60, , ,165 30,317 3,859 51, ,302 СБ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 0 56, ,731 52, , ,017 56, , ,328 ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТРИ 0 627,700 24, , ,714 81,532 50, , , ,473 2,142,259 КЛИНИЧКИ ЦЕНТРИ 0 3,392, , ,152 1,966,839 69, , ,112 53,893 1,239,623 7,906,727 КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТРИ 0 540,502 21, , ,570 51,985 37,286 63,704 15, ,263 1,371,017 ИНСТИТУТИ 0 1,761,662 43, , ,229 8,074 55,302 82,675 11, ,053 3,686,291 КЛИНИКЕ 0 222,423 14,264 17, ,052 3,429 16,845 50,555 7, , ,126 ЗАВОДИ/ИНСТИТУТИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ , ,172 3, , ,100 ЗАВОДИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ , ,196 64,516 65, , ,334 ЗАВОДИ ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ , ,710 ЗАВОДИ ЗА АНТИРАБИЧНУ ЗАШТИТУ ЗАВОД ЗА ПСИХОФ. ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ ,545 2,073 ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ , , ,535 9,695 УКУПНО 3,784,410 9,794, ,246 1,675,736 5,317, , ,618 2,745,038 1,162,159 6,568,628 32,762,960 * Без установа са Косова и Метохије 30