УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области грађевинско-урбанистичких наука. Београд, децембар године

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области грађевинско-урбанистичких наука. Београд, децембар године"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Већу научних области грађевинско-урбанистичких наука Београд, децембар године

2 ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: / Датум: године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Већу научних области грађевинско-урбанистичких наука ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан 65. Закона о високом образовању) I ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 1. Име, средње име и презиме: Весна (Димитрије) Ђукић 2. Предложено звање Доцент 3.Ужа научна, односно уметничка област за коју се наставник бира: _Хидрологија 4. Радни однос са пуним или непуним радним временом пуно радно време 5. До овог избора кандидат је био у звању Асистента и Стручног сарадника у које је први пут изабран: године за ужу научну област-предмет: Хидрологија са хидрауликом II - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТОКУ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊЕ 1. Датум истека изборног периода за који је кандидат изабран у звање _ 2. Датум и место објављивања конкурса год. ПОСЛОВИ _ 3. Звање за које је расписан конкурс Наставник Доцент_ III ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ РЕФЕРАТА И О РЕФЕРАТУ 1. Назив органа и датум именовања Комисије Изборно веће Факултета,

3 2. Састав Комисије за припрему реферата: Име и презиме Звање Ужа научна област Организација у којој је запослен 1) др Зоран Радић, доцент Инжењерска и урбана хидрологија Грађевински фак.-бгд. 2) др Јован Деспотовић, ванр.проф. Хидротех. и водно еколошко инж. Грађевински фак.-бгд. 3) др Слободан Петковић, ред.проф.пензија Хидрологија са хидрауликом Шумарски фак.-бгд. 4) др Станимир Костадинов, ред.проф. Ерозија и конзерв.земљишта и вода Шумарски фак.-бгд. 5) др Ратко Ристић, ванр.проф. Ерозија и конзерв.земљишта и вода Шумарски фак.-бгд. 3. Број пријављених кандидата на конкурс 1 (један) 4. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије НЕ 5. Датум стављања Реферата на увид јавности _године 6. Начин (место) објављивања реферата Библиотека и сајт Шумарског фак. 7. Приговори Није било приговора IV ДАТУМ УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ОД СТРАНЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА године Потврђујем да је поступак утврђивања предлога за избор кандидата др Весне Ђукић_ у звање Доцента вођен у свему у складу са одредбама Закона, Статута Универзитета, Статута факултета и Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника Универзитета у Београду и Шумарског факултета. Д Е К А Н ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Проф. др Милан Медаревић Прилози: 1. Одлука изборног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање; 2. Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 3. Сажетак реферата Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 4. Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из чл. 62. став 4. Закона; 5. Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење Катедре за хидротехнику и водно еколошко инжењерство Грађевинског факултета-мишљење Факултета није стигло у законски предвиђеном року; Мишљење Већа одсека за Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса). НАПОМЕНА: Сви прилози осим под ред. бр. 4. достављају се и у електронској форми.

4

5 Комисија за писање Реферата за избор једног доцента за ужу научну област: Хидрологија Изборном већу Шумарског факултета Универзитета у Београду Предмет: Реферат за оцену пријављеног кандидата за избор једног наставникадоцента за ужу научну област: Хидрологија Одлуком Изборног већа Шумарског факултета Универзитета у Београду број /1 од године образована је Комисија за припрему Извештаја за избор једног наставника - доцента за ужу научну област: Хидрологија, у саставу: 1. др Зоран Радић, доцент Грађевинског факултета Универзитета у Београду; 2. др Јован Деспотовић, ванредни професор Грађевинског факултета Универзитета у Београду; 3. др Слободан Петковић, ред. проф. Шумарског факултета Универзитета у Београду, у пензији; 4. др Станимир Костадинов, редовни професор Шумарског факултета Универзитета у Београду; 5. др Ратко Ристић, ванредни професор Шумарског факултета Универзитета у Београду. На основу одлуке Декана Шумарског факултета Унверзитета у Београду, расписан је конкурс за избор једног наставника- доцента за ужу научну област: Хидрологија, који је објављен у листу Послови бр. 429 од године. Комисија је прегледала и оценила сав материјал који се односи на наведени избор и подноси следећи: ИЗВЕШТАЈ На расписани конкурс за избор једног наставника доцента за ужу научну област: Хидрологија, пријавио се један кандидат др Весна Ђукић, дипл. грађ. инж. Кандидат је доставио потпуну документацију у складу са условима конкурса. 1. Биографски подаци Кандидат др Весна Ђукић рођена је године у Београду. III гимназију у Београду завршила је године. Носилац је дипломе Вук Караџић за постигнуте успехе у основној и средњој школи. Грађевински факултет у Београду уписала је године, а завршила је у јуну године, као прва у својој генерацији, са просечном оценом 8,63 и оценом 10 на дипломском раду. Последипломске студије уписала је године на Грађевинском факултету, на Хидротехничком одсеку. Све испите на Последипломским студијама положила је са просечном оценом 9,89 и године одбранила је магистарску тезу, под насловом: "Анализа кретања воде на површини и у земљишту". Добила је награду Грађевинског факултета за најбољи постигнут успех на Хидротехничком одсеку у току школовања.

