РА Д М И Л А Г И К И Ћ П Е Т Р О ВИ Ћ, р о ђ е н а у В р б а с у. П иш е

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РА Д М И Л А Г И К И Ћ П Е Т Р О ВИ Ћ, р о ђ е н а у В р б а с у. П иш е"

Транскрипт

1 А У Т О Р И Л Е Т О П И С А АЛЕН БЕ ШИЋ, ро ђен у Би ха ћу, БиХ. Пи ше по е зи ју, књи жевну кри ти ку и есе је, пре во ди с ен гле ског (Џин Рис, Џа меј ка Кин кејд, Ени Пру, Џојс Ке рол Оутс, Бо жи дар Је зер ник, Џон Фа улс, Ке трин Беј кер, Џон Рал стон Сол, Брус Че твин, То ни Хо ланд, Де рек Вол кот, Те џу Кол и тд.). К њи г е пе са ма: У ф и л и гран у ре з, 1998; Нач и н д им а, 2004; Голо ср це, 2012; Х р о н и ка с и т н и ц а (из бор), Књи ге есе ја и кри ти ка: Ла в и р и н т и ч и т а њ а, 2006; Не п о н о в љи в и о б р а з а ц, ЗД Е Н К А ВА Л Е Н Т БЕ Л И Ћ, р о ђ е н а у Б ач кој П а л а н ц и. З а в р ш и ла Сло в ач к и је зи к и к њи жевно с т на Ф илоз офском фа к ул т е т у у Но вом С ад у. Тр е н у т но је д окт ор а н д к ињ а н а К а т ед р и е с т е т и ке Ун и в е р з и т е т а Ко мен ског у Бра ти сла ви. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жевну критику и пре во ди са словачког и че шког је зика. Об јављене књиге: Ет ер из а - ци ја: ван кон ТЕК СТа / Éterizácia: mi mo kon TEX Tu, 2018; Pamätník ro diny Pe r le n s c h li p o ve j, При ре ди ла ви ше књи га. РА Д М И Л А Г И К И Ћ П Е Т Р О ВИ Ћ, р о ђ е н а у В р б а с у. П иш е про зу и есе је. Об ја вље не књи ге: Отво ри те Је ле ни не про зо ре, 1978; Нама с те, Ин ди јо, 1984; У Фру шкој го ри 1854, 1985; Ми ли ца Вук Ми на, 1987; Ра з г о в о р и о Ин д и ји, 1989; Пр е п и с ка Ми л и ц е С т о ја д и н о в и ћ Срп к и њ е с а с а в р е м е н и ц и м а, 1991; Ис к у с т в а п р о з е р а з г о в о р и с а п р о з н и м п и с ц и м а, 1993; То ко в и с а в р е м е н е п р о з е р а з г о в о р и с а п р о з н и м п и с ц и м а, 2002; У п о т ра з и з а г л а в н и м ј у н а ком, 2003; Српк ињи н к р уг к ре дом, 2006; Би блиогра фи ја ра до ва о Ми ли ци Сто ја ди но вић Срп ки њи, 2007; Ли ко ви у Днев - ни ку Ан ке Обре но вић, 2007; Дневник Анке Обреновић, 2007; Жи вот и књижев но де ло Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, 2010; Ста ра при ча, 2013; Коре ја, post scrip tum, 2014; А где је Че хов? Раз го во ри о про зи, 2015; Ви је т на м и девет змајева, 2016; Кри ти ка пам ће ња, При ре ди ла више књига. СЛАВ КО ГОР ДИЋ, ро ђен у Да бри ци код Сто ца, БиХ. Пи ше про зу, књи жев ну кри ти ку и есе ји сти ку. Од до је био глав ни и од г о в о р н и у р ед н и к Ле т о п и с а, а до пот пред сед ник Ма тице срп ске. Књи ге про зе: Вр х о в н и с и л н и к, 1975; Д р у г о л и ц е, 1998; Опит, 2004; Руб, Књи ге есе ја, кри ти ка и огле да: У в ид ик у с т их а, 1978; 391

