КЊИГА НАСТАВНИКА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЧАЧАК, 2014.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "КЊИГА НАСТАВНИКА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЧАЧАК, 2014."

Транскрипт

1 КЊИГА НАСТАВНИКА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЧАЧАК, 201

2 Р.б. Име, средње слово, презиме Здравко М. Бијелић доцент Предраг М. Ковачевић ванредни професор Ивица А. Стојановић редовни професор Зорана Б. Милосављевић ванредни професор 5 Љубиша Р. Владушић редовни професор 6 Симеун Д. Вилендечић доцент 7 Драган Р. Булатовић доцент 8 Роса М. Анџић доцент 9 Горан О. Поповић доцент 10 Дашић Р. Дејан доцент

3 Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када Избор у звање доцент 201 Докторат 200 Магистратура Диплома 197 Здравко М. Бијелић доцент Чачку, од дана године Менаџмент и маркетинг Година Институција Област Висока школа Академија за пословну економију у Чачку Универзитет Браћа Карић, Београд, Факултет за предузетни менаџмент, Нови Сада Универзитет у Београду, Центар за мултидисциплинарне студије, Београд Универзитет у Новм Саду Машински факултет, Нови Сад Менаџмент и маркетинг Предузетни менаџмент Примењена теорија система Примењена теорија система Оперативни менаџмент МАС ПМСП 2 Менаџмент малог бизниса ОАС ПМСП 3 Предузетноштво ОАС ПМСП 3 Логистички системи ОАС ПМСП 3 Методологија НИР-а МАС ФИБ, ПМСП 1 Бијелић З., Цертификација предузетника и менаџера, Зборник радова Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и Министарство за привреду, енергетику и развој, Бања Лука 200 Бијелић З., Предузетништво у функцији реструктурирања преузећа у Републици Српској, Зборник радова В.Ш.Прометеј, број I, Бања Лука, 2010 Бијелић З., Математички модел комперативне ефикасности два производна система, Зборник радова В.Ш. Прометеј број I, Бања Лука, Бијелић З., Model potential for rapid ekoonomoc growth in Republik of Srpska, Novi Sad, ICEIPD 2010 Бијелић З., Менаџмент Основи менаџмента, Књига 1, Промете, Бања лука 2011 Бијелић З., Милановић, Б., Производни и услужни менаџмент, Прометеј, 201 Бијелић З., Милановић, Б., и Бијелић, М., Менаџмент Изабрана поглавља, Књига 4, Прометеј, Бања Лука Бијелић З., Организационо реструктурирање предузећа, Прометеј, Бања Лука, Бијелић З., Odgovorno restrukturiranje preduzeća, II Međunarodni naučni skup Evropski integracioni процеси, IBCollege, Босанска Крупа, 201 Бијелић З., Прилог оптимизацији транспортних средстава у функцији промјенљивих параметара, Научно-стручни скуп Транспортни системи у индустрији, Београд 198

4 Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када Предраг М. Ковачевић Ванредни професор Чачку, од дана године Информационе технологије и квантитаттивне методе и технике Избор у звање Година Институција Област Ванредни професор 201 Докторат 200 Магистратура 200 Диплома Висока школа Академија за пословну економију у Чачку Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Нови Сад Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет, Сомбор Универзитет у Српском Сарајеву Учитељски факултет, Бијељина Информационе технологије и квантитаттивне методе и технике Методика наставе математике Дидатичко-методичке науке, област методике наставе математике Професор разредне наставе Математика за економисте ОАС ФИБ, ПМСП 3 Методологија НИР-а МАС ФИБ, ПМСП 1 Ковачевић П., Идентификација математичке даровитости, СВАОРГ, НУБЛ број 2, мај 201година, Бањалука: Ковачевић П., Рјешавање проблемских задатака у почетнојн астави математике УЧИТЕЉ XXX,2, 201године, Београд Ковачевић П., Иновације у настави математике у основној школи, ПРОСВЕТНО ДЕЛО бр 63, година, Скопље Ковачевић П., Комуникација и интеракција у настави математике, НОРМА бр година, Сомбор Ковачевић П., Улога И значај природних бројева у почетној настави математике Дидактички путокази часопис за наставну теорију и праксу,бр 6 децембар 201 године Зеница, Ковачевић П., Примјена рачунара у почетној настави математике, НУБЛ 2008.године. Ковачевић П.,Методика наставе математике са прилозима о бројевима, НУБЛ 2009.године. 8. Ковачевић П.,Математика I, НУБЛ 2010.године. 9. Ковачевић П.,Математика II, НУБЛ 2010.године. 10. Ковачевић П., Matematika za peti razred, NUBL 201године