6 У периоду од године била је запослена на Грађевинском факултету у Београду као инжењер - сарадник. На расписаном конкурсу за младе истраживаче из области научно-истраживачког рада добила је прву награду год., за рад: "Примена линеарног програмирања за оптимизацију гранатих дистрибутивних мрежа под притиском". Од године др Весна Ђукић је запослена на Шумарском факултету у Београду као асистент на предмету: Хидраулика са хидрологијом. Докторску дисертацију под насловом "Хидрауличко-хидролошки модел генезе и транспорта наноса у сливу" кандидаткиња је одбранила године, на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. Објавила је 20 научних радова. Говори и пише енглески и руски језик. Удата је и мајка два детета. 2. Дисертације Магистарска теза: Магистарску тезу под насловом: "Анализа кретања воде на површини и у земљишту" др Весна Ђукић је одбранила године на Грађевинском факултету у Београду. Докторска дисертација: Докторску дисертацију под насловом: "Хидрауличко-хидролошки модел генезе и транспорта наноса у сливу" одбранила је године на Грађевинском факултету у Београду. 3. Наставна делатност У периоду од до др Весна Ђукић је била запослена на Грађевинском факултету у Београду као инжењер-сарадник преко Републичког завода за тржиште рада, где је учествовала у извођењу вежби на предметима: Оптимизација система и Основи хидротехнике. Од избора у звање асистента на предмету Хидраулика са хидрологијом на Шумарском факултету у Београду (јули 2001) па до данас др Весна Ђукић самостално изводи вежбе на предмету: "Хидраулика са хидрологијом", на одсеку за Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса. Преласком на нови наставни план после акредитације студијских програма Шумарског факултета године изводи вежбе и из следећих предмета: - Водопривреда брдско-планинских подручја (изборни предмет на основним студијама студијског програма: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса ); -Управљање наносом (изборни предмет на основним студијама студијског програма: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса ); -Физика земљишта (изборни предмет на основним студијама студијског програма: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса ).

7 У протеклом периоду активно је учествовала и у другим облицима образовног процеса консултацијама, колоквијумима и у комисијама за одбрану дипломских радова. Све активности у оквиру наставе обављала је савесно и са ентузијазмом, уз врло коректан однос са студентима, али и свим колегама. Према резултатима студентског вредновања рада наставника и сарадника оцењена је високим оценама. 4. Научно-истраживачка делатност и остале активности У свом научно-истраживачком раду др Весна Ђукић највећим делом се бавила истраживањима у областима хидраулике и хидрологије, заштите од ерозије, уређења речних сливова и уређења бујичних водотока, транспорта наноса у бујичним токовима, са посебним освртом на проучавање и хидрауличко-хидролошко моделирање процеса настанка и динамике транспорта наноса у оквиру слива и на повезивање хидролошких, хидрауличких и псамолошких процеса у сливовима. До сада др Весна Ђукић има укупно 20 публикованих научних радова, при чему је у 17 радова први или самостални аутор (библиографија је дата у прилогу 1 овог реферата). У периоду до рeизбора у звање асистента, самостално или као коаутор, објавила је 16 научних радова. Од реизбора у звање асистента до данас, самостално или као коаутор објавила је 4 научна рада. Укупна вредност коефицијената компетентности објављених радова М (Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Гласник Универзитета у Београду, бр. 144, од 2008.; Одлука о изменама Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, бр. 160, од 2010.) износи 42.5 поена, од којих је 33 поена до реизбора у звање асистента, и 9.5 након реизбора у звање асистента. Структуру радова др Весне Ђукић до реизбора у звање асистента чине: 1 рад у врхунском међународном часопису (М21) 1 саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 1 истакнута монографија националног значаја (М41) 5 радова у водећем часопису националног значаја (М51) 1 рад у научном часопису (М53) 6 саопштења са скупова националног значаја штампана у целини (М63) одбрањен магистарки рад (М72) Након реизбора у звање асистента структура објављених радова др Весне Ђукић је следећа: 1 саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 1 рад у водећем часопису националног значаја (М51) 1 саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63) одбрањена докторска дисертација (М71) У табели 1 дат је приказ вредности коефицијената компетентности свих објављених радова кандидата.

