Ред. бр. A РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Ред. бр. A РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2)"

Транскрипт

1 НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/2015 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 129/07 и 47/18) и члана 40. Статута општине Нови Кнежевац (''Сл. лист општине Нови Кнежевац'', број 3/19), Скупштина општине Нови Кнежевац, на својој седници одржаној дана године, донела је ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Буџет општине Нови Кнежевац за годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од: Ред. бр. I О П И С A РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2) Износ у динарима 500,000,000 1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 499,930,000 - буџетска средства 499,580,000 - сопствени приходи 350,000 2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 70,000 II Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (3+4) 475,800,000 3 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 365,941,000 - текући буџетски расходи 365,591,000 - расходи из сопствених прихода 350,000 4 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 109,859,000 чему: - текући буџетски издаци 109,859,000 - издаци из сопствених прихода III суфицит (I-II) 24,200,000 IV Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0 V Укупaн фискални суфицит (III-IV) 24,200,000 VI Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине (примања од приватизације) 0 VII Примања од задуживања 0 VIII Неутрошена средства из ранијих година 20,000,000 IX Издаци за отплату главнице дуга 44,200,000 X Издаци за набавку финансијске имовине која није у 0 циљу спровођења јавних политика (део 62) XI Нето финансирање (VI+VII+ VIII-IX-X) -24,200,000

2 ' Укупни приходи и примања, заједно са неутошеним средствима из ранијих година планирају се према економској класификацији у следећим износима: ' Економс ка класифи кација Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 20,000,000 20,000,000 година 32 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 20,000,000 20,000,000 3 KАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА 20,000,000 20,000, Порез на зараде 108,000, ,000, Порез на приходе од самосталних делатности који се 220, ,000 плаћа пре Порез на приходе од самосталних делатности који се 2,100,000 2,100,000 плаћа пре Порез на приходе од самосталних делатности који се 3,500,000 3,500,000 плаћа пре Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - 600, ,000 по осн Порез на земљиште 1,000 1, Самодопринос према зарадама запослених и по основу 10,000 10,000 пензија н Самодопринос из прихода од пољопривреде и 10,000 10,000 шумарства Самодопринос из прихода лица која се баве 1,000 1,000 самосталном делатн Порез на остале приходе 12,500,000 12,500, Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 150, , Порез на фонд зарада осталих запослених 1,000 1, Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 22,500,000 22,500, Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 45,000,000 45,000, Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 1,300,000 1,300, Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по 16,000,000 16,000,000 решењу Порез на пренос апсолутних права на моторним 2,000,000 2,000,000 возилима, плови Порез на акције на име и уделе 1,000 1, Комунална такса за коришћење рекламних паноа, 30,000 30,000 укључујући и и Комунална такса за држање моторних друмских и 4,250,000 4,250,000 прикључних воз Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног 1,000 1,000 земљишта Накнада за загађивање животне средине 1,000 1, Боравишна такса 1,000 1, Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 1,300,000 1,300,000 средине Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне 20,000 20,000 игре") Комунална такса за држање и коришћење чамаца и 3,000 3,000 сплавова на в Комунална такса за истицање фирме на пословном 1,500,000 1,500,000 простору 71 ПОРЕЗИ 221,000, ,000,000 1/3

3 Економс ка класифи кација Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина 83,435,000 83,435, Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 4,000,000 4,000,000 Војводина у Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа 102,000, ,000,000 општина Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 41,700,000 41,700,000 Војводина 73 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 231,135, ,135, Приходи буџета општине од камата на средства 1,500,000 1,500,000 консолидованог Накнада за коришћење минералних сировина и 8,000,000 8,000,000 геотермалних ресу Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 20,000,000 20,000,000 земљишта Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 1,000 1, Комунална такса за коришћење простора на јавним 100, ,000 површинама и Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,000,000 1,000, Накнада по основу конверзије права коришћења у право 1,000 1, Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних 1,000 1,000 органи Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 3,000,000 3,000,000 непокретност Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 800, ,000 непокретност Приходи остварени по основу пружања услуга боравка 5,900,000 5,900,000 деце у Општинске административне таксе 250, , Накнада за уређивање грађевинског земљишта 100, , Tакса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 289, , Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 1,500,000 1,500, Родитељски динар за ваннаставне активности 350, , Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене 3,000,000 3,000,000 прописима Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 1,000 1,000 поступку з Текући добровољни трансфери од физичких и правних 1,000 1,000 лица у кор Остали приходи у корист нивоа општина 2,000,000 2,000, Део добити јавног предузећа, према одлуци управног 1,000 1,000 одбора ја 74 ДРУГИ ПРИХОДИ 47,445, ,000 47,795,000 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 499,580, , ,930, Примања од отплате станова у корист нивоа општина 70,000 70, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 70,000 70,000 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 70,000 70,000 2/3