2 С л а г а њ е в р е м е н а, 1983; Пр и м а р н о и н и ја н с а, 1985; По е з и ја и о к р у ж је, 1988; Обра зац и чин огле ди о ро ма ну, 1995; Пе в ач Бо ш ка Пе т ро в и ћ а, 1998; Ог л е д и о Ве љ к у Пе т р о в и ћ у, 2000; Глав ни по сао, 2002; Пр о ф и л и и с и т у а ц ије, 2004; Ра з ме на да ро ва ог ле д и и за п и с и о са в ре меном српском п е с н и ш т в у, 2006; Са в ре м е н о с т и н ас л еђе, 2006; К р ит ичке ра зг л е дн иц е, 2008; Т ра га ња и с в е д о че ња, 2011; Ог л е д и о Ив и Ан д р и ћу, 2013; Срод ства и раз да љи не огле ди и днев нич ки за пи си, 2014; Осма трач ни ца књи - жев не и оп ште те ме, При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца. СОФИ Д А Н И Ј Е Л (SOP H I E DA N I EL), р о ђе на у Б ор доу, Ф ра н ц у ск а. Би л а је с у п ру г а п р ев од иоц а с а с рп ског Ж ан а Деск а а (Je a n D es c at). Ж иви у Жен ев и гд е р а д и к а о п р е в о д и л а ц у Ме ђ у н а р од н о м бу р оу р а д а п р и Ује д и њ е н и м н а ц и ја м а. ( М. С.) ЈО ВА Н Д Е Л И Ћ, р о ђ е н у Б о р ко ви ћ и м а код П л у ж и н а, Ц р н а Го ра. Пи ше књи жев ну кри ти ку и есе је, до пи сни је члан САНУ. Објављене књи ге: К р и т и ч а р е в и п а р а д о к с и, 1980; Срп с к и н а д р е а л и з а м и р о м а н, 1980; Пје с н и к Па т е т и ке ум а (о п је с н и ш т в у Па в л а По п о в и ћ а), 1983; Т р а д и ц и ја и В у к С т е ф а н о в и ћ Ка р а џ и ћ, 1990; Ха з а р с ка п р и з м а т у м а - ч е њ е п р о з е Ми л о р а д а Па в и ћ а, 1991; К њи ж е в н и п о г л е д и Да н и л а Ки ш а, 1995; Кроз прозу Данила Киша, 1997; О пое зи ји и по е ти ци срп ске мо дер - не, 2008; Иво Ан дрић мост и жр тва, 2011; Иван В. Ла лић и ње мач ка л и р и ка је д н о и н т е р т е к с т у а л н о и с т р а ж и в а њ е, При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца. МА РИ ЈА НА ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ, ро ђе на у Ужи цу. Основ не и мас т е р а к а дем ске с т у д и је с рп ске к њиже внос т и з ав рш ил а н а Ф илоз о фском фа кул те ту у Но вом Са ду, где је го ди не од бра ни ла ма стер рад на т е м у Е ле ме н т и хо р о р ф а н т а с т и ке у р о м а н у с рп ског п р ед р о м а н т и зм а, з а ко ји је од л и ко в а н а Бр а н ко в ом н а г р а дом М а т и це с рп ске. Тр е н у т но је н а док т о р ск и м с т у д и ја м а с рп ске к њи же в но с т и у Но в ом С а д у. А к т и в но пи ше за он лајн ча со пис КУЛТ. Ра до ве об ја вљу је у пе ри о ди ци. А Л Е К СА Н Д А Р Б. Л А КО ВИ Ћ, р о ђ е н у Пе ћ и. П и ше по е зи ју, п р о з у, е с е је, с т у д и је и к њи же вн у к р и т ик у. К њиг е пес ам а : Ноћ и, 1992; За се да, 1994; Пов рат а к у Хил а н да р, 1996; Д рв о с леп ог гав ран а, 1997; Док н а м к р о в п р о к и ш њ а в а, 1999; Ко да нам вра ти ли ца ус пут из гу бље на (из бор), 2004; Нећ е ш у п ес м у, 2011; Сил аз а к а нђ ел а п окос о вс к и ц ик л ус, 2015; Ко да нам вра ти ли ца ус пут из гу бље на (из бор и но ве пе сме), 2015; Гл ас ов и н еб а п о д з е м љ о м, Ро ман: К а д к у ћ е н и с м о з ак ључ ав ал и, Сту ди је и есе ји: Од т от ема до срод ника: мит олошк и све т Словена у с рп с кој к њи ж е в н о с т и, 2000; Хил а нд а рс к и п ут оп ис и, 2002; Токов и в а н 392