8 Табела 1. Вредности коефицијената компетентности објављених радова др Весне Ђукић Oзнака Врста рада До реизбора у После реизбора у звање рада звање асистента асистента Број Укупно Број Укупно М21 Рад у врхунском 1 8 међународном часопису М33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини М41 Истакнута монографија 1 7 националног значаја М51 Рад у водећем часопису националног значаја М53 Рад у научном часопису 1 1 М63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини М71 Одбрањена докторска 1 6 дисертација М72 Одбрањен магистарски 1 3 рад Укупно У периоду од до године др Весна Ђукић учествовала је у реализацији 6 научно-истраживачких пројеката и једне студије (прилог 2). Тренутно учествује у реализацији 2 научно-истраживачка пројекта, чија је реализација почела године. Од почетка рада на Шумарском факултету кандидаткиња је укључена и у многе друштвене активности Факултета. Од године обавља дужности секретара Катедре за ерозију и бујице. Учествовала је у организацији и реализацији више научних скупова, од којих је најзначајнији: International Conference: LANDCOM (Land Conservation), који је одржан на Тари год. и у оквиру кога је била члан Организационог одбора. 4.1 Анализа објављених радова У раду (бр. 1) (прилог 1), који је објављен у врхунском међународном часопису Јournal of Hydrology, приказан је хидрауличко-хидролошки модел за одређивање базних отицаја са слива анализом водног биланса слива и вертикалне размене воде између атмосфере, незасићене средине и подземне воде, на основу познатих физичких карактеристика слива (климатских, педолошких, геолошких и вегетационих), на примеру слива реке Колубаре до в.с. Ваљево. С обзиром да количину базног отицаја није могуће измерити на излазној станици слива, за проверу исправности рада модела коришћен је хидрограм базних отицаја добијен на основу хидрограма укупних отицаја применом графичке методе локалних минимума. На крају је показано да је укупна величина базног отицаја добијена применом графичке методе локалних минимума приближно једнака укупном прихрањивању подземних вода са површине целог слива. Радови (бр. 4 и 10), као и монографија (бр. 5), такође, се односе на проблематику хидрауличко-хидролошког моделирања отицаја, и то првенствено базних протицаја. У радовима (бр. 2, 7 и 12) разматран је утицај система за наводњавање и одводњавање на природну средину и еколошку сигурност подручја. При томе у оквиру радова 2 и 7 идентификовани су значајни еколошки проблеми који настају као последица изградње