5 Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када Ивица А. Стојановић Редован професор Академија за пословну економију, Чачак, од Избор у звање Година Институција Област Редован професор 201 Академија за поисловну економију, Чачак Редован професор Meraтpeнд универзитет Докторат Економски факултет, Београд Теоријска економија Магистратура 198 Економски факултет, Београд Теоријска економија Диплома Економски факултет, Београд Теоријска економија Р назив предмета врста студија Часова активне наставе Микроекономија ОАС ФИБ, ПМСП 3 Привредни систем и економска политика ОАС ФИБ, ПМСП 3 Међународно пословање МАС ФИБ, ПМСП 3 4 Методологија НИР-а МАС ФИБ, ПМСП 1 Stojanović, I. (2007) Apstraktni matematički modeli i deduktivne metode u mikroekonomskoj analizi realnih privrednih pojava, - stručni članak, UDK članka : , Megatrend revija, broj 4, Megatrend univerzitet, Beograd, str , ISSN , CIP časopisa 33 Stojanović, I. Obavezna ili dobrovoljna vlasnička transformacija?, u Zborniku radova "Vlasnička transformacija preduzeća i banaka: jugoslovenska i međunarodna iskustva i perspektive", Naučno društvo ekonomista Jugoslavije, Beograd, 2 i 2 mart 2000, str Stojanović, I. (2000) Država i tržišne reforme, monografija, "Prometej", Zemun, 2000, str I. Stojanović, (2007). Globalizacija kao civilizacijski izazov, monografija, Megatrend univerzitet, Beograd, 98 strana, COBISS SR-ID , ISBN Stojanović, I. (2008) Ekonomska kriza u Americi sjaj i beda globalizacije, originalana naučni članak, UDC članka (73), ID , Megatrend revija broj 5, Beograd, str. 5 23, Stojanović, I. Zemlje u razvoju sa aspekta koncepcija načina proizvodnje, "Medjunarodni problemi", br. 4, Beograd, Институт за међународну политику и привреду Чланак се налази на: UNBISNET, United Nations Bibliographic Information System, Stojanović, I. (2009) Uzroci i posledice konstrukcione greške privrednih reformi u Srbiji, naziv skupa i Zbornika: Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom nužnost nove strategije, NAUČNO DRUŠTVO EKONOMISTA sa Akademijom ekonomskih nauka i ЕФ u Beogradu, Kragujevac, Stojanović, I. (2010.) Ekonomska misao i svetska ekonomska kriza, časopis: Nacionalni interes godina V, vol.7, broj 1/2010, str izdavač: Institut za političke studije, ISSN , COBISS.SR 9. "Ekonomija" "Megatrend" univerzitet primenjenih nauka, Beograd, peto dopunjeno i izmenjeno izdanje, 200, obim: 263 strane.- уџбеник 10. Međunarodni ekonomski odnosi Megatrend Univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 200, уџбеник Укупан број цитата Укупан број радова са SCI (SSCI) листе Тренутно учешће на пројектима 45 цитата, СЦИ индекс и лична евиденција 18 цитата према српском цитатном индексу - СЦИ индекс Домаћи Пројект Министарства за просвету и науку:(евид. број ). Међународни Члан одбора за економске науке у оквиру Одељења друштвених наука Српске академије наука и уметности

