УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења Изборно веће Филозофског факултета у Новом Саду, године. 2. Датум и место објављивања конкурса Дана године, у листу Послови. 3. Број сарадника са назнаком звања и назив уже научне области Један сарадник за ужу научну област Педагогија 4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: Др Радован Грандић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија; датум избора у звање: , Филозофски факултет, Нови Сад; Др Оливера Кнежевић-Флорић, доц. за ужу научну област Педагогија; датум избора у звање: , Филозофски факултет, Нови Сад; Др Светлана Костовић, ванр. проф. за ужу научну област Педагогија; датум избора у звање: , Филозофски факултет, Нови Сад. 5. Пријављени кандидати: На конкурс се пријавио један кандидат и то Милена Летић. II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 1. Име, име једног родитеља и презиме: Милена (Миле) Летић 2. Звање: Дипломирани педагог 3. Датум и место рођења, адреса: , Нови Сад, М. М. Тепића б.б., Темерин 4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: Сарадник у настави на Филозофском факултету у Новом Саду при Одсеку за педагогију 5. Година уписа и завршетка основних студија: Студијска група, факултет и универзитет: Педагогија, Филозофски факултет, универзитет у Новом Саду 7. Успех на студијама: Просечна оцена 8,83 8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: Теорија васпитања 8; Породична педагогија 10; Увод у педагогију 10

2 2 9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама (за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) Оцењивање у функцији мотивације ученика за учење, оцена Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или магистарских студија: Уписана на мастерске студије године 11. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским студијама мастер или на магистарским студијама: Школска педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или магистарске тезе: 13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) 14. Година уписа на докторске студије, назив докторских студија: 15. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 16. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, задовољавајуће Руски језик врло добро чита пише и говори; енглески језик врло одбро чита пише и говори 17. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): Педагогија, Теорија васпитања, Педагогија даровитих III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва): Годину дана сарадник у настави на предметима Теорија васпитања и Породична педагогија на Филозофском факултету у Новом Саду IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА Члан Асоцијације трансакционих аналитичара Србије V. НАСТАВНИ РАД: а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, универзитету): Припремање и одржаванје вежби на предмету Теорија васпитања на Филозофском факултету у Новом Саду 3. Број часова недељно (вежби и семинара): 10 часова недељно б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 1. Реизборност у звање асистента (од до, број):

3 3 2. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе на основним и дипломским академским-мастер студијама: 3. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 4. Руковођење менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и сл.): в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, издавач): д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу са општим актом факултета ђ) Остало 1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања и издавач): Летић, М. и др. (2008), Интеракционистичка теорија школе, У: Грандић, Р. и сарадници, Прилози теорији школе, Нови Сад: Савез педагошких друштава војводине, стр ; UDК 37.01: ; ISBN , М 44 Грандић, Р., Летић, М. (2008), Прилози педагогији слободног времена, Нови Сад: Савез педагошких друштава војводине; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 214 стр., UDК :37.013; ISBN , М Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне изложбе и уметнички наступи): Грандић, Р., Летић, М. (2008), Даровитост дар или казна, У: Практични аспекти савремених схватања даровитости (Зборник 13), Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача, стр ; UDК ; ISSN , М 16 Грандић, Р., Летић, М. (2009), Породица као фактор подстицања даровитости, У: Породица као фактор подстицања даровитости (Зборник 14), Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача, М Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски наступи на билатералном нивоу): 5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: Грандић, Р., Летић, М. (2008), Друштвено и морално васпитање, Педагошка стварност 3-4, стр ; UDК ; ISSN , М 52 Грандић, Р., Летић, М. (2008), Методолошки приступи моралном васпитању, Педагошка стварност 7-8, стр ; UDК ; ISSN , М 52 Грандић, Р., Летић, М. (2008), Педагошка стратегија подстицања даровитости, Педагошка стварност 9-10, стр ; UDК ; ISSN , М Саопштења на међународним научним скуповима:

4 4 Учешћа на међународним научним скуповима одржаним у Вршцу године под називом Практични аспекти савремених схватања даровитости и године под називом Породица као фактор подстицања даровитости 7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 9. Индекс компетентности: 15 VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и др). VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД VIII. ОСТАЛО IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): Кандидаткиња Милена Летић завршила је основне студије педагогије на Филозофском факултету у Новом Саду са општим успехом 8,83 и оценом 10 на дипломском испиту. Током мастерских студија учествовала је, под менторством, на међународним научним скуповима посвећеним даровитости и објавила више радова у педагошким часописима од националног значаја. Анализа научног рада Милене Летић показује да кандидаткиња има широко поље интересовања, при чему се посебно издваја монографија Прилози педагогији слободног времена (2008), објављена у коауторству са др Р. Грандићем. Монографија представља веома вредан научни рад који пружа значајан допринос корпусу научних сазнања у области педагогије слободног времена. Такође, објавила је рад у релевантној научно-стручној монографији посвећеној теорији школе, а прихваћен је и рад за научни скуп који ће се одржати у Пули ове године, под називом Школа по мјери. Што се тиче наставног рада, Милена Летић је, као сарадник у настави на одсеку за Педагогију Филозофског факултета у Новом Саду, успешно организовала и реализовала вежбе из Теорије васпитања и својим савесним и одговорним педагошким радом успешно подстицала и креативно усмеравала студенте друге године. X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1 / 2 стране куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): На основу изнетих података и анализе рада кандидата, Комисија закључује да је Милена Летић, својим досадашњим радом остварила значајне резултате у научној области којом се бави. Реч је о вредном, способном и амбициозном научном раднику који има савестан и одговоран однос према послу и кога одликује систематичност, креативност, аналитичност и научна зрелост. Поред тога, кандидаткиња остварује добру комуникацију са студентима примењујући савремене методе и технике ефикасног учења, кооперативног, тимског и групног рада. Досадашњи наставни и научни рад Милене Летић указује на чињеницу да кандидаткиња поседује валидне компетенције и педагошке квалитете неопходне за рад на Универзитету. На основу свега наведеног, као и на основу увида у документацију коју је кандидаткиња приложила уз пријаву на конкурс, Комисија једногласно констатује да Милена Летић у потпуности испуњава све законске услове за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област Педагогија и заснивање радног односа.

5 5 XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА Ценећи досадашњи наставни и научни рад Милене Летић, Комисија са задовољством предлаже да се Милена Летић изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Педагогија и да се са њом заснује радни однос. Нови Сад, године ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ: др Радован Грандић, редовни професор др Оливера Кнежевић-Флорић доцент др Светлана Костовић ванредни професор НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у облику обрасца, без непотребног текста. Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају према правилнику надлежног министарства. Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.