9 система за наводњавање и одводњавање, док је у раду 12 већа пажња посвећена мерама заштите природне средине, којима треба посветити посебну пажњу у пројектима система за наводњавање и одводњавање. Предмет радова означених редним бројевима 3, 8 и 17 је моделирање процеса инфилтрације воде кроз земљиште применом Ричардсове једначине за случај кретања воде само у једном, вертикалном правцу. При одређивању величине инфилтрације применом Ричардсове једначине узимају се у обзир физичке законитости које утичу на инфилтрацију, због чега се применом ове једначине добијају најреалније процене величине инфилтрације. У раду 17 приказан је прорачун профила влажности земљишта применом Ричардсове једначине, односно прорачун расподеле влажности по дубини земљишта. Профили влажности земљишта омогућавају да се прати кретање фронта влажности у току времена под утицајем атмосферских услова на површини терена, као и да се одреди тренутак засићења земљишта водом, односно тренутак почетка површинског отицаја. У радовима (бр. 6 и 13) извршена је оптимизација гранатих дистрибутивних мрежа под притиском применом линеарног програмирања. Постављен је уопштен математички модел за минимизацију инвестиционих трошкова изградње мрежа гранате диспозиције. Као саставни део модела уведена су ограничења у погледу минималне и максималне брзине воде у цеви као и захтеви за минималним пијезометарским котама у појединим чворовима. У раду 6 је на конкретном примеру анализирана промена енергетских и инвестиционих трошкова у систему с обзиром на допустиву промену пијезометарске коте у изворном чвору. С обзиром да је математички модел за оптимизацију гранатих дистрибутивних мрежа под притиском нелинеаран, у раду 13 је посебна пажња посвећена трансформацији нелинеарног модела у линеарни у циљу примене методе линеарног програмирања. У раду (бр. 9) обрађује се прорачун потребних количина воде за наводњавање. Потребе за наводњавањем одређују се на основу једначине водног биланса, помоћу које је успостављена веза између прихода и расхода воде, и помоћу прорачуна падова приноса гајених усева на различитим врстама земљишта. У раду (бр. 14) приказана је ФАО Пенман-Монтејева метода за прорачун референтне евапотранспирације, јер је то метода чијом применом се добијају вредности референтне евапотранспирације најприближније измереним вредностима, због чега се данас ова метода све више примењује у свету. Ова метода се код нас још увек недовољно користи, без обзира на значајну предност у односу на друге методе и мишљења стручњака у свету да је ово најбоља до сада створена метода за прорачун евапотранспирације и да је треба примењивати. Ово је први објављен рад о овој методи у нашој земљи и у раду је извршено поређење измерених вредности референтне евапотранспирације у нашим условима и вредности референтне евапотранспирације добијене применом наведене методе, чиме је добијено да се вредности евапотранспирације добијене прорачуном не разликују много од измерених вредности. У раду (бр. 16) анализиране су различите методе за прорачун потрошње воде од стране биљака, засноване на прорачуну евапотранспирације. У раду (бр. 15) приказан је прорачун хидрауличког удара у цевоводима пумпних станица при губитку погона и при неузимању у обзир пуних карактеристика пумпе. Код заустављања пумпи, услед недостатка електричне енергије, настаје супротно

10 кретање воде кроз пумпу и она може да ради у неколико квадраната. У таквим случајевима прорачун хидрауличког удара компликује се тим, што произвођачи, као правило, не дају четвероквадрантне карактеристике пумпе. У раду се обрађује прорачун хидрауличког удара (прелазног процеса) у цевоводу пумпних станица при губитку погона пумпе за случај када не постоје четвероквадрантне карактеристике. У раду се користи комплет специјалних дијаграма и њима одговарајућа табела, које замењују четвероквдрантне карактеристике пумпе. Предмет истраживања магистарске тезе (бр. 20) је комплексна хидрауличкохидролошка анализа кретања воде кроз земљиште. Циљ овог истраживања била је анализа процеса трансфомације падавина у отицај кроз моделирање процеса на земљишту и понирања воде кроз земљиште. Посебна пажња је посвећена утврђивању везе ових процеса са физичким карактеристикама слива (климатским, педолошким, геолошким и вегетационим), као и могућности анализе и симулације компоненте базног отицаја. Рад је усмерен ка дефинисању модела и метода за одређивање базних отицаја и прихрањивања подземних вода. Познавање динамике прихрањивања подземних вода и моделирање базних отицаја има велики практични значај, јер омогућава симулацију отицања у маловодним периодима који су критчни и за коришћење вода и за контролу квалитета вода. Рад садржи елементе оригиналности, јер се бави применом нових метода при симулацији базних отицаја и комбиновањем хидролошких и хидрауличких метода при симулацији и контроли водног биланса на сливу. У оквиру радова (бр. 11 и 18) дат је приказ и критичка анализа различитих савремених модела који се користе при анализи ерозионих и транспортних процеса у сливовима. Докторска дисертација кандидаткиње др Весне Ђукић (бр. 19) односи се на проучавање и хидрауличко-хидролошко моделирање процеса настанка и динамике транспорта наноса у оквиру слива узимајући у обзир физичке законитости које утичу на овај процес. У оквиру докторске дисертације предложена је нова методологија прорачуна ерозионе продукције и проноса наноса, на основу познатих физичких карактеристика слива, кроз приказ, квантификовање и визуелизацију различитих хидролошко-хидрауличких и псамолошких процеса у сливу који доводе до појаве и транспорта наноса, у простору и времену. Анализом транспорта наноса кроз слив, применом модела који је формиран у овој докторској дисертацији, омогућено је праћење генезе и динамике транспорта наноса кроз слив, идентификовање делова слива на којима долази до ерозије или акумулације наноса, одређивање величине проноса наноса у сваком делу слива и предвиђање динамике ових процеса. С обзиром да се процес формирања и транспорта наноса у сливу одвија заједно са отицајем моделирање ерозионе продукције и транспорта наноса подразумева посебно моделирање хидролошко-хидрауличких и посебно моделирање псамолошких процеса, тако да докторска теза др Весне Ђукић представља логичан наставак њеног магистарског рада. При моделирању хидролошко-хидрауличких процеса и трансформацији падавина у отицај посматрано је кретање воде по површини терена, кроз незасићену и кроз засићену средину, при чему су анализирани процеси интерцепције и евапотранспирације, инфилтрације и површински и базни оицај. У оквиру псамолошког дела модела анализирани су процеси ерозије земљишта под утицајем кише која директно пада на површину терена, и која пада са лишћа вегетације, и процеси ерозије земљишта под утицајем површинског отицаја.