3 т о ко в а а у т е н т и ч н и п е с н и чк и п ос т у пц и у с ав р ем ен ој с рпс кој п оез ији, 2004; Је з и ко т в о р ц и г о н г о р и з а м у с рп с кој п о е з и ји, 2006; Днев ник ре чи е с е ји и п р и ка з и с рп с ке п е с н и ч ке п р о д у к ц и је , 2008; Днев ник г л а с о в а е с е ји и п р и ка з и с рп с ке п е с н и ч ке п р о д у к ц и је , 2011; Ђор ђе Мар ко вић Ко дер је зик и мит, 2013; Днев ник сти хо ва есе ји и п р и к а з и с р п с ке п е с н и ч ке п р од у кц и је , 2014; Дн е в н и к п е с а м а п р и к а з и и е с е ји с р п с ке п е с н и чке п р од у к ц и је , 2016; Ре ч и у с е н ц и о г л е д и о п р е ћ у т а н ој с рп с кој п о е з и ји з а в р ш н е т р е ћ и н е д в а д е с е - тог и по чет ка два де сет пр вог ве ка, БРАН КО ЛЕ ТИЋ, ро ђен у Ву чи лов цу код Брч ког, БиХ. Књиже в н и ис т о ри ч а р, б а ви с е д у б р о в ач ком и с т а ри јом с рп ском и х рв а тском к њ и ж е вн ош ћ у у Б о с н и и Хе р ц е г о в и н и, п и ш е о г л е д е, е с е је и с т уд ије. О б ја в љ е н е к њи г е: Ро д о љу б љ е у д у б р ов а чко ј к њи ж е в н о с т и Х V I I в е к а, 1982; К њиге и к њиж е вн о н ас л еђ е п р обл ем и п р оуч ав ањ а н аш е с т ар ије к њи же в но с т и, 1987; Срп с ка и х рв а тс ка к њиже в на т рад иц ија у т у рс ком пе ри о ду, 1991; У огле да лу ду хов ном огле ди из ста ре срп ске књи жевн о с т и, 2009; С а р а је в с ке т е м е, Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ БА Л АЋ, р о ђ е н а г о д и не у К л а до ву. Фи ло лог с р би с т а, п р о у ча ва с рп ск у к њи жев но с т X V I I и X V I I I век а, к а о и а в а н г а рдн у и не оав а нг а рдн у к њижевно с т. П ише поезију, п р оз у, с т уд ије, есе је и кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли зам пул сира ње с и г н а л и з м а, 2016; Т ра гом б и се р н и х м и н ђ у ш а с рп с ке к њиж е вн ос т и ( р е н е с а н с н о с т и б а р о к н о с т с р пс ке к њ иж е вн ос т и), П р ир ед ил а ви ше к њи г а. И ВА Н Н Е Г РИ ШО РА Ц, р о ђ е н у Трс т ен ик у. П иш е п оез иј у, про зу, дра ме, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Од до го ди не био је гл а в н и и од г о в о р н и у р ед н и к Ле т о п и с а, а од апри ла је пред седн и к Ма т и це с рпске. К њиг е пе с ама: Т р ул а јабука, 1981; Ра к ља р. Же л у да ц, 1983; Зе м љо п и с, 1986; Абра када бра, 1990; Топ л о, х л ад н о, 1990; Хоп, 1993; Ве з н и ц и, 1995; Пр и л о з и, 2002; По т а ј н и к, 2007; Св е т и л н и к, 2010; Ка м е н а ч т е н и ја, 2013; Чт е н и ја (из бор), 2015; Ма т и ч н и м л е ч, 2016; Изл о ж б а обла ка (из бор и но ве), 2017; Ог ле да ла Ока Не дре ма на, Ро ман: Ан ђе ли уми ру, Дра ме: Фред и ум ире, 1987; Куц-куц, 1989; Ис тра га је у току, зар не?, 2000; Ви диш ли сви це на не бу?, Сту ди је и есе ји: Ле г и т и маци ја за беск ућнике. Српска нео аван гардна п ое зи ја п оет ичк и идент ите т и р а з л и ке, 1996; Ли р с ка а у р а Јо в а н а Д у ч и ћ а, 2009; Ис т р а г а п р е д а ка и с к у ш е њ а ко л е кт и в н о г и и н д и в и д у а л н о г оп с т а н ка, Пред сед ник је Ур е ђ и в ач ко г од б о р а С р п с ке е н ц и к л о п е д и је, том I, књ. 1 2, , том II, 2013; том III, књ. 1,

4 М А Р КО Н ЕД И Ћ, р ођ ен у Гајт а н у код Ле сков ц а. П и ше п р о з у, огле де, с т у д и је, есе је и к њи жев н у к ри т и к у. Об ја в ље не к њи г е: Кућа у п ољу, п ри по в е т ке, 1970; Ма г и ја п о е тс ке п р оз е. Ст у д и ја о Ра с т к у Пе т р о в и ћ у, 1972; Нов а к р ит и чка оп р ед ељ ењ а, 1973; Пис ц и п ос л е I с в е тс ко г р ат а као кри ти ча ри, 1975; Ста ра и нова проза. Огледи о српским прозаисти - ма, 1988; К р и т и ка н о в о г с т и л а, 1993; Осно ва и при ча огле ди о са време ној срп с кој п р о з и, 2002; Про за и п о е т и ка Ми ро с л а в а Јо с и ћ а Ви ш њи ћ а, 2008; С т и л с к а п р е п л и т а њ а с т у д и је и о г л е д и о с р п с ко ј п р оз и д р уг е по ло ви не XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка, 2011; Из ме ђу ре а ли зма и постм о д е р н е с т у д и је и о г л е д и о с рп с к и м п и с ц и м а д р у ге п о л о в и н е X X в е ка, 2012; По в р а т а к п р и ч и о г л е д и о с а в р е м е н ој с рп с кој п р о з и, 2017; Ча р а - ње и пле те ње при че огле ди о са вре ме ној срп ској про зи, 2017; Трај но и про ла зно кри ти ке и есе ји о срп ској књижевности и култури, Прире дио ви ше књи га. С Р ЂА Н ОР С И Ћ, р о ђ е н у Ву ко в а ру, Х р в а т ск а. Д и п ло м ир а о на Од с е к у з а с рп ск у к њи жев но с т Ф и ло з о ф ског фа к ул т е т а у Нов ом С ад у, где је го ди не од бра нио док тор ску ди сер та ци ју Лик стран ца у српском р о м а н у 19. в е к а. П и ше по е зи ју, п р о з у, е с е је, с т у д и је и к њи же в н у к р и т и к у. К њи г е п е с а м а : Ме с е ч а р, 2008; С в е т л о м р а ч ја, С т уд ије: Че грст и ка машне есеји о делу Слободана Селенића, 2014; Јашин осме - ја к с м е х у п р ип ов е тк ам а Ја ко в а Иг њ ат о в и ћ а, 2015; Лик стран ца у срп ском ро ма ну 19. ве ка, 2018; Ул и ц а Ми л у т и н а Ми л а н ко в и ћ а, МИ ЛОШ ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен у Ло зни ци. Ди пло ми