О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У"

Транскрипт

1 Републмчки ф она за з^\}>австосно осигурамл Јована Мариновића бр.2, Београд, Србија, тел: ; факс: е тап: Риђ ПИБ бр мат.бр рач.бр број: /14-2- Дана: године - Сектор за контролу - На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС" број:107/05,109/05 - исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - Одлука УС) и члана 28. тачка 10, Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Сл. гласник РС" број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 и 32/13) и члана 11. Правилника о контроли спровођења уговора са даваоцима здравствених услуга {"Сл. гласник РС" број: 72/13) службена лица - надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу Налога за вршење контроле директора Сектора за контролу 05 број: /14 од године, извршили су контролу у Општој болници Др Радивој СимоновиТГ Сомбор и сачинили: ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ СОМБОР I Контролу су извршила службена лица - надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање: 1. Др Славица Ердељ 2. Др Никола Поздер II III Седиште контролисаног субјекта је Сомбор, Војвођанска 75 са подацима: -П И Бје шифра делатности је матични број регистра је Бр.решења Трговинског суда Сомбор: ФИ 16/2009 од године. Одговорно лице за период вршења контроле је: - Др Милан Грба, директор здравствене установе. Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид: -начелник одељења Педијатрије ОБ Сомбор и главна сестра одељења - начелник Интерног одељења и главна сестра одељења - главна сестра одељења Гинекологије -начелница Централне болничке апотеке IV Предмет контроле ]е остваривање права осигураних лица на факторе коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период године. 1

2 V Контрола је вршена у периоду од 04. децембра до 09.децембра године у Општој болници Др Радивој Симоновић" Сомбор и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање. VI Контрола је вршена у складу са законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Фонда. У поступку контроле коришћена је следећа документација: -историје болести Дечјег одељења Опште болнице Сомбор -историје болести Интерногодељења Опште болнице Сомбор -историје болести одељења Гинекологије Опште болнице Сомбор -картице добављача Централне болничке апотеке Опште болнице Сомбор. На основу увида у наведену документацију даје се следећи Н А Л АЗ У поступку контроле остваривања права осигураних лица на факторе коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период године у Општој болници Сомбор утврђено је да је 7 осигураних лица примало факторе коагулбције крви за дијагнозе Р 66 и О Четири лица је примало факторе коагулације крви на одељењу Педијатрије, три лица је примало факторе коагулације крви на Интерном одељењу Опште болнице Сомбор. Контролом је утврђено да се шест осигураних лица налази у Регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама. Увидом у листе требовања утврђено је да су све утрошене количине фактора коагулације крви требоване и дистрибуиране из Апотеке Опште болнице Сомбор. Извршен је увид у Историје болести и утврђено је да су следећи осигураници примали факторе коагулације: ^ Н Н Н М Н Н Н Н П М Н И Н 0 Н И Н И 1 к 1 И 1 ^ Н Н И ^ Н И 1 ЈМБГ Од наведених осигураника,код осигураника са ^ И ^ Н П Н И И Н и ЈМБГ кколичине које се налазе у електронској фактури једнаке су количинама које су евидентиране у Историји болести. Код следећих осигураника је утврђено да су примили факторе коагулације крви до а количине које нису фактурисане за период од године су следеће: - осигураник са ЈМ Б Г С Н Н 1 И Н В са дијагнозом О 66 примио је у току болничког лечења од ВЕК1АТЕ 500 у количини од 20 ампула што износи ,00!.ј. и ВЕР1АТЕ 250 у количини 12 ампула ,00!.ј. - осигураник са Ј М Б Г М И И И И 1 са дијагнозом О 66 примио је у току болничког лечења од ВЕ1Ч1АТЕ 500 у количини од 16 ампула што износи 8000,00 ј.ј.; у току болничког лечења од ВЕК1АТЕ 500 у количини од 4 ампуле што износи 2000,00 ј.ј. - осигураник са Ј М Б Г в Н И И И И с а дијагнозом 066 је примио у току болничког лечења од ВЕГСЈАТЕ 500 у количини од 8 ампула ,00 ј.ј. а за време болничког лечења од ВЕК1АТЕ ампуле-1000,00 кј. - осигураник са ЈМ Б Г И И И Н Н И са дијагнозом О 66 је примио у току болничког лечења до ВЕК1АТЕ 500 у количини од 4 ампуле ,00 ј.ј. 2