11 Анализирано је и посебно учешће директних и учешће базних отицаја у транспорту суспендованог и вученог наноса. Хидрауличко-хидролошки модел генезе и транспорта наноса који је формиран у оквиру ове докторске дисертације, представља корисно средство при планирању мера за антиерозионо уређење слива, као и при пројектовању нових акумулација, јер може да пружи потребне информације о величини мртвог простора који треба одвојити за смештај наноса. У највећем броју радова кандидаткиња др Весна Ђукић бави се савременом анализом и хидрауличко-хидролошким моделирањем процеса трансформације падавина у отицај (радови бр. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 17 и 20) као и анализом и моделирањем ерозионих и транспортних процеса у сливовима (радови бр. 11, 18 и 19). На тај начин, ова истраживања доприносе бољем разумевању хидролошко-хидрауличких и псамолошких процеса у сливу. Три рада (2, 7 и 12) односе се на утицај који имају системи за наводњавање и одводњавање на природну средину, а два рада (6 и 13) на оптимизацију гранатих дистрибутивних мрежа под притиском применом линеарног програмирања. 5. Закључак и предлог Комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Хидрологија, на Шумарском факултету утврдила је да се на наведени конкурс пријавио један кандидат, др Весна Ђукић, дипл. грађ. инж., који, према мишљењу Комисије, задовољава све потребне услове за избор у звање доцента за ужу научну област Хидрологија, на Шумарском факултету, прописане Законом о Универзитету и Статутом Шумарског факултета Универзитета у Београду. На основу приложених података и референци кандидата, може се закључити да је кандидаткиња др Весна Ђукић, дипл. грађ. инж., у протеклом периоду имала успешан развојни пут као научни радник, сарадник и педагог. У свом досадашњем раду др Весна Ђукић, дипл. грађ. инж. је: успешно обављала обавезе у настави као асистент на предмету: Хидраулика са хидрологијом, и као асистент на више изборних предмета у оквиру студијског програма: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса. била аутор или коаутор низа радова објављених у часописима или презентираних на међународним и домаћим конференцијама, при чему у једном од водећих међународних часописа са SCI листе има објављен један рад. учествовала у шест научно-истраживачких пројеката, а тренутно учествује у два научно-истраживачка пројекта, чија је реализација почела од 2011.године. Показала је изузетно залагање, упорност и креативност у научно-истраживачком раду, као и ефикасност у овладавању метода и техника научно-истраживачког рада. У својим истраживањима кандидаткиња има мултидисциплинаран приступ, који се најбоље види из структуре њених радова у којима је дала значајан допринос у разјашњењу разних проблема из хидраулике и хидрологије, заштите од ерозије и уређења бујичних токова, са посебним нагласком на проблеме хидрауличкохидролошког моделирања ерозионих и транспортних процеса у сливовима, као и на повезивање хидрауличких, хидролошких и псамолошких процеса у сливовима. Објављени радови кандидаткиње имају стручну, научну и апликативну вредност.