4 Економс ка класифи кација Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства УКУПНО 519,650, , ,000,000 3/3

5 ' Укупни приходи и примања, заједно са неутошеним средствима из ранијих година планирају се према изворима финансирања у следећим износима: ' Извор финансирања Средства иѕ буджета Средства иѕ осталих иѕвора Укупна јавна средства 01 Приходи из буџета 453,950, ,950, Донације од осталих нивоа власти 45,700,000 45,700, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000 20,000, Родитељски динар за ваннаставне активности 350, ,000 Укупно 519,650, , ,000,000 1/1

6 Укупни расходи и издаци, који се финансирају из буџетских средстава и из додатних прихода буџетских а, утврђени су према економској класификацији у следећим износима: Економс ка класифи кација Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 71,877,000 71,877, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 11,968,000 11,968, НАКНАДЕ У НАТУРИ 150, , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1,801,000 1,801, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1,900,000 1,900, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1,640,000 1,640, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 89,336,000 89,336, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 36,211,000 90,000 36,301, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 6,975, ,000 7,125, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 38,948,000 38,948, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 44,900,000 44,900, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 22,252,000 22,252, МАТЕРИЈАЛ 15,209, ,000 15,319, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 164,495, , ,845, ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 1,399,000 1,399, ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 2,000 2, ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1,401,000 1,401, СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 12,415,000 12,415,000 ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ 45 СУБВЕНЦИЈЕ 12,415,000 12,415, ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 44,390,000 44,390, ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ 5,000,000 5,000,000 СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 500, , ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 49,890,000 49,890, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 12,001,000 12,001, СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 12,001,000 12,001, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 22,127,000 22,127, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 1,723,000 1,723, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 2,000 2, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ 1,501,000 1,501,000 УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ 200, , ОСТАЛИ РАСХОДИ 25,553,000 25,553, СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10,500,000 10,500, СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10,500,000 10,500,000 4 TЕКУЋИ РАСХОДИ 365,591, , ,941,000 1/2

7 Економс ка класифи кација Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 95,358,000 95,358, МАШИНЕ И ОПРЕМА 5,826,000 5,826, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 8,674,000 8,674, ОСНОВНА СРЕДСТВА 109,858, ,858, ЗЕМЉИШТЕ 1,000 1, ПРИРОДНА ИМОВИНА 1,000 1,000 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 109,859, ,859, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 475,450, , ,800, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 44,200,000 44,200, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 44,200,000 44,200,000 6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 44,200,000 44,200, ,200,000 44,200,000 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 519,650, , ,000,000 2/2

8 ' Укупни расходи и издаци, који се финансирају из буџетских средстава и из додатних прихода буџетских а, утврђени су према изворима финансирања у следећим износима: ' Извор финансирања Средства иѕ буджета Средства иѕ осталих иѕвора Укупна јавна средства 01 Приходи из буџета 453,950, ,950, Донације од осталих нивоа власти 45,700,000 45,700, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000 20,000, Родитељски динар за ваннаставне активности 350, ,000 Укупно 519,650, , ,000,000 1/1