рао на Одс е к у з а с рп ск у к њи же в но с т Ф и ло з о ф ског ф а к у л т е т а у Но в ом С а д у, где је тре нут но на ма стер сту ди ја ма. Пи ше про зу, об ја вљу је у пе ри о ди ци. М И Л И ВОЈ С РЕ БР О, р о ђ ен у Шу м њ а ц и м а код Гл а мо ч а, Би Х. П и ше е с е је и к њи же в н у к ри т и к у, б а ви с е с рп ско - ф р а н ц у ск и м к њи же в ним ве за ма. Од жи ви и ра ди у Фран цу ско ји ра ди као про фе сор на К а т е д ри з а с ло в е н ске с т у д и је Ун и в е р зи т е т а Б о р до Мон т е њ ( Un i ve r sit é Bor de a ux Mon ta ig ne). Осни вач је и глав ни уред ник пор та ла и елек тронс ке р е в ије н а ф р а нц ус ком јез ик у S e rbi c a.f r. К њиг е н а с р пс ком: Ро ман као по с т у п ак, 1985; Ма ли ва в илонск и лис т ар, Књи ге на фран цу ском, ау т ор: Б и бл и о гра ф и ја с рп с ке к њи ж е в н о с т и у Ф ра н ц у с кој / Bibliog ra phie de la littéra tu re ser be en Fran ce (д в о је зи ч но и з д а њ е), ; Ec rits et cris d un apa tri de, 2005, вер зи ја на срп ском: К р а ји н а је п а л а, м а с ке т а ко ђ е. За п и с и јед ног ап а т ри да, 20 07; п ри ре ђи вач: Ant ho lo g ie de la nouvelle se rbe / Ан то ло ги ја срп ске но ве ле, 2003; La Littéra tu re ser be dans le con tex te eu rop é e n : t e x t e, c o n t e x t e e t i n t e r t e x t u a lit é / Срп с ка к њи ж е в н о с т у е в р оп с ком ко н т е к с т у: т е кс т, ко нт е кс т и и нт е рт е кс т уа лн о с т, 2013; Précis de littéra tu re ser be / Пре глед срп ске књи жев но сти,

5 ВИ Т О М И Р Т Е О ФИ ЛО ВИ Ћ, р о ђ е н у В р ч и н у код Б е о г р а д а. П и ше по е зи ју, п ро зу, есе је, афоризме и к њи жевн у к рит ик у. К њига песама: Сун це и з н у т ра, К њи г е а фо ри з а ма: До ле ц р ни п е т ак, 1978; При ме ри оп т и м и з м а, 1989; Д р ж а в н и ц и р к ус, 1989; Ср би и оста так све та, 2006; О р в е л н е ћ е п р о ћ и, Књи ге есе ја: Хи п е р б о р е ј ц и н а С у м а т р и, 2002; Есе ји о афо р и з м и ма, о ро ма н и ма, о п е с ма ма, Са с т а вио ат о ло г и је: Вра г и ш а л а п о л а с т о л е ћ а с рп с ко г с а т и р ич н о г а ф о р и з м а ( ), 2000; С л у ч а ј н и у з о р а к а н т о л о г и ја с а в ре м е н о г с а т и р и ч н о г е с е ја, 2006; Го р к и м е д м е д и ја а ф о р и з м и о н о в и н а р с т в у (ко а у т о р Б а не Јо в а но ви ћ), СР ЂАН В. ТЕ ШИН, ро ђен у Мо кри ну код Ки кин де. Књи жевн и к и но ви н а р, с т у д и р а о је фи ло з о фи ју и ко м у н и ко ло г и ју у Б е о г р а д у, а ди пло ми рао је на по е ти ци крат ке при че. Пи ше пе сме, при по вет ке, ром а не, е с е је, д р аме и к њиже вн у к ри т и к у. О бјав љ ене к њиг е: C oat e d b r a i n / Похов а н и м о з а к, 1996; Свет о Т ројс т в о Ге орг ија Зе ц ов с ког, 1997; Сја јан на с лов за п ан т ом и м у, 1997; Ан т