МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА КЊИГА ПРЕДМЕТА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА КЊИГА ПРЕДМЕТА"

Транскрипт

1 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА... 2 ТЕОРИЈА И ПОЛИТИКА МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ... 3 МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ II... 4 МАКРОЕКОНОМИЈА... 5 МИКРОЕКОНОМИЈА... 6 ЕКОНОМЕТРИЈА... 7 ЕКОНОМСКЕ ИНТЕРГРАЦИЈЕ И ЕУ... 8 ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА И ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС... 9 КОНКУРЕНТНОСТ И МЕЂУНАРОДНА ФАКТОРСКА МОБИЛНОСТ ЗАВРШНИ РАД

2 Назив предмета: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА проф. др Небојша Стошић, др Александар Костић, доцент Статус предмета: Обавезан предмет 8 (осам) Семинарски рад Упознавање полазника са теоријско-методолошком основом и практичним питањима научно-истраживачког рада. Овладавање студената општим научним методима и посебним методима својствених друштвеним наукама, првенствено економији, као и основним правилима и принципима везаним за вештину израде научног дела (избор теме, елементи структуре научно-истраживачких текстова, језичко-стилска страна рукописа и кључни моменти који се односе на техничку обраду, јавну одбрану и обелодањивање створеног дела). Појам науке и научног духа. Предмет и метод науке. Структура науке. Фазе стицања научног знања. Обележја науке и научних радника. Подела науке. Историјат науке. Научна парадигма. Убрзање развитка науке. Дефиниција и подела научних метода (општи, посебни и појединачни). Општи научни методи (посматрање, експеримент, дескрипција, дефиниција, класификација, аналогија, генетички, историјски и компаративни метод). Општи научни методи (анализа и синтеза, апстракција и конкретизација, генерализација и специјализација, индукција и дедукција). Општи научни методи (аксиоматски, математички, статистички, кибернетички, метод моделовања, метафизички и дијалектички, доказивање и оповргавање). Посебни методи друштвених наука: а) објективни методи (позитивнстички, структурно - функционални, општа теорија система, економски модели, графички приказ економске стварности и добијених научних резултата). Посебни методи друштвених наука: б) субјективни методи (разумевање, идеални типови и феноменолошки). Грешке у употреби општих и посебних метода. Појединачни или технички методи: метод бројања, метод мерења, метод анкетирања (анкета у ужем смислу, интервју, тест). Технологија (избор теме истраживања, пројекат за обраду теме). Технологија (прикупљање, проучавање и сређивање истраживачког материјала). Технологија (писање научноистраживачког дела: елементи научног дела, документацијска подлога рукописа, концепт и коначни текст). Технологија (језик и стил научног дела). Технологија (техничка обрада, јавна одбрана и објављивање рукописа). 1. Стојадиновић, Д., ОСНОВИ НАУЧНОГ РАДА, Економски факултет, Приштина Зубин Поток 2003, стр М. Вуковић, Ж. Живковић, МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА, Графожиг, Београд, P. Ghauri, K. Grounhaug, RESEARCH METHODS IN BUSINESS STUDIES HALL, England, Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 Предавања, вежбе, семинарски радови, тестови, домаћи задаци. Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит Активност у току предавања 10 Писмени испит _ Практична настава 10 Усмени испит 40 Колоквијум-и тест Семинар-и 30 Поена 40 2

3 Назив предмета Наставник Статус предмета: ТЕОРИЈА И ПОЛИТИКА МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ Проф. Др Драгана Миленковић Обавезан 8 (осам) је да омогући студентима да се упознају са најкомплекснијим појмовима и проблемима теорије и праксе међународне трговине. Како се дугорочан и стабилан развој сваке привреде (нарочито малих привреда каква је Србија) мора темељити на извозно оријентисаној привреди разумљиво је да је циљ предмета што потпуније упознавање ове научне дисциплине која истражује међународне трговинске токове, појаве и политике везане за ову праксу. Савладавањем градива предвиђеног садржајем студенти стичу шира знања везана за спољну трговину и њен значај за привредни развој земље, као и значај међународне трговине за светске, како трговинске, тако и шире реалне и финансијске токове. На основу стеченог знања очекује се да студент може доносити одлуке које се односе на правилно усмеравање предузећа, као основних носилаца трговинске активности (са макроекономског аспекта), правилно усмеравање инвестиција везаних за пословање у иностранству (стране директне инвестиције) или финансијских токова везаних за плаћања робе и услуга у спољној трговини. - Најзначајније теорије међународне трговине - Историјски развој међународне трговине - Тенденције развоја светске економије; фактори раста и промене у структури међународне трговине - Макроекономски ефекти међународне размене - Утицај глобализације и регионализације на међународну трговину - Институционализација и интеграција међународне трговине - Србија у међународном глобалном окружењу 1. Krugman, P.R, M. Obstfeld (2008), International Economics: Theory and Policy, Pearson International Edition, 2. Boston, (Chapters: 1-6 and 8-11) 3. Бабић, А., М. Бабић (2003), Међународна економија, Мате д.о.о., Загреб, 4. Caves, R, J. Frankel, R. Jones, (2007), World Trade and Payments: An Introduction, Boston, 5. Feenstra, R. (2003) Advanced International Trade, Princeton University Press, Princeton and New J 6. Ковачевић, Р. (2004), Савремене тенденције у светској привреди, Ауторско издање, Београд, Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 Предавања и вежбе уз активно учешће студената обухватају и екстензивну анализу примера из трговинске теорије и праксе, дискусије, израду и презентацију семинарских радова. Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена Активност у току предавања 10 Писмени испит Практична настава Усмени испит 60 Колоквијум-и Семинар-и 10 3

4 Назив предмета: Статус предмета: МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ II проф. др Иван Миленковић обавезни 8 (осам) је да студентима омогући суштинско разумевање комплекснијих проблема из домена међународних финансија. Неки од најважнијих макроекономских агрегата (платни биланс и девизни курс) чине окосницу изучавања међународних финансија, али је на овом нивоу изучавања акценат на политици (а не теорији), тј. међуодносу политике платног биланса и девизног курса, што заједно са савременим проблемима међународног кретања капитала и питањима међународних економских интеграција чини комплекс чије је разумевање од стране студената предуслов за шире поимање макроекономских детерминанти савремене светске економије, што је и основни циљ предмета Међународне финансије II. Савладавањем програма из предмета Међународне финансије II студенти се оспособљавају да схвате неке од најкомплексинијих парцијалних макроекономских политика (политике девизног курса и платног биланса), њихове узрочно-последичне везе и тенденције у светској привреди у домену међународних финансијских односа. Имајући у виду да студенти, уз наведено, изучавају и цео комплекс питања везаних за савремена питања и проблеме, укључујући и међународно кретање капитала, то се они оспособљавају за боље разумевање међународног монетарног система, као и положаја националне привреде у глобалном окружењу, што је и исход предмета Међународне финансије II. Политика девизних курсева (у развијеним земљама, земљама у развоју и земљама транзиције) Политика платног биланса, и међуоднос политике девизних курсева и политике платног биланса Интертемпорални приступ платном билансу и реалном девизном курсу Међународно кретање капитала Међународна монетарна интеграција (оптимална валутна зона и ЕМУ) Савремени проблеми међународних финансија (Међународна ликвидност, управљање девизним резервама Међународна координација и реформа међународног монетарног система) Krugman, Paul R. and Maurice Obstfeld (2009), Међународна економија - теорија и политика, Data Status, Београд, (трећи и четврти део; поглавља 12-22) Број часова активне наставе: Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 Предавања су аудиторна (коришћење Power Point презентација) и уз активно учешће студената, анализу примера из праксе међународних финансија и са Интернета, дискусије. Рад на вежбама подразумева такође активно учешће студената, анализу пређеног градива, израду и презентацију семинарских радова. Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена активност у току предавања 5 писмени испит практична настава усмени испт 60 колоквијум-и семинар-и 5 4