9 Члан 2. Планирани суфицит у износу од динара користиће се за отплату главнице дуга у износу од динара. За финансирање отплате доспелих кредитних обавеза током године, могу се користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Нови Кнежевац, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. Уколико на крају године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину. У периоду док не дође до њиховог трошења, средства наменских трансфера од других нивоа власти могу се користити за финансирање текуће ликвидности. Члан 3. Стање јавног дуга Општине Нови Кнежевац по кредитима, на дан 30. септембра године, износи динара ( EUR). Пројекције рата главнице дате су према стању дуга на дан 30. септембра године. Ред. бр. Назив кредитора Услови Стање дуга у EUR 1 Банка Интеса АД Београд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за годину Каматна стопа ,16 EUR 2,88 % годишње Стање дуга у RSD Комерцијална банка АД Београд* Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за годину Каматна стопа ,76 EUR У прве две године коришћења кредита 2,50% годишње, а након две године - до коначне отплате, 3М Еурибор +2.50% годишње УКУПНО Члан 4. Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру Инструмената за претприступну помоћ Европске уније у години утврђени су у посебном делу ове одлуке и односе се на следеће пројекте:

10 2 Пројекат Укупна вредност за цео период у еврима Средства из буџета за суфинансирање и предфинансирање у години Средства ЕУ у години (рефундација уложених средстава) Средства ЕУ Средства из буџета за суфинансира ње Укупна средства У динарима У динарима KNESZECYC IV 637, , , ,100,000 70,090,000 PAMA ROSA 210, , , ,505,000 13,345,000 УКУПНО 637, , , ,605,000 83,435,000 Члан 5. Планирани капитални издаци а буџетских средстава за 2020, и годину исказују се у следећем прегледу: Раздео / Глава ПА/ ПЈ Екон. клас. Назив органа и назив капиталног пројекта Износ у динарима 4 ОПШТИНСКА УПРАВА Набавка возила за пољочуварску службу Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање објеката за управљње отпадним водама у општини Нови Кнежевац Израда планске и пројектнотехничке документације за изградњу и капитално одржавање објеката за управљње отпадним водама у општини Нови Кнежевац Куповина зграда и објеката, изградња, капитално одржавање и пројектно планирање објеката у надлежности Општинске управе Нови Кнежевац Набавка административне опрема и остале опреме за потребе Општинске управе Израда планске и пројектнотехничке документације за изградњу и капитално одржавање објеката у надлежности општине Нови Кнежевац 1,000 1, ,000 1,000 1,000 1,000,000 1,000,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000,000 4,000,000 3,000,000 4,393,000 10,000,000 10,000,000

11 Набавка грађевинског земљишта 1,000 1,000 1, Набавка опреме за поступање у ванредним ситуацијама 0701-P5 511 Изградња бициклистичке стаз е- 4. фаза Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац Израда планске и пројектнотехничке документације за изградњу и капитално одржавање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање јавне расвете у општини Нови Кнежевац Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово Израда планске и пројектнотехничке документације за изградњу и капитално одржавање водоводне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац 1201-П3 511 Извођење радова на археолошком налазишту у Мајдану Израда пројектно техничке документације за реконструкцију домова културе у Новом Кнежевцу, Српском Крстуру и Ђали Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање спортских и рекреационих објеката у општини Нови Кнежевац Израда планске и пројектнотехничке документације за изградњу и капитално одржавање спортских и рекреационих објеката у општини Нови Кнежевац 4.1 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СРЕЋНО ДЕТЕ'' 350,000 1,000 1,000 29,000, ,500,000 15,000,000 15,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000 1,000 1,000 42,899, ,000,000 1,000,000 1,000,000 10,954,000 6,433, ,000,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1, Набавка опреме за образовање 1,400,000 1,000,000 1,000, Набавка књига за библиотеку 30,000 30,000 30, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ''БРАНИСЛАВ НУШИЋ'' Капитално одржавање зграде и 1,000 1,000 1, пројектно планирање Набавка административне опреме 70, ,000 50, Набавка књига 250, ,

12 4 4.3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Набавка административне опреме, моторне опреме и остале опреме за потребе функционисања месних заједница 5,000 5,000 5,000 Укупно 109,859,000 39,823,000 31,341,000 Члан 6. Средства буџетске резерве утврђена су за годину у износу од динара. Стална буџетска резерва планирана је у износу од динара и користиће се за намене утврђене Законом о буџетском систему. Текућа буџетска резерва за годину, планирана је у износу од динара. II ПОСЕБАН ДЕО Члан 7. Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 9:

13 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101-P2 Финансијска подршка спровођењу локалних избора 111 Извршни и законодавни органи 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 600, , СТАЛНИ ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ МАТЕРИЈАЛ 200, ,000 1,100,000 1,100, , ,000 Извори финансиранја за програмску активност 2101-P2 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програмска активност 2101-P2 2,000,000 2,000, Функционисање скупштине 111 Извршни и законодавни органи 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2,640,000 2,640, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Средства ове апропријације намењена су за финансирање изборне кампање и редовног рада политичких субјеката заступљених у Скупштини општине 439, ,000 3,534,000 3,534, , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 7,000,000 7,000,000 Свега програмска активност ,000,000 7,000,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 9,000,000 9,000,000 Свега програм ,000,000 9,000,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 9,000,000 9,000,000 Свега глава ,000,000 9,000,000 Извори финансиранја за раѕдео 1 01 Приходи из буџета 9,000,000 9,000,000 Свега раздео 1 9,000,000 9,000,000 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 2.0 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1/16

14 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 110 Извршни и законодавни органи, фин. и 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,575,000 1,575, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 262, ,000 50,000 50, , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програмска активност ,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програм ,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега глава 2.0 2,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за раѕдео 2 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега раздео 2 2,000,000 2,000,000 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 110 Извршни и законодавни органи, фин. и 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3,520,000 3,520, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 586, ,000 50,000 50, , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 5,100,000 5,100,000 Свега програмска активност ,100,000 5,100,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 5,100,000 5,100,000 Свега програм ,100,000 5,100,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 5,100,000 5,100,000 Свега глава ,100,000 5,100,000 2/16

15 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно Извори финансиранја за раѕдео 3 01 Приходи из буџета 5,100,000 5,100,000 Свега раздео 3 5,100,000 5,100,000 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 4.0 ОПШТИНСКА УПРАВА 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Подршка за спровођ.пољ.политик е у локалној заједници 421 Пољопривреда 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 499, , СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА 16,500,000 16,500,000 7,000,000 7,000,000 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 24,000,000 24,000,000 Свега програмска активност ,000,000 24,000,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 24,000,000 24,000,000 Свега програм ,000,000 24,000, ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401-P4 ПЈ: Спровођење поступка ликвидације ЈП ''Дирекције'' 520 Управљање отпадним водама 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,000 1, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1,000 1,000 1,000 1, , , , ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност 0401-P4 01 Приходи из буџета 357, ,000 Свега програмска активност 0401-P4 357, ,000 3/16

16 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно Управљање отпадним водама 520 Управљање отпадним водама 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,500,000 1,500, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1,000 1,000 1,000,000 1,000,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 2,501,000 2,501,000 Свега програмска активност ,501,000 2,501, Управљање комуналним отпадом 510 Управљање отпадом 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,000 1, СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ 12,415,000 12,415,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 12,416,000 12,416,000 Свега програмска активност ,416,000 12,416,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 15,274,000 15,274,000 Свега програм ,274,000 15,274, ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе 130 Опште услуге 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 26,239,000 26,239, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 4,369,000 4,369, , ,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000, , ,000 12,000,000 12,000, , ,000 14,000,000 14,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 8,500,000 8,500, , ,000 4/16

17 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Укупно 1,700,000 1,700, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ЗЕМЉИШТЕ 1,000,000 1,000,000 1,000 1,000 1,000 1, , ,000 1,000 1,000 4,000,000 4,000,000 4,393,000 4,393,000 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 87,255,000 87,255,000 Свега програмска активност ,255,000 87,255, Сервисирање јавног дуга 170 Трансакције јавног дуга 441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 1,399,000 1,399, ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 1,000 1,000 44,200,000 44,200,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 45,600,000 45,600,000 Свега програмска активност ,600,000 45,600, Функционисање националних савета националних мањина 160 Опште јавне услуге некласификоване 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 100, ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 100, ,000 Свега програмска активност , , Текућа буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10,000,000 10,000,000 5/16