6 Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када Зорана Б. Милосављевић Ванредни професор Висока хемијско-технолошка школа струковних студија, Крушевац од Менаџмент Избор у звање Година Институција Област Ванредни професор Висока хемијско-технолошка школа струковних студија, Крушевац Докторат 200 Универзитет УНИОН, Београд, Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац Магистратура 200 Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу Диплома 199 Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу Менаџмент Менаџмент привредних система Индустријска екотоксикологија Индустријска токсикологија Р. назив предмета врста студија Часова активне наставе Стратегијски менаџмент ОАС ФИБ, ПМСП 3 Менаџмент производних и услужних процеса ОАС ПМСП 2 Оперативни менаџмент МАС ФИБ, ПМСП O. Nestorović, Z. Milosavljević, The role of management in improving the organizational structure through investment in human resources and knowledge, Science and higher education in function of sustainable development, 3 rd International Conference, Proceedings, Užice 2010 Olgica Nestorović, Zorana Milosavljević, The role of management in improving the organizational structure through investment in human resources and knowledge, Science and higher education in function of sustainable development, 3 rd International Conference, Proceedings, Užice 2010, Milosavljević Z, Živković I. "Menadžment otpadom i tematska strategija evropske unije prevencije i reciklaže otpada", Prvi naučno stručni skup, Kruševac 200g., str Milosavljević Z., Stojiljković S., Stojiljković S. " Menadžment rizikom-savetodavni standard Australije" Stručni seminar ocena i kontrola rizika u radnoj sredini, Vrnjačka Banja 200g. 6 str Milosavljević Z, "Ocena i kontrola rizika u JKP "Vodovod", Treće savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu, Kopaonik 2008.g., str Olgica Nestorović, Zorana Milosavljević, The role of management in improving the organizational structure through investment in human resources and knowledge, Science and higher education in function of sustainable development, 3 rd International Conference, Proceedings, Užice 2010 Milosavljević Z., etal, " Iskustva inostranih kompanija u motivisanju zaposlenih", IMK 14 istraživanje i razvoj, časopis Instituta "14 oktobar" Kruševac, godina XIV, broj (28-29) 1-2/2008; str dr Zorana Milosavljević, Olgica Nestorović,Dragan D Zdravković Management knowlage as a necessary precondition for sustainable development, Ekonomika, Niš, 1-2, 2010 broj 1, str , Olgica Nestorović, Zorana Milosavljević, Gordana Milosavljević, Nikola Vujačić, Perspektive i tehnološki razvoj Srbije-Uticaj investicija, IMK 14 istraživanje i razvoj, časopis Instituta "14 oktobar" Kruševac, godina XVII, broj (39) 2/2011; str ; UDK 621 JU ISSN Z. Milosavljević etal, Uticaj menadžmenta i tehnološkog razvoja na valorizaciju antracita, Science and 10. higher education in function of sustainable development, 2 nd International Conference, Užice 2009, str.

