Zvizdi} zakone dr`i u ladici

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Zvizdi} zakone dr`i u ladici"

Транскрипт

1 DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA Proizvedeno U SRPSKOJ Utorak, 31. oktobar Broj Godina LXXV VIJESTI Mi gran ti u za le tu, agen ci ja na ~e kawu strana 5 Cijena 0,80 KM DRU[TVO Fond zdravstva tra`i pet odsto premije za strana 6 lije~ewe povrije enih na{e je BOQE SPORT Mu slin oti{ao, mi jewa ga Krsta ji} strana 36 Ni na dnevnom redu dana{we sjednice Savjeta ministara nema seta zakona o akcizama VRIJEME CURI, Zvizdi} zakone dr`i u ladici strana 2 Novoosnovana partija biv {eg funkcionera SDS-a u `i `i interesovawa javnosti Ministarstvo inostranih poslova BiH izdvojilo KM strana 3 strana 4 KR^MAR I BE RI] MJER KA JU TA DI ]E VU NA RO DNU STRAN KU ZABRIWAVAJU ]I PODACI Unije za odr`ivi povratak i integracije BiH o odlivu stanovni{tva BiH za strana 7 pet go di na na pus ti lo QUDI Odabra ni ma ma sne dne vni ce za po tpu no pla }e ne se mi na re Evropska komisija sa deset mjeseci ka{wewa odobrila povlastice Ri ba ri ko na ~no oslo bo e ni ca ri ne strana 11 POLICIJA HAPSILA DILERE na po dru ~ju Bi jeqine i Ze ni ce Pola tone marihuane kri li u pra znoj ku }i strana 12

2 2 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Vijesti Cvi ja no vi}, pre mi jer ka RS SDS blokirao mi li one [I PO VO - Pre mi jer ka Cvi ja no vi} izja vi la je ju - ~e da je SDS je dna od stranaka ko je su gra a ni ma Srpske za us ta vi - le 150 mi li ona KM na osno vu aran `ma na sa MMF-om. Cvi ja no vi }e va je re kla da je SDS udru `en sa PDP-om, NDP-om i di je lom SDA za us ta vio i 80 mi li ona KM za gradwu pu te va i auto pu te va od Evrop ske ban ke za obno vu i ra zvoj. - Zbog SDS-a spo ra zu mi i ra zvoj ni pro gra mi sa Svjet skom ban - kom ni su ra ti fi ko va ni u Par la men tu BiH, ~i me je RS us kra }e no 160 mi li ona KM - re kla je Cvi ja no vi }e va. Pred sje da va ju }a Klu ba po sla ni ka SDS-a u Par la men tu BiH Ale ksan dra Pan du re vi} izja vi la je da po sla ni ci te stran ke ni su od go vor ni za to {to ni je da ta sa gla snost za kredit za iz gradwu auto pu ta Bawalu ka - Do boj. (Srna) MLA DEN IVA NI] SE SKLAWA OD PRO BLE MA, PO BJE GNE KAO KA DA JE BI LA PO PLA VA - ODE U BAWU ILI SE SKLO NI, PA PO SLI JE TRI DA NA TO KO MEN TA RI CVI JA NO VI], PRE MI JER KA RS ^elnici Narodne skup {tine RS podr`ali zakqu ~ke VSTS-a IS TRA GA TRA SI RA PUT za ne za vi sno pra vo su e BAWALU KA - Pred sje - dnik Na ro dne skup {ti ne RS Ne deqko ^u bri lo vi} po dr`ao je zakqu ~ke Vi so kog sud skog i tu `i la ~kog sa vje ta (VSTS) BiH ko ji pre dvi a ju da bu du ispi ta ni na vo di o ra tnoj ulo - zi 15 su di ja i tu `i la ca Su da i Tu `i la{ tva BiH i wiho vom dis kri mi na tor skom odno su pre ma Srbi ma u pro ce si ma za ra tne zlo ~i ne. ^u bri lo vi} sma tra da je od izu ze tnog zna ~a ja da sve su di je i tu `i oci bu du pre dmet is tra ge, odno sno kri vi ~nog pos tup ka ako bu de ut vr e no da su u~es tvo - va li u ra tnim de {a vawima ili je wihov pro fe si onal ni i mo - ral ni kre di bi li tet do ve den u pi tawe. - Va `no je da pra vo su e u RS i BiH ra di ne za vi sno. Po tre bno je in ten zi vi ra ti akti vnos ti i na re for mi pra vo su a i obe zbi je di ti ne - za vi snost i sa mos tal nost u wego vom ra du - ka zao je ^u - bri lo vi}. Pot pred sje dnik Na ro dne skup {ti ne RS Ne nad Ste van - di} osu dio je ha ran gu ko ju SDA i am ba sa de po je di nih ze - maqa vo de pro tiv pred sje dni ka VSTS-a Mi la na Te gel ti je zbog zakqu ~ka ko jim se tra `i ana li za ra tnog an ga `ma na su - di ja i tu `i la ca. Na veo je da se is to vre me no vo di i akci ja da pra vo su e u BiH os ta ne u pos - to je }em okvi ru i da wime upravqaju cen tri iz SDA i ne kih am ba sa da. V. K. NA DNE VNOM REDU NEMA NI BUYETA ZA GODINU NI NA DNE VNOM RE DU DA NA[WE SJE DNI CE SA VJE TA MI NIS TA RA BiH NE MA SE TA ZA KO NA O AKCI ZA MA Sjednica Savjeta ministara bez ras pra ve o akci za ma i buyetu FO TO: GLAS SRPSKE Govedarica Vu ~i} pro tiv Do di ko ve des tru kci je SA RA JE VO - Pred sje - dnik SDS-a Vu ko ta Go ve - da ri ca re kao je da je pred sje dnik RS Mi lo rad Do dik na sas tan ku sa pred - sje dni kom Srbi je Ale ksan - drom Vu ~i }em do bio ja sne po ru ke da pres ta ne s des - tru kti vnim po li ti ~kim po na {awem. Go ve da ri ca je is ta kao da in te res RS ni - je des tru kci ja, ni ti zas toj u re for ma ma, ve} da pra ti Srbi ju na wenom evrop - skom pu tu. (Agen ci je) Vrijeme curi, Zvizdi} zakone dr`i u ladici Rok da BiH usvo ji iz mje ne Za ko na o akci za ma, da ne bi iz gu bi la no vac od kre di to ra i do na to ra, is ti ~e su tra i ja sno je da ne mo `e bi ti ispo {to van PI DO MA ZET ze ljka.glas gma il.com SA RA JE VO - Rok za usva - jawe iz mje na Za ko na o akci - za ma, na kon ko jeg }e BiH naj vje ro va tni je iz gu bi ti ne ko li ko sto ti na mi li ona KM za in ves ti ci je u pu tnu in fras tru ktu ru, is ti ~e su - tra, ali bez ob zi ra na to, one se ni su na {le na dne - vnom re du da na{we sje dni - ce Sa vje ta mi nis ta ra BiH. Neu sva jawem iz mje na za - ko na po no vo se od ga a i ispuwavawe uslo va iz pi sma na mje re za nas ta vak aran - `ma na sa Me u na ro dnim mo - ne tar nim fon dom (MMF) i oba ve za iz re for mske agen de po tpi sa ne sa EU. Evrop ski ko me sar za pre go vo re o pro - {i rewu Jo ha nes Han ra ni je je Zviz di }a oba vi jes tio da }e, ako BiH ne usvo ji set za - ko na do 1. no vem bra, no vac Evrop ske ban ke za obno vu i ra zvoj na mi jewen BiH bi ti pre us mje ren u dru ge zemqe. Ve} je ja sno da je taj rok ne - mo gu }e ispo {to va ti, a ju ~e ni smo us pje li da sa zna mo da li EU os ta je pri za da tom ro - ku i da li to zna ~i da su sto - ti ne mi li ona oti {le u nepovrat. Pred sje da va ju }i Sa vje ta mi nis ta ra BiH De nis Zviz - di} za kon ska rje {ewa ko ja pre dvi a ju uvo ewe na mjen - skih akci za za iz gradwu auto pu te va i pu te va ni je uvrstio u dne vni red iako u Mi nis tar stvu fi nan si ja BiH is ti ~u da su ona upu }e - na u Ge ne ral ni se kre ta ri jat jo{ 6. okto bra, odno sno dva da na na kon {to ih je ut vrdio Upra vni odbor Upra ve za in - di rek tno opo re zi vawe. U Mi nis tar stvu fi nan si ja i tre zo ra do da ju da Zviz di} na dne vni red da na{we sje dni - ce ni je uvrstio ni do ku ment okvir nog buyeta in sti tu ci ja BiH za idu }u go di nu, a ko ji su ut vrdi li i po sla li u Ge ne - ral ni se kre ta ri jat Sa vje ta mi nis ta ra pri je se dam da na. Zviz di} je ra ni je re kao da iz mje ne Za ko na o akci za ma ne `e li da sta vi na dne vni red jer ne mo `e da do e do 22 gla sa ka ko bi bi le usvojene u Pred sta vni ~kom do mu Par la - men ta BiH. On je re kao i da ne }e po dr`a ti pre dlo `e ne Predlo`ene izmjene Upra vni odbor Upra ve za in di rek tno opo re zi vawe BiH usvo jio je 4. okto bra na - crt iz mje na Za ko na o akci za - ma pre ma ko ji ma se po ve }a va akci za na naf tu i naf tne de ri va te, bi ogo ri vo i bi ote ~nost za 0,15 KM po li tru. Uz ove za kon ske iz mje ne u oblas ti akci za, Upra vni odbor usvo jio je i na crte iz mje na pra te }ih Za ko na o upla ta ma na je din stve ni ra - ~un i ra spo dje li pri ho da i Za ko na o sis te mu in di rek - tnog opo re zi vawa. iz mje ne za ko na iako je sa mo ne ko li ko mje se ci ra ni je gla - sao za iden ti ~an pri je dlog, ko ji je po tom pao u Pred sta - vni ~kom do mu Par la men ta BiH. U Zviz di }e vom ka bi ne - tu ni su mo gli da ka `u zbog ~e ga ni okvir ni buyet za na - re dnu go di nu ni je na dne - vnom redu da na{we sje dni ce. Po sla nik SNSD-a u Par la men tu BiH Du {an ka Maj ki}, ko ja je bi la du go go - di{wi ~lan Ko mi si je za fi nan si je i buyet Pred sta - vni ~kog do ma, ka `e da je Zviz di} o~i gle dno svjes tan da ni za je dan va `an pri je - dlog ne ma do voqno ru ku jer se ra spa la vla da ju }a ve }i na na ni vou BiH. - Stva ri u Par la men tu BiH su se to li ko uslo `ni le da je ja sno da Zviz di} pred po sla ni ke ne }e upu ti ti ni je - dan bi tan do ku ment jer je svjes tan da za wega ne }e ima ti po dr{ku. To }e BiH sku po pla ti ti. I la iku je ja sno da Zviz di} vo di BiH u am bis iz ko ga }e se vrlo te {ko izvu }i - is ta kla je Maj ki }e va i do - da la da }e in sti tu ci je BiH i}i na pri vre me no fi nan si - rawe ako buyet ne bu de usvo - jen na vri je me. [ef Klu ba po sla ni ka HDZ-a BiH Ni ko la Lo vri - no vi} re kao je da mu ni je ja - sno zbog ~e ga ni set za ko na o akci za ma, a ni okvir buyeta ni su stavqeni na dne vni red sje dni ce Sa vje ta mi nis ta ra. - Mi slim da se mno gi po - na {a ju pre ko mo tno s ob zi - rom na si tu aci ju u ko joj se BiH na la zi - re kao je Lo vri - no vi}. MAJKI]: ZVIZDI] VODI BiH U AM BIS IZ KO GA ]E SE VRLO TE [KO IZVU ]I ^lan Ko mi si je za fi - nan si je i buyet Pred sta vni - ~kog do ma Da mir Be }i ro vi} iz DF-a ka `e da bi, pre ma ne kim na ja va ma, Sa vjet mi - nis ta ra mo gao upu ti ti ne ki no vi pri je dlog se ta za ko na o akci za ma ko ji je dru ga ~i ji od onog ko ji je pre dlo `io Upra - vni odbor Upra ve za in di - rek tno opo re zi vawe. On je, ta ko e, is ta kao da je ne ja sno zbog ~e ga Zviz di} ni je pre - dlo `io ra zma trawe ni akci - za ni buyeta. Dodik Go ve da ri ca trpi uko re BAWALU KA - Pred sje - dnik RS Mi lo rad Do dik izja vio je da lider SDS-a Vu ko ta Go ve da ri ca svo jim vi ewem sas tan ka sa pred sje - dni kom Srbi je Ale ksan drom Vu ~i }em ot kri va ka ko iz gle - da ju sas tan ci na ko je on ide. - To su sas tan ci na ko ji ma Go ve da ri ca do bi je za dat ke i ukor ako je bio ne po slu - {an. Par tner stvo, ko je se u SDS-u ne wegu je jo{ od vre me na Mla de na Bo si }a, za Go ve da ri cu je ne po zna ta ka te go ri ja, pa on u sas tan - ku sa Vu ~i }em ne mo `e ni da vi di raz go vor sa go vor - ni ka ko ji se mo `da ne sla - `u o svim pi tawima, ali se i ta da uva `a va ju - re kao je Do dik. (Srna) Parlament RS Za ko ni po slo vu Us ta va BAWALU KA - Odbor Na - ro dne skup {ti ne RS za us - ta vna pi tawa ut vrdio je od go vo re na ini ci ja ti ve ko je se odno se na ocje nu us - ta vnos ti, pre ma ko ji ma su za ko ni o su do vi ma, pla ta ma za po sle nih u in sti tu ci ja ma pra vo su a i pri vre dnim dru{ tvi ma u skla du sa Us - ta vom RS. Zakoni su pro - sli je e ni u Us ta vni sud RS.

3 GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar MI NIS TAR STVO INOS TRA NIH PO SLO VA BiH IZ DVO JI LO KM ZA SE MI NA RE ZA KO JE JE TRO [KO VE PLA TIO OR GA NI ZA TOR Odabranima masne dnevnice za potpuno pla }ene seminare Iako je pre voz, smje {taj i hra nu pla tio or ga ni za tor, sva ko od u~e sni ka do bio izme u 576 i 848 ma ra ka u za vi snos ti od du `i ne bo rav ka u Ki ni. Pro ble ma ti ~an je i izbor onih ko ji su pu to va li, jer je bio oba vi jen ve lom taj ne, ka zao izvor "Gla sa Srpske" PI DO MA ZET ze ljka.glas gma il.com SA RA JE VO - Bes pla tan kurs za slu `be ni ke Mi nis - tar stva inos tra nih po slo va BiH ko {tao je po res ke ob ve - zni ke ma ra ka, ko li ko je is pla }e no za dne vni ce wih 20 ko ji su pu to va li u Ki nu. Mi nis tar stvo inos tra nih po slo va BiH im je is pla tilo 30 od sto pri pa da ju }ih dne vni - ca iako je pre voz, smje {taj i hra nu pla ti lo Mi nis tar stvo trgo vi ne Ki ne, ko je je or ga ni - zo va lo obu ku. Sva ki od slu `be - ni ka do bio je izme u 576 i 848 ma ra ka u za vi snos ti od du `i ne bo rav ka u Ki ni. Sa go vor nik "Gla sa Srpske" iz Mi nis tar stva inos tra nih po slo va ka `e da je, osim is pla te dne vni ca, pro - ble ma ti ~an i izbor qudi ko ji su po ha a li ne ko li ko se mi na - ra, jer je bio oba vi jen ve lom taj ne. - U Mi nis tar stvu inos - tra nih po slo va se sa mo na ~u lo IZNOS NAKNADA KOJE JE ISPLATILO MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA 848 dobile dvije oso be 814 dobila jedna oso ba 780 dobile dvije oso be 644 dobilo deset oso ba 576 dobilo pet oso ba - 10 qudi bo ra vi lo 15 da na (Seminar za visoke diplomate iz BiH) - 5 qudi bo ra vi lo 17 da na (Seminar o menaymentu u turizmu za zemqe isto~ne i centralne Evrope) - 4 qudi bo ra vi lo 25 da na (2 na seminaru o modernizaciji sistema tr`i{nog upravqawa i kapaciteta upravqawa za zemqe u razvoju, 2 na seminaru o me unarodnoj saradwi izme u Kine i susjednih zemaqa) - 1 oso ba bo ra vi la 24 da na (Seminar o investirawu u izgradwu infrastrukture i finansirawu zemaqa iz projekta "Jedan pojasjedan put") Ve }i na za po sle nih u MIP-u ni je ni zna la za seminare niti su mo gli da se pri ja ve FO TO: GLAS SRPSKE da su u de le ga ci ja ma ~la no vi ka bi ne ta mi nis tra i za mje ni - ka mi nis tra inos tra nih po - slo va, te ne ki wima blis ki ra dni ci. Ni ko ne zna po kom su kri te ri ju mu iza bra ni. Oni su bo ra vi li dva de se tak da na na vi {e lo ka ci ja u Ki ni, ima - li sve pla }e no i jo{ do bi li dne vni ce ka ko bi u`i vawe bi - lo kom ple ti ra no - ka `e na{ sa go vor nik. Do da je da je ra ni je uvi jek bi la pra ksa da svi za po sle ni u Mi nis tar stvu inos tra nih po - slo va bu du in for mi sa ni o kur se vi ma i se mi na ri ma. U KINU PUTOVALO NAJVI[E SAVJETNIKA - Ovaj put to ni je bio slu ~aj. Za po sle ni ni su bi li in for mi - sa ni i po zva ni da se pri ja ve kao {to je to bio slu ~aj za sve os ta le kur se ve i se mi na re. Prvi kri te ri jum u ovom slu ~a - ju bi la je blis kost sa ka bi ne - tom mi nis tra Igo ra Crnat ka, a po tom pro fe si ona li zam i sve os ta lo - tvrdi sa go vor nik "Gla sa". U iza bra noj eki pi, ko ja je pu to va la na se mi na re, bi lo je {est sa vje tni ka po di plo mat - skom zvawu - Ra bi - ja Ma {i}, Biqana Gu ti}- Bje li ca, Zla tan Bur zi}, Ale ksan dar Da mja nac i Crnat ko - vi sa vje tni ci Sawa Ba - bi} i Sa va [krba. U Ki nu su i{li i An ki ca Gu deqevi}, sa vje tni ca za mje - ni ka mi nis tra inos tra nih po - slo va Jo si pa Brki }a, te se kre ta ri Aida ^am pa ra, Al - ma Vra `a li ca, Sr an Ze ki}, Gor da na Ti ja ni} i San dra Mo - ro. Na obu ci su bi li i am ba sa - dor at lar ge Da vor Bo{wak, {e fo vi od sje ka Da vor ka I{tuk-Ara po vi}, Mi lo{ Pri ca, Ner ma na Hayija hi}, Qubo Grko vi} i Ta rik Bu kvi}, po mo }nik mi nis tra Dra gi {a De li} i na ~el nik ka bi ne ta Mi haj lo Su`wevi}. U Mi nis tar stvu inos tra - nih po slo va BiH ka za li su da je Mi nis tar stvo trgo vi ne Ki - ne je dna od ri jet kih in sti tu - ci ja iz inos tran stva ko je nu de kom ple tno pla }awe tro {ko va u~e{ }a dr`a vnih slu `be ni ka iz BiH na se mi na ri ma. - Sto ga je to pred stavqalo je din stve nu pri li ku da se uzme u~e{ }e na me u na ro dnim se mi - na ri ma. Za sve dr`a vne slu - `be ni ke, na ro ~i to di plo ma te, ne op ho dan je di re ktan kon takt sa ko le ga ma iz inos tran stva, uz raz mje nu is kus ta va i upo zna - vawe sa wiho vim me to da ma ra - da. Na da mo se da }e ova kav vid sa radwe, sa svim in sti tu ci ja - ma iz BiH, a ne sa mo sa Mi - nis tar stvom inos tra nih po slo va, bi ti nas tavqen - re - kli su u Mi nis tar stvu inos - tra nih po slo va BiH. PRODANOVI]: PROVJERITI EFE KTE I NA ^IN IZBORA U^ESNIKA Po sla nik SNSD-a u Pred - sta vni ~kom do mu Par la men ta BiH La zar Pro da no vi} ka zao je da je Ki na izu ze tno va `na zemqa za sa radwu i da je do bro {to se i na tom poqu sa ra u je s wom, ali da se mo ra ju sa gle - da ti efe kti se mi na ra, odno - sno da li }e od wih BiH ima ti ika kve ko ris ti sa akcen tom na eko nom sku di plo - ma ti ju. - Pre ma do sa da{wim is - kus tvi ma, od ko je ka kvih se mi - na ra na ko je su odla zi li na {i slu `be ni ci, BiH je ima la vrlo ma lo ili go to vo ni ka kve ko ris ti. To se ugla vnom svo di - lo na tu ris ti ~ka pu to vawa. Tre ba lo bi ura di ti re vi zi ju u~in ka ta kvih pu to vawa - re - kao je Pro da no vi}. On je is ta kao da mo ra ju pos to ja ti ja sni kri te ri ju mi na osno vu ko jih }e bi ti bi ra - ni qudi za se mi na re. - Vrlo bi tno je da se zna ko ji su qudi i{li na ovaj se - mi nar i ko ji su kri te ri ju mi ko ri{ }e ni pri li kom wiho vog slawa - re kao je Pro da no vi} i do dao da je in di ka ti vna in - for ma ci ja da svi za po sle ni u Mi nis tar stvu inos tra nih po - slo va ni su zna li za edu ka ci ju. Do dik: RS se su prot stavqa opasnosti od terorizma MOS KVA - Pred sje dnik RS Mi lo rad Do dik re kao je da na Bal ka nu pos to ji zna tan broj sqe dbe ni ka Islam ske dr`a ve i da se RS tru di da se su prot - sta vi opa snos ti od te ro ri zma. On je na gla sio da tre nu tno po li ci ja RS ut vr u je iden ti - tet li ca ko ja su bi la ili u~es - tvu ju u ra tnim dej stvi ma na stra ni Islam ske dr`a ve. - Biv {i voj ni ci se vra }a ju u BiH i pred stavqaju ozbiqnu opa snost. I ne sa mo oni, ne go i wiho vi sqe dbe ni ci ko ji su spre mni da dos ti `u po li ti - ~ke ciqeve te ro ris ti ~kim dej - stvi ma - re kao je Do dik i na gla sio da Srpska do no si mje re s ciqem ja ~awa bez bje - dno snih stru ktu ra, odno sno MUP-a RS. (Srna) Zakqu ~ci VSTS-a pogre {no predstavqeni SA RA JE VO - Pred sje dnik Vi so kog sud skog i tu `i la ~kog sa - vje ta (VSTS) BiH Mi lan Te gel ti ja na veo je u pi smu pred sta - vni ci ma me u na ro dnih or ga ni za ci ja i am ba sa da da je do za bri nu tos ti po vo dom zakqu~a ka VSTS-a u ve zi sa in for ma - ci jom Re pu bli ~kog cen tra za is tra `i vawe ra ta i ra tnih zlo - ~i na do {lo usqed po gre {nog pred stavqawa i po gre {ne in ter pre ta ci je. Te gel ti ja je pi smo upu tio spe ci jal nom pred sta vni ku EU u BiH Lar su Gu na ru Vi ge mar ku, {e fu mi si je OEBS-a Bru su Ber to nu, vi so kom pred sta vni ku Va len ti nu In cku i am ba sa do - ri ma SAD i Ve li ke Bri ta ni je Mo rin Kor mak i Edvar du Fer gu so nu u ko jem je po ja snio zakqu ~ke VSTS-a. Te gel ti ja uvje ra va da su VSTS i svi wego vi ~la no vi opre di jeqeni za o~u vawe i una pre ewe ne za vi snog pra vo su a u BiH. (Srna) Vlada RS razrije {ila direktora RUGIP-a BAWALU KA - Vla da RS pri hva ti la je na ju ~e ra{woj sje dni ci po nu e ni man dat di - re kto ra Re pu bli ~ke upra ve za ge odet ske i imo vin sko-pra vne po slo ve (RU GIP) Mi lo {a Komqeno vi }a i ra zri je {i la ga sa te du `nos ti. Na is toj sje dni ci Bo siqka Pre dra go vi} pos tavqena je za vr{i oca du `nos ti di re kto ra RU GIP-a na pe ri od do 90 da - na. Kom ple tno ru ko vod stvo RU - GIP-a sta vi lo je u pe tak man da te na ra spo la gawe pre - mi jer ki Cvi ja no - vi}. Ru ko vod stvo RU GIP-a ~i - ni de vet ~la no va, a po red Komqeno vi }a, tu su i wegov za mje nik i jo{ se dam po mo - }ni ka, od ko jih su dvo ji ca uha - p{e na. (Agen ci je)

4 4 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Komentar dana PI [E: Ani ta JAN KO VI]-RE ^E VI] Ma so vno iseqavawe iz BiH sve je ve }i pro blem s ko jim se zemqa su o~a va, a naj no vi ji po da ci po ka zu ju da sva ko dne - vno odla ze kom ple tne po ro di ce. Ova ne ga ti vna po ja va po - se bno za briwava, jer je u du gim re do vi ma za do bi jawe vi za i ra dnih do zvo la pred stra nim am ba sa da ma naj vi {e mla dih, obra zo va nih qudi ko ji sawaju put bez po vrat ka. Iseqavawe po ro di ca je na ro ~i to po ra `a va ju }e, jer je u ta kvim slu ~a je vi ma te {ko o~e ki va ti da }e se vra ti ti, po - se bno dje ca ko ja }e odras ti i {ko lo va ti se u inos tran - stvu. Po da ci Uni je za odr`i vi po vra tak i in te gra ci je BiH po ka zu ju da je trbu hom za kru hom u Wema ~ku, Aus tri ju, [ved sku, [vaj car sku, Nor ve {ku, SAD i dru ge zemqe u posqedwih pet go di na iz BiH oti {lo vi {e od qudi. Sa mo to kom ove go di ne `eqa za boqim i si gur ni - jim `i vo tom na iseqewe je na gna la gra a na. Iako su ve li ke mi gra ci je posqedwih go di na aktu el ne u ci je lom svi je tu i ne ODLAZAK RADNE SNAGE VELIKA OPA SNOST PO ZEMQU, JER BEZ QUD SKOG KAPITALA NEMA RASTA PRIVREDE, INDUSTRIJE, POQOPRIVREDE. KO JE IOLE IMAO "ZANAT U RUKAMA" JE VOT U INOSTRANSTVU VO \EN STAROM IZREKOM DA JE I GO RAK HQEB U TU \INI SLA \I OD NIKAKVOG HQEBA U DOMOVINI de {a va ju se sa mo na ma, sve po pu lar ni ji odla - zak iz BiH ima }e ozbiqne posqedi ce. Po li ti ~a ri }e se, do - du {e, mo }i po hva li ti mawim bro jem ne za po - sle nih na bi ro ima za za po{qavawe, ali stvar no stawe da le ko je od "ru `i ~as tih" sta - tis ti ka. Odla zak ra dne sna ge ve li ka je opa snost po zemqu, jer bez qud skog ka pi ta la ne ma ras ta pri vre de, in dus tri je, poqo pri vre de. Po slo - dav ci u BiH u oblas ti ma {in stva, gra e vi ne, obu }ar stva, me di ci ne, pre vo znih dje la tnos ti ve} sa da se su o~a va ju sa mawkom ra dni ka. Ko je iole imao "za nat u ru - ka ma" po tra `io je boqi `i vot u inos tran stvu vo en sta - rom izre kom da je i go rak hqeb u tu i ni sla i od ni ka kvog hqeba u do mo vi ni. Bi jeg sta no vni{ tva prou zro - ko va }e u BiH i sve sta ri ju po pu la ci ju i mawi broj no vo - ro e nih, ~i me }e nam i ova ko lo {i de mo graf ski po da ci pos ta ti jo{ go ri. Ka ko se ove zlo slu tne mi sli ne bi obis ti ni le, pred svim ni vo ima vlas ti je te `ak za da tak da se, umjes to ra - spi ri vawem na ci onal nih ten zi ja, ko ji ma pri kupqaju po - li ti ~ke po ene, po ~nu ba vi ti stva rawem boqeg eko nom skog am bi jen ta ko ji }e po srnu lu pri vre du di gnu ti na no ge i stvo ri ti do voqan broj ra dnih mjes ta za sve `eqne ra da. U su pro tnom, mo `e mo o~e ki va ti da bu de os tva re na crno hu mor na opas ka ko ju ~es to iz go va ra ju gra a ni BiH - "Ko posqedwi iza e, nek uga si svje tlo". PLUS MINUS Put bez povratka BRAN KO PE RI] I dru gos te pe na dis ci plin ska ko mi si ja VSTS-a odba ci la kao neo sno va nu tu `bu pro tiv wega. ZNI CE RS" Po res ki in spe kto ri u kon - tro la ma ut vrdi li do da tne oba ve ze ovog pre du ze }a od sko ro ma ra ka. No voo sno va na par ti ja biv {eg fun kci one ra SDS-a ~eka poja~awa Kr~mar i Be ri} mjerkaju Tadi }evu Narodnu stranku Kr~mar tvrdi da sa Ta di }em jo{ ni je raz go va rao, ali ne kri je da na wega gle da kao ~o vje ka sa ve li kim po li ti ~kim po ten ci ja lom. Be ri} ni {ta ni je ni de man to vao, ni pot vrdio PI DO MA ZET VE DRA NA KU LA GA do pi snik glas srpske.com Uprava za indirektno oporezivawe BiH Za 45 ra dnih mjes ta sti glo 346 pri ja va BAWALU KA - Na ja vni po - ziv Upra ve za in di rek tno opo - re zi vawe (UIO) BiH za za po{qavawe 45 ra dni ka na neo dre e no vri je me sti glo je ~ak 346 pri ja va. Kan di da te ko ji su ispu ni li us lo ve i dos ta vi li ure dnu do ku - m en ta ci ju 3. no vem bra o~e ku je pi sme ni dio tes ti rawa u pros - to ri ja ma Pra vnog fa kul te ta u Ba walu ci. Na kon to ga sli je di BAWALU KA - Ogwenu Ta di }u, ko ji je na pus tio SDS i kre nuo u osni vawe no ve po - li ti ~ke par ti je Na ro dne stran ke, mo gla bi se pri dru - `i ti ne ko li ci na ne ka - da{wih stra na ~kih ko le ga ko ji su iza {li ili su na izla znim vra ti ma SDS-a. Pri dru `i vawe Ta di }e voj stran ci za sa da je je di no zva - ni ~no pot vrdio biv {i ra di - kal Mir ko Bla go je vi} iz Bi jeqine. Iako to zva ni ~no de man tu ju \or o Kr~mar, ko ji je ne da vno is tu pio iz SDS-a i dje lu je kao ne za vi sni po sla - nik u Pred sta vni ~kom do mu Par la men ta BiH, de le gat u Do - mu na ro da Dar ko Ba baq i po - sla nik u Na ro dnoj skup {ti ni RS Du {an Be ri} bi ra nim ri - je ~i ma go vo re o Ta di }u ~i me su pod gri ja li spe ku la ci je da }e mu se pri dru `i ti. Kr~mar tvrdi da sa Ta di - }em jo{ ni je raz go va rao o even tu al nom pre las ku, ali ne kri je da na wega gle da kao ~o - vje ka sa ve li kim po li ti ~kim po ten ci ja lom. - Tri pu ta je bio kan di dat za pred sje dni ka RS, a na pro - {lim izbo ri ma li de ru SNSDa Mi lo ra du Do di ku pri bli `io se na je dan od sto gla so va. On je mlad, per spe kti van i obra zo van ~o vjek ko ji ima ve li ku po dr{ku u na ro du i ima pu no pra vo da na pra vi svo ju po li ti ~ku pri ~u. Ako ta kvog ~o vje ka os ta vi te u stran ci da se ne pi ta ni {ta, ja sno je da sa tom stran kom ne - {to ni je u re du. Ta di} je go di nu uka zi vao na pro ble me u SDS-u, ali o~i to je da to ni ko ga u ru - ko vod stvu ni je za ni ma lo kao {to ni sa da u stran ci ni ko ne vo di ra ~u na {ta }e bi ti sa SDS-om - ka `e Kr~mar. Ba baq je odba cio kao spe - ku la ci je na vo de da }e na pus ti - iz bor onih ko ji }e bi ti za po s l - e ni. UIO je u ovom ja vnom po zi vu tra `io admi nis tra ti vne ra - dni ke, sa ra dni ke za na pla tu pri ho da, obra du tre zor skih obra za ca i pla ta, akci zne mar - ki ce i odu ze tu ro bu, te ca ri ni - ke. Ta ko e, bi }e za po sle ni i kwigo vo a, ar hi var, re cep ci - oner-~u var, vo di teq pi sar ni ce i ra dni ci za odr`a vawe opre - BABAQ TVRDI DA SU SPEKULACIJE DA IDE KOD TADI ]A MEKTI]: UVIJEK JE BI LO DA JEDNI ODLAZE, A DRUGI DOLAZE ti SDS. - Za bu nu mo `da stva ra to {to sam u do brim odno si ma sa Ta di }em. Znam ga od osno vne {ko le i bi li smo i os ta li u do brim odno si ma, ali ne pre - la zim u Na ro dnu stran ku - re - kao je Ba baq. Be ri} ka `e da ne ma od go - vor na pi tawe da li pre la zi u Na ro dnu stran ku. - Ja sam jo{ u SDS-u - re - Biv {i SDP-ovac savjetuje SDS Ne ka da{wi kan di dat SDP-a BiH za ~la na Pred sje dni{ tva BiH iz RS Ju go slav Jo vi ~i} pri je ne ko li ko da na ukqu~en je u rad Po li ti ~kog sa vje ta Grad skog odbo ra SDS-a Bawalu ka. Jo vi ~i }e vo izne na dno u~lawewe u SDS, pre ma na vo di ma bawalu ~kih por ta la, a po tom i wego vo ek spre sno pos tavqawe na mjes to po li ti ~kog sa vje tni ka iza zva lo je ne vje ri cu i ogor - ~ewe me u ~lan stvom. Pred sje dnik Grad skog odbo ra SDS-a Bawalu ka Mla den Kaj kut pot vrdio je da je sa Jo vi ~i }em raz go va rao na pre po ru ku li de ra SDS-a Vu ko te Go ve da ri ce. me, elek tro i ma {in skih in - sta la ci ja. Po red ovog ja vnog po zi va, Agen ci ja za dr`a vnu slu `bu BiH ra spi sa la je 10. okto bra po ziv za pri jem 69 ra dni - ka u UIO, a oni ko ji pro u na kon kur su i do bi ju po sao ima }e pla tu od do ma ra ka. U UIO obja{wava ju da su kon kur si ra spi sa ni jer se ve} du `e vri je me bo re sa ne dos tat - kom slu `be ni ka. kao je Be ri}. Ta di} ju ~e ni je od go va rao na te le fon ske po zi ve. ^lan Gla vnog odbo ra SDS-a Dra gan Me kti} izja vio je da je ne da vno raz go va rao sa Ba baqem i da mu ni je na go vi - jes tio ra zlaz sa SDS-om. - Naj ~e{ }e je u par ti ja ma ne za do voqstvo zbog to ga {to qudi o~e ku ju po zi ci je i ko ris - toqubqe. Ni sam ~uo da je bi lo ko na pus tio stran ku ne za do - voqan si tu aci jom u dru{ tvu. Uvi jek je bi lo da je dni odla ze, dru gi do la ze i ne vi dim u to - me tra ge di ju, po se bno ka da su u pi tawu ve li ke par ti je - re kao je Me kti}. Po je di ni por ta li tvrde da bi Kr~mar i Ba baq, po dr`a li i iz gla sa vawe ne po vje rewa Sa - vje tu mi nis ta ra i ti me otvo ri - li put za pro mje nu ve }i ne u Par la men tu BiH. Kr~mar ka `e da prvo tre ba sa gle da ti kom ple - tnu si tu aci ju, odno sno {ta bi se ti me do bi lo i ko ja je op ci ja na kon to ga, dok Ba baq ko ji pri zna je da ima mi nis ta ra ko - ji ma ni je za do voqan, tvrdi da ne bi po kre nuo ni ti gla sao za smje nu Sa vje ta mi nis ta ra. - Pre ma sis te ma ti za ci ji u UIO pos to ji ra dnih mjes - ta, a tre nu tno ima mo ra d n - i ka. Ne dos ta je nam slu `be ni ka jer je sa mo ove i pro {le go di ne vi {e od 50 wih oti {lo u pen zi - ju. Po red to ga, zbog bo lo vawa i tr u dni ~kog sva kog mje se ca sa po s - la je od su tno oko 100 qudi - ka z ao je na ~el nik Odjeqewa za ko mu ni - ka ci je u UIO Rat ko Ko va ~e vi}. M. Mi.

5 Spec... Pred sje dnik Tur kme nis - ta na Gur ban gu lu Ber di - mu ha me dov, ne ka da{wi zu bar ko ji je ve} tre }i man dat na ~e lu dr`a ve, odu {e vio je ja vnost ka da je odlu ~io da na kowu obi e iz gradwu no vih zgra da u A{ga ba tu. Ber di mu ha me dov je ja hao svog omiqenog pas tu va Mi ra sa, na kom je po bi je dio naj boqe yoke je Tur kme nis ta na u trci po ~et - kom go di ne, a za tu pri li ku oda brao je tre ner ku sa ze le nim de - taqima. Pred sje dnik ni je `e lio da si la zi s kowa, dok je raz go va rao sa pje {a ci ma gra do na ~el ni kom i pred sta vni kom fran cus ke kom pa ni je ko ja gra di no vi kon gre sni cen tar. Gra e vi nar stvo i ja hawe su Ber di mu ha me do ve ve li ke stras ti, ali ne i je di ne. Svo je vre me no je u udar nom ter mi nu ta mo{weg ja vnog ser vi sa svi rao na gi ta ri svo ju pje smu, a ne da vno je objavqen sni mak wego ve voj ne vje `be u ko joj u pu noj uni for mi ba ca no `e ve na pa pir ne me te i re {e ta ih iz auto mat ske pu {ke i pi {toqa. Ber di mu ha me dov (60) po no vo je iza bran u fe bru - aru i ta da je do bio 97 od sto gla so va. Dra gan Lu ka~ i Dra gan Me kti} rije {ili nesuglasice Pa le pre pre ke do Evro po la BAWALU KA - Mi nis tar unu tra{wih po slo va RS i mi - nis tar bez bje dnos ti BiH Dra - gan Me kti} na ja vi li su ju ~e u Bawalu ci sko ro po tpi si vawe spo ra zu ma o sa radwi s Evro po - lom i ukqu~i vawe ofi ci ra za ve zu is pred BiH u sje di {te te evrop ske po li cij ske agen ci je u Ha gu. Lu ka~ ka `e da su sve osno - vne stva ri do go vo re ne i da }e MUP RS ima ti svog pred sta - vni ka u ti mu ko ji }e u sklo pu Mi nis tar stva bez bje dnos ti sa - ra i va ti sa Evro po lom. - Raz go va ra li smo i o sis - te mu auto mat skog pre po zna vawa oti sa ka prsti ju i dla no va. On je po tre ban BiH zbog vo ewa is tra ga i na dam se da }e i to bi ti brzo ri je {e no. Mi ho }e - mo da sis tem bu de na {e vla - sni{ tvo s ob zi rom na to da ga mi pu ni mo na {im po da ci ma - zakqu~io je Lu ka~. Do da je da ima mi mo ila - `ewa s Mi nis tar stvom bez bje - dnos ti, ali da MUP RS uvi jek na vri je me izno si pri mje dbe. - Ne ke su bi le uva `e ne, ne - ke ni su pa smo mo ra li do no si - ti zakqu ~ke Vla de RS u ne kim pre dme ti ma ko ji su i{li na Sa vjet mi nis tra BiH. Sa da smo po ka za li da ne su gla si ce ko je ima mo tre ba da rje {a va mo na ova kav na ~in - re kao je Lu - ka~. I Me kti} je na gla sio da su sa da ri je {e ne sve ne do umi ce. - Va `no da {to pri je u Evro pol po {aqemo na {eg GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar ofi ci ra za raz mje nu po da ta ka, jer su to u~i ni le sve zemqe re - gi ona. Ovo je no vi pris tup bor bi pro tiv kri mi na la i te - ro ri zma i pre ven ci ji te ro ri - zma u BiH - re kao je Me kti} i do dao da je Islam ska dr`a va sko ro po tpu no po ra `e na i da tre ba ra di ti na pri kupqawu in for ma ci ja s ob zi rom na to da je u wenim re do vi ma bio ve - li ki broj yiha dis ta iz BiH. G. M. Sud BiH Osam go di na za tvo ra za zlo ~i ne SA RA JE VO - Sud BiH osu dio je ne ka da{weg pri pa dni ka Hrvat skog vi je }a od bra ne Sa {u Sa - vi no vi }a na osam go di na za tvo ra zbog zlo ~i na nad bo{wa ~kim ci vi li - ma po ~iwenog u Mos ta ru go di ne. U pre su di je na ve de no da je Sa vi no vi} u~es tvo vao u ubis tvi ma i pri sil nom pre seqewu ci vil nog bo{wa ~kog sta - no vni{ tva na po dru ~ju Mos ta ra. (Srna) Sarajevo Isla mo vi} u pri tvo ru SA RA JE VO - Sud BiH odre dio je je dno mje se ~ni pri tvor biv {em pri pa - dni ku Voj ne po li ci je Hrvat skog vi je }a od bra ne Al min ku Isla mo vi }u. On je osumwi~en za ra - tni zlo ~in nad srpskim ci vi li ma na vi {e lo ka ci - ja na po dru ~ju Bro da go di ne, odno sno za ubis - tva, ne za ko ni to za tva rawe, mu ~ewe i zlos tavqawe i za wiho vo pos tavqawe u `i vi {tit. (Srna) Tuzla Aero drom `e le da na zo vu po Ize tbe go vi }u TU ZLA - Po sla ni ci SDA u Skup {ti ni Tu zlan - skog kan to na Mu amer Zu - ki} i Mid hat ^a u{e vi} po kre nu li su ju ~e ini ci ja - ti vu da aero drom u Tu zli bu de na zvan po prvom pred - sje dni ku SDA Ali ji Ize - tbe go vi }u. Pri je 12 go di na is ta ini ci ja ti va je po kre nu ta u Sa ra je vu, ali je to spri - je ~io ta da{wi vi so ki pred sta vnik Pe di E{da - un. (Agen ci je) ILE GAL NI MI GRAN TI ZA DA JU SVE JA ^U GLA VO BOQU MA, NE IZ VJE SNO JA ^AWE KA PA CI TE TA PI [E: VE DRA NA KU LA GA ve dra nak glas srpske.com IS TO ^NO SA RA JE VO - Ile gal ni mi gran ti iz ze - maqa Blis kog is to ka za da ju sve ja ~u gla vo boqu slu `ba ma u BiH, a uprkos sve ve }em bro ju stra na ca, ko ji pre ko BiH po ku {a va ju da se do mo - gnu ne ke od obe }a nih evrop - skih ze maqa, jo{ ni je ni na po mo lu tran sfor ma ci ja Slu - `be za po slo ve sa stran ci ma u agen ci ju za mi gra ci je, ko ja je pla ni ra na za ovu go di nu. Iako BiH ni je izlo `e na ma so vnom pri li vu, ona je pos - ta la sve ~e{ }e tran zi tno po - dru ~je, jer je u zemqama re gi ona za us tavqen ve li ki broj mi gra na ta na bal kan skoj ru ti. Ne gu be }i vri je me na ~e - kawu, mno gi nas to je da pro na - u al ter na ti vne ru te kre tawa pre ma zemqama EU. Posqedwih se dmi ca go to vo da ni je bi lo da na bez ha p{ewa ile - gal nih mi gra na ta u BiH. Naj - ~e{ }e se ra di o dr`avqani ma Al `i ra, Li bi je, Pa kis ta na, Ma ro ka, Tur ske i Al ba ni je ko ji po je di na ~no ili u mawim gru pa ma zlo upo trebqava ju be - zvi zni re `im sa BiH, nas to je - }i da na kon le gal nog ulas ka u BiH, ile gal no nas ta ve pu to - vawe ka za pa dnoj Evro pi. Naj no vi ji slu ~a je vi za - biqe`e ni su ju ~e na po dru ~ju NEMA DANA DA NE BU DU UHAP[ENI ILEGALNI MIGRANTI U zemqu porijekla vra }ena 302 ilegalna migranta FO TO: AGEN CI JE Mi granti u zale tu, agencija na ~ekawu Slu `ba jo{ dr`i stva ri pod kon tro lom. U par la men tar nu pro ce du ru do kra ja go di ne bi }e upu }en pri je dlog no vog za ko na ko ji pre dvi a dru ga ~i ju or ga ni za ci ju po sla Slu `be za po slo ve sa stran ci ma, a ka da }e bi ti usvo jen ni je pi tawe za nas, re kao Uji} La `ni paso {i pro na e ni kod Avganistanaca Gac ka i Bi ha }a, gdje su slu `be ni - ci Gra ni ~ne po li - ci je spri je ~i li ~e tvo ri cu Al `i ra - ca da ile gal no pre - u gra ni cu. Na sa ra jev skom aero - dro mu u pe tak ni je do zvoqen ula zak za {est dr`avqana Av ga nis ta na ko ji su po ku {a li da u u u BiH sa fal si fi ko va nim slu `be - nim pa so {i ma Pa kis ta na. Di re ktor Slu `be za po - slo ve sa stran ci ma BiH Slo - bo dan Uji} tvrdi da dr`e si tu aci ju pod kon tro lom. - Naj vi {e pro ble ma u posqedwe vri je me ima - mo sa mi gran ti ma iz Al ba ni je, sa Ko - so va i dr`avqani - ma Tur ske ko ji do la ze pre ko Crne Go re. U Imi gra ci - onom cen tru stal no je izme u 50 i 80 qudi - re kao je Uji}. Do da je da }e u par la men - tar nu pro ce du ru do kra ja go - di ne bi ti upu }en pri je dlog za ko na ko ji pre dvi a dru ga ~i - ju or ga ni za ci ju po sla sa - da{we Slu `be za po slo ve sa stran ci ma. Zemqe iz ko jih dolazi najvi {e migranata Pa kis tan Av ga nis tan Al `ir Ma ro ko Tur ska Al ba ni ja sa mo pro gla {e no Ko so vo 605 mi gra na ta pod nad zo rom za de vet mje se ci go di ne 173 mi gran ta pod nad zo rom za de vet mje se ci go di ne - No vi za kon si gur no }e bi ti u pro ce du ri do kra ja go - di ne, a ka da }e bi ti usvo jen to ni je pi tawe za nas - re kao je Uji}. Slu `ba za po slo ve sa stran ci ma ne da vno je sa op - {ti la da su sa mo za tri da na sta vi li pod nad zor u imi gra - ci oni cen tar 40 stra na ca ko ji su pre kr{i li imi gra ci one pro pi se BiH. Da je BiH na me ti mi gra na ta naj boqe po ka - zu ju posqedwe sta tis ti ke iz ko jih je vidqiv trend ras ta bro ja onih ko ji su se odlu ~i li na ile gal ne po te ze. U BiH je za de vet mje se ci ove go di ne ot kri ve no 605 ile gal nih mi - gra na ta ko ji su na kon spro ve - de nog pos tup ka od stra ne Slu `be za po slo ve sa stran - ci ma, stavqeni pod nad zor ili su di rek tno vra }e ni u zemqu iz ko je su u{li u BiH. Taj broj je ve }i za 350 od sto u odno su na is ti pe ri od pro {le go di ne ka da su pod nad zor stavqena 173 li ca. NAJVI [E POKU [AJA ILEGALNOG PRELASKA IZ CRNE GO RE Slu `ba za po slo ve sa stran ci ma je u prva tri kvar - ta la go di ne di rek tno vra ti la u zemqe po ri je kla 302 ile gal na mi gran ta.

6 6 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Dru{tvo Pomo} pri otplati stambenih kredita Za subvenciju kamate stiglo 150 zahtjeva BAWALUKA - Na konkurs za subvencionisawe kamatne stope na stambene kredite do sada se prijavilo oko 150 mladih i mladih bra~nih parova iz RS. U Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS isti~u da }e broj zainteresovanih biti ve}i, s obzirom na to da se konkurs danas zatvara i da }e prijave koje se {aqu po{tom pristizati i narednih nekoliko dana. - Kada je rije~ o izboru korisnika subvencija, na konkursu pro u svi kandidati koji ispuwavaju uslove i do sada se nije dogodilo da kandidat koji ispuni uslove ne postane korisnik subvencije - naveli su u Ministarstvu. D. S. RS" [trajk radnika nezakonit DOBOJ - Iz - qeznica RS" saop{teno je da je obustava rada neko - licine radnika od 11. do 20. septembra u Bawaluci organizovana suprotno odredbama Zakona o {trajku, o ~emu su ju~e obavij - e{teni iz Republi~ke uprave za inspekcijske poslove. Inspektori rada su 15. septembra izvr{ili va - nredni inspekcijski nadzor u skladu sa Zakonom o {t rajku u u Do boju. (Srna) Potpisan ugovor o nabavci vozila za {est do mo va zdravqa No va sa ni tet ska vo zi la do kra ja ja nu ara BAWALU KA - No va sa ni - tet ska vo zi la, ~i ja je uku pna vri je dnost KM, do kra - ja ja nu ara do bi }e do mo vi zdravqa u Prwavo ru, ^e lin cu, Pa la ma, Han Pi jes ku, Ru dom i [e ko vi }i ma. Is ta kao je to mi nis tar zdravqa i so ci jal ne za {ti te RS Dra gan Bo gda ni}, ko ji je ju - ~e po tpi sao ugo vor sa di re kto - rom fir me "Auto-di je lo vi i ser Sa vi }em o na bav ci sa ni tet skih vo zi la za {est do mo va zdravqa. - Spro ve li smo pro ce du ru, a "Auto-di je lo vi i ser vis-bl" su naj po voqni ji do bavqa~ - re - kao je Bo gda ni}. On je do dao da je mi nis tar stvo obe zbi je di lo 70 od sto nov ca za na bav ku vo zi - la, dok su os ta tak iz dvo ji le op - {ti ne. Bo gda ni} je is ta kao i da no vo ime no va ni vr{i lac du - `nos ti di re kto ra bol ni ce Zvor nik Jo van Oku ka ima za da - tak da sta bi li zu je stawe u ovoj zdrav stve noj us ta no vi, a uko li - ko to ne uspi je u odre e nom pe - ri odu, bi }e tra `e no no vo rje {ewe. M. L. Sarajevo Ironi~an odgovor qekara Izetbegovi}evoj SARAJEVO - Biv{i zapo - sleni Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog klini~kog centra Sarajevo Hasan Tanovi}, Senad Maksi} i Semin Be}irbegovi} reagovali su ju~e na ironi~an na~in na nedavnu izjavu generalne direktorice ove ustanove Sebije Izetbegovi} da su promijenili agregatno stawe. Tanovi} je obukao majicu sa natpisom: "agregatna stawa u BiH: ~vrsto, te~no, gasovito i doktorsko". - A gdje su oti{li qekari? Nisu oni oti{li nigdje. Oni su samo pre{li u drugo agregatno stawe - kazala je ranije Iz etbegovi}eva. (Agencije) Bawaluka Projekti na aerodromu vrijedni sedam miliona KM BAWALUKA - Ministar saobra}aja i veza Republike Srpske Ne o Trnini} i direktor "Aerodroma Republike Srpske" Miroslav Jawi} razgovarali su ju~e o projektima modernizacije bawalu~kog aerodroma, koji su zapo~eti investicionim ciklusom vrijednim sedam miliona KM. Jawi} je upoznao Tr ni ni - }a o zavr{enim akt iv no st i - ma na sistemu os v jetqavawa i svjetlosnog obiqe`avawa p iste, aerodromskoj i te h ni - ~koj platformi, nabavci rendgena za kargo objekat i metaldetektorskih vrata, kao i druge opreme. Trnini} i Jawi} su se usaglasili i da je pot - rebno ja~ati i unapr e - ivati saradwu sa "Er Sr bijom", te nastaviti pre govore sa drugim aviokompanijama o uspo st av q - awu letova sa ba walu~kog aerodroma. (Srna) Incident uznemirio Dobojlije Glavom lupao stakla na kamionu zbog plate DOBOJ - Desetine Dobojlija sa nevjericom su ju~e posmatrali kako jedan od radnika preduze}a "RioProm" glavom udara o slu`beni kamionet ovog preduze}a. On je u Ceqskoj ulici, uzvikuju}i "[ta je sa mojom platom?", polupao sva stakla na kamionetu, a onda jednog od kolega, koji ga je poku{ao umiriti, udario metalnim grabqama. Mladi} se nije smirio ni po dolasku policije i ekipe Hitne pomo}i, nakon ~ega je uz upotrebu sile savladan i odvezen kolima Hitne pomo}i. (Agencije) FZO RS po kre nuo ini ci ja ti vu za efi ka sni ju na pla tu tro {ko va od osi gu ra va ju }ih ku }a VE ]INA SLU^AJEVA NAPLATE ZASTARIJEVA Zahtijevaju premije za lije ~ewe povrije enih 5% Ni je ri je~ o do da tnom na me tu za gra a ne, ve} je na mje ra da osi gu ra va ju }e ku }e dio ve} ut vr e ne pre mi je di rek tno upla }u ju na na{ ra ~un, {to je i sa da wiho va oba ve za, ka `u u Fon du PI [E: MI LI JA NA LA TI NO VI] mi li ja srpske.com BAWALU KA - Fond zdrav stve nog osi gu rawa RS po no vo je po kre nuo ini ci ja - ti vu da pet od sto iz pre mi - je od auto mo bil ske od go vor nos ti bu de iz dva ja no za zdrav stve ni sis tem. U Fon du na vo de da go - di{we u sao bra }aj nim ne - sre }a ma bu de po vri je e no oko li ca, te da u tom slu ~a - ju u po tpu nos ti fi nan si ra ju li je ~ewe po vri je e nih iz re - Br`e se na pla ti o{te }ewe na vo zi lu ne go tro {ko vi li je ~ewa po vri je e nih FO TO: AR HI VA Spora naplata U Fon du ka `u da je sa - da{wi pro ces na pla te od osi gu ra va ju }ih ku }a spor i du go tra jan. - Mo ra mo obe zbi je di ti za - pi snik po li ci je, a u zdrav - stve nim us ta no va ma mo ra ju se evi den ti ra ti svi tro - {ko vi ko ji mo gu tra ja ti i vi {e go di na - na ve li su iz Fon da. do vnih pri ho da. - Ako je za li je ~ewe je - dnog pa ci jen ta po tre bno KM, to je go di{we mi - ni mal no 3,5 mi li ona ma ra ka, a tro {ko vi su zna tno vi {i ako li je ~ewe izis ku je re ha - bi li ta ci ju i po ma ga la - na - ve li su iz Fon da. Po ja{wava ju da ni je ri - je~ o do da tnom na me tu za gra - a ne, ve} da je na mje ra da osi gu ra va ju }e ku }e dio ve} ut vr e ne pre mi je di rek tno upla }u ju na wihov ra ~un. DURMI]: FOND TRE BA DA USPOSTAVI CJENOVNIKE - Oni i sa da ima ju tu oba ve zu, ali tek na kon {to se za vr{e sud ski spo ro vi ko - ji du go tra ju, pa ve }i na slu - ~a je va zas ta ri je va i ni ka da se ne na pla ti - is ta kli su u Fon du i do da li da bi po ovom osno vu mo gli da os tva - re pri ho de od oko se dam mi - li ona ma ra ka go di{we. Iz Fon da is ti ~u da je ap sur dno da se mno go br`e na pla }u je o{te }ewe na vo zi lu ne go tro {ko vi li je ~ewa po vri je - e nih u sao bra }aj nim ne sre - }a ma. Do da ju da je pra ksa upla te di je la pre mi je od auto osi gu rawa za zdrav stvo za `i vje la u Srbi ji i Hrvat - skoj, ali da osi gu ra va ju }e ku - }e ko je po slu ju u tim zemqama i u RS ov dje pru `a - ju otpor. Pred sje dnik Skup {ti ne Udru `ewa dru {ta va za osi - gu rawe RS Mi lo mir Dur mi} ka `e da }e ini ci ja ti vu Fon - da ra zmo tri ti ka da ona sti - gne. - Ne vi dim da se i{ta pro mi je ni lo u odno su na pro {li put ka da smo to ra - zma tra li. FZO RS ne ma pro - pi sa ne cje no vni ke pa osi gu ra va ju }a dru{ tva spo re iznos ko ji oni na ma fa ktu - ri {u. Fond tre ba da uspos - ta vi cje no vni ke i da na ve de ko li ko {ta ko {ta - re kao je Dur mi}. Fond je ra ni je, za je dno sa ini ci ja ti vom za uvo ewe po se bnih akci za za du van i al ko hol ko je bi se iz dva ja le za zdrav stve ni sis tem, po kre - nuo i ovu ini ci ja ti vu, ali ona ni je do bi la po dr{ku.

7 Kotor Varo{ Asfal ti rawe u pu nom je ku KO TOR VA RO[ - Asfal ti rawe prve di oni ce re gi onal nog pu ta Ko tor Va ro{ - Kne `e vo u du `i - ni od se dam ki lo me ta ra te ~e pre dvi e nom di na mi - kom i uko li ko po slu `e vre men ske pri li ke, di - oni ca od So ko li na vi ni ca tre ba lo bi da bu de za vr{e na do kra ja go - di ne, re kao je ru ko vo di - lac gra di li {ta Mi lo van \u ri}. Do dao je da su ra dni ci pre du ze }a "Nis ko gradwa" ve} pos ta vi li ki lo me tar i po no vog asfal ta. (Srna) Po ~iwe isplata 250 KM jednokratne naknade za porodiqe Maj ka ma sti `e no vac za opre mu no vo ro en ~e ta BAWALU KA - Is pla ta je - dno kra tne po mo }i za opre mu no vo ro en ~e ta za april, maj i jun ove go di ne po ~e }e da nas, a iz Fon da za dje ~i ju za {ti tu RS ka `u da je za ovu na mje nu obe zbi je e no KM. - Na kon ove is pla te os ta lo je da se do zna ~i jo{ KM za pe ri od od ju la do okto - bra ~i me }e u po tpu nos ti bi ti izmi re na do sa da{wa po tra - `i vawa za go di nu - na ve - li su u Fon du i do da li da go di{we za ove na mje ne iz dvo - je dva mi li ona ma ra ka. Pod sje }a ju da pra vo na po - mo} za opre mu no vo ro en ~e ta, ko ja izno si 250 KM, os tva ru je sva ka maj ka ko ja ima pre bi va - li {te na te ri to ri ji Srpske i to za sva ko no vo ro e no di je te. - Ovo pra vo kao i me te rin - ski do da tak i do da tak na dje cu is pla }u je se bez ka{wewa - tvrde u Fon du. Do da ju i da za sva ko tre }e - ro e no di je te is pla }u ju je dno - kra tnu na kna du od 600, a za ~et vrto ro e no 450 ma ra ka. Is - ti ~u da je za ove na mje ne u go di ni pre dvi e no KM. Vi jest o is pla ti po mo }i za opre mu no vo ro en ~e ta obra - do va la je maj ke, ko je mje se ci ma ~e ka ju na is pla tu. - Po ro di la sam se u apri lu, evo sko ro i no vem bar sti gao, a na kna du jo{ ni sam do bi la. GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar Ni je 250 ma ra ka mno go, ali je sva ka ko zna ~aj no za sve po ro - diqe, jer do las kom no vog ~la na u po ro di cu svi tro {ko vi se po - ve }a va ju. Za be bu tre ba mno go stva ri, od hra ne i pe le na do hi gi je ne, ta ko da }e nam ovaj no vac zna ~i ti mno go - ka za la je Bawalu ~an ka San dra L. M. L. Za briwava ju }i po da ci Uni je za odr`i vi po vra tak i in te gra ci je BiH o odli vu sta no vni{ tva Du go ro ~no gle da no odliv sta no vni{ tva iz BiH }e stvo ri ti de mo graf ske i eko nom ske pro ble me. Po pu la ci ja }e sve vi {e sta ri ti, zna ~aj no }e opas ti ra awe i os ta }e mo bez ra dne sna ge i qud skih re sur sa, re kao Pa {a li} PI [E: ANI TA JAN KO VI]-RE ^E VI] ani srpske.com BAWALU KA - Odla zak sta no vni{ tva iz BiH je sve alar man tni ji pro blem, {to pot vr u ju po da ci Uni je za odr`i vi po vra tak i in te gra - ci je BiH pre ma ko ji ma je od go di ne zemqu na pus ti lo vi {e od qudi, od ~e ga je sa mo za devet mjeseci ove godine trbu hom za kru hom u inos - tran stvo oti {lo qudi. Pre ma ovom is tra `i vawu, naj vi {e sta no vni ka ove go di ne na pus ti lo je Po sa vi nu. - Po da ci su alar man tni za Brod, Br~ko, Der ven tu, Do boj, Gra da ~ac, Mo dri ~u, Oyak, Ora - {je, Sre bre nik, [a mac, Pe la - gi }e vo, Vu ko savqe i Do maqevac-[a mac jer je iz ovih mjes ta sa mo u ovoj go di ni oti {lo vi {e od qudi - is ti ~u u Uni ji za odr`i vi povratak i do da ju da je na ja lar - man tni je stawe u Br~kom i Do - bo ju, ko je je na pus ti lo 3.500, odno sno gra a na. U Uni ji na gla {a va ju da su naj ~e{ }i uzro ci ma so vnog iseqavawa kom ple tnih po ro di ca, na ro ~i to mla dih, eko nom ska kri za, bes pra vnost, ne po {to - vawe osno vnih qud skih pra va i po li ti ~ka si tu aci ja u BiH. Da se iza iseqavawa naj - ~e{ }e kri je ne dos ta tak po sla, Bi jeqin ska BiH za pet go di na na pus ti lo QUDI sla `e se i eko nom - ski ana li ti ~ar Zo - ran Pa vlo vi}. - Onaj ko ne mo `e obe zbi je di ti egzis ten ci ju po ro - di ci tra `i mjes to gdje to mo - `e, a si tu aci ja je sa da ta kva da evrop ske zemqe ima ju dos ta fle ksi bil nu po li ti ku pri - mawa ra dni ka ko ji im ne dos ta - ju, {to po se bno ide na ru ku na {im gra a ni ma - re kao je Pa - vlo vi}. On je do dao da se za odla zak sve ~e{ }e odlu ~u ju i qudi sa pris toj nim pri mawima zbog du go ro ~nog ne za do voqstva po li - ti ~kim odno si ma i na ci onal - nim pi tawima. Pre ma ri je ~i ma de mo gra fa Ste ve Pa {a li }a, mi gra ci je u ci je lom svi je tu su in ten zi vi ra - ne po ~et kom 21. vi je ka, {to se Do boj ska DOBOJ OVE GODINE NAPUSTILO GRA \ANA odra zi lo i na zemqe za pa dnog Bal ka na. - Du go ro ~no gle da no odliv sta no vni{ tva iz BiH }e stvo - ri ti de mo graf ske i eko nom ske pro ble me. Po pu la ci ja }e sve vi - {e sta ri ti, zna ~aj no }e opas ti Iseqavawe iz RS po re gi ja ma Bawalu ~ka ra awe i os ta }e mo bez ra dne sna ge i qud skih re sur sa - re kao je Pa {a li}. Is ta kao je da je di - ja spo ra zna ~a jan re surs i da je za RS ne op ho dno da os tva ri sa - radwu s qudi ma ko ji odla ze ka - ko bi za ra e ni no vac ula ga li u Sa ra jev sko-ro ma nij ska Najvi {e stanovni{tva ove godine emi gri ra lo iz Posavine FO TO: AR HI VA otaybi nu. Pred sje dni ca Klu ba odbor - ni ka SNSD-a u Do bo ju Sawa Vu li} ka `e da je ne izne na u ju po da ci o iseqavawu jer gra a ni Do bo ja zbog ne ra zvi je nos ti ima ju vi {e ra zlo ga da odla ze od sta no vni{ tva iz dru gih sre di - na u RS. PAVLOVI]: IZA ISEQAVAWA KRI JE SE NEZAPOSLENOST - Grad ska vlast i po li ti ka u ovom gra du se hi tno mo ra mi - jewati jer je Do boj ne ra zvi jen iako ima sta tus gra da. Mo `e u rang sa izra zi to ne ra zvi je nim op {ti na ma kad je u pi tawu pri - Pri je dor ska Zemqe odlas ka U Uni ji za odr`i vi po vra - tak i in te gra ci je BiH is ti - ~u da su gra a ni ma BiH na ja tra kti vni je zemqe za pre seqewe Wema ~ka, Aus - tri ja, [ved ska, [vaj car ska, Nor ve {ka, SAD, Ho lan di ja i Aus tra li ja. - Hrvat ske po ro di ce ma hom odla ze u zemqe EU jer s hrvat skim pa so {em ima ju ta kve mo gu }nos ti. Bo{waci svo ju imo vi nu pro da ju u bes cjewe i se le se ugla - vnom kod ro dbi ne u Wema - ~ku, Aus tri ju, Slo ve ni ju i [ved sku, dok se Srbi ma so - vno iseqava ju u Wema ~ku i Aus tri ju, ali i Srbi ju - is - ti ~u u ovom udru `ewu. vre da i in dus tri ja - re kla je Vu - li }e va i na gla si la da opo zi ci - ja u ovom gra du go di na ma pre dla `e na ~i ne za po ve }awe bro ja ra dnih mjes ta, ali ne na - ila zi na ra zu mi je vawe vla da ju - }ih. Pred sje dnik Grad skog odbo - ra SP-a Bi jeqina Ne deqko Jo - vi} ka `e da po da ci za bi jeqin sku re gi ju ni su za - briwava ju }i jer, ka ko tvrdi, u taj grad vi {e gra a na do la zi ne go {to odla zi. - U posqedwe vri je me Bi - jeqina se {i ri i ra zvi ja i ov - dje pos to je mo gu }nos ti za li jep i ugo dan `i vot. Ka ko bi nam bi lo jo{ boqe, mo ra mo vi {e ra di ti na tr`i {noj eko no mi ji. Tre ba da po ve de mo ra ~u na o do - vo ewu stra nih in ves ti ci ja u Bi jeqinu jer nam to ne dos ta je - is ta kao je Jo vi}. Is tra `i vawe, u ko jem je u~es tvo va lo mje snih za je - dni ca, 82 op{tine, 104 lo kal ne ne vla di ne or ga ni za ci je i 170 vo lon te ra, po ka zu je da se iz Srpske u pro te klih pet go di na ise li lo gra a na. FBiH je na pus ti lo qudi, dok se iz Br~kog u inos tran stvo pre se - li lo oso ba. Tre biwska 2.666

8 8 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Panorama Otvo ren put Vla se ni ca - Ci kot ska Ri je ka Asfalt donosi boqe uslove za mje {tane VLA SE NI CA - U Vla se ni ci je ju ~e sve ~a no pu {te na u sao bra - }aj me ta ra du ga di oni ca lo kal nog pu ta Vla se ni ca - Ci kot - ska Ri je ka, u ~i ju su sa na ci ju i asfal ti rawe KM ulo `i li mi nis tar stva za iz bje gli ce i ra seqena li ca Re pu bli ke Srpske i FBiH i vla se ni ~ka op {ti na. Di oni cu su sve ~a no pus ti li u sao bra }aj re sor ni mi nis tri za iz - bje gli ce i ra seqena li ca RS i FBiH Da vor ^or da{ i Edin Ra - mi}, te na ~el nik Vla se ni ce Mi ro slav Kraqevi}. Kraqevi} je re kao da }e obno vom i asfal ti rawem ove di oni ce mje {ta ni ma tog po dru ~ja ra zli ~i tih na ci onal nos ti bi ti omo gu - }en kva li te tni ji `i vot. (Srna) Zavodu za zapo{qavawe RS uru ~ena poveqa zahvalnosti Za po sle no dje ce po gi nu lih bo ra ca Voj ske RS i do dao da se oko li ca iz ovih ka te go ri je na la zi na evi den ci ji Za vo da. On je is ta kao da bi pro blem wiho vog za po{qavawa tre ba lo da bu de ri je {en do go di - ne. - Na ovaj na ~in nas to ji mo da se odu `i mo qudi ma ko ji su naj za slu `ni ji za stva rawe pu bli ~ka or ga ni za ci ja bi ti za - Srpske - re kao je Vu ji ~i} i za - do voqna tek ka da po sao do bi ju hva lio Re pu bli ~koj or ga ni za - sva dje ca po gi nu lih bo ra ca sa ci ji {to su pre po zna li rad evi den ci je Za vo da za za - Za vo da. po{qavawe, pod sje }a ju }i da La zi} je is ta kao da }e Re - oni gu be pra vo na in va li dni - PA LE - Za vo du za za - po{qavawe RS ju ~e je uru ~e na po veqa za hval nos ti za do pri - nos u za po{qavawu dje ce po gi - nu lih i nes ta lih bo ra ca Od bram be no-otaybin skog ra ta. Di re kto ru Za vo da Mi ro - sla vu Vu ji ~i }u po vequ je u ime Re pu bli ~ke or ga ni za ci je po ro - di ca za robqenih i po gi nu lih bo ra ca i nes ta lih ci vi la uru - ~io Veqko La zi}. Vu ji ~i} je is ta kao da je od go di ne po sao do bi lo oko dje ce po gi nu lih bo ra ca nu i pen zi ju ka da na pu ne 26 go - di na. Pod sje tio je da je, uz po - mo} Vla de RS, ove go di ne 125 dje ce do bi lo mo gu }nost da odra de pri pra vni ~ki sta`, dok je la ni wih 181 ima lo tu mo gu - }nost. Sin po gi nu log bor ca Voj - ske RS Mar ko La za re vi} za hva - lio je Za vo du i Re pu bli ~koj or ga ni za ci ji {to bri nu o ovim ka te go ri ja ma sta no vni ka i do dao da tre nu tno obavqa pri pra vni ~ki sta`. M. L. Pri je dor do bio prvu za nat sku pi va ru "Rudarsko pivo" nastalo iz Cvi ja no vi} u [i po vu Pu {tena u rad nova trafo-stanica Ciq nam je da edu ku je mo kup ce da na u~e ra zli ku izme u ko mer ci jal nog i kraft pi va, da pre po zna ju kva li tet, upo zna ju se sa uku si ma i mi ri si ma, re kao Drin ~i} PI [E: NA TA SI] kro srpske.com PRI JE DOR - Qubi teqi pi va u Pri je do ru mo }i }e da u`i va ju u "ru dar skom pi vu" jer je na po dru ~ju ove op {ti ne po - ~e la da ra di prva za nat ska pi va ra. Ri je~ je o mu tnom, ne fil - tri ra nom i ne pas te ri zo va nom pi vu umje re ne gor ~i ne ko je po - ti ~e iz za nat ske ra di oni ce KAPACITET PIVARE 40 LITARA PIVA DNEVNO "Dra ma craft brewery" iz Pe }a na ko ju su po kre nu li Igor Drin ~i} i Da ni je la i Go ran Pr~e ti}. Drin ~i} ka `e da je sve po - ~e lo sa svim slu ~aj no, ka da su na pu to vawima, u ra znim pa bo - vi ma ima li pri li ke da pro ba ju mno go uku sni ja, kva li te tni ja i mi ri sni ja pi va od ko mer ci jal - nih. - Usli je dio je pe ri od is - tra `i vawa, ~i tawa i upo zna - vawa sa sa mom te hno lo gi jom spre mawa pi va. On da smo se Osnov "wema ~ki za kon o ~isto }i piva" FO TO: S. TA SI] odlu ~i li da i mi na - pra vi mo na {e - is ta kao je Drin ~i}. Osnov ovog za nat skog pi va je "wema ~ki za kon o ~is to }i pi va", ko ji ka `e da u pi vo mo - `e da ide vo da, je ~am, hmeq i kva sac. - Ne ko ris ti mo ni ka kve adi ti ve, vo }e ni ti vje {ta ~ke aro me, a ukus ko je na {e pi vo ima do bi ja se od kom bi na ci je slat ko }e iz je ~ma i gor ~i ne iz hmeqa - re kao je Drin ~i}. Ka pa ci tet ove za nat ske pi - Sirovine Drin ~i} obja{wava da si - ro vi ne do bi ja ju iz izvo za pre ko ovla{ }e nog dis tri - bu te ra za BiH. - Ko ris ti mo iskqu~i vo wema ~ki naj kva li te tni ji je - ~am, ame ri ~ke sor te hmeqa i kva sac iz Fran cus ke - is - ta kao je on. va re je 40 li ta ra pi va dne vno. - Za to se i zo ve mo mi kropi va ra i na{ je ciq za sa da da edu ku je mo kup ce da na u~e ra zli - ku izme u ko mer ci jal nog i kraft pi va, da pre po zna ju kva - li tet, upo zna ju se sa uku si ma i mi ri si ma. Na ma ni je ciq ne ka ve }a proi zvodwa na u{ trb kva - li te ta - re kao je Drin ~i} i do - dao da su wiho vi pri ja teqi, ko ji su prvi pro ba li pi vo ima - li sa mo po zi ti vne ko men ta re. Is ti ~e da za ra zli ku od Srbi je, gdje je proi zvodwa za - nat skog pi va po ra sla oko 150 od sto u posqedwih go di nu, u Re pu bli ci Srpskoj i BiH tek po ~iwe da se ra zvi ja ta pra ksa. VE ]A PROIZVODWA NE ]E I]I NA U[TRB KVALITETA - Naj bi tni je je da se qudi edu ku ju jer ka ko sve vi {e bri nu {ta je du, mo ra }e se za pi ta ti i {ta pi ju - do dao je Drin ~i}. Is ti ~e da odus ta jawa ne ma, te da im je do go vor na po ~et ku ci je le pri ~e bio da pra ve naj - kva li te tni je mo gu }e pi vo bez ob zi ra na to ka ko }e pro }i na tr`i {tu. - Ovo nam je ho bi i `e li mo da na {im su gra a ni ma pru `i - mo pri li ku da u`i va ju u naj - kva li te tni jem pi vu - re kao je Drin ~i}. Pi vo }e, ka ko je re kao, pro - da va ti di rek tno kli jen ti ma i ka fi }i ma ko ji po ka `u in te re - so vawe, dok ih pla sman u trgo - vi ne ne za ni ma jer, ka ko re ko {e, ne `e le da im pi vo sto ji na ra fa ma ve} da pra ve pi vo pi je u`i va ju u uvi jek svje - `em pi vu. Drin ~i} do da je da je Grad - ska upra va Pri je dor pre po zna - la ovu za nat sku dje la tnost te da su la ko do bi li sve do zvo le za po ~e tak prve za nat ske pi va - re u Pri je do ru. [I PO VO - Pre mi jer ka Cvi ja no vi} re - kla je ju ~e da je [i po vo pu - {tawem u rad no ve tra fo-sta ni ce, ~i ja je iz - gradwa ko {ta la 4,6 mi li ona KM, boqe po zi ci oni ra no na elek tro ener get skoj ma pi Re - pu bli ke Srpske. Cvi ja no vi }e va je na kon pu {tawa u rad tra fo-sta ni - ce ko jem su pri sus tvo va li i na ~el nik [i po va Mi lan Ko va~ i di re ktor "Elek tro - pre no sa BiH" Ma ri} re kla da }e ova tra fo-sta - ni ca da ti ve li ki do pri nos ra zvo ju pri vre de, po - boq{awu uslo va `i vo ta sta no vni ka, te da }e mno go zna ~i ti za op {ti ne [i po vo i Mrkowi} Grad. Cvi ja no vi }e va se pret ho - dno sas ta la sa Ko va ~em i op {tin skim ru ko vod stvom, gdje je is ta kla da je buyet op {ti ne sta bi lan i bez du - go va. (Srna) Op {ti na is pla ti la osmu tran {u Studentima u Bratuncu sti`u stipendije BRA TU NAC - Op {ti na Bra tu nac is pla ti la je osmu, posqedwu tran {u sred sta va za stu den tske sti pen di je za aka dem sku 2016/2017. go di nu. Ra ni je su is pla }e na sred stva za 86 stu de na ta, ko ji su do - bi li ~e tvo ro mje se ~ne sti pen di je u uku pnom po je di na ~nom izno su od 400 KM, dok je 105 stu de na ta do bi ja lo sti pen di - je osam mje se ci od 100 KM mje se ~no. U op {ti ni Bra tu nac ka `u da su sti pen di rawem bi li obu hva }e ni svi stu den ti ko ji su ispuwava li uslo ve kon kur sa. (Srna) Sa ni rawe posqedi ca po pla va u Lo pa ra ma Tre }i put sanirano klizi {te u Jablanici LO PA RE - U Lo pa ra ma je tre }i put od ka tas tro fal nih po pla va go di ne sa ni ra - no kli zi {te u mje snoj za je - dni ci Ja bla ni ca. Vri je dnost ra do va izno si la je KM, od ~e ga je dio iz - dvo ji la op {ti na, a dio mje - {ta ni. Na ~el nik Lo pa ra Ra do Sa - vi} je re kao da je pu tna ko mu - ni ka ci ja u Ja bla ni ci sa ni ra na da bi 15 do ma }in - sta va bi lo po ve za no sa cen - trom ove op {ti ne. - Ri je~ je o ve li kom kli zi - {tu, ogro mnoj po vr{i ni zemqe ko ja se kre }e pre ma Ja - bla ni ~koj ri je ci i za wenu po tpu nu sa na ci ju ne op ho dna su ve li ka fi nan sij ska sred - stva - na veo je Sa vi}. (Srna)

9 GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar NA KON VI [E NE US PJE LIH DE CI JA PO RO DI CA KU ZMI] DO BRO VOQNO NA PUS TI LA KU ]U No vi dom u ^e smi ni ~e na proqe}e Na dam se da }e mo Ku zmi }i se vi {e od de ce ni ju sqede }e qeto opirali delo`aciji do ~e ka ti pod FO TO: V. STO JA KO VI] sop stve nim kro vom, gdje }e mo na po kon prona}i svoj mir na kon vi {e go di{we patwe, ka zao Ra do mir Ku zmi} PI [E: DA NI JE LA STO KA NI] da ni je las glas srpske.com BAWALU KA - ^e tvo ro - ~la na po ro di ca Ku zmi} iz bawalu ~kog na seqa ^e sma, na kon vi {e ne us pje {nih de - lo `a cija, ju ~e je do bro voqno na pus ti la ku }u, jer su, za - hvaquju }i do na ci ji iz Ka bi - ne ta pred sje dni ka RS, ku pi li plac gdje bi na proqe}e tre - ba lo da po ~ne gradwa no vog do ma. Ri je~ je o po ro di ci ko ja je go di ne ku }u u se lu po red Sla von skog Bro da sa po ro di - com Bu di {a mi jewala za ku }u u Bawalu ci, ali su sta ri vla - sni ci tra `i li po ni {tewe ugo vo ra o za mje ni ne kre tni na, {to je Osno vni sud u Bawalu - ci pri hva tio. Ku zmi }i su vi {e od de ce - ni je odbi ja li da na pus te ku }u, dok je gla va ku }e Ra do mir ne - ko li ko pu ta pro tes to vao pred Pa la tom pred sje dni ka RS. Sud ske iz vr{i oce, ko ji su pro {li put do {li, do ~e kao je sa plin skom bo com pri je te }i da }e se ra zni je ti. Pre ma Ra - do mi ro vim ri je ~i ma, ko ji se sa po ro di com pri vre me no pre se lio u ku }u u ko m{i lu ku, gdje }e bo ra vi ti dok ne bu de iz gra en wihov no vi dom, Ka - bi net pred sje dni ka RS Mi lo - ra da Do di ka iz dvo jio je KM za ku po vi nu pla ca ko ji je udaqen oko 300 me ta ra od ku }e u ko joj su do ju ~e `i vje li. - Te {ko mi je {to sam na - pus tio ku }u u ko joj sam do bar dio `i vo ta pro veo sa po ro di - com, ko ja je sve vri je me ispa - {ta la zbog ne pra ve dne odlu ke pra vo su a - re kao je Ku zmi}. Drama u Gradi {ci Do dao je da iz ku }e ne bi iza {ao da ni je na i{ao na po - dr{ku pred sje dni ka RS i Mi - nis tar stva za iz bje gli ce i ra seqena li ca RS, ko je je ra - ni je obe }a lo da }e im na pra - vi ti ku }u, pod uslo vom da De lo `a ci ja po ro di ce Te {a no vi} iz sta na u zgra di u cen tru Gra di {ke, ko ja je ju ~e tre ba lo da bu de iz vr{e na po na lo gu Osno vnog su da, od go e na je iz bez bje dno snih ra zlo ga na kon vi {e - ~a so vne dra me. Si tu aci ja je kul mi ni ra la u tre nut ku ka da su Re na ta Te {a no vi} i wen sin Dra gan Mar ja no vi} sa pro zo ra sta na, na prvom spra - tu, po li li ben zin i za pri je ti li da }e za pa li ti stan i stu bi - {te plin skom bo com. De lo `a ci ja je za ka za na na kon sud skog rje {ewa pre ma ko jem je po ro di ca Te {a no vi}, po sli je 20 go di na spo ra, du `na da na pus - ti spor ni stan i da ga pre da Sa ne li Fran cuz. KABINET PREDSJEDNIKA RS ZA PLAC IZDVOJIO KM sa mi obe zbi je de gra e vin sko zemqi {te. - Na dam se da }e mo sqede - }e qeto do ~e ka ti pod sop stve - nim kro vom, gdje }e mo na po kon do ~e ka ti svoj mir na kon vi {e - go di{we patwe. Do go vo rio sam se sa ko m{i ja ma, u ~i joj ku }i }e mo bo ra vi ti, da pla }a - mo sim bo li ~nu ki ri ju - ka zao je Ku zmi}. Pri mo pre da ja ku }a ju ~e je obavqena u pri sus tvu sud skih iz vr{i la ca, po li ci je i advo - ka ta po ro di ce Bu di Bu bi }a. Bu bi} je is ta kao da je ovo do kaz da se sud ske pre su de iz - vr{a va ju i da se po {tu je pra - vni sis tem. - Sve in sti tu ci je RS ra de svoj po sao. Za hva lio bih svim or ga ni ma ko ji su u~es tvo va li u ovom iz vr{nom pos tup ku i ovim ~i nom pre dmet mo - `e mo sma tra ti do - vr{e nim - ka zao je Bu bi}. Po mo }nik mi - nis tra za iz bje - gli ce i ra seqena li ca RS Dra go Vu - le ta is ta kao je da je Mi nis tar stvo sve vri - je me bi lo u to ku de {a vawa te da su Ku zmi }i ma kao al ter - na ti vni smje {taj, dok ne bu de iz gra e na ku }a, po nu di li obje kat u Ra mi }i ma. MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE SAGRADI ]E IM NO VU KU ]U - Me u tim, oni su se odlu - ~i li da se smjes te u ^e smi. Sa da je na wima da ri je {e do - ku men ta ci ju u ve zi sa gra e - vin skom do zvo lom, na kon ~e ga }e mo po ~e ti sa gradwom ku }e, ko ja }e za do voqiti po tre be ~e tvo ro ~la ne po ro di ce, po sis te mu "kqu~ u ru ke" - ka zao je Vu le ta i do dao da }e Ku zmi - }i ma po mo }i i u pro je kto - vawu, kao i u sve mu os ta lom. U ~e tvo ro ~la noj po ro di ci Ku - zmi} je di no je za po slen Ra do - mi rov sin. Kotor Varo{ Za vrti} i Dom zdravqa KM KO TOR VA RO[ - Na - ~el nik op {ti ne Ko tor Va ro{ Zden ko Sa kan po - tpi sao je ju ~e ugo vo re sa izvo a ~i ma ra do va ko ji }e asfal ti ra ti krug Do - ma zdravqa "Sve ti Pan - te lej mon" i do gra di ti vrti} "La ri sa [u gi}". Za asfal ti rawe pris - tu pne uli ce i ure ewe kru ga Do ma zdravqa iz - dvo je no je KM, dok je vri je dnost ra do va na vrti }u KM. (Srna) Lopare Op {ti na po ma `e pre voz a ka LO PA RE - Op {ti na Lo pa re na go di{wem ni vou iz dva ja KM za su fi nan si rawe pre - vo za u~e ni ka sla bi jeg ma te ri jal nog stawa, re - kao je na ~el nik ove ma - je vi ~ke op {ti ne Ra do Sa vi}. On je na veo da se po - mo} za pre voz re ali zu je u sve tri osno vne {ko le, ali i u Sredwo {kol - skom cen tru "Vuk Ka - rayi}". (Srna) Novi Grad Akci ja za po mo} si ro ma {ni ma NO VI GRAD - Crve ni krst u No vom Gra du or ga - ni zo vao je akci ju pri - kupqawa po mo }i za so ci jal no ugro `e ne po - vo dom Ne djeqe so li dar - nos ti, ko ja se obiqe`a va od ju ~e do 5. no vem bra. Se kre tar Crve nog kr - sta Bor ka Ma ksi mo vi} re kla je da se ku ti je za pri kupqawe ar ti ka la na la ze u {ko la ma, a bi }e pos tavqen i {tand u gla - vnoj uli ci. (Srna) Fo ~a Dobili opre mu za ba zu po da ta ka o po vra tni ci ma FO ^A - Aus trij ska hu ma - ni tar na or ga ni za ci ja "Hil - fsverk" ispo ru ~i la je ju ~e op {tin skoj admi nis tra ci ja u Fo ~i ra ~u nar sku opre mu, vri je dnu KM, ko ja }e po slu `i ti za for mi rawe ba ze po da ta ka ra seqenih li ca i po vra tni ka u ovoj op - {ti ni. Odjeqewe za op {tu upra vu do bi lo je dva lap to - pa, pro je ktor, {tam pa~, fo - to apa rat i pra te }u opre mu. R. \. BI JEQINA - Pri je dlog rje {ewa za spas Bawe Dvo ro - vi od ste ~a ja, ko ji je po nu dio gra do na ~el nik Bi jeqine Mi - }o Mi }i}, pre dvi a da no vo ru ko vod stvo u na re dna tri mje - se ca obe zbi je di de blo ka du ra - ~u na, no vu sis te ma ti za ci ju i plan sa na ci je ove us ta no ve. Za vr{i oca du `nos ti di - re kto ra Bawe ime no van je {ef ka bi ne ta gra do na ~el ni ka Mi le Pej ~i}, {to je pri vre - me no rje {ewe za spas Bawe ko je su po dr`a li i ra dni ci. Pred sje dnik Sin di ka ta u Bawi Zo ran Os to ji} re kao je Radnici podr`ali prijedlog gradskih vlasti u Bijeqini Bawa Dvo ro vi spasena od ste ~a ja da su na kon 50 da na {traj ka ra dni ci za do voqni {to je spri je ~en ste ~aj i da su po nu - e na rje {ewa ko rek tna. Krat ko ro ~ni plan ko ji je usvo jen u grad skoj Skup {ti ni pre dvi a is pla tu ~e ti ri od osam pla ta ko je se du gu ju ra - dni ci ma, dvi je odmah po de - blo ka di ra ~u na i dvi je do kra ja go di ne, za {ta }e iz lo - kal nog buyeta bi ti obe zbi je - e no KM. Grad ska upra va nas ta vi }e i da ot pla }u je dva kre di ta Bawe od KM, a od Fon da zdrav stva Re pu bli ke Srpske tra `i }e se mo gu }nost ugo va rawa od KM do mi li on ma ra ka na ime pru - `awa me di cin skih uslu ga u Bawi Dvo ro vi, umjes to KM. Od no vog ru ko vod stva o~e - ku je se da do go vo ri od ga awe tri re pro gra ma du go vawa Bawe od 1,1 mi li on KM, za {ta je ne op ho dan zakqu~ak Vla de Srpske na osno vu ko jeg je mo gu }a i de blo ka da ra ~u na. Opo zi ci ja u Skup {ti ni gra da je ovaj plan na zva la "{a - re nom la `om", uz ocje nu da ne nu di traj no rje {ewe za spas Bawe Dvo ro vi od ste ~a ja i wen ra zvoj, a pred sje dnik Klu - ba odbor ni ka SNSD-a Ne - deqko ]o ri} izra zio je bo ja zan da }e na re dne go di ne, na kon grad ske apo te ke i bawe, u jo{ te `oj si tu aci ji bi ti grad ska preduze}a "Eko-dep" i Vo do vod. (Srna)

10 10 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Biznis mi li ona evra pla ti }e bri tan ska nis ko ta ri fna avio-kom pa ni ja "Iziyet" za dio po slo vawa ne sol - 40 ven tnog wema ~kog "Er Ber li na", ko je obu hva ta pra - va na po li je tawa i sli je tawa, iznajmqivawe avi ona i pre uzi mawe ka bin skog osobqa ra dnih mjes ta mo gla bi u na re dnih de set go di na uki nu ti vo de }a ja pan - ska ban ka Mi zu ho faj nen {el grup u sklo pu nas to jawa da tra di ci onal na ra dna mjes ta za mi je ni vje {ta- ~kom in te li gen ci jom i dru gim te hno lo gi ja ma. NO VI TRGO VIN SKI SPOR IZME \U DVI JE EKO NOM SKE SI LE SAD vi {om carinom ko ~e SAD TVRDE DA JE KI NES KI ALUMINIJUM PREVI[E JEFTIN Uvo ewem no vih ca ri na SAD igno ri {u pra vi la Svjet ske trgo vin ske or ga ni za ci je i ne ispuwava ju svo je me u na ro dne oba ve ze, sa op {ti lo ki nes ko Mi nis tar stvo trgo vi ne PE KING - No ve an ti - dam ping ca ri ne na uvoz alu - mi ni jum ske fo li je iza zva le su `es tok su kob izme u Ki ne i SAD, sa mo ne ko li ko da na kineski izvoz uo~i po sje te pred sje dni ka SAD Do nal da Tram pa Pe kin - gu. Ki na je o{ tro kri ti ko va - la na me te za ko ji ma su po se gle SAD, ko je su taj po tez obra zlo - `i le za bri nu to{ }u da ki nes - ka stra na po dri va ame ri ~ke proi zvo a ~e pre plavquju }i zemqu alu mi ni jum skim proi - zvo di ma ~i ja je ci je na ispod tr`i {ne. Ki nes ko Mi nis tar - stvo trgo vi ne je sa op {ti lo da uvo ewem no vih ca ri na SAD igno ri {u pra vi la Svjet ske trgo vin ske or ga ni za ci je i da ne ispuwavawu svo je me u na ro dne oba ve ze. - SAD ne sa mo da na no se {te tu in te re si ma ki nes kih kom pa ni ja, ve} po dri va ju i ozbiqnost i auto ri tet mul ti - la te ral nih pra vi la i re gu la - ti va - izja vio je di re ktor Kan ce la ri je za trgo vin sku re - me di ja ci ju i is tra `ne radwe Vang He un. Udar na do lar Mi nis tar stvo trgo vi ne SAD na ja vi lo je da }e uves ti ca ri ne u ra spo nu od 96,81 do 162,24 pro cen ta na uvoz ki nes - Jo{ je dan po ten ci jal ni pro blem u odno si ma Ki ne i SAD pro - is ti ~e iz na ja va eko no mis ta da }e ki nes ka va lu ta ju an u}i na tr`i {te naf te. Taj po tez mo `e u bu du }nos ti da po tpu no pot ko - pa ame ri ~ke in te re se i za ra du. Ki na je je dan od naj ve }ih uvo zni ka naf te na svi je tu i ta ~iweni ca ima broj ne uti ca je na svjet sku eko no mi ju, a Ki na ve} ove go di ne pla ni ra ugo vor o uvo zu naf te u svo joj va lu ti - ju - ani ma. S ob zi rom na to da do lar do mi ni ra u svjet skoj naf tnoj trgo vi ni, to bi bio ozbiqan uda rac na glo bal nu do mi na ci ju ame ri ~ke va lu te. ke alu mi ni jum ske fo li je. No va ta ri fa }e po go di ti vrste alu - mi ni jum skih fo li ja ko je se ko - ris te u auto mo bil skoj i in dus tri ji am ba la `e. NOVI SPOR OTVOREN UO^I TRAMPOVE POSJETE PEKINGU Ot ka ko je pre uzeo du `nost pred sje dni ka u ja nu aru go - di ne, Tramp se u ve li koj mje ri uz dr`a vao od pre du zi mawa o{ - trih mje ra ko je je obe }a vao to - kom izbor ne kam pawe. Ta da je pri je tio da }e Ki nu eti ke ti - ra ti kao va lu tnog ma ni pu la to - ra, ali wego va admi nis tra ci ja je po ~e la da pri mjewuje tvr u li ni ju u trgo vi ni. Pre ma po da ci ma Mi nis tar - stva trgo vi ne, Tram po va admi - nis tra ci ja je od ja nu ara za po ~e la 77 an ti dam ping is tra - ga i pos tup ke uvo ewa kom pen za - ci onih ta ri fa, {to je za 61 od sto vi {e ne go pro {le go di ne. Alarm za no vu upa lio je po da tak da je ki nes ki trgo vin - ski su fi cit sa SAD dos ti gao u sep tem bru ma ksi mum ko ji ni - je za biqe`en u naj mawe posqedwe tri go di ne una zad, ali ni je pre ci zi ra no o ko jem je izno su ri je~. (Agen ci je)

11 GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar BERZA BAWALUKA BERZANSKO Naziv emitenta Нова банка а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 6 Република Српска - измирење ратне штете 10 Република Српска - стара девизна штедња 7 Република Српска - измирење ратне штете 11 Република Српска - измирење ратне штете 5 Naziv emitenta FONDOVI АЗИФ у преобликовању Jахорина Коин а.д. Пале АЗИФ у преобл. Полара инвест фонд а.д. Бањалука DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF "Opportunity Fund" DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund ЗАИФ у преобликовању БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗАИФ у преобл. Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗАИФ у преобл. Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗАИФ у преоб. Привредник инвест а.д. Бањалука ЗАИФ у преобл. ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗМИФ у преобл. Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преобл. Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преобл. Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗМИФ у преобл. Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преобликовању ВБ фонд а.д. Бањалука ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бањалука Prosje~na cijena Promjena 0, ,32 97,30 85,00 89,00-0,22 0,97-0,31 0,16 Prosje~na cijena Promjena 0,85 2,52 3,75 8,41 3,30 1,90 1,18 6,00 0,80 4,79 0,40 1,81 2,90 0,05 0,01 1,20 0,07 15,03 0,12 14,07 3,16 21,43 Promet , , , , ,60 Promet 202, , ,70 396,00 687,94 33,60 24,73 EVROP SKA KO MI SI JA SA DE SET MJE SE CI KA[WEWA ODO BRI LA PO VLAS TI CE ZA BiH Ribari kona ~no oslobo eni carine Ribari ka`u da }e odobrenu kvotu za bescarinski izvoz is ko ris ti ti do po lo vi ne de cem bra FO TO: GLAS SRPSKE Dioni~ko dru{tvo DOBITNIK ZMIF U PREO BLI KO VAWU "CEP TER FOND" AD BAWALU KA Indeks FTSE 100 (Oct 30) CAC 40 (Oct 30) DAX (Oct 30) SVJETSKI INDEKSI Evropske berze Vrijednost 7, , , Ameri~ke berze Promjena (%) Indeks Vrijednost Promjena (%) Nasdaq (Oct 30) 6, Azijske berze Indeks Vrijednost Promjena (%) Nikkei 225 (Oct 30) Straits Times (Oct 30) Hang Seng (Oct 30) BERZA SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH obveznice ratna potra`ivawa ser. F FBiH obveznice ratna potra`ivawa ser. G Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost GUBITNIK OB VE ZNI CE RS - STA RA DE VI ZNA [TEDWA 7 Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena 0,068 21,43% 97,30-0,31% 22, , , PRIMARNO SLOBODNO Dioni~ko dru{tvo BH Telekom d.d. Sarajevo Sarajevo osigurawe d.d. Sarajevo Tvornica cementa Kakaw d.d. Kakaw 1, , Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost SEKUNDARNO SLOBODNO Dioni~ko dru{tvo , , , Zim d.d. Zenica , VANBERZANSKE TRANSAKCIJE Min. Koli~ina Vrijednost cijena Kowictrans d.d. Kowic Omo gu }en nam je bes ca rin ski izvoz ri be u zemqe Evrop ske uni je. Ima mo obe }awa da }e nam bi ti re fun di ra ni tro {ko vi ko je smo ima li na osno vu ca ri na, ka zao Te pi} PI [E: MA RI JA NA MIQI] ma ri ja nam glas srpske.com BAWALU KA - Bes ca rin - ski izvoz ri be iz BiH na tr`i {te ze maqa Evrop ske uni je, ko ji je pre dvi en izmi jewenim Spo ra zu mom o sta bi li za ci ji i pri dru `i - vawu (SSP) odo bren je na kon de set mje se ci ka{wewa. Izmi jeweni SSP stu pio je na sna gu 1. fe bru ara, ali Plenkovi} Hrvat ska `e li brzo uves ti evro ZA GREB - Pre mi jer Hrva - t ske An drej Plen ko vi} izja - vio je ju ~e da je plan Vla de da Hrvat ska prvi ko rak ka uvo ewu evra os tva ri go di ne ka da i bu de pred sje - da va la EU. - Hrvat ska kao naj mla a ~la ni ca EU ima dva po li ti - ~ki kqu ~na ciqa - da pos ta - ne dio {en gen skog pro s to ra, odno sno da bu de mo spre mni za po li ti ~ku odlu - ku o to me to kom i pris tu pawe evro zo ni - re kao je Plen ko vi}. (Agen ci je) ta da ni je odo bren i obe }a ni bes ca rin ski izvoz 500 to na ri be. Iz Evrop ske ko mi si je su se, iako su ima li i vi {e ne go do voqno vre me na da to omo gu }e, ta da prav da li da ni su us kla di li pro pi se. Po - lo vi nom mar ta obe }a li su da }e to bi ti u~iweno za dva do tri mje se ca, ali su ba ri je re ot klowene tek po lo vi nom okto bra. POVLASTICE ZAPELE U ADMINISTRACIJI EVROPSKE KOMISIJE - Tek pri je 15 da na omo gu - }en nam je bes ca rin ski izvoz ri be u zemqe EU. Obe }a li su nam da }e re fun di ra ti tro - {ko ve ko je smo pla ti li u ca - rin skim ispos ta va ma ili kan ce la ri ja ma. Za sve pro ce - du re izvo zni ci se mo ra ju ja vi - ti ca rin skim ispos ta va ma, jer je wima dos tavqena ta odlu ka - re kao je di - re ktor pre du ze }a "Tro pik ri bar stvo - ribwak Jaw" Zo ran Te - pi}. U ri bar stvu "Slap" iz Ro - ga ti ce is ti ~u da su po lo vi nom mje se ca tra `i li da im bu du re fun di ra ni tro {ko vi ko je su ima li na osno vu ca ri ne i da im je is pla }e no oko ma ra ka. - Pre os ta le kvo te za bes - ca rin ski izvoz is ko ris ti }e - mo si gur no do po lo vi ne de cem bra. Tra `i }e mo da nam odo bre do da tne bes ca rin ske kvo te, jer tre nu tne ni su do - voqne za ka pa ci tet do ma }ih ri ba ra. Bi }e mo za do voqni tek ka da nam omo gu }e da izve ze mo ono li ko ri be ko li ko uvo zni - ci uve zu inos tra ne na na {e tr`i {te - ka zao je di re ktor "Sla pa" Me hmed Ta ba ko vi}. U Pri vre dnoj ko mo ri RS is ti ~u da ih Mi nis tar stvo spoqne trgo vi ne i eko nom - skih odno sa BiH ni je oba vi - Važi za dan VALUTA Paritet Kupovni kurs Prodajni kurs Naziv Šifra Oznaka za efektivu za efektivu AUSTRALIJSKI DOLAR 036 AUD KANADSKI DOLAR 124 CAD HRVATSKA KUNA 191 HRK DANSKA KRUNA 208 DKK JEN 392 JPY NORVEŠKA KRUNA 578 NOK ŠVEDSKA KRUNA 752 SEK ŠVAJCARSKI FRANAK 756 CHF FUNTA STERLINGA 826 GBP AMERIČKI DOLAR 840 USD SRPSKI DINAR 941 RSD TURSKA LIRA 949 TRY EVRO 978 EUR Banka zadržava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,30%. RIBARI VE ]U KVOTU ZA BESCARINSKI IZVOZ jes ti lo da je odo bren bes ca - rin ski izvoz ri be. - Oni su nas u mar tu in for mi sa li da }e sve bi ti is pravqeno u ro ku od dva do tri mje se ca i da }e nas oba vi jes ti ti o to me. Ni su nas uop {te in for mi sa li o pro - mje na ma i tek smo pre gle dom do ku me na ta na saj tu Evrop ske ko mi si je sa zna li da je za ovu go di nu odo bre na kvo ta od 500 to na ri be za bes ca rin ski izvoz. Do 24. okto bra je izve - ze no 260 to na ri be i pre os ta - lo je jo{ 240 to na - re kao je se kre tar Udru `ewa poqo pri - vre de, ri bar stva, vo do pri vre - de, pre hram be ne i du van ske in dus tri je pri Pri vre dnoj ko mo ri RS Slav ko Ste va no - vi}. On je sa gla san sa ocje nom ri ba ra da je ne op ho dno po ve - }awe kvo te, is ti ~u }i da trend izvo za ri be oprav da va zah tje ve da ona do go di ne bu de po ve }a na sa ovo go di{wih 500 to na.