12 На основу приложених података и референци кандидата, може се закључити да је др Весна Ђукић, дипл.грађ. инж., испунила све услове да се изабере у звање наставникадоцента, предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Шумарског факултета. Стога, предлажемо Изборном већу Шумарског факултета у Београду да се др Весна Ђукић изабере у звање доцента за ужу научну област Хидрологија на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Београд, Чланови Комисије: Др Зоран Радић, доцент Универзитета у Београду - Грађевинског факултета; 2. Др Јован Деспотовић, ванредни професор Универзитета у Београду -Грађевинског факултета; 3. Др Слободан Петковић, редовни професор Универзитета у Београду - Шумарског факултета (у пензији); 4. Др Станимир Костадинов, редовни професор Универзитета у Београду - Шумарског факултета; 5. Др Ратко Ристић, ванредни професор Универзитета у Београду - Шумарског факултета;

13 Прилог 1 Списак објављених научних и стручних радова Рад у врхунском међународном часопису (рад са SCI листе) (М21=8) 1. Ђукић, В. (2006): Modeling of Base Flow of the Basin of Kolubara River in Serbia, Journal of Hydrology 327/1-2, p.1-12 Рад у научном часопису (М53=1) 2. Ђукић, В., Авакумовић, Д. (2002): Еколошки проблеми наводњавања и одводњавања, магазин Српска вила, Бијељина Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33=1) 3. Ђукић, В. (2002): Modeling of the Process of Infiltration by Applying the Richards Equation, Proceedings of the International Conference: Natural and Socio-Economic Effects of Erosion Control in Mountainous Regions, Edited by Zlatić, M., Kostadinov, S., Dragović, N., Facultѕ of Forestry University of Belgrade, p.p , Belgrade/Vrujci 4. Ђукић, В. (2007): Calculation of Base Flow by Analysing the Basin Water Balance of the Kolubara River International Conference: Erosion and Torrent Control as a Factor in Sustainable River Basin Management, Beograd, рад је на ЦД-у. Истакнута монографија националног значаја (М41=7) 5. Ђукић, В. (2003) Хидрауличко-хидролошка анализа отицаја, фондација Андрејевић, Београд Рад у водећем часопису националног значаја (М51=2) 6. Авакумовић, В. (1997): Примена линеарног програмирања за оптимизацију гранатих дистрибутивних мрежа под притиском, Водопривреда 29: (3-4).с , Београд 7. Станић, М., Авакумовић, В. (1998): Утицај наводњавања и одводњавања на природну средину / В. // Ecologica No 19: Београд,. Година V. број 3. с Ђукић, В. (2005): Прорачун инфилтрације воде у незасићено земљиште, Водопривреда 37: (4-6).п Авакумовић, Д., Стричевић, Р., Ђуровић, Н., Станић, М., Дашић, Т., Ђукић, В. (2005): Савремена анализа потребних количина воде за наводњавање, Водопривреда 37; (1-3). п Ђукић, В. (2006): Математичко моделирање отицаја подземних вода слива реке Колубаре, Водопривреда 38: (4-6). с , Београд 11. Ђукић, В. Петковић, С. (2009): Могућности моделирања ерозионих и транспортних процеса у речним сливовима, Водопривреда , 41 (2009) с

14 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63=0.5) 12. Авакумовић, Д., Станић, М., Авакумовић, В. (1997): Заштита водних и других екосистема при наводњавању и одводњавању, Заштита вода 97, 3-6 Јуне 1997, Сомбор, Београд, 1997, п ; 13. Авакумовић, В. (1997): Могућност оптимизације дистрибутивних мрежа под прииском заменом нелинеарног програмирања линеарним, Симопис 97, Октобар Бечићи, Београд, п ; 14. Авакумовић, В. (1998): Моделирање референтне евапотранспирације ФАО Пенман-Монтејевом методом за потребе планирања водопривредних система// Симопис '98. септембар 21-24, Херцег Нови, Београд, п ; 15. Авакумовић, В. (1998): Прорачун хидрауличког удара у цевоводима пумпних станица, Конгрес хидрауличчара, Палић, с ; 16. Ђукић, В. (2001): Избор методе за прорачун потрошње воде биљака, Саветовање Суша и пољопривреда, Нови Сад, ; 17. Ђукић, В. (2002): Анализа кретања фронта влажности кроз земљиште применом Ричардсове једначине, Конгрес хидрауличара, Соко Бања; 18. Ђукић, В., Петковић, С. (2009): Могућности моделирања ерозионих и транспортних процеса у речним сливовима, 15. Саветовање Српског друштва за худрауличка истраживања, Београд. Одбрањена докторска дисертација (М71=6) 19. Ђукић., В. (2011) Хидрауличко-хидролошки модел генезе и транспорта наноса у сливу, докторска дисертација, Универзитет у Београду Грађевински факултет, Београд, 332 с. Одбрањен магистарски рад (М72=3) 20. Авакумовић, В. (2000): Анализа кретања воде на површини и у земљишту, магистарска теза, Универзитет у Београду Грађевински факултет, Београд, 203 с.