о ло г и ја нај бо љи х на с ло ва, 2000; Ка з и м и р и д р у г и н а с л о в и, 2003; К р о з п у с т и њу и п р а ш и н у, 2005; Ку в а р о в е к л е т в е и д р у г е г а д о с т и, 2006; А л т е р н а т и в н и в о д и ч к р о з Ва в и л о н ко л ум н е, члан ци и есе ји (прир. Н. Ушу мо вић), 2008; Ис п о д ц р т е, 2010; Пр и ч е с Ма р с а, 2015; Го ри го ри го ри, 2017; Мо је, При ре дио је ви ше ан то ло ги ја, па но ра ма и из бо ра крат ких при ча. Жи ви у Ки кин ди. БО ШКО ТОМА ШЕ ВИЋ, ро ђен у Бе че ју. Књи жев ни теоретич а р, п р о з а и с т а, пе сн и к и к ри т и ч а р, ч л а н је Ев р оп ске А к а де м и је н а у к а, у ме т но ст и и к њи жев но ст и (Париз), ч лан франц уског и ауст ријског П ЕН-а, к а о и Ф ра н ц у ског д ру ш т ва п и са ца ( Па ри з), т е Ау с т ри ј ског са ве з а п и са ца (Беч). Ва жни ји те о риј ски ра дови: Бит но песни штво, 1988; Кар те зи јан - с к и р о м а н, 1989; Из и с к у с т в а б и т ка и п е в а њ а. На ц р т з а је д н у о н т о л о - г и ј у п е с н и ш т в а, 1990; С а м о р а з о р н е т е о р и је, 1994; Бе с ко н ач н а з а м е н а. Фун да мен тал на он то ло ги ја као те о рија поези је, 1997; Ко нач на те о ри - ја к њи ж е в н о с т и, 2000; По е з и ја и м и ш љ е њ е б и ћ а. К њи ж е в н о к р и т и ч к и при ступ по е зи ји са ста но ви шта фундаментал не он то ло ги је, 2001; Пес н и ш т в о, к њи ж е в н а т е о р и ја, е г з и с т е н ц и ја, 2003; Б и т н о п е с н и ш т в о, 2004; Гал ил еје вс ка п оет ика о г л ед и о п и с а њу и њег ов и м м ет аф ор ам а, 2004; Хер ме не у ти ка не про зир ног пе сни штво, он то ло ги ја, хер ме не у - т и ка, 2006; Че к и ћ б е з г о с п о д а р а, 2009; Огле ди о књи жев ној те о ри ји к њи ж е в н а т е о р и ја и д е р и д и ја нс ка р ев ол уц ија, 2011; Пр от и в к њиж е вн е т е о р и је, 2011; Ми ш љ е њ е п и с а њ а, 2012; Књи га о Ре неу Ша ру пе сме и о г л ед и, 2015; Ма р г и н е к њи ж е в н е т е о р и је и с ц е н а п и с а њ а и з аб р ан и огле ди ( ), 2018; Opus to tum мо је де ло и ка те дра ле: по глед на мој д о с а д а ш њи п у т, Ро ма ни: З а к а с н е л и и з в е ш т а ј је д н о ј а к а д е м и ји, 2000; Ни ко, н и г де п р и п о вес т а р хе о ло г и ја, Књи ге пе са ма: Кар те- 395

6 з ијанс к и п рола з, 1989; Чув а р в реме на, 1990; Це лан - с т у д и је и др у ге п е с ме, 1991; Ви де ло жишка, 1992; Све тлост за ископ, 1992; Понављање и раз - л и ка, 1992; C o ol me m o r i e s, 1994; Уга рц и, 1994; Преде о с Ви тге нш т а јн ом и д р у ге р у ш е в и н е, 1995; Пр е и с п и т и в а њ е и з в о р а, 1995; П л а н п о в р а т ка, 1996; Д р у га и с т ор ија к њиж е вн о с т и, 1997; Ра з го в ор у Ха ј де л бе р г у, 1998; Се зо на без Го спо да, 1998; Сту ди ја те ста мен та, 1999; Чи сти на