7 Љубиша Р. Владушић Редовни професор Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када Чачку, од дана године Избор у звање Година Институција Област Ванредни 201 професор Чачку Докторат Универзитет у Источном Сарајеву Економски факултет, Пале Магистратура 200 Универзитет у Београду Економски факултет, Београд Диплома Универзитет у Источном Сарајеву Економски факултет, Пале Пословне финансије ОАС ФИБ, ПМСП 2 Корпоративне финансије МАС ФИБ 3 Владушић Љ., Књига јавних предузећа, Економски факултет, УИС, 2013 Владушић Љ., Macro measures and micro actions of agrarian entrepreneurship. Proceedings of the 2nd Scientific -Expert Conference "Jahorina Business Days" UIS, 2013 Владушић Љ., Корпоративно управљање у функцији побољ-шања пословног резултата предузећа, Нови економист, Факултет пословне економије Бијељина, 2013, Владушић Љ., "Financing Development",књига, Belgrade, 2012 Владушић Љ., Small and medium-sized enterprises in tourism development-the case of OC "Jahorina" Proceedings of the 2nd Scientific - Expert Conference "Jahorina Business Days", UIS, 2013 Владушић Љ., Јавно-приватно партнерство у функцији бржег економског развоја, Зборник радова Економског факултета УИС, бр Владушић Љ., "Стратегијски менаџмент и одлуке подршке системима у стратегијском менаџменту" Палић, Владушић Љ., Предности и недостаци фиксног курса(валутног одбора) у условима економије БиХ, Зборник радова Економског факултета УИС, бр. 7, 201 Владушић Љ., Књига Буџетска економија и дефицитарно финансирање, Београд, Владушић Љ., Неосматрана и сива економијау БиХ, Централна банка БиХ, Сарајево Владушић Љ., Провођење споразума о питањима сукцесије бивше СФРЈ, Зборник радова Економског факултета УИС, бр.5, 201 Био функционер Владе РС, на позицијама заменика директора дирекције, комесара и министра (од ). О д 199 Радио је у Централној банци БиХ на фукцији вицегувернера, те саветника гувернера за финансијска тржишта(од до 2012).

8 Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када Симеун Д. Вилендечић доцент Чачку, од године Избор у звање Година Институција Област доцент Висока школа Академија за пословну економију у Чачку Докторат Универзитет Браћа Карић - Београд Факултет за трговину и банкарство Магистратура 200 Универзитет у Бањој Луци Економски факултет, Бања Лука Диплома 197 Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд Банкарско пословање ОАС ФИБ 3 Монетарнни систем ЕУ МАС ФИБ 1 Монетарна економија ОАС ФИБ, ПМСП 1,5 Вилендечић С., ЕУ мониторинг, Економске и правне усклађености са стандардима ЕУ, Босна и Херцеговина и критерији конвергенције, Фондација Фридрих Еберд Штифунг, Сарајево, књига друга Вилендечић С., Напуштање система валутног одбора у транзиционим економијама, књига, издавач, Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево, 200 Вилендечић С., Централна банка Босне и Херцеговине , монографија, аутор поглавља Банкарски сектор, Сарајево 200 Вилендечић С., "Стотина је успјех" Да ли је стање у Босни и Херцеговини толико "добро"?, тематски број научно-стручног часописа "Сварог", Независни универзитет Бања Лука, 2011 Вилендечић С., "Задуживање је потреба или похлепа", Висока школа за примијењене и правне науке "Прометеј" Бања Лука, Зборник радова наставника и сарадника, 201, страна Вилендечић С., Енциклопедија Републике Српске, као члан Стручне редакције за финансије и фискалну политику (порези, царине, банке, берза и др.) аутор четири одреднице у 201 Вилендечић С., Банкарство Републике Српске на крају двадесетог и почетку двадесетпрвог вијека, аутор рада у зборнику радова Градишки зборник, Просвјета, Градишка, 2008; 8. Вилендечић С., Монетарна политика, девизни курс и монетарна унија књига, издавач Бесједа Бања Лука, 2008; 9. Вилендечић С., Карактеристике система осигурања депозита банака економија у транзицији и усклађеност са европским критеријима, ФИНРАР, 2006; 10. Вилендечић С., Супервизија банака у Босни и Херцеговини, часопис Банке у БиХ, 200;