15 ПРИЛОГ II УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА, СТУДИЈАМА И ДРУГИМ ПРОЈЕКТИМА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ 1. Радић, З., Ђукић, В. at all ( ): "Унапређење система за одбрану од поплава и одвођење и коришћење кишних вода у градовима на територији Србије", пројекат технолошког развоја, наручилац: Министарство за науку и заштиту животне средине, Београд. 2. Радић, З., Ђукић, В. at all ( ): Национални програм за водопривреду: "Хидролошка основа водопривредног развоја и међудржавне сарадње у области вода, наручилац: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Републичка дирекција за воде, Београд. 3. Авакумовић, Д., Ђукић, В. at all ( ): Модел рационалног газдовања и управљања водним ресурсима у пољопривреди, пројекат технолошког развоја, наручилац: Министарство за науку и заштиту животне средине, Београд. 4. Костадинов, С., Ђукић, В. at all ( ): Национални програм за водопривреду Контрола водне ерозије и уређење бујица у функцији заштите водопривредних објеката и квалитета воде, наручилац: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Републичка дирекција за воде, Београд. 5. Костадинов, С., Ђукић, В. at all ( ): Заштита квалитета воде у акумулацији контролом ерозионих процеса у сливу, пројекат технолошког развоја финансиран од Министарства за науку и заштиту животне средине. 6. Колаковић, С., Ђукић, В. at all ( ): Техничке и економске мере за повећање ефикасности наводњавања и одводњавања, пројекат технолошког развоја, наручилац: Министарство за науку и заштиту животне средине, Београд. 7. Кадовић, Р., Ђукић, В. at all ( ): Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину праћење утицаја, адаптација и ублажавање, пројекат финансиран од Министарства за науку и технолошки развој. 8. Трајковић, С., Ђукић, В. at all ( ): Развој хидроинформационог система за праћење и рану најаву суша, пројекат финансиран од Министарства за науку и технолошки развој. Студије 9. Костадинов, С., Златић, М., Ђукић, В. at all (2002): Студија водопривредне проблематике брдско-планинских подручја у Србији, Шумарски факултет, Београд, инвеститор: Министарство пољопривреде и водопривреде Републике Србије, Сектор водопривреде, Београд.

16 Образац 4 С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Шумарски факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Хидрологија Број кандидата који се бирају: 1 (један) Број пријављених кандидата: 1 (један) Имена пријављених кандидата: 1. Весна Ђукић Под 1. 1) Основни биографски подаци II - О КАНДИДАТИМА - Име средње име и презиме: Весна (Димитрије) Ђукић - Датум и место рођења: , Београд - Установа где је запослен: Универзитет у Београду, Шумарски факултет - Звање/радно место: Стручни сарадник у оквиру Лабораторије за бујичне токове и ерозију на Шумарском факултету - Научна, односно уметничка област: Хидрологија 2) Стручна биографија, дипломе и звања Основне студије: - Назив установе: Универзитет у Београду, Грађевински факултет - Место и година завршетка: Београд, Магистеријум: - Назив установе: Универзитет у Београду, Грађевински факултет - Место и година завршетка: Београд, Ужа научна, односно уметничка област: Хидрологија, Хидраулика Докторат: - Назив установе: Универзитет у Београду, Грађевински факултет - Место и година одбране: Београд, Наслов дисертације: "Хидрауличко-хидролошки модел генезе и транспорта наноса у сливу " - Ужа научна област: Хидрологија, Хидраулика Досадашњи избори у наставна и научна звања: асистент, 2001.; асистент, ; стручни сарадник, 2010.