5 Назив предмета: МАКРОЕКОНОМИЈА Др Иван Божовић, доцент, Др Драгић Марић, доцент Статус предмета: Изборни 7 (седам) Испуњење дела предиспитних обавеза Надоградња већ стеченог знања из области макроекономије, апсолвираног током основних студија. Свршени студенти мастер студија који буду полагали овај предмет (с обзиром да је изборни) несумљиво је да ће поседовати један висок ниво заокруженог знања који је неопходан за економисту XXI века. Незаобилазна улога у формирању лика образовног економисте, који ће као отворен и радознао стручњак бити спреман за непрекидно усавршавање у теоријском и прктичном смислу. Добра стартна позиција за све мастере који се буду определили за наставак даљег школовања тј. упис на докторским студијама. Економско-теоријски и привредно-практични приступ макроекономији и њено место у систему економске науке. Основни макроекономски феномени. Однос државе и тржишта у савременим привредама. Агрегатна понуда и агрегатна тражња. Привредни раст и развој. Привредни циклуси. Буџет и фискална политика. Новац и монетарна политика. Незапосленост и инфлација. Макроекономски проблеми земаља у развоју. 1. Olivier Blanchard, Макроекономија, Економски факултет у Београду, Београд, године. 2. N. Gregory Mankiw i Mark P. Taylor, Ekonomija, Редактор, Проф.др Хасан Ханић, Дата-статус, Београд, године. 3. Никола Фабрис, Миомир Јакшић, Александра Прашчевић, Основи макроекономије примери, Економски факултет у Београд, Београд, године. Број часова активне наставе Остали часови Предавања: 2 Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Највећим делом предавања предметног професора али и укључивање истакнутих студената. За време практичне наставе обилазак (по могућности) неке од републичких институција, где би се студенти на лицу места упознали са функционисањем неке макроекономске институције на пример: неко од министарстава из области економије, привредна комора, агенција за приврдне регистре идр. Провера знања преко два колоквијума, колико је планирано, као и израда и усмена одбрана семинарског рада, такође, чини врло битан сегмент похађања овог предмета на Мастер академским студијама. Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит 40 поена активност у току предавања 10 писмени испит практична настава 10 усмени испт 40 колоквијум-и 20 (10+10)... семинар-и 20 5

6 Назив предмета: МИКРОЕКОНОМИЈА Проф. др Радмило Тодосијевић, Проф. др Радмила Мицић Статус предмета: Изборни предмет 7 (седам) Да Генерални циљ полази од потребе стицања основних знања и вештина у области микроекономске анализе. Анализа тржишних механизама који успостављају релативне цене између роба и услуга и расподелу ограничених ресурса је jедан од циљева микроекономије. Анализирамо и тржишни неуспех када тржишта не успевају дати задовољавајуће резултате те описује теоријске услове потребне за остваривање конкурентности. Смисао таквог изучавања је да студент овлада основама економске логике, схвати улогу економске мотивације, економских циљева, конкуренције, слободе економског одлучивања, доношења одлука у условина неизвесности и основе преузимања економског ризика. Овладавање алатима микроекономске анализе треба да омогући да се логика економског понашања преведе на мерење економских појава, да се успоставе цене и мере остваривости економских циљева, те да се смањи ризик економских одлука. Реализацијом наставе из Микроекономије, предиспитним обавезама и полагањем испита очекује се да студенти овладају микроекономском теоријом и њеним основним инструментаријумом да би теоријска знања могли да примене у стварном привредном животу. Резултат је унапређење способности студената да разумеју функционисање тржишне привреде; успостављање парцијалне равнотеже, тј. равнотеже на нивоу појединих производа и услуга; оспособљавање студената да анализирају, упоређују и предлажу решења за отклањање проблема из области микроекономије.стечена знања ће им омогућити разумевање комплексних економских питања која се изучавају у специјализованим наставним дисциплинама. Израдом и јавном одбраном семинарског рада, учешћем на пројектима, студенти могу да стекну увид у реална економска збивања и пронађу практичну примену стечених теоријских знања. Студенти, ће осим класичних, изучавати и одабране савремене микроекономске моделе тржишних стратегија и понашања економских субјеката. У питању је комплексна микроекономска проблематика и њихова обрада преко тематских методских јединица, која ће студентима бити презентирана на разумљив и приступачан начин, указујући да је реч о уводу у економску теорију. Претходно сазнање обавезује на што тешње повезивање теорије и праксе у свакој методској јединици. Полазећи од наставног програма предмета Микроекономија на Економском факултету у Косовској Митровци наставна града је обухваћена кроз следеће садржаје:начела, критеријуми и методолошке карактеристике микроекономије;теорије понашања потрошача и теорија тражње; Тржиште; Оскудност ресурса и теорија лимитираности; Теорија понашања фирме и теорија понуде; Тржишта фактора производње; Ефикасност; Граница производних могућности; Исплативи трошак; Економска еластичност; Тржишта несавршене и монополске конкуренције; Савремене стратегије тржишног понашања; Међузависност макроекономских и микроекономских рефлексија; Савремени микроекономски модели.; Основна 1. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, који је преведен под називом Манкиw Г. (2005) Принципи економије, треће издање, Економски факултет, Београд 2. Вариан, Х., Р., Микроекономија Модеран приступ, В. издање, Економски факулет Београд Допунска: 3. Економија, 18. Издање, P.A. Samuelson i W.D. Nordhaus, godina 4. Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L., Mikroekonomija, MATE, Zagreb, Frank, R., H., Microeconomics and Behavior, Sixth Edition, McGraw-Hill, /Irwin, Boston, Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 Мултимедијално праћена настава комбинована са екс катедром и интерактивним ангажовањем учесника у настави. Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит Поена 40 Активност у току предавања 10 Писмени испит Практична настава 10 Усмени испит 40 Колоквијум-и Семинар-и 20 6

7 Назив предмета: ЕКОНОМЕТРИЈА Проф. др Љубица Спалевић, Проф. др Милан Божиновић Статус предмета: Изборни 7 нема : Економетрија јесте да упозна студенте са основним економетријским методама и да укаже на могућности њихове примене у конкретним економским анализама. Основни задаци економетријске анализе су: тестирање хипотеза, утврђивање квантитативне зависности економских величина, прогнозирање будућег кретања економских величина на основу оцењене квантитативне зависности и помоћ у доношењу економских одлука. : Будући да је предмет намењен студентима студијског програма Међународна економија посебна пажња биће посвећена примени економетријских метода у циљу доношења релевантних закључака из ове области. Овладавање економетријском методологијом, заснованом на моделима математичке економије и методима статистичког закључивања, а кроз практичне примере и употребу одговарајућег економетријског софтвера оспособиће студенате да примењују економетрију у пракси. : Финансијске структуре и инструменти. Основни појмови, структуре и инструменти тржишта. Основне структуре и објекти. Финасисјко тржиште хартија од вредности. Основне хартије од вредности. Тржишта изведених хартија од вредности. Класичне теорије динамике финасијских индекса. Финансијско тржиште у условима неодређености. Диверсификација Марковица. ЦАПМ - модел финасисјких актива. Арбитражна теорија цена. Основни елементи регресионе анализе. Класични регресиони модел: претпоставке и методе оцењивања (метод обичних најмањих квадрата, метод момената и метод максималне веродостојности). Својства оцена и статистичко закључивање у класичном регресионом моделу. Нека одступања од основних претпоставки класичног регресионог модела (аутокорелација, хетероскедастичност и мултиколинеарност). Спецификација и избор модела. Модели временских серија. Стохастички модели динамике финансијских индекса. Модел простих и сложених каматних стопа. Мартингалне репрезентације финасисјких индекса. Појам волатинлности. Линеарни стохастички модели. МА модели. АР модели. АРМА модели. Нелинеарни стохастижки модели. АРЧ модели. ГАРЧ - модели. СТОПБРЕК ПРОЦЕСИ. Тестирање модела. Јединични корен у временским серијама. Тестови јединичног корена. Вишедимензиони модели временских серија. Векторски ауторегресиони модел: тестови узрочности и функција импулсног одзива. Коинтеграција: тестирање и оцена параметара.модел са корекцијом равнотежне грешке. Основни елемнти Теорије Хаоаса. Модели динамичког хаоса. Неки типови хаотичних модела. Логистички модел. Хенеов модел. Бекеров модификовани модел. Квантитативни методи детекције хаоса. Оцене фракталне димензије. Тестови хаотичности. Љапуновљев експонент. Примена модела хаоса са аспекта домаћег тржишта. Модел раста националног доходка. Анализа динамике домаћег тржишта хартија од вредности. Емпиријска анализа. Модели података панела. Модели фиксних и случајних ефеката: методе оцењивања и статистичко закључивање. Хетероскедастичност и аутокорелација. Тестови избора модела. Јединични корен и коинтеграција у подацима панела. Гравитациони модел. : Божиновић М : Операциона истраживања, Економски факултет Косовска Митровица, Божиновић М, Стојановић В : Економетријски модели и алгоритми, (у штампи). Franses P. H., Dijk V. D. (2000), Nonlinear Times Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press Dwyer