18 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000 Свега програмска активност ,000,000 10,000, Стална буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 500, ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 500, ,000 Свега програмска активност , , Управљање у ванредним ситуациј ама 220 Цивилна одбрана 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 570, , СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ МАШИНЕ И ОПРЕМА 279, ,000 1,000 1, , , , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 1,500,000 1,500,000 Свега програмска активност ,500,000 1,500,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 144,955, ,955,000 Свега програм ,955, ,955, ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУ 0701-P5 ИПА пројекти: KNESZECYC IV 451 Друмски саобраћај 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100, , ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 29,000,000 29,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 0701-P5 01 Приходи из буџета 9,100,000 9,100, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000 20,000,000 Свега програмска активност 0701-P5 29,100,000 29,100, Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 451 Друмски саобраћај 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3,100,000 3,100, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 500, ,000 5,500,000 5,500,000 6/16

19 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 140, ,000 12,500,000 12,500,000 1,000,000 1,000,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 22,740,000 22,740,000 Свега програмска активност ,740,000 22,740,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 31,840,000 31,840, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000 20,000,000 Свега програм ,840,000 51,840, ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901-P5 Пројекат: Помоћ расељеним и избеглим лицима 090 Социјална заштита некласификована на 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност 0901-P5 01 Приходи из буџета 1,000 1,000 Свега програмска активност 0901-P5 1,000 1, Једнократне помоћи и други облици помоћи 090 Социјална заштита некласификована на 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4,000,000 4,000, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА Део средстава ове апропријације у износу од динара намењен је за финансирање активности Канцеларије за борбу против сиромаштва 6,000,000 6,000,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000 Свега програмска активност ,000,000 10,000, Дневне услуге у заједници 090 Социјална заштита некласификована на 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,000,000 1,000, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2,500,000 2,500,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 3,500,000 3,500,000 Свега програмска активност ,500,000 3,500,000 7/16

20 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно Подршка реализацији програма Црвеног крста 090 Социјална заштита некласификована на 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 740, ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 740, ,000 Свега програмска активност , , Подршка деци и породици са дец ом 040 Породица и деца 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 3,000,000 3,000,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000 Свега програмска активност ,000,000 3,000, Подршка рађању и родитељству 040 Породица и деца 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програмска активност ,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 19,241,000 19,241,000 Свега програм ,241,000 19,241, ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Управљ./одрж.јавним осветљењем 640 Улична расвета 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 9,000,000 9,000, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1,300,000 1,300, , ,000 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 10,601,000 10,601,000 Свега програмска активност ,601,000 10,601, Одржавање јавних зелених површ ина 540 Заштита биљног и животињског света и 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 9,500,000 9,500,000 8/16

21 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 9,500,000 9,500,000 Свега програмска активност ,500,000 9,500, Одржавање чистоће на површинам а јавне намене 510 Управљање отпадом 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2,500,000 2,500,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 2,500,000 2,500,000 Свега програмска активност ,500,000 2,500, Зоохигијена 560 Заштита животне средине 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1,000 1, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ 8,500,000 8,500,000 1,500,000 1,500,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 10,001,000 10,001,000 Свега програмска активност ,001,000 10,001, Одржавање гробаља и погребне услуге 540 Заштита биљног и животињског света и 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,500,000 1,500,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 1,500,000 1,500,000 Свега програмска активност ,500,000 1,500, Управља.и снабдевање водом за пиће 630 Водоснабдевање 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 42,899,000 42,899, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1,000,000 1,000,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 2,199,000 2,199, Донације од осталих нивоа власти 41,700,000 41,700,000 Свега програмска активност ,899,000 43,899,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 36,301,000 36,301, Донације од осталих нивоа власти 41,700,000 41,700,000 Свега програм ,001,000 78,001, ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1201-P3 ИПА: ПАМА - РОСА 820 Услуге културе 9/16

22 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3,052,000 3,052,000 1,499,000 1,499,000 10,954,000 10,954,000 Извори финансиранја за програмску активност 1201-P3 01 Приходи из буџета 15,505,000 15,505,000 Свега програмска активност 1201-P3 15,505,000 15,505, Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500, , ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 3,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 4,500,000 4,500,000 Свега програмска активност ,500,000 4,500, Унапређење система очувања и п редстављања култ.истор.наслеђа 840 Верске и остале услуге заједнице 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 550, ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 550, ,000 Свега програмска активност , , Оствар.и унапређ.јавног интере са у области јавног информисањ 830 Услуге емитовања и штампања 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6,000,000 6,000,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 6,000,000 6,000,000 Свега програмска активност ,000,000 6,000,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 26,555,000 26,555,000 Свега програм ,555,000 26,555, ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организ, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Део средстава ове апропријације у износу од динара намењен је за финансирање рада Спортског савеза Новог Кнежевца 13,150,000 13,150,000 10/16