17 3) Објављени радови Име и презиме: Весна Ђукић Звање у које се бира: Доцент Ужа научна, односно уметничка област за коју се бира: Хидрологија Научне публикације Број публикација у којима је једини или први аутор Пре последњег избора/реизбора После последњег избора/реизбора Број публикација у којима је аутор, а није једини или први Пре последњег избора/реизбора После последњег избора/реизбора Рад у водећем научном часопису међународног значаја објављен у целини 1* Рад у научном часопису међународног значаја објављен у целини Рад у научном часопису националног значаја објављен у целини Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен у целини Рад у зборнику радова са националног научног скупа објављен у целини Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен само у изводу (апстракт), а не и у целини Рад у зборнику радова са националног научног скупа објављен само у изводу (апстракт), а не и у целини Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора Стручне публикације Број публикација у којима је једини или први аутор Пре последњег избора/реизбора После последњег избора/реизбора Број публикација у којима је аутор, а није једини или први Пре последњег избора/реизбора После последњег избора/реизбора Рад у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног или општег карактера Уџбеник, практикум, збирка задатака, или поглавље у публикацији те врсте са више аутора Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго) * Рад са SCI листе: Journal of Hydrology 327/1-2

18 4) Оцена о резултатима научног, односно уметничког и истраживачког рада У свом научно-истраживачком раду кандидаткиња је остварила значајне резултате, међу којима су посебно значајни: рад у врхунском међународном часопису, два саопштења са међународних скупова штампана у целини, седам саопштења са скупова националног значаја, шест радова у водећем часопису националног значаја, један рад у часопису националног значаја и једна истакнута монографија националног значаја. Учествовала је у организацији и реализацији једног међународног научног скупа. Кандидат др Весна Ђукић је до сада остварила укупни коефицијент научне компетентности 42,5 поена. 5) Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка Менторство на магистарским и докторским студијама и учешће у комисијама за оцену и одбрану докторске дисертације и изборе у звања Кандидаткиња др Весна Ђукић је као асистент активно учествовала у припреми дипломских радова студената, везаних за Хидраулику и хидрологију у оквиру одсека: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса. 6) Оцена о резултатима педагошког рада Подстиче студенте на студиозан и креативан приступ решавању задатака уз велико лично залагање и објективност у раду са њима. Својим обавезама приступа савесно и одговорно. Ангажовање обухвата и посебну помоћ студентима у виду консултација приликом израде елабората и при припремању градива за колоквијуме и испит, како би сви студенти коректно и на време завршили своје обавезе. На тај начин је код студената стекла углед и поштовањење. Резултати студентског вредновања наставника - оцена 4,3. 7) Оцена о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе У настави кандидаткиња др Весна Ђукић испољава марљивост, коректност и личну иницијативу у обезбеђивању савременог интерактивног наставног процеса. Од избора у звање асистента кандидаткиња успешно изводи вежбе из предмета: Хидраулика са хидрологијом као и вежбе на 3 изборна предмета у оквиру Одсека за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса: Водопривреда брдско-планинских подручја, Управљање наносом и Физика земљишта. Кандидаткиња перманентно прати најсавременија научна и технолошка сазнања у научној области и примењује их у настави.

19 III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ У досадашњем раду кандидаткиња др Весна Ђукић је остварила запажене резултате у наставном и истраживачком раду. У настави је испољила висок степен стручности, одговорности и високе педагошке квалитете. У научно-истраживачком раду је показала професионалност и креативност за бављење научним радом. У својим истраживањима дала је значајан допринос у разјашњењу разних проблема из хидраулике и хидрологије, заштите од ерозије, са посебним нагласком на проблеме хидрауличко-хидролошког моделирања ерозионих и транспорних процеса у сливовима, као и на повезивање хидрауличких, хидролошких и псамолошких процеса у сливовима. Активно је учествовала у 8 националних научно-истраживачких пројеката. На основу изнетих података о наставној, научној и стручној активности Комисија је оценила да кандидаткиња др Весна Ђукић испуњава услове предвиђене Законом о Универзитету и Статутом факултета, те предлаже Изборном већу да прихвати овај извештај и да се др Весна Ђукић изабере у звање доцента за ужу научну област Хидрологија. Место и датум: Београд, Чланови Комисије: 1. Др Зоран Радић, доцент Универзитета у Београду - Грађевинског факултета; 2. Др Јован Деспотовић, ванредни професор Универзитета у Београду -Грађевинског факултета; 3. Др Слободан Петковић, редовни професор Универзитета у Београду - Шумарског факултета (у пензији); 4. Др Станимир Костадинов, редовни професор Универзитета у Београду - Шумарског факултета; 5. Др Ратко Ристић, ванредни професор Универзитета у Београду - Шумарског факултета;

20

21