9 Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када Избор у Година Институција звање Редовни професор 201 Роса М. Анџић Редовни професор Висока школа Академија за пословну економију у Чачку, од дана године Висока школа Академија за пословну економију у Чачку Област Докторат Универзитет у Београду, Економски факултет Специјализа ц Магистратур а 197 Механичко-математички факултет Московског државног универзитета - Катедра теорије вероватноће Моделирање економских система 197 Универзитет у Београду, Економски факултет, Диплома 197 Универзитет у Београду, Економски факултет Економксе науке Економика предузећа ОАС ФИБ, ПМСП 3 Пословна анализа МАС ФИБ 2 Анџић Р., Уџбеник, Пословна економика, Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, 201, Анџић Р., Практикум, Анализа Пословања, БПШ - Висока школа струковних студија, Београд, 200 Анџић Р., Уџбеник, Mogućnosti poslovnog planiranja, Желнид, Београд, 200 Анџић Р., Уџбеник, Ekonomika preduzeća, Београд, 200 Анџић, Уџбеник, "Анализа Пословања", Београдска послповна школа - Висока школа струковних студија, Београд, 201, Роса Анџић, Уџбеник, Анализа пословања, БПШ - Висока школа струковних студија, Београд, 201 Анџић Р., Практикум, "Пословна економика", БПШ - Висока школа струковних студија, Београд, 201

10 Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када Горан О. Поповић Доцент Чачку, од дана године Избор у звањ Година Институција Област Доцент 201 Висока школа Академија за пословну економију Чачак Докторат 200 Универзитет у Београду, Економски факултет Магистратура 198 Економски факултет у Загребу Диплома Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет Макроекономија ОАС ФИБ, ПМСП 3 Монетарни систем ЕУ МАС ФИБ, 1 Монетарна економија ОАС ФИБ. ПМСП 1,5 8. Поповић Г., Inflation and unemployment in the EU: comparative analysis of phillips regularity, ICEI 2011, Тузла, Зборник радова са мађународне Конференције, 201 год. Поповић Г., Unemployment and inflation in Bosnia and Herzegovina: is there phillips regularity? eaces / workshop International Scientificc Conference in September 2011 (Miločer), 201 год. Поповић Г., Поповић Ј., Стратегија ЕУ 2020: потврда афирмације и континуитета дугорочних развојних циљева Европске Уније, Економски видици, Друштво економиста Београда, 201 год. Поповић Г., Output and unemployment trends in the Europeanunion:is there the okun s regularity? International Conference "Economic Theory and Practise: Meeting the New Challenges", Економски факултет Универзитета у Мостару, Новембар, 201 год. Поповић Г., Sustainable developments of the bardaca lake area with specific analysis of the rural economics (коауторство Горан Поповић, Рајко Гњато, Татјана Попов) 3rd Congres of serbian geographers, Бања Лука, год. Поповић Г., Inflation and unemployment: phillips regularity in the EU, Зборник радова - Sarajevo Business and Economics Review 30/2010, Економски факултет у Сарајеву, год. Поповић Г., Куртеш С., Улога државе у јачању конкурентности малих и средњих предузећа на глобалном тржишту, Економски видици, Београд, год. Поповић Г., Амиџић С., Тржиште рада и ниво структурне незапослености, Нови Економист, Факултет пословне економије у Бијељини, Универзитета у Источном Сарајеву, Бијељина, год. 9. Поповић Г., Економска криза и незапосленост у БиХ, Економски видици, Београд, Поповић Г., Конкурентност економије Европске Уније у условима кризе, Нови економист, Факултет пословне економије у Бијељини, Универзитета Источно Сарајево, Бијељина, 2010.