и при - сут ност, 2000; Пу с т и њ е је з ика, 2001; Ни г д е, 2002; Ле т о м о г а је з и ка, 2002; Paul Ce lan, 2002; Кур ел у к м ог а н е з ад ов ољс т в а, 2004; Но ва узалуд ност, 2005; Ар хе о ло ги ја прага. Фу коова заоставштина поема архе - о ло ги ја, 2008; Пло до ви по хо да, 2008; Ар хив (из бор), 2009; Пе сме од ли по - вог и ба гре мо вог др ве т а, 2009; Но ва уза л уд нос т / Er ne u te Ve r ge blic hk e it, 2009; Ű b u n ge n i m Zw e i fe l, 2010; Ник у д, 2011; F r ü c h t e d e r Hei ms u ch u n g, 2011; Al ler ne u e ste Ver ge blic hke it, 2011; Иза бра на по е зи ја ( ), том 1, 2012; Из а б ран а п о е з и ја ( ), том 2, 2013; Ri s se, 2015; За бо ра в који п о с т а је мо п е с ме и з ош те ће ног ж и во т а, 2015; Ве дро зна ње о п ораз има, 2015; Иза бра на по е зи ја ( ), том 3, 2017; Иза бра на по е зи ја ( ), том 4, 2017; Ја Ни ко и Мо лоа, СВЕТЛАНА ТОМИН, рођена у Но вом Са ду. Ба ви се про у чава њем срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти, пи ше сту ди је и огле де. Обја в љ ене к њиг е: Вл ад ик а Ма кс и м Б р а нко в и ћ, 2007; К њи г о љу б и в е ж е н е с рпс ког с ре д ње г в е ка, 2007; Де сп о т и ц а и м о н а х и ња Ан ге л и н а Б ра н ко в и ћ с в е т а м а ј ка Ан ге л и н а, 2009; Му ж а с т в е н е ж е н е с рп с ког с ре д ње г в е ка, 2011; Срп с ка к р а љи ц а Је л е н а в л а д а р ка и м о н а х и њ а, 2014; О ч и с р д ач н е т о п о с и, у з о р и и д е л а њ е и д е а л н е в л а д а в и н е у с рп с кој с р е д њ о в е ко в н ој д рж ав и (ко а у т о р Н. Половин а), 2016; Дес п о т Ђ о рђ е Б р а нков и ћ Св ет и в л а д и к а Ма к с и м, П р и р е д и л а : С т а р а с р п с к а к њи ж е вн о с т, 2001; Ђ о р ђ е С п. Ра до ји ч и ћ, Кул тур но бла го Да ли зна те?, 2006; Ђор ђе Сп. Ра до ји ч и ћ, Ис т о р и ј с ке р а с п р а в е, СТ Е ВА Н ТОН Т И Ћ, р о ђен у Гр да нов ц и ма код Са н ског Мос т а, Би Х. П ише поезију, п р оз у, е с еје и п у т о п и с е, п р е в о д и с не м ач ког. К њи г е пе с а м а : На у ка о д у ш и и д р у ге в е с е л е п р и ч е, 1970; Та ј н а п р е п и с ка, 1976; Наш е г ор е в у к, 1976; Хул и м и п ос в ећ ује м, 1977; Ц рн а је м ат и н едјељ а, 1983; Тај на пре пи ска и дру ге пје сме, 1985; Праг, 1986; Ринг, 1987; Иза бране пје сме, 1988; Са ра јев ски ру ко п ис, 1993; Ли ри ка (из бор), 1995; Мој пса ла м / Mein Psalm, 1997; О л у ј н о ј ат о (из бор), 2000; Son ntag in Ber lin, 2000; Б л а г о с л о в и з г н а н с т в а, 2001; С а р а је в с к и р у ко п и с 33 и з а б р а н е п је с м е / Handschrift aus Sa ra je vo 33 aus gewählte Ge dic hte, 2005; Све то и про клето, 2009; Ан ђ е о м и б а н у к р о з р е ш е т ке, 2010; Вје р н а з в и је з д а / Ве р н а т а sвезда, 2012; Св а ко дне в н и с м а к с в и је т а, 2013; D e r täglic h e We l t u n te r ga ng, 2015; Бе з ум н и п л ам е н и з аб р ан е и н ов е љуба вн е п јес м е, 2015; Х р ис т ов а луда, Ро ман: Твоје срце, зе ко, Књи ге есе ја и пу то пи са: Im Au ftrag 396