12 12 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Hronika Po sli je pucwave u Bawaluci Predlo`en pritvor za Marka Pra {tala BAWALU KA - Tu `i lac Okru `nog tu `i la{ tva Bawalu ka pre dlo `io je pri tvor za Mar ka Pra {ta la (21) ko ji je osumwi~en za rawavawe Ale ksan dra Pa li ku }e (22) u bawalu - ~kom na sequ Star ~e vi ca. Osumwi~e ni je 26. okto bra oko ~a so va na kon ver bal nog su ko ba iz pi {toqa pu cao u no gu po zna ni ku is pred je dnog ugos ti - teqskog obje kta. Na vo dno, Pra {ta lo je pu cao na Pa li ku }u zbog su ko ba u ve zi sa dilovawem dro ge. Ne zva ni ~no, obo ji ca su odra - ni je po zna ti po li ci ji i vi {e pu ta su ha p{e ni. Tu `i lac je pre - dlo `io pri tvor zbog bo ja zni da }e osumwi~e ni ome ta ti kri vi ~ni pos tu pak uti ca jem na svje do ke. N. B. Prijedor Pre pro dao unajmqene auto mo bi le PRI JE DOR - Dra go je T. (55) iz Ko zar ske Du bi ce pri javqen je Okru `nom ja - vnom tu `i la{ tvu u Pri je - do ru za uta ju ko jom je o{te tio po zna ni ka M. K. za ma ra ka. - Osumwi~e ni D. T. je od okto bra go di ne do ma - ja go di ne od M. K. iz Ko zar ca uzeo u na jam auto - mo bil "mer ce des" i kom bi "fi jat du ka to". Umjes to da ih vra ti, on je oba vo zi la pro dao tre }em li cu - sa zna - li smo u po li ci ji. N. T. Saobra }ajne nesre }e na putevima u BiH Dvo je po vri je e nih u su da ru ka mi ona i "gol fa" TU ZLA - Dvi je oso be su po vri je e ne u te {koj sao bra - }aj noj ne sre }i na ma gis tral - nom pu tu u Quba ~a ma kod Tu zle, gdje su se su da ri li "golf" i ka mi on. Ne sre }a se do go di la ju ~e u po sli je po dne vnim ~a so vi ma, ka da se te retwak od si li ne uda ra pre vrnuo na bo ~nu star - nu. Uvi aj na li cu mjes ta oba - vi la je po li ci ja iz Tu zle. Pje {ak S. K. (55) iz Tu zle po vri je en je ka da je na wega na le tje la "{ko da" ko jom je upravqao wegov su gra a nin D. S. (52). Do sao bra }aj ne ne sre - }e je do {lo u ne djequ u 17 ~a - so va. Po vri je e ni je pre ve zen u Uni ver zi tet ski klini~ki cen tar Tu zla, gdje je za dr`an na li je ~ewu. Mu {ka rac (64) po vri je en je ka da ga je na ma gis tral nom pu tu u mjes tu Ca par de kod Osma ka uda rio "golf" ko jim je upravqao A. M. (54) iz Zvor ni ka. Po vri je e ni je pre ve zen u Dom zdravqa u Ka le si ji, oda kle je upu }en u Uni ver zi tet ski kli - ni ~ki cen tar Tu zla. Po li ci ja je iz vr{i la uvi aj i ra di na ut vr i vawu svih okol nos ti ne - sre }e. N. B. Masovna tu ~a u Tesli }u Pre tu kao po zna ni ka sa `e nom i maj kom Po li ci ja hap si di le re na po dru ~ju Bi jeqine i Ze ni ce Pola tone marihuane kri li u pra znoj ku }i TE SLI] - Vi to mir \e - li}, wego va maj ka Smiqa i su pru ga B. \. pre tu kli su J. H. is pred svo je ku }e u Mla - di ko vi na ma kod Te sli }a u ne - djequ, sa zna je "Glas Srpske". Su kob se de sio na kon {to su J. H. i B. J. autom do {li is pred ku }e Vi to mi ra sa ko - jim su se po sva a li i po tu - kli. Osim \e li }e ve maj ke i su pru ge u tu ~u su se ukqu~io i wihov ko m{i ja R. M. Debqi kraj je izvu kao J. H., ko ji je na kon in ter ven ci je po li ci je pre ve zen u do boj sku bol ni cu, gdje su mu kon sta to - va ne te `e po vre de. UHAP[EN DVOJAC U BRODU ZBOG NAPADA NA POLICAJCA Sin i maj ka, Vi to mir i Smiqa, ta ko e su po vri je e - ni, ali se qeka ri ni su izja - sni li o ste pe nu wiho vih po vre da. O slu ~a ju je oba vi je - {ten i tu `i lac Okru `nog tu `i la{ tva u Do bo ju, ko ji }e se na kon ut vr i vawa ste pe na po vre da izja sni ti o kva li - fi ka ci ji kri vi ~nog dje la. Fi zi ~ki su kob de sio se i u Bro du, ka da su D. C. i M. Z. uha p{e ni zbog na srtawa na po li caj ca i spre ~a vawa ha - p{ewa na Trgu pa tri jar ha Pa vla u ovom gra du. In ci dent u ko jem je u~es - tvo va lo vi {e li ca de sio se u ne djequ. Po li cij ska pa tro la za te kla je D. C. ko ji se sva - ao sa dje voj kom, ko ja je u tom mo men tu le `a la na asfal tu. Po li caj ci su po ku {a li da smi re si tu aci ju i na re di li D. C. da pres ta ne sa na ru {a - vawem ja vnog re da i mi ra. Oglu {iv {i se o na re dbu D. C. je fi zi ~ki na srnuo na po - li caj ca, dok je M. Z., ko ji je bio u gru pi ko ja se sva a la, od gu ri vao slu `be ni ka ko ji je po ku {ao da uhap si D. C. - Na kon to ga obo ji ca su uha p{e na. Po sli je ispi ti - vawa su pu {te ni na slo bo du. Po vri je e nom po li caj cu je uka za na po mo} u Do mu zdravqa Brod, gdje su mu kon - sta to va ne la k{e po vre de - re kli su Po li cij skoj upra vi Do boj. Pro tiv D. C. }e bi ti dos - tavqen iz vje {taj Okru `nom tu `i la{ tvu Do boj zbog na pa - da na slu `be no li ce u vr{ewu slu `be ne radwe, dok }e pro tiv M. Z. bi ti dos - tavqen iz vje {taj zbog spre - ~a vawa slu `be nog li ca u obavqawu slu `be ne radwe. N. B. Ma ri hu ana pro na e na to kom pre tre sa ku }e u Pe la gi }e vu u ko joj ni ko ni je za te ~en. Is tra `u je se ko je sve tu do no sio i skri vao dro gu PI [E: NE BOJ [A TO MA [E VI] nto ma se srpske.com BI JEQINA - To kom akci je na su zbi jawu {ver ca nar ko ti ci ma po li ci ja je ju ~e na po dru ~ju Bi jeqine pro na - {la oko 500 ki lo gra ma ma - ri hu ane skri ve ne u ku }i pre mi nu le oso be u mjes tu Sa - ma re vac kod Pe la gi }e va, sa - zna je "Glas Srpske". Iz Po li cij ske upra ve Bi - jeqina pot vrdi li su pro na la - zak nar ko ti ka i ka za li da su akci ju na ot kri vawu {ver ce ra dro ge po ~e li u ra nim ju - tarwim ~a so vi ma. - To kom pre tre sa na po dru ~ju Pe la gi }e va u je dnoj od ku }a za - pli jeweno je vi {e sto ti na ki lo gra ma ma ri hu ane. Pre - tpos tavqa se da je ku }a ko ri{ - }e na za pri pre mu dro ge za daqu dis tri bu ci ju - sa op {ti - li su iz PU Bi jeqina. Is ta kli da ne mo gu da ot - kri va ju de taqe, ni ti da ka `u da li je ne ko uha p{en i osumwi~en, jer je akci ja u to ku te da }e vi {e po dat ka i de - taqni je in for ma ci je bi ti sa - op {te ni da nas. U AKCI JI 1" UHAP[ENO 18 QUDI Ne zva ni ~no sa zna je mo da je ku }a na pu {te na i da u woj u vri je me pro na las ka dro ge ni je bi lo ni kog. Izvor bli zak is - tra zi ka zao je da po li ci ja sa da is tra `u je ko je u po me nu tu ku - }u do nio nar ko ti ke i ko je sve ukqu~en u {verc dro ge. Akci ja na ot kri vawu {ver ce ra dro gom na po dru ~ju Bi jeqine do zakqu~ewa ovog bro ja "Gla sa Srpske" ni je NAPU [TENI OBJEKAT KORISTILI ZA PRODAJU bi la za vr{e - na. Dro ga je ju ~e Mre`a Akci ja "Mre `a 1" nas ta vak je akci je "Mre `a", ko ja je spro - ve de na u ma ju go di ne na po dru ~ju Ze ni ~ko-do boj - skog kan to na. U akci ji "Mre - `a" po li ci ja je uhap si la 34 oso be zbog or ga ni zo va nog {ver ca dro ge i oru `ja te je za pli je ni la vi {e od 50 ki - lo gra ma ma ri hu ane. Ta da je pre tre se no 57 lo ka - ci ja i osim dro ge pro na e - no je ma ra ka, te tri pi {toqa, pet dro bi li ca za ma ri hu anu, pet di gi tal nih va ga za pre ci zno mje rewe, 92 ra zna met ka, ve }a ko li ~i - na ta ble ta sa psi hoa kti vnim kom po nen ta ma i vaz du {ni pi {toq. Osumwi~e ni ma je na te ret stavqeno da su ~i - ni li or ga ni zo va nu kri mi - nal nu gru pu ko ja je du `i pe ri od kri ju m~a ri la dro gu i oru `je na tr`i {te za pa - dne Evro pe. pro na e na i na po dru ~ju Ze ni - ~ko-do boj skog kan to na, gdje je u akci ji "Mre `a 1" uha p{e no 18 osumwi~e nih nar ko-di le ra. Ne zva ni ~no sa zna je mo da su uha p{e ni Ja smin I, La ris S, Anel P, Se nad M, Enes K, San dro K, Ju so S, Sa mir G, Ha - lil N, Mi lan D, El din K, Bel min P, Asim B, Nayet N, Mir sa da K, Sa ne la P, Ma rio P. i Adnan U. Pri li kom wiho vog ha p{ewa pre tre se na je 21 lo ka ci ja na po dru ~ju Ze - ni ce te po je dna lo ka ci ja na po dru ~ju Sa ra je va, Tra vni ka i Kakwa. Tom pri li kom za pli - jewena je i odre e na ko li ~i na ma ri hu ane, he ro ina i ko ka ina na mi jewenih za uli ~nu pro da ju. U Mi nis tar stvu unu - tra{wih po slo va ZDK ni su mo gli na vo di ti de taqe o ovoj akci ji. Is ta kli su da je ona us mje re na na pro ce su irawe or - ga ni zo va ne kri mi nal ne gru pe ko ju sumwi~e za {verc nar ko - ti ka i ne do zvoqeno dr`awe oru `ja ili ek splo zi vnih ma te - ri ja. Napu {tena ku }a u kojoj je pro na e na dro ga FO TO: AR HI VA

13 122 Policija Tesli} Hra na i odje }a na me ti lo po va TE SLI] - Po li ci ji je pri javqena pro va la u pro - da vni cu "BDDS" u Ukri ni - ci kod Te sli }a oda kle su lo po vi odni je li hra nu, odje }u i no vac. Kra a se de si la u no }i izme u su bo te i ne djeqe, a po li ci ja ra di na ras - vjetqavawu kri vi ~nog dje - la. N. B. Bawaluka Pro na e na vo zi la BAWALU KA - Po li ci ja je u ne djequ pro na {la ukra - de nog "mer ce de sa" i "fi ja - ta" i is tog da na ih vra ti la vla sni ci ma, sa op {ti la je Po li cij ska upra ve Bawalu - ka. - Prvo je pri javqena kra - a "fi ja ta" u bawalu ~koj uli ci Mo m~i la Po po vi }a, a ubrzo je sti gla pri ja va kra e "mer ce de sa" u uli ci Reqe Kne `e vi }a. Oba vla - sni ka su os ta vi la otkqu~a - ne auto mo bi le - re kli su u po li ci ji. N. T. Osmaci "Gol fom" po ko sio pje {a ka OSMA CI - Pje {ak (64) po vri je en je ka da ga je na pu tu mjes tu Ca par de kod Osma ka uda rio "golf" ko - jim je upravqao A. M. (54) iz Zvor ni ka. Sao bra }aj na ne sre }a se de si la u ne djequ na ve ~e, a po vri je e ni je pre ve zen u Dom zdravqa u Ka le si ji, oda kle je upu }en u Uni ver - zi tet ski kli ni ~ki cen tar Tu zla. N. B. PRI JE DOR - "Isu zu yemi - ni" R. M. iz Pri je do ra iz go rio je u po `a ru ko ji je izbio ju ~e uju tro na par kin gu u na sequ Or lov ci, sa op {ti la je Po li - cij ska upra va Pri je dor. - Po `ar je izbio oko 4.20 ~a - so va. Ne mo `e se sa si gur no{ - }u re }i da li je vo zi lo na mjer no za paqeno ili je u wemu mo `da os ta la za paqena ci ga re ta - re kli su u po li ci ji U dvije rije~i Po`ar progutao "isuzu yemini" Kris ti ni Jov ko vi} preina~e na ka zna za ubis tvo Aleksandra Muj~inovi}a Kris ti na Jov ko vi} u pri tvo ru od 21. no vem bra pro {le go di ne FO TO: AR HI VA Ubici momka pove}ana robija na 14 godina Vi je }e Vrho vnog su da pre su du je do ni je lo na kon {to je uva `i lo `al bu Okru `nog tu `i la{ tva, a odbi lo `al bu od bra ne osu e ne. No vom odlu kom Jov ko vi }e voj je ka zna po ve }a na za dvi je go di ne za tvo ra PI [E: NE BOJ [A TO MA [E VI] nto ma se vic glas srpske.com BAWALU KA - Kris ti - i do da li da pre du zi ma ju mje re s ciqem ut vr i vawa okol nos ti nas tan ka po `a ra. N. T. na Jov ko vi} (32) iz Bawalu ke pra vo sna `no je osu e na u Vrho vnom su du Re - pu bli ke Srpske na 14 go di - na ro bi je jer je sa 11 ubo da no `em ubi la biv {eg mom - ka, fo to gra fa Ale ksan dra Muj ~i no vi }a Aki ja (44). Ovom odlu kom po ve }a na joj je ka zna za dvi je go di ne u odno su na ra ni je izre ~e nu prvos te pe nu pre su du u bawalu ~kom Okru `nom su du. Se kre tar Vrho vnog su da RS Je le na De spo to vi} ka za la je da je vi je }e pre su du do ni je lo na kon {to je uva `i lo `al bu Okru `nog tu `i la{ tva. ba od bra ne Kris - ti ne Jov ko vi} odbi je na je kao neo sno va na. Pre ina ~e na je odlu ka o ka zni, pa je ona po ve }a na sa 12 na 14 go di na za tvo ra. Sud sma tra da }e se ovom ka znom pos ti }i svrha ka`wavawa. U izre ~e nu pre - su du Jov ko vi }e voj bi }e ura - ~u na to vri je me ko je je pro ve la u pri tvo ru - ka za la je De spo to vi }e va. Bawalu ~ki Okru `ni sud prvos te pe nu pre su du Jov ko - Uhvatio kradqivca i predao ga policiji KOWIC - Po li ci ja je uhap si la E. N. (25) iz Hayi}a zbog pro va le u ku }u A. M. u Po dra {cu kod Kowica. Pro val nik je u ku }u upao u ne djequ, ali ga je vla - snik spa zio i uhva tio te za dr`ao do do las ka po li ci je ko ja ga je uhap si la. - Osumwi~e ni E. N. je upao u ku }u sa jo{ je dnom ne - po zna tom oso bom za ko jom se tra ga. Ukra li su mo tor nu pi lu i bu {i li cu ko je su pro na e ne u bli zi ni ku }e - sa op {ti li su iz po li ci je. (Agen ci je) vi }e voj je izre kao 5. ju na go di ne. Od bra na je sma tra la da je ri je~ o ubis - tvu na mah, te je u `al bi tra `i la bla `u ka znu. PRVOSTEPENO BILA OSU \ENA NA 12 GO DI NA ZATVORA Pre ma pre su di, Jov ko vi - }e va je us mrti la po zna tog bawalu ~kog fo to gra fa u no }i izme u 18. i 19. no vem - Maloqetnik nosio pi {toq i suzavac PRI JE DOR - Po li ci ja je od ma loqe tni ka iz Pri je do - ra odu ze la pi {toq s okvi - rom, mu ni ci jom i su za vac, sa op {ti la je po li cij ska upra va Pri je dor. Na ve de no je da je oru `je na e no to kom le gi ti ma ci ja u ne djequ oko 3.15 ~a so va. - Ma loqe tni ka sumwi~i - mo za ne do zvoqenu proi - zvodwu i pro met oru `ja ili GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar POKU [ALA DA PRIKRIJE ZLO^IN Tvrdila da je napadnuta Kris ti na Jov ko vi} ni je po - ri ca la ubis tvo, ali je to - kom is tra ge tvrdi la da je Muj ~i no vi} po ku - {ao da je si lu je, te ga je ubi la u od bra ni od tog na pa da. U su dni ci je ra ni je izno - se }i svo ju od - bra nu izja vi la da je ko bne no }i pi la al ko hol i tro do ne, pa je za spa la, a ka da se pro bu - di la, Muj ~i no vi} je bio na woj, zbog ~e ga su se po gu ra - li. Ta da je re kla da se ne sje }a ka ko ga je izbo la. Jov - ko vi }e va je du go go di{wi za vi snik od nar ko ti ka, a to kom su ewa je u vi {e na - vra ta pla ka la i izviwava - la se po ro di ci ubi je nog. bra pro {le go di ne u wego voj ku }i u bawalu ~koj So lun skoj uli ci. Ubo la ga je 11 pu ta no - `em, od ko jih su tri ubo da bi la u pre dje lu gru di, a osam u pre dje lu sto ma ka. Ob - du kci jom je ut vr e no da je Muj ~i no vi} umro usqed is - krvavqewa. U pre su di je jo{ na ve de no da je Jov ko vi }e va po ku {a la da pri kri je zlo - ~in. - Le{ je pre mjes ti la u dru gu pros to ri ju i za mo ta la ga dje li mi ~no u plas ti ~nu vre }u, a na kon to ga tu pros - to ri ju je zakqu~a la. Za tim je, s ciqem pri kri vawa do - ka za, dva }e be ta i ~ar {av, ko ji su bi li na topqeni krvqu `rtve, uba ci la u dvi - je plas ti ~ne vre }e u na mje ri da ih ba ci. Ka da sa ma ni je us pje la da sa kri je ovo kri - vi ~no dje lo, ona je 20. no - vem bra pro {le go di ne po zva la maj ku i sa op {ti la joj {ta je ura di la - na ve de no je u pre su di. Na kon izri cawa prvos - te pe ne pre su de sud sko vi je }e je Kris ti ni Jov ko vi} pro du - `i lo pri tvor zbog opa snos - ti od bjek stva, te `i ne dje la i bo ja zni od re me }ewa re da i mi ra. Ona se u pri tvo ru na la zi od 21. no vem bra pro - {le go di ne, a ova mje ra pro - du `a va na joj je vi {e pu ta. ek splo zi vnih ma te ri ja - na - ve de no je u sa op {tewu prijedorske policije. N. T.

14 14 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Region Na pad u Crnoj Go ri Bom bom na ku }u oca Damira Mandi }a POD GO RI CA - Ru ~na bom ba ba ~e na je ju ~e uju tro na obje kat u iz gradwi u cen tru Pod go ri ce, a od ja ~i ne de to na ci je po pu ca la su sta kla u pri zemqu zgra de. U pod go ri ~koj po li ci ji je re ~e no da ne ma po vri je e nih, a na obje ktu je pri ~iwena ve li ka ma te ri jal na {te ta. U tre nut ku ek - splo zi je u ku }i u iz gradwi bio je sa mo ~u var. Sta na ri obli`wih zgra da su uzne mi re ni jer se ek splo zi ja do - go di la u stro gom cen tru Pod go ri ce. Oni su re kli da je obje kat na ko ji je ba ~e na bom ba u vla sni{ tvu Sa ba hu di na Man di }a, oca Da mi ra Man di }a ko ji je go di ne osu en na 19 go di na za tvo - ra zbog sa u~e sni{ tva u ubis tvu gla vnog i od go vor nog ure dni ka lis ta "Dan" Du {ka Jo va no vi }a. (Srna) SA VEZ SA DPS-om "JU DIN ZAGRQAJ". RA \E NO VI], KAN DI DAT ZA PRED SJE DNI KA LI BE RAL NE PAR TI JE Odr`an drugi krug lokalnih izbora u Makedoniji Za ev pro gla sio po bje du, Gru ev ski ni`e optu`be SKOPQE - So ci jal de mo - krat ski sa vez Ma ke do ni je (SDSM) sa op {tio je da su, pre ma prvim re zul ta ti ma dru gog kru ga lo kal nih izbo - ra, kan di da ti te stran ke iz - vje sno po bi je di li u jo{ 10 op {ti na. U Ma ke do ni ji je u ne djequ odr`an dru gi krug lo kal nih izbo ra za gra do na ~el ni ke 35 op {ti na. - Gra a ni su ima li pri li - ku da gla sa ju na fer i demokratskim izbo ri ma i da ka `u da pro mje na ma u ci - je loj Ma ke do ni ji - izja vi la je po sla nik SDSM-a Iva na Tu fe gi}. S dru ge stra ne, li der naj - ve }e opo zi ci one stran ke VMRO-DPMNE Ni ko la Gru ev ski izja vio je da je dru gi krug odr`an u ne de - mo krat skoj atmo sfe ri, kao i da su gla sa ~i bi li izlo - `e ni pri jetwama i ucje na - ma. - Na `a lost, ni smo vi dje li de mo krat sku atmo sfe ru, jer su se u dru gom kru gu po ve }a - le ne pra vil nos ti. To se mo - glo vi dje ti kroz nu ewe mi ta gra a ni ma, zas tra {i - vawe, pri ti sak i pri jetwe upu }e ne na {im akti vis ti - ma, pri je sve ga od stra ne ~la no va SDSM-a - re kao je Gru ev ski. (Agen ci je) DOBRA VIJEST HERCEG NOVI Lu ksu zni kom pleks "La zu re Ma ri na & Ho tel" tre ba lo bi da bu de otvo ren na proqe}e na re dne go di ne u Her ceg No vom, na ja vi li su ju ~e pred sta vni ci kom pa ni je "Im pe rio hol din gs" na sas - tan ku sa ru ko vod stvom op - {ti ne Her ceg No vi. Mu {ka rac (34) po gi nuo je ju ~e u lo vu kod Va ra `di na ka da je opa li la pu {ka dru gog lov ca dok ju je ski dao sa ra me na, sa op {ti la je va ra `din ska po li ci ja. Mu {ka rac (32) je ski dao sa ~ma ri cu sa ra me na ka da je pu {ka opa li la. LO[A VIJEST Hrvatska Hrva ti na bavqaju dva ame ri ~ka he li kop te ra ZA GREB - Hrvat ska }e na ba - vi ti dva ame ri ~ka vi {e na mjen - ska he li kop te ra ti pa "UH-60 blek hok", pre nio je spe ci ja li - zo va ni por tal "Tan go siks". Hrvat ski mi nis tar od bra ne Da mir Krsti ~e vi} je u dva da - na dva pu ta re kao da se pre go - va ra o na bav ci ta kva dva he li kop te ra. Mi nis tar je re - kao da sa SAD pre go va ra ju o na bav ci le tje li ca za hrvat ske spe ci jal ne sna ge. Ta ko e, mi nis tar do da je da se vo di ra ~u na o to me da se ci je li pa ket, ko ji je Hrvat skoj ve oma bi tan, spo ji ra di pre las ka na za pa dnu te hno lo gi ju. Pri ~a o hrvat skoj na bav ci ovih ame ri - ~kih he li kop te ra ni je no va i pod sje }a da je sve po ~e lo jo{ ma ja go di ne pri li kom zva ni ~ne po sje te hrvat ske de le - ga ci je SAD sa ta da{wim pred - sje dni kom Ivom Jo si po vi }em na ~e lu, a u ko joj je bio i ta - da{wi mi nis tar od bra ne An te Ko tro ma no vi}. (Agen ci je) Pre drag Bo {ko vi}, mi nis tar od bra ne NATO preuzima kontrolu nad crnogorskim nebom POD GO RI CA - Mi nis tar od bra ne Crne Go re Pre drag Bo {ko vi} izja vio je ju ~e da }e kon tro lu vaz du {nog pros to ra te dr`a ve vr{i ti Gr~ka i Ita li ja, ~la ni ce NA TO-a. Bo {ko vi} je re kao da je u to - ku pos tu pak po tpi si vawa te - hni ~kih spo ra zu ma sa NA TO-om Gr~kom i Ita li jom. - Na {e je da he li kop te ri ma za {ti ti mo ne bo na ni `im vi - si na ma - re kao je Bo {ko vi}. Go vo re }i o pri je dlo gu za ko na o pot vr i vawu spo ra zu ma izme - u stra na sje ver noa tlan tskog ugo vo ra o pra vnom po lo `a ju wiho vih sna ga ko ji ma se ga - ran tu je po se ban sta tus u Crnoj Go ri, Bo {ko vi} je ka zao da je usva jawe tog akta u Skup {ti - ni bi la oba ve za ko ja proi zla - zi iz ~lan stva u NA TO-u. On je do dao da je Crna Go - ra ima la oba ve zu da u ro ku od {est mje se ci od pris tu - pawa NA TO-u, usvo ji spo ra - zu me ko ji da ju po se ban sta tus pri pa dni ci ma voj ne ali jan - se. (Agen ci je) Andrej Plenkovi}, hrvat ski pre mi jer, vje ru je da }e pro pas ti ini ci ja ti va SDP-a Mirno ~ekam glasawe o povjerewu Mi ran sam i uvje ren da je sve {to ra di mo do bro. Ako opo zi ci ja `e li da ko ris ti svo je de mo krat sko pra vo po tre }i, ~et vrti put, on da }e mo ima ti ras pra vu. Oni }e iz gu bi ti na gla sawu i ne }e pos ti }i ciq, ka `e Plen ko vi} ZA GREB - Pre mi jer Hrvat ske An drej Plen ko vi} tvrdi da mir no ~e ka da pi - tawe opo zi va wego vog ka bi - ne ta do e na dne vni red Sa bo ra zbog afe re "Agro kor" ko ja mje se ci ma po tre sa ovu dr`a vu. Plen ko vi} je re kao da je ta no va ini ci ja ti va opo zi ci - onog SDP-a "ne po tre bna i una pri jed ne us pje {na". - Mi ran sam i uvje ren da je sve {to ra di mo do bro. Ako opo zi ci ja `e li da ko ris ti svo je de mo krat sko pra vo po tre }i, ~et vrti put, on da }e mo ima ti ras pra vu. Oni }e iz gu - bi ti na gla sawu i ne }e pos ti - }i ciq - ka `e Plen ko vi}. Li de ra SDP-a Ber nar di - }a je op tu `io da je por tpa rol od bje glog vla sni ka "Agro ko - ra" Ivi ce To do ri }a, oci je - niv {i da se sve to ra di na po se ban i tea tra lan na ~in. - Mo gu sa mo da ka `em: Be my gu est (izvo li te) - re kao je Plen ko vi}. Po no vio je da mu se ~i ni da su po li ti ~a ri pro mi je ni li re to ri ku za 180 ste pe ni i da pa te od amne zi je, te da su upra - vo opo zi ci oni Most i SDP ra ni je "pje va li {la ger" da Vla da {ti ti To do ri }a, a sa da su, ka zao je, pos ta li wego vi por tpa ro li. Plen ko vi}, ~i ji ka bi net To do ri} op tu `u je da je na ci - BERNARDI] POSTAO TODORI ]EV PORTPAROL An drej Plen ko vi}, hrvatski premijer FO TO: AR HI VA ona li zo vao wego vu imo vi nu i pre dao je stran ci ma, pak, ka - `e da je Vla da spri je ~i la des - ta bi li za ci ju pri vre de, za dr`a la ra dna mjes ta i stvo - ri la pre du slo ve za naj boqu tu - ris ti ~ku se zo nu u is to ri ji. Pre ma ra ni jim na ja va ma, SDP je ju ~e tre ba lo da u Sa - bor upu ti ini ci ja ti vu za opo - ziv Vla de, ali je ipak Grmoja: Inicijativa ishitrena Mos to vac Ni ko la Grmo ja izja vio je da je SDP-ova ini - ci ja ti va is hi tre na, odno sno da se ra di o za li je tawu ko je bi na kra ju Plen ko vi }a mo - glo ~ak i oja ~a ti. Ipak, ne ki Mos to vi po sla ni ci po tpi sa - li su ini ci ja ti vu, a stran ka na javquje da }e je po dr`a ti i u gla sawu. - SDP je ma lo lak na oba ra - ~u, ali ~iweni ca je da pre - mi jer ne `e li da da od go vo re na kqu ~na pi tawa o "Agro ko ru" i da HDZ op stru - i{e rad is tra `ne ko mi si je ko ja bi mo gla da ti od go vo re - obja{wava Grmo ja. odlu ~e no da }e to ura di ti u ~et vrtak. Na taj po tez su se odlu ~i - li, ka ko ka `u, iz ta kti ~kih ra zlo ga. - Po tpi se i zah tjev za is - ka zi vawe ne po vje rewa Vla di mi }e mo pre da ti u ~et vrtak, i to ka ko bi smo ot klo ni li mo - gu }nost da se o to me ras - pravqa is ti dan ka da je aktu el no pri je po dne - ka zao je pred sje dnik SDP-ovog Klu ba po sla ni ka Ar sen Ba uk. SDP ]E U ^ET VRTAK UPUTITI U SA BOR INICIJATIVU ZA OPO ZIV VLA DE Pre ma sa bor skom po slo - vni ku, ras pra va i gla sawe o po vje rewu mo ra se odr`a ti naj ka sni je u ro ku od 30 da na od da na dos ta ve pri je dlo ga Sa bo ru. Ta ko e, Vla da je du `na da se izja sni o pri je dlo gu u ro ku od osam da na od uvr{ta vawa pri je dlo ga na dne vni red. SDP je za svo ju ini ci ja - ti vu za sad pri ku pio 31 po tpis po sla ni ka, ta ~no ko li ko je po po slo vni ku po tre bno za ova - kvu ini ci ja ti vu, a po tpi se su da le sve opo zi ci one stran ke, osim Ne za vi snih za Hrvat sku u ko ji ma je biv {i mi nis tar i HDZ-ovac Zlat ko Ha san be go - vi}. (Agen ci je)

15 GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar Podobnik Hrvat ska }e us ko ro bi ti naj go ra u EU ZA GREB - Hrvat ska je za 25 go di na, od osa mos - taqewa, od dru ge po ra zvi - je nos ti pos tko mu nis ti ~ke zemqe pos ta la dru ga na listi naj ne us pje {ni jih, iza Bu gar ske, upo zo ra va hrvat ski nau ~nik Bo ris Po do bnik. Po {to taj trend tra je, Hrvat sku bi us ko ro mo gao sna }i ta ko zva ni gr~ki sce na rio, upo zo ra va on. - Iza nas je jo{ sa mo Bu - gar ska, ali ka ko se ona mi jewa br`e od nas, ne }e- mo jo{ du go bi ti dru gi naj go ri. Bi }e mo naj go ri - pre dvi a Po do bnik. (Agen ci je) Hrvatska Oluj ni vje tar no sio kro vo ve ZA GREB - Oluj ni vje tar iza zvao je ma te ri jal nu {te tu na obje kti ma na po - dru ~ju Kar lo va ~ke `u pa - ni je. Vje tar, ko ji je du vao na tom po dru ~ju u ne djequ, naj vi {e {te te na nio je kro vo vi ma ku }a i {kol - skih zgra da na po dru ~ju Ogu li na, Touwa, Pla - {kog i Jo sip do la. U Ogu - li nu je vje tar odnio kro vo ve sa dvi je {ko le kao i ne ko li ko pri va tnih obje ka ta. (Agen ci je) Crna Go ra Dvo je mrtvih u sao bra }aj noj ne sre }i BU DVA - U sao bra }aj noj ne sre }i ko ja se do go di la u Bu dvi, ka da su se su da ri li te re tno mo tor no vo zi lo i mo to cikl, po gi nu le su dvi je oso be, sa op {te no je iz crno gor ske po li ci je. Po li ci ja jo{ ni je sa op - {ti la iden ti tet stra da - lih. Ne sre }a se do go di la u bu dvan skom na sequ Vi - di ko vac, na pu tu pre ma Tiv tu. (Agen ci je) ZA GREB - Biv {i pred sje - dnik Hrvat ske i li der stran - ke "Na pri jed Hrvat ska" Ivo Jo si po vi}, izja vio je ju ~e da ni ka da ni je do bio iz vje {taj taj nih slu `bi o to me da se ne - {to de {a va u naj ve }em hrvat - skom kon cer nu "Agro ko ru", slu ~a ju ko ji mje se ci ma po tre sa tu dr`a vu. Pi tawe je, ka `e Jo si po vi}, da li su se bez bje - dno sne slu `be mo gle upi ta ti BRINE [TO EU NE ISKAZUJE STAV U VE ZI SA "OSOVINOM" LON DON - Sla - `ek, je dan od naj zna ~aj ni jih fi lo zo fa i in te le ktu ala ca da na{wice u autor skom tek - Region ukratko Josipovi}: Nisam dobio izvje {taje o "Agrokoru" Sla `ek upo zo ra va na ve li ku opa snost od {i rewa an ti se mi ti zma i isla mo fo bi je Slovenija i Hrvatska dio "osovine zla" ko ja ni ~e u EU Gru pa ze maqa ko je se odu pi ru pri hva tawu iz bje gli ca for mi ra je dnu no vu "oso vi nu zla". Tu su Hrvat ska, Slo ve ni ja, Ma ar ska, ^e {ka Poqska i bal ti ~ke zemqe, upo zo ra `ek u to pi tawe, ali i da pos to je one ko je je tre ba lo to da ra de, kao {to je Hrvat ska na ro dna ban ka. (Agen ci je) stu za bri tan ski "In de pen - dent" uka zao je na ve li ku opa - snost ko ja se na dvi ja nad Evro pom u ~i jem ko ri je nu se na la zi an ti se mi ti zam. Sla `ek, jedan od naj zna ~aj ni jih intelektualaca dana{wice FO TO: AR HI VA Ka ko na vo di "oso vi na zla" za sno va na na an ti se mi ti zmu i isla mo fo bi ji for mi ra se u Evro pi, a u woj su i Slo ve ni ja i Hrvat ska. Zapaqen automobil grani ~nom policajcu HER CEG NO VI - Auto mo bil mar ke "golf 3", vla sni{ tvo slu `be ni ka her ce gnov ske gra ni ~ne po li ci je (S. O.) iz go rio je u, ka ko se sumwa, po dme tnu tom po `a ru kod res to ra na "San Tro pe" u Ba o{i }i ma. Va tra je za hva ti la jo{ je dan auto mo bil mar ke "golf 2" i za pri je ti la da se pro {i ri i na tre }i, ali je brzom in ter - ven ci jom her ce gnov skih va tro ga sa ca po `ar lo ka li zo van. Va tro gas ci su do bi li po ziv de se tak mi nu ta iza po no }i i us pje li su da za sat uga se po `ar. - Na kon slu `be nog vje {ta ~ewa, sa op {ti }e mo zva ni ~an na - laz o uzro ku po `a ra - sa op {te no je iz po li ci je. (Agen ci `ek se os vrnuo na ne - da vni go vor pre mi je ra Ma ar - ske Vi kto ra Or ba na, ko ji je na zvao cen tral nu i is to ~nu Evro pu (CEE) "zo nom bez mi - gra na ta". - Poqaci, ^e si, Slo va ci, Ru mu ni i Ma a ri tre ba lo bi da se uje di ne u ovom pro ce su. Mi `e li mo si gur nu, pra vi ~nu, hri{ }an sku i slo bo dnu Evro - pu - zakqu~io je Or ban. MEDIJI U SLOVENIJI SORO [A SVRSTALI ME \U NAJOPASNIJE QUDE Bi lo ka kva po ve za nost Or - ba no vih "zo na bez mi gra na ta" i sta rih na cis ta ko ji te `e stva - rawu "zo na bez Je vre ja" je, ka ko ka `ek, ~is to gra ni ~na. - Osim to ga, u je dnom od gla vnih slo ve na ~kih de sni ~ar - skih ne djeqnih ~a so pi sa mo - gli smo da ~i ta mo da je Yory So ro{ je dan od na jo pa sni jih qudi na {eg vre me na od go vo ran za "in va zi ju se mit skih hor di, a sa mim tim i za su mrak u EU... on je smrto no sni ne pri ja teq za pa dne ci vi li za ci je, na ci - onal ne dr`a ve i bi je log, evrop skog ~o vje ka - na vo `ek. U tek stu se daqe na vo di da je So ro {ov ciq iz gradwa "du- gi ne ko ali ci je ko ja se sas to ji od dru{ tve nih mar gi na kao {to su pe de ri, fe mi nis ti, mu - sli ma ni i kul tur ni mar ksis ti ko ji mrze po sao", ko ji bi za tim iz vr{i li "de kon stru kci ju na - ci onal ne dr`a ve i pre tvo ri li EU u mul ti kul tu ral nu dis to - pi ju Uje diwenih Dr`a va Evro - pe". Ka ko upo zo ra va fi lo zof, ta "od vra tna fan ta zi ja spa ja an ti se mi ti zam i isla mo fo bi - ju i nas su o~a va sa pa ra do ksom ci onis ti ~kog an ti se mi ti zma". - Sje ti te se An der sa Brej - vi ka, nor ve {kog ma so vnog ubi - ce an ti imi gran tskog sta va. On je bio an ti se mi ta, ali i proi zra el ski nas tro jen, po - {to je dr`a va Izra el prva li - ni ja od bra ne pro tiv {i rewa mu sli ma na, on ~ak `e li da po - no vo iz gra di Hram Je ru sa li - ma. Wegov stav je da su Je vre ji OK sve dok ih ne ma pre vi {e - pi `ek. On je re kao da se da nas tra go vi ta kvog sta va mo gu na - }i kod ame ri ~kih de sni ~a ra i kod sa mog Or ba na. - Ubrzo na kon {to je na - pao So ro {a, Or ba na je po sje - tio Bewamin Ne ta ni ja hu, a ubrzo su na {li za je dni ~ki je - POD GO RI CA - Beo grad ski advo kat Je le na Dren ~a po sla la je 23. okto bra Si no du SPC zah tjev za izja{wewe da li je mi tro po lit Am fi lo hi je na li tur gi ji sa op {tio stav crkve ili wegov li ~ni, jer je op tu - `io Srpkiwe da "su pos ta le ~e do mor ke, ko je po bi ju za go di - nu vi {e de ce ne go {to su po bi - li Mu so li ni, Hi tler i Broz". Ona pi ta SPC da li je pro tiv Prijetwe smr}u zbog priloga o migrantu Ma ja Se ver, no vi nar ka sa HRTa, obja vi la je na svom pro fi - lu na "Fej sbu ku" pretwe ko je je pri mi la zbog pri lo ga o azi - lan tu Prin su Va leu So ni ki ju, pro zva nom Afri ~ki [i me, ko ji je u Za gre bu ne da vno otvo rio prvi afri ~ki res to - ran. Se ver se po no vno na {la pro zva nom zbog svo jih "qevi - ~ar skih" sta vo va, ali ovaj put ni je os ta lo sa mo na vri je - awu, ve} je do bi la i pri - jetwu smr}u zbog pro mo ci je mul ti kul tu ra li zma. "Je*em ti ma ter ku*vo ju go-ma - son ska. Ako `e li{ `i vje ti s crnci ma idi u En gles ku, Fran cus ku ili SAD a ne moj pro mi ca ti ma son sku mul ti - kul ti po li ti ku u Hrvat skoj. Na ti su }e Hrva ta na pu {ta zemqu a ti ku*ve ti no je dna pra vi re - por ta `u o azi lan tu ko ji otva - ra res to ran u Hrvat skoj. Do }e dan ka da }e mo te sma knu ti sme }e je dno! - na ve de no je u po ru ci. Ma ja Se ver je pri - jetwu pri ja vi la po li ci ji. zik: na pad na So ro {a je u re du ako po dr`i te Izra el. Ne ta ni - ja hu ov pakt s ci onis ti ~kim an - ti se mi ti ma je dan je od naj tu `ni jih tre nu ta ka wego ve ka ri je re - ka `ek. Uka zao je na for mi rawe "oso vi ne zla". - Gru pa ze maqa ko je je Or - ban na bro jao i ko je se odu pi ru pri hva tawu iz bje gli ca for mi - ra jo{ je dnu no vu "oso vi nu zla": Hrvat ska, Slo ve ni ja, Ma ar - ska, ^e {ka Re pu bli ka, Poqska, bal ti ~ke zemqe, a sa da se tu mo ra do da ti ~ak i Aus tri ja. Na ju zne mi ra va ju }i aspekt ov dje je ne voqnost Evro pe da is ka `e ja san stav u ve zi sa ovom oso vi - nom. Bi lo da omo gu }i svo jim zemqama ~la ni ca ma da usvo je vlas ti tu po li ti ku u po gle du iz - bje gli ca ili da usvo je efi ka - sne mje re pro tiv onih ko ji kr{e za je dni ~ka pra vi la. Ovo je ve oma opa san znak za Evro pu - upo zo ra `ek i do da je da sa mo no va qevi ~ar ska vi zi ja mo `e spa si ti Evro pu. Tu`ba za Amfilohija zbog govora mr`we Am fi lo hi ja po kre nut pos tu pak i mo li crkvu da se izja sni po - vo dom ovog pi tawa ka ko bi iz - bje gli tu `bu. (Agen ci je)