3 - осигураник са ЈМБГ 1 0 В В Н Н Н 9 са дијагнозом 066 е примио следеће количине фактора коагулације а које се не налазе у електронској фактури: у току болничког лечења од 10.09, ампула ВЕК1АТЕ 500 што износи 7000,00 \]м 4 амлуле ВЕК1АТЕ 250 што износи 1000,00ј.ј. - у току болничког лечења од ВЕК1АТЕ 500 у количини од 6 ампула што износи 3000 ј.ј. и ВЕК1АТЕ 250 у количини од 4 ампуле што износи 1000 ј.ј. У току болничког лечења од ,2014. примио ВЕК1АТЕ 500 у количини од 2 ампуле што износи 1000,00 ј.ј. и ВЕК1АТЕ 250 у количини од 28 ампула што износи 7000,00 ј.ј. У достављеним електронским фактурама налазе се подаци за два осигураника код којих је контролом утврђено да нису примали факторе коагулације крви. У електронској фактури се налазе подаци за осигураника Ј М Б Г М Н Н ^ И ф, са дијагнозом I 20, периодом лечења од до Наведено је да је количина 39,00 цена материјала 0,00, потрошња 0,00. У поступку контроле је утврђено да је осигураник у том периоду лечен на Интерном одељењу Опште болнице Сомбор. Увидом у историју болести је утврђено да није примао факторе коагулације крви. У електронској фактури се налазе подаци за осигураницу са Ј М Б Г Н Р Н ЈШ Ш К са дијагнозом 082 са периодом лечења од до године.наведено је да је количина 1,00 јединична цена материјала 0,00, потрошња 0,00. У поступку контроле је утврђено да је у том периоду лечена на одељењу Гинекологије олште болнице Сомбор.Увидом у историју болести је утврђено да осигураница није примала факторе коагулације крви. Имајући у виду све наведено дају се следећа ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 1. У поступку контроле остваривања права осигураних лица на факторе коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период од године у Општој болници Сомбор, утврђено је да је седам осигураних лица са дијагнозама Р66 и О 68 примало факторе коагулације. Контролом је утврђено да се шест осигураних лица налазе у Регистру осигураних лица са урођеним коагулопатијама. 2. У достављеним електронским фактурама се налазе подаци за 9 осигураника.извршен је увид у Историје болести и утврђено је да су следећи осигураници примали факторе коагулације: ЈМБГ Н В В Ш Н }; Контролом је утврђено да два осигурана лица (Ј М Б Г 1 Н В И Н Н Ш и Ј М Б Г Ј Н Ц В И Н Ш за која се у достављеним електронским фактурама налазе лодаци о утрошеним количинама фактора коагулације крви уз потрошњу од 0,00 динара, нису примали факторе коагулације крви. 3. Контролом остваривања права осигураних лица на факторе коагулације крви на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од нису утврђене неправилности.

4 У прилогу записника даје се Преглед фактурисаног утрошка фактора коагулације крви по осигураним лицима за период 07.02, ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу у року од осам дана од дана пријема Записника. Надзорниц^осигурања: ^авица Ердељ. Др Никбла Поздер Доставити: 1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање 2. Директору Опште болнице Др Радивој Симоновић" Сомбор 3. Архиви, о б /г.-

5 ф <л ј Г=Т] ој т\ IIII в! сл = ^Е' о о & ^ ј5ф"2 с а б _. <о о & * з о з21 1Ц 5 _»бо ш3 5 ^ <1 з 3? 1? 1 -I1 11 I I I -лл1јј 33 ^»3,.-*«о _* 5 б а * п 1Е ш ш Преглад контролисаних осигураних лица за лериод , године ^ ^ -'"р 33 ј 1^05 Л М Р ноа^з^ 5.*?з =а?! б О «3? б 1 3 ш а 1 то о : 1?8