23 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1,000 1,000 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 13,152,000 13,152,000 Свега програмска активност ,152,000 13,152,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 13,152,000 13,152,000 Свега програм ,152,000 13,152, ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Мере активне политике запошљав ања 412 Општи послови по питању рада 464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 2,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програмска активност ,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програм ,000,000 2,000, ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА Промоција туристичке понуде 473 Туризам 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 300, , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 700, ,000 1,000,000 1,000,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програмска активност ,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програм ,000,000 2,000, ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите 760 Здравство некласификовано на другом 464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 3,000,000 3,000,000 11/16

24 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000 Свега програмска активност ,000,000 3,000,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000 Свега програм ,000,000 3,000, ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа 912 Основно образовање 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3,000,000 3,000, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 3,000,000 3,000,000 31,000,000 31,000,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 37,000,000 37,000,000 Свега програмска активност ,000,000 37,000,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 37,000,000 37,000,000 Свега програм ,000,000 37,000, ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа 920 Средње образовање 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3,000,000 3,000, ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 9,250,000 9,250,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 12,250,000 12,250,000 Свега програмска активност ,250,000 12,250,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 12,250,000 12,250,000 Свега програм ,250,000 12,250,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 367,568, ,568, Донације од осталих нивоа власти 41,700,000 41,700, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000 20,000,000 Свега глава ,268, ,268, ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Функционисање и остваривње предшколског васпитања и образ 911 Предшколско образовање 12/16

25 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ МАШИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 33,170,000 33,170,000 5,525,000 5,525, , , , , , ,000 5,000,000 90,000 5,090, , , , , , , ,000 1,500,000 1,500,000 4,800, ,000 4,910,000 20,000 20,000 1,400,000 1,400,000 30,000 30,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 50,400,000 50,400, Донације од осталих нивоа власти 4,000,000 4,000, Родитељски динар за ваннаставне активности 350, ,000 Свега програмска активност ,400, ,000 54,750,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 50,400,000 50,400, Донације од осталих нивоа власти 4,000,000 4,000, Родитељски динар за ваннаставне активности 0 350, ,000 Свега програм ,400, ,000 54,750,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 50,400,000 50,400, Донације од осталих нивоа власти 4,000,000 4,000, Родитељски динар за ваннаставне активности 350, ,000 Свега глава ,400, ,000 54,750, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2,830,000 2,830, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 470, ,000 13/16

26 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 75,000 75, , , , ,000 2,122,000 2,122,000 1,280,000 1,280, , , , ,000 4,000 4,000 1,000 1,000 70,000 70, , ,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 8,732,000 8,732,000 Свега програмска активност ,732,000 8,732,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 8,732,000 8,732,000 Свега програм ,732,000 8,732,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 8,732,000 8,732,000 Свега глава 4.2 8,732,000 8,732, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање месних заједница 160 Опште јавне услуге некласификоване 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 602, , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА СТАЛНИ ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ МАШИНЕ И ОПРЕМА 100, ,000 1,000 1,000 3,260,000 3,260,000 1,964,000 1,964, , ,000 1,350,000 1,350,000 1,049,000 1,049, , ,000 5,000 5,000 14/16