11 Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када Драган Р. Булатовић доцент Чачку, од дана године Менаџмент и бизнис Избор у звањ Година Институција Област Доцент 201 Висока школа Академија за пословну економију Чачак Менаџмент и биѕнис Докторат 201 Универзитет у Н. Саду Економски факултет, Суботица Магистратур Универзитет у Н. Саду, Економски факултет, Суботица Диплома 200 Факултет за услужни бизнис, Нови Сад Р. назив предмета врста студија Часова акт наставе Еколошки менаџмент ОАС ФИБ. ПМСП Економске промене, утицаји и могућности туризма МАС ФИБ Bulatović, D., Bulatović, A., (2013), The role and importance of ecotourism marketing for ecotourism development in Montenegro, 23rd Cromar Congress: Marketing in a Dynamic Environment - Academic and Practical Insights, Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, Lovran, Croatia Bulatović, D., Bulatović, A., Petrović, D., (2013), Upravljanje rizicima u avanturističkom turizmu kao sastavni dio sistema menadžmenta turističke destinacije, Međunarodna konferencija ekoturizma - Potencijali za razvoj avanturističkog turizma u Srbiji / Kongresni centar MASTER, Novi Sad Bulatović, D., Bulatović, A., Petrović, D., (2013), Strategic nexsus of ecotourism and ecological farming in function of sustainable development in rural areas of Montenegro, Fourth International Scientific Symposyum-Agrosym 2013, Faculty of Agriculture University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture University of Belgrade and Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM - IAMB), Jahorina, Bulatović, D., Bulatović, A., (2013), New trends in tourism and their impact on destination management, I Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2013, Univerzitet u Istočnom Sarajevi, fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, BiH. In press Bulatović, D., (2011) Ekoturizam i održivi razvoj u zaštićenim područjima Crne Gore. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Zaštita prirode u XXI vijeku ; Zavod za zaštitu prirode Crne Gore & Ministarstvo održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore, Knjiga 3, str, , Žabljak & Podgorica. Bulatović, D.,Bulatović, A., (2010) Izgradnja ekoturističkih objekata kao preduslov daljeg razvoja ekoturizma u zaštićenim područjima Crne Gore, III Međunarodna konferencija o ekoturizmu, Nacionalna asocijacija za ekoturizam Ekoturizam Srbija, Zbornik radova, Novi Sad, Republika Srbija. Bulatović, D., (2010) Savremene tehnike za procjenu i praćenje uticaja posjetilaca u zaštićenim područjima i neophodnost njihove primjene u Crnoj Gori, Turističko poslovanje, 6, str , Beograd. Bulatović, D., Bulatović A., (2009) Uloga i značaj ekološkog označavanja u turizmu, II Međunarodna konferencija o ekoturizmu Put do uspešnog ekoturizma, Nacionalna asocijacija za ekoturizam Ekoturizam Srbija,Zbornik radova na CD-u, Novi Sad, Republika Srbija, str.36-47; ISBN Bulatović, D., (2009) Implementacija ekoturizma u nacionalnim parkovima Crne Gore, Turističko poslovanje, 3, str , Beograd. ISSN Bulatović, D., (2009) Ekološko označavanje u turizmu, Turističko poslovanje, 4, str , Beograd.

12 Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када Дејан Р. Дашић доцент Висока школа Академија за пословну економију у Чачку, од дана године Економска Избор у звање Година Институција Област доцент 201 Докторат 201 Магистратура Диплома 200 Висока школа Академија за пословну економију у Чачку АЛФА Универзитет, Факултет за трговину и банкарство, Београд Универзитет Браћа Карић Факултет за трговину и банкарство, Београд Универзитет Браћа Карић Факултет за трговину и банкарство, Београд Економска Маркетинг услуга ОАС ФИБ. ПМСП 3 Економске промене, утицаји и могућности туризма МАС ФИБ, 1 Дашић, Д. Interdependendence of specific types of branding Међународна научна конференција Свеучилишта у Ријеци Нови трендови у туризму, Опатија, 201 године, Дашић, Д. Бањски туризам у функцији економског просперитива- пример Врњачке Бање, Расински анали бр. 11, 1 бод, 201 године Дашић, Д. Брендирање дестинација Космај и Јагодина, Научни скуп Космај и његова подгорина, 2013 ; Сопот Дашић, Д. Бренд менаџмент, Факултет за трговину и банкарство Јанићије и Даница Карић, Универзитет Алфа, Београд, године Дашић, Д. Етички аспекти различитих видова брендирања са освртом на међузависност посебних видова брендирања, Универзитет Алфа, Београд, 201 Године Дашић, Д. Зелени брендови Хомоља у функцији одрживог развоја и дестинацијског брендирања, Митолошки зборник Рача, бр. 29,