G. P. (2003) Nonlinear Time Series and Financial Application, Federal Reserve Bank of Atlanta, Atlanta Сираев А. Н., Основи стохастицескои финансобои математики, Фазис, Москва, Јовичић, Милена, Економетријски методи, Економски факултет, Београд, Јовичић, М. и Ковачић, З., Збирка задатака из теоријске и примењене економетрије, Економски факултет, Београд, Младеновић, З., Инојковић, А., Анализа временских серија примери из српске привреде,цид Економског факултета, Београд, Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 Предавања се изводе коришћењем презентација електронски обрађених текстова, са дефиницијама, формулама и сликама у боји; вежбе уз ангажованост студената у раду примера на табли или за рачунаром у Електронском рачунском центру. Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит Поена 40 Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 Практична настава 10 Усмени испит 20 Колоквијум-и тест Семинар-и 30 7

8 Назив предмета: Статус предмета: ЕКОНОМСКЕ ИНТЕРГРАЦИЈЕ И ЕУ Проф. др Драгана Миленковић Изборни 7 (седам) је да омогући студентима да се упознају с фазама у интеграционом процесу почев од зоне слободне трговине до тоталне економске интеграције која подразумева јединствену економску политику и супранационалну власт. је да анализира промене које су се десиле у спољ-ној трговини наше земље и осталим земљама југоисточне Европе након спољнотрговинске либера-лизације и укључивања у светске трговинске токове.анализа предности и недостатака приступања ЕУ као једној од најзначајнијих економских интеграција такође предствља један од циљева предмета. Савладавањем градива предвиђеног садржајем студенти стичу шира знања о економским интеграцијама и њиховом утицају на привреде земаља чланица.упознавање с начином функционисања ЕУ, начином спровођења одређених политика омогућиће студентима лакше доношење одлука у будућем пословању. Основни циљеви и мотиви формирања економских интеграција и ЕУ; Глобализација пословања и растући значај регионалних економских интеграција; Утицај зоне слободне трговине на привреде земаља у интеграцији и земаља ван интеграције; мултилатерална либерализација трговине; ЦЕФТА; ЦЕФТА 2006; Остале регионалне економске интеграције (ЕФТА, НАФТА,...); Споразуми о стабилизацији и придруживању ЕУ са земљама Западног Балкана; Економске политике ЕУ; Регулисање иностраних трговинских односа ЕУ; Европски економски простор између ЕУ и осталих економских интеграција: ЕФТА-е, ЦЕФТА-е, ЗНД - заједнице независних држава) и др.; политике према медитеранским земљама (Евромедитеранским партнерству); Трговински односи између ЕУ и САД и Јапана 1. Baldwin R. and Wyplosz Ch., Економија европских интеграција, Data status, Београд, Турчиновић, Ф.,Економске интеграције и трговинске групације,универзитет примењених наука Мегатренд, Београд, 2005, 3. Цветановић, С.,Јововић,Д.,Младеновић,И.,Стратегијске политике европских интеграција, Економски факултет Ниш, 2007, 4. Вукмирица В., Шпирић Н., Економска и монетарна интеграција Европе, Бања Лука, 2005, 5. Миленковић Д., Землје југоисточне Европе на путу европских интеграција, Економски факултет,косовска Митровица, Број часова активне наставе Остали часови Предавања: 2 Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Предавања и вежбе уз активно учешће студената обухватају и екстензивну анализу примера из теорије и праксе, дискусије, израду и презентацију семинарских радова. Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит 40 поена активност у току предавања 10 писмени испит практична настава усмени испт 60 колоквијум-и семинар-и 10 8

9 Назив предмета: Статус предмета: ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА И ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС Проф. др Јован Митровић, Проф. др Славиша Трајковић Изборни 7 (седам) Упознавање студената са савременим концепцијама система електронске трговине на Интернету, и могућностима које нуди савремена информатичко-комуникациона структура у обављању пословних трансакција електронским путем. Посебан акцентат је дат на концепт електронског бизниса уз примену адекватног корисничког софтвера, који омогућује реализацију модела електронске малопродаје и Интрабизниса у електронској трговини. Са стеченим теоретским и практичним знањем из овог предмета, користећи најновија искуства у области примене информационо-комуникационе технологије у основним сегментима трговинског пословања,студенти ће бити оспособљени да самостално обављају основне трговинске и друге пословне трансакције