16 16 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Srbija BEO Fon da ci ja "Ti ja na Ju ri}" Za do`ivotnu kaznu zatvora potpisa BEO GRAD - Fon da ci ja "Ti ja na Ju ri}" sa op {ti la je da je do sa da pri ku pi la po tpi sa za iz mje nu Kri vi ~nog za - ko ni ka, odno sno uvo ewe ka zne do `i vo tnog za tvo ra za si lo - va teqe i ubi ce dje ce. Iz fon da ci je je sa op {te no da se o~e ku je da taj broj bu de ve }i ka da sti gnu po tpi si iz svih 40 gra do va u ko ji ma su gra a ni mo gli da po dr`e ovu ini ci ja ti vu. Da bi pri je dlog iz mje ne za ko na u{ao u parlament, po tre - bno je naj mawe po tpi sa. Igor Ju ri}, osni va~ Fon da - ci je "Ti ja na Ju ri}" i otac ubi je ne Ti ja ne, ka `e da for mu la ri sa po tpi si ma po dr{ke do `i vo tnoj ka zni za tvo - ra jo{ pris ti `u. (Agen ci je) AKO ]E RU SI JA DA [AQE SVO JE [PI JU NE, PA VAQDA NE ]E DA IH [AQE U STA TU SU NI KA KAO [TO JE KA FE KU VA RI CA, BA [TO VAN ILI DO MAR. VAQDA ]E IH SLA TI NA VI [E FUN KCI JE. IVI CA DA ^I], [EF SRPSKE DI PLO MA TI JE Po ~elo ponovqeno su ewe za utaju poreza Mi{kovi}i po no vo pred su dom GRAD - Pred Spe ci - jal nim su dom u Beo gra du ju ~e je po ~e lo no vo su ewe gru pi op - tu `e noj za uta ju po re za, a prvo - op tu `e ni su vla snik "Del ta hol din ga" Mi ro slav Mi {ko - vi}, wegov sin Mar ko i vla - snik "Ni bens gru pe" Mi lo \u ra {ko vi}. Oni su sti gli u sud pet mi nu ta pri je po ~et ka ro ~i {ta. Gru pa je op tu `e na da je uta ji la po rez po odbit ku od ka - pi tal nog do bit ka iz po slo - vawa pu tar skih pre du ze }a. Su di }e vo ji nu Pe - tro vi }u i Ja dran ki Bar di}. Mi ro slav Mi {ko vi} je dje lo vao ra spo lo `e no uo~i po - ~et ka su ewa. Su ewe im se po - navqa po na lo gu Ape la ci onog su da u Beo gra du, ko ji je u sep - tem bru uki nuo prvos te pe nu pre su du ko jom su Mi {ko vi }i i \u ra {ko vi} bi li osu e ni za po res ku uta ju i na lo `io da im se su ewe po no vi za to dje lo, a \u ra {ko vi }u i wego vim sa ra - dni ci ma i za zlo upo tre be sa kru {e va ~kom Fa bri kom ma zi - va (FAM). Mi {ko vi }i i \u - ra {ko vi}, kao i jo{ ~e ti ri okrivqena, zbog ne dos tat ka do - ka za odlu kom Ape la ci onog su - da pra vo sna `no su oslo bo e ni op tu `bi za zlo upo tre be sa pu - tar skim pre du ze }i ma, zbog ~e - ga su bi li prvo bi tno uha p{e ni u de cem bru go - di ne. (Agen ci je) DOBRA VIJEST BEOGRAD Iz da vawe elek tron skih re ce - pa ta za hro ni ~ne pa ci jen te po ~e lo je ju ~e u Beo gra du, a us ko ro }e pu tem elek tron skog re cep ta do li je ko va do la zi ti i pa ci jen ti {i rom Srbi je. Pa ci jen ti ne }e mo ra ti da idu u do mo ve zdravqa po re cept. SOMBOR [est oso ba te `e je po vri je - e no u su da ru tri vo zi la na pu tu izme u Som bo ra i Apa - ti na, na vo de iz Mi nis tar - stva unu tra{wih po slo va. Po vri je e na li ca su sta ros - ti oko dva de set go di na. LO[A VIJEST Vrwa ~ka Bawa O{te }en spo me nik Dra ga nu Ni ko li }u VRWA ^KA BAWA - Spo me - nik po koj nom glum cu Dra ga nu Ni ko li }u o{te }en je sa mo ~e - ti ri da na na kon sve ~a nog pos - tavqawa, a iako se ~i ni lo da je u pi tawu van da li zam, sta tua u vrwa ~kom par ku ipak se ni je na {la na me ti van da la. Ka ko se na vo di, u pi tawu je sa mo splet ne sre }nih okol nos - ti. Po ri je ~i ma Ni ko le Yami }a, je dnog od ini ci ja to ra pos - tavqawa sta tue le gen dar nog glum ca u Vrwa ~koj Bawi is - pred Ter mo mi ne ral nog ku pa ti - la, ne da le ko od izvo ra To pla vo da, us ta novqeno je da je dio Ga gi nih na o~a ra - slu ~aj no po - lomqen. - Je dan gost Vrwa ~ke Bawe se igrao sa svo jim de te tom i ka da je ma li {a na po di gao da boqe po gle da sta tuu, de te je ne ho ti ce po vu klo okvir i po - lo mi lo deo na o~a ra - re kao je Yami}. (Agen ci je) Odbor za kon tro lu slu `bi bez bje dnos ti Povratnici sa rati {ta pod budnim okom slu `bi BEO GRAD - Na stra na ra ti {ta do sa da je sa po dru ~ja cen tral ne Srbi je oti {lo 50 qudi, vra ti lo se de set, a po gi nu lo 11, izja vio je pred sje dnik Odbo ra Skup {ti ne Srbi je za kon tro lu slu `bi bez bje dnos ti Igor Be ~i}. - Svi po vra tni ci u cen tral noj Srbi ji su pod stal nom kon tro - lom slu `bi - re kao je Be ~i}. On ka `e da u ovom tre nut ku ne ma ne po sre dne opa snos ti po gra - a ne Srbi je ka da je ri je~ o te ro ris ti ~kim na pa di ma, kao i da je si tu aci ja sta bil na i pod kon tro lom. - Na {e be zbe dno sne slu `be ne pres ta no ra zmewuju in for ma ci je sa odre e nim slu `ba ma u re gi onu, a i u Evro pi. Te ro ri zam je ve - li ki pro blem i za da le ko ve }e i ra zvi je ni je zemqe od Srbi je - na veo je Be ~i}. Biv {i na ~el nik Voj no be zbe dno sne agen ci je ge ne ral Mo mir Sto ja no vi} sma tra da Srbi ji ne pri je ti te ro ris ti ~ka akti vnost sa Ko so va i Me to hi je. (Srna) Odr`an prvi sas ta nak ra dne gru pe ko ja bi tre ba lo da sa slu {a mi{qewa o ju `noj srpskoj po kra ji ni \uri}: Rasprava o Kosovu i Metohiji bi}e {iroko postavqena FOTO: TANJUG Po ~eo unutra{wi dijalog o Kosovu Vu ~i} ko ji je ini ci rao ovaj di ja log in sis ti ra da se on vo di na vi {e ni voa, da bu de od go vo ran i da ima ja sno de fi ni sa ne ciqeve, ali da je je dan od im pe ra ti va da bu de vo en u okvi ri ma re al nog, sa ja sno de fi ni sa nim ciqevi ma ko ji vo de u bu du }nost, a ne u su ko be, ka zao \u ri} BEO GRAD - Unu tra{wi di ja log o Ko so vu, ko ji je ini - ci rao pred sje dnik Srbi je Ale ksan dar Vu ~i}, za po ~eo je ju ~e sas tan kom ra dne gru pe ko ja bi tre ba lo da sa slu {a mi{qewa o ju `noj srpskoj po kra ji ni. Ka ko je pred sje dnik gru pe za pru `awe po dr{ke unu - tra{wem di ja lo gu o Ko so vu i Me to hi ji Mar ko \u ri} re kao po sli je prvog sas tan ka, ona }e u na re dnih ne ko li ko mje se ci ima ti za da tak da "sa slu {a i sa be re mi{qewa iz naj {i reg dru{ tve nog spek tra o je dnoj od naj va `ni jih te ma za nas". \u ri} je pod sje tio da Vu - ~i} in sis ti ra da se on vo di na vi {e ni voa, da bu de od go vo ran i da ima "ja sno de fi ni sa ne ciqeve, ali da je je dan od im - pe ra ti va da bu de vo en u okvi - ri ma re al nog, sa ja sno de fi ni sa nim ciqevi ma ko ji vo de u bu du }nost, a ne u su ko be". - Po ku {a }e mo da pod sta - kne mo i one ko ji do sa da ni su u ja vnos ti izno si li svo je sta vo - ve o ra zli ~i tim aspe kti ma ko - sov sko-me to hij skih pi tawa - re kao je \u ri} i do dao da }e ras pra va bi ti "{i ro ko pos - tavqena". PRVI OKRU GLI STO U OKVI RU DIJALOGA BI ]E DA NAS Na prvom sas tan ku ra dne gru pe za unu tra{wi di ja log o Ko so vu i Me to hi ji do go vo re no je da prvi okru gli sto u okvi ru unu tra{weg di ja lo ga o Ko so vu i Me to hi ji bu de odr`an da nas u Pa la ti Srbi ja, a u~es tvo va }e Kon fe ren ci ja pra vnih fa kul - te ta. Okru glom sto lu bi }e pri - su tni srpska mi nis tar ka prav - de Ne la Ku bu ro vi}, kao i Mar ko \u ri}. Na sas tan ku ra dne gru pe usvo jen je i vi zu el ni iden ti tet ci je log pro ce sa unu tra{weg di ja lo ga. Pred sje dnik Srbi je Ale ksan dar Vu ~i} na ja vio je DSS NE ]E U^ESTVOVATI U DIJALOGU ne da vno da bi us ko ro tre ba lo da se odr`i sas ta nak pred sta - vni ka pra vnih fa kul te ta o unu tra{wem di ja lo gu o Ko so vu i Me to hi ji. Pred sje dnik De mo krat ske stran ke Srbi je Mi lo{ Jo va - no vi} re kao je da bi zbog va - `nos ti te me DSS ra do u~es tvo vao u di ja lo gu o Ko so vu i Me to hi ji, ali na gla {a va da "u ova kvoj for mi, ka da se svi pi ta ju", ne }e u~es tvo va ti. - Ale ksan dar Vu ~i} i Srpska na pre dna stran ka pra ve far su od di ja lo ga, jer u wemu u~es tvu ju svi, i sa mo jo{ fa le ho ke ja {i ili dje ca u ob da ni - {tu - re kao je Jo va no vi}. Pi tawe Ko so va je ve oma va `no za srpski na rod, ka `e on, i DSS bi vrlo ra do u~es - tvo vao u di ja lo gu o pi tawima Us ta va i Re zo lu ci je 1244, ali ka ko sma tra, u di ja lo gu bi "tre ba lo da se pi ta ju" sa mo po - li ti ~ke stran ke, Srpska pra - vo sla vna crkva i "even tu al no SA NU". (Agen ci je)

17 Svijet TOP STORIES CNN Ma fi ja {ki bos Pi no Ska du to iz Ba ge ri je, bli zu si ci li jan - ske pres to ni ce Pa ler ma, ot - krio je da je wego va k}er ka u ve zi sa mar {a lom ka ra biwera (po li cij skim in spe kto rom) i na re dio si nu da je ubi je. - Tvo ja ses tra je pos ta la po li - caj ka - re kao je Ska du to si nu. Sin ma fi ja {a upla {io se odlas ka u za tvor. - Imam 30 go di na i ne }u da se bi upro pas tim `i vot zbog wega - re kao je ma fi ja {ev sin u te le fon skom raz go vo ru sa pri ja teqem ko ji je po li ci - ja pri slu {ki va la. Turska Nas tavqeno su ewe pu ~is ti ma AN KA RA - U Tur skoj je nas tavqeno ma so vno su ewe za vi {e od 220 osumwi~e - nih za or ga ni zo vawe po ku - {a ja voj nog pu ~a u toj zemqi pro {le go di ne, ~i ji je ciq bio da se svrgne tur ski pred sje dnik Reyep Ta jip Er - do gan. Osumwi~e ni ma pri je - ti do `i vo tni za tvor. U ne re di ma je `i vot iz gu bi lo 250 oso ba. Me u osumwi~e ni - ma su i biv {i ge ne ra li. An - ka ra za or ga ni zo vawe pu ~a kri vi mu sli man skog sve {te ni ka Fe tu la ha Gu le na, {to on ne gi ra. (Agen ci je) MOS KVA - Vi {e od qudi je eva ku isa no u 52 gra da u Ru si ji u okto bru na kon ta la sa ano ni mnih po zi va i la - `nih pri jetwi bom ba ma, re - kao je vr{i lac du `nos ti {e fa Na ci onal nog cen tra za kri zne si tu aci je pri rus kom Mi nis tar stvu za van re dne si - tu aci je Igor Ku trov ski. - Po la mi li ona gra a na je skloweno na kon ve li kog bro ja ano ni mnih po zi va i pri jetwi bom bom u ve zi sa lo ka ci ja u 52 gra da. Sve lo ka ci je su pro - vje re ne i ispos ta vi lo se da su pri jetwe la `ne - re kao je zva - GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar Anonimne dojave ~este u Rusiji Eva ku isa no qudi zbog te le fon skih "bom ba {a" ni ~nik Mi nis tar stva za van - re dne si tu aci je. Ru si ja je od 1. sep tem bra bi la me ta ta la sa te - le fon skih po zi va i la `nih do ja va o bom ba ma pos tavqenim u {ko la ma i uni ver zi te ti ma, tr`nim cen tri ma i upra vnim zgra da ma u rus kim gra do vi ma. U ovom pe ri odu, vi {e od lo ka ci ja bi le su me te ta ko zva - nog te le fon skog te ro ri zma u 170 rus kih gra do va, a eva ku isa - no je vi {e od mi li on qudi. U ve zi sa ovim otvo re no je vi {e kri vi ~nih slu ~a je va u Mos kvi i dru gim rus kim gra - do vi ma. (Agen ci je) Belgija Uha p{e na ~e tvo ri ca isla mis ta BRI SEL - Po li ci ja je uhap si la ~e ti ri oso be po - ve za ne sa na pa dom iz ka da je u vo zu ve li ke brzi ne "Ta lis", ko ji je i{ao pre ma Pa ri zu, ek stre mis ta Islam ske dr`a ve pu cao i ra nio pu tni ka pri je ne go {to je sa vla dan. Na vo di se da je bel gij sko Dr`a vno tu - `i la{ tvo sa op {ti lo da je po li ci ja iz vr{i la ra ci ju u {est obje ka ta {i rom Bri - se la. Tom pri li kom ~e tvo - ri ca isla mis ta su odve de ni na sa slu {awe. (Agen ci je) Sirija Pri je te ofan zi ve ra di ka la RI JAD - Ru si ja se na da da bi Tur ska mo gla da sta - bi li zu je si tu aci ju u si rij - skoj pro vin ci ji Idlib, gdje vje ru je da pos to ji vi so - ka pri jetwa od te ro ris ti - ~kog na pa da. - Vi so ka je ten zi ja i jo{ pos to ji pri jetwa od ofan - zi ve ra di kal nih gru pa. Na da mo se da }e Tur ska ispu ni ti oba ve ze ko je se ti - ~u Idli ba kao zo ne de es ka la ci je - stav je Ru - si je. (Agen ci je) London Ti nejyeri pla ni ra li na pa de LON DON - Bri tan ska po li ci ja u Sje ver nom Jor - k{i ru uhap si la je dva 14- go di{wa ti nejyera zbog sumwe da su pri pre ma li te ro ris ti ~ki na pad. Ti nejyere je uhap si la an - ti te ro ris ti ~ka po li ci ja 28. okto bra u mjes tu Nor ta - ler ton u gro fo vi ji Sje ver - ni Jor k{ir u En gles koj i oni tek tre ba da bu du sa - slu {a ni. (Agen ci je) POL MA NA FORT I RIK GEJ TS PRE DA LI SE FE DE RAL NIM VLAS TI MA U VA [IN GTO NU ZBOG IS TRA GE O RU SI JI [EF TRAM PO VOG TI MA zavjerenik protiv SAD Pol Ma na fort je prvo ve li ko ime ko je je zva ni ~no obu hva }e no is tra gom, a wego va pre da ja i na ja va op tu `ni ce pre ma ko joj bi bio te re }en i za pro ne vje ru, prawe nov ca, la `ne izja ve i dru ga dje la mo gli bi da iza zo vu ve li ki po li ti ~ki po tres u Va {in gto nu VA [IN GTON - Biv {i {ef pre di zbor nog ti ma ame - ri ~kog pred sje dni ka Do nal da Tram pa Pol Ma na fort (68) i wegov po slo vni sa ra dnik Rik Gej ts pre da li su se ju ~e fe de - ral nim vlas ti ma u Va {in - gto nu u okvi ru is tra ge o uti ca ju Ru si je na ame ri ~ke izbo re i bi }e op tu `e ni za za - vje ru pro tiv SAD. Ma na fort je prvo ve li ko ime ko je je zva ni ~no obu hva }e no is tra gom spe ci jal nog sa vje tni - ka Ro ber ta Mi le ra o "slu ~a ju Ru si ja", a wego va pre da ja Bi rou i na ja va op tu `ni ce od 12 ta ~ka pre ma, ko joj bi bio te re }en i za pro ne vje ru, prawe nov ca, la `ne izja ve i dru ga dje la, mo gli bi da iza zo vu ve li ki po li ti ~ki po tres u Va {in gto nu. Ka ko se na vo di u pa pi ri ma ko je je obja vi la agen ci ja AP, wih dvo ji ca su go di na ma ra di - li kao lo bis ti i po li ti ~ki kon sul tan ti, a od do go di ne su ra di li kao "ne re gis - tro va ni agen ti" za ukra jin ske vlas ti i po li ti ~ku par ti ju ta - da{weg pred sje dni ka Vi kto ra Rik Gejts Ja nu ko vi ~a. Iako je Ja nu ko vi~ svrgnut go di ne, ka da je pre bje gao u Ru si ju, gdje je do bio azil, Ma na fort i Gej ts su nas - ta vi li da ra de za wego vu, ina - ~e pro rus ku, Par ti ju re gi ona. - Ma na fort i Gej ts su u tom pe ri odu stvo ri li de se ti ne mi li ona do la ra pri ho da, a da VE] POSTOJE ZAPE^A]ENE Papadopulos priznao bi sa kri li taj no vac od ame ri ~kih vlas ti, pra li su ga kroz niz kor po ra ci ja, par tner skih odno sa i ra ~u na u SAD i inos tran stvu - na vo de me di ji. Ka ko pi {e u op tu `ni ci, kroz of-{or ra ~u ne je pro {lo oko 75 mi li ona do la ra, od ~e ga je 18 mi li ona oprao i po tro - Biv {i sa vje tnik u pred sje dni ~koj kam pawi Do nal da Tram pa Yory Pa pa do pu los izja snio se da je kriv {to je da vao la `ne izja ve agen ti ma FBI-ja to kom wiho ve is tra ge o mo gu }oj ko or - di na ci ji izme u ~la no va kam pawe i Ru si je, javqaju agen ci je. Pa pa do pu los, ko ji `i vi u ^i ka gu, gdje ra di kao advo kat, tre }i je sa vje tnik pred sje dni ka Do nal da Tram pa ko ji se su o~io sa op tu `ba ma. On je kri vi cu pri znao jo{ 5. okto bra, u slu ~a ju ko ji do sa da ni je ja vno objavqen. Pa pa do pu los se izja snio kri vim da je la gao agen te o pri ro di svo jih kon ta ka ta sa "stra - nim dr`avqani ma", ko ji su, ka ko je mi slio, ima li blis ke ve ze sa vi {im zva ni ~ni ci ma rus ke vla de. Pol Manafort {io Ma na fort na "ras ko {an `i vot", dok je Gej ts na ra zli ~i - te ra ~u ne pre ba cio oko tri mi - li ona do la ra. Za sa da se ni gdje ne spo miwe wiho va sa radwa sa vlas ti ma u Ru si ji. GODINAMA RADILI KAO LOBISTI I POLITI^KI KONSULTANTI Si-En-En je obja vio da ve} pos to je za pe ~a }e ne op tu `ni ce u is tra zi, kao i da su izra e ni "pla no vi za ha p{ewa" prvih li ca za ko je se sumwa da su umi je {a na u na vo dno po ma gawe Ru si ji da uti ~e na is hod pro te - klih ame ri ~kih izbo ra. O Ma na for tu je ra ni je pi - sa no u kon tek stu po ma gawa Ru - si ji, kao o ~o vje ku ko ji je "nu dio in for ma ci je po zna tom taj ku nu Ole gu De ri pas ki". Pla }ena istraga Is tra ga o na vo dnoj po ve za - nos ti pre di zbor ne kam - pawe pred sje dni ka SAD Do nal da Tram pa sa Ru si jom pla }e na je iz sred sta va pred sje dni ~ke kam pawe Tram po ve de mo krat ske pro - tiv kan di dat kiwe Hi la ri Klin ton i De mo krat skog na - ci onal nog ko mi te ta, na veo je ne da vno "Va {in gton post". Advo kat Mark Ila jas, ko ji je ra dio za pre di zbor ni tim Hi la ri Klin ton i De mo - krat ski na ci onal ni ko mi tet, u apri lu pla tio je va - {in gton skoj fir mi "Fju`n GPS", da is tra `i Tram po ve ve ze s Ru si jom. Is pla te su nas tavqene sve do izbo ra no vem bra 2016, na vo di AFP. Pre ma na vo di ma "Va {in - gton pos ta", biv {i {ef pre di - zbor nog ti ma Do nal da Tram pa po nu dio je da mi li jar de ru blis kom Kremqu pru `i in - for ma ci je o pred sje dni ~kim izbo ri ma ko ji su odr`a ni go di ne. Ma na fort je pri va tni raz - go vor sa De ri pas kom po nu dio mawe od dvi je se dmi ce pri je ne go {to je Tramp pri hva tio re pu bli kan sku no mi na ci ju za pred sje dni ~kog kan di da ta, tvrdi ame ri ~ki list, pre no si Roj ters. - Ako mu je po tre ban pri va - tni in for ma ti vni raz go vor, mo `e mo to da sre di mo - na pi - sao je Ma na fort u i-mej lu ne - ime no va nom pre ko mor skom po sre dni ku izme u wega i ma - gna ta u in dus tri ji alu mi ni ju - ma Ole ga De ri pas ke, na veo je "Va {in gton post", po zi va ju }i se na oso be upo zna te s tom pre - pis kom.

18 18 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Ruski protivvazdu {ni sistem, veliki problem za NATO "S-400" izmi je nio si tu aci ju na Blis kom is to ku VA [IN GTON - Rus ki pro tiv vaz du {ni ra ke tni sis - tem "S-400 tri jumf" po tpu no je pro mi je nio si tu aci ju na Blis kom is to ku i ozbiqno za bri nuo ame ri ~ke oru `a ne sna ge i me di je. ^a so pis "Na ci onal ni in te res" tvrdi da je sis tem "S-400" to li ko efi ka san da mi jewa "pra vi la igre" u re - gi onu. Za bri nu tost Za pa da i NA TO-a iza zi va i po da tak da su ve li ko za ni mawe za ovaj rus ki sis tem ve} po ka - za le Sa udij ska Ara bi ja i Tur ska, a na vo di se da ne ke dru ge zemqe ve} ima ju sis - tem "S-300", ko ji je pret ho - dnik "S-400". Spe ci fi ~nost rus kog "S- 400" sas to ji se u to me {to mo `e ispaqiva ti ra zli ~i te ra ke te-pre sre ta ~e sa do me tom od 40 do 400 ki lo me ta ra. Is - to vre me no, ame ri ~ki sis tem "Pa tri ot" ima ra ke tu do me ta od 96 ki lo me ta ra. Kru na rus - kog sis te ma je ra ke ta "9M96E2", ko ja dos ti `e brzi - nu od oko me ta ra u se - kun di ili ki lo me ta ra na ~as i mo `e uni {ti ti ciq na sa mo pet me ta ra iznad zemqe. "S-400" ima do da tne ra da re za bor bu pro tiv "ne - vidqivih" avi ona u ~i joj se proi zvodwi ko ris ti stelt-te - hno lo gi ja. Ta ko e mo `e da se us pje {no ko ris ti za oba rawe ne pri ja teqskih avi ona sa ra - dar skim sis te mi ma ve li kog do me ta a efi ka san je i pro - tiv ba lis ti ~kih ra ke ta. Ru - si ja je pos ti gla zna ~a jan us pjeh u sfe ri pro da je ovog oru `ja, izme u os ta log, i zemqama NA TO-a i sa ve zni - ci ma SAD. (Agen ci je) Abu Da bi Iran se pri dr`a va spo ra zu ma ABU DA BI - Iran ispuwava oba ve ze pre ma nu - kle ar nom spo ra zu mu sa svjet skim si la ma, izja vio je ge ne ral ni di re ktor Me u na ro dne agen ci je za atom sku ener gi ju Ju ki ja Ama no. Di re ktor agen - ci je, ~i ji su in spe kto ri na dle `ni za pra }ewe po - {to vawa spo ra zu ma, na - gla sio je da se Iran pri dr`a va sve ga ono ga {to je po tpi sao. - Na {i in spe kto ri oba v - qaju du `nos ti bez pro ble - ma - po ru ~io je Ama no. Velike svjetlosne kugle fotografisali o~evici FO TO: AGEN CI JE Pri jetwa do ma }i ni ma Mun di ja la Islamska dr`ava "ubila" Mesija i Nejmara Ne obi ~na po ja va u Ru si ji "Svjetlosna kugla" sijala strah po Si bi ru Prvo sam mi slio da je to ne ki jak re fle ktor, ali se oblik svje tlos ti mi jewao pre brzo. Lop ta se na kra ju pre tvo ri la u luk i po la ko nes ta la, is pri ~ao Ani si mov TOM SK - Mno gi sta no - vni ci Si bi ra pri mi je ti li su pri je ne ko li ko da na ogro - mnu "svje tlo snu ku glu" na ne - bu, a ne ki su ~ak tvrdi li da je to znak do las ka van ze - maqaca. Iako ni je pot vr en izvor ove ne obi ~ne svje tlos ti, ne ki sma tra ju da je ona posqedi ca ne ke taj ne pro be rus ke voj ske. Sli ~na svje tlost, ko ju je iza - zvao pro je ktil, pri mi je }e na je Raketa Ka da se sli ~an ne obi ~an oblik po ja vio nad Nor ve - {kom ana li ti ~a ri su ga pri pi sa li ne us pje lom lan si rawu ra ke te. Pro je - ktil je vje ro va tno ek splo - di rao, a ne obi ~an oblik svje tlos ti bio je odraz sun ~e vih zra ka na ras pr{e - nim kapqica ma go ri va. ZVANI^NO UZROK SVJETLOSTI NEPOZNAT u de cem bru nad Nor ve - {kom. Ser gej Ani si mov, fo to - graf iz Sa lek har da, gra di }a u ar kti ~kom kru gu, ka `e da se ku gla uz di gla iz drve }a i kre - nu la ka wemu. - Prvo sam mi slio da je to ne ki jak re fle ktor, ali se oblik sve tlos ti mi jewao pre - brzo. Lop ta se na kra ju pre - tvo ri la u luk i po la ko nes ta la - is pri ~ao je Ani si - mov. Oko 600 ki lo me ta ra daqe Ale ksej Ja kovqev bio je ubi je - en da pri sus tvu je do las ku van ze maqaca u Tom sk. - Prvo sam bio za in tri - gi ran svje tlo{ }u u ta ko ne - obi ~nom obli ku, ali se lop ta pos te pe no {i ri la i pos ta ja la sve stra {ni ja. Do bro je {to ni sam bio sam. Mi slio bih da ha lu ci ni ram - re kao je Ja - kovqev. Is ti fe no men pri mi je ti - li su mno gi sta no vni ci Si - bi ra i obja vi li fo to gra fi je na in ter ne tu. MNOGI POMISLILI DA VANZEMAQCI Pre ma ne kim te ori ja ma, ri je~ je o ne obi ~noj ma ni fes - ta ci ji po lar ne svje tlos ti, a pre ma dru gim da je ri je~ o ne - kim taj nim voj nim pro ba ma. Rus ki me di ji na vo de da je mo `da ri je~ o tra gu ne ke in - ter kon ti nen tal ne ra ke te. - [ta god da je bi lo ni je mi bi lo sve je dno. S ob zi rom na pri ~e o le te }im tawiri ma ko ji su naj ~e{ }e vi a ni iznad Si bi ra ve} sam po mi slio da nam do la ze gos ti iz va si one. Zbog to ga sam se sav na je `io od stra ha. Bi lo bi do bro da nam na dle `ne voj ne i dr`a vne stru ktu re ka `u {ta je i ta ko oda gna ju strah od qudi - ka zao je jo{ je dan o~e vi dac Ole ksan - der Su hoj ski. (Agen ci je) RI JAD - Te ro ris ti ~ka or ga ni za ci ja Islam ska dr`a va obja vi la je no vu pri jetwu or ga ni za to ri ma i u~e sni ci ma Svjet skog fu dbal skog prven stva u Ru - si ji go di ne. Na sli - ci ko ju je obja vio IS na la ze se naj boqi svjet ski fu dba le ri Li onel Me si i Nej mar u spe ci fi ~nom po - lo `a ju. Ar gen ti nac je ve} "po - TI RA NA - Prvi ~o vjek al - ban ske taj ne slu `be "Vi {o" Aja zi Li ka po dnio je os tav - ku ne na vo de }i ra zlog, {to je iza zva lo la vi nu spe ku la - ci ja u re do vi ma opo zi ci je. Li der opo zi ci onih de mo - kra ta Quj zim Ba {a re kao da "pos to ji mo gu }nost" da je Li ki na os tav ka proi zvod po li ti ~kog pri tis ka, ka ko bi se umawile posqedi ce po sli je skan da la sa na vo - dnom umi je {a no{ }u biv {eg gubqen", Bra zi lac ~e ka na li kvi da ci ju. - Ne }e te bi ti si gur ni sve dok `i vi mo - na vo di se u po - ru ci. Ovo ni je prva pri jetwa IS-a. Pri je ne ko li ko da na objavqen je pla kat krva vog Me si ja, a stal no se na javquju na pa di na rus ke gra do ve u ko - ji ma }e bi ti igra ne uta kmi - ce Mun di ja la od 14. ju na do 15. ju la na re dne go di ne. In ci dent na aero dro mu u Bre me nu Vjetar odnio avi on van pis te BRE MEN - Aero drom u gra du na sje ve ro za pa du Wema ~ke, Bre me nu bio je za tvo ren po {to je pri va tni rus ki mla zni avi on za vr{io van pis te zbog ja kih vje tro va. - Le tje li ca "si tej {en bra vo", re gis tro va na u Ru si ji, sle - tje la je na 15 me ta ra od pis te pri ~e mu ni je pre trpje la bi lo ka kvu {te tu. Ni ko od tro je ~la no va po sa de ni je po vri je en. U avi onu ni je bi lo pu tni ka - sa op {tio je aero drom. Na ve de no je da se in ci dent de sio u ne djequ, u ~a so - va po po dne i da su svi avi oni upu }e ni na su sje dne aero dro - me. (Agen ci je) Afe ra po tre sa Al ba ni ju [ef taj ne slu `be odstupio zbog dilera mi nis tra po li ci je Se imi ra Ta hi ri ja u {verc dro ge. On je na vo dno bio dio ka na la za kri ju m~a rewe, ko ji je dro gu iz Al ba ni je pre ba ci vao u Ita li ju. (Agen ci je)

19 [pan ske dr`a vne vlas ti odlu ~ne da za ve du red u Ka ta lo ni ji Katalonija na svojevrsnoj pre kre tni ci FO TO: AGEN CI JE PUYDEMON SE SA KRIO u Bri sel od optu`nice Tu `i lac Ho se Ma nu el Ma za za tra `io i po di zawe op tu `ni ca zbog zlo upo tre be fon do va. Ka rels Puyde mon i wego vi sa ra dni ci otpu to va li u Bel gi ju MA DRID - Dr`a vni tu - `i lac [pa ni je Ho se Ma nu el Ma za, za tra `io je ju ~e da se po di gnu op tu `ni ce za po bu nu i pod sti cawe na po bu nu pro - tiv li de ra Ka ta lo ni je zbog po ku {a ja odva jawa tog re gi - ona od [pa ni je, pre no si Roj - PUYDEMONOVA STRANKA IZLAZI NA IZBORE Yosep Raul ters. Li de ru Ka ta lo ni je Kar - le su Puyde mo nu i wego vim sa - ra dni ci ma pri je te ka zne i na i dje ca u Rumuniji Su pru ga Kar le sa Puyde mo - na, Mar se la To por, se sa k}er ka ma Ma ga li i Ma ri - jom vra ti la u Ru mu ni ju na - kon {to je ot kri la da re gi onal na po li ci ja "Mo - sos d' Es kva dra" vi {e ne ~u - va wiho vu vi lu na izlas ku iz gra da \i ro ne, ko ji se na la zi u bli zi ni gra ni ce sa Fran cus kom. Po ja vi le su se gla si ne da je ona otpu to va la u Ru mu - ni ju, jer }e wen mu` pos ta - ti ne pri ja teq [pa ni je odlu kom da se Ka ta lo ni ja ot ci je pi. 30 go di na za tvo ra. On i wego - ve ko le ge iz ka ta lon ske Vla de ju ~e su se sklo ni li u Bel gi ju ko ja im je jo{ ra ni je po nu di la azil. Na vo dno Puyde mon je tre ba lo da raz go va ra sa advo - ka ti ma i po je di nim po li ti ~a - ri ma u Bri se lu. Tu `i lac Ma za za tra `io i po di zawe op tu `ni ca zbog zlo - upo tre be fon do va i za hti je - vao da se sa slu {a ju se ce si onis ti ~ki li de ri. Pre - ma {pan skom pra vo su dnom sis te mu, zah tjev tu `i oca upu - }en je su di ji na ra zma trawe. Mi nis tar unu tra{wih po slo va [pa ni je Hu an Igna - cio Zo ido ka zao je ju ~e da je Ma drid dao "ne ko li ko sa ti" smi jewenim mi nis tri ma da po ku pe svo je stva ri iz kan ce - la ri ja, ali i da ih upo zo ri da im pri je te kri vi ~ne tu `be za uzur pi rawe tu ih fun kci ja uko li ko po ku {a ju da obavqaju slu `be ne du `nos ti. Me u tim, mi nis tar u ra - spu {te noj ka ta lon skoj vla di Yosep Ra ul do {ao je na po sao. On se fo to gra fi sao i pos ta - KATALONSKOG MINISTRA POLICIJA IZBACILA IZ KABINETA vio na dru{ tve nu mre `u fo - to gra fi ju iz ka bi ne ta. - U kan ce la ri ji, pra kti - ku ju }i od go vor nos ti ko je nam je po vje rio na rod Ka ta lo ni je - obja vio je Ra ul na "Tvi te ru" iznad fo to gra fi je u ka bi net - skoj fo teqi. Dvo ji ca po li ca - ja ca u{la su u zgra du u cen tru Bar se lo ne i na kon ne ko li ko mi nu ta izba ci la iz we Ra ula. Ina ~e stran ka svrgnu tog ka ta lon skog li de ra Kar le sa Pudyemo na - Ka ta lon ska evrop ska de mo krat ska stran ka (PDe CAT) - na ja vi la je ju ~e da }e u~es tvo va ti u de cem bru na re gi onal nim izbo ri ma ko - je je ra spi sa la {pan ska vla da. - Ide mo na izbo re 21. de - cem bra. Ide mo na wih sa ubje - ewem i po sve }e no{ }u ka ko bi smo pus ti li Ka ta lon ce da se izra ze - re kla je por tpa rol - ka PDe CAT-a Mar ta Pas kal, pre no si AFP. [pan ska vla da je u pe tak, kao od go vor na pro gla {ewe ne za vi snos ti Ka ta lo ni je, ra - spus ti la ka ta lon ski par la - ment, smi je ni la ta mo{wu vla du i ra spi sa la izbo re u tom re gi onu za 21. de cem bar. Mi nis tar spoqnih po slo - va [pa ni je Al fon so Das tis izja vio je da se na da i vje ru je da }e re gi onal ni izbo ri u Ka ta lo ni ji, re zul ti ra ti os - tan kom te te ri to ri je u sklo pu [pa ni je. - Na da mo se da }e mo uz po mo} ovih izbo ra us pje ti da po vra ti mo vla da vi nu pra va i za ko na u Ka ta lo ni ji. Na da mo se i vje ru je mo da }e na kon ovih izbo ra Ka ta lo ni ja po - no vo bi ti ono is to dru{ tvo ka kvo je bi lo ra ni je: otvo re - no i in te gri sa no - ka zao je Das tis. (Agen ci je) GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar SAD DOBRA VIJEST Spu {tawe ~o vje ka na Mje sec go di ne ni je bi lo la `no i ni je snimqeno u ho li vud skim stu di ji ma, ka ko su go di na ma sas tavqane te ori je za vje re. To su is ta kli stru~waci tvrde }i da bi po sjen ka ma sa Mje se ca za sni mak u stu di ju tre bali mi li oni la se ra i re fle kto ra. Azerbejyan Pru ga spo ji la Ki nu i Evro pu BA KU - Li de ri Azer bejyana, Tur ske i Gru zi je pus ti li su u sao bra }aj `eqe zni ~ku pru gu du gu 826 ki lo me ta ra. Ova pru ga po ve zu je tri zemqe i uspos - tavqa te re tnu i pu tni ~ku ve zu izme u Evro pe i Ki zni ~ka li ni ja, ko ja ukqu~u je no vu pru gu od 105 ki - lo me ta ra, ima }e ka pa ci tet tran spor ta mi li on pu tni ka i pet mi li ona to na te re ta go - di{we, pre no si agen ci ja Roj - ters. Tri zemqe po ve zu je naf to vod "Bri ti{ pe tro le uma" Ba ku - Tbi li si - Yej han i ga so - vod Ba ku - Tbi li si - Er zu rum, ali su trgo vin ske ve ze izme u Tur ske i re gi ona Kav ka za ogra - ni ~e ne. No va `eqe zni ca Ba ku - Tbi li si - Kars, ka ko je na - javqeno, pru `i }e eko nom ski pod sti caj re gi onu. - Ba ku - Tbi li si - Kars je dio ve li kog Pu ta svi le - re kao je tur ski pred sje dnik Reyep Ta jip Er do gan na sve ~a nom otva rawu. (Agen ci je) IRAN Sva ke go di ne vi {e od gra a na Te he ra na umre od posqedi ca za ga ewa vaz du ha. Taj broj je dvos tru ko ve }i u odno su na U pret ho dnih ne ko li ko go di na za ga ewe vaz - du ha je u ne ko li ko na vra ta pri mo ra lo lo kal ne vlas ti da za tvo re {ko le i kan ce la ri je. LO[A VIJEST Litvanija Osu en zbog ve li ~awa Staqina VIQNUS - Li tvan ski sud osu dio je Ju ri ja Su bo - ti na (67) na ku }ni pri tvor zbog ja vnog ve li ~awa so - vjet skog di kta to ra Jo si fa Vi sa ri ono vi ~a Staqina i zlo ~i na SSSR nad tom bal ti ~kom na ci jom. On je op tu `en da je pre - kr{io za kon ko jim se kri - mi na li zu je ja vna po dr{ka zlo ~i ni ma. Okru `ni sud u Viqnu su do nio je pre su du po ko joj }e Su bo tin 14 mje - se ci mo ra ti da os ta je u ku - }i izme u 22 ~a sa uve ~e i pet uju tru. (Agen ci je) Ujediwene nacije nastoje da formiraju snage G5 NO VA AR MI JA u bor bi pro tiv kri ju m~a ra qudi WUJORK - Uje diwene na - ci je for mi ra }e no vu ar mi ju, ta ko zva ne Za je dni ~ke sna ge G5, ko je bi ~i ni li pri pa dni - ci pet ze maqa, a ~i ji je ciq bor ba pro tiv kri ju m~a ra qudi ma i te ro ris ta. Ar mi ja od qudi, ko ja bi u prvoj go di ni ko {ta la 400 mi li ona do la ra osmi{qena je da ja ~a bez bje dnost, ~i ji je ne dos ta tak po kre ta ~ka sna ga mi gra ci ja. Te sna ge ima }e i za da tak da se bo re pro tiv kri - ju m~a rewa qudi. Kri ju m~a rewe qudi je od go di ne do ve lo do `rta va u Sa ha ri, a oko uto pi lo se u Sre do ze mnom mo - ru. Za je dni ~ke sna ge G5, ko je }e bi ti u po tpu nos ti ope ra ti - vne na re dnog proqe}a u pet ze maqa cen tral ne Afri ke, ima ju sna `nu po dr{ku Fran - cus ke i Ita li je, ali ima ju pro blem sa fi nan si ja ma, de - fi ni sawem wiho vog man da ta kao i tvrdwama da bi po me nu - tom Sa hel re gi onu vi {e od go - va ra la ko or di ni sa na ra zvoj na po mo} kao bor ba pro tiv mi - gra ci ja. Admi nis tra ci ja ame ri - ~kog pred sje dni ka Do nal da Tram pa, ko ja se pro ti vi mul - ti la te ral nim ini ci ja ti va ma, do sa da ni je htje la da po dr`i for mi rawe sna ga G5. Ana li ti ~a ri ka `u da im je za prvu go di nu po tre bno 423 mi li ona evra, ali do sa da je pri kupqeno sa mo 108 mi li ona evra, sko ro po lo vi na od EU. Ciq no vih sna ga je da se bo re pro tiv islam skog te ro ri zma, trgo va ca i kri ju m~a ra qudi na dr`a vnim gra ni ca ma u du `i - ni od 50 ki lo me ta ra u Bur ki ni Fa so, ^a du, Ma li ju, Ma uri ta - ni ji i Ni ge ru. (Agen ci je)

20 20 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Bawaluka Informacije 1185 Hitna pomo} 124, Vatrogasci 123 Policija 122, Univerzitetski klini~ki centar RS Poliklinika Autob. stanica stanica Aerodrom Bawaluka Biletarnica (centar) Elektrokrajina Kvar. na telefonima 1275 Gradsko grobqe JK a.d VODI^ Meteorolo{ka stanica S.O.S. telefon 1264 Vodovod ORDINACIJE Deamedika Bolnica za `ene i porode "Jelena" Stomatolo{ka ambulanta "Dr [ipka" HOTELI "Palas" "Fortuna" Vijesti iz porodili{ta 5 dje~aka 4 djevoj~ice Osvijetqen podvo`wak koji spaja Drakuli} i Lazarevo Ras vje ta otje ra la strah mje {ta na Po dvo`wak ko ji spa ja na - seqa Dra ku li} i La za re vo po - no vo slu `i za bez bje dan pre la zak uli ce ot kad su po - pravqene in sta la ci je i obnovqena ras vje ta. Po dvo`wak, ko ji je do pri je ne ko li ko da na bio u po - tpu nom mra ku, ko na ~no je osvi jetqen, {to je obra do va lo mno ge mje {ta ne ovih na seqa. - Na kon {to su se mje {ta - ni po `a li li, pre dlo `io sam grad skim vlas ti ma da taj pro - blem bu de ri je {en. Odjeqewe za ko mu nal ne po slo ve je u krat kom pe ri odu sa ni ra lo ras vje tu - re kao je odbor nik u Skup {ti ni gra da Dra {ko Sta ni vu ko vi} ko ji je i ini ci - rao po me nu te ra do ve. On je is ta kao da se sa da bez stra ha mo `e pro }i kroz ovaj ha us tor ko ji se na la zi kod "Ide al" pum pe, pre ma La za re - vu. - Naj va `ni je je to {to }e pro la zni ci sa da bi ti bez bje - dni ji - ka zao je Sta ni vu ko vi} i do dao da se do brom sa - radwom mje {ta na, odbor ni ka i grad skih vlas ti mo `e ura - di ti mno go ko ri snih stva ri za grad. J. [. Bo ga ta po nu da po vr}a na pi ja ca ma ma mi do ma }i ce Doma }a zimnica nema cijenu Spre mi la sam ku pus, tur {i ju, pa pri ke i kras tav ce, ko je sam ku pi la od pro vje re nih pro da va ca na pi ja ci. Ne ke na mir ni ce su jef ti ni je u mar ke ti ma, ali vi {e vje ru jem do ma }oj ra di nos ti, ka za la Va ja gi }e va PI [E: JO VAN [KRBI] jo van s glas srpske.com Se zo na pri pre mawa zi - mni ce je pri kra ju, {to se ipak ne bi re klo po bo ga toj po nu di pa pri ka, kras ta va ca i ku pu sa na pi ja ca ma, ko je vrve od do ma }i ca spre mnih da za vrnu ru ka ve i za vr{e je - dan od naj va `ni jih po slo va ka ko bi spo koj no do~ekale hla dne da ne. Su de }i po pre pu nim tez ga - ma i s ob zi rom na to da su ci je - ne na ni vou pro {lo go di{wih, ~i ni se da ve li ki broj gra a na ne }e os ku di je va ti u "zim skim Povr}e iz plastenika ne {to jeftinije FO TO: V. TRI PI] NAJVE ]A JAGMA ZA KUPUSOM I PAPRIKAMA po slas ti ca ma". Uprkos to me {to vla da mi{qewe da je mno - go la k{e, a ne ki sma tra ju i po voqni je, ku pi ti go to vu zi - mni cu, tra di ci ja pravqewa do ma }e jo{ op sta je. Za Ne du Va ja gi} ni je bi lo dvo umqewa, wen {pajz ve} kra se {a re ne te gle, pu ne do ma }ih proi zvo - da. - Spre mi la sam ku pus, tur - {i ju, pa pri ke i kras tav ce, ko - je sam ku pi la od pro vje re nih pro da va ca na pi ja ci. Ne ke na - mir ni ce su jef ti ni je u mar ke - ti ma, ali vi {e vje ru jem do ma }oj ra di nos ti. Po - vr}e na tr`ni ci je kva li - te tni je, a ci je ne su kao i la ni, ni je ve li ka ra zli ka - do da la je Va ja gi }e va. Pro da va ~i ca na tr`ni ci Da na Ma li} ka `e da bi pro - da ja mo gla bi ti i boqa, te do - Starinski na ~in Sta ri je do ma }i ce pri ~a ju da je pravqewe zi mni ce ne ka da bio do ga aj ko ji je spa jao qude, do la zi lo se na za je dni ~ko ~i{ }ewe, soqewe i ri bawe ku pu sa, a i ko li ~i ne ko je su se spre - ma le za zi mu bi le su mno - go zah tje vni je ne go da nas. Pre ma ri je ~i ma pro da va ~i - ce Dra gi ce Dra gi {i}, do - bar ki se li ku pus se mo `e na pra vi ti i bez ovih "ri tu - ala". - Po tre bno je da u op ti - mal nom omje ru bu du za pre - mi na bu re ta, ko li ~i na ku pu sa, vo de i so li, te od - go va ra ju }a tem pe ra tu ra - ka `e Dra gi {i }e va. Kupus naj vi {e pro da ju u vre }a ma da je da su naj tra `e ni ji ku pus i pa pri ke. - Za li ha ima i pre vi {e, a ci je ne su ~ak ni `e ne go pro - {le go di ne, zbog ~e ga izne na - u je to {to ne ma vi {e ku pa ca. Mo `da na rod ne ma nov ca - ka - `e Ma li }e va, kod ko je se ki - lo gram ku pu sa mo `e pa za ri ti za mar ku, {to je dvos tru ko jef ti ni je u odno su na pret ho - dnih ne ko li ko da na. CIJENE KAO PRO [LE GODINE ILI Pro dav ci na No voj pi ja ci ka `u da ku pus naj vi {e pro da ju u vre }a ma, a ci je ne se kre }u od tri do {est ma ra ka. Go ran Plo tan iz Ra zbo ja, ko ji proi zvo di ra zno po vr}e, ka `e da vre }a "va ra `din ca" ko {ta pet KM. Si ni {a Mar - ja no vi} pri ~a da je po vr}e iz plas te ni ka ne {to jef ti ni je. - Pro da jem bi je li i po lu - bi je li ku pus, te "va ra `di - nac", ko ji je naj boqi za ki seqewe - ka `e ovaj pro da vac, kod ko jeg vre - }a ku pu sa ko {ta tri mar ke. Osim ku pu sa, ovih da na su ve oma tra `e ne i pa pri ke, tvrdi pro da - va ~i ca Ju li ja na Ko mle no - vi}. - Vre }a pa pri ka od ~e ti - ri ki lo gra ma ko {ta dvi je mar ke, a vre }a ku pu sa je pet KM. Ci je na va ri ra u za vi - snos ti od ko li ~i ne po vr}a na pi ja ci - re kla je Ko mle no vi - }e va. Je sewoj akci ji ~i{ }ewa i ure ewa gra da, ko ja }e tra ja ti jo{ de set da na, svoj do pri nos mo gu da ti i gra a ni ta ko {to }e otpad, izu zev gra e vin skog, izni je ti na mjes ta ko ja su odre - e na za to. Pre ma in for ma ci ja ma iz Grad ske upra ve, akci ja }e do 10. no vem bra bi ti us mje re na na mje sne za je dni ce na li je voj oba - li Vrba sa i se os ke mje sne za je - Grad ukratko Akcija ~i{ }ewa grada tra je jo{ de set da na dni ce pre ma Bron za nom Maj da - nu. U prvom di je lu akci je ~i{ - }e na je de sna oba la Vrba sa. S. A. No vi regulacioni plan za lokaciju na Star ~evici Odjeqewe za pros tor no ure ewe je sa op {ti lo da je do ne - se na odlu ka o izra di iz mje ne di je la Re gu la ci onog pla na izme u Bu le va ra voj vo de Ste pe Ste pa no vi }a i ri je ke Vrbas u na sequ Star ~e vi ca. Iz ovog odjeqewa su po zva li vla sni ke ne kre tni na, ko ri - sni ke pros to ra i dru ge za in te re so va ne da dos ta ve pri je - dlo ge i su ges ti je za plan ska rje {ewa. Pri je dlo zi se mo gu dos ta vi ti Grad skoj upra vi do 14. no - vem bra. S. A. Djeca u prirodi u~i la o po {umqavawu Udru `ewe po ro di ca sa ~e - tvo ro i vi {e dje ce or ga ni zo - va lo je ra di oni cu u pri ro di u okvi ru pro je kta "Zdra va dje ca - zdra va oko li na", gdje je ma li - {a ni ma u {um skom gaz din stvu na Mawa~i odr`an ~as o po - {umqavawu. - Ciq pro je kta je us mje ren na so ci ja li za ci ju i obra zo vawe dje ce pred {kol skog i {kol skog uzras ta kroz ja ~awe svi jes ti o zna ~a ju zdra ve oko li ne - ka `u u udru `ewu i do da ju da je u pro je - kat ukqu~e no je 120 ma li {a na. S. A.