7 des Wor tes Tex te aus dem Exil, 2004; Та мје ста пу то пи си (у про зи и сти ху), 2018; Ко ч и ће в а и срп с ка т ра у м а, Го ди не су му иза шла Иза бра на дје ла, 1 4 (По е зи ја; Тво је ср це, зе ко; Је зик и не из ре ци во пје - снич ки пор тре ти; По на ло зи ма поезије). Саставио више песничких антоло г и ја. Д РА ГА Н Х А МО ВИ Ћ, р о ђ е н у К р а љ е ву. П и ше по е зи ју, е с е је и к њи же в н у к рит и к у. К њи г е пе с а м а: Мра ко в и, р у ге, 1992; На м е ш т е н и к, 1994; Ма т и ч н а к њи г а, 2007; А л б ум р а н и х с т и х о в а, 2007; Же ж е н о и н е - жно, 2012; З м а ј у јајет у н аи вн е п ес м е, 2013; Т ис ка п ес м е и п он ек и з а п и с, 2015; Ме ко је з г р о п е с м е с п р а т е ћ ом п р и ч ом, 2016; По п р а в љ а м ус п о м е н е, 2017; Бе ж а н и ј с ка ко с а, 2018; Из в о д и з м а т и ч н е к њи ге, К њи г е е с е ја и к рит ик а : Ства ри ов да шње, 1998; Пес н и чке с т в ар и, 1999; По с л е д њ е и п р в о, 2003; С обе стра не, 2006; Ле то и ци та ти по е зи ја и п о е т и к а Јо в а н а Х р и с т и ћ а, 2008; Пе с м а о д п о ч е т к а, 2009; Раи чков и ћ п е с н и ч к и р а з в ој и п о е т и ч ко о к р у ж е ње, 2011; Ма т и ч н и п р ос т о р, 2012; Пут ка ус прав ној зе мљи мо дер на срп ска по е зи ја и ње на кул тур на само свест, 2016; Мо м о т р а ж и Ка п о р а п р о бл е м и д е н т и т ет а у Кап ор о - в ој п р о з и, 2016; Пре ко ве ка из срп ске по е зи је XX и XXI сто ле ћа, 2017; Ли ц а је д н и н е, При ре дио ви ше књи га. ТО НИ ХО ГЛАНД (TONY HO A GLAND, Форт Браг, Се вер на Ка роли на, 1953 Сан та Фе, Но ви Мек си ко, 2018, САД), аме рич ки пе сник и е с е ји с т а. С т у д и р а о је н а Ун и в е р зи т е т у Ајо в е и Ун и в е р зи т е т у А ри з о не. До би тн и к је б р ојн и х н а г р а д а и с т и пе н д и ја. О б ја в ио је с ле де ћ е з би р ке по е зи је: S we e t R u i n, 1992; D o n k e y G o s p e l, 1998; W h a t Na r c i s si s m Me a n s to Me, 2003; Unin cor po ra ted Persons in the La te Hon da Dynasty, 2010; Ap plica tion for Re le a se from the Dre am, 2015; Re c e n t C h a n ge s i n t h e Ve r n a c u l a r, 2017; Pri est Tur ned The ra pist Tre ats Fe ar of God, 2018, као и три књи ге е с е ја : Real So fi sti kas hun: Es says on Po e try and Craft, 2006; Twenty Po ems That Co uld Sa ve Ame ri ca and Ot her Es says, и T h e Ar t of Voic e: Poet i c Prin ci ples and Prac ti ce, На срп ском је зи ку об ја вљен је из бор из њего ве по е зи је под на сло вом Не м ој р е ћ и н и ко м е, (А. Б.) П р и р е д и о Б р а н и с л а в К А РА НО ВИ Ћ 397