P R O R A Č U N OPĆINE USORA ZA GODINU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "P R O R A Č U N OPĆINE USORA ZA GODINU"

Транскрипт

1 Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE USORA Odgovorni urednik: Dijana Katić, dipl. pravnica tel: 032/ , fax: 032/ Web adresa: Godina:XXI Broj: godine USORA Tisak: OPĆINA USORA Godišnja pretplata 35 KM Žiro-račun: Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo Poslovnica Usora Službeni glasnik izlazi prema potrebi Na temelju članka 2. točka. 5. i članka 7. Zakona o proračunu u Federaciji BiH ( Službene novine FBiH broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave ( Službene novine FBiH broj: 49/06) i članka 23. Statuta Općine Usora ( Službeni glasnik Općine Usora broj: 5/17 ), Općinsko vijeće Usora, na svojoj XXIII (dvadesettrećoj) redovitoj sjednici održanoj dana godine, d o n o s i : I OPĆI DIO P R O R A Č U N OPĆINE USORA ZA GODINU Članak 1. Proračun Općine Usora za godinu sastoji se od: REDNI BROJ IZVRŠENJE GOD. PLAN I IZMJENE I DOPUNE 2018.GOD OPIS PLAN 2019.GOD. PRIHODI, PRIMICI , , ,00 Višak prihoda-namj.sred. 0, , ,00 I. UKUPNO , , ,00 RASHODI, IZDACI , , ,00 KM II. UKUPNO , , ,00 III. VIŠAK/MANJAK (I-II) Višak prihoda-suficit ,88 0,00 0,00 Članak 2. Prihodi, primici i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka za godinu, kako slijedi: god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 1.

2 A.PRIHODI, PRIMICI Ekonomski kod PRIHODI Izvršenje Izvršenje Plan i izmj. Plan Index Index 2017 I-VI /3 6/ I PRIHODI OD POREZA , , , ,00 133,12 116, Porez na dobit pojedinaca-dohodak 36,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porez na dobit od privredne i prof.djelatnosti 36,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POREZ NA PLAĆU-DOHODAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porez na plaću 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POREZ NA IMOVINU I NEKRETNINE , , , ,00 120,62 93, Porez na imovinu , , , ,00 129,00 100, Porez na imovinu od pravnih lica 1.804, , , ,00 221,66 133, Porez na imovinu za motorna vozila , , , ,00 108,40 101, Porez na nasljeđe i darove , , , ,00 155,79 100, Porez na nepokretnost od fizičkih lica 9.274, , , ,00 215,65 200, Porez na promet od pravnih lica , , , ,00 79,61 59,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POREZ NA DOHODAK , , , ,00 161,07 135, Poreza na dohodak fizičkih lica nesamostalne djelatnosti , , , ,00 164,12 136, Porez na dohodak od fizičkih lica samostalne djelatnosti 8.481, , , ,00 129,69 110, Porez na dohodak fizičkih lica imovine i imovinskih prava 567,96 0, , ,00 352,14 200, Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porez na dohodak fizičkih lica na dohodak nagradne igre na sreću , , , ,00 142,89 150, Porez na dohodak samosta djel.čl.12.st.4 Zakona 8.247, , , ,00 157,63 144, Porez na dohodke po okončanom obračunu 9.173, , , ,00 152,61 116,67 0,00 0, Prihodi od indirektni poreza sa Jedinstvenog računa-pdv , , , ,00 126,90 114, Prihodi od indirektni poreza na ime financi. auto cesta i lokalnih cesta 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Prihodi od indirektni poreza koji pripadaju Direkciji cesta , , , ,00 117,54 107, Prihodi od indirektni poreza općinama-federacija , , , ,00 116,10 104, Ostali porez 15,57 11,12 0,00 0,00 0,00 0, Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drug.nesr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poseban porez na za zaštitu od prirodnih i drug.nesr.po osn. 15,57 11,12 0,00 0,00 0,00 0, god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 2

3 Ekonomski kod OPIS Izvršenje 2017 Iz. I-VI 2018 Plan i iz Plan 2019 In. 6/3 In.6/ II NEPOREZNI PRIHODI , , , ,00 111,81 109, Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine , , , ,00 143,54 100, Prihod od zemljišne rente i ostali prihodi financ.i nema.imovine , , , ,00 143,54 100, Naknade, takse i prihod od pružnja javnih usluga , , , ,00 110,58 109, Administrativne pristojbe , , , ,00 78,31 82, Općinske administrativne pristojbe , , , ,00 80,08 83, Prihod od pristojbi za ovjeru dokumenta 4.248, , , ,00 58,85 83, Prihod od pristojbi za vjenčanja i druge civilne poslove 1.610,00 70, ,00 500,00 31,06 27, Prihod od druge općinske administrativne pristojbe 25,00 0,00 200,00 500, ,00 250, Komunalne pristojbe i naknade , , , ,00 100,84 100, ,2 Općinske komunalne pristojbe , , , ,00 100,84 100, Ostale proračunske naknade i pristojbe , , , ,00 125,29 113, Naknada za dodjeljeno zemljište 0,00 0, , ,00 0,00 100, Općinska naknada za vatrogastvo 7.113, , , ,00 105,44 88, Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 4.050, , , ,00 493,83 133, Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Općinske komunalne naknade u skladu sa županijskim propisom , , , ,00 96,67 100, Naknada za zauzimanje javnih površina 1.004,50 870, , ,00 99,55 100, Naknade za korištenje podataka i usluga premjera i katastra , , , ,00 91,39 100, Naknada za korištenje podataka iz premjera i katastra 4.606, , , ,00 86,83 100, Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra , , , ,00 92,04 100, Cestovne naknade , , , ,00 112,16 114, Naknad.za upotreb.puteva za vozila pravnih lica 8.391, , , ,00 166,84 200, Naknad.za upotrebu puteva fizičkih lica , , , ,00 95,34 92, Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća , , , ,00 129,49 150, Posebna naknada za zaštitu od prir.i dr.nesreća zbir plaće , , , ,00 129,08 150, Posebna naknada za zaštitu od prirodi idr.nes.po osno.dru.sam.djel. 890,11 596, , ,00 168,52 150, ,4 Posebna naknada za vatrog.jed.iz premij.osig.imovine od požara 1.352,32 530, , ,00 110,92 150, Ostali povrati- naknade 3.645,70 150, , ,00 411,44 300, Ostali povrati naknade ,70 150, , ,00 411,44 300, Ostali prihodi 3.592, , , ,00 278,33 200, Ostali prihodi 3.592, , , ,00 278,33 200, III TEKUĆI TRANSFERI , , , ,00 101,31 105, Primljeni transferi od Federacije 0, , , ,00 0,00 28, Primljeni transferi od županije (Socijalna zaš. branitelji, stipendije i dr , , , ,00 109,13 112, Primljeni transferi za zaštitu okoliša-županija , , , ,00 182,44 116, ,6 Primljeni transferi iz inozemstva i donacije , , , ,00 8,20 47, IV KAPITALNI TRANSFERI , , , ,00 599,30 180, Kapitalni transferi iz inozemstva 0,00 0, , ,00 0,00 128, Kapitalni transfer Država BiH 0,00 0, , ,00 0, , Kapitalni transferi od Federacije , , , ,00 331,43 200, Kapitalni transferi od županije , , , ,00 953,35 129, V KAPITALNI PRIMICI , , , ,00 202,18 50, Primici od prodaje stalnih sredstava , , , ,00 202,18 50,00 UKUPNO PRIHODI I PRIMICI , , , ,00 225,11 137, Ostvareni višak prihoda iz predh.god.-namj. sredstva i tekuća 0,00 0, , ,00 0,00 76,52 UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE , , , ,00 228,83 135, god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 3

4 B.RASHODI, IZDACI Ekonomski kod RASHODI Izvršenje Izvršenje Plan Plan Index Index 2017 I-VI 2018 i izmjene /4 7/ I PLAĆE, DOPRI. I MATER.TROŠKOVI , , , ,00 110,26 106, Plaće i naknade uposlenih , , , ,00 114,07 108, Bruto plaće , , , ,00 115,02 110, Naknade uposlenih , , , ,00 108,21 92,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Doprinosi na teret poslodavca , , , ,00 121,06 110, Izdaci za materijalne troškove i usluge , , , ,00 101,51 101, Putni troškovi 556,50 211, , ,00 341,42 95, Izdaci za energiju i grijanje prostorija 9.760, , , ,00 204,91 181, Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge-ptt-mobitel , , , ,00 115,71 110, Izdaci ostali komunalnih usluga 1.500,00 0, , ,00 100,00 100, Nabavka materijala , , , ,00 131,51 100, Izdaci usluga prevoza i goriva 4.844, , , ,00 132,11 100, Unajmljivanje objekata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izdaci za tekuće održavanje + (ljetno i zimsko) , , , ,00 109,31 99, Izdaci bankarskih usluga i osiguranja vozila 6.786, , , ,00 70,72 57, Ugovorene usluge , , , ,00 80,35 97, II TEKUĆI TRANSFERI , , , ,00 131,85 101, Transferi MZ-a za rad , , , ,00 100,00 100, Transferi MZ-a za manifestacije , , ,00 0,00 0,00 0, Transferi MZ-a za elektr.energija Javnu rasvjetu , , , ,00 100,00 100, Transfer za dan općine, obiljež.jubileja.i ostal.transf , , , ,00 131,80 100, Transfer za financiranje izbora 0,00 260, ,00 0,00 0,00 0, Transfer za posebne namjene-zaštita okoliša , , , ,00 130,31 100, Ostali transferi 586,75 0, , ,00 681,72 80, Transfer za zdravstvo 0, , , ,00 0,00 100, Izdaci za stalne ili privremene novčane pomoći , , , ,00 88,09 88, Izdaci za jedn. novčane pomoći 2.000, , , ,00 375,00 107, Izdaci izdaci za socijalna davanja, obiteljima i soc.pomoć 7.193, , , ,00 139,01 90, Ostali transferi-transfer općine poticaj za porodilje , , , ,00 155,28 89, Naknada za pomoć i njegu drugog lica 0,00 230, , ,00 0,00 100, Transfer za stipendije , , , ,00 81,35 93, Transfer za vojne invalide,ranjene branitelje i obitelj poginulih , , , ,00 162,86 131, Transfer za demo,branitelje loš.imov.stanja.rjš.stam.pitanja ,00 0, , ,00 66,67 100, Transfer za povratnike, izbjegla i raseljena lica i deminiranje 995,67 0, , ,00 502,17 100, Transfer za dječiji dodatak , , , ,00 74,07 93,75 Ekonm.kod O P I S Izvršenje 2017 Izv. I-VI 2018 Plan i iz Plan 2019 In.7/4 Ind.7/ Transfer za posebne namjene-elem.nepogode i civl.zaštita 4.253, , , ,00 329,16 82, god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 4

5 Transfer za prevoz đaka 1.000, , , ,00 350,00 77, Ostali transferi-dječija nedjelja 0,00 0, , ,00 0,00 100, Naknade za porodiljsko bolovanje , , , ,00 82,71 98, Izdaci za troškove sahrana-soc.korisnici 2.000,00 0, , ,00 150,00 100, Transfer za neza.poro.oprema djeteta i prehrana 3.549, , , ,00 140,88 100, Transfer za sport , , , ,00 109,09 105, Transfer za kulturu , , , ,00 131,68 118, Transfer za sve udruge poistekle iz domovinskog rata 6.000, , ,00 0,00 0,00 0, Transfer za Udrugu umirovljenika 1.000,00 250, ,00 0,00 0,00 0, Transfer za vjerske zajednice 5.000, , , ,00 100,00 100, Transfer za ostale humanitarne udruge i JU Vrtić 0, , , ,00 0,00 112, Transfer za Crveni križ Usora 2.000, , ,00 0,00 0,00 0, Transfer za klubove vijećnike političkih stranaka 8.000, , , ,00 100,00 100, Transfer za školstvo 8.021, , , ,00 311,66 86, Transfer udruženjima građana i neprofitne org , , , ,00 387,36 190, Subvencije za poljoprivredu ,00 0, , ,00 100,54 100, Subvencije javnim poduzećima ,27 422, , ,00 438,49 100, Subvencije za vetrinarstvo-županija 3.891,84 0, , ,00 102,78 100, Subvencije, obrtničke komere, udruženja i zapošljavanja , , , ,00 141,67 77, Subvencije za potporu novoosnovanim subjektima mladih i samozap ,00 0, , ,00 937,50 150, Drugi tekući transferi-rashodi 1.603,99 0, , , ,33 114, III KAPITALNI TRANSFER , , , ,00 153,70 129, Kapitalni transfer drugim razinama vl. ( ) , , , ,00 42,86 61, Izdaci općine u održavanju Javne rasvjete 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Izdaci iz sredstava posebne naknade-civilna zaštita ( ) ,78 0, , ,00 322,24 187, Kapitalni transfer -sredstva države 0,00 0, , ,00 0,00 100, Kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama , , , ,00 156,47 110, Kapitalni transfer -sredstva iz inozemstva 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Kapitalni transfer Omladinska banka , , , ,00 100,00 100, IV KAPITALNI IZDACI , , , ,00 522,04 166, Izdaci za nabavku zemljišta i otkup zemljišta 0, , , ,00 0,00 60, Izdaci za kapitalne projekte ( ) , , , ,00 195,15 170, Izdaci za studije izvodljiv. projektiranje i projekti ,00 288, , ,00 116,62 107, Izdaci za izradu prostornog plana, urbani.red i regulaci.plan 0, , ,00 0,00 0,00 0, Kapitalni projekt izgradnja mosta 0,00 0, , ,00 0,00 257, Izdaci za uređenje poslovnih zona ,20 0, , ,00 687,37 135, Nabavka poslovne opreme 2.359, , , , ,90 115, Izdaci za nabavku opreme za potrebe Civilne zaštite 0,00 0, , ,00 0,00 117, Rekonstrukcija i insvesticijsko održavanje objeka,puteva i sl , , , ,00 113,83 48,56 V PRORAČUNSKA PRIČUVA 4.895, , , ,00 204,29 100,00 60/80 UKUPNO RASHODI , , , ,00 224,67 135,33 SUFICIT/DEFICIT , ,82 0,00 0,00 0,00 0, god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 5

6 Članak 3. Izdaci u proračun u iznosu od ,00 KM raspoređuju se po korisnicima u posebnom proračunu dijela kako slijedi II POSEBAN DIO RazdPro.kor. Pozicija Ekon.kod NAZIV POZICIJE PLANA PRORAČUNA Izvršenje 2017 Izv. I-VI 2018 Plan i iz Plan 2019 Index 10/7Index 10/ OPĆINSKO VIJEĆE 01 OPĆINSKO VIJEĆE 1 uposlen 1 uposlen 1 uposlen 1 uposlen Bruto plaće , , , ,00 139,16 109, Naknade upslenih 3.071,00 928, , ,00 91,18 93, Doprinosi poslodavca 2.370, , , ,00 139,23 110, Putni troškovi 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100, Izdaci komunalnih i komunikacijskih usluga 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100, Nabavka materijala 397,30 119,44 500,00 500,00 125,85 100, Izdaci usluga prevoza i goriva i registracije vozila 551,29 19,00 600,00 600,00 108,84 100, Tekuće održavanje 70,20 0,00 100,00 200,00 284,90 200, Izdaci osiguranja vozila i imovine 802, , , ,00 261,67 95, Ugovorene usluge , , , ,00 54,60 85, HS01 Ugovorene usluge -Dom zdravlja ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OV02 Izdaci za naknade vijećnika , , , ,00 101,98 100, UU03 Ugovorene usluge-financiranje Savez grad.i općina član.dopr ,00 900, , ,00 100,00 100, OI04 Ostali izdaci rad povjerenstva (Opć.izb.povj.i povj.proc.nekret) 6.075, , , ,00 164,61 67, OU05 Izdaci za poreze i doprinose na doh od drug.sam djelatnosti 8.766, , , ,00 91,26 73, PO06 Ostale ugovorene usluge 400,00 0,00 500,00 500,00 125,00 100, UKUPNO , , , ,00 76,25 94,77 2 URED NAČELNIKA 01 URED NAČELNIKA 2 uposlena 1 uposlen 1 uposlena 1 uposlen Bruto plaće , , , ,00 67,40 103, Naknade upslenih 8.001, , , ,00 124,98 100, Doprinosi poslodavca 8.615, , , ,00 68,48 103, Putni troškovi 47,00 200,00 500,00 500, ,83 100, Izdaci za komunikacije (mobilni, fiksni i dr) ,00 974, , ,00 95,83 104, Usluge deratizacije (Proljetna i jesenja) 1.400,00 0, , ,00 100,00 100, Nabavka materijala 328,50 0,00 400,00 400,00 121,77 100, Izdaci usluga prevoza i goriva 4.293, , , ,00 128,11 101, Unajmljivanje imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tekuće održavanje 731,47 394, , ,00 136,71 100, Izdaci osiguranja, vozila i lica 1.067,09 0, , ,00 112,46 100, Ugovorene usluge , , , ,00 113,92 100, Ostali izdaci rad povjerenstva (teh.pregled, javne nabave i dr) 5.020, , , ,00 318,73 133, Ostali izdaciza druge samosta.djelatnosti (ugovor o djelu) 4.019, , , ,00 49,76 66, Izdaci za poreze i doprinose na doh od drug.sam djelatnosti 1.893, , , ,00 290,44 183, UKUPNO , , , ,00 92,14 106,66 RazdPro.kor. Pozicija Ekon.kod NAZIV POZICIJE PLANA PRORAČUNA Izvršenje 2017 Izv.I-VI 2018 Plan i iz Plan 2019 Index 10/7Index 10/ SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE 6 uposlenih 5 uposlenih 6 uposlenih 6 uposlenih Bruto plaće , , , ,00 116,45 121, Naknade uposlenih , , , ,00 109,35 90, Doprinosi poslodavca , , , ,00 125,56 102, Putni troškovi 195,50 0,00 400,00 500,00 255,75 125, god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 6

7 Izdaci za električnu energiju 4.392, , , ,00 227,65 181, Izdaci komunalnih i komunikacijski usluga-ptt 394,70 53,76 400,00 400,00 101,34 100, Nabavka materijala 1.212,42 338, , ,00 123,72 88, Tekuće održavanje , , , ,00 108,92 100, LJOP01 Tekuće održavanje puteva-ljetni period-sreds.cest.nak , , , ,00 75,00 100, ZOP02 Tekuće održavanje puteva-zimski period-sreds.kom.nak , , , ,00 116,74 100, TOO03 Tekuće održavanje opreme 40,00 29,25 800, , ,00 125, Izdaci bankarskih usluga 4.917, , , ,00 30,50 30, Ugovorene usluge 7.430, , , ,00 100,94 102, UKUPNO , , , ,00 113,36 108, SLUŽBA ZA KATASTAR,IMO.PR.POSL.I URBANIZAM 3 uposlena 3 uposelna 4 uposelna 5 uposelna Bruto plaće , , , ,00 159,04 117, Naknade uposlenih , , , ,00 119,21 92, Doprinosi poslodavca 6.530, , , ,00 176,10 132, Putni troškovi 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 100, Izdaci za komunikacije (Džps uređaj). 968, , , ,00 134,18 100, Nabavka materijala 0,00 220, , ,00 0,00 115, Tekuće održavanje 355,49 70,20 500,00 500,00 140,65 100, Ugovorene usluge 478,27 0,00 500,00 500,00 104,54 100,00 UKUPNO , , , ,00 156,42 115, SLUŽBA STRUČNIH,OPĆIH POSLOVA I DRUŠTVNE DJELT. 9 uposlenih 9 uposlenih 9 uposlenih 9 uposlenih Bruto plaće , , , ,00 110,34 103, Naknade uposlenih , , , ,00 102,50 90, Doprinosi poslodavca , , , ,00 113,74 106, Putni troškovi 292,50 11,50 700,00 500,00 170,94 71, Izdaci za grijanje uredskih prostorija 5.367, , , ,00 186,31 181, Izdaci komunalnih i komunikacijski usluga (PTT) , , , ,00 116,24 113, Izdaci za vodu, odvoz smeća i druge komunalije 1.856,55 756, , ,00 129,27 100, Nabavka materijala 9.649, , , ,00 114,00 100, Izdaci usluga prevoza i goriva 0,00 0,00 400,00 300,00 0,00 75, Tekuće održavanje 1.893,27 691, , ,00 105,64 80, Ugovorene usluge 1.424,51 536, , ,00 70,20 50, UKUPNO , , , ,00 112,13 103, OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO 1 uposlen 1 uposlen 1 uposlen 1 uposlen Bruto plaće , , , ,00 160,50 109, Naknade uposlenih 3.788, , , ,00 92,40 87, Doprinosi poslodavca 2.799, , , ,00 160,73 109, Putni troškovi 21,50 0,00 100,00 100,00 465,12 100, Nabavka materijala 122,60 91,42 400,00 500,00 407,83 125, Ugovorene usluge 290,13 0,00 400,00 400,00 137,87 100, UKUPNO , , , ,00 153,79 107,88 I UKUPNO IZDACI PLAĆA, NAKNADA I MAT.TROŠ , , , ,00 110,26 106,14 RazdPro.kor. Pozicija Ekon.kod NAZIV POZICIJE PLANA PRORAČUNA Izvršenje 2017 Iz. I-VI 2018 Plan i iz Plan 2019 Index 10/7Index 10/ PRORAČUN 8 01 TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI Sredstva za rad MZ , , , ,00 100,00 100, Sredstva za manifestacije u organizaciji MZ-a , , ,00 0,00 0,00 0, MZS01 Manifestacija MZ Sivša-Prvosvibanjski turnir 1.000, , ,00 0,00 0,00 0, MZŽ02 Manifestacija MZ Žabljak-Srpanjski susreti 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 7

8 MZM03 Manifestacija MZ Makljenovac-Obljetnica Putnikovo brdo 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, MZU04 Manifestacija MZ Ularice -Ilinski susreti 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, MZSO05 Manifestacija MZ SR.Omanjska-Turnir Ivan Bratić- Macare 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, MZA06 Manifestacije MZ Alibegovci 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, MZO07 Manifestacija MZ Omanjska- Pokladnje sijelo i turnir 1.000,00 500, ,00 0,00 0,00 0, MZB08 Manifestacija MZ Bejić 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, MZFJ09 Manifestacija MZ Jeleči-Filipovići 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Transfer MZ-a za elektr. energiju Javna rasvjeta-srd.kom.nak , , , ,00 100,00 100, Transfer za dan općine, drugi jubileji i slično 7.587, , , ,00 131,80 100, UKUPNO , , , ,00 81,29 77, NAJMENSKI TRANSFERI Transfer za izbore 0,00 260, ,00 0,00 0,00 0, Transfer iz sredstava za zaštitu okoliša , , , ,00 130,31 100, Transfer za zbrinjavanje pasa lutalica 0,00 0, , ,00 0,00 66, Ostali transferi 586,75 0, , ,00 340,86 100, Tekući transfer za zdravstvo 0, , , ,00 0,00 100, UKUPNO , , , ,00 359,11 89, TRANSFERI POJEDINCIMA Izdaci za stalne ili privr. novčane pomoći - (županija+ općina) , , , ,00 88,09 88, Izdaci za jed. novčane pomoći -transfer županija 2.000, , , ,00 375,00 107, Izdaci za ostala socijalna davanja, obiteljima i soc.pomoć 7.193, , , ,00 139,01 90, Ostali transferi - transfer općine-poticaj za porodilje , , , ,00 155,28 89, Naknade za pomoć i njegu drugog lica- 0,00 230, , ,00 0,00 100, Izdaci za stipendije studentima-transfer županija , , , ,00 82,02 100, Izdaci za stipendije -općina 7.980,00 0, , ,00 75,19 57, Izdaci za vojne invalide,ranjene branitelje i obitelji poginulih , , , ,00 162,86 131, Izdaci za demob.branitelje loš.imo.sta,rješ.stam.pitanja ,00 0, , ,00 66,67 100, Izdaci za povratnike,izbjegla i raseljena lica i deminiranje 995,67 0, , ,00 502,17 100, Transfer za dječiji dodatak , , , ,00 74,07 93, UKUPNO , , , ,00 114,93 106, TRANSFER ZA POSEBNE NAMJENE Transfer za posebne namjene-ele.nepog.i civilna zaštita 4.253, , , ,00 329,16 82, Transfer za prevoz đaka 1.000, , , ,00 350,00 77, Ostali transferi - Dječija nedjelja 0,00 0, , ,00 0,00 100, Naknade za porodiljsko bolovanje-transfer županija , , , ,00 82,71 98, Izdaci za troškove sahrana-soc.korisnici 2.000,00 0, , ,00 150,00 100, Transfer za neza.porodilja.oprema djete i prehrana 3.549, , , ,00 140,88 100, UKUPNO , , , ,00 94,36 96,35 Raz Pro.kor. Pozicija Ekon.kod NAZIV POZICIJE PLANA PRORAČUNA Izvršenje 2017 Izv. I-VI 2018 Plan i iz Plan 2019 Index 10/7Index 10/ TRANSFER ZA SPORT NK Usora , , ,00 0,00 0,00 0, NK Proleter Makljenovac , , ,00 0,00 0,00 0, Karate klub Usora 8.000, , ,00 0,00 0,00 0, Tekwandoo klub Usora 1.000, , ,00 0,00 0,00 0, Lovačko društvo Fazan 3.000, , ,00 0,00 0,00 0, RD Klen 1.500, , ,00 0,00 0,00 0, Transfer za sport i MZ-e 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 8

9 UKUPNO , , , ,00 109,09 105, TRANSFER ZA KULTURU HKD Napredak Usora 2.800, , ,00 0,00 0,00 0, HKDU Izvor Žabljak Usora 2.800, , ,00 0,00 0,00 0, HKDU Usorski običaji Sivša, Usora 2.800, , ,00 0,00 0,00 0, KUD Jozo Džido-Zuber Omanjska, Usora 2.800, , ,00 0,00 0,00 0, Transfer za knjižnicu 3.800, , , ,00 78,95 100, Tranfer za JP Radio Usora , , , ,00 133,33 114, Financ.kultur.manifestacija od strane općine 3.300, , , ,00 90,91 85, HDK01 Općinska manifestacija Hrvatske dane kulture 3.000, , , ,00 100,00 100, OKM02 Ostala financirannja za kulturu 300,00 298,73 500,00 0,00 0,00 0, Transfer za kulturu i MZ-e 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, UKUPNO , , , ,00 131,68 118, TRANSFER ZA NEPROFITN.ORGANIZACIJE Transfer za sve Udruge proistekle iz domovinskog rata 6.000, , ,00 0,00 0,00 0, Transfer za Udrugu umirovljenika 1.000,00 250, ,00 0,00 0,00 0, Transfer za vjerske zajednice 5.000, , , ,00 100,00 100, Transfer za ostale humanitarne udruge 0,00 600, , ,00 0,00 100, Transfer za Crveni križ Usora 2.000, , ,00 0,00 0,00 0, Transfer za klubove vijećnike političkih stranaka 8.000, , , ,00 100,00 100, Transfer za JU Vrtić 0, , , ,00 0,00 113, Transfer za školstvo 8.021, , , ,00 311,66 86, OŠ01 Transfer za Osnovno školstvo 4.611, , , ,00 260,24 114, SŠ02 Transfer za Srednje školstvo 3.410, , , ,00 381,18 70, UG03 Transfer za udruž. građana i neprof.organizacije 4.905, , , ,00 387,36 190, UKUPNO , , , ,00 340,72 101, SUBVENCIJE PRIVATNIM,JAVNIM PODUZ. I PODUZETNICI Subvencije poljoprivredi ,00 0, , ,00 100,54 100, Subvencije javnim poduzećima 1.140,27 422, , ,00 438,49 100, Subvencije za veterinarstvo -županija 3.891,84 0, , ,00 102,78 100, Subvencije za podršku obrtn.komorama i udruženjima i zapoš , , , ,00 141,67 77, Subvencije za potporu novoosnov. subjektima i samozapošlj ,00 0, , ,00 937,50 150, UKUPNO , , , ,00 171,76 106, DRUGI TEKUĆI TRANSFERI-RASHODI Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstva 1.603,99 0, , ,00 137,16 88, Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenu i drugo 0,00 0, , ,00 0,00 120, UKUPNO 1.603,99 0, , , ,33 114,67 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI , , , ,00 131,85 101,94 Raz Pro.kor. Pozicija Ekon.kod NAZIV POZICIJE PLANA PRORAČUNA Izvršenje 2017 Izv.I-VI 2018 Plan i iz Plan 2019 Index 10/7Index 10/ KAPITALNI TRANSFERI Kapitalni transferi drugim razinama vlasti Izdaci učešća općine u kapitalnim invest-ostale , , , ,00 17,79 40, Izdaci općine u održavanju Javne rasvjete-srd.zaš.okol. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Izdaci za uređenje groblja 1.900,60 0, , , ,83 96, Kapitalni transfer sredstva županija-cz ,00 0, , ,00 400,65 214, Kapitalni transfer općina-sredst CZ ,78 0, , ,00 144,94 104, UKUPNO , , , ,00 138,43 134, Kapitalni transfer neprofitnim orga. i pojedincima Kapitalni transferi pojedincima -nacionalne manjine 4.096, , , ,00 122,05 100, god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 9

10 Kapitalni transferi-sredstva države 0,00 0, , ,00 0,00 100, Kapitalni transferi-sredstva iz inozemstva 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Kapitalni transferi neprofitnim organiza ,34 0,00 0, ,00 122,77 0, Kapitalni transferi klizište 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kapitalni transferi -Omladinska banka , , , ,00 100,00 100, Kapitalni izdaci- ostalo , , , ,00 166,67 100, UKUPNO , , , ,00 206,19 118,82 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI , , , ,00 153,70 129,46 10 KAPITALNI IZDACI IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA Izdaci za nabavku zemljišta i otkup zemljišta 0, , , ,00 0,00 60, Kapitalni izdaci sredstva za dvoranu ,67 0, , ,00 379,03 500, Izdaci za kapitalne projekte -sredstva županije 0, , , ,00 0,00 83, Izdaci za kapitalne projekte -Vatrogasna naknada 0,00 0, , ,00 0,00 114, Kapitalni projekt izgradnje mosta 0,00 0, , ,00 0,00 257, Izdaci za kanalizaciju Žabljak , , , ,00 81,95 357, Izdaci za uređenje vodotoka i izvorišta ,63 0, , ,00 183,29 106, Nabavka poslovne opreme 2.359,31 827, , , ,90 500, Nabavka poslovne opreme -namjenska sredstva 0, , ,00 0,00 0,00 0, Izdaci za nabavku opreme za potrebe Civilne zaštite 0,00 0, , ,00 0,00 117, Izdaci za uređenje poslovne zone ,20 0, , ,00 687,37 135, Izdaci za studije izvodlj. projektiranja i projekt ,00 288, , ,00 116,62 107, Izdaci za izradu prostornog plana i regulacioni plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izdaci za izradu Urbanistički planova 0, , ,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukcija i investicijsko održavanje puteva , , , ,00 102,10 82, Rekonstrukcija i investicijsko održavanje objekata 920, , , , ,59 11,05 10 IV UKUPNO KAPITALNI IZDACI , , , ,00 522,04 166,58 11 V PRORAČUNSKA PRIČUVA 4.895, , , ,00 204,29 100,00 UKUPNO RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV+V) , , , ,00 224,67 135,33 VIŠAK (SUFICIT)/MANJAK (DEFICIT) , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 VI FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINANCIRANJE (I+II+III+IV+V) , , , ,00 224,67 135,33 VII POKRIĆE DEFICITA IZ PREDHODNE GODINE 0,00 0,00 0,00 Članak 4. U tekuću proračunsku pričuvu Općine Usora izdvaja 0,66% prihoda bez primitaka i transfera Proračuna za godinu što iznosi ,00 KM. Sredstva tekuće pričuve koristi će se za potrebe koje nisu predviđene Proračunom ili su predviđene u nedovoljnom iznosu. Članak 5. Način izvršenja Proračuna Općine Usora za godinu, raspoređivanje prihoda, primitaka i izdataka Proračuna, raspolaganje sredstvima tekućih i kapitalnim transferima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava utvrđuju se Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Usora za godinu koju donosi Općinsko vijeće. Članak 6. Izmjene Proračuna stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku" Općine Usora, a primjenjivati će se od godine god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 10

11 Broj: /19 PREDSJEDATELJ OV-a Datum, godine Ivo Suvala god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 11

12 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o proračunu u Federaciji BiH ( Službene novine Federacije BiH broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave ( Službene novine FBiH broj: 49/06) i članka 23. Statuta Općine Usora ( Službeni glasnik Općine Usora broj: 5/17 ), Općinsko vijeće Općine Usora na svojoj XXIII (dvadesettrećoj) redovitoj sjednici održanoj dana godine, d o n o s i : O D L U K U o izvršenju Proračunu Općine Usora za godinu I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom uređuje se: struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Usora za godinu (u daljem tekstu Proračun) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg, zaduživanje i jamstvo, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava (u daljnem tekstu: korisnik) upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, ovlasti u izvršenju Proračuna za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obveza te druga pitanja u svezi sa izvršenjem Proračuna. II. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA Članak 2. Proračun Općine Usora sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Poseban dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih za tekuću proračunsku godinu. U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primitci te izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini lokalne samouprave (u daljem tekstu: Općine) na temelju zakonskih i drugih propisa. U računu financiranja iskazuju se zaduživanje i otplate dugova uzetih radi uravnoteživanja salda prihoda i rashoda Proračuna. Članak 3. Račun prihoda i rashoda Proračuna sastoji se od: 1) P r i h o d a - poreza koji su utvrđeni zakonom, - neporezni prihodi kao što su prihodi od poduzetništva i imovine, - administrativnih i sudskih naknada I pristojbi i novčanih kazni, - prihodi ostvareni obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova proračunskih korisnika, - donacije. 2) R a s h o d a - za uposlene kao što su tekući izdaci za plaće, naknade, izdaci za materijal i usluge, - za općinske vijećnike i povjerenstva kao što su izdaci za naknade, - tekući transferi i plaćanje kamate, - za subvencije, pomoći i naknade i - kapitalni transferi. U Račun financiranja iskazuju se primici od financijske i nefinancijske imovine, inozemnih i domaćih potpora (grantova) i primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za financijsku i nefinancijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita. III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA Članak 4. Unutar Službe uspostavlja se riznica u svrhu izvršavanja proračuna, nadzora izvršavanja proračuna, upravljanja novcem i vođenja Jedinstvenog računa riznice (u daljem tekstu: JRR), te vođenja računovodstva. Korisnici koriste proračunska sredstva samo za namjene koje su određene Proračunom i prema dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima koje god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 12.

13 predlaže Služba nadležna za financije, uz suglasnost Općinskog načelnika, na temelju plana novčanih tokova putem kojih se projiciraju sve uplate i isplate sa JRR. Korisnici moraju pri ispunjavanju obveza koje se podmiruju iz Proračuna uzeti u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odliva sredstava. Članak 5. Korisnici Proračuna preuzimaju obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo plaćanje usklađeno sa tromjesečnim i mjesečnim planom za izvršavanje Proračuna. Iznimno, u slučaju neusklađenog priliva sredstava u Proračun Općine Usora prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Služba nadležna za financije utvrđuje mjesečnu dinamiku odobravanja sredstava pojedinim korisnicima uz odobrenje Općinskog načelnika. Iznimno, izdaci koji nisu predviđeni tromjesečnim planom izvršavanja Proračuna ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u tromjesečnom planu za izvršenje Proračuna, mogu se podmiriti uz odobrenje Načelnika općine. Služba prenosi neutrošena sredstva po pojedinim pozicijama izdataka iz mjesečnog i tromjesečnog plana izvršavanja Proračuna na iste pozicije u naredno mjesečno i tromjesečno razdoblje izvršavanja Proračuna iste proračunske godine. Članak 6. Nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava tekuće pričuve utvrđene Proračunom. Proračunska izdvajanja za tekuću pričuvu mogu iznositi najviše do 3% ukupnih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka. Korištenje sredstava tekuće pričuve odobrava do određenih iznosa, sukladno Odluci o izvršenju proračuna, Općinski načelnik na prijedlog općinske službe nadležne za financije. Načelnik općine u hitnim slučajevima može raspolagati sredstvima tekuće proračunske pričuve do iznosa od 5.000,00 KM, tromjesečno. Načelnik Općine, obvezan je polugodišnje izvještavati Općinsko vijeće o korištenju sredstava tekuće pričuve. Članak 7. Ako se tijekom, na temelju zakona i drugih propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećanje sredstava ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravanju se iz tekuće pričuve Proračuna, a odobrava ih Općinsko vijeće. Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtjeva smanjenje sredstava ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću pričuvu Proračuna ili na korisnika koji preuzme njegove poslove uz odobrenje Općinskog vijeća. Članak 8. Proračun će se izvršavati po sljedećim prioritetima: - dug po kreditnom zaduženju i kamata, - izdaci za socijalne transfere, braniteljska davanja i izbjegla i raseljena lica, - plaće i naknade troškova zaposlenih, vijećnika i povjerenstava, - izdaci za materijalne troškove i usluge, - kapitalne investicije i transferi javnim poduzećima, - tekući transferi, transferi mjesnim zajednicama i udruženjima građana i - ostalo. Članak 9. Korisnicima nije dopušteno stvarati obveze, odnosno rashode ili opterećenja proračunskih pozicija ako ti rashodi ili opterećenja proračunskih pozicija nisu odobrena u okviru iznosa planiranog za tog korisnika. Rashodi korisnika ne mogu prelaziti iznose planirane proračunskih sredstava god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 13.

14 odobrenih za svaki mjesec ili drugo vremensko razdoblje koje je utvrdila Služba nadležna za financije, osim uz suglasnost Općinskog načelnika. Služba ima pravo obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa ovom Odlukom i Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Aktima vijeća i Načelnika ne mogu se stvarati obveze na teret Proračuna ako za te obveze nisu predviđeni izdaci u Proračunu izuzev tekuće proračunske pričuve. Ako za pojedine namjene sredstva u Proračunu nisu dovoljna, korisnici sredstava dužni su da blagovremeno predlože izmjene propisa i drugih akata, radi usklađivanja obveza po tim propisima i drugim aktima sa sredstvima osiguranim u Proračunu. Članak 10. Rashodi ili opterećenja proračunskih pozicija koje se plaćaju iz doznačenih grantova ili zajmova ne mogu se realizirati prije dobivanja instrukcija koje donosi Služba nadležna za financije. Donacije koje nisu planirane u Proračunu, a ostvare se tijekom godine, namjenski će se usmjeravati, sukladno zaključenim ugovorima sa donatorima sukladno odluci Općinskog vijeća Općine Usora, odnosno odlukom Općinskog načelnika. Članak 11. Svi javni prihodi koji pripadaju Proračunu općine obvezno se uplaćuje na depozitni račun javnih prihoda općinskog Proračuna, a koji se nalazi pod isključivim pravom Službe nadležne za financije, sukladno Zakonu o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine i važećim Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Općinske službe za upravu i drugi proračunski korisnici odgovorni su za potpuno i pravodobno prikupljanje i uplaćivanje vlastitih prihoda i naknada na JRR. Općinske službe za upravu i drugi proračunski korisnici odgovorni su za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Uvjeti o tražbinama nastali na temelju ugovora ili bilo koje tražbine temeljem prihoda ne mogu se otpisati ili izmjeniti bez odobrenja Službe. Članak 12. Neiskorištena planirana sredstva koja će se koristiti u svrhe utvrđene u proračunu fiskalne godine i opterećenja ističu 31. siječnja naredne godine. Neiskorištena planirana sredstva mogu se prenositi u narednu fiskalnu godinu za financiranje višegodišnjih kapitalnih projekata prema iznosima i vremenskom rasporedu utvrđenom u Dokumentu okvirnog proračuna. Članak 13. Općinska služba nadležna za financije na prijedlog proračunskog korisnika može donijeti odluku o prestrukturiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za korisnika najviše 10% ukupno odobrenih rashoda za tog korisnika. U okviru odobrenog Proračuna preraspodjela sredstava iznimno je dopuštena između korisnika. O preraspodjeli iz prethodnog stavka odlučuje Općinski načelnik na prijedlog Općinske Službe nadležne za financije. Članak 14. Postupak nabave investicijskih dobara i usluga mora se obavljati sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH broj: 39/14). Članak 15. Osnovica za obračun plaće u visini 290,00 KM i boda za obračun plaće u vrijednosti 1,00 primjenjivati će se za razdoblje od do godine. Sredstva sa pozicije Naknade troškova zaposlenih doznačavat će se korisnicima Proračuna na temelju važećih zakonskih propisa na teritoriji Federacije Bosne i god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 14.

15 Hercegovine, a visine naknada troškova uposlenih utvrđuju se proračunom i rješenjima Općinskog načelnika (topli obrok, prijevoz na posao i s posla, regres za godišnji odmor, pomoći u slučaju smrti ili teške bolesti, otpremnine i druge naknade). U slučaju da proračunska sredstva za isplatu plaća i naknada za tekuću godinu, kao i proračunska sredstva za isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnicima prava po drugim zakonima, iznose manje od iznosa potrebnih sredstava za isplatu, primjenjivati će se bod za obračun. Bod za obračun izračunava se sukladno stavku 3. članka 54. Zakona o proračunima u Federaciji BiH. Isplate mjesečnih novčanih primanja izvršene u skladu sa prethodnim stavkom ove Odluke su definitivne i konačne. Visina dnevnica, naknada troškova za službena putovanja koja nastanu u vezi sa službenim putovanjima za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna određuje se na temelju važeće Uredbe o naknadama za službena putovanja u Federacij BiH i Odluke Općinskog vijeća o visini dnevnica i naknada troškova na službenom putovanju. Članak 16. Sredstva utvrđena u Proračunu razdjel 8. - Tekući transferi, odobrava Općinski načelnik i uplaćuju se mjesečno ili tromjesečno korisnicima navedenim pojedinačno u okviru Proračuna. Sredstva utvrđena u razdjelu 8. - Tekući transferi pojedincima iz oblasti socijalne zaštite, stipendije i druga namjenska sredstva doznačena u Proračun od viših razina vlasti, odobrava Općinski načelnik, na temelju akata nadležne Općinske službe zadužene za provedbu postupka. Sredstva utvrđena u razdjelu 8. - Transferi za sport, kulturu i neprofitnim organizacijama raspoređuju se udrugama građana, klubovima, ustanovama i mjesnim zajednicama na temelju javnog poziva, na temelju Odluka o programima i kriterijima koje je donijelo Općinsko vijeće u visini do 75 % ukupno planiranih sredstava, i/ili za financiranje pojedinačnih zahtjeva novoosnovanih udruga, te neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke do iznosa od 25 % sredstava svake od stavki u Proračunu, koja se koriste kao rezerva, uz odobravanje Općinskog načelnika. Sredstva utvrđena u razdjelu 8. - Transferi za Vrtić, Knjižnicu, Radio i Dom zdravlja odobrava Općinski načelnik i uplaćuju se mjesečno na temelju zaključenog sporazuma, uz obvezu izvještavanja o namjenskom utrošku doznačenih sredstava. Sredstva utvrđena u razdjelu 8. Transferi za školstvo odobrava Općinski načelnik na temelju prethodno donesenog i dostavljenog Plana potrošnje/nabave, uz obvezu izvještavanja o namjenskom utrošku doznačenih sredstava. Sredstva utvrđena u razdjelu 8. Subvencije javnim poduzećima odobrava Općinski načelnik po pojedinačnom zahtjevu. Subvencije za potporu novoosnovanim subjektima gospodarstva i za poljoprivredu odobrava Općinski načelnik na temelju rezultata javnog poziva i Programa koji donosi Općinsko vijeće, uz zaključivanje pojedinačnih ugovora. O utrošenim sredstvima iz stavka 1. ovog članka svi korisnici izvještavaju Općinskog načelnika, Službu nadležnu za financije i Općinsko vijeće. Korisnici transfera iz stavka 1. ovog članka obvezni su dostaviti najmanje jednom polugodišnje izvješće o namjenskoj uporabi odobrenih sredstava, a godišnje izvješće do konca ožujka III. mjeseca naredne godine, odnosno prema odredbama Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava, osim Javnih ustanova i Javnih poduzeća. Na prijedlog nadležne Službe, Općinski načelnik će obustaviti korištenje sredstava korisniku koji postupa suprotno odredbama ovoga članka god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 15.