21 GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar Naseqa i uli ce bez stru je Zbog ra do va na elek tro mre - `i da nas }e od osam do 17 ~a so va do }i do pri vre me nog pre ki da u snab di je vawu elek tri ~nom ener gi jom u di je lu na seqa Bo ~ac, sa op - {te no je iz "Elek tro kra ji ne". - Od 8.30 do ~a so va stru ju ne }e ima ti dio na - seqa Bor ko vi }i, a od 8.30 do 15 ~a so va dio na seqa Dra go ~aj. Bez stru je }e od de vet do 12 sa ti bi ti di je lo - vi uli ca Ra de Vrawe{e vi}, Reqe Kri la ti ce i Kor du na - {ke - na ve li su iz "Elek tro - kra ji ne" i do da li da od de vet do 15 ~a so va stru je ne - }e bi ti u di je lo vi ma uli ca Kraqa Pe tra Dru gog Ka ra - or e vi }a, Tri ve Ame li ce vo ji na Pre ra do vi }a. Dio Ozren ske uli ce ne }e ima ti stru ju od 11 do 13 ~a so - va, a od de vet do 14 sa ti di - je lo vi uli ca Lov }en ska, Pa tre i Sken de ra Ku le no vi - }a. J. [. Deratizacija Od zvo ni lo glo da ri ma Je sewa sis te mat ska de ra ti - za ci ja na po dru ~ju gra da po ~e - la je ju ~e, a u to ku ove se dmi ce akci jom }e bi ti obu hva }e ni obje kti u vi {e na seqa. - Ova akci ja tra ja }e do 4. no vem bra, a bi }e obavqena de ra ti za ci ja obje ka ta u na - seqima Cen tar je dan, Cen tar dva, Ko ~i }ev vi je nac, Obi li - }e vo i Ro suqe - re kli su u pre du ze }u "Eko bel" ko je je za - du `e no za ovaj po sao. S. A. Prije ~ani Nas tavqena gradwa pu ta Iz gradwa di oni ce pu ta pre ma Pri je ~a ni ma, ko ja je bi la obus tavqena na ne ko - li ko da na, nas tavqena je i u to ku je pos tavqawe ci je vi za obo rin ske vo de. Pred sje dnik Sa vje ta mje sne za je dni ce Pri je ~a ni Mla den No va ko vi} je ka zao da su ma - {i ne bi le oti {le na ne ko - li ko da na ali su se ubrzo vra ti li na gra di li {te. S. A. CIJENE vo}a i povr}a na tr`nici Odluku, ko ja obu hva ta izvo ewe mu zi ke u`i vo, po tre bno do ra di ti FO TO: AR HI VA Sti glo mno go pri je dlo ga ko je tre ba ra zmo tri ti. Po la zna osno va bi }e mje rewe bu ke ko je }e bi ti obavqeno od 1. de cem bra do 15. ja nu ara, re kao Ra do ji ~i} PI [E: VE SNA PO PO VI] ve sna po glas srpske.com Uvo ewe pra vi la ko ji ma su grad ske vlas ti htje le sta - ti u kraj pre ko mjer noj bu ci iz ugos ti teqskih obje ka ta i sa kon ce ra ta i ma ni fes ta - ci ja na otvo re nom pro lon gi - ra no je za fe bru ar idu }e go di ne. Odlu ka o uslo vi ma i na ~i - nu odr`a vawa ja vnih ma ni - fes ta ci ja, te ko ri{ }ewu audio i vi deo-po ma ga la i izvo ewu mu zi ke u`i vo u obje - kti ma i izvan wih ko ja je tre - ba lo da re gu li {e tu oblast je po vu ~e na sa dne vnog re da ju ~e - ra{weg za sje dawa Skup {ti ne gra da zbog do ra de. - Do {lo je mno go pri je dlo - ga i pri mje dbi ko ji su i{li iz je dne kraj nos ti u dru gu. Od onih ko ji su tra `i li da sve ja bu ke 1,2-1,5 bres kve 1,5 kru {ke 1,2-1,5 ba na ne 1,5-2 gro` e 2-2,5 tre ba za bra ni ti, pa do onih ko ji sma tra ju da sve tre ba da bu de po tpu no li be ral no. Me u - tim, sti glo je i pu no kon kre - tnih pri je dlo ga ko je tre ba ra zmo tri ti i vi dje ti ko li ko su pre dvi e na pra vi la ade kva - tna - re kao je Ra do ji ~i}. Obja snio je da }e po la zna osno va bi ti mje rewe ko je }e bi ti obavqeno od 1. de cem bra do 15. ja nu ara. On je ka zao da }e Ko mu nal na po li ci ja i in - spe kci ja to is ko ris ti ti kao ek spe ri men tal ni pe ri od u ko - jem }e oba vi ti mje rewa bu ke, jer je zbog pra zni ka pre dvi e - li mun 3,5 na ranye 3,5 krom pir 0,8-1 ku pus 1 mrkva 1,2 pa ra dajz 1,5 pa pri ke 1,2 kras ta vac 1,2 bi je li luk 7-8 crve ni luk 1 Sa skup {tin skog za sje dawa po vu ~e no vi {e ta ~aka dne vnog re da Kazne za decibele poslije praznika BIRAJU LOKACIJU ZA ULI CU PATRIJARHA PAVLA Sa za sje dawa Skup {ti ne gra da FO TO: GLAS SRPSKE Vulin i Ninkovi} jo{ u SDS- u Odbor nik SDS-a Pre drag Vu lin re kao je da je sa stra na ~kim ko le gom Qubom Nin ko vi }em for - mi rao odbor ni ~ku gru pu "Na ro dni odbor ni ci" da bi efi ka sni je zas tu pa li in te re se gra a na, te da to ne zna ~i da su na pus ti li SDS. - Ne }e mo se uto pi ti u je - dan od klu bo va u Skup {ti - ni - re kao je Vu lin i do dao da, zbog in te re sa SDS-a, ne `e li ko men ta ri - sa ti da li }e se pri dru - `i ti no vo for mi ra noj Na ro dnoj stran ci ko ju je osno vao biv {i fun kci - oner SDS-a Ogwen Ta di}, ali i is ti ~e da }e se oda - zva ti na raz go vor ako bu de po zvan. VE ]A PODR[KA RAZVOJU SPORTA no odr`a vawe kon ce ra ta i ma - ni fes ta ci ja. - Na kon to ga }e mo ima ti re fe ren tne po dat ke ko ji }e po ka za ti da li su u pra vu oni ko ji ka `u da je 40 de ci be la ma lo ili oni ko ji ka `u da je to pre vi {e. Tek u fe bru aru, s tim re zul ta ti ma, mo gli bi smo o~e ki va ti no vi pri je dlog te odlu ke - ka zao je Ra do ji ~i}. Sa dne vnog re da je po vu ~e - na i odlu ka ko jom je uli ca u No vom Bo ri ku tre ba lo da do - bi je na ziv Bu le var pa tri jar ha Pa vla. - Odlu ka je po vu ~e - na jer je bi lo pri - mje da ba ko je su se odno si le na to zbog ~e ga ni je oda - bra na ne ka dru ga uli ca u u`em grad - skom jez gru. U cen - tru sve uli ce ve} ima ju na zi ve, ta ko da nam na ra spo la gawu os ta ju sa mo no va na seqa. Bi }e ra zmo tre ne i dru ge lo ka ci je, na kon ~e ga }e bi ti do ne se na odlu ka - ka - zao je Ra do ji ~i}. Skup {tin ska Ko mi si ja za mje sne za je dni ce, na zi ve uli ca i trgo va ni je ni gla sa la o to - me da li bi uli ca u No vom Bo - ri ku tre ba lo da do bi je na ziv Bu le var pa tri jar ha Pa vla. ^lan te ko mi si je Gor da na Li - ho vi} obja sni la je da su bi li u di le mi. li mo da ti je dnoj uli - ci ime ta kve li ~nos ti, a ni - smo tr`i li sa gla snost Crkve. Osim to ga, tra `i li smo da se vi di da li ima ne ki ade kva - tni ji pros tor - ka za la je Li - ho vi }e va. Odbor ni ci su ra zma tra li i ~e tvo ro go di{wi pro gram ra zvo ja spor ta, za ko ji je Ra do - ji ~i} re kao da pred stavqa ko - rak na pri jed u toj oblasti. - Fo ku si ra li smo se na spor tsku in fras tru ktu ru ko ju grad mo ra da ra di, od dvo ra na, pa do pros to ra za re kre ativ ce, te na dje ~ji i {kol ski uzrast - na veo je Ra do ji ~i}. Odbor nik Klu ba "Slo bo - da" Ne nad [i ba re vi} sma tra da je po tre bno akce nat sta vi - ti na {kol ski, omla din ski i re kre ati vni sport. Odbor nik SNSD-a Ma rin ko Umi~evi} ka zao je da ovaj pro gram ima mno go ne dos ta ta ka, te da je u wemu sport za li ca sa in va li - di te tom gur nut na mar gi ne. MATI^NI URED Ro eni: Le na Lu bu ri}, k}i Da mi ra i Ni ne; Iri na Trbo je vi}, k}i Mla de na i Biqane; Koqa Za kaquk, sin Bo gda na i He le ne; Duwa Pa {a gi}, k}i Ale ksan dra i Ani te; Ste fan Pro le, sin Ne na da i Bran ki ce; So fi ja Pe tro vi}, k}i Jo vi ce i Je le ne; Teo Igwati}, sin Mi ro sla - va i Ru `i ce; Vu kan \u ka no vi}, sin Mar ka i Iva ne; La na La tin ~i}, k}i Dra ga na i Biqane; Emi li ja Mi ke re vi}, k}i De ja na i Ve re; Ni - ko la Sto ja no vi}, sin Sla ve na i Mi li ja ne; Lu ka Ga vri}, sin Dar ka i Ma je; Sr an Be ki}, sin Ne boj {e i Ran ke; Dra gi ca To do ro vi}, k}i Mi haj la i Jo va ne; La zar Bi li}, sin Dra ga na i Svje tla ne. Vjen ~ani: Bo ris Smiqi}, gra fi ~ki te hni ~ar i Biqana Da vi do vi}, dipl. in`. poqo pri vre de za agrar nu eko no mi ju i ru ral ni ra zvoj; Mi len ko Vu ke li}, ma {in ski te hni ~ar i Ve sna Pe tro vi}, ma {in ski te - hni ~ar; Mi lan Ra du lo vi}, prof. fi zi ~kog va spi tawa i spor ta i Ana Kaj tez, dipl. eko no mis ta; Ma rin ko Ma ri}, dipl. in`. ma - {in stva i Mir ja na Ra ~i}, prof. ra zre dne nas ta ve; De nis Fayan, dipl. eko no mis ta i Ra da Mo ra vac, dipl. eko no mis ta; Si ni {a Dra gi ~e vi}, gra. te hni ~ar za nis ko gradwu i Ma ja Gru - ji}, dipl. pra vnik; Du {an Mar ko vi}, dipl. eko no mis ta fi nan - si ja i ban kar stva i Ma ri na Dro bac, mas ter pra vnih na uka; Pre drag Pe {i}, dipl. in`. elek tro te hni ke i Bran ka Iva ni {e - vi}, dipl. in`. elek tro te hni ke; Bo ris Mar ja nac, te hni ~ar elek - tro ni ke i Mi li ca Po po vi}, poqo pri vre dni te hni ~ar; Ve dran Fur tu la, dipl. in`. gra e vi nar stva i Bran ki ca Mar ko vi}, ap - sol vent me di ci ne; \or e Mar ~e ti}, te hni ~ar drum skog sao - bra }a ja i Je le na Sto ja no vi}, dipl. me di ci nar zdrav stve ne wege; Igor Kra guq, fri zer i Dra ga na Te pi}, prof. en gles kog je zi ka i kwi`e vnos ti.

22 22 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Kultura "Va ro{ fest" u Ko tor Va ro {u Premijerno izvedena "Maru{ka Regodina" KO TOR VA RO[ - Glum ci Ama ter skog dram skog po zo ri {ta "Jo - van Ste ri ja Po po vi}" pre mi jer no su izve li pred sta vu "Ma ru {ka Re go di na" u okvi ru tre }eg Fes ti va la omla din skih po zo ri {ta "Va ro{ fest" u Ko tor Va ro {u. Autor sce na ri ja i re `i ser Ve li da Po po vi} re kla je da je pri - pre ma la ovu pred sta vu na kon de taqnog stu di rawa pre pis ke ko ju je Pe tar Ko ~i} imao sa ocem i su pru gom Mil kom. - Gla vna ju na kiwa pred sta ve Ma ru {ka zaqubqena je u mla dog La ku, ali wen otac sma tra da je sta ri Obrad ide al na pri li ka za wu. Ona bje `i sa vjen ~awa, jer ne `e li da se uda za sta rog Obra - da i odla zi u ma glu - na ve la je Po po vi }e va i do da la da ko mad go - vo ri i o te {kom `i vo tu na Zmi jawu. (Srna) Kwiga po na{em izboru Nil Gejmen Zvezdana pra{ina Henri Miler Rakova obratnica Ozvani~ena saradwa pozori {ta iz Bawaluke i Zaje ~ara Do pri nos ve }em kul tur nom ra zvo ju srpskog na ro da BAWALU KA - Pro to kol o sa radwi izme u Na ro dnog po - zo ri {ta Re pu bli ke Srpske i Po zo ri {ta Ti mo ~ke kra ji ne "Zo ran Ra dmi lo vi}" u Za je ~a ru po tpi san je pro te klog vi ken da u Bawalu ci. Mi nis tar pros vje te i kul - tu re Re pu bli ke Srpske Da ne Ma le {e vi} re kao je da ga ra - du je {to je po tpi san spo ra zum o sa radwi ko ji }e do pri ni je ti da ove dvi je in sti tu ci je raz - mjewuju glum ce, po zo ri {ne izve dbe, ali i in ten zi vi ra ju sa radwu u oblas ti pro du kci je po zo ri {nih pred sta va u oba gra da. Ma le {e vi}, ko ji je u ne - djequ u Za je ~a ru otvo rio Fes - ti val "Da ni Zo ra na Ra dmi lo vi }a", re kao je da je ovo izu ze tno mjes to su sre ta po - zo ri {nih stva ra la ca, gdje se stva ra ju kre ati vna pri ja - teqstva ko ja do pri no se kul tur - noj sa radwi. - ^u va ju }i bo ga to kul tur - no-is to rij sko nasqe e, uz is - to vre me no wego vawe sa vre me nog stva ra la{ tva, otva ra mo vra ta kva li te tni jem dru{ tvu i da je mo ve }i do pri - nos kul tur nom ra zvo ju na {eg na ro da - re kao je Ma le {e vi}. Na ro dno po zo ri {te Re pu - bli ke Srpske pred pu bli kom u Za je ~a ru tre ba lo je si no} da izve de ko mad "Sa bir ni cen - tar", ko ji je ra en u sa radwi sa Po zo ri {tem Pri je dor po tek - stu Du {a na Ko va ~e vi }a, u re - `i ji Mar ka Mi si ra ~e. (Srna) Karaka {ovo djelo inteligentno, di na mi ~nog ri tma, ~istog jezika Dje lo je kom po no va no po put mo za ika. Ali, dok u kla si ~nom mo za iku plo ~i ce iz ko jih je sas tavqena cje li na stro go na li je `u je dna na dru gu, u "Sje }awu" ima izme u wih dos ta slo bo dnog pros to ra pa se izne se na epi zo da mo `e aso ci ja ti vno {i ri ti u svim prav ci ma, ka zao Vu ko li} "SJE ]AWE [UME" ROMAN O ODRASTAWU PI [E: ALE KSAN DRA MAYAR kul tu srpske.com BAWALU KA - Kwi`e - vnik iz Hrvat ske Da mir Ka ra ka{ do bi tnik je kwi`e vne na gra de "Ko ~i - }e vo pe ro" za kwigu "Sje - }awe {u me", ko ju tra di ci onal no u je sen do - djequje Za du `bi na "Pe tar Ko ~i} Bawalu ka/beo grad". "Ko ~i }e vo pe ro" se do - djequje za vi so ka dos ti gnu - }a u sa vre me noj kwi`e vnos ti i oda nost qepo ti Ko ~i }e ve mi sli i ri je ~i, a ovaj put je dno gla - snu odlu ku do nio je `i ri ko ji je ra dio u sas ta vu: pred sje dnik Ni ko la Vu ko - li} i ~la no vi Miqen ko Jer go vi} i Mla den Ves ko - vi}. Ka ra ka {u }e pri - znawe bi ti uru ~e no 10. no vem bra na Me u na ro dnom saj mu kwiga In ter li ber u Za gre bu. - Ove go di ne iza {lo je iz {tam pe tre }e iz dawe dje la "Sje }awe {u me" pri - VNIK IZ HRVAT SKE do bi tnik na gra de ko ja ~u va qepo tu mi sli srpskog pis ca "Ko ~i }e vo pe ro" Damiru Karaka {u po - vje da ~a, ro man si je ra i dram skog pis ca Da mi ra Ka ra ka {a. U na {e vri je me ka da je in te re so vawe za kwigu opa lo i ka da je svi - jet za hva ti la pan de mi ja ne - ~i tawa, ovo je za is ta pa`we vri je dan izu ze tak - ka zao je Vu ko li}. Da mir Ka ra ka{ je, obja{wava Vu ko li} u "Sje}awu {u me", na - pi sao ro man o odras tawu, se os - kom dje tiwstvu dje ~a ka ko ji otvo - re nim o~i ma gle da svi jet oko se be, `eqan da ga upo - zna, do `i vi ne {to ne obi - ~no, ne sva ki da{we i uzbudqivo. - Dje lo je kom po no va no po put mo za ika. Ali, dok u kla si ~nom mo za iku plo ~i - ce iz ko jih je sas tavqena cje li na stro go na li je `u je dna na dru gu, u "Sje }awu" URU^EWE PRIZNAWA 10. NOVEMBRA NA SAJ MU KWIGA U ZAGREBU ima izme u wih dos ta slo - bo dnog pros to ra, pa se izne se na epi zo da mo `e aso ci ja ti vno {i ri ti u svim prav ci ma. Ni epi zo - de ni su op te re }e ne do ga - awem ne go je do ga aj tek na go vi je {ten, a ~i ta lac tre ba da ga ra zvi je i us mje - ra va u prav cu ko ji od go va - ra wego vom do `ivqaju i po imawu stva ri - is ti ~e Vu ko li}. Za Ka ra ka {o vo dje lo ka `e da je in te li gen tno, za nimqivo, mo der ne kom po - zi ci je, di na mi ~nog ri tma, ~is tog je zi ka i ma ksi mal ne eko no mi za ci je vre me nom i pros to rom. - Tre }e iz dawe ro ma na je do kaz da je pi sac uspio da na e for mu lu dje la, ko je sa `e to{ }u, uvjerqivo{ }u i es tet skom su ges ti jom vra - }a po vje rewe u li te ra tu ru, ko ja ispuwava bi }e svo jom uku pnom pri su tno{ }u - zakqu~io je pred sje dnik `i ri ja. Bawaluka Komedija Ni ko le \u ri ~ka 9. no vem bra BAWALU KA - Bawalu ~ka pre mi je ra ko me di je Ni ko le \u ri ~ka "Sve {to ste odu - vek hte li da zna te o Yoni ju a ni ka da nis te sme li da ga pi ta te" bi }e odra `a na 9. no vem bra u 20 ~a so va u ve li - koj sa li Ban skog dvo ra Kul - tur nog cen tra. Ovaj do ga aj prvo bi tno je bio na javqen za 13. no vem - bar, a ra zlog pro mje ne ter - mi na su ne od go di ve oba ve ze glum ca na sni mawu no vog fil ma u Lon do nu. A. M. [vedska "Ja za vac" gos to vao sa "PMS-om" MO TAL - Glu mi ce Dra - ga na Ma ri} i San dra Qubo je vi} izve le su naj - du go vje ~ni ji ko mad na re - per to aru bawalu ~kog Grad skog po zo ri {ta "Ja za - vac", "PMS" u {ved skom gra du Mo tal. One su u [ved sku otpu to va le na po ziv udru `ewa "Bal ka ni - ka". A. M. Koncert Bawalu ~ani u`i va li u "Igri za fru lu i kla vir" BAWALU KA - Naj boqi mla di kom po zi tor Srbi je Veqko Ne na di} i naj boqa mla da fru la {i ca Srbi je Ne da Ni ko li} odr`a li su kon cert "Igra za fru lu i kla vir" u Grad skom po zo - ri {tu "Ja za vac" u Bawalu - ci. Pu bli ka je u`i va la u zvu - ci ma fru le i kla vi ra, a or ga ni zator je Udru `ewe gra a na "Tre }a smje na". A. M.

23 Akcija "Kwigu donesi - kwigu odnesi" u Trebiwu TRE BIWE - Aso ci ja ci ja sredwo {ko la ca u BiH, lo kal na or - ga ni za ci ja u Tre biwu, na Trgu slo bo de u ovom gra du or ga ni zo va - la je akci ju "Kwigu do ne si - kwigu odne si", s ciqem da u~e ni ci i os ta li za in te re so va ni gra a ni ra zmi je ne kwige ko je po sje du ju. Ko or di na tor lo kal nog ti ma Aso ci ja ci je Ka ta ri na Mi lo - vi} re kla je da je ovo dru gi put da or ga ni zu ju akci ju da bi pri ku pi li i ra zmi je ni li {to vi {e kwiga. Ona je izra zi la za do voqstvo od zi vom, te je na po me nu la da su za in te re so va ni gra a ni ima li pri li ku da ve} pro ~i ta nu kwigu za mi je ne za no ve, a da }e one ko je os ta nu bi ti do ni ra - ne Na ro dnoj bi bli ote ci u Tre biwu. (Srna) BEO GRAD - Di re ktor Pred sta vni{ tva Re pu bli ke Srpske u Srbi ji Mla en Ci - co vi} po sli je za tva rawa Saj - ma kwige u Beo gra du re kao je da je ovo go di{wi nas tup Re - pu bli ke Srpske bio naj boqi do sa da. Re pu bli ka Srpska pred - sta vi la se sa 69 kwiga, pet ~a so pi sa i tri zbor ni ka. Ci co vi} je is ta kao da su iz - da va ~i iz Re pu bli ke Srpske, kao i in sti tu ci je Srpske, uni ver zi te ti i za du `bi ne pro mo vi sa ni na naj boqi mo - gu }i na ~in. - Nas tup Srpske je bio boqi ne go {to smo i o~e ki - va li, jer smo ima li vi {e pro mo ci ja ne go {to je pro - gra mom bi lo pre dvi e no. Ima li smo 42 pro mo ci je, pred sta vi li 69 kwiga, pet ~a so pi sa i tri zbor ni ka, {to nas ~i ni iz da va ~em sa naj ve }im bro jem pro mo ci ja na saj mu - re kao je Ci co vi}. Pod sje tio je da je {tand Re pu bli ke Srpske ove go di ne GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar Mla en Cicovi}, di re ktor Pred sta vni{ tva RS u Srbi ji Naj boqi nas tup Srpske na beo grad skom saj mu kwige bio po sve }en obiqe`a vawu 250 go di na od ro ewa ve li - kog srpskog pje sni ka Fi li - pa Vi{wi}a u skla du sa opre djeqewem da se ~u va i pro mo vi {e srpski je zik, }i - ri li ca, kul tu ra i tra di ci ja. Kao po se ban do ga aj na {tan du Srpske Ci co vi} je is ta kao kwi`e vno-pje sni ~ko ve ~e na kom se ove go di ne oku pi lo 65 kwi`e vni ka iz Srpske, Srbi je i ra si jawa, kao i dvo ji ca pje sni ka iz Jer me ni je i Ru si je. (Srna) AUTOR SKO VE ^E MIR JA KO VI] I NAS TUP KA MER NOG OR KES TRA "QUBI CA MA RI]" NI U BAWALU CI Rea kci je pu bli ke su ono {to je na ma naj va `ni je, a ov de smo do bi li sjaj ne rea kci je. Po se bno nam je zna ~aj no {to je pro fe sor ka Mir ja ko vi} na men ski na pi sa la je dnu kom po zi ci ju za ovo izvo ewe, re kao Pej ~i} PI [E: ALE KSAN DRA GLI [I] ale ksan srpske.com BAWALU KA - Ka da ne ko u ki {noj okto bar skoj ve - ~e ri umjes to udo bne fo teqe is pred te le - vi zo ra oda be re da ide na kon cert kla - si ~ne mu zi ke, to zna ~i da je is tin - ski po {to va - l a c umje tnos - ti. Ta - kva je bi la p u - bli ka n a kon cer - tu Ka mer nog or - kes tra "Qubi ca Ma ri}" iz Beo - gra da u Ban - skom dvo ru Kul tur nom cen tru u Bawalu ci, a ko ji je nas tu - pio na autor - skoj ve ~e ri Mir ja ko vi}. Svi ko ji su u ne djequ uve - ~e do {li u kon cer tnu dvo ra nu ima li su pri li ku da u`i va ju u izu ze tnom mu zi ci - Ka mer ni or kes tar "Qubi ca Ma ri}" odu {e vio bawalu ~ku pu bli ku FO TO: J. \UR \E VI] MU ZI ^KA PRI ^A ko ja se ne zaboravqa rawu ~la no va ovog or - kes tra ko ji su izve li dje la ove kom po zi tor ke. A da je pu bli ka bi - la odu {evqena, do ka za la je is - kre nim, du gim apla uzi ma ko ji - ma je na gra di la izu ze tne umje - tni ke. Iako ko vi }e va zbog bo les ti bi la spri je ~e na da bu - de u pu bli ci, sna ga wene mu zi - ke u~i ni la je ovo ve ~e izu ze tnim, a pre mi jer no je izve - den Kon cer tni dip tih za gu da - ~ki or kes tar. Uz ~la no ve or kes tra ko jim di - ri gu je Ra de Pej ~i}, nas tu pi li su i me co so pran Na ta {a Jo vi}-tri - vi}, Bo ri slav ^i ~ko va ~ki na oboi, vi oli nis tkiwa Edit Ma ke - don ska i pi ja nis ta Ar sen ^ar ki}. Osim pre mi jer no izve de ne kom po zi ci je, na re per to aru su bi li i "Dve ro man ti ~ne pe - sme", "Ada gio and Al le gro", "Igra" i "Ba la da o poqu", a sve za je dno zvu ~a lo je kao di vna mu - zi ~ka po dlo ga za ne obi ~nu IZVEDEN KONCERTNI DIPTIH ZA GUDA^KI ORKESTAR Izuzetna publika - Odu {evqena sam i or ga ni za - ci jom i pu bli kom kon cer ta u Bawalu ci. Ovo je za is ta je dna pri ja tna pu bli ka. Za is ta je bi - lo izu ze tno ve ~e, po go to vo {to smo izvo di li de la Mir ja - ko vi} - ka `e Edit Ma - ke don ska. fil msku pri ~u. Mir ja ko vi} je kom - po zi tor, mu zi ~ki pe da gog i pi - sac te ore ti ~ar, a za svoj izu ze tan stva ra la ~ki opus do - bi la je ne ko li ko do ma }ih i je - dnu me u na ro dnu na gra du. NASTUPILI JOVI]-TRIVI], ^I^KOVA^KI, MAKEDONSKA I ^AR KI] Ka mer ni or kes tar "Qubi - ca Ma ri}", ko ji je osno vao di - ri gent Ra de Pej ~i} 2006, po sve }en je in ter pre ta ci ja ma dje la srpskih kom po zi to ra svih ge ne ra ci ja. - Ovo je na{ prvi nas tup u Bawalu ci. Mi ni smo na vi kli na pre vi {e pu bli ke jer na kon - cer ti ma kla si ~ne mu zi ke ret ko ka da sa le bu du pu ne. Ali rea - kci je pu bli ke su ono {to je na - ma naj va `ni je, a ov de smo do bi li sjaj ne rea kci je. Po se - bno nam je zna ~aj no {to je pro - fe sor ka Mir ja ko vi} na men ski na pi sa la je dnu kom - po zi ci ju za ovo izvo ewe - re - kao je Pej ~i} na po miwu}i da su dio kom po zi ci ja sa bawalu ~kog kon cer ta izvo di li u Beo gra du pri je dvi je go di ne, po vo dom 80. ro en da ko vi }e ve. Na kon to ga ona je na pi sa la je dan stav za ka mer ni or kes tar, a `eqela je ba{ po vo dom ovog gos to vawa da na pra vi od to ga je dan dip tih, pa je dru gi stav dip ti ha pre mi jer no izve den u Bawalu ci. Pej ~i} ka `e da ovaj or kes - tar ima re do vnu se zo nu u Beo - gra du i u Srbi ji, a ~es to gos tu ju u Aus tri ji i Ma ar skoj. Pla ni ra ju tur ne ju u Ita li ji, a o~e ku je ih i ne ko li ko autor - skih ve ~e ri u Beo gra du.

24 24 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Mozaik Glasova KUHIWA Pi le }a yige ri ca u saf tu sa kar fi olom 600 g pi le }e yige ri ce 1 ve }i pra zi luk 2 ve }e pa pri ke 3 ve }a ~e na bi je log lu ka 2 dl pa ra dajz so ka 1 dl crnog ili bi je log vi na so, bi ber, slat ka ili quta pa pri ka Za pi re od kar fi ola 1 gla vi ca kar fi ola 1 dl slat ke pa vla ke ili bu te ra so, bi ber, sjec kan per {u nov list Pi le }u yige ri cu o~is ti ti od even tu al nih `i li ca, pre sje }i na dva di je la. Po su {i ti je ku - hiwskim pa pir nim ubru som. Je dan ve li ki pra zi luk pre sje - }i uz du` na po la, is pra ti pod mla zom hla dne vo de i si tno isjec ka ti. Dvi je crve ne pa pri ke isjec ka ti si tni je kao i bi je li luk. Na ve }oj ka {i ci mas ti din sta ti pra zi luk da sve ne. Uvi jek se mo - `e ma lo po so li ti, pus ti }e vo du i mawa je {an sa da }e za gor je ti. Na pra zi luk do da ti yige ri cu, din sta ti dok ne pro mi je ni bo ju, opre zno ako kre ne da CIJENA prska, po klo pi ti po su du, RU^KA ali ne skroz. Za tim uba ci - te pa pri ku, za ~i ni ti soqu i bi be rom po uku su, sta - 9 vi ti ka {i ~i cu crve ne KM slat ke ili qute pa pri ke i 1 dl crnog vi na za ja ~u aro mu ili bi je log za de li ka - tni ji ukus. Ne po kla pa ti. Po{aqi recept recept glassrpske.com Horoskop Ovan ( ) Dje lu je te za do voqno zbog no vih in for ma ci ja o po slo vnim pri - li ka ma. Ja sno vam je da ima te po - ~e tnu pre dnost u odno su na svo je sa ra dni ke. U quba vnom `i vo tu pos to je sup til na pra vi la, fas ci - ni raj te par tne ra ne obi ~nim ide - ja ma. Va `no je da ka na li {e te svo ju kre ati vnu ener gi ju. Lav ( ) Va `no je da vje ru je te u svo ju in tu - ici ju, ali i da pri hva ti te ko ris - tan sa vjet. Po ne kad ni je va `no sve ono {to go vo ri te, ne go ono {to osje }a te. Ne mo `e te da kon - tro li {e te svo ju rea kci ju u ne ~i - joj bli zi ni. Obra ti te pa`wu na pra vil nu is hra nu, kon zu mi raj te vi {e te ~nos ti. Strijelac ( ) Ubrza va te ne ke po slo vne si tu aci je, ali sve ima svo ju do bru i lo {u stra nu. Po tre bno je da ko ri gu je te po na {awe. Emo ti vne di le me ko je vas pra te ne tre ba do da tno pro - dubqiva ti, par tner o~e ku je da ispu ni te svo ja obe }awa. Pre da hni te i uspo ri te svoj ubrzani ri tam, opus ti te se. Bik ( ) No ve po slo vne do ga a je po ve zu je - te na po gre {an na ~in, a ne ~i je po na {awe tu ma ~i te u skla du sa svo jim po tre ba ma. U su sre tu sa blis kom oso bom, iz bje ga vaj te "osjetqivu te mu" ili pi tawa ko ja pred stavqaju uvod u no vu ras pra - vu. Ne moj te se op te re }i va ti "te - {kim mi sli ma". Djevica ( ) Ne mo `e te da pro mi je ni te osno - vne uslo ve ili ra spo lo `ewe ko je vla da u po slo vnim kru go vi ma. Mo - ra te ima ti do voqno strpqewa za svo ju po ro di cu. Obra ti te pa`wu na ne ke pro ble me sa ko ji ma se su - o~a va voqena oso ba. Iz bje ga vaj te psi ho fi zi ~ko op te re }ewe ili ta - kmi ~ar sku atmo sfe ru. Jarac ( ) Ne ma po tre be za ve li kim op ti mi - zmom pri po ku {a ju da pro mi je ni te ne ~i je mi{qewe ili po slo vnu odlu ku. U su sre tu sa voqenom oso - bom o~e ku je vas ne ra zu mi je vawe ili mawi ver bal ni su kob. Ra zli - ~i to ste ori jen ti sa ni. Po tru di te se da ra zri je {i te svo je unu tra{we kon fli kte. Blizanci ( ) Tre ba da ima te do voqno mu dros - ti da se su prot sta vi te ne ~i joj sa - mo voqi i auto ri te tu. No vi izli vi qubo mo re ili po se si - vnost dje lu ju iri ti ra ju }e na par - tne ra. Pro mi je ni te po na {awe. Za tra `i te ne ~i ji sa vjet i po - dr{ku. Vaga ( ) Va `no je da pri hva ti te akti vnu ulo gu i da po {tu je te osno vni pro - to kol u po slo vnoj sa radwi. Obra - ti te pa`wu na ne ~i ju ko ri snu su ges ti ju. Va{ po nos la ga no izbi ja na po vr{i nu, {to uzro ku je no ve kon fli kte u odno su sa voqenom oso bom. Po tru di te se da ka na li - {e te svo ju kre ati vnu ener gi ju. Vodolija ( ) Ne bu di te is pred dru gih ili mi - mo onih ko ji vam ne {to zna ~e. U fi nan sij skom smi slu iz bje ga vaj te ve li ki ri zik. Po ne kad ne mo `e te do bi ti od go vo re na sva pi tawa ko - ja ima te. Pod sti ~i te kod se be do - bro ra spo lo `ewe ve dar duh dje lu je qeko vi to. Rak ( ) Dje lu je te sa mou vje re no u ra zli - ~i tim si tu aci ja ma i spre mni ste da ozva ni ~i te svo je sta vo ve ili odlu ku. Oso ba o ko joj ra - zmi{qate tre ba da odgovori na va {e emo ti vne `eqe. Iz bje ga vaj - te stre sne si tu aci je. [korpija ( ) Dje lu je te sumwi~a vo i ne ma te do - voqno po vje rewa. Za dr`i te mje ru opre za. Iz bje ga vaj te si tu aci je za ko je ne ma te do voqno strpqewa i ne moj te gu bi ti ra zum u su sre tu sa je dnom atra kti vnom oso bom. Pri ja }e vam di je tal na hra na, kon - zu mi raj te vi {e te ~nos ti i vi ta mi - na. Ribe ( ) Po tre bno je da pro ci je ni te naj - boqi tre nu tak za efi ka snu akci ju. Va {e emo ti vno za do voqstvo za vi - si od ta kti ke ko ju pri mjewuje te. Ra - zli ~i te si tu aci je u ko ji ma se na la zi te po dra zu mi je va ju pri mje nu od go va ra ju }e ulo ge. Pri ja }e vam vi ta min ska ili di je - tal na is hra na. МАЛТА ЉЕТОВА- ЛИШТЕ У ТУРСКОЈ ГРАД У ЊЕМАЧКОЈ ТУНИС СЛОВА СУСЈЕДНА СЛОВУ Ј ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТ РЕДИ- ТЕЉКА СА СЛИКЕ ЖЕНСКО ИМЕ ТАЊА РАЧИЋ ЗАМБИЈА ФИЛМ ДРАГАНА МАРИН- КОВИЋА ТЕЛЕ- ФОНСКИ ПОЗИВ АМПЕР ВРСТА ИНСЕКТА БРАЗИЛСКИ ПИЈАНИСТ АНТОАН ТУНИС ЦРТА НА ПАПИРУ НОЋНА ПТИЦА АТОМ ОТКРИ- ВЕНА ЛАЖ ЕНИГМА АУТОР: БИТ АУСТРИЈА Ф.К. ИЗ ИТАЛИЈЕ ГРУПА ИСТОМИШ- ЉЕНИКА МЈЕСТО НА ЈАДРАНУ МЈЕСТО НА КОСОВУ ГРАД У КОЛУМБИЈИ ЈУГО ИСТОК РЕОМИР ДУВАЧКИ ИНСТРУ- МЕНТ ДИО ШПОРЕТА ДИМИТРИЈЕ ОДМИЛА ПОКРЕТНИ ДИО МОТОРА ПОКРЕТАЧКИ МЕХАНИЗАМ КОД АУТА ПЛАНИНА У ТУРСКОЈ ВРСТА МЕТАЛА РАДИЈУМ ЋУПРИЈА ОДИЈЕЛО КАРАТИСТЕ (мн.) ШКОТСКИ ГЛУМАЦ ШОН КЕНТА МЈЕСТО ВАРЕЊА ЕГИПАТСКИ БОГ СУНЦА РЕОН МАГИЧНЕ МОЋИ ВЈЕШТИЦЕ (мит.) СТАНОВНИК ЕВРОПСКЕ ДРЖАВЕ АУТО ОЗНАКА ЗА ВАЉЕВО ЖЕНСКО ИМЕ ЈЕДАН ОД УЧИТЕЉА, МЕТОДИЈЕВ САПУТНИК ЉЕТОПИС ЈЕЗЕРО У ФИНСКОЈ ЕРБИЈУМ СРБИЈА- НСКИ АУТОМОБИЛ РИЈЕКА У ЕГИПТУ АМЕРИЧКИ ГЛУМАЦ РИЧАРД НИКЛ БРДО КОД БЕОГРАДА ИЗЈЕД- НАЧЕН РЕЗУЛТАТ ПРКОС ОТВОРИ, ПРОЛАЗИ МЈЕСТО НА ЈАДРАНУ ОБИМ БИВШИ ФУДБАЛЕР Ц. ЗВЕЗДЕ ДАРКО ИВАН ГАВ- РИЛОВИЋ СЛОВА СУСЈЕДНА СЛОВУ Б ВОЛУМЕН ИМПЕ- РАТОР АУТО ОЗНАКА ЗА РУМУ ЛИЧНА ЗАМЈЕНИЦА МАЗУ- РИЈУМ ФОЛК ПЈЕВАЧ ПЕЈОВИЋ ПРВО СЛОВО ГЛАДНИК, ПРОЖДР- ЉИВАЦ ИТАЛИЈА- НСКИ ФУДБАЛСКИ СТРУЧЊАК САКИ ТЕМПО Sudoku У празна поља распоредите бројеве од 1 до 9 али тако да у сваком реду и колони буду различити бројеви, а исто тако и унутар сваког квадрата 3h3 Тежина: тешко Рјешење РЈЕШЕЊЕ: М, А, Е, Р, АНТАЛИЈА, РОМА, ТРИР, ОСА, КОТОР, ИК, З, Т, БОГОТА, НОБЕЛИЈУМ, РОР, АЛУМИНИЈУМ, РА, КИМОНА, АНИЋ, Т, КОНЕРИ, ИНАТ, ВАР, ЈУГО, A, РА, АНАЛ, ВА, ЧИНИ, АВАЛА, ЕНГЛЕЗ, ЦАР, ВА, ГИР, ВИ, ИРЕНА, УМАГ, ЋОРИЛО, АЦО,

25 REPERTOAR Vic dana BAWALUKA BIOSKOPI "SINEPLEKS PALAS" TOR: RA GNA ROK 3D Ulo ge: Kris Hem svort, Kejt Blan {et, Tom Hid na u~a fan tas ti ka, akci ja Ter mi ni: 3D u 16.30, 19, 21.30, su bo tom i ne djeqom u 14, 2D ^U DO VI [TA IZ MO JE PO RO DI CE Sin hro ni zo va ani mal na avan tu ra Ter mi ni: 16.15, 18.15, su bo tom i ne djeqom u SRE ]AN DAN SMRTI Ulo ge: Yesi ka Rut, Izra el Bru sard, Ru bi Mo ho ror Ter mi ni: 17.15, 20.30, SWE [KO Ulo ge: Maj kl Fa sbin der, Re be ka Fer gu tri ler Ter mi ni: 17.30, 18.30, 21, su bo tom i ne djeqom u PRO KLE TI PAS Ulo ge: Sr an To do ro vi}, Ni na Se ni ~ar, Je - le na Ga lo vi} Vremenska akci ja, ko me di ja Ter mi ni: GE OS TORM Ulo ge: Yerard Ba tler, Abi Kor ni{, Ed Ha akci ja, nau ~na fan tas ti ka, tri ler Ter mi ni: 16.30, 20, ANA KA REWINA: SJE ]AWA VRON SKOG Ulo ge: Eli za ve ta Bo jar ska ja i Ki ril Gre ben - {~i dra ma Ter min: MOJ MA LI PO NI Sin hro ni zo va ani mi ra ni, po ro di ~ni Ter mi ni: 16.15, su bo tom i ne djeqom u 12 i PO NO VO KOD KU ]E Ulo ge: Riz Vi ter spun, Maj kl [in, Lejk ro man ti ~na ko me di ja Ter mi ni: LE GO NINYAGO FILM 3D Sin hro ni zo va ani ma ci ja, ko me di ja, avan tu ra Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom u Ide pla vu {a u pro da vni cu da ku pi te le vi zor. Pro da vac joj ka `e: mi je, go spo i ce, ali ne pro da je mo pla vu {a ma. Ona se naquti da je to dis kri mi na ci ja i ode ku - }i. Su tra dan ofar ba ko su u sme e i odlu ~i opet MA LI BI GFUT 3D Sin hro ni zo va ani mi ra na avan tu ra Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom u 11.45, TVRD ORAH 2 3D (sin hro ni zo va ani mi ra na avan tu ra Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom u GRO ZAN JA 3 3D Gla so vi: Ne boj {a Du ga li}, Mi na La za re ani mi ra na ko me di ja Ter mi ni: su bo tom i ne djeqom u DIS - POZORI [TE MLADIH ~a so va "Ho ro ro vawe" da pro ba. U e u pro da vni cu i pi ta pro dav ca za te le vi zor, na {to }e on opet: - Ne pro da je mo pla vu {a ma. - Pa do bro, ka ko ste zna li da sam pla vu {a? - Za to {to mi pro da je mo mi kro ta la sne pe }ni ce. GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Izlo `ba "Sta ri za na ti" auto ra Vla di mi ra \u ka no vi }a Stal na pos tav ka "Od pra is to ri je do sa vre me nog do ba" Izlo `ba "Gqive" - izlo `e na 52 ek spo na ta gqiva Izlo `ba "Us ta {ka pro pa gan da od do go di ne" BIJEQINA MUZEJ SEMBERIJE Stal ne pos tav ke: Etno lo {ka izlo `ba Is to rij ska izlo `ba Ar he olo {ka izlo `ba PRIJEDOR KINO "KOZARA" TOR: RA GNA ROK 3D Ulo ge: Kris Hem svort, Kejt Blan {et, Tom Hid na u~a fan tas ti ka, akci ja Ter min: 20 ^U DO VI [TA IZ MO JE PO RO DI CE Sin hro ni zo va ani mi ra ni Ter min: 18 Tra~ Suvo i hladno Zvornik Zenica U Srpskoj ju tro hla dno uz pro la znu umje re nu obla Sarajevo - ~nost u cen tral nim i is to - ~nim kra je vi ma, na ju gu i Pale za pa du pre te `no ve dro. Slab mraz }e se ja vi ti po ne gdje i u ni - `im pre dje li ma. To kom da na pre te - Mostar `no sun ~a no uz ma lo obla ka i pro hla dno. Vje tar slab do umje ren, sje - Trebiwe ver ni i sje ve ro is to ~ni. Ju tarwa tem pe ra - tu ra vaz du ha od mi nus dva do tri, na ju gu do {est, u vi {im pre dje li ma od mi nus ~e ti ri. Naj vi {a dne vna tem pe ra tu ra vaz du ha od se dam do 15 ste pe ni Cel zi ju sa. Bawaluka Maks. 13 Min. 0 o C o C Hladno i ve dro PROGNOZA ZA SQEDE]IH PET DANA Srijeda Vedro Bawaluka Doboj Tuzla Bijeqina U Srbi ji u uto rak ve dro i hla dno, po sli je po dne po ne - gdje uz umje ren ra zvoj obla - ~nos ti, ugla vnom na za pa du. Du va }e umje ren do jak sje ve - ro za pa dni vje tar, po ne gdje po vre me no sa oluj nim uda - ri ma i pre ko 60 ki lo me ta ra na ~as. Ma ksi mal na dne vna tem pe ra tu ra od 10 do 14. U Beo gra du ve dro i hla dno. Ma ksi mal na dne vna tem - pe ra tu ra vaz du ha do 12 ste pe ni Cel zi ju sa. ^etvrtak Petak Subota Obla~no Obla~no Nik{i} Subotica Podgorica Obla~no Novi Sad Beograd Novi Pazar Pri{tina Beograd Maks. Min. Ni{ ALADIN.INFO Nedjeqa Obla~no 11 2 o C o C Po li ci ja kod Da re Bu ba ma re tra `i la dro gu Kon cert po zna te fol ker ke Da re Bu ba ma re pro te klog vi - ken da pre ki nu la ra ci ja u je - dnom beo grad skom klu bu gdje su po li caj ci pre tre sli sve gos te pa i pje va ~i cu tra `e }i nar ko ti ke, pi {u srpski me di - ji. Pre ma wiho vim ri je ~i ma na sre }u kod we ni je ni {ta na e no. - To kom ra ci je nas tao je ta jac. Da ra je odlo `i la mi kro fon i sta la u red za pre tres. Bi la je pri li ~no uzne mi re na, iako je zna la da je ~is ta. Bi lo joj je ne pri ja tno jer su joj pre ki nu - li nas tup. Da la je po li caj cu svo ju tor bi cu i na {a li la se s wim, re kav {i mu da tu ne }e ni {ta na }i osim nov ~a ni ka, par fe ma i kqu~e va - pri ~a izvor s li ca mjes ta i do da je da fol ker ka ni je na vi kla da joj po li ci ja upa da na nas tup. - Da ra ne ma is kus tvo s tim, u tim si tu aci ja ma ne zna ka ko da se po na {a. Ni kad ni je ima la do dir s dro gom, ali uvek se pla {i la da joj ne ko ne {to ne po dme tne - ka `e is - ti izvor.

26 26 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima, kumovima i kom{ijama da je dana godine, u 64. godini `ivota, preminula na{a draga Dana 31. oktobra godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ dobri i dragi MARA (ro. Mandi}) RACA Sahrana }e se obaviti u utorak, godine, u 13 ~asova na porodi~nom grobqu Milunovi} u Maglajanima. O`alo{}eni: otac Todor, suprug Mirko, sin Borislav, k}erka Biqana, bra}a Radoslav i Zdravo, sestre Mileva, Zora, Stana, Mica, Slavica i Qubica, snaha Vladana, zet Neven, unu~ad Tamara, Marija, An ela i Boris, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi B-2 B.G. ILIJA (Ante) PETROVI] Uvijek }emo te se sje}ati i ~uvati uspomene na tebe. K}erka Sanda i }e posjetiti wegovo vje~no po~ivali{te na Novom grobqu u Kninu (Republika Hrvatska). Tu`ni: k}erka Sanda, Brni}, sestra Mira Gagula sa porodicom, brat Marko sa porodicom, porodice pokojnih sestre Zore i brata Petra, te obiteqi Mari}, Qevar i Brni} B-2 FNN snahi i strini strini strini Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine, u 78. godini `ivota, preminula na{a draga MARI MARI MARI od Jove, Jadranke, Rastka i \or a. A-3 B.G. od Milo{a Race sa porodicom. A-3 B.G. od Vida Race sa porodicom. A-3 B.G. strini snahi strini dragoj strini KATA - KATICA (ro. Grbavac) HAZNADAR MARI od Darke Race sa porodicom. A-3 B.G. Raca sa porodicom A-3 B.G. Sa tugom u srcu javqamo rodbini i prijateqima da je na{ dragi MARI od Qiqe i Du{ka Je{i} sa porodicom. A-3 B.G. Sje}awe na dragog MARI od Save i Radinke Kesi} sa porodicom. A-3 B.G. Sahrana }e se obaviti u srijedu, godine, u 13 ~asova na Gradskom grobqu - Pobr e. O`alo{}eni: suprug Ekrem, sin Damir, sestra Ivka, snaha Qiqana, unu~ad Dario i Nina, porodice Haznadar, Grbavac, Babi}, Pozderac, Yiki}, Vukoje, Juri} i Gregus, te ostala rodbina i prijateqi B-1 G Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana godine, u 61. godini `ivota, preminuo na{ dragi prof. dr DEJAN \URI^KOVI] preminuo 27. oktobra godine u 79. godini `ivota. Sahrana na{eg dragog pokojnika }e se obaviti u srijedu, 1. novembra, u 13 ~asova na gradskom grobqu "Sveti Pantelija" u Bawaluci. O`alo{}eni: sin Bojan, k}erka Ivana, brat Veqko, sestre Branka i Nevenka, brati}i i sestri}i Dragan, Tatjana, Aleksandra i Sini{a, unuke, porodice Quboja, Bo`i}, Savi}, Bogojevi} i Trifunovi}, te ostala rodbina, prijateqi i kolege Po~ivaj u miru, dragi na{ Dejane. U srcima na{im bi}e{ dok nas traje B-1 G GORANA PEJ^INOVI]A Vrijeme nije ubla`ilo tugu, niti donijelo zaborav. S ponosom i qubavqu ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: tata, mama i sestra Dragana A-8 G Danas, godine, navr{ava se tu`na godina dana od smrti moga oca VELIMIRA METLARA Sin Jovo, snaha Gospova, unuke Lepa i Nevena A-3 G Tu`no sje}awe na dragog oca VELIMIRA METLARA Uvijek }e{ biti u mom srcu i mislima. Tvoja k}erka Vinka \uki} i zet Zoran sa porodicom A-3 G MILAN (Milo{a) ^AVI] Sahrana }e se obaviti u srijedu, godine, na mjesnom grobqu u Novoj Topoli. Povorka kre}e ispred ku}e `alosti u 13 ~asova. O`alo{}eni: supruga Mira, sin Darko, k}erka Jelena, brat Ne o, sestre Novka, Milena i Vukica, snaha, zet, unu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, kom{ije i prijateqi B-1 G

27 GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar dragom suprugu i ocu U petak, godine, navr{avaju se tri tu`ne godine otkako nije sa nama na{a draga majka i baka Tu`no sje}awe na dragog oca i dedu Dana godine navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nije sa nama na{ dragi Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je u nedjequ, godine u 83. godini `ivota preminula na{a draga GROZDA (ro. Drini}) od supruge Rade, sina Du{ka, k}erke Nata{e i zeta Kristofera A-4 G GORDANA pl. MARGETI] Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Marko" u Bawaluci. O`alo{}ena porodica. A ML VLADIMIR pl. MARGETI] Sin Miroslav, k}erka Nata{a i unu~ad Andrej, Barbara i Awa. A ML sinovcu \URA\ BOJANI] Sinovi Vaso i Momir sa porodicama A-3 G kumu Sahrana }e se obaviti u utorak, godine, u ~asova na Novom grobqu - Pobr e. O`alo{}eni: sinovi Spasoja i Zdravko, k}erke Jagoda, Drenka, Milka i Daliborka, snaha, zetovi, unu~ad, praunu~ad te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi. MR A6 dragoj majci dragoj majci Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana godine u 55. godini `ivota preminuo na{ dragi GROZDI KOPAWI od k}erke Jagode sa porodicom. MR A3 od sina Spasoje sa poro - dicom. MR (Du{ana) KOPAWA od strica Jove sa porodicom A-3 G od Bore, Dragice, Bobana i Sa{ke A-3 G dragoj majci dragoj majci Sahrana }e se obaviti u utorak, godine, u 13 ~asova na Pavlova~kom grobqu. O`alo{}eni: majka Mileva, supruga Rada, sin Du{ko, k}erka Nata{a, zet Kristofer, brat Nenad sa porodicom te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije A-8 G dragom dragom dragom bratu dragom sinu od k}erke Drenke sa porodicom. MR A3 od k}erke Milke. MR A3 od porodice Zagorac A-3 G od Qubi{e, Seke i Dragane. A-3 SK dragoj majci dragoj od brata Nenada, snahe Swe`ane, sinovaca Nemawe i Aleksandra sa porodicom A-4 od majke Mileve A-4 G dragom dragom GROZDI GROZDI dragom od Bosiqke, Gorana i Zorana Kopawe sa porodi - cama A-3 KOPAWI od Stevana, Stane, Jelen - ka, Jadranka, Slobodanke, Jelene, Sowe Sergeja i Swe`ane A-3 G od sina Zdravka. MR A3 dragoj baki od k}erke Daliboke sa porodicom. MR A3 dragom dragoj baki od Bo`e i Vukice sa poro - dicom A-3 G od strine Bude i brata Mirka A-3 G Dana godine navr{ava se deset tu`nih godina otkako nije sa nama na{ KOPAWI od porodice Maslari}. GROZDI od unuke Kristine i Dra - `ena. MR A3 GROZDI od unuke Sla ane sa poro - dicom. MR A3 dragom GROZDI od Dejana, Irene, Slavi - {e, Nemawe, Kristine, Branka i Dra`ena. MR A3 NEDEQKO MIHAJLOVI] Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. S qubavqu i po{tovawem. Sin Milan, snaha Dragana, unuci Aco, Sa{a i Ogwen A-8 G A-4 KOPAWI od Svete, Milana, Slavka, Jelenka, Jadranka, Rajana, Pije, \uke, Goje, Darka, Zorana, Gorana, Qubi{e, Mi}e, Brale, ^ede i Svete A-6 G

28 28 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE United Nations Development Programme Request for quotation / Poziv na ponudu BIH-RFQ Installation of public outdoor lighting in Laktasi, Gradiska and Kotor Varos Municipalities/ Radovi na ugradnji javne rasvjete u opštinama Laktaši, Gradiška i Kotor Varoš Request for Quotation BIH-RFQ Installation of public outdoor lighting in Laktasi, Gradiska and Kotor Varos Municipalities The UNDP Bosnia and Herzegovina seeks a service provider for Installation of public outdoor lighting in Laktasi, Gradiska and Kotor Varos Municipalities These services will be delivered within the Strengthening the Role of Local Communities/Mjesne zajednice (MZs) in Bosnia and Herzegovina Project. The project Strengthening the Role of Local Communities/MZs in BiH is a joint initiative of the Governments of Switzerland and Sweden, and it is implemented by the United Nations Development Programme of Bosnia and Herzegovina (UNDP BiH). All interested and registered bidders for above mentioned works are invited to obtain RFQ documents and submit their proposals for: Installation of public outdoor lighting in Laktasi, Gradiska and Kotor Varos Municipalities Documents could be downloaded from website or at the address United Nations Development Programme Zmaja od Bosne bb, Sarajevo Bosnia and Herzegovina or upon request through to: Note: Request for RFQ-BIH/159/17 Questions regarding this RFQ should be sent in writing, to the following address: or by fax: Deadline for submission of quotations is Tuesday, November 14, 2017 at 14:00 CET on the abovementioned address. POZIV NA PONUDU BIH-RFQ Radovi na ugradnji javne rasvjete u opštinama Laktaši, Gradiška i Kotor Varoš UNDP u Bosni i Hercegovini traži pružaoca usluga Radovi na ugradnji javne rasvjete u opštinama Laktaši, Gradiška i Kotor Varoš Ova podrška će se pružiti u sklopu Projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (MZ). Kancelarija Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini je implementator projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (MZ), koji predstavlja zajedničku inicijativu vlada Švajcarske i Švedske. Sva pravna lica registrovana i zainteresovana za pružanje navedenih radova pozivaju se da preuzmu dokumenta poziva za ponudu i dostave svoje ponude za: Radovi na ugradnji javne rasvjete u opštinama Laktaši, Gradiška i Kotor Varoš Dokumenta se mogu preuzeti sa ili na adresi: United Nations Development Programme Zmaja od Bosne bb, Sarajevo Bosnia and Herzegovina Ili putem zahtjeva na Napomena: Zahtjev za RFQ-BIH/159/17 dokumentaciju Pitanja vezana za ovaj poziv na ponudu se mogu poslati na sljedeću adresu ili putem faksa na: Krajnji rok za predaju ponuda je utorak, 14. novembar 2017, 14 sati na gore navedenoj adresi. REPUBLIKA SRPSKA KAZNENO POPRAVNI ZAVOD TREBIWE TREBIWE, ul. Republike Srpske br.31., Po{tanski fah br. 70. Tel./faks 059/ i 059/ , Broj: /17 Datum: god. Na osnovu Odluke o pokretawu postupka javnog nadmetawa/vozila putem licitacije br /17 od g. i ~lana 2. stav 3. Pravilnika o postupku prodaje pokretnih stvari putem licitacije KPZ-a Trebiwe br /17 od g., Kazneno popravni zavod Trebiwe, raspisuje: 1. PREDMET PRODAJE Marka i tip vozila JAVNI OGLAS ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI/VOZILA PUTEM LICITACIJE Vrsta goriva Reg. br. vozila, Broj motora vozila Broj {asije Godina proizvodwe Opis stawa vozila i pre eni kilometri Snaga i zapremina (KW/cm) Po~etna cijena vozila 1. Volkswagen Benzin 575-M-793ı 1991 Op{te stawe 66 KW/cm 400 KM "PASSAT" 35I 1.8 RP vozila je lo{e. WVWZZZ31ZME Broj pre enih kilometara je Procijewena vrijednost od strane sudskog vje{taka iznosi 400 KM, a {to je i po~etna cijena. 2. NA^IN NADMETAWA I PRAVO U^E[]A Prodaja gore navedenog putni~kog vozila obavi}e se usmenim javnim nadmetawem u prostorijama KPZ-a Trebiwe, dana god. sa po~etkom u 12 ~asova, sa po~etnom cijenom u nov~anom iznosu od gore navedene vrijednosti. Pravo u~e{}a imaju sva doma}a fizi~ka i pravna lica. Zainteresovani kupci moraju uplatiti iznos osigurawa (u~e{}a) u iznosu od 10% od procijewene vrijednosti, na blagajnu KPZ-a Trebiwe. Na prvom javnom nadmetawu putni~ko vozilo se ne mo`e prodati ispod procijewene vrijednosti. Javna prodaja }e se odr`ati i kada prodaji pristupi samo jedan ponu a~. Ako se putni~ko vozilo ne proda na prvom javnom nadmetawu, Komisija }e zakazati drugu javnu prodaju. 3. PREGLED VOZILA Vozilo se mo`e pregledati na parkingu ispred prostorija KPZ-a Trebiwe u ul. Republike Srpske br. 31., i to svakog radnog dana u periodu od god. do god. u vremenu od 9 do 12 ~asova. 4. OBAVEZA KUPCA Kupac ~ija ponuda bude prihva}ena kao najpovoqnija, du`an je pristupiti zakqu~ewu ugovora u roku od 2 (dva) dana, od dana pismenog obavje{tewa o prihvatawu ponude pobjednika licitacije. Kupac je du`an za kupqeno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivawa ugovora izme u ugovornih strana. Sve obaveze oko prenosa vlasni{tva snosi kupac. Prodaja se vr{i po na~elu "vi eno-kupqeno" bez naknadnih progovora i `albi koji se odnose na predmet prodaje. Primopredaja putni~kog vozila izvr{i}e se odmah po pregledu dokaza o izvr{enoj uplati kupoprodajne cijene. Ako kupac odustane od kupovine, upla}eni nov~ani iznos mu se ne}e vratiti, a KPZ Trebiwe }e zakqu~iti ugovor sa sqede}im najpovoqnijim kupcem. Sve dodatne informacije mogu se dobiti svim radnim danima u vremenu od 7 do 15 sati na broj telefona 059/ DIREKTOR Slavi{a Jankovi} BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA GRAD DOBOJ GRADONAČELNIK OBAVJEŠTENJE Obavještavamo podnosioce prijava na Javni poziv za izgradnju stambenih objekata povratnika hrvatske nacionalnosti na području grada Doboj, da su utvrđene rang-liste potencijalnih korisnika, a koju je utvrdila Komisija formirana u tu svrhu, te da će biti objavljene na stranici grada Doboj i oglasnoj tabli u zgradi Uprave grada Doboj, dan nakon objave ovog oglasa, sa poukom na pravo prigovora. BOSNA I HERCEGOVINA/BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA/REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA SREBRENICA/OP[TINA SREBRENICA NA^ELNIK OP[TINE/NA^ELNIK OP[TINE Adresa: Srebreni~kog odreda bb, Adresa: Srebreni~kog odreda bb, Tel/Tel: 056/ , Faks/Faks: 056/ Web: GRADONAČELNIK Obren Petrović BOSNIA AND HERZEGOVINA REPUBLIC OF SRPSKA MUNICIPALITY OF SREBRENICA MAYOR OF MUNICIPALITY Adress: Srebrenickog odreda bb, Tel: 056/ , Fax: 056/ Web: Broj: /17 Srebrenica, godine Na osnovu ~lana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 97/16), ~lanova 4, 9. i 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolagawe nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Slu`beni glasnik Republike Srpske broj 20/12), ~lana 92. Statuta op{tine Srebrenica ("Slu`beni glasnik op{tine Srebrenica", broj 1/2016), a u skladu sa Odukom o davawu saglasnosti za uspostavqawe prava gra ewa na nekretnini - zemqi{tu ozna~enom kao k.~. 7/7. k.o. Srebrenica radi izgradwe poslovnog objekta /17 od godine, na~elnik op{tine Srebrenica, objavquje: OGLAS O optere}ewu/uspostavqawu prava gra ewa na nekretnini - zemqi{tu ozna~enom kao k.~. 7/7. k.o. Srebrenica radi izgradwe poslovnog objekta I Op{tina Srebrenica, sa sjedi{tem u Srebrenici, ulica Srebreni~kog odreda bb, optere}uje nekretninu zemqi{te ozna~enom kao k.~. 7/7. k.o. Srebrenica radi izgradwe poslovnog objekta Povr{ina nekretnine koja se optere}uje ima ukupnu povr{inu m2. II Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti na telefon broj: Kompletan tekst oglasa bi}e objavqen na oglasnoj plo~i op{tine Srebrenice i zvani~noj veb stranici op{tine. Na~elnik op{tine Mladen Gruji~i} Bosna i Hercegovina Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine PRAVOSUDNA KOMISIJA Trg pravde 10, Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; tel: 049/ ; fax: 049/ ; mail: Trg pravde 10, Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; tel: 049/ ; faks: 049/ ; e-po{ta: Broj: SuPK-1804/17 Br~ko, godine Bosna i Hercegovina Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine PRAVOSUDNA KOMISIJA Na osnovu ~lana 14. stav (1) ta~ke g) Zakona o Pravosudnoj komisiji Br~ko distrikta BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH", broj 19/07, 20/07 i 2/08), ~lana 30. Zakona o slu`benicima i namje{tenicima u pravosu u Br~ko distrikta BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH", broj 36/07, 2/08 i 6/13) i ~lana 14. Pravilnika o zapo{qavawu u pravosu u Br~ko distrikta BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH", broj: 46/10), dana godine, Pravosudna komisija Br~ko distrikta BiH, raspisuje JAVNI KONKURS ZA POPUWAVAWE RADNOG MJESTA U PRAVOSU\U BR^KO DISTRIKTA BiH 1. Referent operater - asistent u Osnovnom sudu BD BiH (na odre eno vrijeme do povratka odsutne slu`benice)... 1 (jedan) izvr{ilac Kandidat treba da ispuwava op{te uslove: a) da je dr`avqanin BiH; b) da je punoqetan; c) da je zdravstveno sposoban za vr{ewe poslova upra`wenog radnog mjesta; d) da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak; e) da se na to lice ne odnosi ~lan IX stav (1) Ustava BiH; f) da u posqedwe 3 (tri) godine po~ev od dana objavqivawa konkursa ili oglasa za popuwavawe upra`wene pozicije nije otpu{teno iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usqed pravosna`no izre~ene disciplinske mjere. Kandidat pored op{tih uslova mora ispuwavati posebne uslove: (1) Za referent operater - asistenta u Osnovnom sudu BD BiH (platni razred V) - zavr{ena sredwa {kola, IV stepen stru~ne spreme ili trogodi{wa sredwa {kola sa dugotrajnim radnim iskustvom na ovim poslovima, - polo`en ispit za rad u organima uprave, - poznavawe rada na ra~unaru, - najmawe 200 otkucaja u minutu bez gre{aka, - najmawe 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima i zadacima. Formulari za prijavqivawe na ovaj konkurs mogu se podi}i u prostorijama Pravosudne komisije Br~ko distrikta BiH, Trg pravde broj 10 i na sajtu Pravosudne komisije na adresi: Za ta~nost podataka navedenih u prijavi odgovorni su kandidati. Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom konkursu utvr uje termin intervjua, na koji se pozivaju samo oni kandidati ~ije su prijave ozna~ene kao potpune. Potrebno je da u svojoj prijavi navedete kontakt telefon na koji Vas mo`emo pozvati na razgovor. Nepotpune prijave, kao i one predate nakon 16 ~asova, posqedweg dana roka za prijavu, ne}e biti uzete u razmatrawe. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 3 dana od dana obavje{tewa o rezultatima konkursa, dostaviti Komisiji za izbor svu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom se dokazuje ispuwavawe op{tih i posebnih uslova koji se tra`e za radno mjesto na koje su izabrani. Svi akti o imenovawu donose se, odnosno ugovori o radu na neodre eno vrijeme zakqu~uju se uz obavezu probnog rada na period od 6 mjeseci. Prijave na konkurs podnose se od g. do godine. Popuwene prijave mogu se dostaviti li~no ili po{tom na adresu: PRAVOSUDNA KOMISIJA BR^KO DISTRIKTA BiH, BR^KO, Trg pravde broj 10. Predsjednik Pravosudne komisije Safet Pizovi}

29 GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar

30 30 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U ZVORNIKU BROJ: 83 0 Mal Kom Datum, godine Na osnovu ~lana 348. stav 2. i stav 3. u vezi ~lana 428. Zakona o parni~nom postupku dostavqamo radi objave u "Glasu Srpske", sqede}i: OGLAS Kod Osnovnog suda u Zvorniku pokrenut je parni~ni postupak po tu`bi tu`ioca Mtel a.d. Bawaluka, IJ Zvornik, ul. Svetog Save bb, protiv tu`enog Save Joki}a iz Cera, grad Zvornik, radi duga, v.s. 923,26 KM. Postupak se vodi u predmetu Osnovnog suda u Zvorniku, broj 83 0 Mal Kom. Potra`ivawe po tu`bi se zasniva radi nepla}enih ra~una po osnovu kori{}ewa usluga GSM MS1 mre`e. Tu`ilac je u tu`bi predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku ukoliko tu`eni u roku od 30 dana od prijema tu`be ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ilac je predlo`io da sud donese sqede}u PRESUDU Obavezuje se tu`eni da isplati tu`iocu na ime glavnog duga za kori{tewe usluga GSM MS1 mre`e u visini 923,26 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 137,15 KM po~ev od godine kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 181,46 KM po~ev od godine kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 33,93 KM po~ev od godine kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 33,93 KM po~ev od godine kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 33,93 KM po~ev od godine kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 33,93 KM po~ev od godine kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 33,93 KM po~ev od godine kao dana dospjelosti pa do isplate na iznos od 435,00 KM po~ev od godine kao dana dospjelosti pa do isplate te da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka (takse na tu`bu i presudu) sve u roku od 30 dana. Tu`eni se dostavqawem tu`be na odgovor upozorava da je du`an dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od prijema tu`be pod upozorewem da u slu~aju nedostavqawa odgovora u ostavqenom roku sud }e postupiti u skladu sa odredbom ~lana 182. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i sve mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. SUDIJA Slavica Tadi} BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U PRIJEDORU Broj: 77 0 Mal Kom Dana, godine Osnovni sud u Prijedoru, sudija Vera Anu{i} u pravnoj stvari tu`iteqa MTEL AD Bawaluka Izvr{na jedinica Prijedor, Ul. V. Kara or a 9, protiv tu`enog Dobrijevi} Gorana iz Prijedora, ul. Srpskih velikana bb, radi naplate duga vr.sp. 325,93 KM, na osnovu ~l stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03 i 63/07) objavquje sqede}i OGLAS o dostavqawu tu`be na odgovor Tu`iteq je kod ovog suda dana, g., podnio tu`bu protiv tu`enog, radi duga, kojom je predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itequ isplati dug u iznosu od 325,93 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 43,72 KM po~ev od g. kao dana dospjelosti pa do isplate; na iznos od 77,21 KM po~ev od g. kao dana dospjelosti pa do isplate; na iznos od 31,40 KM po~ev od g. kao dana dospjelosti pa do isplate; na iznos od 23,40 KM po~ev od g. kao dana dospjelosti pa do isplate; na iznos od 23,40 KM po~ev od g. kao dana dospjelosti pa do isplate; na iznos od 23,40 KM po~ev od g. kao dana dospjelosti pa do isplate; na iznos od 23,40 KM po~ev od g. kao dana dospjelosti pa do isplate; na iznos od 8 KM po~ev od g. kao dana dospjelosti pa do isplate; na `iro-ra~un broj kod NLB Razvojna banka, kao i tro{kove parni~nog postupka u visini sudske takse na tu`bu i presudu na `iro-ra~un broj kod NLB Razvojne banke, a sve u roku od 15 dana. Sud je tu`enom poku{ao dostaviti tu`bu na odgovor, ali dostava nije izvr{ena jer tu`eni prema podacima po{te ne stanuje na adresi svog posqedweg poznatog boravi{ta ili prebivali{ta, a sada{we boravi{te se ne mo`e utvrditi. Dostava tu`be smatra se obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa (~l stav 4. ZPP-a). Tu`eni je du`an u roku od 30 dana od dana objavqivawa dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu (~l. 40. stav 1. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev te navesti i druge podatke koje shodno odredbama ~l ZPP-a mora imati svaki podnesak (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev du`an je u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporava tu`beni zahtjev, ~iwenice na kojima zasniva svoje navode i dokaze kojima se utvr uju te ~iwenice (~l. 71. ZPP-a). Ako tu`eni u roku ne dostavi odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu zbog propu{tawa u smislu odredbi ~l ZPP-a. Sudija Vera Anu{i} BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U ZVORNIKU BROJ: 83 0 Mal Kom Datum, godine Na osnovu ~lana 348. stav 2. i stav 3. u vezi ~lana 428. Zakona o parni~nom postupku dostavqamo radi objave u dnevnim novinama "Glas Srpske" sqede}i: OGLAS Kod Osnovnog suda u Zvorniku pokrenut je parni~ni postupak po tu`bi tu`ioca ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. Bijeqina RJ "Elektrodistribucija" Zvornik, protiv tu`enog Kemala Mehidi}a iz Kri`evi}a broj 1, grad Zvornik, radi duga, v.s. 139,54 KM. Postupak se vodi u predmetu Osnovnog suda u Zvorniku, broj 83 0 Mal Kom. Potra`ivawe po tu`bi se zasniva na osnovu isporu~ene a nepla}ene elektri~ne energije u doma}instvu tu`enog. Tu`ilac je u tu`bi predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku ukoliko tu`eni u roku od 30 dana od prijema tu`be ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ilac je predlo`io da sud donese sqede}u PRESUDU Obavezuje se tu`eni da tu`iocu po osnovu duga na ime isporu~ene elektri~ne energije za period od godine do godine, isplati iznos od 121,56 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od godine i iznos od 17,98 KM na ime obra~unate zakonske zatezne kamate na iznos glavnog duga, zakqu~no sa danom godine kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka koliko budu iznosili, sve u roku od 15 dana od dono{ewa presude pod prijetwom izvr{ewa. Tu`eni se dostavqawem tu`be na odgovor upozorava da je du`an dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od prijema tu`be pod upozorewem da u slu~aju nedostavqawa odgovora u ostavqenom roku sud }e postupiti u skladu sa odredbom ~lana 182. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i sve mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. SUDIJA Slavica Tadi} BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U GRADI[CI Broj: 72 0 Mal Kom Gradi{ka, godine Osnovni sud u Gradi{ci, po sudiji Grahovac Predragu, u parni~nom postupku tu`ioca Mtel a.d. Bawaluka iz Bawaluke, protiv tu`ene Sarajli} Tatjane iz Gradi{ke, Dubrave 139, radi isplate, vrijednost spora 821,53 KM, Sud dana godine: OGLA[AVA Dana, godine tu`ilac je ovom Sudu podnio tu`bu protiv tu`ene po osnovu kori{}ewa telekomunikacionih usluga kojom tra`i da Sud donese sqede}u: P R E S U D U Obavezuje se tu`ena da isplati tu`iocu iznos glavnog duga za kori{}ewe usluga GSM MS1 mre`e u visini od 821,53 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 79,56 KM po~ev od godine do isplate; na iznos od 170,72 KM po~ev od godine do isplate; na iznos od 29,25 KM po~ev od godine do isplate; na iznos od 29,25 KM po~ev od godine do isplate; na iznos od 29,25 KM po~ev od godine do isplate; na iznos od 29,25 KM po~ev od godine do isplate; na iznos od 29,25 KM po~ev od godine do isplate; na iznos od 425,00 KM po~ev od godine do isplate; te nadoknadi tu`iocu tro{kove parni~nog postupka, koliko budu iznosili, uz istovremeno predlagawe da ukoliko tu`eni ne dostavi u roku od 30 dana odgovor na tu`bu, da Sud donese Presudu zbog propu{tawa temeqem ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. SUDIJA Predrag Grahovac POUKA: Obavje{tava se tu`ena da je u roku od 30 dana du`na dostaviti Sudu odgovor na tu`bu (~lan 70. stav 1. ZPP-a), koji mora biti razumqiv i sadr`avati sve bitne elemente predvi ene ~lanom 334. ZPP-a. Tako e, tu`ena u odgovoru na tu`bu mo`e ista}i sve procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`bu (~lan 71. stav 1. ZPP-a), te mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`ena u roku od 30 dana od dana dostavqawa ne podnese odgovor na tu`bu Sud }e temeqem ~lana 182. ZPP-a donijeti Presudu zbog propu{tawa, osim ako je tu`ba o~igledno neosnovana. Dostavqawe }e se smatrati izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavqivawa u dnevnim novinama. BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U ZVORNIKU BROJ: 83 0 Mal Kom Datum, godine Na osnovu ~lana 348. stav 2. i stav 3. u vezi ~lana 428. Zakona o parni~nom postupku dostavqamo radi objave u dnevnim novinama "Glas Srpske" sqede}i: OGLAS Kod Osnovnog suda u Zvorniku pokrenut je parni~ni postupak po tu`bi tu`ioca ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. Bijeqina RJ "Elektrodistribucija" Zvornik, protiv tu`enog Seada Reyi}a iz Kamenice 109 a, grad Zvornik, radi duga, v.s. 130,51 KM. Postupak se vodi u predmetu Osnovnog suda u Zvorniku, broj 83 0 Mal Kom. Potra`ivawe po tu`bi se zasniva na osnovu kori{}ewa utro{ene a nepla}ene elektri~ne energije u doma}instvu tu`enog. Tu`ilac je u tu`bi predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku ukoliko tu`eni u roku od 30 dana od prijema tu`be ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ilac je predlo`io da sud donese sqede}u P R E S U D U Usvaja se tu`beni zahtjev tu`ioca pa se obavezuje tu`eni da tu`iocu po osnovu utro{ene a nepla}ene elektri~ne energije plati glavni dug u iznosu od 108,13 KM i iznos od 22,38 KM pripadaju}e kamate obra~unate do dana podno{ewa tu`be kao i zakonsku zateznu kamatu na glavni dug od dana podno{ewa tu`be pa do isplate, kao i parni~ne tro{kove koliko budu iznosili sve u roku od 30 dana od dana dono{ewa presude. Tu`eni se dostavqawem tu`be na odgovor upozorava da je du`an dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od prijema tu`be pod upozorewem da u slu~aju nedostavqawa odgovora u ostavqenom roku sud }e postupiti u skladu sa odredbom ~lana 182. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i sve mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. PREDATI NA SVIM KIOSCIMA SUDIJA Slavica Tadi} PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Mals Mals Bawaluka, godine PRIVREDNI SUD U BAWALUCI i to sudija Aleksandra u pravnoj stvari tu`iteqa "Blicnet" d.o.o. Bawaluka, ulica Majke Jugovi}a broj 25, Bawaluka, protiv tu`ene Savke Gojkovi}, vlasnice kafe bar "SAVANA" Gradi{ka, ulica Milo{a Obili}a broj 14, Gradi{ka, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, 49/09 i 61/13 u daqem tekstu: ZPP), budu}i da se tu`ena ne nalazi na navedenoj adresi, objavquje sqede}i OGLAS Dana godine tu`ilac "Blicnet" d.o.o. Bawaluka, ulica Majke Jugovi}a broj 25, Bawaluka, podnio je tu`bu protiv tu`ene Savke Gojkovi}, vlasnice Kafe bara "SAVANA" Gradi{ka, radi naplate duga, v.s. 209,19 KM. Tu`bom tra`i da Sud usvoji tu`beni zahtjev tu`ioca i obave`e tu`enog da donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da po osnovu neizmirenih dugovawa za kori{}ewe telekomunikacionih usluga, tu`iocu izvr{i uplatu duga u iznosu od 209,19 KM, sa zakonskom zateznom kamatnom stopom, i to: - na iznos od 10,50 KM po~ev od godine pa do dana uplate, - na iznos od 29,25 KM po~ev od godine pa do dana uplate, - na iznos od 29,25 KM po~ev od godine pa do dana uplate, - na iznos od 29,25 KM po~ev od godine pa do dana uplate, - na iznos od 28,44 KM po~ev od godine pa do dana uplate, - na iznos od 82,50 KM po~ev od godine pa do dana uplate, zajedno sa tro{kovima parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana od dana dono{ewa presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Obavje{tavamo tu`enu Savku Gojkovi}, vlasnicu Kafe bara "SAVANA" Gradi{ka da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tavamo tu`enu da je, na osnovu ~lana 70 stav 1 ZPP, du`an najkasnije u roku od 15 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumqiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`ena }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP). Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP). Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`ena, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoqnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Aleksandra ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka (za vi{e informacija obratite se na tel. 051/ ) Tekst: Telefon:

31 Sport Pre mi jer li ga BiH za ru ko me ta {i ce Slavqe Dubi ~anki, novi poraz "Mire" TU ZLA - Ru ko me ta {i ce Du bi ce os tva ri le su pe tu po bje du u {est ko la Pre mi jer li gi BiH i to na gos to vawu kod Je din stva sa 27:24 i ta ko su, kao de bi tan tkiwe, naj pri ja tni je izne na ewe u naj vi {em ran gu. Iza bra ni ce tre ne ra Bo ri sa Su vaj ca u Tu zli je pre dvo di la Jo va - na Ili}, ko ja je pos ti gla 12 po go da ka. Ona je ove se zo ne 66 pu ta tre sla mre `e pro ti vni ~kih gol man i za dr`a la je epi tet prvog stri jel ca li ge. Za ra zli ku od wih ru ko me ta {i ce "Mi re" su po no - vo po kle kle, a ovo ga pu ta po ra `e ne su od Go ra `da sa 33:44. Os ta - li re zul ta ti: Gru de - Iliya 37:14, Bi ha} - Ne re tva 25:25, Izvi a~ - "Ka ta ri na" 36:20, Hayi}i - Kri va ja 28:25. Pla sman: Gru de 18, Go ra `de 15, Du bi ca 15, Je din stvo 13, Kri va ja N. \. TA KAV VOT NAS GOL MA NA. NE KA DA BU DE PO GO TO - VO KA DA SI MLAD I NA PRA - VI[ GRE [KU. SI GU RAN SAM DA ]E SVI LAR IZ SVE GA IZA ]I JA - ^I. NAJ JE JE DA BRZO ZA - BO RA VI NA SVE I DA GLE DA UNA PRI JED. DA VID DE HEA, GOL MAN MAN ^ES TER JU NAJ TE DA PA RIZ - [vaj car ski te - ni ser Royer Fe de rer odlu ~io je da ne igra na posqedwem mas ter su se zo ne u Pa ri zu, jer je na kon tri jumf u fi na lu tur - ni ra u Ba ze lu osje tio bol u le - i ma i ne `e li da ri zi ku je. Fe de rer je u me ~u za ti tu lu sa vla dao Hu ana Mar ti na del Po tra sa 6:7, 6:4, 6:3 i ta ko je do {ao do 95. ti tu le u sin glu, ~i me je na dru gom mjes tu pres - ti gao Iva na Len dla. Is pred wega je jo{ sa mo Yimi Ko nors, ko ji u svo jim vi tri na ma ima GLAS SRPSKE ponedjeqak, 31. oktobar Royer Federer obradovao, pa rastu`io navija ~e Osvo jio Ba zel i ot ka zao Pa riz 109 tro fe ja. Ta ko je po no vo obra do vao svo je na vi ja ~e, ali ih je brzo ras tu `io, jer je ot ka - zao nas tup u Pa ri zu. - Mo `e te da za mi sli te mo - je ra zo ~a rawe i frus tra ci ju. Raz go va rao sam sa wego vim agen tom ko ji mi je re kao da Royer `e li da se opo ra vi. Tu - `an sam jer smo ura di li sve da do ~e ka mo Royera i Ra fu. Uvje - ren sam da }e Royero vi na vi ja - ~i u Pa ri zu bi ti ve oma ra zo ~a ra ni - re kao je di re ktor tur ni ra u Pa ri zu Gi For `e. Fe de rer se ta ko opros tio od bor be za prvo mjes to na kra - ju go di ne, pa }e Na dal do - ~e ka ti kao "broj 1". TOPI] DOBRA VIJEST Mi ha ilo To pi} (8) je ot kro - vewe du go go di{weg tre ne ra No va ka \o ko vi }a, Mar ja na Vaj de, pa je naj boqi srpski te ni ser odlu ~io da spon zo - ri {e ra zvoj mla dog igra ~a, za ko jeg se vje ru je da }e na - pra vi ti ve li ku ka ri je ru. LU^I] Kril nog ko {ar ka {a Srbi je Vla di mi ra Lu ~i }a za de si - la je no va po vre da ko ja bi ga mo gla odvo ji ti od te re na du `e vri je me. Lu ~i} je u uta kmi ci izme u Ba jer na i Fran kfur ta po vri je dio zglob i mo ra li su da ga odve du u bol ni cu. LO[A VIJEST WTA lista Sa mo je dna Srpkiwa me u 100 LON DON - Tri jum fom na za vr{nom mas ter su u Sin ga pu - ru Ka ro li na Vo zni jac ki iz Dan ske na pre do va la je na tre }e mjes to WTA lis te i to je naj ve - }a pro mje na na vrhu. Vo zni jac ki ima bo do va i na la zi se iza tre nu tno naj - boqe na svi je tu Si mo ne Ha lep sa i {am pi on ke Vim - bldo na Gar biwe Mu gu ru ze ko ja je sku pi la Naj boqa srpska te ni ser ka i daqe je Ale - ksan dra Kru ni}, ko ja je na 55. po zi ci ji sa bo dom, dok je Je le na Jan ko vi} na re kor dno sla bom mjes tu u posqedwih 14 go di na. Ona je sa da 151. sa 365 bo do va, {to je za je dno mjes to lo {i je u odno su na pro {lu se - dmi cu. U prvih 200 je jo{ Iva - na Jo ro vi}, ko ja je na pre do va la 18 mjes ta i sa da je 181, dok je Ni na Sto ja no vi} pa la za 47 po zi ci ja i sa da je 232. De ja na Ra da no vi} je 267, Jo va na Ja - k{i} 209, a Ol ga Da ni lo vi} 467. na svi je tu, uz na pre dak od dva de set mjes ta. Prven stvo BiH u yudu za se ni ore Zvorni ~anima dva zlata ZVOR NIK - Ta kmi ~a ri Yudo klu ba Srpski so ko iz Zvor ni ka bi li su us pje {ni na se ni or skom prven stvu BiH do 23 go di ne, jer su na ta kmi ~ewu u Sa ra je vu osvo ji li dvi je zla - tne me daqe i dva pe ta mjes ta. Naj sjaj ni jim me daqama oki - ti li su se Mi lan Bje li ca u ka te go ri ji do 100 ki lo gra ma i Va si li je Vu ji ~i} (pre ko 100 kg). Oni su ta ko os tva ri li odli ~ne re zul ta te, a do bar nas tup u Sa ra je vu omo gu }io im je da u no vem bru bu du u~e sni ci prven stva Evro pe do 23 go di - ne. Wih dvo ji ca ta ko }e ima ti do bru pri li ku da se po ka `u na ve li koj sce ni. Pe ta mjes ta su osvo ji li Sa {a Ba ja gi} i Bo ri slav Mir ko vi}. Mu {ka eki pa pro gla {e na je naj boqu u svo joj ka te go ri ji, {to je do kaz do brog ra da u ti mu iz Zvor ni - ka, ~i ji su yudis ti do no si li me daqe sa broj nih ta kmi ~ewa ove se zo ne. D. G. Ha oti ~no stawe u Ru ko me tnom sa ve zu BiH Kancelarija prazna, radnici tra`e plate Ve li ka ve }i na ra dni ka RS BiH obus ta vi la rad zbog ne is pla }e nih 17 pla ta, dok pred sje dnik sa ve za Amir Za hi ro vi} tvrdi da su upra vo ne ki od ra dni ka kri vi za pro past ru ko me ta PI [E: DU [AN RE PI JA du sa nr glas srpske.com SA RA JE VO - U kan ce la - ri ju Ru ko me tnog sa ve za BiH ju ~e je do {lo sa mo ne ko li ko slu `be ni ka pre dvo e nih pred sje dni kom Ami rom Za hi - ro vi }em, dok su os ta li za po - sle ni odlu ~i li da ne }e do la zi ti na po sao, jer ni su do bi li pla tu pu nih 17 mje se - ci. Ovo bi mo gao da bu de po ~e - tak kra ja bro da ko ji to ne ve} du `e vri je me, ali je do sa da ne ka ko uspi je vao da se odr`i na po vr{i ni. Za po sle ni su pu - tem sa op {tewa za ja vnost obja - sni li te `ak po lo `aj u ko jem se na la ze, a is ti ~u da su u vi - {e na vra ta do bi ja li obe }awa sta rog i no vog ru ko vod stva da }e wiho vi pro ble mi bi ti ri je - {e ni. To se ni je de si lo, pa su po sli je or ga ni za ci je me ~a sa Es to ni jom odlu ~i li da vi {e ne do la ze na po sao. Sa op - {tewe su po tpi sa li Bo jan Jo - De la hme to vi}, Mir sa da \al tur i biv {i prvi ~o vjek Sa ve za Enid Ta hi - ro vi}, ko ji je, ka ko ka `e, stao uz svo je ko le ge. Pred sje dnik RS BiH Amir Za hi ro vi} tvrdi da mu ni je ja - sna odlu ka di je la za po sle nih. - Dio is tih tih ra dni ka ku mo vao je ova kvom stawu ka - kvo je sa da ne sa vje snim ra dom i dje lo vawem. Ispa da smi je - {no da Ta hi ro vi} sam se bi Enid Tahirovi} se solidarisao sa kolegama FO TO: AGEN CI JE ni je is pla tio 14 pla ta - re - kao je Za hi ro vi}, dok je Ta hi - ro vi} krat ko od go vo rio da sve mo `e bi ti pro vje re no i do ka za no. Uprkos haoti~nom stawu, on tvrdi da kancelarija radi i da su na poslu osim wega jo{ Fuad Lipa i direktor Gordan Muzurovi}, dok generalni sekretar [ejla Tan~ica ne}e produ`iti ugovor zbog potpunog SAVEZ OSTAJE I BEZ GENERALNOG SEKRETARA Amir Za hi ro vi} S ob zi rom na to da je Po res ka upra va FBiH dru gi put odbi la da iz da no vi ID broj RS BiH, sve kre }e ispo ~et ka. li }e mo se po no vo na ta kvu odlu ku, a u subotu }emo odr`a ti sje dni ce Upra vnog i Nad zor nog odbo ra - re kao je Za - hi ro vi}. SAVEZ JO[ ^E KA NA NO VI ID BROJ Pro blem RS BiH je pri - li ~no ja san. Od osni vawa no - vog sa ve za po ~et kom ju na ni {ta se ni je pro mi je ni lo, jer no vi RS BiH ni je do bio po res ki broj, odno sno do bio je broj sta rog sa ve za ~i ji su ra ~u ni blo ki ra ni, a du go vawa oko tri mi li ona ma ra ka. - Na la zi mo se u {i zo fre - noj si tu aci ji jer su nam dr`a - vne stru ktu re dva pu ta da le rje {ewe o re gis tra ci ji no vog ru ko me tnog sa ve za, me u tim Po res ka upra va FBiH je to odbi smo ne ra zu mi - je vawa i dr`a vnih i fe de - ral nih stru ktu ra, je dni nam ka `u da smo no vi sa vez, a dru - gi ne pri hva ta ju tu odlu ku i ne da ju nam no vi ID broj. Na sas tan ku ko ji smo odr`a li sa dr`a vnim vrhom pri hva ti li smo sva pra va i oba ve ze sta - rog sa ve za, da kle, oba ve za li smo se da }e mo vra ti ti sve du - go ve, ta ko da ne vi dim du go ve kao pro blem za do bi jawe no - vog ID bro ja - re kao je Za hi - ro vi}.

32 32 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Vo za~ Mer ce de sa osvo jio tre }u ti tu lu u posqedwe ~e ti ri se zo ne "for mu le 1" Hamiltonu britanski presto i mjesto u istoriji HAMILTON: O OVO ME SAM SAWAO KAO DIJETE RIVALI O [AMPIONU Sebastijan Fetel - Lu is je osvo jio ti tu lu, oba vio je odli ~an po sao i za slu `io je da sla vi. ^estitam mu. Vo lio bih da sam ga po bi je dio, ali ovo je bi - la wego va go di na. Ra zo ~a - ra ni smo, ali }e sqede }e sezone bi ti dru ga ~i ja pri - ~a. Sa da tre ba oda ti pri - znawe naj boqem, a to je on. Maks Ferstapen * Ove go di ne je bio naj ja ~i i imao je po uz da no vo zi lo. Ka da ima te to dvo je ukom - bi no va no, on da mo `e te da pos ti gne te ve li ke stva ri. ^es ti tam Ha mil to nu i Mer ce de su na ti tu la ma. Sa svim za slu `e no. Valteri Botas * ^es ti tam Lu isu i ve li ke ~es tit ke eki pi na osva jawu ti tu la u kon ku ren ci ji vo za - ~a i kon stru kto ra. Fernando Alonso * Ha mil to nu je bi lo la ko ove go di ne, ni je imao kon - ku ren ta. Pro {le je tu bio Ni ko, bo ri li su se do posqedwe trke. Sa da su on i Mer ce des dos ta ra ni je do {li do ti tu la. Osva jawem de ve tog mjes ta na trci u Me ksi ku pi lot Mer ce de sa obe zbi je dio ~et vrtu ti tu lu u "for mu li 1", ~i me je pos tao naj boqi bri tan ski vo za~ u is to ri ji PRI RE DIO: DA NI JEL RA DUJ KO VI] da ni je srpske.com ME KSI KO SI TI - Tri - jum fal ni niz Lu isa Ha mil - to na pro {le se zo ne za us ta vio je wegov tim ski ko le ga Ni ko Ro zberg, ali ove ni je bi lo ni - ko ga ko je Bri tan cu mo gao sta ti na put do ~et vrte ti tu - le svjet skog {am pi ona u "for mu li 1". Ha mil ton je do no ve kru ne sti gao osvo jiv - {i tek de ve to mjes to na trci za Ve li ku na gra du Me ksi ka, ali i to je bio po dvig, po {to je na kon su - da ra sa Se bas ti ja - nom Fe te lom na po ~et ku trke du go bio u bo ksu, pa se mo rao pro bi ja ti sa za ~eqa. Iz is tog ra - zlo ga Fe tel ni je mo - gao boqe od ~et vrtog mjes ta, pa je Bri ta nac dvi je trke pri je kra ja mo gao otvo ri ti po bje - dni ~ki {am pawac. Ha mil - ton je pri je trke imao 66 bo do va pre dnos ti i za ti tu lu mu je bi lo po tre - bno da se pla - si ra me u prvih pet, bez ob zi ra na re zul - tat Ni jem ca, ili da zau zme bi lo ko ju po zi ci ju, a da Fe tel ne bu de me u prvom dvo ji com. De si lo se ovo dru go i sa da vo za~ Mer ce de sa ima ne - dos ti - `nih 56 bo do va vi {e od Fe te la, uo~i trka u Bra zi lu i Abu Da bi ju. - Za hva lan sam svi ma u ti mu. Ono {to su ura di li pret - ho dnih go di na je ne vje - ro va tno. Za hva lan sam na na por nom ra du ko - ji ste ulo `i li ove go di ne. Ura dio sam sve {to sam mo gao. Bio je do bar start, Luis Hamilton sla vi no vu ti tu lu FO TO: TA NJUG ali ne znam {ta se do go di lo u prvoj kri vi ni, omo - gu }io sam Fe te lu mno - go mjes ta. Tru dio sam se ko li ko sam mo gao da se vra tim u trku. Ovo ni je bi la trka ka kvu sam `e lio, sa 40 se - kun di za os tat ka, ali ja ni ka da ne odus ta jem, bo rim se do kra ja. To je naj va `ni je, to je u mom srcu. Trka u Me ksi ku ni je od onih ko je `e lim. I{ao sam do kra ja i sa mo sam htio da obra - du jem po ro di cu i moj tim - re - kao je Ha mil ton. Posqedwom trkom mo `da ni je za do voqan, ali je to kom se zo ne do ka zao da je naj boqi, po {to je os tva rio de vet po bje - da. Na po ~et ku se ni je ~i ni lo da }e ta ko ra no obe zbi je di ti ti tu lu, ali je po bi je dio na {est od posqedwih de vet trka i ta ko je po meo kon ku ren ci ju. Osva jawem no vog {am pi ona ta pos tao je naj boqi bri tan ski vo za~ svih vre me na, jer je pre te - kao Yeki ja Stju ar ta ko ji ima Plasman voza ~a 1. Lu is Ha mil ton (Mer ce des) Se bas ti jan Fe tel (Fe ra ri) Val te ri Bo tas (Mer ce des) Da ni jel Ri kar do (Red Bul) Ki mi Ra iko nen (Fe ra ri) 178 Plasman konstruktora 1. Mer ce des Fe ra ri Red Bul Fors In di ja Vi li jams 76 Voza ~i sa najvi {e titula 1. Mi ha el [u ma her (Wema ~ka) 7 2. Hu an Ma nu el Fan o (Ar gen ti na) 5 3. Alan Prost (Fran cus ka) 4 3. Se bas ti jan Fe tel (Wema ~ka) 4 3. Lu is Ha mil ton (V. Bri ta ni ja) 4 tri ti tu le. Ovaj re zul tat je ve - li ki po dvig, jer su Bri tan ci to kom is to ri je ima li odli ~ne vo za ~e po put Yimi ja Klar ka, Dej mo na Hi la, Najyela Men se - la, Gre ma Hi la, pomenutog Stju ar ta i os ta lih. Ina ~e, Ha - mil ton je sa 62 po bje de dru gi svih vre me na iza ne pri ko sno - ve nog Maj kla [u ma he ra ko ji ima 91, ali ve} sa da je prvi po bro ju osvo je nih pol po zi ci ja (72). SAMO [UMAHER BOQI OD HAMILTONA PO BROJU POBJEDA - Is kre no, ovo mi ne dje lu - je re al no. Ka da sam odras tao i gle dao TV sawao sam da bu dem u "for mu li 1" i evo me 25 go di na ili ve} ko li ko po sli je sa ~e ti - ri ti tu le {am pi ona. Po no san sam {to sam dio Mer ce de sa - do dao je Ha mil ton. Na trci u Me ksi ku po bi je - dio je Maks Fer sta pen iz Red Bu la, dru gi je bio Val te ri Bo - tas iz Mer ce de sa, a tre }i Fe - ra ri jev Ki mi Ra iko nen. Bo do ve su jo{ osvo ji li po me nu ti Fe - tel, Es te ban Okon (Fors In - di ja), Lens Strol (Vi li jams), Ser hio Pe rez (Fors In di ja), Ke vin Ma gnu sen (Has), Ha mil - ton i Fer nan do Alon so (Me - kla ren). Na re dna trka za Ve li ku na gra du Bra zi la bi }e vo `e na 12. no vem bra, a ova se - zo na za vr{a va u Abu Da bi ju 14 da na po sli je to ga. Karate "[e sna es toj" tri me daqe BAWALU KA - Ka ra tis ti "[e sna es te" osvo ji li su tri me daqe na dr`a vnom {kol - skom prven stvu BiH ko je se odr`a lo u Tu zli, gdje je u~es tvo va lo 480 ta kmi ~a ra. Lu ka Kne `e vi} je osvo jio sre bro u ka te go ri ji do 45 ki lo gra ma, dok su do tre }ih mjes ta do {li ju ni ori Ste - fan Ra ~i} do 68 i Mi lan Smiqi} do 70 ki lo gra ma. Ovo prven stvo bi lo je izbor no za pred sto je }e Bal - kan sko ko je }e bi ti odr`a no u No vom Sa du. Odbojka Ino va za sje la na vrh BAWALU KA - Po bje dom nad Gra di {kom od 3:1 (25:11, 25:19, 23:25, 25:18) odboj ka - {i ce Ino ve iz Bawalu ke do {le su na prvo mjes to Prve li ge RS. Os ta li re zul ta ti: Qubiwe B. - Gla si nac 0:3 (17:25, 16:25, 16:25), Ra dnik - Her ce go vac 3:1 (26:24, 25:16, 22:25, 25:20), Der ven ta - Crve na zvi jez da 2:3 (18:25, 25:23, 25:12, 23:25, 12:25), Ma gli} - Sla vi ja 3:2 (18:25, 25:13, 15:25, 25:23, 15:9). Pla sman: Ino va 17, Ma gli} 16, Crve na zvi jez da Prva li ga Ma je vi ca ne sta je BAWALU KA - Odboj ka {i Ma je vi ce nas ta vi li su sa po bje da ma u Prvoj li gi RS ove se zo ne, a u {es tom ko lu sa vla da li su Pe la gi }e vo na gos to vawu sa 3:0 (25:19, 25:11, 25:16). Os ta li re zul ta ti: Qubiwe B. - Crve na zvi jez - da 3:0 (25:14, 25:14, 25:15), Gra di {ka - Tem po 3:1 (26:24, 25:23, 16:25, 25:21), Ja ho ri na - Dri na 0:3 (21:25, 20:25, 18:25). Pla sman: Ma je vi ca 18, Qubiwe B. 16, Dri na 12, Pe la gi }e vo 9, Gra di {ka 9, Tem po 4, Ja ho ri na 3, Crve na zvi jez da 1. [ah Sto ja no vi} naj boqi na me mo ri ja lu ZVOR NIK - Ve le maj stor Da li bor Sto ja no vi} iz Bi - jeqine po bi je dio je na 5. Me mo ri jal nom {a hov skom tur ni ru "Mi lan Ju ro {e vi}" ko jim {ah klub Dri na iz Zvor ni ka ~u va uspo me nu na svog nekada{weg igra ~a i se kre ta ra. Dru go i tre }e mjes to podijelili su Fi de maj stor Mar ko Sto ja no vi} i maj - stor ski kan di dat Zo ran \u - ri}. D. G.

33 Partizan gostuje Limo`u u ~etvrtom kolu Evrokupa Bez cen ta ra na Fran cu ze BEO GRAD - Ko {ar ka {i Par ti za na na gos to vawu Li - mo `u u ~et vrtom ko lu Evro ku - pa bi }e oslabqeni izos tan kom po vri je e nog kril nog cen tra No vi ce Ve li ~ko vi }a i cen tra Sa mar da Se mju el sa, ko ji ni je kre nuo u Fran cus ku zbog pro - ble ma sa vi zom. Uta kmi ca je na ra spo re du ve ~e ras od ~a so va, a Ve - li ~ko vi} je os tao u Beo gra du, jer je do bio uda rac u kuk na pret ho dnim me ~e vi ma, a tre ne - ra Par ti za na Mi ro sla va Ni - ko li }a ra du je po vra tak Pa tri - ka Mi le ra i Ale ksan dra Ara ni to vi }a. - No va va `na uta kmi ca Evro ku pa i no va pri li ka za mo je mla de igra ~e da sti ~u ne - op ho dno is kus tvo. U eki pu se vra }a ju Mi ler i Ara ni to vi}, ali }e od sus tvo va ti Se mju els i Ve li ~ko vi}, {to }e otvo ri ti pros tor da mla di igra ~i pod ko {em do bi ju vi {e mi nu ta i po ka `u ko li ko su na u~i li od Pa trik Mi ler se vra }a u sas tav FO TO: AGEN CI JE po ~et ka se zo ne. Kao i do sa da, bi }e mo skro mni, po `rtvo va ni i po ku {a }e mo igra ti mo der nu ko {ar ku sa dos ta tr~awa, ali i ja ~u od bra nu ne go {to smo igra li do sa da - re kao je Ni - ko li}. Mla di {u ter Ara ni to vi} vje ru je u nas ta vak do bre se ri je re zul ta ta "crno-bi je lih". - U Fran cus ku pu tu je mo u do brom ra spo lo `ewu, na kon se ri je do brih re zul ta ta ko ja nam da je ve tar u le a da u tom ri tmu nas ta vi mi je {to ne }e mo bi ti kom ple tni. Svi ma je ja sno ko li ko ovom mla dom ti mu zna ~e kva li tet i is kus tvo ko je po se du ju No - vi ca i Sa mar do - ka zao je Ara ni to vi}, ko ji je ulo gu fa vo ri ta dao Li mo `u ko ji u gru pi C ima is ti skor kao Par ti zan 1-2. GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar Ko {arka {ice Ru dar boqi od UGQEVIK - Ko {ar ka - {i ce Ru dar spor ta po bi je - di le zni ~ar re zul ta tom 90:78, u dru gom ko lu Li ge BiH. Naj boqe kod Ugqevi ~an ki bi la je Na ta {a Fi li po vi} sa 29, a Na ida Glo ti} do da la je 20. Kod Sa raj ki Amra Baj ro vi} uba ci la je 25. Os ta li re zul - ta ti: Slo bo da - Ba no vi }i 40:77, Plej of - Bu goj no 108:61, Li vno - Br~an ka 66:49. Pla sman: 1. Plej of 2/2, 2. Ru dar 2/2, 3. Ba no vi }i 2/2, 4. Mla di Kra ji {nik 1/1, zni ~ar 1/1, 6. Or lo vi 1/0.. Odli ~ne par ti je Srba u NBA li gi Rekord Bogdanovi }a, Joki }ev dabl-dabl Kri ti ke tre ne ra Igo kee uro di le plo dom Baji} zadovoqan igrom u od bra ni WUJORK - Ni ko la Jo ki} sa dabl-dabl u~in kom vo dio je Den ver do po bje de nad Bru kli nom (124:111), a odli ~an je bio i Bo gdan Bo gda no vi} u po ra zu Sa kra men ta od Va {in gto na (110:83). Jo ki} je za biqe`io 21 po en i 14 sko ko va, {to mu je tre }i dabl-dabl za re dom. Naj boqu par ti ju od do las ka u NBA li gu i to kao star ter imao je Bo gda no vi} sa 15 po ena, tri sko ka i ~e - ti ri ukra de ne lop te te je bio na je fi ka sni ji u svom ti mu. Os - ta li re zul ta ti: De tro it - Gol den stejt 115:107, Atlan ta - Mil vo ki 106:117, In di ja na - San An to nio 97:94, [ar lot - Or lan do 120:113, Kli vlend - Wujork 95:114. Prva li ga Re pu bli ke Srpske Student maksimalan UGQEVIK - Ko {ar ka {i Stu den ta za biqe`i li su dru - gu po bje du u Prvoj li gi RS po {to su u Ugqevi ku bi li boqi od Ru da ra 2015 sa 95:72. Do po bje de eki pu je pre dvo - dio trio Ne mawa Ni ko li}, Da li bor Ili} i Aqo{a Jan - ko vi}, ko ji su kom bi no va no pos ti gli 55 po ena. Os ta li re zul ta ti: Sla vi ja Prin cip 66:78, So ko lac - Var da HE 85:62. Pla sman: 1. Stu dent 2/0, 2. So ko lac 2/0, 3. Bo rac 2/0, 4. Le otar 2/0, 5. Pri je dor 1/1, 6. Prin cip 1/1, 7. Var da HE 1/1, 8. Su tjes ka 1/1, 9. Bra tu nac 0/2, 10. Ro ga ti ca 0/2, 11. Sla vi ja /2, 12. Ru dar /2. M. Z. Spor ko {ar ka {a i biv {eg klu ba Vasiqevi} tu`io Bosnu SA RA JE VO - Biv {i ko {ar ka{ Bo sne Ro jal Sa {a Va - siqevi} tu `io je sa ra jev ski klub ko ji mu je os tao du `an. Va - siqevi} se na kra ju pro {le se zo ne opros tio od akti vnog igrawa upra vo u dre su sa ra jev skog klu ba. - Tu `io sam Bo snu Ro jal zbog posqedwe tri pla te. Obe }a li su mi iz da }e do }i u Beo grad da na e mo rje {ewe pa }e mo vi - dje ti. Obe }a va li su mi od apri la, ali do 1. sep tem bra ni su ni {ta ura di li. Ni je mi no vac bi tan ne go odnos tih qudi pre ma me ni - re kao je Va siqevi} za sa ra jev ske me di je. Ima li smo ne ko li ko da na da se pri pre mi mo za FMP, a 65 po ena, ko je smo pri mi li, je za sva ku po hva lu. Do bro smo fun kci oni sa li od igre je dan na je dan pa do svih os ta lih se gme na ta, re kao Ba ji} PI [E: MI LAN ZU BO VI] mi lan z glas srpske.com LA KTA [I - ^im su ko - {ar ka {i Igo kee zai gra li ozbiqni je u od bra ni, sti gla je i po bje da. Za ra zli ku od prvih pet me ~e va ove se zo ne ABA li ge, ka da su pro sje ~no pri ma li vi {e od 90 po ena po uta kmi ci, sa da su li mi - ti ra li FMP na 65 i sti gli do tre }eg tri jum fa. Ko na ~no je eki pa de fan - zi vno odi gra la ona ko ka ko to `e li tre ner Dra gan Ba ji} pa po voqan re zul tat ni je mo gao izos ta ti. Eki pa je po ka za la odli ~nu rea kci ju na kon odlas ka naj ve }e zvi jez de ko ja je igra la na ovim pros to ri ma Do re la Raj ta, ko ji je po ja ~ao Bam berg. Igo kea je odi gra la uta kmi cu na na ~in na ko ji je to ra di la pret ho dnih se zo na. I tre ner Ba ji} bio je za do - voqan po bje dom i igrom za ra zli ku od ne kih ra ni jih iz - dawa ko je je pru `ao wegov tim ka da je imao {ta da ka `e svo jim igra ~i ma. - ^es tit ke mo jim igra ~i - ma na po bje di. Za nas je ovo ve oma bi tan tri jumf, ali ni je sve bi lo ide al no. Odlas kom Raj ta mo ra li smo Ro bert Ri ki} imao vrlo zapa`en nastup FO TO: AGEN CI JE mno ge stva ri da ko ri gu je mo, da se pri la go di mo igri u oba smje ra, dok je tre ba lo i os ta le gla ve po slo `i ti. Ima li smo ne ko li ko da - na da se pri pre mi mo za FMP, a 65 po ena ko je smo pri mi li je za sva ku po hva lu. Do bro smo fun kci oni sa li od igre je dan na je dan pa do svih os ta lih se gme na ta - re - kao je Ba ji}. Osim ka pi te na Vu ka Ra - di vo je vi }a i Mar ka Qubi ~i - }a, is ta kli su se vi so ki igra ~i Ste fan Glo go vac i Ro ber Ri ki}. Glo go vac je uba - RIKI] ODLI^NU PARTIJU Budu }nost ne popu {ta cio 11 po ena, a Ri ki} de set i imao je se dam sko ko va za in - deks ko ri snos ti 20. Svo je je di ne po ene na uta kmi ci Ni ko la Ga ji} dao je na kon za - ku ca vawa i ~es ti tao je eki pi le zni ka na do broj igri. IDU ]I ME^ IGRAJU TEK U PONEDJEQAK - Vra ti li smo se na {oj pre po znatqivoj od bra ni, {to Bu du }nost je po bi je di la Olim pi ju na gos to vawu u Qubqani sa 88:79, a do tri jum fa su je pre dvo di li Zo ran Ni ko li} sa 16 i Ne mawa Gor di} sa 13 po ena, dok je kod do ma }i na De vin Oli ver uba cio 19. Posqedwi me~ {es tog ko la si no} su igra li Crve na zvez da - MZT. ABA liga 1. Bu du }nost : Par ti zan : Ce de vi ta : FMP : Igo kea : Ci bo na : Mor nar : C. zvez da : Me ga : Olim pi ja : MZT : Za dar :534 7 nam je i bio ciq, odno sno da igra mo na ma li broj po ena. To smo ispo {to va li, ali smo mo gli mno go boqe. Sva ka ko da po bje da zna ~i dos ta po {to }e nam po di }i sa mo po uz dawe. Po ka za li smo da igra mo je dan za dru gog i po ka za li smo da mo `e mo da igra mo pro tiv sva kog u ovoj li gi - re kao je Ga ji}. Eki pa }e ima ti dos ta vre me na za odmor po {to na - re dni me~ igra tek idu }eg po - ne djeqka pro tiv Mor na ra u gos ti ma.

34 34 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE JE DIN STVO 1 (0) MLA DOST (DS) 1 (1) Stri jel ci: 0:1 Pe truqevi} u 45, 1:1 [ko - ri} iz pe na la u 90. mi nu tu. Sta di on: SC "Dra go Ko va ~e vi}" ra - vi ci. Gle da la ca: 300. Su di ja: Si ni {a La zi} (Pri je dor) ti kar to ni: Tu ~i}, Ili}, Ze kowa (Je - din ra vi ca), Pe ri}, ^a u{e vi} (Mla dost, Dowa Sla ti na). Igra~ uta kmi ce: Ogwen [ko ri} (Je din - ra vi ca) 8. JE DIN STVO RA VI CA): Ham zi} 6, Tu - ~i} 7, Pa spaq 7, Ili} 7, E}i mo vi} 6, [ko ri} 8, Du ja ko vi} 7, Ze kowa 7, Hus ki} 7, Ne di} 8, Vu ~i} 7. Tre ner: Bo ris Sa - vi}. MLA DOST (DOWA SLA TI NA): La ki} 7, Ka di} 7, Bi je li} 7, Ili} 7, Pe truqevi} 8, Mi {i} 6 (od 87. mi nu ta Pa le `ni ca - ri} 7, Yafi} 6, Pe ri} 7, ^o li} 7 (od 46. mi nu ta Te {i} 7), ^a u{e vi} 7 (od 80. mi nu ta \u ri} -). Tre ner: Ni had Ka - di}. Z. V. PI [U: DAR KO PA [A GI] dar kop glas srpske.com BRA NE RA DU LO VI] ra du lo vic blic.net BAWALU KA - U der bi ju 12. ko la Dru ge li ge Re pu bli ke Srpske, gru pa za pad, odi gra - nom ra vi ci, do ma }e Je - din stvo i Mla dost iz Dowe Sla ti ne igra li su ne ri je {e - no, 1:1. Gos ti su po ve li u posqedwem mi nu tu prvog po lu vre me na po sli je si lo vi tog i pre ci znog udar ca pod pre ~ku Mla de na Pe - truqevi }a sa 25 me ta ra. Ko na - ~an re zul tat pos ta vio je naj boqi igra~ uta kmi ce Ogwen [ko ri} iz pe na la u 90. mi nu tu. Pret ho dno je fu dba ler gos ti ju Dra gan Ili} u ka zne nom pros - to ru sru {io pre zi mewaka iz Je din stva, Bo ja na. SLO GA (GC) 3 (0) JE DIN STVO (B^) 0 (0) Stri jel ci: 1:0 Ka ra man u 77, 2:0 Ka ra man u 83, 3:0 Ko mar ~e vi} u 90. mi nu tu. Sta di on: Mla dos ti u Ve li koj Obar skoj. Gle da la ca: 50. Su di ja: Ale ksan dar Iko ni} (Bi jeqina) ti kar ton: Dra kul (Je din stvo, Br~ko). Igra~ uta kmi ce: Mla en Ka ra man (OFK Slo ga, Crwelo vo) 8. SLO GA (GORWE CRWELO VO): No va ko vi} 7, Zec 6, \u ri} 5,5 (od 67. mi nu ta Ka ra - man 8), Ko mar ~e vi} 7, Jawi} 7, Trif ko - vi} 7, Mar ko vi} 6,5, La zi} 5 (od 46. mi nu ta Ru `i ~i} 6,5), Mi ~i} 7, Kla sa no - vi} 7, Miqko vi} 7 (od 85. mi nu ta Du por -). Tre ner: Da li bor Ka pi kul. JE DIN STVO (BR^KO): Vu ka di no vi} 5, Dra kul 5, ^i {i ja 5, Va si} 5 (od 75. mi nu - ta Obre no vi} -), Lu ki} 5, Te odo ro vi} 5, No va ko vi} 5, Ma rin ko vi} 5, Mi tro vi} 5, Buquba {i} 5, Bo `i} 5. Tre ner: Rat ko Ni ko li}. I. S. QUBI] 6 (4) VRAWAK 1 (0) Stri jel ci: 1:0 Se gi} u 12, 2:0 Se gi} u 20, 3:0 Su bi} u 37, 4:0 Se gi} u 39, 5:0 Su bi} u 55, 5:1 Vi do vi} u 59, 6:1 Se gi} u 60. mi nu tu. Sta di on: "Si ni {a Pe uli}" u Prwavo ru. Gle da la ca: 100. Su di ja: Mar ko Erak (Kru pa) ti kar to ni: Si mi}, `ak, Va si} (Qubi}), Sto ja no vi}, S. Sav ki} (Vrawak). Igra~ uta kmi ce: Dan ko Se gi} (Qubi}) 8,5. QUBI]: Mrko bra da -, Z. Ko va ~e vi} 7, Si - mi} 7, Se gi} 8,5, `ak 6 (od 77. mi nu ta Ku zma no vi} -), ]ir ko vi} 7,5, Su bi} 8, Mu - {i no vi} 7,5 (od 69. mi nu ta `ak -), Gra ho vac 7,5 (od 61. mi nu ta Va si} -), Pe - tro vi} 7, S. Ko va ~e vi} 7,5. Tre ner: Ni ko la Zeqko vi}. VRAWAK: S. Vaj ki} 6,5, Jan ko vi} 6, Sa vi} 5,5, Spa so je vi} 5,5, Ga ji} 7 (od 75. mi nu ta Gu ti} -), Todorovi} 6 (od 58. mi nu ta Ko ji} -), Ge ru si 6, Vi do vi} 6,5, D. Vaj ki} 6, Ja go - di} 5,5 (od 58. mi nu ta S. Sav ki} -), Sto ja - no vi} 6. Tre ner: De jan Sa vi}. B. R. Ovaj re zul tat is ko ris ti la je Al fa Mo dri ~a, ko ja je na svom te re nu sa vla da la Pro le - ter iz Te sli }a sa 2:0 i pre uze la li der sku po zi ci ju. Na ju - bjedqivi ju po bje du u ovom ko lu os tva ri la je no vo grad ska Slo - bo da, ko ja je na "Mla kva ma" po - bi je di la do boj zni ~ar sa 7:0. Ra spu ca ni su bi li i fu - dba le ri prwavor skog Qubi }a, ko ji su sa vla da li Vrawak sa 6:1, a is ta kao se ~e tvo ros tru ki stri je lac Dan ko Se gi}. MLA DOST (BS) 2 (1) PRO LE TER (D) 1 (1) Stri jel ci: 0:1 Crkvewa{ u 28, 1:1 Ma {a no - vi} u 36, 2:1 Bo ji} u 71. mi nu tu. Sta di on: "Pe ro Mi }a no vi}" u Ugqevi ku. Gle da la ca: 50. Su di ja: Mi lan Ta di} (Pa le) ti kar to ni: Si mi ki}, Bo ji}, Si mi} (Mla dost, Bo gu to vo Se lo), Iva no vi}, ]ur - ~i}, Mil ko vi}, Bo re no vi}, Va no vac (Pro - le ter, Dvo ro vi). Igra~ uta kmi ce: Dra go Bo ji} (Mla dost, Bo - gu to vo Se lo) 7,5. MLA DOST (BO GU TO VO SE LO): Sa vi} 7, Lu - ja no vi} 6, Bo ji} 7,5, Bo `i} 6, Si mi ki} 6 (od 81. mi nu ta I. Ma rin ko vi} -), Ste va no - vi} 6 (od 71. mi nu ta Si mi} -), Jo va no vi} 6,5, M. Ma rin ko vi} 6, Ma {a no vi} 6,5, Cvi - ji} 7, Pa vlo vi} 7. Tre ner: Bo ris Pa ni}. PRO LE TER (DVO RO VI): ]ur ~i} 6, Se ku li} 6, Mil ko vi} 6, Omer be gi} 6, Bo gda no vi} 5 (od 46. mi nu ta Va no vac 5), Vla ~i} 6, Crkvewa{ 6 (od 73. mi nu ta Ga vra ni} -), Si - me uno vi} 6, Ma ksi mo vi} 6, Iva no vi} 6, ^or di} 6 (od 84. mi nu ta Bo re no vi} -). Tre - ner: Bo ri slav Ton ko vi}. I. S. LA KTA [I 4 (3) BSK 0 (0) Stri jel ci: 1:0 Sa vi} u 11, 2:0 Ke le man u 19, 3:0 [i po vac u 20, 4:0 Le ki} u 80. mi - nu tu. Sta di on: u La kta {i ma. Gle da la ca: 100. Su di ja: Dar ko Vu ko je vi} (Do boj) ti kar to ni: Te li}, [i po vac, Ra de ti}, Ke le man (La kta {i), Tri vi}, Ga ja no vi} (BSK). Igra~ uta kmi ce: Bran ko Ke le man (La kta - {i) 7,5. LA KTA [I: Me tlar -, Te li} 7, [i po vac 7 (od 46. mi nu ta Po po vi} 6,5), Trni ni} 7, [a vi ja 6,5, Ra de ti} 7 (od 61. mi nu ta Su - ka ra -), Sa vi} 7,5, Ke le man 7,5, Ma ti} 7 (od 46. mi nu ta Er ceg 6), Bur sa} 7, Le ki} 7. Tre ner: Miqan Ba ji}. BSK: [a ji} 6, Tri vi} 6, Ga ja no vi} 5,5, Pe ja ko vi} 6, Su bi} 6, Ga ta ri} 6,5, Sa ki} 5,5 (od 81. mi nu ta [a ko ti} -), Bo `i} 6, Ka ra li} 6, Ta ti} 5,5, Ra da ko vi} 6. Tre - ner: Vla di mir Ka ra li}. B. R. U DER BI JU 12. KO LA DRU GE LI GE SRPSKE, GRU PA ZA PAD NI JE BI LO PO BJE DNI KA Remi Modri ~a na vrhu Su sret izme u Je din stva i Mla dos ti iz Dowe Sla ti ne za vr{en ne ri je {e no, 1:1, a do ma }in do bo da sti gao u posqedwim tre nu ci ma su sre ta iz pe na la SLOBODA SEDMICOM "^ASTILA" DOBOJLIJE U gru pi is tok Slo ga iz Gorweg Crwelo va je u ovom ko - lu bi la boqa od Je din stva iz Br~kog sa 3:0 i sa da ima ~ak 12 bo do va pre dnos ti u odno su na naj bli `e pra ti oce. ^ETIRI POGOTKA DANKA SEGI ]A U 13. ko lu, ko je se igra u su - bo tu i ne djequ, 4. i 5. no vem bra, sas ta ju se: gru pa za pad: Ozren - MLA DOST (R) 3 (1) SLO GA J. 1 (0) Stri jel ci: 1:0 Ne ri} u 35, 2:0 Mi haj lo vi} u 52, 3:0 Mo ~e vi} u 67, 3:1 An tu no vi} u 87. mi nu tu. Sta di on: Spor tsko-re kre aci oni cen tar u Ro - ga ti ci. Gle da la ca: 50. Su di ja: Ra de A}i mo vi} (Zvor nik) ti kar to ni: B. Obra do vi}, So ko lo vi}, \u - ro vi} (Mla dost, Ro ga ti ca), Os to ji}, Jo vi}, An - tu no vi}, Mi tro vi}, Ton ko vi} (Slo ga Ju naj ted). Igra~ uta kmi ce: Bo jan Obra do vi} (Mla dost, Ro ga ti ca) 7,5. MLA DOST (RO GA TI CA): Jo lo vi} 7, J. Ra jak 7, Mi }o Ra jak 7,5, B. Obra do vi} 7,5 (od 86. mi nu - ta ]u }u la -), \u ro vi} 7 (od 75. mi nu ta Ta di} -), Mo ~e vi} 7, D. So ko lo vi} 7,5, To {o vi} 7, Mi haj lo vi} 7,5, D. Ro si} 7 (od 86. mi nu ta So - rak -), Ne ri} 7. Tre ner: Slav ko Obre no vi}. SLO GA JU NAJ TED: Avra mo vi} 6, Eri} 6, Ba bu - no vi} 6,5 (od 69. mi nu ta To ji} 6), Jo vi} 6, Pa - vlo vi} 6, Os to ji} 6, Ve li ~ko vi} 6 (od 57. mi nu ta Pe tro vi} 6), Ton ko vi} 6, An tu no vi} 6,5, Mi tro vi} 6,5 (od 78. mi nu ta Sto ja no vi} - ), Ste va no vi} 6. Tre ner: Ti ho mir Ko ko ru{. S. M. SLO GA (S) 3 (2) ALFA MODRI^A 2 (2) BO RAC ([) 0 (0) OZREN 2 (0) PRO LE TER (T) 0 (0) DUBRAVE 2 (0) Stri jel ci: 1:0 Kr{i} u 24, 2:0 Zu ka no vi} u Stri jel ci: 1:0 Ta di} u 22, 2:0 [u ka u 30. Stri jel ci: 0:1 Ku mi} u 55, 0:2 Zo ri} u , 3:0 Kr{i} iz pe na la u 60, 3:1 Bi lo gla - mi nu tu. mi nu tu. vi} u 65, 3:2 V. Vu ko vi} iz pe na la u 90. mi - Sta di on: "Dr Mi lan Je li}" u Mo dri ~i. Sta di on: Grad ski u [am cu. nu tu. Gle da la ca: 100. Gle da la ca: 50. Sta di on: u Srpcu. Su di ja: N. Prqeta, M. Ili}, La za res ki Su di Vu ki} (Bawalu ka) 7. Gle da la ca: 50. (Al fa Mo dri ~a), Jo si po vi}, Bla go je ti kar to ni: Ker ti} (Bo rac, [a mac), Zo - Su di ja: Ale ksan dar Ra ili} (Der ven ta) 7. (Pro le ter, Te sli}). ri}, De mo (Du bra ti kar to ni: Ja ri}, Ra da ko vi}, \u ri} Igra~ uta kmi ce: Mar ko Ta di} (Al fa Igra~ uta kmi ce: Mi ro slav Zo ri} (Du bra ve) (Slo ga, Srbac), Bi lo gla vi} (Ozren). Mo dri ~a) 7,5. 7,5. Igra~ uta kmi ce: Ste fan Kr{i} (Slo ga, AL FA MO DRI ^A: Tri pi} -, M. Ili} 7 BO RAC ([A MAC): Ra ki} 6, Zu ra po vi} 5,5, (od 80. mi nu ta Du di} -), Ko ji} 7, N. Ma ksi mo vi} 5,5 (od 82. mi nu ta Ko ji} -), Ha - Srbac) 7,5. Prqeta 7,5, Buqi} 7, [u ka 7,5, Lu ki} 7, sa no vi} 6, [ar ka no vi} 6, Vu ja ni} 6,5, Pi va - SLO GA (SRBAC): Ba bi} 7, Mal ba {i} 7, N. Ili} 7 (od 70. mi nu ta Trif ko vi} -), {e vi} 6 (od 68. mi nu ta Pe tro vi} -), Ker ti} Grbi} 7 (od 50. mi nu ta We`i} 6,5), Kr{i} R. Prqeta 7 (od 70. mi nu ta S. Sar ki} -), 5,5, Mi li }e vi} 6, ]o so vi} 6, Ma sli} 5,5 7,5, Ra da ko vi} 7, Zu ka no vi} 7, \u ri} 6,5, M. La za res ki 7, Ta di} 7,5. Tre ner: Dra go (od 60. mi nu ta Duj mu {i} 5,5). Tre ner: Ni ko - Ugren 7, Bje lo ni} 7, Kos 7 (od 57. mi nu ta Svi tli ca. la Ni ki}. Maj sto ro vi} 6,5), Ja ri} 6 (od 46. S. Ugren 7). PRO LE TER (TE SLI]): Ris ti} 7, Jo si po - DU BRA VE: Jo ve ti} 7, Ra do sa vac 7,5, Hayiala - Tre ner: Mio drag We`i}. vi} 6,5, Kne `e vi} 6 (od 80. mi nu ta Bla - gi} 7, De mo 7, N. Ga vri} 7, Be ri} 7,5 (od 90. OZREN: Ka raj bi} 6, So fri} 6,5, Mar ti} 6,5, go je vi} -), Sa vi} 6, Co ci} 6,5, Mar ko vi} mi nu ta Ali {i} -), Gli {i} 7, Zo ri} 7,5, Pi - Bi lo gla vi} 6, Ni ki} 6, V. Vu ko vi} 6,5, 6,5, R. Po po vi} 6.5, Sto ja no vi} 6, Ko - li po vi} 7,5, Ku mi} 7 (od 89. mi nu ta V. Ga - Cvjet ko vi} 6, Be {i} 6, S. Vu ko vi} 6,5, Maj - vaqes ko 6, Gi bi} 6 (od 52. mi nu ta \e ka - vri} -), Ki sin 7. Tre ner: \or o Gru ji ~i}. sto ro vi} 6, Pu pa vac 6. Tre ner: Qubi {a no vi} 6), A. Po po vi} 6. Tre ner: Zo ran B. R. Tri pu no vi}. Du ja ko vi}. B. R. B. R. OMAR SKA 1 (0) SLO GA (T) 1 (0) Branko Keleman (Lakta {i) FO TO: B. RA DU LO VI] Al fa Mo dri ~a, Vrawak - Slo - ga (S), Mla dost (DS) - zni ~ar (D) - Je din stvo BSK - Slo bo da (NG), Du - bra ve - La kta {i, Slo ga (T) - Bo rac ([), Pro le ter (T) - Omar ska, gru pa is tok: Gla si - nac Mla dost (BS), Le - otar - Je din stvo (BR), Dri na HE - Mla dost (G), Je din stvo (B^) - Ve le` (N), Fa mos - Slo - ga (GC), Bu du }nost (P) - Ili - }ka 01, Slo ga Ju naj ted - Gu ber, Pro le ter (D) - Mla dost (R). ILI ]KA 01 1 (0) FAMOS 0 (0) Stri je lac: 1:0 Tru ji} u 54. mi nu tu. Sta di on: "Mla dost" u Br~kom. Gle da la ca: 50. Su di ja: Da ni jel Pe ri} (Ili }ka 01) ti kar to ni: Sa vi}, B. Mar ko vi}, Mi - {ko vi}, Zi mowi} (Ili }ka 01), Ko pri vi - ca, D. Lu ~i} (Fa mos). Igra~ uta kmi ce: Ale ksan dar Tru ji} (Ili }ka 01) 7. ILI ]KA 01: Jo vi} 6,5, Bo ji} 6,5, Bo {ko - vi} 6,5, Sa vi} 7, Tru ji} 7, Ar si} 6,5, D. Mar ko vi} 6,5, Zi mowi} 7, Mi {ko vi} 6,5, B. Mar ko vi} 7, Kra ji {nik 6,5 (od 90. mi nu ta Kraj {u mo vi} -), Tre ner: De jan \u ki}. FA MOS: Re mi} 6,5, Frgawa 6, D. Lu ~i} 6, Bla `i} 6,5, Ko pri vi ca 6, Sa maryija 6 (od 64. mi nu ta Si mo vi} -), Vit ko vi} 6,5, Pe ro vi} 6, [e {li ja 6 (od 56. mi nu ta Oto vi} 6), Bje li ca 6,5, Mi ~i} 6 (od 89. mi nu ta N. Lu ~i} -). Tre ner: Bo jan Ja mi - na. Zapad 1. A. Mo dri ~a : Mla dost (DS) : Je din stvo : Slo bo da (NG) : La kta {i : Slo ga (T) : Du bra ve : Bo rac ([) : Pro le ter (T) : Ozren : Vrawak : Omar ska : Qubi} : Slo ga (S) :34 8 zni ~ar (D) : BSK :32 4 Istok 1. Slo ga (GC) : Ili }ka : Gu ber : Je din stvo (BR) : Fa mos : Bu du }nost (P) : Le otar : Slo ga J : Gla si nac : Mla dost (G) : Ve le` (N) : Pro le ter (D) : Mla dost (BS) : Dri na HE : Je din stvo (B^) : Mla dost (R) :29 9 MLA DOST (G) 1 (0) LEOTAR 1 (1) Stri jel ci: 0:1 Ris ti} u 40, 1:1 ]e ra ni} iz pe na la u 70. mi nu tu. Sta di on: Grad ski u Gac ku. Gle da la ca: 30. Su di ja: Vo ji slav Vu ko vi} (Br~ko) ti kar to ni: Mrko vi}, Lo zo (Mla - dost, Gac ko). Crve ni kar to ni: Raj ko Ko mne ni} (Mla - dost, Gac ko) u mi nu tu, Sr an An - dri} (Le otar) u 69. mi nu tu. Igra~ uta kmi ce: Dra gan Ris ti} (Le - otar) 6,5. MLA DOST (GAC KO): Ani ~i} 6, Bo ki} 6,5, Ni ko li} 6 (od 66. mi nu ta ]e ra ni} -), Ko pri vi ca 6, Mrko vi} 6,5, Lo zo 6, Sa la ti} 6,5, Av da lo vi} 6, Jo ka no vi} 6,5, Dan gu bi} 6,5 (od 81. mi nu ta Gu zi na -), Ko mne ni} 5. Tre Po po - vi}. LE OTAR: Pe ri {i} 6, Qubi bra ti} 6,5, An dri} 5, Jawi} 6,5, Ze ~e vi} 6, Brko - vi} 6 (od 85. mi nu ta Ko mlen -), Me dan 6,5, Be ge ni {i} 6,5, Ris ti} 6,5, Pre lo 6,5, To do ro vi} 6,5. Tre ner: Raj ko Mi ~e - ta. VE (N) 3 (3) DRI NA HE 1 (0) Stri jel ci: 1:0 Ba ko~ u 9, 2:0 Bra ti} u 15, 3:0 Pro da no vi} u 42, 3:1 Oku ka u 86. mi nu tu. Sta di on: Grad ski u Ne ve siwu. Gle da la ca: 100. Su di ja: Da li bor Stu pi} (Tre biwe) ti kar to ni: To pa lo vi} (Ve le`, Ne ve - siwe), Mar ko vi} (Dri na HE). Crve ni kar ton: Zo ran Ra du lo vi} (Ve le`, Ne ve siwe) u 53. mi nu tu. Igra~ uta kmi ce: Mi lo{ Bra ti} (Ve le`, Ne ve siwe) 7. VE (NE VE SIWE): Zu ro vac 6,5, To pa lo - vi} 6,5 (od 87. mi nu ta [a re nac -), Ko va ~e - vi} 6,5 (od 69. mi nu ta Mi li drag -), Pet ko vi} 7, [iqego vi} 7, Pro da no vi} 7, Bra ti} 7, Ra do vi} 6,5, Ra du lo vi} 5, Ba ko~ 7 (od 77. mi nu ta Dra {ko vi} -), Re po vi} 6,5. Tre ner: Mi jat Mi {eqi}. DRI NA HE: Aj der 6, Le mez 6, Da mja no vi} 6, Mar ko vi} 6, Oku ka 6,5, Mi lo vi} 6, Mir ko - vi} 6, Krsma no vi} 6, Sa vi} 6 (od 33. mi - nu ta Ba ra nac 6), To mi} 6 (od 55. mi nu ta Mu ~i ba bi} 6), Ra do vi} 6. Tre ner: Bra ni - slav Mu tlak. Stri jel ci: 0:1 P. Tra var u 81, 1:1 Hrva }a nin u mi nu tu. Sta di on: Omar ske u Omar skoj. Gle da la ca: 100. Su di ja: Mar ko Ma ksi mo vi} (Mo dri ~a) ti kar to ni: B. Ro ma ni}, Da. Ro ma ni} (Omar ska), Be ki}, G. Tra var (Slo ga, Trn). Igra~ uta kmi ce: Pre drag Be ki} (Slo ga, Trn) 8. OMAR SKA: Jo ki} -, N. Ni {e vi} 7, Zdje lar 6, B. Ro ma ni} 7, Pu {ac 6,5, Da. Ro ma ni} 7, Gra - ho vac 7, An i} 7, Pa an 7 (od 64. mi nu ta Kre ceq 7), Vi {i} 7, Hrva }a nin 7,5. Tre ner: Mi len ko Vu le ta. SLO GA (TRN): Be ki} 8, Groz da ni} 6,5, Sa vi - ~i} 7 (od 30. mi nu ta Stan ko vi} 7), Ili} 7, Ga ra ~a 6,5, G. Tra var 6,5, Lu ka ji} 7, Pa ri po - vi} 6 (od 87. mi nu ta Sur tov -), Are `i na 6,5, P. Tra var 7,5 (od 82. mi nu ta Ku ki} -), Mi li - no vi} 6,5. Tre ner: Pre drag Ta ti}. N. \. SLO BO DA (NG) 7 ZNI ^AR (D) 0 (0) Stri jel ci: 1:0 An to ni} u 6, 2:0 Ku riya u 13, 3:0 Mi ji} u 34, 4:0 Mi ji} u 56, 5:0 Sto ji} u 81, 6:0 Maj ki} iz pe na la u 89, 7:0 Ti ca u 90. mi nu tu. Sta di on: "Mla kve" u No vom Gra du. Gle da la ca: 50. Su di ja: Ne mawa Ma li} (Bawalu ka) ti kar to ni: D. Cvi ja no vi}, Su ba {i} zni ~ar, Do boj). Igra~ uta kmi ce: Ma te ja Do dig (Slo bo da, No vi Grad) 8. SLO BO DA (NO VI GRAD): Maj ki} -, Ti ca 7,5, ]u li brk 7,5, Ivan ~e vi} 7 (od 73. mi nu ta Star ~e vi} -), An to ni} 7,5, Mi lin ko vi} 7 (od 46. mi nu ta Pa ~a vra 7), Mi ji} 8 (od 62. mi nu ta Mrki} -), Sto ji} 7, Ko va ~e vi} 7, Ku - riya 7, Do dig 8. Tre ner: Zo ran Bu ZNI ^AR (DO BOJ): Jo va no vi} 5, Ma ka - re vi} 5, I. Cvi ja no vi} 5, Ste pa no vi} 5,5, Mar ko vi} 5,5, To do ro vi} 5, De {a 5, Po po - vi} 5, D. Cvi ja no vi} 5, Su ba {i} 5, Bla go je - vi} 5,5. Tre ner: Slo bo dan Os to ji}. N. \. JE DIN STVO (BR) 0 GLASINAC Sta di on: Je din stva u Brod cu. Gle da la ca: 20. Su di ja: Ve li bor Vi da ko vi} (Zvor nik) ti kar to ni: Da. Mi tro vi}, Si mi}, Ga {e- vi} (Je din stvo, Bro dac), Ni ko li} (Gla si - nac 2011). Igra~ uta kmi ce: Mi lo{ Pa je vi} (Gla si nac 2011) 7. JE DIN STVO (BRO DAC): Jawi} 7, Si mi} 5,5, Spa so je vi} 5 (od 65. mi nu ta Mi lu no vi} -), D. Jo va no vi} 6, Ris ti} 6, Da. Mi tro vi} 5,5, Pe ri} 5 (od 67. mi nu ta Mi ja to vi} -), Ma - ksi} 6, S. Jo va no vi} 5,5, Ka lajyi} 5, Ga {e- vi} 6. Tre ner: Sla vi {a Ma li}. GLA SI NAC 2011: Pa je vi} 7, Ma. Vu ji ~i} 6, M. Pe ja no vi} 6, Ni ko li} 6 (od 90. mi nu ta Liz - dek -), Ar biwa 6, Lu ki} 6, Kre {ta li ca gi} 6, Mi. Vu ji ~i} 6, Bu ni je vac 6, A. Pe - ja no vi} 6. Tre ner: Mi lan Re no vi ca. I. S. GUBER 2 (0) BU DU ]NOST (P) 2 (1) Stri jel ci: 0:1 La za re vi} u 33, 1:1 Av di} u 70, 1:2 Ba ji} u 81, 2:2 Jawi} u 89. mi nu tu. Sta di on: Vi di ko vac u Sre bre ni ci. Gle da la ca: 100. Su di ja: Da ni jel Ga vri} (Bi jeqina) ti kar to ni: Osma no vi}, Jav ti}, Av di}, Mi lo {e vi}, Sma ji lo vi} (Gu ber), Ba ji}, Ste va no vi} (Bu du }nost, Pi li ca). Crve ni kar ton: Sla vi {a ]ir ko vi} (Gu ber) u 90. mi nu tu. Igra~ uta kmi ce: Ni ko la Jawi} (Gu ber) 7. GU BER: Bo gi ~e vi} 6,5, Jawi} 7, Osma no vi} 6, Ili} 6,5 Bo ri} 6 (od 87. mi nu ta Ma ksi mo - vi} -), Jev ti} 6,5, Av di} 7, Mi lo {e vi} 7, Fi li pi} 6 (od 57. mi nu ta Ske ji} 6,5), ]ir - ko vi} 7, Sma ji lo vi} 6. Tre ner: Dra go Ra do - vi}. BU DU ]NOST (PI LI CA): Ra di} 6,5, J. Ka - lajyi} 6, Mar ja no vi} 6, Mar ko vi} 6,5, Ba ji} 7, Lu ki} 6,5, Va siqevi} 6,5, La za re vi} 7, R. Ka lajyi} 6,5, Kre zo vi} 7, Ste va no vi} 6,5 (od 58. mi nu ta Spa so je vi} 6). Tre ner: Si ni - {a Obre no vi}. D. G.

35 TRE]E LIGE RS Zapad Re zul ta ti 12. ko la: Bo rac (KD) - Ka ra no vac 0:3, Brdo - La u{ 2:2, Na pri jed - Mi lan 2:0, Par ti - zan (K) - Kla da ri 2:1, Li jev ~e - FSA 8:2, Mla - dost (KV) - Go ri ca 1:2, ^e li nac - Ra van 5:0, Slo ga (R) - Pro gres 1:2. Tabela 1. Ka ra no vac : Li jev ~e : Go ri ca : Par ti zan (K) : Bo rac (KD) : Mla dost (KV) : ^e li nac : Na pri jed : Pro gres : Brdo : La u{ : Slo ga (R) : FSA : Mi lan : Kla da ri : Ra van :26 8 Pa ro vi 13. ko la: Pro gres - Bo rac (KD), Ra van - Slo ga (R), Go ri ca - ^e li nac, FSA - Mla dost (KV), Kla da ri - Li jev ~e, Mi lan - Par ti zan (K), La u{ - Na pri jed, Ka ra no vac - Brdo. Centar Re zul ta ti 12. ko la: Mi ne ral - Slo ga (J) 3:0, Haj duk (B) - Sku gri} 4:1, Crve na zvi jez da (O) - Slo ga (DP) 2:1, Pri djel dowi - Tre ba va 0:4, Ru - dan ka - Ozren 1:0, Po let Bu du }nost (GS) 6:1, Zvi jez da (K) - Na {a kri la 1:2. Tabela 1. Po let : Tre ba va : Pri djel Dowi : Haj duk (B) : Mi ne ral : Na {a kri la : Ozren : Zvi jez da (K) : Slo ga (J) : C. Zvi jez da (O) : Slo ga (DP) : Sku gri} : Ru dan ka : Bu du }nost (GS) :36 9 Pa ro vi 13. ko la: Na {a kri la - Mi ne ral, Bu du - }nost (GS) - Zvi jez da (K), Ozren - Po let 1926, Tre ba va - Ru dan ka, Slo ga (DP) - Pri djel Dowi, Sku gri} - Crve na zvi jez da (O), Slo ga (J) - Haj duk (B). Istok Re zul ta ti 12. ko la: [e ko vi }i - Vla se ni ca 1:1, Lo kaw - Mi li }i 6:0, Lo ko mo ti va - Je din stvo (R) 2:1, Po driwe (T) - ^e lo pek 2:0, Ra dni ~ki (K) - Ma je vi ca (L) 2:1, Trno vi ca - Brat stvo (B) 2:2, Omla di nac (P) - Par ti zan (DT) 1:0, BSK Le din - ci - Za dru gar (DC) 2:1. Jug Tabela 1. Trno vi ca : Vla se ni ca : Brat stvo (B) : Po driwe (T) : Za dru gar (DC) : Omla di nac (P) : Lo ko mo ti va : Ra dni ~ki (K) : Je din stvo (R) : BSK Le din ci : Lo kaw : Par ti zan (DT) : Ma je vi ca : [e ko vi }i : ^e lo pek : Mi li }i :29 8 Pa ro vi 13. ko la: Za dru gar (DC) - [e ko vi }i, Par ti zan (DT) - BSK Le din ci, Brat stvo (B) - Omla di nac (P), Ma je vi ca (L) - Trno vi ca, ^e lo - pek - Ra dni ~ki (K), Je din stvo (R) - Po driwe (T), Mi li }i - Lo ko mo ti va, Vla se ni ca - Lo kaw. Re zul ta ti od go e nih su sre ta: prvo ko lo: Sta - ko ri na zni ca 1:0, pe to ko lo: Ro ma ni ja - Han Pi je sak 1:2. Tabela 1. Sta ko ri na : Ru do : Han Pi je sak :4 8 zni ca : Ro ma ni ja : Pod grab :7 3 Pa ro vi {es tog ko la: Pod grab - Han Pi je sak, Ro ma ni ja - Ru zni ca - Sta ko ri na. BAWALU KA - U der bi ju 13. ko la Pre mi jer li ge BiH [i ro ki Bri jeg je na svom te re - nu sa vla dao aktu el nog {am pi - ona i do ovog ko la vo de }i Zriwski iz Mos ta ra sa 2:1 i za sjeo na ~e lo ta be le. Mos tar ci su po ve li sa 1:0 go lom Ogwena To do ro vi }a, ko - ji je u 30. mi nu tu is ko ris tio gre {ku gol ma na [i ro ko bri je - `a na Lu ke Bi lo brka i spro veo lop tu u mre `u. Sve do 74. mi nu - ta igra ~i Zriwskog ima li su pre dnost, a on da je izje dna ~io Lu ka Me na lo. Za po tpu ni preo - kret ~e ti ri mi nu ta ka sni je po - PI [E: DAR KO PA [A GI] dar srpske.com PRI JE DOR - Fu dba le ri Ru dar Pri je do ra po sli je se - dam ko la vra ti li su se na li der sku po zi ci ju u prvo li - ga {kom ka ra va nu, a naj za - slu `ni ji za to je De mir Ja ku po vi}, ko ji je u 12. ko lu bio je di ni stri je lac u po bje - di nad Po driwem od 1:0. Na ru ku "ru da ra" i{ao je i re zul tat iz der bi ja u ko jem su u etno-se lu Sta ni {i }i Zvi jez da 09 i zvor ni ~ka Dri na igra li ne ri je {e no, 2:2. - Dra go mi je {to sam pos ti gao gol vri je dan tri bo - da, ali je naj mawe bi tno ko pos ti `e po got ke, naj va `ni je je da po bje u je mo - na gla sio je Ja ku po vi}, ko me je ovo bio pe ti po go dak u se zo ni. Iako je u fe bru aru na ku - pio tek 21 go di nu ve} ima dos ta is kus tva, pa ~ak i sa pre mi jer li ga {kih te re na. Nas tu pao je u ovom ran gu ta - kmi ~ewa osim za Ru dar Pri - je dor, jo{ i za bawalu ~ki Bo rac i Me ta le ge iz Jaj ca. - Sve u sve mu ima mo dos ta mla du eki pu, ali sma tram da ima mo do voqno sna ge da do kra ja os ta ne mo na vrhu ta be - le. Naj va `ni je je da nas ta vi - mo u is tom ri tmu i da i u na re dnom ko lu, ka da gos tu je - mo u Dowem [ep ku kod Na - pret ka ko ji se bo ri za op sta nak osvo ji mo bo do ve. Bi }e te {ko, ali vje ru jem da bri nuo se De jan ^a bra ja i do - nio svom ti mu tri bo da, ali i prvo mjes to. U posqedwem su sre tu ovog ko la Sa ra je vo je bez ve }ih pro - ble ma sa vla da lo ze ni ~ki ^e - lik sa ~ak 5:0. Krste Vel kos ki je ve} u 10. mi nu tu do veo tim sa "Ko {e va" u pre dnost od 1:0, da bi Pe ri ca Ive ti} u 23. mi nu tu po vi sio na 2:0. Amar Ra hma no - vi} u 40. pos ti gao je tre }i gol za do ma }i na, a naj boqi stri je - lac {am pi ona ta Mer su din Ahme to vi} pet mi nu ta ka sni je pos ti gao je de se ti gol ove se zo - ne sa 4:0. Ko na ~an re zul tat na }e mo us pje ti - do dao je Ja ku - po vi}. Tre ner Pri je dor ~a na Zlat ko Je li - sa vac vje ru je da }e jo{ bi ti ro ta ci ja na ~e lu ta be - le, ali da wego va eki pa mo `e na kra ju do ti tu le. - Bi tno je da smo se vra ti li prvo mjes to, ali ne tre ba to me po sve }i - va ti ba{ mno go pa`we. Ovo prven stvo ni je trka na 100 me ta ra, ve} pra vi ma ra ton, ta ko da }e bi ti jo{ dos ta pro mje na. Naj - va `ni je je da u ovom prven stvu ima mo kon ti - nu itet do brih iga ra i GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar Izabranici Gorana Sabli }a slavili u derbiju nad Zriwskim [i ro ki Bri jeg na ~e lu ko lo ne JAKUPOVI] O^EKUJE POBJEDU PROTIV NAPRETKA Naj va `ni je je da u ovom prven stvu ima mo kon ti nu itet do brih iga ra i na dam se da }e mo us pje ti na kra ju prven stva bi ti na li der skoj po zi ci ji, re kao Je li sa vac JELISAVAC: PET KANDIDATA ZA TITULU De mir Jakupovi} FO TO: AR HI VA FU DBA LE RI RU DAR PRI JE DO RA ZA SJE LI NA PRVO MJES TO Lijep pogled sa vrha ta be le Premijer liga 1. [. Bri jeg :8 28 zni ~ar : Zriwski : Sa ra je vo : Kru pa : Bo rac : Mla dost : Ra dnik : GO[K : ^e lik : Slo bo da : Vi tez :22 5 otva rawu dru gog di je la su sre ta, u 47. mi nu tu pos ti gao je Sawin Le li}. D. P. Prva liga 1. Ru dar Pri je dor : Zvi jez da : Dri na (Z) : Tek sti lac K : Sla vi ja : Po driwe :17 16 zni ~ar ST : Slo bo da (MG) : Slo ga (D) : Su tjes ka : Na pre dak : Ko za ra :22 7 na dam se da }e mo us pje ti na kra ju prven stva bi ti na li - der skoj po zi ci ji - na gla sio je Je li sa vac. Po wego vom mi{qewu po do sa da pri ka za nom ~ak pet eki pa kon ku ri {e za prvo mjes to. - Zvi jez da 09, Dri na i mi smo gla vni kan di da ti, ali ne smi ju se za bo ra vi ti ni Tek - sti lac, ko ji je go di na ma u sa - mom vrhu, kao ni Sla vi ja, jer pru `a odli ~ne par ti je. [es- tog u~e sni ka li ge za prva ka tre ba tra `i ti izme u Po - driwa i bawalu zni ~a ra - nas ta vio je Je li sa vac. Izu ze tno je po no san {to je u wego vom ti mu od 23 igra - ~a ~ak 14 ispod 21 go di ne. - Na{ ciq je bio pod mla i vawe eki pe i oslawawe na igra ~e iz Pri je do ra i oko li ne. U to me smo us pje - li jer mla dih je stvar no ve li ki broj, a sa - mo je dan igra~ je i z Srbi je i to No vi ca Pe tro - vi}. Ova mla dost je za log za bu - du }nost Ru dar Pri je do ra, ko ji bi sa wom tre ba - lo u na re dnim go - di na ma da pos ta ne sta bi lan pre mi - jer li ga{. Ono {to je naj va `ni je ima mo do bru lo gis ti ~ku po - dr{ku upra ve i vje ru - jem da na kra ju re zul tat ne }e izos ta ti - do dao je Je li sa vac. Zlat ko Je li sa vac

36 36 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Tekstilac Sra mota u Is to ~nom Sa ra je vu DER VEN TA - ^el ni ci Tek stil ca ima ju mno go pri - mje dbi zbog de {a vawa u Is - to ~nom Sa ra je vu, gdje je ovaj klub iz gu bio od Sla vi je sa 1:2. - Ono {to smo mi do `i - vje li na tri bi na ma i ka kve su igra ~i star to ve istrpjeli na te re nu je stra {no. Mi igra mo ~vrsto, ali ni - ka da gru bo i sa na mje rom da ne ko ga po vri je di mo. Pro tiv Sla vi je to ni je bi la uta - kmi ca, po go to vo prvo po lu - vri je me. Sra mo ta - na vo de iz der ven tskog klu ba. Iz Tek stil ca su po ru ~i li i da ih po raz ne bo li ko li - ko po na {awe ne kih fu dba - le ra i stru ~nog {ta ba Sla vi je, te na gla si li da }e, bez ob zi ra na sve, "so ko lo ve" idu }i put do ~e ka ti kao i sva ku dru gu eki pu. Juniori Go le ada u Sa ra je vu BAWALU KA - U der bi ju 11. ko la Pre mi jer omla din - ske li ge BiH ju ni ori Sa ra - je va sa vla da li su kao do ma }in vr{wake iz Kru pe sa 7:3. U os ta lim me ~e vi ma pos ti gnu ti su sqede }i re - zul ta zni ~ar - Ra - dnik 1:1, Slo bo da - Zriwski 2:0, Ve le` - ^e lik 0:0, Mla dost - GO[K 2:1, Bo rac - [i ro ki Bri jeg 0:0, Vi tez - Zvi jez da 09 1:1. Pla - sman: Sa ra je vo 30 bo do zni ~ar 24, Slo bo da 24, Kru pa 22, Zriwski 20, Ra dnik 20, Ve le` 17, Zvi jez - da 09 16, [i ro ki Bri jeg 14, Bo rac 10, ^e lik 9, Mla dost 8, Vi tez 3, GO[K 1 bod. D. P. Krajinovi} u `ivotnoj formi FS Srbi je pot vrdio ono {to je po zna to ve} ne ko li ko da na Muslin oti{ao, mi jewa ga Krsta ji} Fu dbal ski sa vez Srbi je i do sa da{wi se le ktor spo ra zu mno ras ki nu li sa radwu, a vr{i lac du `nos ti pos tao wegov prvi po mo }nik i pred sje dnik Ra dni ka iz Bi jeqine PRI RE DIO: DU [AN RE PI JA du sa nr glas srpske.com BEO GRAD - Sla voqub Mu slin zva ni ~no vi {e ni je se le ktor Srbi je, pot vrdio je Fu dbal ski sa vez Srbi je, ko ji je na gla sio da su dvi je stra ne do go vo ri le spo ra zu mni ras - kid ugo vo ra. Ono {to se ku va lo pret ho - dnih ne ko li ko da na ju ~e je do - bi lo o~e ki va ni epi log, pa ~o vjek ko ji je odveo "or lo ve" na Mun di jal ne }e ima ti pri - li ku da ih vo di u Ru si ji. Wega }e, bar pri vre me no, za - mi je ni ti do sa da{wi prvi po - mo }nik Mla den Krsta ji}, ko ji je ime no van za vr{i oca du `nos ti. Pred sje dnik bi - jeqin skog Ra dni ka si gur no }e vo di ti Srbi ju u dva pri ja - teqska me ~a pro tiv Ki ne 10. no vem bra i Ju `ne Ko re je ~e - ti ri da na ka sni je. Mladen Krstaji} bar pri vre me no mi jewa Sla voquba Mu sli na FO TO: AGEN CI JE ^el ni ci srpske ku }e fu - dba la su se u krat kom sa op - {tewu na saj tu kur toa zno za hva li li Mu sli nu na sa - radwi, ali ni su po nu di li obja{wewa za {to je do ne se na ova kva odlu ka. Pro te klih da - na u me di ji ma su pro vla ~e ni ra zlo zi zbog ko jih }e do }i do pre ki da sa radwe, ali ma ko li - ko oni bi li ute meqeni, ~i ni se da je ovo pre se dan u svi je tu fu dba la. Prvi ~o vjek sa ve za Sla vi {a Ko ke za na vo dno je Mu sli nu za mje rio na ne po zi - vawu mla dih igra ~a, u prvom re du Ser ge ja Mi lin ko vi}-sa - vi }a, ta kti ci 3-4-3, kao i lo - {oj igri u me ~e vi ma sa PA RIZ - Srpski te ni ser Fi lip Kra ji no vi} pla si rao se u dru go ko lo mas ter sa u Pa ri zu sa vla dav {i Ja pan ca Ju i~i ja Su gi tu sa 6:4, 6:2. Wemu je ovo 16. po bje da u posqedwih 17 me ~e va, pa se mo `e re - }i da igra u `i vo tnoj for mi i da }e po pra vi ti naj boqi ren - king ka ri je re, ko ji je os tva rio ju ~e ka da je osva nuo na 77. mjes tu. Pro ti vnik u dru gom ko lu bi }e mu Ame ri ka nac Sem Kve ri. Ve ~e pri je prvog me ~a Kra ji no vi} je pro veo u dru{ tvu pri ja teqa No - va ka \o ko vi }a, Vi kto ra Tro ic kog i Ne na da Zi mowi}a. S P R T U S L I C I OTKAZ MUSLINU PRESEDAN U SVIJETU FUDBALA Spisak Na spis ku Mla de na Krsta ji }a za kon trol ne me ~e ve pro tiv Ki ne i Ju `ne Ko re je na {la su se 24 igra ~a. To su: gol ma ni: Vla di mir Stoj ko vi}, Pre drag Raj ko vi}, Ale ksan dar Jo va no vi}, od bra na: An to nio Ru ka vi na, Bra ni slav Iva no vi}, Ni ko la Ma ksi mo vi}, Ma ti ja Nas ta si}, Du {ko To {i}, Ja go{ Vu ko vi}, Mi lo{ Veqko - vi}, Ale ksan dar Ko la rov, Ivan Obra do vi}, sre di na te re na: Lu - ka Mi li vo je vi}, Ne mawa Ma ti}, Ne mawa Gu deq, Ser gej Mi lin ko vi}-sa vi}, Adem Qaji}, Mi jat Ga }i no vi}, Qubo mir Fej sa, Mar ko Gru ji}, na pad: Du {an Ta di}, Fi lip Kos ti}, Ale - ksan dar Mi tro vi} i Ale ksan dar Pri jo vi}. Mla di gol man Ben - fi ke Mi le Svi lar ni je na spis ku, a FSS tre nu tno je u in ten zi vnoj ko mu ni ka ci ji sa wim i wego vim ocem Rat kom. Ono {to je si gur no, pos to ji obos tra na `eqa da obu ~e dres Srbi je. Okupqawe re pre zen ta ti va ca je 6. no vem bra u Sta roj Pa zo vi, a za Ki nu se pu tu je dan ka sni je. Aus tri jom i Gru zi jom. U me di ji ma su se pret ho - dnih da na, do slo vno iz mi nu ta u mi nut, po javqiva li fa vo ri - ti za do bi jawe po sla, ali ~i - ni se da je kwiga spa la na dva slo va. To su Ivi ca Jo va no vi} i Ale ksan dar Sta no je vi}. Dra gan Stoj ko vi} ni je za - in te re so van za tu fun kci ju zbog ~vrstog ugo vo ra u Gvangyuu RF, Si ni {a Mi haj - lo vi} je tu `io FSS zbog du ga iz vre me na dok je bio se le - ktor. Hrvat ski me di ji na vo de da je i Ro bert Pro si ne ~ki u na ju `em kru gu, ali to je ipak mawe re al na op ci ja, kao i mo - gu }nost da to bu de Qubi {a Tum ba ko vi}, dok je iz kom bi - na ci ja ispao i Slo vak Vla di - mir Vajs. Po sli je ~i{ }ewa re do va, os ta li su Jo va no vi} i Sta no je vi}, s tim da se prvo - na ve de nom da ju ve }e {an se. Stru~wak ko ji je naj ve }e us - pje he pos ti zao sa ki par skim APO EL-om bio je ne ko li ko pu ta na me ti qudi sa Te ra zi ja, ali do go vor ni kad ni je pos ti - gnut. Sa da je na vo dno dru ga ~i - je, jer su prvi kon ta kti pro {li vrlo do bro, a ~el ni ci sa ve za i tre ner ro en u Lo - zni ci pri je 55 go di na ima ju sli ~nu vi zi ju ka ko tre ba da iz gle da na ci onal ni tim. JOVANOVI] FAVORIT, STANOJEVI] DRUGI Sta no je vi} je dru ga op ci ja uko li ko ne bu de pos ti gnut do - go vor sa Jo va no vi }em. Biv {i tre ner Par ti za na ra dio je u posqedwih pet go di na u Ki ni i Izra elu, a posqedwi an ga - `man imao je na klu pi PA OKa. Zid }u tawa ~el ni ka FSS tre ba lo bi da pa dne vrlo brzo jer }e 1. de cem bra bi ti izvu ~e - ne gru pe za Mun di jal, a do ta da bi tre ba lo da bu de po zna to da li }e Krsta ji} os ta ti traj no rje {ewe ili }e {an su `i vo ta do bi ti Jo va no vi}, Sta no je vi} ili ne ko tre }i. Savi} igra protiv Arsenala BEO GRAD - Tre ner Crve ne zvez de Vla dan Mi lo je vi} mo }i }e da uvrsti Vu ja di - na Sa vi }a u po ~e tnu pos - ta vu pro tiv Ar se na la u ~et vrtak, jer je po uz da ni {to per iz dr`ao ci je li tre ning i ni je osje tio ni - ka kav bol u pri mi ca ~u. - De lu je da je sve su per. Iz dr`ao sam ceo tre ning bez pro ble ma, a pre to ga tri da na tr~ao sa stra ne. Tre ba lo bi da bu dem spre man - po ru ~io je Sa - vi}. Me~ na "Emi rej tsu" su di }e Ita li jan Lu ka Ban ti, ko ji je pro {le se zo ne po ka zao crve ni Kar ton Ge lo ru Kan - gi pro tiv Lu do go re ca.

37 GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar [panija Po raz Re ala, Ro nal do pred su spen zi jom MA DRID - Naj boqi fu - dba ler svi je ta Kris ti ja no Ro nal do ove se zo ne mo gao bi bi ti dru gi put su spen do - van zbog in ci de na ta, a no - vi se do go dio u po ra zu Re al Ma dri da od \i ro ne sa 1:2. Por tu ga lac je pro pus tio prve ~e ti ri uta kmi ce se zo - ne zbog gu rawa su di je u Su - per ku pu [pa ni je na me ~u sa Bar se lo nom, a sa da mu pri je ti no va su spen zi ja po - {to je uda rio do ma }eg igra ~a Pe rea Pon sa to kom du ela u ka zne nom pros to ru \i ro ne. On bi ta ko po no vo mo gao na "hla ewe". Torino Ni go vo ra o smje ni Mi haj lo vi }a TO RI NO - Pred sje dnik To ri na Ur ba no Ka iro re - kao je da ni ka da ni je ni ra - zmi{qao o smje ni tre ne ra Si ni {e Mi haj lo vi }a. - Na se dmom smo mjes tu, izje dna ~e ni sa Mi la nom i Fjo ren ti nom, ta ko da si tu - aci ja ni je lo {a. Ni ka da ni sam ra zma trao mo gu }nost da ga otpus tim. Iz gu bi li smo bo do ve od Ve ro ne i Kro to nea ko je ni smo smje - li da iz gu bi mo, ali je Kro - to ne po bi je dio Fjor ne ti nu. I eki pa je uz tre ne ra. Svi smo uje diweni. Mi slim da je po mo gla i pro mje na ta - kti ke - ka zao je Ka iro. Klop "Gra a ni" u ja nu aru {am pi oni LON DON - Me nayer Li - ver pu la Jir gen Klop is ta - kao je da svi klu bo vi u Pre mi jer li gi ima ju odre - e nih pro ble ma, osim Man - ~es ter si ti ja ko ji je na prvom mjes tu na ta be li. "Gra a ni" ima ju pet bo do - va vi {e od Man ~es ter ju - naj te da, ko ji je dru gi, dok svi os ta li ima ju osam i vi - {e bo do va mawe. - Do sa da ni smo ima li ba{ sre }e, to je is ti na. Ali sre }u ne mo `e te da pri `eqku je te. Mo ra te da ra di te dok se sre }a ne de - si. Pi taj te Pe pa Gvar di - olu i Man ~es ter si ti. Sa da ve} iz gle da da }e u ja - nu aru bi ti {am pi oni - is - ta kao je Klop. Fu dbal ski sa vez Hon du ra sa ne ma nov ca za odla zak na ci onal nog ti ma na re van{ me~ ba ra `a za SP DO AUSTRALIJE ka ko se ko sna e Fu dbal ski sa vez Hon du ra sa ne ma do la ra da pla ti di re ktan let svo jim fu dba le ri ma na re van{ ko ji je na pro gra mu u Si dne ju 15. no vem bra TE GU SI GAL PA - Fu - dbal ska re pre zen ta ci je Hon du ra sa ju ri tre }e uzas - to pno u~e{ }e na Svjet - skom prven stvu, ali na pu tu za Ru si ju ne sto ji im sa mo Aus tra li ja, sa ko jom igra ju u ba ra `u, ve} i fi - nan si je zbog ko jih ne zna ju ni ka ko }e oti }i na re - van{ na dru gi kon ti nent. Na kon {to su za uze li ~et vrto mjes to u posqedwem kru gu kva li fi ka ci ja u KON KAF zo ni i ta ko se le - kci ju SAD os ta vi li bez na de da }e oti }i na Mun di jal, Mej nor Fi gu - eroa i dru go vi po la ko ra zmi{qaju o RAMOS: I]I ]EMO KAKO SE KO SNA \E RIM - Na kon ve ~e ra{wih uta kmi ca ~et vrtog ko la Li ge {am pi ona Man ~es ter ju naj ted, Bar se lo na i Pa ri - men ima ju pri li ku da izbo re no ka ut fa zu, a naj za nimqivi je bi tre ba lo da bu de u Ri mu gdje }e se sas ta ti Ro ma i ^el zi. Mejnor Figueroa si gur no ima novac za let, ali pi tawe je za ostatak tima FO TO: AGEN CI JE Me ~evi ~etvrtog kola Lige {ampiona na programu ve ~eras Trio tra `i no ka ut fa zu, der bi u Ri mu Ove dvi je eki pe odi gra le su ve oma za nimqivu uta kmi cu u pro {lom ko lu, a na kra ju je bi lo 3:3 i ne {to sli ~no se o~e ku je i ve ~e ras. "Plav ci" ima ju se dam bo do va, Ro ma dva mawe i po bje dnik ovog me ~a bi }e ve oma bli zu dru gog kru ga, uta kmi ca ma ba ra `a pro tiv "ken gu ra". Ve }i na fu dbal skih stru~waka ozna ~i la je Aus - tra li ju kao fa vo ri ta u ovom dvo - me ~u, ali ka ko stva ri sto je, bi }e to bor ba Da vi da i Go li ja ta po {to Fu dbal ski sa - vez Hon du ra sa n e m a do la ra d a pla - t i di re ktan let svo jim fu dba le - ri ma na re van{ ko - ji je na pro gra mu u Si dne ju 15. no vem - bra. Prvi me~ na ra spo re du je pet da na ra ni je u a Atle ti ko Ma drid ima dva bo da i bi }e pod im pe ra ti vom po bje de pro tiv Ka ra ba ga. Ova gru pa mo gla bi bi ti naj za - nimqivi ja, jer se u os ta lim po la ko na zi ru eki pe ko je }e Nemaju zvijezda u ti mu Se le ktor Hon du ra sa Hor he Pin to ve} je sa op {tio spi - sak od 25 fu dba le ra, ko ji su ma lo po zna ti svjet skoj ja vnos ti. Ve }i na igra ~a igra u otaybi ni, a naj po - zna ti ja ime na su le - gen dar ni ka pi ten Mej nor Fi ge roa, ko ji je ne ka da igrao za Vi - gan i Hal, biv {i igra~ Sel ti ka Emi lio Iza gu ire, za tim En to ni Lo za no, ko ji je u Bar se lo ni B, i prvo ti - mac Hjus to na Ro mel Hjo to. San Pe dru oda kle }e se Aus tra li jan ci, ko ji ne ma ju pro ble ma sa nov cem, odmah vra ti ti ~ar te rom po za vr{et ku uta kmi ce ka ko bi ima li vi - {e vre me na da se odmo re i spre me za re van{. pro }i daqe. [to se ti ~e gru pe A, ma ksi mal ni Man ~es ter ju - naj ted do ~e ka }e Ben fi ku, ko ja ne ma bo do va i no vim tri jum - fom pra kti ~no }e obe zbi je di - ti pro laz me u naj boqih 16. Za [to se ti ~e re pre zen - ta ti va ca Hon du ra sa, oni }e put Aus tra li je ka ko se ko sna e, {to se te {ko gdje mo `e vi dje ti, po go to vo ka - da se go vo ri o re pre zen ta - ci ji ko ja se na la zi na ko rak od Mun di ja la. - Ne svi, ali ve }i na fu dba le ra }e pu to va ti u bi znis kla si do Si dne ja. Os ta tak de le ga ci je i fu - dba le ri ko ji ne ma ju nov ca le tje }e u eko nom skoj kla si. Odmah po sli je prvog me ~a le ti mo za Los An e les ka - ko bi smo re gu li sa li vi ze, a po tom nas oda tle ~e ka let od 15 ~a so va do Si dne ja, ka - ko se ko sna e - re kao je prvi ope ra ti vac Fu dbal - skog sa ve za Hon du ra sa He - rar do Ra mos. Fu dba le ri Hon du ra sa do prvog me ~a bi }e smje - {te ni na me ta ra na - dmor ske vi si ne u je dnom mjesta{cu udaqenom 177 ki lo me ta ra od San Pe dra. IGRA^I AUSTRALIJE IDU ^AR TER LETOM Igra ~i }e si gur no bi - ti dos ta is crpqeni pred re van{, pa }e bi ti ve li ki po dvig ako izba ce Aus tra - li ju. Oni ima ju svo je ve ze u ovoj dr`a vi i sna la ze se ka ko zna ju i umi ju. - Po ma `e nam sva ko dne - vno Yeri Go mez, na{ ~o vjek ko ji igra u Aus tra li ji i ko ji }e nas sa ~e ka ti ta mo. On }e pre ni je ti se le kto ru Hor heu Pin tu sve {to tre - ba da zna uo~i re van {a sa Aus tra li jom, a uspos ta vi li smo kon ta kte i sa na {om di ja spo rom ka ko bi fu dba - le ri ima li po dr{ku na tri bi na ma - do dao je Ra mos. to je po tre bno da i CSKA ne sla vi u Ba ze lu, gdje }e su di ti naj boqi srpski ar bi tar Mi - lo rad Ma `i}. [to se ti ~e gru pe B, ko ji ima de vet bo do va, do ~e ku je sla bi An der - leht ko ji je do sa da biqe`io sa mo po ra ze. U dru gom me ~u Ba jern gos tu je Sel ti ku i po - bje dom bi na pra vio ve li ki ko - rak ka no ka ut fa zi jer ima tri bo da vi {e od [ko ta. [to se ti ~e D gru pe, Bar se lo na je u iden ti ~noj si tu aci ji kao Man ~es ter ju naj ted i pred gos to vawe Olim pi ja ko su, ko ji ove se zo ne igra ispod o~e ki vawa. Ka ta lon ci ma je ne op ho dno da Ju ven tus os ta ne ne po ra `en u Li sa bo nu pro tiv Spor tin ga. Svi me ~e vi po - ~iwu u ~a so va. DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE Boris DMITRA[INOVI] direktor Iz da va~: AD "Glas Srpske" Bawalu ka Sken de ra Ku le no vi }a 93, tel (051) BAWALUKA Borjana RADMANOVI]-PETROVI] glavni i odgovorni urednik Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika, biznis), Daliborka ROGI] (urednik vijesti), Sandra KQAJI] (novosti), (dru{tvo, panorama), Darko GRABOVAC (hronika, Bawaluka), Tawa [IKAWI] (Srbija, region), Tawa MILAKOVI] (svijet), Aleksandra MAXAR (kultura), Du{an REPIJA (sport), Aleksandra GLI[I] (Glas plus) Bra}e Pi{teqi}a 1, Bawalu ka, tel. (051) , faks Do pi sni{ tvo: Do boj 053/ , Mar ke ting: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawalu ka, tel.(051) ro ra ~u ni: Addiko Bank , NLB banka , Nova banka , Komercijalna banka , Unicredit Bank , Raiffeisen Bank Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu kraj Drvara, 31. jula godine. Od 15. septembra godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja godine. dopisnik glassrpske.com marketing glassrpske.com

38 38 utorak, 31. oktobar GLAS SRPSKE Antena 5 do 7 Izdvajamo "5 do 7" u domove, na TV ekrane {irom Republike Srpske i BiH donosi najrelevantnije i najzanimqivije pri~e dana i to od ponedjeqka do ~etvrtka, u terminu od 17 do 19 ~asova. Poznato TV lice, urednik i voditeq emisije, Predrag ]urkovi} gledaocima donosi doga aje dana, uz kratak osvrt na najva`nije vijesti do 17 ~asova, a one pri~e koje su od posebnog interesa i va`nosti }e obraditi kroz studijske intervjue s relevantnim i stru~nim gostima koji }e biti gosti u studiju ATV-a. Radio RS 6.00 Razbudilnik 7.00 Jutarwe novosti 7.15 Razbudilnik 8.00 Vijesti 8.05 Razbudilnik 9.00 Vijesti 9.05 Riznica znawa 9.40 Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Radio drama Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti ATV Svilen konac Dnevnik Muzi~ki intermeco Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik Ve~erwe novosti Zaigrajmo zapjevajmo Studiorum Vijesti Riznica znawa Starogradska sje}awa Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Razgovornik 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program RTRS RTRS PLUS RTS 1 RTS Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Dok selo spava, 9.56 Poko Poko Dofus ~uda svijeta Nepobedivo srce, Dnevnik Kuhiwica M:agazin Zabrawene strasti, Vijesti Kapi zavi~aja sa Slavi{om Sabqi}em Zapis o selu U fokusu ~uda svijeta Selo gori, a baba se ~e{qa, Kuhiwica Srpska danas Prozornica Nepobedivo srce, Kuhiwica Dnevnik Liga {ampiona, emisija Liga {ampiona: Roma - ^elzi Dnevnik Liga {ampiona, pregled 0.51 Dok selo spava, 1.36 Zabrawene strasti, 6.00 Koncert za dobro jutro 9.01 Kliford 9.27 Ted Vijesti Puls `ivota Vijesti Zemqa za vas Vijesti DW Ogwi{ta Ted Zelena patrola Ted Muzi~ki program Klasika je Ted DW Ted Muzi~ki program Ogwi{ta Ted Muzi~ki program U prolazu Kliford Puls `ivota Dnevnik Muzi~ki program ^uvari ba{tine TV1 Emisija: HRT 2 Prava pri~a Ted Biti ~ovjek - Ivo Andri} Zemqa za vas Mo`e i druga~ije Ogwi{ta Pe}ine Republike Srpske Muzi~ki program Koncert za dobro jutro 6.00 Vesti 6.05 Jutarwi program 9.00 Sala{ u Malom Ritu, Tako stoje stvari ^itamo Andri}a Dnevnik Mornari~ki istra`iteqi: LA, Gra anin Od zlata jabuka Sumwiva lica, Ovo je Srbija Selo gori, a baba se ~e{qa, ^itamo Andri}a Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko magazin Slagalica Dnevnik Loto Selo gori, a baba se ~e{qa, Dokumentarac: Mjesto pod suncem Upitnik Sumwiva lica, Dnevnik Mornari~ki istra`iteqi: LA, 0.20 Vesti 0.25 Kina 5.38 Koncert za dobro jutro 6.28 Slagalica 6.46 Datum 6.51 Verski kalendar 7.02 Trag u vremenu 7.32 ^ik pogodi 8.00 Crtani film 9.57 Mali dnevnik Matematika u srcu Emisija iz ekologije Kina Simfonijski orkestar RTS Trag Trezor Znawe imawe Matematika u srcu Emisija iz ekologije Mali dnevnik FILM Pismo iz FILM An eo ~uvar Koridori Emisija iz kulture Emisija iz kulture RTS An eo ~uvar Kina Dauntonska opatija, Koncert Ane Bekute Nestali, Glas Junana 0.45 Tako stoje stvari BN 6.30 Jutarwi program 9.00 Jest dobro jest Novosti BN koktel Novosti u podne Lavirint tajni, Novosti Serija Dnevnik Elif, Potraga za pravdom, Danas u Srpskoj Tajne, Dnevnik Elif, ]irilica Dnevnik Strijela, 0.00 Astro~et 2.00 Satelitski program PINK BH 6.00 Seqaci, 6.50 Super Wings 7.00 Zehra, 8.00 An eo osvete, 9.00 Info scena 9.45 Ru`i~asti dijamant, Bahar, Info top - vijesti Vremenska prognoza Vidimo se u Sarajevu Ekskluziv Obi~ni qudi Info top - dnevnik Mje{oviti brak, U pola pet Info top - dnevnik Info scena Vremenska prognoza Obi~ni qudi, Bahar, Ponovo zaqubqeni Paparaco lov Sa Tawom na ti 0.00 Zadruga - pregled dana 1.00 Zadruga - u`ivo ELTA 1HD 7.00 [areni svijet 7.30 Kuhiwica 8.00 Kafa u Putujte sa nama 9.00 TV ordinacija 9.30 Zelena patrola Hronika prijedorske regije Kapri, Strijela, Cover magazine Putujte sa nama ABS {ou Dnevnici Drugog svjetskog rata Kuhiwica Mu}ke, Kafa u Hercegova~ka hronika Dnevnici Drugog svjetskog rata Cover magazine Bawalu~ka hronika Mu}ke, Operativci, Hercegova~ka hronika 0.15 Bawalu~ka hronika 1.15 Strijela, 2.15 Kapri, 3.15 Hercegova~ka hronika K Vijesti 9.05 Horoskop 9.10 Tele{op 9.30 Ordinacija Kinali Kar, Ru`a, Vijesti Elementarno, SMS Box Vijesti Ru`a, Oglasi Tele{op Pablo Eskobar - Gospodar zla, Hrana i vino Kinali Kar, Putujte sa nama Novosti K Dnevnik RTS Elementarno, Potez Novosti K FILM Astronautova `ena 1.00 No}ni program BEL 6.55 Smislenice + Obi~ajni kalendar 7.45 Tele{op 8.00 Divqi svijet 8.45 Agrodan 9.00 Tele{op 9.15 Muzika 9.55 Jestive biqne vrste Vremeplov Kuhiwica Meridijanima Prolog Play now Biqana za vas Tele{op Srbija koju volim

39 7.00 Crtani filmovi Top {op Lud, zbuwen, normalan, Prijateqi, Prijateqi, Dva i po mu{karca, Top {op Top Gir Stolice Vesti Dva i po mu{karca, Galileo TV ~orba Stolice Lud, zbuwen, normalan, Na ivici smrti Balkanska mafija, Vesti FILM Majstori opasnosti 0.30 Vesele sedamdesete, 1.00 Dva i po mu{karca, 1.30 Dva i po mu{karca, 5.55 Sally McKay 6.20 Avanture Helo Kiti i prijateqa 6.30 Manon 6.35 An eli i prijateqi 6.50 Pakman 7.10 Ne`eqene, 8.10 Potraga za pravdom, 9.05 Top {op 9.25 Lonci i poklopci Stol za Top {op OBN info Top {op Najbr`i prsti Nikad nije kasno Elif, Stol za Potraga za pravdom, OBN info OBN sport Balkan ekspres Elif, Nazar, Volim samo tebe, [erlok i Votson, Seks i grad, 0.10 No} sa zvijezdama 2.40 OBN info 7.00 Jutro za sve 9.05 Frenderi u saobra}aju 9.15 Simonovo kraqevstvo 9.30 Barimba Vijesti Qubav s ukusom vina, Voli samo mene, Dnevnik Dimenzija vi{e Veliki ekran BH gastro kutak Vijesti Global BHRT Plesna lista Nova avantura Tomorrow Today Voli samo mene, U programu ste Dnevnik Tema dana Liga {ampiona, sportski program 7.00 Udri mu{ki 9.00 Oluja, 9.50 Top {op Kinali Kar, Ru`a, Elementarno, Fargo, Top {op (Za)kuhajmo (za)jedno Oluja, Ru`a, Top {op Kako vrijeme prolazi, Dnevnik u Kinali Kar, Prava pri~a Dnevnik u Sport Vrijeme Elementarno, Kako vrijeme prolazi, Seks i grad, do Majka, 9.55 Vijesti Na{a mala klinika, Oddbods Angry Birds Angry Birds Stella Showbiz mixer Teletrgovina Vijesti Kom{ije, Teletrgovina pri~a: 1334 dana Vijesti Showbiz mixer Teletrgovina Vijesti Angry Birds Sudbina, do ATV vijesti Vremenska prognoza Majka, GLAS SRPSKE utorak, 31. oktobar O2 OBN BHT 1 TV 1 ATV RTL 5.45 RTL direkt 6.20 Potraga 6.35 Lego Ninyago 7.00 Dobar, boqi, najboqi...britanski slasti~ar 8.15 TV prodaja 8.30 Ku}ice iz snova 9.30 TV prodaja 9.45 Kupuj i prodaj TV prodaja Obo`avaj ili prodaj Ku}ice iz snova Dobar, boqi, najboqi...britanski slasti~ar Tri, dva, jedan - kuhaj! Qubav je na selu RTL vijesti Qubav je na selu Kupuj i prodaj RTL vrijeme RTL danas Potraga RTL vrijeme Andrija i An elka, Qubav je na selu Tri, dva, jedan - kuhaj! RTL direkt Tri, dva, jedan - kuhaj! ubice, Istinita pri~a o savremenoj evropskoj trgovini robqem. Novinar kre}e da istra`uje nestanak jednog dje~aka da bi usput otkrio lice i nali~je `ivota jugoslovenskih Roma. Put ga vodi u Italiju gdje se nalaze glavni organizatori trgovine djecom. I sam dolazi u situaciju da mora da interveni{e kako bi dje~aka izvukao iz ruku mafije. Po povratku u Cigan-mahalu sti`e ga osveta pripadnika organizovanog kriminala. Pojedinac je ipak nemo}an da se uspje{no suprotstavi podzemqu. Uloge: Qubi{a Samaryi}, Jakup Amzi}, Neda Arneri}, [aban Bajramovi} Re`ija: Goran Paskaqevi} ELTA 1 HD Serija: Mu}ke RTRS Fudbal: Roma - ^elzi 2.00 Balkanska mafija, 3.00 Vesti 3.20 TV ~orba 3.40 Galileo 4.30 Vice 5.30 Prijateqi, 6.00 Prijateqi, 6.30 Vesele sedamdesete, 2.55 OBN sport 3.00 [erlok i Votson, 3.40 Seks i grad, 4.00 ^uvari planete 4.50 Magazin Lige {ampiona 5.15 ^uvari planete Liga {ampiona: Roma - ^elzi Dnevnik Liga {ampiona, pregled 0.30 Na dnevnom redu 1.00 Crna hronika, 2.00 Dnevnik Sport i vremenska prognoza FILM Astronautova `ena 0.35 momci 2.10 Dnevnik u No}ni reprizni program Kom{ije, Loto Sudbina, Ve~erwe vijesti CSI Las Vegas, 0.15 Alo, alo, 1.00 No}ni program 0.25 Hronike zlo~ina 2017, 0.55 Hronike zlo~ina 2017, ubice, 2.15 Hronike zlo~ina 2017, 3.10 Hronike zlo~ina 2017, 4.10 Astro {ou Divqi svijet Jestive biqne vrste Kuhiwica Meridijanima Tele{op Zakoni zdravqa Smislenice + Obi~ajni kalendar Serija Centralni dnevnik Agrodan U potrazi TV Liberty Dokumentarni film Marketing Divqi svijet Dokumentarni film U potrazi HRT Dobro jutro, Hrvatska Gorski qekar, Glas domovine Dnevnik Zaqubqena u Ramona, telenovela Dr Oz Znanstveni krugovi Zdrav `ivot Dobar dan, Hrvatska Detektiv Mardok, Vijesti u Sve~ana akademija u povodu 500. godi{wice reformacije Potjera Dnevnik Tema dana U svom filmu Kosmos: ^ista soba I to je Hrvatska Otvoreno Dnevnik Crna lista, 0.00 Detektiv Mardok, 0.40 Don Mateo, za `ivotom, 2.20 Lovci na natprirodno, HRT Regionalni dnevnik 6.33 U vrtu pod zvijezdama 7.00 Juhuhu 8.30 Artur 8.56 Prvi koraci 9.01 Plesni izazov [kolski sat Na prvi pogled, Mentalna blokada, (Re)kreativac Poaro, Botani~ki vrt Mo} cvije}a FILM Sestrina osveta Mjesto pod suncem Regionalni dnevnik Goldbergovi, Hokej na ledu - EBEL liga, emisija Hokej na ledu: Medve{~ak Zagreb - Znojmo povjerqivo! FILM Dnevnik Briyit Yons Zakon i red: UK, Bitange i princeze, POPROCK.HR 0.20 Goldbergovi, 0.50 No}ni muzi~ki program NOVA 6.00 Dnevnik Nove TV 7.00 Nate and friends i ~udovi{ne ma{ine 7.30 Najboqe godine, 8.30 TV izlog 8.45 Zauvijek susjedi, 9.20 Pod sretnom zvijezdom, Bi}e{ moja, An eli, IN magazin Najboqe godine, Vijesti Nove TV Najboqe godine, Zauvijek susjedi, Lud, zbuwen, normalan, ^ista qubav, Vijesti Nove TV IN magazin An eli, Dnevnik Nove TV ^ista qubav, Bi}e{ moja, Lud, zbuwen, normalan, Ve~erwe vijesti FILM Osvetnica 1.40 FILM Ninya ubica 3.20 Te{ki zlo~ini, 4.00 Astro savjetnik

40 SO MER REJ NA "IN STA GRA MU" PRA TI 17 MI LI ONA QUDI Je dna od naj po zna ti jih svjet - skih fi tnes mo de la je So - mer Rej, a sli ku wene po pu lar nos ti do ~a ra va sja - jan broj, 17 mi li ona pra ti - la ca na "In sta gra mu". Mno gi se i pi ta ju da li je wen iz - gled na dru{ tve nim mre `a - ma za is ta to li ko atra kti van ka kvim ga ona pri ka zu je, jer wene obli ne blis ta ju u sva - kom iz dawu i am bi jen tu. So - mer je svi ma oda vno pri ka za la da wena in ter net atra kti vnost ni je la `na, ma kar ne u pu noj mje ri. Pos - to je odre e ne ra zli ke izme - u wenih fo to gra fi ja na "In sta gra mu" i wenih sli ka sa pla `e i stvar nog `i vo ta. U pi tawu su sa mo "ne ki sti - ni ne dos ta ci" uprkos ko ji ma So mer Rej za pra vo u re al - nos ti iz gle da jo{ pri vla - ~ni je ne go na dru{ tve nim mre `a ma. ALE SAN DRA AM BRO SIO PO KA ZA LA OPU [TEN STO MAK U bi je lom kos ti mu-kom bi ne zo - nu ma ne ken ka Ale san - dra Am bro sio sva ka ko ni je blis - ta la na `ur ci u Los An e le su or - ga ni zo va noj po - vo dom "No }i vje {ti ca". Wena fi gu ra dje lo va la je kao da bi boqi izbor za obla ~ewe bi lo ne {to od mje re ni - je, {to vi - {e po kri va. Ale - san dra je ve} go di na ma dio ja ta "Vi kto ri ji nih an e la" i za ra u - je vi {e mi li on ske ci fre. Ipak, u sva ko dne vnom am bi jen tu ona ne iz gle da to li ko sa vr{e - no. Ispu p~en sto mak, "ja ha }i" bo ko vi sa mo su dio ono ga {to se mo `e za mje ri ti qepo ti ci ko ju ina ~e go to vo re do vno pa pa - ra ci sli ka ju ka ko ide na tre - nin ge. Na `ur ci su bi li mno gi po zna - ti ta ko da je Ale san dra sva ka ko mo gla da oda be re mno go boqi kos tim. Za nimqivo je i da na sli ka ma objavqenim na "In sta - gra mu" weno ti je lo iz gle da pri li ~no dru ga ~i je, qe p{e ne go na pa pa ra co fot ka ma. Mik Yeger ima 52 go di ne mla u dje voj ku Po zna to je da je mu zi ~ar Mik Yeger lo mio mno ga `en ska srca. Wego vom {ar mu ni su odoqele ni po zna te da me, ni one ko je ni - su to li ko blis ke ja - vnom `i vo tu, ali se ~i ni da je po pu - lar ni Yeger ovo ga pu ta ma lo pre tje rao. Po pu lar ni mu zi ~ar na vo - dno qubi dje - voj ku ko ja je 52 go di ne mla a od wega. Ri je~ je o Nur Al fa - lah, fil mskom pro du cen tu. Par je pro veo ne ko li ko da na u Pa - ri zu i ka ko ot kri - Ke vin Spej si pri znao da je gej va ju izvo ri blis ki mu - zi ~a ru, wih dvo je su se odli ~no pro ve li u Gra - du svje tlos ti. - Obo je su slo bo dni i u`i va ju u za je dni ~kim tre nu ci ma, a Mik, bez ob zi ra na go di ne, ne ma na mje ru da uspo ri tem po - ka `e izvor bli zak Zvi jez da se ri je "Ku }a ka ra ta" Ke vin Spej si, na kon {to ga je ko le ga En to - ni Rep op tu `io da ga je se ksu al no na pas tvo vao ka da je ovaj imao 14 go di na, pri znao je na tvom "Tvi ter" na lo gu da je bio u ve zi sa mu {kar - ci ma i da sa da bi ra da `i vi kao gej mu {ka rac. Rep je u in ter vjuu re kao da su ga ispo vi jes ti `e na iz fil mske in - dus tri je, ko je su trpje le se ksu al no zlos tavqawe, na tje ra le da pro go - Mik Yeger bez ob zi ra na go di ne ne ma na mje ru da uspo ri tem po FO TO: AGEN CI JE PAR PROVEO NEKOLIKO DANA U PARIZU ovom pa ru. Fron tmen gru pe "Ro lin gstons" ima 74 go di ne, a wego va iza bra ni - ca sa mo 22. Pri je Nur bio je u ve zi sa ba le ri nom ko ja je do ne kle sta - ri ja. Sa 31-go di{wom umje tni com Me la ni pro {le go di ne je do bio i si na. FILMSKI PRODUCENT NUR ALFALAH O^ARALA MUZI^ARA Ina ~e, Yeger ima k}er ku Ka - ris (47) iz ve ze sa Mar {om Hant i k}er ku Yejd (46) sa biv {om su pru - gom Bjan kom. Sa biv {om par tner - kom Yeri Hol ima ~e tvo ro dje ce - Eli za bet (33), Yej msa (32), Yoryiju (25) i Ga bri je la (19). Iz krat - ke ve ze sa bra zil skom ma ne ken kom Lu si ja nom Hi me nez ima si na Lu - ka sa (18). vo ri o svom is kus tvu. On je re kao da ga je 1986, ka da je imao sa mo 14 go di na, Spej si po - zvao na `ur ku u svoj stan na Men - he tnu. Rep, ko ji je u to vri je me glu mio u je dnom mju zi klu na Bro - dve ju, pris tao je da ode na `ur ku, a on da is pri ~ao ka ko ga je u je dnom tre nu Spej si na {ao u so bi, dok je gle dao TV, pri {ao kre ve tu i le gao pre ko wega, pre no si ame ri ~ki "In saj der". Luda planeta RO DI TEQI ISMI JA LI DJE CU NA "IN STA GRA MU" Qudi ka `u da je imi ta ci ja naj - boqi na ~in uli zi vawa drugi - ma, ali ovi ro di teqi su to u~i ni li po tpu no dru ga ~i je i ismi ja li vlas ti tu dje cu na hu - mo ris ti ~an na ~in. Dok mla di obi ~no zbi ja ju {a - le na ra ~un gre {a ka ko je wiho vi ro di teqi pra ve na dru{ tve nim mre `a ma, ovi ro - di teqi su po ka za li da mo gu bi ti is to ta ko "zli". Ro di teqi su se po tru di li da na pra ve i te to va `e ka kve ima ju wiho va dje ca, da is ko pi ra ju po ze u ko ji ma se fo to gra fi {u s par tne ri ma ili po tpu no upro pas te fo to gra fi ju. U ne kim slu ~a je vi ma u ove {a le su se ukqu~i le ci je le po ro di ce ili bra }a ko ja su ismi ja va la svo je ses tre i wiho va na pu }e na us ta. "Glasova" Android aplikacija SKENIRAJTE KOD MOBILNIM TELEFONOM