27 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 9,570,000 9,570,000 Свега програмска активност ,570,000 9,570,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 9,570,000 9,570,000 Свега програм ,570,000 9,570,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 9,570,000 9,570,000 Свега глава 4.3 9,570,000 9,570,000 Извори финансиранја за раѕдео 4 01 Приходи из буџета 436,270, ,270, Донације од осталих нивоа власти 45,700,000 45,700, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000 20,000, Родитељски динар за ваннаставне активности 350, ,000 Свега раздео 4 501,970, , ,320,000 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Општинско правобранилаштво 330 Судови 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,300,000 1,300, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 216, ,000 64,000 64,000 Извори финансиранја за програмску активност Приходи из буџета 1,580,000 1,580,000 Свега програмска активност ,580,000 1,580,000 Извори финансиранја за програм Приходи из буџета 1,580,000 1,580,000 Свега програм ,580,000 1,580,000 Извори финансиранја за главу Приходи из буџета 1,580,000 1,580,000 Свега глава ,580,000 1,580,000 Извори финансиранја за раѕдео 5 01 Приходи из буџета 1,580,000 1,580,000 Свега раздео 5 1,580,000 1,580,000 Извори финансирања за буџет 01 Приходи из буџета 453,950, ,950, Донације од осталих нивоа власти 45,700,000 45,700, Нераспоређени вишак прихода из ранијих 20,000,000 20,000, Родитељски динар за ваннаставне 350, ,000 15/16

28 Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно Укупно за буџет 519,650, , ,000,000 16/16

29 ' Члан 8. Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користиће се за следеће програме: ' Шифра и назив програма Средства иѕ буджета Средства иѕ осталих иѕвора Укупна јавна средства 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0701 ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2003 ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ Укупни јавни расходи 24,000,000 24,000,000 15,274,000 15,274, ,105, ,105,000 51,840,000 51,840,000 19,241,000 19,241,000 78,001,000 78,001,000 35,287,000 35,287,000 13,152,000 13,152,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 54,400, ,000 54,750,000 37,000,000 37,000,000 12,250,000 12,250,000 16,100,000 16,100, ,650, , ,000,000 1/1

30 III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА Члан 9. У складу са Одлуком Скупштине општине Нови Кнежевац о максималном броју запослених, број I /2017 од године (''Сл. Лист општине Нови Кнежевац, број 17/2017), број запослених код а јавних средстава који припадају систему општине Нови Кнежевац за који су овом одлуком обезбеђена средства за плате, приказан је у следећој табели: Број запослених Редни број Назив органа, односно буџетског а Изабрана лица Именована и постављен а лица Запослени на неодређено време Запослени на одређено време Укупан број запослен их 1 Органи и службе Општине Нови Кнежевац 2 Предшколска установа ''Срећно дете'' 3 Народна библиотека ''Бранислав Нушић'' 4 Месна заједница Нови 1 1 Кнежевац Укупно За ново запошљавање у складу са кадровским планом Општинске управе, односно кадровским плановима индиректних а буџета, средства за плате биће планирана по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија да се маса средстава за плате може увећати у Одлуци о буџету општине Нови Кнежевац за годину. Члан 10. За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. Члан 11. Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног а буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног а буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном у буџетских средстава. Члан 12. Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника општине, односно, Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно, деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско веће усваја и доставња извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступање између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

31 2 Члан 13. Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине. Члан 14. Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси председник општине. Члан 15. Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. Члан 16. Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција. Члан 17. Новчана средства буџета општине, директних и индиректних а средстава тог буџета, као и других а јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора. Члан 18. Распопред и коришћење средстава, у години, у оквиру раздела 4. Општинска управа, програм 11: Социјална и дечија заштита, програмска активност : Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 Социјалнa заштита, апропријација економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, вршиће се по посебном акту (решење) који доноси председник општине. Члан 19. Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке. Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. Обавезе преузете у години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а неизвршене у току године, преносе се у годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. Члан 20. Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно, актом Владе предвиђен другачији метод.

32 3 Члан 21. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему. Члан 22. Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. Јавном набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од динара. Члан 23. Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање а буџетских средстава. Члан 24. Средства распоређена за финансирање расхода и издатака а буџетских средстава, преносе се на основу њиховог писменог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. Уз захтев, корисници буџетских средстава, осим а чије се књиговодство води у оквиру Одсека за буџет и финансије, дужни су да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). Члан 25. Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у години само у скалду са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно, лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. Члан 26. Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, а у складу са законом којим се одређује максималан број запослених у локалној администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском у. Члан 27. Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Општина Нови Кнежевац, дужни су да најкасније до 30 новембра текуће буџетске године део од најмање 5% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за годину уплате у буџет Општине Нови Кнежевац, према динамици коју одреди локални орган управе надлежан за финансије. Члан 28. Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, у години, обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно, не исказују расход амортизације и употребе средстрава за рад.