електронским путем, уз практичну реализацију концепта Е-бизниса. На тај начин, студенти ће бити у могућности да, коришћењем Интернет технологије и савремених рачунарских средстава у пракси аутоматизују основне трговинске послове, са циљем смањења трошкова обављања трговинских трансакција, уз повећање калитета и брзине обављања трговинског промета електронским путем. Савремени концепти електронског трговине; Електронска трговина у дигиталној економији. Модели електронске трговине. Модели електронских тржишта и виртуелни трговински центри Електронска спољна трговина, Електронско пословање специјалних међународних тржишта, Електронска производња и дистрибуција маркетинг и BLOG маркетинг. Мобилна трговина Електронски бизнис и електронска документа у савременом бизнису. Савремени концепти Е-бизниса, Интернет технологија и инфраструктура Е-бизниса, Класификација е-трговине према облику бизнис трансакција. Интрабизнис електронска трговина. Бизнис модели електронске малопродаје, Дигитално испоручивање робе и услуга. Проблеми савремене електронске малопродаје. Перспективе развоја електронске трговине и Е-бизниса у будућности. Практичан рад са апликативним програмима за израду сајта, електронско банкарство, електронски платни промет са иностранством, електронску трговину, електронско осигурање, електронски резервациони систем 1. Електронска трговина, Милан Милосављевић, Владислав Мишковић, Београд - Универзитет Сингидунум, 2011.год. 2. ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА Јелена Кончар Универзитет у Новом Саду Економски факултет, Електронска трговина : приручник за вежбе из предмета,мирослав Д. Лутовац, Александар Симовић, Београд : Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 2013.год. 4. Ravi Kalakota, Marcia Robinson e-business 2.0: Roadmap for Success -Wesley Information Technology Series, Adison Wesley Person education, 2009, 5. Strauss J., El Ansary A., Frost R., E-marketing, Pearson Prentice Hall, New Jersey, Број часова активне наставе Остали часови Предавања: 2 Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Теоретска и практична настава се изводе у сали рачунарског центра, са презентацијама теоретских и практичних основа коришћења савремених информационих технологија у електронском трговини и Е-бизнису. Наставни процес се изводи практичним радом на рачунарима, теоретски предавањима и аудиторним вежбама, као и WEB презентацијама, групним пројектима и у дискусионим групама. Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит 50 поена активност у току предавања 10 писмени испит практична настава 10 усмени испт 50 колоквијум-и семинар-и 15 9

10 Назив предмета: КОНКУРЕНТНОСТ И МЕЂУНАРОДНА ФАКТОРСКА МОБИЛНОСТ Проф. др Славомир Милетић, Проф. др Мирјана Маљковић Статус предмета: Изборни 7 (седам) Стицање и унапређивање научних и теоријских сазнања, атрибута, концепта и индикатора конкурентности и конкурентности земаља и регија у светској привреди. Испитати особине међународних токова производних фактора и анализирати утицај тржишта рада и капитала на промену конкурентности земаља. Указати на резултате у развоју глобалне конкуренције, у смислу различитих опција. Савладавањем предмета коннкуретност и међународна факторска мобилност студенти стичу неопходна знања за разумевање различитих аспеката глобалне конкурентности у савременим условима. Услед континуираног процеса јачања међународне конкуренције, економске глобализације и интеграције националних економија, захтева се добро познвање теоријских основа, механизама и инструментарија економске политике у отвореној привреди. У таквој констелацији међународних економских односа, анализа фкатора конкурентности у светлу међунароног кретања капитала, захтева широк спектар знања. Концепт конкурентности земаља на међународном тржишту; Методологија процене и компаративна анализа конкурентности; Критички приказ и процена кључних показатеља конкурентности у свету; Фактори националне конкурентности у теорији међународне трговине и другим економским теоријама; Продуктивност, ценовна и трошковна конкурентност на националном нивоу; Фактори, карактеристике и последице међународне миграције; Развој факорских тржишта (тржишта капитала и рада); конкурентност земаља у светлу међународног кретања капитала (пореска конкуренција и репатријација зараде, међународни outsourcing, социјални и еколошки дампинг); Конкурентске предности земаља и региона у смислу међународне мобилности производних фактора; Утицај међународних токова капитала на конкурентске предности (утицај на извозно-увозне токове, продуктивост, плате и образовање), утицај маеђународне мобилности радне снаге на конкурентност држава, улога локације; Победници и губитници глобалне конкуренције: утицај на тржиште рада и неједнакост дохотка-национални и глобални аспекти. Улога државе, важност међународне развојне политике и институционалне координације; Динамичка анализа конкурентских предности земеља и регија. Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 1. Портер, М., О конкуренцији, ФЕФА Београд, Razin, A., Sadka, E., Labour, Capital and Finance, International Flowers, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, XII 3. Krugman, R.P., Venables, J.A., (1995), Globalization and the Inequality of Nations, The Quarterly Journal of Economics, CX, 4. Roland Calori, Tugrul Atamer, Pancho Nunes and ETC, (1999), The Dynamics Of International Competition: From Practice To Theory, Sage Publications Ltd. 5. Marcela Miozzo and Vivien Walsh, International competitiveness and technological change, Oxford University Press, USA (October 12, 2006) Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 Наставни рад са студентима одвија се у виду теоријских предавања, вежби и консултација. Студенти се активно укључују у наставни процес кроз разговоре, вежбе, домаћих и семинарских радова. Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена активност у току предавања 10 писмени испит практична настава 10 усмени испт 40 колоквијум-и семинар-и 30 10

11 Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД 15 ЕСПБ Положени сви испити 45 ЕСПБ Циљеви завршног рада: Завршни рад има за циљ да код студената развије способност припреме и спровођења теоријско-емпиријског истраживања у области економије, у складу са савременим методолошким постулатима, оспособи их за прикупљање и критичку анализу података, као и за ваљану интерпретацију и презентовање резултата истраживања. Израда и одбрана завршног рада подстиче студенте да препознају економске проблеме, систематски приступају њиховом решавању и понуде креативни предлоге за њихово превазилажење. Очекивани исходи: Очекује се да након израде и одбране завршног рада студент буде: 1. спреман да спецификује кључне појмове и сопствена теоријска полазишта у проблему истраживања, 2. компетентан да на основу нивоа општих и посебних теоријских и стручних знања адекватно методолошки истражи проблем из струке и науке, 3. оспособљен да аналитички презентује поступак примењен у истраживању, провери хипотезе и понуди научно и теоријски засноване закључке; 4. оспособљен да систематичним приступом економским проблемима, као и критичким и аналитичким сагледавањем понуди креативне предлоге за њихово решавање; 5. спреман да допринесе истраживању економских и друштвених појава и понуди сопствене предлоге за њихово унапређивање; 6. спреман да промовише стандарде пословног професионализма; отворен према новим парадигмама економске теорије и праксе оријентисан ка холистичком приступу изучавања економских појава 7. оспособљен да примени резултате истраживања у пракси, посебно у погледу остваривања основних принципа пословања. Општи садржаји: Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме студент методолошки приказује и обрађује одређену тему за коју се определио, при чему интегрише и примењује стечена знања у решавању конкретних проблема унутар образовно научног поља студијског програма који похађа. У мастер раду треба да буду представљене теоријске основе проблема, хипотезе које ће се тестирати, методе које ће се примењивати, анализу проблематике која се обрађује, предлоге за решавање дефинисаних проблема. Мастер рад обухвата насловну страну, изјаву о оригиналности мастер рада, апстракт на српском и енглеском језику, садржај, увод, предмет и циљ мастер рада, полазне претпоставке хипотезе, методе истраживања, текст појединих делова рада, закључак у коме се укратко сумирају основни резултати истраживања и списак литературе. Методе извођења: Завршни рад подразумева висок степен самосталног рада кандидата уз менторску помоћ наставника ментора и чланова комисије. Приликом израде мастер рада користе се методе: дескрипције, аналите, синтезе, индукције и дедукције, апстракције, генерализације, аналогије, апстракције и конкретизације, класификације, објашњавања, систематизације и сл. Кандидат перманентно обавља консултације и извештава ментора и чланове комисије о обављеном истраживању. Оцена (максимални број поена 100) Пријава мастер рада 15 Израда мастер рада 60 Одбрана мастер рада 25 Укупно: