KRIMINAL I KORUPCIJA U PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA SEVER IZ SUBOTICE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "KRIMINAL I KORUPCIJA U PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA SEVER IZ SUBOTICE"

Транскрипт

1 KRIMINAL I KORUPCIJA U PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA SEVER IZ SUBOTICE PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU -TENDER godine Javno je objavljen Prospekt za prodaju preduzeća SEVER HOLDING INTERNACIONAL A.D. Subotica (u daljem tekstu SEVER ) godine Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu AGENCIJA) donosi odluku o prodaji 70% društvenog kapitala preduzeća SEVER metodom javnog tendera godine Agencija objavila javni poziv za prodaju 70% društvenog kapitala preduzeća SEVER metodom javnog tendera Za kupovinu preduzeća SEVER bile su zainteresovane sledeće firme: a) BELOIT iz SAD, b) IVAR iz Rumunije i c) ATB AUSTRIAANTRIEBSTECHNIK AG iz Austrije a.) Firma BELOIT odustaje od učešća na tenderu nakon prvih razgovora sa prodavcem. b.) Firma IVAR iz Rumunije kupuje tendersku dokumentaciju i nakon toga odustaje od daljeg učešća na tenderu - Neuobičajen postupak. Na sličan način firma IVAR je odustala od kupovine firme FRA ČAČAK (Fabrika Reznog Alata iz Čačka) po preporuci Visokog službenika Vlade Republike Srbije. c.) Firma ATB kupuje Tendersku dokumentaciju podnosi odnosno dostavlja ponudu i postaje jedini učesnik na tenderu - jedini ponuđač Procena vrednosti kapitala preduzeća SEVER a) Za vreme mandata Mirka Cvetkovića u Agenciji kapital preduzeća SEVER procenjeno je - minus 2 (dva) miliona EUR-a. Savetnik za privatizaciju bila je SOSIJETE ŽENERAL banka a konsultant DILOJT END TUŠ Mirko Cvetković je bio direktor AGENCIJE od godine do godine U isto vreme Mirko Cvetković je bio angažovan u firmi CES MEKON, status nepoznat. b) - Branko Pavlović direktor AGENCIJE od godine SA STRUČNIM TIMOM VRŠI KONTROLU PROCENE KAPITALA PREDUZEĆA SEVER i konstatuje da je KAPITAL SEVER + 12 dvanaest miliona EUR-a. Nezadovoljan radom privatizacionog savetnika i konsultanta i bezobrazno nisko ponuđenom cenom ( ,00) EUR-a od strane kupca Branko Pavlović poništava tender. U vrlo kratkom roku biva smenjen, a njegova odluka o poništenju tendera stavljena je van snage. Ko i zašto je stavio van snage odluku Pavlovića o poništenju tendera i po kom propisu? Osnovano sumnjamo da je tender za prodaju preduzeća SEVER namešten za unapred poznatog kupca po ceni koja odgovara kupcu. Na to upućuju sledeće činjenice: c) - Firma IVAR kupuju tendersku dokumentaciju, a odustaje od nadmetanja na tenderu. 1

2 d) - procena vrednosti kapitala preduzeća SEVER za vreme mandata Mirka Cvetkovića u AGENCIJA više nego sporna. Smatramo da nije urađeno po važećim propisima Republike Srbije. e) - Ekspresna smena Branka Pavlovića koji je poništenjem tendera ugrozio prethodno postignut dogovor o prodaji SEVER -a na liniji KUPAC VLADA REPUBLIKE SRBIJE - AGENCIJA. f) - U Ugovoru kojim jedini ponuđač na tenderu Sindikatima u preduzeću SEVER nudi rešenje neisplaćenih zaostalih zarada od godine. Jedini ponuđač se predstavlja kao većinski akcionar tačka 1. Ugovora. U tački 2. pasus drugi istog Ugovora on je budući većinski akcionar. Ugovor je ponuđen Sindikatima godine nepuna dva meseca pre potpisivanja kupoprodajnog Ugovora od ( godine) Jedini ponuđač ATB pre odluke tenderske komisije ( godine) i potpisivanja kupoprodajnog Ugovora ( godine) zna da je kupio SEVER. Tačke 5a. i 5b. su predmet dopune krivične prijave koje je udruženje SOLIDARNOST podnelo protiv NN počinioca zbog potpisivanja štetnog kupoprodajnog Ugovora u privatizaciji preduzeća SEVER. g) - Stavljanjem van snage odluku o poništenju tendera Branka Pavlovića odgovorno lice u Vladi Republike Srbije omogućilo je Mirku Kovaču vlasniku firme ATB da kupi SEVER. Prema važećim propisima morao se raspisati novi tender. h) - Ištvan Pastor je vršio pritisak na Branka Pavlovića da prihvati ponudu jedinog ponuđača na tenderu. i) - Predrag Bubalo bivši ministar za privredu i privatizaciju vršio je pritisak na Mirka Simića generalnog direktora preduzeća SEVER da prihvati pregovore i ponudu jednog ponuđača. j) - Vuk Drašković bivši ministar inostranih poslova vršio je pritisak na poslovodstvo preduzeća SEVER da prihvati ponudu firme ATB. k) - Jedini ponuđač ponuđenu početnu cenu od ,00 EUR-a povećava 13 puta i plaća paket akcija ,00 EUR-a što upućuje na zaključak da je kapital preduzeća SEVER u momentu prodaje realno bio značajno veći od procenjene vrednosti kapitala Tenderska komisija shodno važećim propisima donosi godine odluku o prodaji 70% preduzeća SEVER jedinom ponuđaču na tenderu Austrijskoj firmi ATB. Sastavni deo odluke komisije je Rezime o rezultatima pregovora sa firmom ATB. U tački 6. Rezime-a stoji: Kupac se obavezuje da će isplatiti sve zaostale zarade. Preduzeće odnosno kupac je dugovao zaposlenima i bivšim zaposlenima deo zarada po osnovu umanjenja zarada od godine (razlika između obračunate i isplaćene zarade) jednu zaostalu zaradu i jednu tekuću zaradu AGENCIJA potpisuje godine Ugovor o prodaji 70% društvenog kapitala preduzeća SEVER sa jednim ponuđačem na tenderu firmom ATB. U socijalnom programu prilog br. 5 ovog Ugovora stoji: kupac se obavezuje da će isplatiti jednu zaostalu i jednu tekuću zaradu. Prema kupoprodajnom Ugovoru kupac nema obavezu da isplati deo neisplaćenih zarada po osnovu umanjenja zarada od godine zaposlenima i bivšim zaposlenima preduzeća SEVER. Ovo su mu omogućila odgovorna lica u Vladi Republike Srbije i Agenciji za privatizaciju. 2

3 Prema važećim propisima obaveze kupca utvrđene tenderskom dokumentacijom, i odlukom tenderske komisije kupac je obavezan izvršiti bez pogovora. Napominjemo da je u kupoprodajni ugovor doslovce ušao ceo Rezime o pregovorima sa jednim ponuđačem sem dela tačke 6. koji se odnosi na zaostale zarade. Neko je neovlašteno izmenio odluku tenderske komisije koja je tako izmenjena ušla u kupoprodajni Ugovor. Osnovano sumnjamo da su odgovorna lica u VLADI REPUBLIKE SRBIJE I AGENCIJI u dogovoru s KUPCEM izmenili odluku tenderske komisije, koja je tako izmenjena ušla u Ugovor. Zbog nezakonitih radnji u privatizaciji preduzeća SEVER Udruženje akcionara je podnelo krivičnu prijavu protiv NN počinilaca zbog potpisivanja štetnog kupoprodajnog Ugovora a Udruženje građana SOLIDARNOST iz Subotice je dopunom krivične prijave konkretizovalo zahteve na insistiranje tužilaštva. Pravo na nadoknadu po osnovu umanjenja zarada ima preko radnika SEVER -a. Ovaj dug prema radnicima narastao je na 6,8 miliona EUR-a prema proceni samog preduzeća godine. Radnici su bili prisiljeni tužiti preduzeće radi ostvarivanje prava na nadoknadu po osnovu umanjenja zarada od godine zato što ova obaveza nije ušla u kupoprodajni Ugovor. Kada je kupac saznao da je preko 1000 bivših radnika tužilo preduzeće čini sve da izbegne ovu obavezu. Savo Mitrović u svojstvu zamenika generalnog direktora februara godine razgovara sa predsednikom Opštinskog suda u Subotici. Predstavnici firme ATV iz Austrije dolaze u Suboticu aprila 2008 godine i razgovaraju sa predsednikom Opštinskog suda u Subotici. Nakon ovih razgovora sudije Osnovnog suda u Subotici na zahtev tuženog traže od Agencije da im odgovori kada je okončana privatizacija preduzeća SEVER. Tuženi je u podnesku svog advokata još godine tražio od sudija da utvrde datum okončanja privatizacije. U istom podnesku tuženi sugeriše kada je okončana privatizacija preduzeća SEVER. Direktor centra za tendere Agencije Saša Aleksić na zahtev sudija obaveštava dopisom br. 168/ dana godine sudije Osnovnog suda u Subotici da je privatizacija preduzeća SEVER okončana godine. Direktor Agencije Vladislav Cvetković dopisom br. 168/ ne potvrđuje navode Saše Aleksića. Saša Aleksić nije mogao biti nadležan ni ovlašten za davanje ovog obaveštenja. Nije prema dokumentu AGENCIJE br /02 od godine. Datum okončanja privatizacije preduzeća SEVER u nevalidnom i neobavezujućem dokumentu Saše Aleksić nije tačan ali je odigrao ključnu ulogu određivanju zastarevanja potraživanja radnika. Sudije Osnovnog suda u Subotici na osnovu nevalidnog i neobavezujućeg dokumenta Saše Aleksić donose Zaključke a sudije Apelacionog suda Pravno shvatanje i po ovim dokumentima presuđuju. Na osnovu netačnog ali ciljno utvrđenog datuma okončanja privatizacije 50% tužitelja dobija a 50%gubi spor zbog navodnog zastarevanja potraživanja. Umesto da presuđuju na osnovu dokumenata iz člana 41 Zakona o privatizaciji sudije presuđuju na osnovu nevalidnog i neobavezujućeg dokumenta Agencije. 8. Privatizacija preduzeća SEVER nije okončana godine što potvrđuju sledeći argumenti: 8.1. Ugovorom o prodaji 70% društvenog kapitala preduzeća SEVER članom 7.1 do i prilogom br. 5. kupoprodajnog Ugovora (Socijalni program) uređeno je da se preduzeće SEVER. Privatizuje 5 (pet) godina od dana ispunjenja odnosno od godine. 3

4 8.2. Kupac je imao obavezu dokapitalizacije preduzeća investiranjem u narednih 5 (pet) godina od Dana ispunjenja godine. Za svaku od tih 5 (pet) godina u određenom iznosu prema investicionom programu koji je sastavni deo kupoprodajnog Ugovora Ugovor o kupoprodaji je menjan 2 (dva) puta: Izmena i dopuna br. 1. od godine Izmena i dopuna br. 2. od godine Ove izmene potvrđuju da Privatizacija nije okončana godine jer da jeste ove izmene ne bi imale smisla. Zašto bi neko vršio izmene ugovora nakon ispunjenja ugovornih obaveza Dokument br. 168/ od godine preduzeće ATB SEVER traži od AGENCIJE potvrdu da je izvršio sve obaveze iz Ugovora o kupoprodaji 70% društvenog kapitala preduzeća SEVER Ugovor br. 1688/04-168/02 shodno članu 41. Zakona o privatizaciji. Ovo je direktna potvrda da privatizacija SEVER nije okončana godine. 8.5.Dokumentom br / od godine AGENCIJA Potvrđuje kupcu da je izvršio ugovorne obaveze. Da ovaj dokument ima snagu potvrde AGENCIJA potvrđuje dokumentom br. 168/ od godine na osnovu čega AGENCIJA izdaje REŠENJE o prenosu sopstvenih akcija subjekta privatizacije ATB SEVER AD iz Subotice na ATV AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG iz AUSTRIJE dokument br /10-168/02 od godine. Prema članu 3. i 41. Zakona o privatizaciji i člana 4. tačka 6. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom privatizacija preduzeća SEVER završena,okončana je izdavanjem Potvrde i Rešenja kupcu kapitala od strane Agencije za privatizaciju. Budući da su ovi dokumenti kupcu preduzeća SEVER izdati godine privatizacija preduzeća SEVER je okončana 2010 godine. KRIMINALNE RADNJE I KORUPCIJA U IZVRŠAVANJU INVESTICIONE OBAVEZE Ugovorom o prodaji preduzeća SEVER Kupac se obavezao da će u narednih 5 (pet) godina od dana ispunjenja ( godine) investirati u preduzeće ,00 EUR-a prema investicionom programu PRILOG br. 4 Ugovora, od toga 50% investicionog ulaganja je obavezna dokapitalizacija preduzeća od strane Kupca. Za svaku od tih pet godina kupac je morao da investira iznos predviđen investicionim programom prema članu Ugovora Ugovorom nije definisano: - Koliko stare mašine i uređaje kupac može uneti kao izvršenje investicione obaveze. - Ko i na koji način prima mašine i uređaje koje kupac unosi kao investiciono ulaganje. - Na koji način revizor vrši kontrolu, reviziju investicionog ulaganja kupca. Zbog ovih i ne samo ovih propusta u Ugovoru, on je štetan po državu Srbiju i njene građane. - Kupac je kao izvršenje investicione obaveze uvozio uglavnom stare islužene mašine i uređaje i po enormno većoj ceni od realne prikazivao kao izvršenje investicione obaveze. Primer 1. Uvezao je mašine i uređaje za namotavanje malih elektromotora proizvedene godine - proizvođač PAVESI. Mašine iste namene istog proizvođača proizvedene godine SEVER je rashodovao jer nije za njih mogao nabaviti rezervne delove, niti su se više mogle popravljati. 4

5 Primer 2. Uvezao je dve revolver prese iz firme ŠORH. U Nemačkoj je svaka vredela 1 EUR-o (knjigovodstvena vrednost), a u ATB SEVER a.d. Subotica jedna je evidentirana u vrednosti ,00 EUR-a, a druga u vrednosti ,00 EUR-a. Dokazi se nalaze u MUP-u Subotica. - Komisija kupca primala je mašine i uređaje koje je kupac unosio kao izvršenje investicione obaveze. - Revizor i AGENCIJA su ispunjavali gotovo sve zahteve i želje kupca vezane za investiciono ulaganje. Tokom petogodišnjeg izvršenja Ugovora izvršene su dve izmene i dopune Ugovora. Obe se odnose na izmenu strukture investicionog ulaganja. Ne mali broj mašina i uređaja unesenih kao izvršenje investicione obaveze nikada nisu radile pa se ne mogu smatrati izvršenjem investicione obaveze. Primeri: - Dve revolver prese donesene iz firme ŠORH nikada nisu radile i nisu napravile nijedan otpresak. - Peć za AlSi legure nije otopila ni kilogram silumina stavka 10. izmene i dopune br. 1 Ugovora. - Razni alati za proizvodnju električnih motora nikada nisu korišćeni jer po dimenzijama nisu odgovarali proizvodima SEVER -a stavka 15 izmene i dopune br. 1 Ugovora. - Obradni centar STAMA rashodovan s napomenom da nikada nije radio. Zapisnici u prilogu. - HOUSE AND GARDEN program mašine i uređaji za domaćinstvo i baštu. Program investicija od preko ,00 EUR-a radio svega 2-3 meseca. Stavka 22 i 25 izmene i dopune br. 1 Ugovora. Po definiciji pod investiranjem se podrazumeva ulaganje u stvarima, pravima i novcu s ciljem stvaranja dobiti pa se navedeni primeri ne mogu smatrati investiranjem. Ovaj postupak pre liči vešto iznošenje novca iz zemlje. Kršenje Zakona o privatizaciji i nepoštovanje Ugovora o kupoprodaji najbolje ilustruje sledeći primer: Investicionu obavezu za godinu u vrednosti ,00 EUR-a kupac nije izvršio do kraja godine Budući da je investiranje bilo u novcu kupac nije imao nikakve prepreke za realizaciju ove obaveze. AGENCIJA daje kupcu naknadni rok za izvršenje obaveze. Kupac ni u naknadno ostavljenom roku nije izvršio ovu obavezu. Prema članu 41a Zakona o privatizaciji AGENCIJA je morala raskinuti Ugovor sa kupcem. Umesto da raskine Ugovor, AGENCIJA Kupcu daje nove rokove za izvršenje investicione obaveze čime je grubo prekršila Zakon. Ove navode potvrđuju revizorski nalazi za 2008 i 2009 godine revizorske kuće VDO BC Excel i dopisi br. 168/ , br /02 i br. 168/ AGENCIJE. Kupac je sa izvršenjem investicione obaveze za 2008 godine kasnio više od 6 meseci od roka predviđenog investicionim programom. Prema članu Ugovora o kupo-prodaji AGENCIJA je bila obavezna da zbog kašnjenja naplati kupcu kaznu u visini 50% neizvršene 5

6 investicije. AGENCIJA to nije učinila čime je ne samo prekršila Ugovor nego i oštetila državu Srbiju za više od ,00 EUR-a. Kupac nije u celosti izvršio obavezu investiranja ni približno iznosu predviđenim Ugovorom. Zbog neizvršenja Ugovornih obaveza udruženje se obraćalo nadležnim institucijama zahtevajući raskid Ugovora o kupo-prodaji preduzeća SEVER. Odgovore nikada nismo dobili. Agencija za privatizaciju omogućila je kupcu da opljačka male akcionare na sledeći način: AGENCIJA je odobrila kupcu da deo gubitka iz tekućeg poslovanja za godine pokrije umanjenjem kapitala preduzeća. Ovim aktom akcije malih akcionara su umanjene za 10 puta. Preduzeće ni posle toga nije poslovalo pozitivno. Izmenom i dopunom br. 2 Ugovora kupcu je omogućeno da najmanje 50% investicionog ulaganja knjiži kao povećanje osnovnog kapitala. Ovim aktom svo investiranje ima status dokapitalizacije i kupac postaje vlasnik preko 95% akcija preduzeća što je on iskoristio da prinudno otkupi akcije malih akcionara po tržišnoj ceni. Prema našim saznanjima preduzeće je planski poslovalo sa gubitkom. Proizvodna celina KOMPONENTNA PROIZVODNJA je proizvodila delove za elektromotore koje je uglavnom izvozila za potrebe ćerki firmi ATV. Cene proizvedenih delova određivala je korporacija ATV (korporativne cene) a one su bile daleko manja od cena takvih delova na svetskom tržištu. Ovakvim radom ATB SEVER AD je poslovao sa gubitkom a dobit se selila u ćerke firme ATV. Po našim saznanjima poslovanje ATV SEVER zavisi od pomoći matične firme kod koje je prezadužena. Za vraćanje duga matičnoj firmi ATV SEVER diže kredit kod HIPO ALPE ADRIA banke koja stavlja hipoteku na svu njenu imovinu. Privatizacijom preduzeća SEVER nisu ispunjeni osnovni ciljevi privatizacije, a to su opstanak i razvoj preduzeća. Rezultati privatizacije preduzeća SEVER su: - Ugašeno 9 od 12 proizvodnih programa SEVER - a, - Otpušteno preko 1700 radnika, - Od potpisivanja Ugovora preduzeće posluje sa gubitkom. Opravdano sumnjamo da je gubitak bio nameran s obzirom na saznanja koja imamo, - Kupac je prodao preko 2000 mašina, uređaja i ostale proizvodne opreme od 3000 stavki koliko je bilo na inventaru. Kupac je prodao predstavništvo u Danskoj, skladište gotove robe sa robom koja je bila na skladištu i remontnu radionicu u sklopu skladišta. Nemamo saznanja da li je prodao i stambeni prostor u Kopenhagenu. Opravdano sumnjamo da je kupac prodao i sav poslovni prostor koje je preduzeće SEVER posedovalo u svim bivšim Jugoslovenskim Republikama. - Devastirane su proizvodne mogućnosti preduzeća. Na osnovu priloženih dokumenata i iznesenih argumenata osnovano sumnjamo da su učinjena sledeća krivična dela: 6

7 -Tender za prodaju preduzeća SEVER iz Subotice je namešten je za unapred poznatog kupca zašta smatramo odgovornim lica u AGENCIJI i VLADI REPUBLIKE SRBIJE. -Procena vrednosti kapitala preduzeća SEVER za vreme mandata Mirka Cvetkovića u Agenciji nije urađena po propisima Republike Srbije. Smatramo odgovornim Mirka Cvetkovića. -Odgovorna lica u AGENCIJI i VLADI REPUBLIKE SRBIJE. Neovlašteno i nezakonito su izmenila odluku tenderske komisije u delu koji se odnosi na sve zaostale zarade koja je tako izmenjena uneta u UGOVOR o kupo-prodaji. Ovim činom učinili su štetu državi SRBIJI zbog neplaćenog poreza na zarade i građanima za neplaćene obaveze u PIO fond. Kupac je prekršio Ugovor tako što je deo opreme koje je unesena kao izvršenje investicione obaveze doneo u ćerku firmu u Spilberg navodno na popravku. Po našim saznanjima oprema je odnesena da bi proizvodila. Odlukom AGENCIJE ova oprema je vraćena u ATV SEBER u Suboticu jer nije ni smela biti iznesena iz ATV Sever što potvrđuju dopisi AGENCIJE br /02, br169/ i br. 168/ Za evidentno kršenje propisa UGOVOR -a i prevarne radnje u realizaciji investicione obaveze smatramo odgovornim, odgovorna lica u AGENCIJI a pre svega odgovorna lica centra za kontrolu AGENCIJE SEVER je bio među prvih 10 svetski poznatih proizvođača električnih mašina uređaja i opreme. Katastrofalno lošom privatizacijom sveo se maltene na zanatsku radionicu koja jedva preživljava. Za ovu pljačkašku privatizaciju, potpisivanje i sprovođenje UGOVOR -a o kupo-prodaji odgovornost pre svega snose odgovorna lica Vlade Republike Srbije i AGENCIJE za privatizaciju. Kupac umesto da investiranjem razvija preduzeće, kako to predviđa Zakon o privatizaciji, on ga investiranjem donošenjem stare opreme za proizvodnju i neupotrebljive opreme kao i rasprodajom postojeće opreme ugašenih programa devastira i nanosi štetu državi Srbiji i njenim građanima. Imajući u vidu način na koji je izvršena pljačkaška privatizacija preduzeća SEVER osnovano sumnjamo da se radi o organizovanom kriminalu i korupciji za šta odgovorne smatramo pre svega odgovorne u Vladi Republike Srbije, Agenciji za privatizaciju i Kupca. U Subotici: godine UDRUŽENJE GRAĐANA SUBOTICA SOLIDARNOST PREDSEDNIK: 7 VANJA DRAGOJLOVIĆ

8 KRIMINAL I KORUPCIJA U PRIVATIZACIJI PEREDUZEĆA SEVER Spisak priloga: 1-Prospekt za prodaju preduzeća 2-Izjava Branka Pavlovića članak 3-Ugovor ponuđen Sindikatima 4-dopuna krivične prijave protiv NN lica 5- Odluka tenderske komisije 6-Socijalni program Ugovora prilog 5 7-Krivična prijava Akcionara protiv NN lica 8-Dopis da je dug 6,8 miliona EUR-a 9-Dopis da je Aleksić obaveštenje br168/ Dopis Vladislava Cvetkovića br. 168/o Ugovor član 7.1 deo Investicioni program 13-Izmena i dopuna Ugovora br Zahtev Kupca za izdavanje potvrde o ispunjavanju ugovornih obaveza br Ispunjenje ugovornih obaveza Kupca br / Dokument br kojim se potvrđuje daje dokument br /3099 potvrda o ispunjenju ugovornih obaveza Kupca 17-Rešenje o prenosu sopstvenih akcija subjekta privatizacije na kupca br /10-168/02 18-Zakon o privatizaciji član 3. I Uredba o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom član Obradni centar STAMA zapisnici 21-Neizvršenje investicione obaveze za 2008 godinu a) revizorski izveštaj za 2008 i 2009godine b)dopis Agencije br. 168/ , br /02 i br. 168/ Kopija Ugovora član Deo spiska prodate proizvodne opreme 24- Danska prodaja predstavništva 25- Iznesena oprema dopis Agencije br168/ /02, br. 168/ , br 168 / i br. 168/ Krivična prijava protiv Saše Aleksića 27-Zaključci Osnovnog Suda u Subotici 28-Pravno shvatanje Apelacionog suda. 8